EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0667R(01)

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 667/2014 od 13. ožujka 2014 . o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila postupanja u vezi s kaznama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izriče trgovinskim repozitorijima uključujući pravila o pravu na obranu i vremenske odredbe ( SL L 179, 19.6.2014 )

OJ L 183, 24.6.2014, p. 138–140 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/667/corrigendum/2014-06-24/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 183/138


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 667/2014 od 13. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila postupanja u vezi s kaznama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izriče trgovinskim repozitorijima uključujući pravila o pravu na obranu i vremenske odredbe

( Službeni list Europske unije L 179 od 19. lipnja 2014. )

Na stranici 31., u uvodnoj izjavi 1. u drugoj rečenici:

umjesto:

„U primjeni ove Uredbe potrebno je voditi računa o organizacijskim pravilima ESMA-e utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1095/2010 (5), uključujući osobito delegiranje određenih jasno definiranih zadaća i odluka internim odborima ili vijećima u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1095/2010, a pritom u potpunosti poštujući pravo na obranu osoba koje su predmet istrage i načelo kolegijalnosti na kojem se temelji djelovanje ESMA-e.”;

treba stajati:

„U primjeni ove Uredbe potrebno je voditi računa o organizacijskim pravilima ESMA-e utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1095/2010 (5), uključujući, osobito, delegiranje određenih jasno definiranih zadaća i odluka internim odborima ili vijećima u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1095/2010, a pritom u potpunosti poštujući pravo na obranu osoba koje su predmet istrage i načelo kolegijalnosti na kojem se temelji djelovanje ESMA-e.”

Na stranici 31., u bilješci 2.:

umjesto:

„Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).”;

treba stajati:

„Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).”

Na stranici 31., u uvodnoj izjavi 4. u drugoj rečenici:

umjesto:

„Člankom 64. stavkom 5. i člankom 67. Uredbe (EU) br. 648/2012 utvrđuje se da osobe koje su predmet postupaka ESMA-e imaju pravo na pristup spisu ESMA-e, uz uvjet da se poštuje legitimni interes drugih osoba kako bi se zaštitile njihove poslovne tajne i njihovi osobni podaci.”;

treba stajati:

„Člankom 64. stavkom 5. i člankom 67. Uredbe (EU) br. 648/2012 utvrđuje se da osobe koje su predmet postupaka ESMA-e imaju pravo na pristup spisu ESMA-e uz uvjet da se poštuje legitimni interes drugih osoba kako bi se zaštitile njihove poslovne tajne i njihovi osobni podaci.”

Na stranici 32., u uvodnoj izjavi 7. u prvoj rečenici:

umjesto:

„Člankom 68. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012 predviđa se da su kazne koje izriče ESMA u skladu s člancima 65. i 66. navedene Uredbe izvršive te da se izvršenje uređuje pravilima o parničnom postupku koja su na snazi u državi na čijem se državnom području ono provodi.”;

treba stajati:

„Člankom 68. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012 predviđa se da su kazne koje ESMA izriče u skladu s člancima 65. i 66. te Uredbe izvršive te da se izvršenje uređuje pravilima parničnog postupka koja su na snazi u državi na čijem se državnom području ono provodi.”

Na stranici 32., u uvodnoj izjavi 8.:

umjesto:

„Radi neposrednog izvršenja učinkovitih nadzornih i izvršnih aktivnosti ova Uredba trebala bi stupiti na snagu po hitnom postupku,”;

treba stajati:

„Radi neposredne provedbe učinkovite aktivnosti nadzora i kontrole ova Uredba trebala bi stupiti na snagu po hitnom postupku,”.

Na stranici 32., u članku 1.:

umjesto:

„Ovom Uredbom utvrđuju se pravila postupanja u vezi s globama i periodičnim novčanim kaznama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) izriče trgovinskim repozitorijima ili drugim osobama koje su predmet istrage i izvršnih postupaka ESMA-e, uključujući pravila o pravu na obranu i rokove zastare.”;

treba stajati:

„Ovom Uredbom utvrđuju se pravila postupanja u vezi s globama i periodičnim novčanim kaznama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) izriče trgovinskim repozitorijima ili drugim osobama koji su predmet istražnog i izvršnog postupka ESMA-e, uključujući pravila o pravu na obranu i rokove zastare.”

Na stranici 32., u članku 2. u stavku 1. u prvoj rečenici:

umjesto:

„Po završetku istrage i prije dostavljanja spisa ESMA-i u skladu s člankom 3. stavkom 1., službenik za istrage obavješćuje osobu koja je predmet istrage pisanim putem navodeći svoje nalaze i daje toj osobi mogućnost dostave pisanih podnesaka u skladu sa stavkom 3.”;

treba stajati:

„Po završetku istrage i prije dostavljanja spisa ESMA-i u skladu s člankom 3. stavkom 1., osobu koja je predmet istrage službenik za istrage obavješćuje pisanim putem navodeći svoje nalaze i daje toj osobi mogućnost dostave pisanih podnesaka u skladu sa stavkom 3.”

Na stranici 32., u članku 2. u stavku 1. u drugoj rečenici:

umjesto:

„U tom izvješću o nalazima navode se činjenice koje mogu činiti jednu ili više povreda iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 648/2012, uključujući olakšavajuće ili otežavajuće čimbenike tih povreda.”;

treba stajati:

„U tom izvješću o nalazima navode se činjenice koje mogu predstavljati jednu ili više povreda iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 648/2012, uključujući olakšavajuće ili otežavajuće čimbenike tih povreda.”

Na stranici 32., u članku 2. u stavku 2. u drugoj rečenici:

umjesto:

„Službenik za istrage nije obvezan uzeti u obzir pisane podneske primljene nakon isteka navedenog roka.”;

treba stajati:

„Službenik za istrage nije obvezan uzeti u obzir pisane podneske primljene nakon isteka tog roka.”

Na stranici 32., u članku 3. u stavku 1. prva crtica:

umjesto:

„—

presliku izvješća o nalazima upućenih trgovinskom repozitoriju ili osobi koja je predmet istrage,”;

treba stajati:

„—

presliku izvješća o nalazima naslovljenog na trgovinski repozitorij ili osobu koja je predmet istrage,”.

Na stranici 33., u članku 3. u stavku 2.:

umjesto:

„Ako ESMA smatra da spis koji je dostavio službenik za istrage nije kompletan, ona spis šalje nazad službeniku za istrage uz obrazloženi zahtjev za dodatne dokumente.”;

treba stajati:

„Ako ESMA smatra da spis koji je dostavio službenik za istrage nije kompletan, ona spis vraća službeniku za istrage uz obrazloženi zahtjev za dodatne dokumente.”

Na stranici 33., u članku 3. u stavku 3.:

umjesto:

„Ako ESMA smatra, na temelju kompletnog spisa, da se čini da činjenice opisane u izvješću o nalazima ne čine povredu u smislu Priloga I. Uredbi (EU) br. 648/2012, ona donosi odluku o zatvaranju slučaja te o toj odluci obavješćuje osobe koje su predmet istrage.”;

treba stajati:

„Ako ESMA smatra, na temelju kompletnog spisa, da se čini da činjenice opisane u izvješću o nalazima ne predstavljaju povredu u smislu Priloga I. Uredbi (EU) br. 648/2012, ona donosi odluku o zatvaranju slučaja te o toj odluci obavješćuje osobe koje su predmet istrage.”

Na stranici 33., u članku 3. u stavku 4. u posljednjem odlomku u prvoj rečenici:

umjesto:

„ESMA može također pozvati osobe koje su predmet istrage i na koje je naslovljeno izvješće o nalazima da prisustvuju usmenom saslušanju.”;

treba stajati:

„ESMA može također pozvati osobe koje su predmet istrage i na koje je naslovljeno izvješće o nalazima na usmeno saslušanje.”

Na stranici 33., u članku 3. u stavku 5. u posljednjem odlomku u prvoj rečenici:

umjesto:

„ESMA može također pozvati osobe koje su predmet istrage na koje je naslovljeno izvješće o nalazima da prisustvuju usmenom saslušanju.”;

treba stajati:

„ESMA može također pozvati osobe koje su predmet istrage na koje je naslovljeno izvješće o nalazima na usmeno saslušanje.”

Na stranici 33., u članku 4. u posljednjem odlomku u prvoj rečenici:

umjesto:

„ESMA također može pozvati osobu koja je predmet postupka da prisustvuje usmenom saslušanju.”;

treba stajati:

„ESMA također može pozvati osobu koja je predmet postupka na usmeno saslušanje.”

Na stranici 33., u članku 5. u stavku 1. u prvoj rečenici:

umjesto:

„Na zahtjev ESMA odobrava pristup spisima za stranke kojima su službenik za istrage ili ESMA poslali izvješće o nalazima.”;

treba stajati:

„Na zahtjev ESMA odobrava pristup spisima za osobe kojima su službenik za istrage ili ESMA poslali izvješće o nalazima.”

Na stranici 34., u članku 6. u stavku 2. u prvoj rečenici:

umjesto:

„Rokovi iz stavka 1. počinju teći dan nakon dana kada je počinjena povreda.”;

treba stajati:

„Rok zastare iz stavka 1. počinje teći dan nakon dana kada je počinjena povreda.”

Na stranici 35., u članku 8. u prvoj rečenici:

umjesto:

„Iznosi globa i periodičnih novčanih kazni koje naplati ESMA uplaćuju se na račun koji nosi kamatu, a koji otvara računovodstveni službenik ESMA-e, do trenutka kada one postaju konačne.”;

treba stajati:

„Iznosi globa i periodičnih novčanih kazni koje naplati ESMA uplaćuju se na račun koji otvara računovodstveni službenik ESMA-e i na kojem donose kamatu do trenutka kada one postaju konačne.”


Top