EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015C0339

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 339/15/COL od 16. rujna 2015. o odobrenju odstupanja Norveškoj od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena) [2016/1812]

OJ L 276, 13.10.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1812/oj

13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/14


ODLUKA NADZORNOG TIJELA EFTA-e

BR. 339/15/COL

od 16. rujna 2015.

o odobrenju odstupanja Norveškoj od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena) [2016/1812]

NADZORNO TIJELO EFTA-e,

Uzimajući u obzir članak 14. stavke 6. i 7. Akta iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, kako je prilagođen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 163/2011 od 19. prosinca 2011. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u (1), (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (2), kako je izmijenjena),

uzimajući u obzir stavak CAT.POL.A. 210, točku (b) podtočke 2., 4. i 5. Priloga IV. Aktu iz točke 66.nf Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, (Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3), kako je izmijenjena,

obje kako su prilagođene Sporazumu o EGP-u njegovim Protokolom 1.,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet EFTA-e doneseno 21. kolovoza 2015.

budući da:

(1)

Norveška je zatražila primjenu odstupanja od zajedničkih pravila sigurnosti zračnog prometa sadržanih u pravilima o primjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(2)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. te Uredbe, kako je prilagođen, Nadzorno tijelo EFTA-e procijenilo je potrebu za zatraženim odstupanjem i razinu zaštite koja iz toga proizlazi, na temelju preporuke Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, izdane 26. lipnja 2015. (br. dok. 762327). Tijelo zaključuje, na temelju mjera za ublažavanje opisanih u obavijesti Norveške, da objavljeno odstupanje Norveške ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 14. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(3)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođen, o odstupanju odobrenom jednoj državi članici obavješćuju se sve države članice koje također imaju pravo primjene tog odstupanja.

(4)

U skladu s člankom 1. Odluke br. 163/2011 i prilagodbom u podtočki (a) navedenoj u točki 3. njezina Priloga, izraz „država(e) članica(e)” obuhvaća, uz značenje iz Uredbe, i države članice EFTA-e.

(5)

Opis odstupanja te s njim povezani uvjeti trebali bi biti takvi da omoguće drugim državama članicama EFTA-e u smislu Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena, primjenu te mjere kada su u istoj situaciji, a da ne traže dodatno odobrenje Nadzornog tijela EFTA-e. Međutim, države članice EFTA-e u smislu Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena, trebale bi objaviti primjenu odstupanja Nadzornom tijelu EFTA-e, Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa i nacionalnim tijelima nadležnim za zrakoplovstvo jer odstupanja mogu imati učinak i izvan te države.

(6)

U skladu s člankom 1. Odluke br. 163/2011 i prilagodbom u podtočki (e) navedenoj u točki 3. njezina Priloga, Europska komisija podatke o odluci donesenoj u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 216/2008 primljene od Nadzornog tijela EFTA-e dostavlja državama članicama EU-a.

(7)

Ovu Odluku, stoga, treba dostaviti svim državama članicama EFTA-e i Europskoj komisiji kako bi je mogla poslati državama članicama EU-a.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz EFTA-e,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Norveška može izdati odobrenja koja odstupaju od određenih provedbenih propisa na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci, uz uvjet da uvjeti navedeni u odjeljku 2. Priloga ove Odluke budu ispunjeni.

Članak 2.

Sve države članice EFTA-e imaju pravo primijeniti iste mjere iz članka 1., kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci, i podliježu obvezi obavješćivanja utvrđenoj u članku 14. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Norveškoj. Vjerodostojna je na engleskom jeziku.

Članak 4.

Ova se Odluka priopćuje Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Europskoj komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2015.

Za Nadzorno tijelo EFTA-e

Helga JÓNSDÓTTIR

Članica kolegija

Markus SCHNEIDER

Vršitelj dužnosti direktora


(1)  SL L 76, 15.3.2012., str. 51.

(2)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(3)  SL L 296, 25.10.2012., str. 1.


PRILOG

ODSTUPANJE NORVEŠKE OD UREDBE (EU) BR. 965/2012 U POGLEDU NADVISIVANJA PREPREKA PRI POLIJETANJU U ZRAČNOJ LUCI MO I RANA (ENRA) I ØRSTA-VOLDA (ENOV)

1.   Opis odstupanja

Norveška može, odstupajući od stavka CAT.POL.A. 210, točke (b) podtočke 2., 4., i 5. (Nadvisivanje prepreka pri polijetanju) iz Priloga IV. (dio-CAT) Uredbi (EU) br. 965/2012 (1), kako je izmijenjena, dozvoliti zračnom prijevozniku Widerøe Flyveselskap AS upotrebu do 25 stupnjeva bočnog nagiba s najmanje visine od 100 stopa do 400 stopa za njihove zrakoplove Bombardier Dash 8 za operacije u dvije različite zračne luke, Mo i Rana (ENRA) i Ørsta-Volda (ENOV).

2.   Uvjeti povezani s primjenom odstupanja

Ovo se odstupanje primjenjuje na zračnog prijevoznika Widerøe Flyveselskap AS na temelju dodatnih mjera koje provodi zračni prijevoznik za postizanje razine sigurnosti jednake onoj koja se postiže primjenom zajedničkih tehničkih uvjeta i upravnih postupaka navedenih u Uredbi (EU) br. 965/2012, kako je izmijenjena. Dodatne mjere opisane su u preporuci Europske agencije za sigurnost zračnog prometa od 26. lipnja 2015. (br. dok. 762327) te su povezane s: inicijalnim i periodičnim osposobljavanjem pilota, zahtjevima za upoznavanje posade s radnom okolinom u svrhu prilagodbe, vizualnim sredstvima za vođenje zrakoplova kod zaokreta i svjetlima za označavanje prepreka, ograničenjima povezanima s vremenskim uvjetima, ograničenjima povezanima s tipom tekućine za odleđivanje, Dodatkom 47 letačkog priručnika zrakoplova (2) koji obuhvaća operativne postupke i pitanja izvedbe, upotrebom jedne postavke zakrilaca za polijetanje (15 stupnjeva) kako bi se izbjegle pogrešne postavke zakrilaca za polijetanje, upotrebom programa za nadzor podataka o letu u svrhu praćenja bočnog nagiba pri početnom usponu, upotrebom programa za nadziranje pridržavanja propisa koji uključuje godišnje revizije odjela za rezultate rada i osposobljavanje; nadalje, programom za stalni nadzor Norveškog tijela za civilno zrakoplovstvo uzimaju se u obzir elementi ublažavanja i uvjeti odobrenja zračnog prijevoznika Widerøe Flyveselskap AS.


(1)  Akt iz točke 66.nf Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u (Uredba (EU) br. 965/2012, kako je prilagođen Sporazumu njegovim Protokolom 1.

(2)  Dodatak 47 letačkom priručniku De Havilland Inc. Dash 8: „Letačka operacija uz 25 stupnjeva bočnog nagiba (samo za norveške zračne prijevoznike)”. (Operation with 25 degree banked turn (For Norwegian operators only).


Top