EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0694

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 694/2014 оd 17. prosinca 2013. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova Tekst značajan za EGP

OJ L 183, 24.6.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/694/oj

24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 183/18


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 694/2014

оd 17. prosinca 2013.

o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 4.,

budući da:

(1)

Važno je da regulatorni tehnički standardi kojima se određuju vrste UAIF-ova dopunjuju pravila iz Direktive 2011/61/EU kako bi se na UAIF-ove na ujednačen način primjenjivali određeni zahtjevi iz Direktive.

(2)

Poželjno je razlikovati upravlja li UAIF otvorenim ili zatvorenim AIF-ovima ili i jednom i drugom vrstom kako bi se na UAIF-ove propisno primijenila pravila o upravljanju likvidnošću i postupci vrednovanja iz Direktive 2011/61/EU.

(3)

Razlikovni čimbenik na temelju kojeg se utvrđuje upravlja li UAIF otvorenim ili zatvorenim AIF-om trebala bi biti činjenica da otvoreni AIF isplaćuje ili otkupljuje dionice ili udjele od svojih ulagatelja, na zahtjev bilo kojeg dioničara ili vlasnika udjela, prije početka faze likvidacije ili zatvaranja, i to čini u skladu s postupcima i učestalošću koji su utvrđeni u njegovim pravilima ili osnivačkim aktima, prospektu ili dokumentima ponude. Kada se utvrđuje je li riječ o otvorenom AIF-u ili ne, ne bi trebalo uzimati u obzir smanjenje kapitala AIF-a povezano s raspodjelama u skladu s pravilima ili osnivačkim aktima AIF-a, njegovim prospektom ili dokumentima ponude, uključujući smanjenje odobreno odlukom dioničara ili vlasnika udjela donesenom u skladu s tim pravilima ili osnivačkim aktima, prospektom ili dokumentima ponude AIF-a.

(4)

Kako bi se utvrdilo upravlja li UAIF otvorenim ili zatvorenim AIF-ovima, u obzir bi trebalo uzeti samo otkupe ili isplate izvršene iz imovine AIF-a. Dakle, činjenicu da se dionicama ili udjelima AIF-a može trgovati na sekundarnom tržištu i da ih ne isplaćuje niti ih otkupljuje sam AIF, ne bi se trebalo uzimati u obzir za potrebe utvrđivanja radi li se o otvorenom AIF-u ili ne.

(5)

UAIF koji istodobno upravlja jednim otvorenim AIF-om ili više njih i jednim zatvorenim AIF-om ili više njih trebao bi na svaki AIF primjenjivati posebna pravila koja odgovaraju dotičnoj vrsti AIF-a.

(6)

Promjeni li se politika otkupa AIF-a u tolikoj mjeri da se dotični AIF više ne može smatrati otvorenim AIF-om ili zatvorenim AIF-om, UAIF bi trebao prestati primjenjivati pravila koja se odnose na staru politiku otkupa AIF-a kojim upravlja te početi primjenjivati pravila koja se odnose na novu politiku otkupa takvog AIF-a.

(7)

Za potrebe članka 61. stavaka 3. i 4. Direktive 2011/61/EU u obzir se trebaju uzeti pravne strukture u skladu s kojima su zatvoreni AIF-i osnivani prije 22. srpnja 2013. U trenutku donošenja Direktive u Uniji nije postojala usklađena definicija pravnog oblika zatvorenih AIF-ova, već se on razlikovao ovisno o državi članici. Ta se činjenica odražava i u tekstu Direktive u kojem se među zatvorene AIF-ove ubrajaju određeni postojeći pravni oblici za koje nije predviđena mogućnost ostvarivanja prava otkupa tijekom razdoblja od pet godina nakon datuma početnog ulaganja. Člankom 61. stavcima 3. i 4. Direktive 2011/61/EU predviđena su prijelazna razdoblja tijekom kojih postojeći UAIF-ovi, koji upravljaju zatvorenim AIF-ovima u poodmakloj ili završnoj fazi investicijskog ciklusa, što je vidljivo iz njihovih datuma isteka ili njihove nemogućnost da nakon 22. srpnja 2013. provode ikakva dodatna ulaganja, mogu nastaviti upravljati takvim AIF-ovima bez odobrenja ili bez obveze usklađivanja sa znatnim dijelom Direktive. Posljedično, kako bi se očuvalo područje primjene tih odredaba kako je predviđeno s obzirom na taj cilj i prethodno opisani kontekst, za potrebe članka 61. stavaka 3. i 4. Direktive 2011/61/EU UAIF-om zatvorenog AIF-a trebalo bi smatrati i svaki UAIF koji upravlja AIF-ovima čije su dionice ili udjeli isplaćeni ili otkupljeni nakon početnog razdoblja od najmanje pet godina tijekom kojeg prava otkupa nisu ostvariva.

(8)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji podnijelo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

(9)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba i analizu mogućih povezanih troškova i koristi te je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Vrste UAIF-a

1.   UAIF može pripadati jednoj od sljedećih kategorija ili objema:

UAIF otvorenog AIF-a/otvorenih AIF-ova;

UAIF zatvorenog AIF-a/zatvorenih AIF-ova.

2.   UAIF-om otvorenog AIF-a smatra se UAIF koji upravlja AIF-om čije se dionice ili udjeli na zahtjev bilo kojeg dioničara ili vlasnika udjela, prije početka faze likvidacije ili zatvaranja, isplaćuju ili otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine AIF-a i u skladu s postupcima i učestalošću koji su utvrđeni njegovim pravilima ili osnivačkim aktima, prospektom ili dokumentima ponude.

Smanjenje kapitala AIF-a povezano s raspodjelama u skladu s pravilima ili osnivačkim aktima AIF-a, njegovim prospektom ili dokumentima ponude, uključujući ono koje je odobreno odlukom dioničara ili vlasnika udjela donesenom u skladu s tim pravilima ili osnivačkim aktima, prospektom ili dokumentima ponude, ne uzima se u obzir za potrebe utvrđivanja radi li se o otvorenom AIF-u ili ne.

Za potrebe utvrđivanja radi li se o otvorenom AIF-u ili ne, ne uzima se u obzir činjenica da se dionicama ili udjelima AIF-a može trgovati na sekundarnom tržištu i da ih ne isplaćuje niti ih otkupljuje sam AIF.

3.   UAIF zatvorenog AIF-a jest UAIF koji upravlja AIF-om drukčijim od onog opisanog u stavku 2.

4.   Ako promjena u politici otkupa AIF-a utječe na promjenu vrste AIF-a, UAIF koji upravlja dotičnim AIF-om na njega primjenjuje pravila relevantna za tu novu vrstu AIF-a.

5.   Za potrebe članka 61. stavaka 3. i 4. Direktive 2011/61/EU, UAIF-om zatvorenog AIF-a smatra se i UAIF koji upravlja AIF-ovima čije se dionice ili udjeli na zahtjev bilo kojeg dioničara ili vlasnika udjela, prije početka faze likvidacije ili postupnog zatvaranja, isplaćuju ili otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine AIF-a, nakon početnog razdoblja od najmanje pet godina tijekom kojeg prava otkupa nisu ostvariva.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


Top