EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0574

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 159/41


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 574/2014

оd 21. veljače 2014.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 60. točku (e),

budući da:

(1)

Prema članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 proizvođači građevnih proizvoda obvezni su sastaviti izjavu o svojstvima kada na tržište stavljaju građevni proizvod koji je obuhvaćen usklađenom normom ili je u skladu s europskom tehničkom ocjenom izdanom za taj proizvod. Prema članku 6. stavku 4. Uredbe (EU) br. 305/2011, tu izjavu treba sastaviti s pomoću predloška utvrđenog Prilogom III. toj Uredbi.

(2)

U skladu s člankom 60. točkom (e) Uredbe (EU) br. 305/2011, Komisiji je delegirana zadaća prilagodbe Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 kao odgovor na tehnički napredak.

(3)

Kako bi se odgovorilo na tehnički napredak, predložak utvrđen Prilogom III. Uredbi (EU) br. 305/2011 treba prilagoditi kako bi se omogućila fleksibilnost koju zahtijevaju različite vrste građevnih proizvoda i različiti proizvođači te pojednostavnila izjava o svojstvima.

(4)

Osim toga, praktično iskustvo s provedbom Priloga III. pokazuje da bi proizvođačima trebale dodatne upute za sastavljanje izjava o svojstvima građevnih proizvoda u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Davanjem takvih uputa osigurala bi se i usklađena i pravilna primjena Priloga III.

(5)

Proizvođačima treba dopustiti određenu fleksibilnost pri sastavljanju izjava o svojstvima sve dok jasno i suvislo daju bitne podatke koji se zahtijevaju člankom 6. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(6)

Radi nedvosmislene identifikacije proizvoda obuhvaćenoga izjavom o svojstvima s obzirom na njegove razine ili razrede svojstava, proizvođači bi trebali povezati svaki pojedini proizvod s odgovarajućom vrstom proizvoda i danim skupom razina ili razreda svojstava jedinstvenom identifikacijskom oznakom iz članka 6. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 305/2011.

(7)

Svrha je članka 11. stavka 4. Uredbe (EU) br. 305/2011 omogućiti identifikaciju i sljedivost svakoga pojedinačnoga građevnog proizvoda prema proizvođačevoj oznaci tipa ili kontrolnom ili serijskom broju. Toj svrsi ne služi izjava o svojstvima, koju poslije treba uporabiti za sve proizvode koji odgovaraju vrsti proizvoda koja je u njoj određena. Zato ne treba zahtijevati da izjava o svojstvima sadržava podatke koji se zahtijevaju člankom 11. stavkom 4.

(8)

Kada su prijavljena tijela pravilno identificirana, popis svih certifikata i izvješća o ispitivanju, proračunima i ocjenjivanju može postati opsežan i opterećenje, a da korisnicima proizvoda obuhvaćenoga izjavom o svojstvima ne daje dodanu vrijednost. Prema tome, proizvođači ne bi trebali biti obvezni uključiti te popise u svoje izjave o svojstvima.

(9)

Kako bi se povećala učinkovitost i konkurentnost europskoga građevinskog sektora u cjelini, proizvođači koji izdaju izjave o svojstvima i žele iskoristiti pojednostavnjenje i upute da olakšaju njihovo izdavanje trebali bi to moći učiniti što je prije moguće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) br. 305/2011 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izjave o svojstvima izdane prije stupanja na snagu ove Uredbe u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 305/2011 i njezinim početnim Prilogom III. smatraju se usklađenima s ovom Uredbom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


PRILOG

„PRILOG III.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.

1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

2.

Namjena/namjene:

3.

Proizvođač:

4.

Ovlašteni predstavnik:

5.

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

6.a

Usklađena norma:

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

6.b

Europski dokument za ocjenjivanje:

Europska tehnička ocjena:

Tijelo za tehničko ocjenjivanje:

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

7.

Objavljena svojstva:

8.

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

 

[Ime]

 

U [mjesto] dana [datum izdavanja]

 

[potpis]

Upute za sastavljanje izjave o svojstvima

1.   OPĆENITO

Namjena je ovih uputa pomoći proizvođačima pri sastavljanju izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 na temelju predloška iz ovog Priloga (dalje u tekstu, ‚predložak’).

Ove upute nisu dio izjava o svojstvima koje izdaju proizvođači i ne trebaju se prilagati izjavama o svojstvima.

Pri sastavljanju izjave o svojstvima proizvođač:

1.

reproducira tekstove i naslove predloška koji nisu navedeni u uglatim zagradama;

2.

zamjenjuje praznine i uglate zagrade umetanjem potrebnih informacija.

Proizvođači mogu dodati u izjavu o svojstvima i uputu na internetsku stranicu na kojoj je primjerak izjave o svojstvima stavljen na raspolaganje u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 305/2011. Ta se informacija može uključiti nakon točke 8. ili na drugome mjestu gdje ne utječe na čitljivost i jasnoću obveznih informacija.

2.   FLEKSIBILNOST

Pod uvjetom da su obvezne informacije propisane člankom 6. Uredbe (EU) br. 305/2011 navedene jasno, cjelovito i usklađeno, pri sastavljanju izjave o svojstvima može se:

1.

uporabiti drugačiji raspored od onog u predlošku;

2.

kombinirati nekoliko točaka predloška u jednu točku;

3.

prikazati točke predloška različitim redoslijedom ili s pomoću jedne ili više tablica;

4.

ispustiti određene točke predloška koje nisu važne za proizvod za koji se sastavlja izjava o svojstvima. Primjerice, budući da se izjava o svojstvima temelji na usklađenoj normi ili na europskoj tehničkoj ocjeni izdanoj za taj proizvod, isključuje se primjena jedne od alternativa i ona se iz predloška ispušta. Ta se ispuštanja mogu odnositi i na točke o ovlaštenom predstavniku ili o uporabi odgovarajuće tehničke dokumentacije i specifične tehničke dokumentacije;

5.

prikazati točke bez označivanja brojem.

Ako proizvođač želi izdati jedinstvenu izjavu o svojstvima koja obuhvaća različite vrste proizvoda, potrebno je odvojeno i jasno navesti najmanje sljedeće elemente za svaku inačicu proizvoda: broj izjave o svojstvima, identifikacijsku oznaku iz točke 1. i objavljena svojstva iz točke 7.

3.   UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA

Točke predloška

Upute

Broj izjave o svojstvima

To je referentni broj izjave o svojstvima predviđen člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 305/2011.

Odabir broja prepušten je proizvođaču.

Taj broj može biti jednak jedinstvenoj identifikacijskoj oznaci vrste proizvoda iz točke 1. predloška.

Točka 1.

Navedite jedinstvenu identifikacijsku oznaku vrste proizvoda iz članka 6. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 305/2011.

Prema članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 305/2011, jedinstvena identifikacijska oznaka koju je odredio proizvođač i koja prati oznaku CE povezana je s vrstom proizvoda, a time i s razinama ili razredima svojstava građevnog proizvoda, kako se navode u izjavi o svojstvima sastavljenoj za taj proizvod. Nadalje, primateljima građevnih proizvoda, osobito njihovim krajnjim korisnicima nužno je omogućiti nedvosmisleno utvrđivanje tih razina ili razreda svojstava za bilo koji proizvod. Stoga je proizvođač dužan svaki građevni proizvod za koji je sastavljena izjava o svojstvima jedinstvenom identifikacijskom oznakom povezati s odgovarajućom vrstom proizvoda i određenim razinama ili razredima svojstava, a ta je oznaka i referenca iz članka 6. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 305/2011.

Točka 2.

Navedite namjenu ili, po potrebi, namjene građevnog proizvoda kako je predvidio proizvođač, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama.

Točka 3.

Navedite ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktnu adresu proizvođača, kako je propisano člankom 11. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 305/2011.

Točka 4.

Ova se točka uključuje i ispunjava samo ako je određen ovlašteni predstavnik. U tom slučaju navedite ime i adresu za kontakt ovlaštenog predstavnika čiji mandat obuhvaća zadaće iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 305/2011.

Točka 5.

Navedite broj primjenjivog sustava ili sustavâ ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP) građevnog proizvoda kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 305/2011. Ako se primjenjuje više sustava, navodi se svaki od njih.

Točke 6.a i 6.b

Budući da proizvođač izjavu o svojstvima sastavlja na temelju usklađene norme ili europske tehničke ocjene izdane za taj proizvod, te dvije različite okolnosti prikazane u točkama 6.a i 6.b trebaju se smatrati alternativama, a u izjavi o svojstvima primjenjuje se i ispunjava samo jedna od njih.

Ako se primjenjuje točka 6.a, tj. ako se izjava o svojstvima temelji na usklađenoj normi, navedite sljedeće:

(a)

referentni broj usklađene norme i datum njezina izdavanja (datirana uputa) i

(b)

identifikacijski broj prijavljenog tijela/prijavljenih tijela.

Pri navođenju naziva prijavljenog tijela/prijavljenih tijela važno je naziv navesti na izvornom jeziku, bez prevođenja na druge jezike.

Ako se primjenjuje točka 6.b, tj. ako se izjava o svojstvima temelji na europskoj tehničkoj ocjeni izdanoj za taj proizvod, navedite sljedeće:

(a)

broj europskog dokumenta za ocjenjivanje i datum njegova izdavanja;

(b)

broj europske tehničke ocjene i datum njezina izdavanja;

(c)

naziv tijela za tehničko ocjenjivanje; i

(d)

identifikacijski broj prijavljenog tijela/prijavljenih tijela.

Točka 7.

Pod ovom točkom u izjavi o svojstvima navodi se sljedeće:

(a)

popis bitnih značajka, kako je utvrđeno u usklađenim tehničkim specifikacijama za namjenu ili namjene navedene u točki 2.; i

(b)

za svaku važnu značajku, objavljeno svojstvo iskazano razinom, razredom ili opisno, u odnosu na tu značajku, odnosno za značajke za koje svojstva nisu objavljena, slova ‚NPD’ – bez utvrđenog svojstva (engl. No Performance Determined).

Ta se točka može ispuniti s pomoću tablice u kojoj se pokazuje povezanost usklađenih tehničkih specifikacija sa sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava posebno za svaku važnu značajku proizvoda, kao i za svojstvo u odnosu na svaku važnu značajku.

Svojstvo se objavljuje jasno i izričito. Zbog toga se svojstvo u izjavi o svojstvima ne može opisati samo navođenjem formule proračuna koju primjenjuju primatelji. Nadalje, razine ili razredi svojstava iskazani u referentnim dokumentima reproduciraju se u samoj izjavi o svojstvima i stoga se ne mogu izraziti samo upućivanjem na te dokumente u izjavi o svojstvima.

Međutim, osobito svojstva strukturnog ponašanja građevnog proizvoda mogu se izraziti upućivanjem na odgovarajuću proizvodnu dokumentaciju ili konstrukcijski proračun. U tom se slučaju odgovarajuća dokumentacija prilaže izjavi o svojstvima.

Točka 8.

Ova se točka uključuje u izjavu o svojstvima i ispunjava samo ako se upotrebljava odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija, u skladu s člancima 36. do 38. Uredbe (EU) br. 305/2011 radi navođenja zahtjeva s kojima je proizvod usklađen.

U tom slučaju, pod ovom točkom u izjavi o svojstvima navodi se sljedeće:

(a)

referentni broj specifične ili odgovarajuće tehničke dokumentacije; i

(b)

zahtjevi s kojima je proizvod usklađen.

Potpis

Zamijenite praznine unutar uglatih zagrada traženim informacijama i potpisom.”


Top