EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0378

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/378 оd 2. ožujka 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu provedbe godišnjeg postupka poravnavanja računâ i provedbe potvrđivanja usklađenosti

OJ L 64, 7.3.2015, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/378/oj

7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/378

оd 2. ožujka 2015.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu provedbe godišnjeg postupka poravnavanja računâ i provedbe potvrđivanja usklađenosti

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (1), a osobito njezin članak 45. stavak 2. i članak 47. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija bi trebala donijeti odluku o obračunu godišnjih financijskih izvještaja za svaki nacionalni program te odluku o potvrdi usklađenosti. Stoga je potrebno utvrditi modalitete provedbe tih zadaća, što uključuje razmjenu informacija između Komisije i država članica, te rokove koji se moraju ispoštovati.

(2)

Ujedinjena Kraljevina i Irska obvezane su Uredbom (EU) br. 514/2014 te ih stoga obvezuje ova Uredba.

(3)

Ne dovodeći u pitanje uvodnu izjavu 47. Uredbe (EU) br. 514/2014, Dansku ne obvezuje ni Uredba (EU) br. 514/2014 ni ova Uredba.

(4)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi te kako se ne bi usporila priprema zahtjeva država članica za plaćanje, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Fond za azil, migracije i integraciju te unutarnju sigurnost,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Godišnje poravnanje računâ

1.   Komisija ocjenjuje prihvatljivost svakog projekta obuhvaćenog zahtjevom za plaćanje godišnjeg iznosa iz članka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/377 (2) u vezi s ciljevima posebnih uredaba utvrđenih u Uredbi (EU) br. 514/2014 i onih iz nacionalnih programa odobrenih u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 514/2014.

Komisija će pri odlučivanju o plaćanju godišnjeg iznosa uzeti u obzir i informacije sadržane u sljedećim dokumentima:

(a)

godišnjem izvješću o provedbi iz članka 54. Uredbe (EU) br. 514/2014;

(b)

zahtjevu za plaćanje godišnjeg iznosa iz članka 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/377.

2.   Komisija poravnava sve iznose iskazane na računima za koje se u dostavljenim financijskim izvještajima ne sumnja da su potpuni, točni i vjerodostojni.

3.   Komisija može zatražiti dodatne informacije u slučaju da su dostavljene informacije nepotpune ili nejasne, u slučaju neslaganja, različitih tumačenja ili bilo kojeg drugog oblika nedosljednosti povezane sa zahtjevom za plaćanje.

4.   Predmetna država članica po zahtjevu Komisije dostavlja dodatne informacije unutar roka utvrđenog u tom zahtjevu. Komisija može, na zahtjev države članice podnesen prije isteka roka, u opravdanim slučajevima prihvatiti zahtjev za kasnije podnošenje informacija i odrediti novi rok.

Ako predmetna država članica ne dostavi dodatne informacije u roku ili ako odgovor nije zadovoljavajući, Komisija može nastaviti s odlučivanjem o poravnavanju na temelju informacija kojima raspolaže.

5.   Komisija obavješćuje države članice o svojoj odluci o plaćanju godišnjeg iznosa, uključujući i razloge za svaki slučaj neplaćanja računa i iznosa na računima.

Ako Komisija ne plati račune ili iznose na računima, država članica može dostaviti dodatne informacije za račune ili iznose radi njihova ponovnog razmatranja u sljedećim financijskim godinama.

6.   Ako Komisija plati iznos koji je manji od godišnjeg pretfinanciranja isplaćenog državi članici u skladu s člankom 35. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 514/2014, godišnje pretfinanciranje poravnava se do odgovarajućeg iznosa. Povrat svakog preplaćenog iznosa pretfinanciranja izvršava se samo tijekom sljedećeg postupka godišnjeg poravnavanja.

7.   Povrat preplaćenog iznosa godišnjeg pretfinanciranja izvršava se u tijeku istog postupka poravnavanja samo ako država članica ne podnese zahtjev za plaćanje godišnjeg iznosa u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 514/2014.

8.   Stavci od 1. do 5. ovog članka primjenjuju se, mutatis mutandis, na iznose vraćene u okviru povrata.

Članak 2.

Potvrda usklađenosti i financijske korekcije Komisije

1.   Ako Komisija smatra da rashodi nisu bili u skladu s pravilima Unije i nacionalnim pravilima, ona o svojim nalazima obavještava predmetnu državu članicu, precizira koje su korektivne mjere potrebne da bi se osigurala buduća sukladnost te navodi iznos financijske korekcije za koji smatra da odgovara nalazima.

Ta obavijest sastavlja se u skladu s člankom 47. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 514/2014 i sadrži upućivanje na taj članak.

2.   Država članica dostavlja odgovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti. Konkretno, država članica u svom odgovoru ima priliku:

(a)

dokazati Komisiji da projekti zadovoljavaju uvjete;

(b)

dokazati Komisiji da su rizik za doprinos Unije za nacionalni program ili nesukladnost s doprinosom manji nego što je to navela Komisija;

(c)

obavijestiti Komisiju o korektivnim mjerama koje je poduzela radi osiguranja sukladnosti s pravilima Unije i nacionalnim pravilima i o datumu na koji su provedene; i

(d)

obavijestiti Komisiju o tome smatra li bi li bilo korisno održati bilateralni sastanak.

Komisija može na temelju obrazloženog zahtjeva države članice u opravdanim slučajevima odobriti produljenje dvomjesečnog razdoblja za najviše dva mjeseca. Zahtjev se podnosi Komisiji prije isteka početnih dvaju mjeseci.

3.   Komisija o svojim nalazima službeno obavješćuje državu članicu na temelju informacija zaprimljenih u okviru postupka potvrđivanja usklađenosti.

4.   Nakon što o svojim nalazima obavijesti državu članicu, Komisija prema potrebi donosi jednu odluku ili više njih na temelju članka 47. Uredbe (EU) br. 514/2014 kako bi iz financiranja iz sredstava Unije isključila sve rashode koji nisu u skladu s pravilima Unije o nesukladnosti.

Komisija može provoditi uzastopne postupke potvrđivanja usklađenosti dok država članica ne provede korektivne mjere.

Članak 3.

Odluka o nezapočinjanju s postupkom potvrđivanja usklađenosti ili o njegovu neprovođenju

Komisija može donijeti odluku o nezapočinjanju s postupkom potvrđivanja usklađenosti ili o njegovu neprovođenju u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 514/2014 ako očekuje da mogući iznos financijske korekcije za utvrđenu nesukladnost neće biti veći od 50 000 EUR ni od 2 % posebnih rashoda za koje se smatra da nisu sukladni.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 112.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/377 оd 2. ožujka 2015. o utvrđivanju modela dokumenata potrebnih za isplatu godišnjeg iznosa u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (Vidjeti str. 17. ovog Službenog lista).


Top