EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0887

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/887 оd 9. lipnja 2015. o priznavanju sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” za dokazivanje usklađenosti s kriterijima održivosti prema direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2012/427/EU

C/2015/3775

OJ L 144, 10.6.2015, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/887/oj

10.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/17


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/887

оd 9. lipnja 2015.

o priznavanju sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” za dokazivanje usklađenosti s kriterijima održivosti prema direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2012/427/EU

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 7.c stavak 6.,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (2), a posebno njezin članak 18. stavak 6.,

nakon savjetovanja s Odborom za održivost pogonskih biogoriva i drugih tekućih biogoriva,

budući da:

(1)

Direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ utvrđuju se kriteriji održivosti za pogonska biogoriva. Odredbe članaka 7.b i 7.c te Prilog IV. Direktivi 98/70/EZ slični su odredbama članaka 17. i 18. te Prilogu V. Direktivi 2009/28/EZ.

(2)

Kad se pogonska biogoriva i druga tekuća biogoriva uzimaju u obzir za potrebe članka 17. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Direktive 2009/28/EZ, države članice bi od gospodarskih subjekata trebale zahtijevati da se dokaže usklađenost pogonskih biogoriva i drugih tekućih biogoriva s kriterijima održivosti iz članka 17. stavaka od 2. do 5. Direktive 2009/28/EZ.

(3)

Komisija može odlučiti da se dobrovoljnim nacionalnim ili međunarodnim sustavom dokazuje da pošiljke biogoriva udovoljavaju kriterijima održivosti iz članka 17. stavaka od 3. do 5. Direktive 2009/28/EZ ili da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni sustav za mjerenje uštede emisija stakleničkih plinova sadržava točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. te Direktive.

(4)

Kad gospodarski subjekt dostavi dokaze ili podatke dobivene u skladu s dobrovoljnim sustavom koji je priznala Komisija, u mjeri predviđenoj odlukom o priznavanju, država članica ne bi trebala od dobavljača zahtijevati dostavljanje dodatnih dokaza o usklađenosti s kriterijima održivosti.

(5)

Sustav „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” priznat je Provedbenom odlukom Komisije 2012/427/EU (3) za određeni popis usjeva. Komisiji je 30. lipnja 2014. podnesen zahtjev za priznavanje tog sustava za prošireni popis usjeva. Ažurirani sustav obuhvaća sve žitarice i uljarice proizvedene na sjeveru Velike Britanije do prve točke isporuke tih usjeva. Priznati sustav trebao bi biti dostupan na platformi za transparentnost utvrđenoj Direktivom 2009/28/EZ.

(6)

Procjenom sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” utvrđeno je da on na odgovarajući način obuhvaća kriterije održivosti iz članka 7.b stavaka 3., 4. i 5. Direktive 98/70/EZ i članka 17. stavaka 3., 4. i 5. Direktive 2009/28/EZ te da se do prve točke isporuke tih usjeva primjenjuje metodologija bilance mase u skladu sa zahtjevima iz članka 7.c stavka 1. Direktive 98/70/EZ i članka 18. stavka 1. Direktive 2009/28/EZ. Sustavom se pružaju točni podaci o dvama elementima potrebnima u svrhe članka 7.b stavka 2. Direktive 98/70/EZ i članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ, naime o zemljopisnom području iz kojeg usjevi potječu te godišnjim emisijama koje su rezultat promjene zaliha ugljika zbog prenamjene zemljišta. Mali postotak članova sustava ne zadovoljava kriterije održivosti za dio svojih zemljišta. U okviru sustava se u internetskoj bazi podataka za provjeru članova navodi status potpune ili djelomične usklađenosti zemljišta njegovih članova te se u putovnici „Scottish Quality Crops” prikazuje usklađenost pošiljaka s kriterijima održivosti.

(7)

Iz ocjene sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” vidljivo je da on ispunjava odgovarajuće standarde pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije.

(8)

Svi dodatni elementi održivosti obuhvaćeni sustavom „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” nisu predmet razmatranja ove Odluke. Nije obvezno dokazivati usklađenost tih dodatnih elemenata održivosti sa zahtjevima održivosti predviđenima direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ.

(9)

Stoga bi Provedbenu odluku 2012/427/EU, kojom se taj sustav priznaje za ograničeni opseg usjeva, trebalo staviti izvan snage.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za održivost pogonskih biogoriva i drugih tekućih biogoriva,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dobrovoljni sustav „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” (dalje u tekstu: „sustav”), podnesen Komisiji 30. lipnja 2014. za priznavanje proširenog popisa usjeva, svojom putovnicom „Scottish Quality Crops” dokazuje da pošiljke sirovina udovoljavaju kriterijima održivosti navedenima u članku 17. stavcima 3., 4. i 5. Direktive 2009/28/EZ te članku 7.b stavcima 3., 4. i 5. Direktive 98/70/EZ.

Sustav sadržava točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i članka 7.b stavka 2. Direktive 98/70/EZ u mjeri u kojoj se oni odnose na godišnje emisije koje su rezultat promjene zaliha ugljika zbog prenamjene zemljišta (e l ) iz točke 1. dijela C Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i točke 1. dijela C Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ, za koje se dokazuje da su jednake nuli, i na zemljopisno područje iz točke 6. dijela C Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i točke 6. dijela C Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ.

Sustav se može upotrebljavati do prve točke isporuke za dotične pošiljke za dokazivanje usklađenosti s člankom 7.c stavkom 1. Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 1. Direktive 2009/28/EZ.

Članak 2.

Odluka je valjana u razdoblju od pet godina nakon stupanja na snagu. Ako nakon donošenja ove Odluke dođe do promjena u sadržaju sustava na način da bi one mogle utjecati na osnovu ove Odluke, o tome se bez odgode obavješćuje Komisija. Komisija procjenjuje promjene radi utvrđivanja obuhvaća li sustav još uvijek na odgovarajući način kriterije održivosti za koje je priznat.

Ako se jasno pokaže da u okviru sustava nisu provedeni elementi koji se smatraju ključnima za ovu Odluku ili ako je došlo do teškog i strukturnog kršenja tih elemenata, Komisija može ovu Odluku staviti izvan snage.

Članak 3.

Provedbena odluka 2012/427/EU stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58.

(2)  SL L 140, 5.6.2009., str. 16.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2012/427/EU od 24. srpnja 2012. o priznavanju sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” radi dokazivanja usklađenosti s kriterijima održivosti prema direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 198, 25.7.2012., str. 17.).


Top