EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0439

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/439 od 16. ožujka 2015. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Sahel

OJ L 72, 17.3.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/439/oj

17.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/27


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/439

od 16. ožujka 2015.

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Sahel

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. ožujka 2013. donijelo Odluku 2013/133/ZVSP (1) o imenovanju g. Michela Dominiquea REVEYRAND – DE MENTHONA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) za Sahel. Mandat PPEU-a produljen je Odlukom Vijeća 2014/130/ZVSP (2) te istječe 28. veljače 2015.

(2)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za daljnje razdoblje od osam mjeseci.

(3)

PPEU će provoditi mandat u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo spriječiti ostvarivanje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

1.   Mandat g. Michela Dominiquea REVEYRAND – DE MENTHONA kao PPEU-a za Sahel produljuje se do 31. listopada 2015. Mandat PPEU-a može završiti ranije ako Vijeće tako odluči na prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

2.   Za potrebe mandata PPEU-a Sahel se određuje na način da obuhvaća glavne točke pozornosti strategije EU-a za sigurnost i razvoj u Sahelu („Strategija”), odnosno Burkinu Faso, Čad, Mali, Mauritaniju i Niger. U pitanjima od šireg regionalnog značaja PPEU prema potrebi surađuje s drugim zemljama te regionalnim ili međunarodnim subjektima izvan Sahela, kao i sa zapadnom Afrikom i Gvinejskim zaljevom.

3.   Zbog potrebe za regionalnim pristupom prema međusobno povezanim izazovima s kojima se suočava regija, PPEU za Sahel djeluje uz blisko savjetovanje s drugim relevantnim PPEU-ovima, uključujući PPEU-a za regiju južnog Sredozemlja, PPEU-a za ljudska prava i PPEU-a pri Afričkoj uniji.

Članak 2.

Ciljevi politike

1.   Mandat PPEU-a temelji se na cilju politike Unije u odnosu na Sahel, tj. aktivnom doprinosu regionalnim i međunarodnim naporima za postizanje trajnog mira, sigurnosti i razvoja u regiji. PPEU nadalje nastoji poboljšati kvalitetu, jačinu i učinak višeslojnog angažmana Unije u Sahelu.

2.   PPEU doprinosi razvoju i provedbi pristupa Unije koji obuhvaća sve aspekte djelovanja Unije, posebice u područjima politike, sigurnosti i razvoja, uključujući Strategiju, kao i koordiniranju svih relevantnih instrumenata za djelovanja Unije.

3.   Prednost u početku imaju Mali i njegova dugoročna stabilizacija te regionalne dimenzije tamošnjeg sukoba.

4.   U odnosu na Mali ciljevima politike Unije nastoji se promicati, putem koordinirane i učinkovite uporabe svih njezinih instrumenata, povratak Malija i njegovih ljudi na put mira, pomirenja, sigurnosti i razvoja. Odgovarajuća pozornost trebala bi se također posvetiti Burkini Faso i Nigeru, osobito s obzirom na izbore u tim zemljama.

Članak 3.

Mandat

1.   Kako bi se ostvarili ciljevi politike Unije u odnosu na Sahel, PPEU ima mandat da:

(a)

aktivno doprinosi provedbi, koordinaciji i daljnjem razvoju sveobuhvatnog pristupa Unije regionalnoj krizi, na temelju njezine Strategije, s ciljem jačanja sveukupne usklađenosti i djelotvornosti aktivnosti Unije u Sahelu, a osobito u Maliju;

(b)

stupa u kontakt sa svim odgovarajućim dionicima u regiji, vladama, regionalnim tijelima, regionalnim i međunarodnim organizacijama, civilnim društvom i dijasporama, s ciljem promicanja ciljeva Unije i doprinosa boljem razumijevanju uloge Unije u Sahelu;

(c)

predstavlja Uniju u odgovarajućim regionalnim i međunarodnim forumima, uključujući skupinu za potporu i praćenje stanja u Maliju te osigurava vidljivost potpore Unije upravljanju krizom i sprečavanju sukoba, uključujući vojnu misiju Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali) i misiju ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger);

(d)

održava blisku suradnju s Ujedinjenim narodima (UN), a osobito s posebnim predstavnikom glavnog tajnika za zapadnu Afriku i posebnim predstavnikom glavnog tajnika za Mali, s Afričkom unijom (AU), a osobito s visokim predstavnikom AU-a za Mali i Sahel, s Gospodarskom zajednicom zapadnoafričkih država (ECOWAS) i s drugim vodećim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim dionicima, uključujući druge posebne izaslanike za Sahel, kao i relevantnim tijelima u području Magreba;

(e)

pomno prati regionalne i prekogranične dimenzije krize, uključujući terorizam, organizirani kriminal, krijumčarenje oružja, trgovanje ljudima, krijumčarenje droge, tokove izbjeglica i migracije te s njima povezane financijske tokove; u bliskoj suradnji s koordinatorom EU-a za borbu protiv terorizma doprinosi daljnjoj provedbi strategije EU-a za borbu protiv terorizma;

(f)

održava redovne političke kontakte na visokoj razini sa zemljama u regiji pogođenima terorizmom i međunarodnim kriminalom kako bi osigurao dosljedan i sveobuhvatan pristup te osigurao ključnu ulogu Unije u međunarodnim naporima u borbi protiv terorizma i međunarodnog kriminala. To uključuje aktivnu potporu Unije regionalnoj izgradnji kapaciteta u sektoru sigurnosti i osiguravanje da se osnovni uzroci terorizma i međunarodnog kriminala u Sahelu rješavaju na odgovarajući način;

(g)

pomno prati političke i sigurnosne posljedice humanitarnih kriza u regiji;

(h)

u vezi s Malijem, doprinosi regionalnim i međunarodnim naporima za olakšanje rješavanja krize u Maliju, osobito punu normalizaciju ustavnog poretka i upravljanje širom državnog područja te vjerodostojan nacionalni dijalog koji je uključiv i vodi prema održivom političkom rješenju;

(i)

promiče izgradnju institucija, reformu sigurnosnog sektora te dugoročnu izgradnju mira i pomirenje u Maliju;

(j)

doprinosi provedbi politike ljudskih prava Unije u regiji u suradnji s PPEU-om za ljudska prava, uključujući smjernice EU-a o ljudskim pravima, osobito smjernice EU-a o djeci i oružanim sukobima, kao i o nasilju nad ženama i djevojčicama i borbi protiv svih oblika njihove diskriminacije, te politike Unije o ženama, miru i sigurnosti, uključujući praćenjem i izvješćivanjem o razvoju događaja, kao i izradom preporuka u vezi s tim te održava redovite kontakte s relevantnim tijelima u Maliju i regiji, uredom tužitelja Međunarodnog kaznenog suda, uredom Visokog povjerenika za ljudska prava i braniteljima ljudskih prava i promatračima u regiji.

(k)

prati i izvješćuje o usklađenosti s odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a (RVSUN-ovi), a posebno s RVSUN-ovima 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) i 2100 (2013).

2.   Za potrebe ispunjenja svog mandata PPEU između ostalog:

(a)

savjetuje i izvješćuje o oblikovanju stajališta Unije u, prema potrebi, regionalnim i međunarodnim forumima kako bi aktivno promicao i jačao sveobuhvatan pristup Unije prema krizi u Sahelu;

(b)

održava pregled nad svim aktivnostima Unije i blisko surađuje s odgovarajućim delegacijama Unije.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedbu mandata i djeluje pod nadležnošću VP-a.

2.   Politički i sigurnosni odbor (PSO) održava blisku vezu s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakte s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateške smjernice i političko usmjerenje u okviru mandata, ne dovodeći u pitanje odgovornosti VP-a.

3.   PPEU djeluje u bliskoj koordinaciji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim nadležnim odjelima, a osobito koordinatorom za Sahel.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. ožujka 2015. do 31. listopada 2015. iznosi 900 000 EUR.

2.   Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   O upravljanju rashodima sklapa se ugovor između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve rashode odgovara Komisiji.

Članak 6.

Osnivanje i sastav tima

1.   PPEU je, u okviru svog mandata i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava, odgovoran za osnivanje svojeg tima. U tim su uključeni stručnjaci za specifična politička i sigurnosna pitanja, u skladu sa zahtjevima mandata. PPEU o sastavu svojeg tima odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju.

2.   Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja na rad kod PPEU-a. Plaće osoblja upućenog na rad kod PPEU-a snosi dotična država članica, dotična institucija Unije ili ESVD. Stručnjaci koje su u institucije Unije ili ESVD uputile države članice također mogu biti raspoređeni na rad kod PPEU-a. Međunarodno ugovorno osoblje mora imati državljanstvo države članice.

3.   Sve upućeno osoblje ostaje pod upravnom nadležnošću države članice odnosno institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a te izvršava svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

4.   Osoblje PPEU-a smješteno je zajedno s odgovarajućim odjelima ESVD-a ili delegacijama Unije kako bi se osigurala usklađenost i dosljednost njihovih odgovarajućih aktivnosti.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i osoblja PPEU-a

Povlastice, imuniteti i dodatna jamstva potrebna za ispunjenje i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova njegova osoblja prema potrebi se usuglašavaju sa zemljama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih informacija EU-a

PPEU i članovi tima PPEU-a poštuju sigurnosna načela i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (3).

Članak 9.

Pristup informacijama i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija, ESVD i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim odgovarajućim informacijama.

2.   Delegacije Unije i/ili države članice prema potrebi osiguravaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je raspoređeno izvan Unije u operativnoj funkciji u okviru glave V. Ugovora, PPEU u skladu sa svojim mandatom i na temelju sigurnosnog stanja na zemljopisnom području za koje je odgovoran poduzima sve, prema razumnoj procjeni izvedive, mjere za sigurnost cjelokupnog osoblja koje je u njegovoj izravnoj nadležnosti, posebno tako da:

(a)

uspostavlja specifični sigurnosni plan na temelju smjernica ESVD-a, koji uključuje specifične mjere za fizičku sigurnost, organizacijsku sigurnost i sigurnost postupaka i kojim se uređuje upravljanje sigurnim kretanjem osoblja prema zemljopisnom području i unutar njega, kao i upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost, te plan za krizne situacije i plan evakuacije;

(b)

osigurava pokrivenost osiguranjem od visokog rizika za sveukupno osoblje koje je raspoređeno izvan Unije, u skladu s uvjetima na zemljopisnom području;

(c)

osigurava da su svi članovi tima koji se raspoređuju izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, prošli odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije ili nakon dolaska na zemljopisno područje, na temelju stupnjeva rizika određenih za to područje;

(d)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su dane na temelju redovitih sigurnosnih procjena, te za Vijeće, VP-a, i Komisiju priprema pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i izvješća o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

1.   PPEU redovito priprema izvješća za VP-a i PSO. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovita izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pripremati izvješća za Vijeće za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora, PPEU smije sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

2.   PPEU izvješćuje o najboljem načinu za ostvarivanje inicijativa Unije, kao što je doprinos Unije reformama, uključujući političke aspekte odgovarajućih razvojnih projekata Unije, u koordinaciji s delegacijama Unije u regiji.

Članak 12.

Koordinacija s drugim dionicima Unije

1.   U okviru strategije, PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti političkog i diplomatskog djelovanja Unije te pomaže osigurati da se svi instrumenti Unije kao i djelovanja država članica dosljedno rabe u svrhu postizanja ciljeva politike Unije.

2.   Aktivnosti PPEU-a koordiniraju se s aktivnostima delegacija Unije i aktivnostima Komisije, kao i s aktivnostima ostalih PPEU-a aktivnih u regiji. PPEU održava redovite informativne sastanke za misije država članica i za delegacije Unije u regiji.

3.   Na terenu se održava bliska suradnja sa šefovima delegacija Unije i šefovima misija država članica. PPEU u bliskoj suradnji s odgovarajućim delegacijama Unije daje lokalne političke smjernice voditeljima misije EUCAP Sahel Niger i misije EUCAP Sahel Mali te zapovjedniku misije EUTM Mali. PPEU, zapovjednik misije EUTM MALI i zapovjednik civilne operacije misije EUCAP Sahel Niger i misije EUCAP Sahel Mali prema potrebi se međusobno savjetuju.

Članak 13.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina sukladnost s drugim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU podnosi Vijeću, VP-u i Komisiji sveobuhvatno izvješće o provedbi mandata do kraja kolovoza 2015.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. ožujka 2015.

Za Vijeće

Predsjednika

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2013/133/ZVSP od 18. ožujka 2013. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za Sahel (SL L 75, 19.3.2013., str. 29.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/130/ZVSP od 10. ožujka 2014. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Sahel (SL L 71, 12.3.2014., str. 14.).

(3)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


Top