EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2113

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2113 оd 30. studenoga 2016. o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu rashoda koji su financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u zadnjoj godini provedbe programskog razdoblja EPFRR-a 2007. – 2013. (16. listopada 2014. – 31. prosinca 2015.) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7690)

C/2016/7690

OJ L 327, 2.12.2016, p. 79–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2113/oj

2.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/79


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2113

оd 30. studenoga 2016.

o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu rashoda koji su financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u zadnjoj godini provedbe programskog razdoblja EPFRR-a 2007. – 2013. (16. listopada 2014. – 31. prosinca 2015.)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7690)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 51.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija bi trebala poravnati račune agencija za plaćanja iz članka 7. te uredbe na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje podnose države članice zajedno s podacima koji su potrebni za poravnanje računâ i revizorskim mišljenjem o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja te izvješćâ koja su izradila tijela za ovjeravanje.

(2)

U skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 41. stavkom 4. točkom (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (2) godišnje financijske izvještaje za zadnju godinu provedbe Komisiji bi trebalo dostaviti najkasnije šest mjeseci nakon konačnog datuma za prihvatljivost i oni moraju obuhvaćati rashode agencija za plaćanja koji su ostvareni do zadnjeg datuma za prihvatljivost rashoda, odnosno do 31. prosinca 2015.

(3)

U skladu s člankom 37. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija bi po primitku zadnjeg godišnjeg izvješća o napretku u provedbi programa ruralnog razvoja, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, trebala isplatiti preostali iznos na temelju važećeg financijskog plana, godišnjih financijskih izvještaja za zadnju godinu provedbe predmetnog programa ruralnog razvoja te odgovarajuće odluke o poravnanju.

(4)

U skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 države članice Komisiji su dostavile cjelovite financijske izvještaje do 30. lipnja 2016.

(5)

Komisija je provjerila podatke koje su države članice dostavile te je rezultate svojih provjera, zajedno s potrebnim izmjenama, priopćila državama članicama do 30. rujna 2016.

(6)

Za neke agencije za plaćanja Komisija na temelju godišnjih financijskih izvještaja i popratnih dokumenata može donijeti odluku o cjelovitosti, točnosti i istinitosti dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja.

(7)

Podatke koje su dostavile određene druge agencije za plaćanja potrebno je dodatno provjeriti te se stoga njihovi računi ne mogu poravnati ovom Provedbenom odlukom.

(8)

U skladu s člankom 36. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 iz godišnje odluke o poravnanju za financijsku godinu 2014. izuzet je iznos od 9 934 738,68 EUR. On obuhvaća sljedeće iznose: 1 122 778,99 EUR prijavljeno za program ruralnog razvoja 2007EE06RPO001, 18 560,56 EUR prijavljeno za program ruralnog razvoja 2007ES06RPO009, 5 599 314,30 EUR prijavljeno za program ruralnog razvoja 2007FI06RPO001, 169 459,49 EUR prijavljeno za program ruralnog razvoja 2007LU06RPO001 te 3 024 625,34 EUR prijavljeno za program ruralnog razvoja 2007UK06RPO002. Nakon donošenja izmijenjenih financijskih planova Komisija je te iznose nadoknadila u 2015. i stoga ih se uključuje u ovu odluku o poravnanju.

(9)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ovom se Odlukom ne dovode u pitanje odluke koje Komisija može donijeti u budućnosti u skladu s člankom 52. te Uredbe kako bi iz financiranja Unije isključila rashode koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije.

(10)

Pri donošenju ove Odluke Komisija bi trebala uzeti u obzir iznose smanjene ili suspendirane na temelju članka 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi se izbjegla neopravdana ili nepravovremena plaćanja odnosno povrat iznosa za koje bi poslije mogla biti potrebna financijska korekcija. Provedbenom odlukom C(2015)6810 Komisija je smanjila privremena plaćanja povezana s programom ruralnog razvoja Litve za programsko razdoblje 2007. – 2013. Budući da je postupak u skladu s člankom 34. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (3) još u tijeku, to bi smanjenje trebalo zadržati,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uz iznimku agencija za plaćanja iz članka 2., poravnavaju se računi agencija za plaćanja država članica u pogledu rashoda koji su financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u zadnjoj godini provedbe programskog razdoblja EPFRR-a 2007. – 2013. (16. listopada 2014. – 31. prosinca 2015.).

U Prilogu I. naveden je popis agencija za plaćanja država članica za koje se poravnavaju računi za zadnju godinu provedbe programskog razdoblja EPFRR-a 2007. – 2013.

Članak 2.

Za zadnju godinu provedbe programskog razdoblja EPFRR-a 2007. – 2013. iz članka 1. računi agencija za plaćanja država članica u pogledu rashoda za svaki odgovarajući program ruralnog razvoja koji je financiran iz EPFRR-a kako je utvrđeno u Prilogu II. nisu obuhvaćeni ovom Odlukom i poravnat će se naknadnom odlukom o poravnanju računâ.

Članak 3.

Konačni preostali iznosi za programe ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2007. – 2013. za koje su poravnani svi relevantni godišnji financijski izvještaji odgovarajućih agencija za plaćanja navedeni su u Prilogu III.

Članak 4.

Programi ruralnog razvoja za koje godišnji financijski izvještaji odgovarajućih agencija za plaćanja nisu poravnani za jednu financijsku godinu ili više njih navedeni su u Prilogu IV.

Članak 5.

Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje buduće odluke o potvrdi o sukladnosti koje Komisija može donijeti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi iz financiranja Unije isključila rashode koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2016.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).


PRILOG I.

Popis agencija za plaćanja država članica za koje su poravnani računi za zadnju godinu provedbe programskog razdoblja EPFRR-a 2007. – 2013. (16. listopada 2014. – 31. prosinca 2015.)

Odobreni programi s prijavljenim rashodima za EPFRR

(u EUR)

CCI

Rashodi u zadnjoj godini provedbe programa ruralnog razvoja za razdoblje 2007. – 2013.

Korekcije

Ukupno

Iznosi koji se ne mogu ponovno upotrijebiti (*1)

Prihvaćeni iznos poravnan za zadnju godine provedbe programa ruralnog razvoja za razdoblje 2007. – 2013.

Privremena plaćanja nadoknađena državi članici, uključujući poravnanje pretfinanciranja za zadnju godine provedbe programa ruralnog razvoja za razdoblje 2007. – 2013.

Razlika za zadnju godinu provedbe (*2)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2007AT06RPO001

180 414 767,03

0,00

180 414 767,03

5 022 381,85

175 392 385,18

0,00

175 392 385,18

BE

2007BE06RPO001

8 140 257,07

0,00

8 140 257,07

0,00

8 140 257,07

0,00

8 140 257,07

CY

2007CY06RPO001

38 140 069,90

0,00

38 140 069,90

13 390,11

38 126 679,79

29 657 079,24

8 469 600,55

CZ

2007CZ06RPO001

292 718 350,03

0,00

292 718 350,03

35 461,62

292 682 888,41

154 265 497,75

138 417 390,66

DE

2007DE06RAT001

351 752,56

0,00

351 752,56

0,00

351 752,56

344 787,29

6 965,27

DE

2007DE06RPO003

36 256 830,11

0,00

36 256 830,11

540 187,61

35 716 642,50

3 080 151,79

32 636 490,71

DE

2007DE06RPO004

53 962 511,16

0,00

53 962 511,16

2 618,70

53 959 892,46

0,00

53 959 892,46

DE

2007DE06RPO007

146 014 201,06

0,00

146 014 201,06

5 200,60

146 009 000,46

97 972 211,99

48 036 788,47

DE

2007DE06RPO010

11 444 115,23

0,00

11 444 115,23

279 017,62

11 165 097,61

0,00

11 165 097,61

DE

2007DE06RPO011

190 954 194,64

0,00

190 954 194,64

0,00

190 954 194,64

159 624 523,46

31 329 671,18

DE

2007DE06RPO012

103 450 659,94

0,00

103 450 659,94

0,00

103 450 659,94

67 725 526,51

35 725 133,43

DE

2007DE06RPO015

41 184 956,92

0,00

41 184 956,92

0,00

41 184 956,92

23 950 996,56

17 233 960,36

DE

2007DE06RPO017

51 607 606,40

0,00

51 607 606,40

158 733,56

51 448 872,84

38 721 362,68

12 727 510,16

DE

2007DE06RPO018

3 819 565,33

0,00

3 819 565,33

22 759,59

3 796 805,74

2 719 891,12

1 076 914,62

DE

2007DE06RPO019

149 119 636,31

0,00

149 119 636,31

42 685 587,47

106 434 048,84

56 992 558,25

49 441 490,59

DE

2007DE06RPO020

196 010 469,43

0,00

196 010 469,43

0,00

196 010 469,43

165 016 404,40

30 994 065,03

DE

2007DE06RPO021

40 029 762,54

0,00

40 029 762,54

0,00

40 029 762,54

26 675 650,42

13 354 112,12

DE

2007DE06RPO023

102 771 123,22

0,00

102 771 123,22

0,00

102 771 123,22

69 757 904,44

33 013 218,78

DK

2007DK06RPO001

120 409 422,17

0,00

120 409 422,17

0,00

120 409 422,17

99 405 869,99

21 003 552,18

EE

2007EE06RPO001

40 202 306,30

1 122 778,99

41 325 085,29

0,00

41 325 085,29

5 843 533,28

35 481 552,01

ES

2007ES06RAT001

3 070 358,98

0,00

3 070 358,98

0,00

3 070 358,98

685 438,83

2 384 920,15

ES

2007ES06RPO001

604 799 852,21

0,00

604 799 852,21

Nije dostupno

604 799 852,21

635 451 116,97

– 30 651 264,76

ES

2007ES06RPO002

86 189 041,88

0,00

86 189 041,88

0,00

86 189 041,88

67 083 574,51

19 105 467,37

ES

2007ES06RPO004

10 819 548,97

0,00

10 819 548,97

0,00

10 819 548,97

10 819 546,34

2,63

ES

2007ES06RPO005

39 127 499,30

0,00

39 127 499,30

0,45

39 127 498,85

37 752 050,93

1 375 447,92

ES

2007ES06RPO006

9 283 884,42

0,00

9 283 884,42

0,00

9 283 884,42

5 302 016,45

3 981 867,97

ES

2007ES06RPO007

282 215 353,74

0,00

282 215 353,74

0,00

282 215 353,74

272 487 142,31

9 728 211,43

ES

2007ES06RPO008

173 940 717,32

0,00

173 940 717,32

17 641,40

173 923 075,92

131 759 986,54

42 163 089,38

ES

2007ES06RPO009

56 121 244,85

18 560,56

56 139 805,41

18 765,23

56 121 040,18

40 471 926,89

15 649 113,29

ES

2007ES06RPO010

233 713 300,99

0,00

233 713 300,99

5 364 682,52

228 348 618,47

201 182 038,91

27 166 579,56

ES

2007ES06RPO011

215 435 433,06

0,00

215 435 433,06

0,00

215 435 433,06

215 493 246,25

– 57 813,19

ES

2007ES06RPO012

15 716 123,24

0,00

15 716 123,24

737 535,58

14 978 587,66

14 978 587,05

0,61

ES

2007ES06RPO013

57 532 665,17

0,00

57 532 665,17

4 127,40

57 528 537,77

51 816 039,06

5 712 498,71

ES

2007ES06RPO014

12 538 312,15

0,00

12 538 312,15

0,00

12 538 312,15

7 639 461,50

4 898 850,65

ES

2007ES06RPO015

16 674 763,93

0,00

16 674 763,93

0,00

16 674 763,93

12 971 705,42

3 703 058,51

ES

2007ES06RPO016

7 352 887,18

0,00

7 352 887,18

0,00

7 352 887,18

4 464 520,56

2 888 366,62

ES

2007ES06RPO017

26 800 845,33

0,00

26 800 845,33

0,00

26 800 845,33

26 916 117,17

– 115 271,84

FI

2007FI06RPO001

91 530 348,92

5 599 314,30

97 129 663,22

0,00

97 129 663,22

24 423 059,42

72 706 603,80

FI

2007FI06RPO002

527 945,41

0,00

527 945,41

0,00

527 945,41

40 268,10

487 677,31

GR

2007GR06RPO001

888 314 517,06

0,00

888 314 517,06

N/A

888 314 517,06

922 581 212,89

– 34 266 695,83

HU

2007HU06RPO001

748 754 592,05

0,00

748 754 592,05

149 117,72

748 605 474,33

648 459 437,19

100 146 037,14

IE

2007IE06RPO001

44 978 622,14

0,00

44 978 622,14

1 900 408,70

43 078 213,44

0,00

43 078 213,44

IT

2007IT06RPO002

8 149 462,51

0,00

8 149 462,51

0,00

8 149 462,51

1 747 073,50

6 402 389,01

IT

2007IT06RPO003

127 616 735,00

0,00

127 616 735,00

62 261,60

127 554 473,40

101 200 113,66

26 354 359,74

IT

2007IT06RPO007

59 805 780,74

0,00

59 805 780,74

1 329 918,62

58 475 862,12

35 949 179,67

22 526 682,45

IT

2007IT06RPO009

95 037 114,69

0,00

95 037 114,69

0,00

95 037 114,69

80 989 496,92

14 047 617,77

IT

2007IT06RPO010

99 037 273,94

0,00

99 037 273,94

14,42

99 037 259,52

79 600 169,71

19 437 089,81

IT

2007IT06RPO011

14 862 287,40

0,00

14 862 287,40

0,00

14 862 287,40

10 068 172,35

4 794 115,05

IT

2007IT06RPO014

82 990 789,77

0,00

82 990 789,77

275,94

82 990 513,83

59 135 824,91

23 854 688,92

LT

2007LT06RPO001

244 973 915,09

0,00

244 973 915,09

0,00

244 973 915,09

158 247 238,33

86 726 676,76

LU

2007LU06RPO001

4 936 636,74

169 459,49

5 106 096,23

0,00

5 106 096,23

945 791,68

4 160 304,55

LV

2007LV06RPO001

56 888 733,59

0,00

56 888 733,59

0,00

56 888 733,59

4 375 802,65

52 512 930,94

MT

2007MT06RPO001

18 525 508,20

0,00

18 525 508,20

43 435,58

18 482 072,62

15 825 626,82

2 656 445,80

NL

2007NL06RPO001

73 109 827,75

0,00

73 109 827,75

450 010,86

72 659 816,89

44 639 544,30

28 020 272,59

PL

2007PL06RPO001

2 751 343 627,94

0,00

2 751 343 627,94

0,00

2 751 343 627,94

2 096 701 691,24

654 641 936,70

PT

2007PT06RAT001

866 848,88

0,00

866 848,88

92 093,13

774 755,75

307 978,67

466 777,08

PT

2007PT06RPO001

33 268 022,24

0,00

33 268 022,24

181 340,87

33 086 681,37

26 663 056,94

6 423 624,43

PT

2007PT06RPO002

404 097 172,73

0,00

404 097 172,73

2 652 078,48

401 445 094,25

241 466 481,61

159 978 612,64

PT

2007PT06RPO003

39 566 393,71

0,00

39 566 393,71

0,00

39 566 393,71

39 580 602,94

– 14 209,23

SE

2007SE06RPO001

123 975 874,31

0,00

123 975 874,31

0,00

123 975 874,31

81 220 293,81

42 755 580,50

SI

2007SI06RPO001

94 548 141,11

0,00

94 548 141,11

0,31

94 548 140,80

51 850 486,84

42 697 653,96

SK

2007SK06RPO001

254 161 344,40

0,00

254 161 344,40

322,61

254 161 021,79

167 819 763,78

86 341 258,01

UK

2007UK06RPO001

144 515 333,22

0,00

144 515 333,22

1 487 992,45

143 027 340,77

50 672 584,29

92 354 756,48

UK

2007UK06RPO002

18 203 293,99

3 024 625,34

21 227 919,33

1 731 156,70

19 496 762,63

3 507 181,78

15 989 580,85

UK

2007UK06RPO0013

– 987 841,37

0,00

– 987 841,37

455 326,60

– 1 443 167,97

0,00

– 1 443 167,97

UK

2007UK06RPO004

59 384 266,74

0,00

59 384 266,74

315 791,70

59 068 475,04

59 319 912,22

– 251 437,18


(*1)  Ograničenje i smanjenja iz članka 69. točke 5.b Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str.1.). Ti se iznosi navode samo za programe navedene u Prilogu III. Za programe navedene u Prilogu IV. ti će se iznosi priopćiti kad se godišnji financijski izvještaji za EPFRR poravnaju za sve relevantne financijske godine.

(*2)  To nije iznos koji će se isplatiti. Konačni preostali iznosi koje treba isplatiti navedeni su u Prilogu III.


PRILOG II.

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

ZADNJA GODINA PROVEDBE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2007. – 2013.

Popis agencija za plaćanja i programa za koje se računi za zadnju godinu provedbe (16. listopada 2014. – 31. prosinca 2015.) odvajaju te će ih se poravnati naknadnom odlukom o poravnanju

Država članica

Agencija za plaćanja

Program

Belgija

Région Wallonne

2007BE06RPO002

Bugarska

State Fund Agriculture

2007BG06RPO001

Njemačka

EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg

2007DE06RPO009

Španjolska

Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

2007ES06RPO003

Francuska

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

2007FR06RPO002

Agence de services et de paiement

2007FR06RPO001

2007FR06RPO003

2007FR06RPO004

2007FR06RPO005

2007FR06RPO006

Italija

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

2007IT06RAT001

2007IT06RPO001

2007IT06RPO004

2007IT06RPO005

2007IT06RPO006

2007IT06RPO008

2007IT06RPO012

2007IT06RPO013

2007IT06RPO015

2007IT06RPO016

2007IT06RPO017

2007IT06RPO019

2007IT06RPO020

2007IT06RPO021

Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

2007IT06RPO018

Rumunjska

Paying Agency for Rural Development and Fishery (PARDF)

2007RO06RPO001


PRILOG III.

Konačni preostali iznosi za programe ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2007. – 2013. za koje su poravnani svi relevantni godišnji financijski izvještaji

Država članica

Agencija za plaćanja

Program

Konačni preostali iznos u EUR

AT

AT01

2007AT06RPO001

201 048 842,91

BE

BE02

2007BE06RPO001

11 915 307,11

CY

CY01

2007CY06RPO001

8 138 264,88

CZ

CZ01

2007CZ06RPO001

138 417 269,54

DE

DE01

2007DE06RAT001

6 965,28

DE03

2007DE06RPO003

33 079 775,42

DE04

2007DE06RPO004

70 357 109,98

DE07

2007DE06RPO007

48 036 735,72

DE11

2007DE06RPO011

31 329 671,19

DE12

2007DE06RPO012

35 725 132,72

DE15

2007DE06RPO015

17 233 960,44

DE17

2007DE06RPO017

12 727 510,16

DE18

2007DE06RPO018

1 076 914,65

DE19

2007DE06RPO019

49 441 490,19

DE20

2007DE06RPO020

30 994 065,04

DE21

2007DE06RPO021

13 350 534,31

DE23

2007DE06RPO023

33 053 719,77

DE26

2007DE06RPO010

12 195 402,12

DK

DK02

2007DK06RPO001

20 963 291,37

EE

EE01

2007EE06RPO001

35 481 509,90

ES

ES02

2007ES06RPO002

19 105 467,57

ES04

2007ES06RPO004

– 1 570 468,31

ES05

2007ES06RPO005

1 375 447,92

ES06

2007ES06RPO006

3 982 139,88

ES07

2007ES06RPO007

9 728 211,49

ES08

2007ES06RPO008

42 163 089,49

ES09

2007ES06RPO009

15 649 113,35

ES10

2007ES06RPO010

27 166 579,64

ES11

2007ES06RPO011

– 6 930 052,58

ES12

2007ES06RPO012

– 2 529 813,38

ES13

2007ES06RPO013

5 712 498,75

ES14

2007ES06RPO014

4 898 850,90

ES15

2007ES06RPO015

3 703 058,56

ES16

2007ES06RPO016

2 888 363,59

ES17

2007ES06RPO017

– 3 251 561,99

ES18

2007ES06RAT001

2 384 920,15

FI

FI01

2007FI06RPO001

72 701 842,49

2007FI06RPO002

487 677,39

HU

HU01

2007HU06RPO001

100 146 037,10

IE

IE01

2007IE06RPO001

123 238 683,26

IT

IT05

2007IT06RPO014

23 854 688,90

IT07

2007IT06RPO010

19 437 089,80

IT08

2007IT06RPO003

26 354 359,60

IT10

2007IT06RPO009

14 047 617,83

IT23

2007IT06RPO007

22 526 681,19

IT24

2007IT06RPO002

6 402 389,09

IT25

2007IT06RPO011

4 794 115,04

LT

LT01 (*1)

2007LT06RPO001

86 077 486,54

LU

LU01

2007LU06RPO001

4 310 827,77

LV

LV01

2007LV06RPO001

52 512 930,94

MT

MT01

2007MT06RPO001

2 656 238,28

NL

NL04

2007NL06RPO001

27 849 916,20

PL

PL01

2007PL06RPO001

654 646 405,33

PT

PT03

2007PT06RAT001

466 777,31

2007PT06RPO001

6 423 624,50

2007PT06RPO002

159 994 438,45

2007PT06RPO003

– 194 494,42

SE

SE01

2007SE06RPO001

39 280 927,30

SI

SI01

2007SI06RPO001

42 697 633,16

SK

SK01

2007SK06RPO001

86 339 545,97

UK

GB05

2007UK06RPO002

15 989 736,99

GB06

2007UK06RPO003

33 256 485,91

GB07

2007UK06RPO004

– 7 316 081,21

GB09

2007UK06RPO001

92 304 669,80


(*1)  Konačni preostali iznos programa ruralnog razvoja agencije LT01 umanjuje se za 708 136,83 EUR u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1306/2014 i za njega se provodi provjera sukladnosti.


PRILOG IV.

Programi ruralnog razvoja za koje godišnji financijski izvještaji nisu poravnani za jednu financijsku godinu ili više njih

Država članica

Agencija za plaćanja

Program (*1)

Belgija

Région Wallonne

2007BE06RPO002

Bugarska

State Fund Agriculture

2007BG06RPO001

Njemačka

EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg

2007DE06RPO009

Španjolska

Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

2007ES06RPO001

Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

2007ES06RPO003

Francuska

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

2007FR06RPO002

Agence de services et de paiement

2007FR06RPO001

2007FR06RPO003

2007FR06RPO004

2007FR06RPO005

2007FR06RPO006

Grčka

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E.)

2007GR06RPO001

Italija

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

2007IT06RAT001

2007IT06RPO001

2007IT06RPO004

2007IT06RPO005

2007IT06RPO006

2007IT06RPO008

2007IT06RPO012

2007IT06RPO013

2007IT06RPO015

2007IT06RPO016

2007IT06RPO017

2007IT06RPO019

2007IT06RPO020

2007IT06RPO021

Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

2007IT06RPO018

Rumunjska

Paying Agency for Rural Development and Fishery (PARDF)

2007RO06RPO001


(*1)  Konačni preostali iznos izračunat će se kad se godišnji financijski izvještaji za EPFRR poravnaju za sve relevantne financijske godine.


Top