EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1522

Odluka Vijeća (EU) 2015/1522 od 14. rujna 2015. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za javnu nabavu o pristupu Republike Moldove Revidiranom sporazumu o javnoj nabavi

OJ L 239, 15.9.2015, p. 144–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1522/oj

15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/144


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/1522

od 14. rujna 2015.

o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za javnu nabavu o pristupu Republike Moldove Revidiranom sporazumu o javnoj nabavi

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Republika Moldova je 7. siječnja 2002. podnijela zahtjev za pristup Revidiranom sporazumu o javnoj nabavi („Revidirani SJN”).

(2)

Obveze Republike Moldove u pogledu područja primjene utvrđene su u njezinoj konačnoj ponudi koja je 27. svibnja 2015. podnesena strankama Revidiranog SJN-a.

(3)

Konačnom ponudom Republike Moldove predviđa se širok obuhvat subjekata središnje i nižih razina vlasti te drugih subjekata koji posluju u sektorima komunalnih usluga, robe, građevinskih usluga i drugih usluga. Ona je stoga zadovoljavajuća i prihvatljiva. Uvjeti pristupa Republike Moldove, kako su navedeni u Prilogu ovoj Odluci, bit će odraženi u odluci Odbora za javnu nabavu („Odbor SJN-a”) o pristupu Republike Moldove.

(4)

Očekuje se da će se pristupanjem Republike Moldove Revidiranom SJN-u dati pozitivan doprinos daljnjem otvaranju tržišta javne nabave na međunarodnoj razini.

(5)

Člankom XXII. stavkom 2. Revidiranog SJN-a predviđa se da svaki član WTO-a može pristupiti Revidiranom SJN-u pod uvjetima koje treba dogovoriti između tog člana i stranaka, pri čemu se takvi uvjeti navode u odluci Odbora SJN-a.

(6)

Stoga je potrebno utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora SJN-a u vezi s pristupom Republike Moldove,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora za javnu nabavu jest da treba odobriti pristup Republike Moldove Revidiranom sporazumu o javnoj nabavi, podložno posebnim uvjetima pristupa navedenima u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. rujna 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


PRILOG

UVJETI EU-a ZA PRISTUP REPUBLIKE MOLDOVE REVIDIRANOM SJN-u  (1)

Nakon pristupa Republike Moldove Revidiranom SJN-u, odjeljak 2. točka 2. („Javni naručitelji država članica EU-a na razini središnje vlasti”) Priloga 1. Dodatku I. za Europsku uniju glasi kako slijedi:

„2.

Za robu, usluge, dobavljače i pružatelje usluga iz Izraela, Crne Gore i Republike Moldove nabava koju provode sljedeći javni naručitelji na razini središnje vlasti.”.


(1)  Tajništvo WTO-a je u dogovoru sa strankama Revidiranog SJN-a izmijenilo numeraciju obvezujućih rasporeda područja primjene stranaka Revidiranog SJN-a. Numeracija koja se koristi u ovom Prilogu odgovara numeraciji iz zadnje ovjerene preslike obvezujućih rasporeda područja primjene stranaka Revidiranog SJN-a koje su stranke Revidiranog SJN-a službenom obaviješću dostavile WTO-u i dostupna je na: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. Numeracija obvezujućih rasporeda područja primjene stranaka Revidiranog SJN-a koja je objavljena u SL L 68, 7.3.2014., str. 2. ne primjenjuje se.


Top