EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0911

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/911 оd 9. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu oblika i sadržaja opisa sporazumâ o financijskoj potpori grupe u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (Tekst značajan za EGP)

C/2016/3440

SL L 153, 10.6.2016, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/911/oj

10.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 153/25


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/911

оd 9. lipnja 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu oblika i sadržaja opisa sporazumâ o financijskoj potpori grupe u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 26. stavak 2.,

budući da:

(1)

U poglavlju III. glavi II. Direktive 2014/59/EU utvrđuju se pravila o sklapanju sporazumâ o financijskoj potpori grupe kako bi se osiguralo pružanje financijske potpore između matične institucije u Uniji ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU i njegovih društava kćeri u drugim državama članicama ili trećim zemljama koja su institucije ili financijske institucije obuhvaćene konsolidiranim nadzorom matičnog društva, pod uvjetom da subjekt koji prima potporu ispunjava uvjete za ranu intervenciju. Njima se omogućuju prijenosi sredstava u situacijama kad je subjekt grupe u vrlo teškom položaju. Kako bi donijeli informirane odluke o ulaganjima, vjerovnicima i ulagateljima, potrebno je osigurati transparentnost u pogledu rizika i mogućih obveza koji proizlaze iz tih sporazuma te u pogledu mogućnosti za oporavak grupe na temelju sporazuma o potpori. Stoga bi se sporazum trebao objaviti u obliku koji je jednostavno dostupan javnosti, na način usporediv s financijskim izvještajima.

(2)

Opći uvjeti sporazuma o financijskoj potpori grupe koje treba objaviti trebali bi uključivati relevantne informacije, primjerice maksimalni iznos potpore, načela izračuna naknade za pružanje potpore, opći opis profila dospijeća i maksimalni rok otplate zajmova koji se pružaju kao potpora. Međutim pri objavljivanju bi trebalo poštovati potrebu čuvanja povjerljivosti konkretnih informacija.

(3)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(4)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Oblik objavljivanja

Svaka institucija koja je stranka u sporazumu o financijskoj potpori grupe sklopljenom na temelju članka 19. Direktive 2014/59/EU objavljuje informacije u skladu s člankom 2. ove Uredbe na svojoj internetskoj stranici u obliku kojim se jamči dostupnost javnosti.

Ako institucija objavljuje financijske izvještaje grupe, informacije se objavljuju u jednakom obliku koji je utvrđen za nekvantitativne informacije uvrštene u financijske izvještaje.

Članak 2.

Uvjeti koji se objavljuju

1.   Institucije objavljuju barem sljedeće informacije:

(a)

nazive subjekata grupe koji su stranke u sporazumu o financijskoj potpori grupe;

(b)

oblik koji potpora može imati;

(c)

u slučaju zajma, namjene za koje se kapital koji se osigurava zajmom može upotrijebiti;

(d)

u slučaju jamstva, transakcije i treće strane koje su potencijalno obuhvaćene;

(e)

za svaku stranku u sporazumu o financijskoj potpori grupe, stupanj reciprociteta obveza pružanja financijske potpore grupe i prava na primanje financijske potpore grupe: ako sporazum nije u potpunosti recipročan, u informacijama se razlikuju različite stranke koje podliježu različitim uvjetima sporazuma;

(f)

ograničenja financijske potpore grupe za svaki oblik potpore obuhvaćen sporazumom o financijskoj potpori;

(g)

načela izračuna naknade za pružanje financijske potpore grupe i njihova povezanost s uvjetima na tržištu u vrijeme pružanja potpore;

(h)

opći opis nadređenosti, profila dospijeća i maksimalnog roka otplate svih zajmova koji se pružaju u obliku potpore;

(i)

opći opis svih dodatnih obveza otplate;

(j)

opći opis uvjeta ili pokazatelja u pogledu subjekta koji prima potporu i subjekta koji pruža potporu, a koji su potaknuli pružanje potpore;

(k)

opći opis zahtjeva u pogledu kolaterala i marže.

Objavljivanjem su obuhvaćene informacije koje su primjenjive na dotični subjekt grupe, uključujući informacije o uvjetima sporazuma koji se odnose na druge subjekte grupe, ako bi objavljivanje tih informacija moglo utjecati na dotični subjekt grupe.

Informacije koje nisu primjenjive označavaju se izrazom „nije primjenjivo”.

2.   Uz objavljene informacije prilaže se izjava da pružanje financijske potpore podliježe uvjetima iz članka 23. Direktive 2014/59/EU i pravu nadležnog tijela da zabrani ili ograniči pružanje potpore u skladu s člankom 25. Direktive 2014/59/EU.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 190.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


Top