EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0514(01)

Dodatni protokol uz sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

OJ L 140, 14.5.2014, p. 3–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/257/oj

Related Council decision
Related Council decision

14.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/3


DODATNI PROTOKOL

uz sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVATSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, dalje u tekstu: „države članice Europske unije”,

i

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

REPUBLIKA KOREJA, dalje u tekstu: „Koreja”,

s druge strane,

dalje u tekstu zajednički „stranke”,

BUDUĆI DA je Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, dalje u tekstu „Sporazum”, potpisan u Bruxellesu 6. listopada 2010. i privremeno se primjenjuje od 1. srpnja 2011.;

BUDUĆI DA je Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske (dalje u tekstu „Hrvatska”) Europskoj uniji (dalje u tekstu „Ugovor o pristupanju”) potpisan u Bruxellesu 9. prosinca 2011. i stupio je na snagu 1. srpnja 2013.;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

ODJELJAK I.

STRANKE

Članak 1.

Hrvatska postaje stranka Sporazuma.

Članak 2.

Hrvatska se dodaje na popis stranaka Sporazuma.

ODJELJAK II.

PRAVILA O PODRIJETLU

Članak 3.

Prilog III. Protokolu o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (dalje u tekstu „Protokol o pravilima o podrijetlu”) uz Sporazum mijenja se u skladu s odredbama Priloga I. ovom Protokolu.

Članak 4.

1.   Odredbe Sporazuma mogu se primjenjivati na robu izvezenu iz Koreje u Hrvatsku ili iz Hrvatske u Koreju koja je u skladu s odredbama Protokola o pravilima o podrijetlu uz Sporazum i koja je 1. srpnja 2013. bila na putu ili u privremenom smještaju u carinskom skladištu ili u slobodnoj zoni u Koreji ili Hrvatskoj.

2.   U tim slučajevima dodjeljuje se povlašteni tretman, uz uvjet da se carinskim tijelima zemlje uvoznice u roku od 12 mjeseci od 1. srpnja 2013. podnese dokaz o podrijetlu koji je naknadno izdan.

ODJELJAK III.

TRGOVINA USLUGAMA, POSLOVNI NASTAN I ELEKTRONIČKA TRGOVINA

Članak 5.

Prilog 7-A-1 Sporazumu zamjenjuje se odredbama Priloga II. ovom Protokolu.

Članak 6.

Prilog 7-A-2 Sporazumu zamjenjuje se odredbama Priloga III. ovom Protokolu.

Članak 7.

Prilog 7-A-3 Sporazumu zamjenjuje se odredbama Priloga IV. ovom Protokolu.

Članak 8.

Prilog 7-C Sporazumu zamjenjuje se odredbama Priloga V. ovom Protokolu.

ODJELJAK IV.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

1.   Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon dana kada stranke razmijene pisane obavijesti kojima potvrđuju da su dovršile svoje primjenjive pravne zahtjeve i postupke.

2.   Neovisno o stavku 1. ovog članka, ovaj Protokol primjenjuje se s učinkom od 1. srpnja 2013.

3.   Do stupanja Protokola na snagu, stranke su suglasne da će se Protokol početi privremeno primjenjivati deset (10) dana od primitka obavijesti od Europske unije odnosno Koreje o privremenoj primjeni, pri čemu se uzima u obzir kasnija obavijest.

4.   Obavijesti u skladu s ovim člankom šalju se glavnom tajniku Vijeća Europske unije i ministarstvu vanjskih poslova Koreje ili njegovom nasljedniku.

Članak 10.

Ovaj Protokol sastavljen je u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i korejskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Europska unija Koreji dostavlja jezičnu verziju Sporazuma na hrvatskom jeziku. Podložno stupanju ovog Protokola na snagu, jezična verzija na hrvatskom jeziku postaje vjerodostojna pod istim uvjetima kao i verzije sastavljene na postojećim jezicima ovog Protokola. Članak 15.16. Sporazuma mijenja se na odgovarajući način.

Članak 11.

Ovaj Protokol i prilozi ovom Protokolu čine sastavni dio Sporazuma.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého pátého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit piektajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars tjugohundrafjorton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos vardu

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


PRILOG I.

TEKST IZJAVE O PODRIJETLU

Izjava o podrijetlu, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti sastavljena u skladu s bilješkama. Međutim bilješke nije potrebno otisnuti.

Bugarska verzija

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španjolska inačica

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Češka verzija

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Danska verzija

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Njemačka verzija

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonska verzija

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Grčka verzija

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francuska verzija

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Talijanska verzija

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Latvijska verzija

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litavska verzija

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Mađarska verzija

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Malteška verzija

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nizozemska verzija

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poljska verzija

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalska verzija

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunjska verzija

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovenska verzija

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovačka verzija

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finska verzija

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švedska verzija

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Korejska verzija

Image

 (3)

(Mjesto i datum)

 (4)

(Potpis izvoznika; dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je potpisala izjavu)

Napomene


(1)  Ako izjavu o podrijetlu daje ovlašteni izvoznik, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti upisan ovdje. Ako izjavu o podrijetlu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama izostavljaju se ili se mjesto ostavlja prazno.

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvodâ. Ako se izjava o podrijetlu djelomično ili u cijelosti odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake „CM”.

(3)  Te naznake mogu se izostaviti ako te informacije postoje u samom dokumentu.

(4)  Kada izvoznik ne mora vlastoručno potpisati deklaraciju, izuzeće potpisa također znači izuzeće imena potpisnika.


PRILOG II.

STRANKA EU-a

POPIS OBVEZA U SKLADU S ČLANKOM 7.7.

(PREKOGRANIČNO PRUŽANJE USLUGA)

1.

U popisu obveza u nastavku navode se uslužni sektori liberalizirani na temelju članka 7.7. i, uz ograničavajuće uvjete, pristup tržištu i ograničenja nacionalnog tretmana koja se primjenjuju na usluge i pružatelje usluga iz Koreje u tim sektorima. Popis u nastavku sastavljen je od sljedećih elemenata:

(a)

prvi stupac u kojem je naveden sektor ili podsektor u kojem stranka EU-a preuzima obvezu te opseg liberalizacije na koji se primjenjuju ograničavajući uvjeti; i

(b)

drugi stupac s opisom primjenjivih ograničavajućih uvjeta.

Obveze se Ne preuzimaju za prekogranično pružanje usluga u sektorima ili podsektorima koji su obuhvaćeni ovim Sporazumom i nisu navedeni u donjem popisu.

2.

U utvrđivanju pojedinačnih sektora ili podsektora:

(a)

SKP znači Središnja klasifikacija proizvoda iz bilješke 27. uz članak 7.25.; i

(b)

SKP ver. 1.0 znači Središnja klasifikacija proizvoda kako je utvrđena u Statističkom uredu Ujedinjenih naroda, Statistički dokumenti, serija M, br. 77, SKP ver. 1.0, 1998.

3.

U popis u nastavku nisu uključene mjere povezane s kvalifikacijskim zahtjevima i postupcima, tehničkim normama te zahtjevima i postupcima za izdavanje dozvola kada oni ne predstavljaju ograničenje pristupa tržištu ili nacionalnog tretmana u smislu članaka 7.5. i 7.6. Te mjere (npr. potreba pribavljanja dozvole, obveze univerzalne usluge, potreba pribavljanja priznanja kvalifikacija u uređenim sektorima i potreba polaganja posebnih ispita, uključujući jezične ispite), čak i ako nisu navedene, u svakom se slučaju primjenjuju na usluge i pružatelje usluga iz Koreje.

4.

Popisom u nastavku ne dovodi se u pitanje izvedivost prekograničnog pružanja usluga predviđenog člankom 7.4. stavkom 3. točkom i. u određenim uslužnim sektorima i podsektorima i ne dovodi se u pitanje postojanje javnih monopola i isključivih prava kako su opisana u popisu obveza u pogledu poslovnog nastana.

5.

U skladu s člankom 7.1.3., u popis u nastavku nisu uključene mjere koje se odnose na subvencije koje dodjeljuje stranka.

6.

Prava i obveze koje proizlaze iz popisa u nastavku same po sebi nemaju učinak i stoga se prava ne dodjeljuju izravno fizičkim ili pravnim osobama.

7.

U popisu u nastavku rabe se sljedeće kratice:

AT

Austrija

BE

Belgija

BG

Bugarska

CY

Cipar

CZ

Češka

DE

Njemačka

DK

Danska

EU

Europska unija, uključujući sve njezine države članice

ES

Španjolska

EE

Estonija

FI

Finska

FR

Francuska

EL

Grčka

HR

Hrvatska

HU

Mađarska

IE

Irska

IT

Italija

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Nizozemska

PL

Poljska

PT

Portugal

RO

Rumunjska

SK

Slovačka

SI

Slovenija

SE

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina

Sektor ili podsektor

Opis ograničavajućih uvjeta

SVI SEKTORI

Nekretnine

Za načine 1 i 2

Sve države članice osim AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Nema.

AT:

Za stjecanje, kupnju, najam ili zakup nekretnina stranim fizičkim i pravnim osobama potrebno je odobrenje nadležnih regionalnih tijela (Länder) koja će presuditi utječe li to na važne gospodarske, socijalne ili kulturne interese.

BG:

Strane pravne osobe i strani građani sa stalnim boravištem u inozemstvu mogu steći vlasništvo nad zgradama i ograničena prava (1) vlasništva nad nekretninama uz dozvolu Ministarstva financija. Zahtjev u pogledu dozvole ne primjenjuje se na osobe koje su uložile u Bugarsku.

Strani državljani sa stalnim boravištem u inozemstvu, strane pravne osobe i trgovačka društva u kojima strano sudjelovanje osigurava većinu prilikom donošenja odluka ili može spriječiti donošenje odluka mogu uz dozvolu steći prava vlasništva nad nekretninama u određenim geografskim regijama koje odredi Vijeće ministara.

CY:

Ne preuzima obveze.

CZ:

Ograničenja za strane fizičke i pravne osobe u pogledu stjecanja nekretnina. Strani pravni subjekti mogu stjecati nekretnine osnivanjem čeških pravnih subjekata ili sudjelovanjem u zajedničkim pothvatima. Stranim subjektima potrebno je odobrenje za stjecanje zemljišta.

DK:

Ograničenja za fizičke i pravne osobe koje nemaju boravište u pogledu kupovine nekretnina. Ograničenja na kupnju poljoprivrednih zemljišta za strane fizičke i pravne osobe.

(1)

Bugarsko pravo vlasništva priznaje sljedeća ograničena prava vlasništva: pravo korištenja, pravo gradnje, pravo podizanja nadgradnje i pravo služnosti.

 

EL:

U skladu sa Zakonom br. 1892/90, građani za stjecanje zemljišta u područjima blizu granica trebaju dozvolu ministra obrane. U skladu s upravnim praksama, dozvola se jednostavno daje za izravno ulaganje.

FI:

(Ålandski otoci): Ograničavajući uvjeti za pravo fizičkih osoba koje nemaju regionalno državljanstvo na Ålandu i pravnih osoba da bez dozvole nadležnih tijela otoka stječu i imaju nekretnine na Ålandskim otocima. Ograničavajući uvjeti za pravo fizičkih osoba na poslovni nastan i pravo pružanja usluga ako nemaju regionalno državljanstvo na Ålandu te svih pravnih osoba bez dozvole nadležnih tijela Ålandskih otoka.

HU:

Ograničenja za strane ulagače u pogledu stjecanja zemljišta i nekretnina (1).

IE:

Domaća ili strana trgovačka društva ili strani državljani trebaju za stjecanje bilo kakvog interesa nad irskim zemljištem prethodno pisano odobrenje Komisije za zemljišta. Ako je takvo zemljište za industrijsko korištenje (osim poljoprivrede), tog se zahtjeva odriče podložno potvrdi koju u tu svrhu izdaje ministar poduzetništva, trgovine i zapošljavanja. Taj zakon ne primjenjuje se na zemljište unutar granica gradova i mjesta.

IT:

Stjecanje nekretnina za strane fizičke i pravne osobe podložno je uvjetu reciprociteta.

LT:

Ne preuzima obveze za stjecanje zemljišta (2).

MT:

Zahtjevi malteškog zakonodavstva i propisi u pogledu stjecanja nekretnina nastavljaju se primjenjivati.

PL:

Strancima (fizičke osobe ili strane pravne osobe) potrebna je dozvola za izravno ili neizravno stjecanje nekretnina. Ne preuzima obveze za stjecanje zemljišta u državnom vlasništvu (tj. propisi kojima se uređuje postupak privatizacije).

RO:

Fizičke osobe bez rumunjskog državljanstva i bez boravišta u Rumunjskoj te pravne osobe bez rumunjskog državljanstva i sjedišta u Rumunjskoj ne mogu steći vlasništvo ni nad kakvim zemljišnim česticama na temelju pravnih poslova sklopljenih među živima.

(1)

Kad je riječ o uslužnim sektorima, ta ograničenja nisu veća od ograničenja iz postojećih obveza GATS-a.

(2)

Kad je riječ o uslužnim sektorima, ta ograničenja nisu veća od ograničenja iz postojećih obveza GATS-a.

 

SI:

Pravne osobe s poslovnim nastanom u Sloveniji sa sudjelovanjem stranog kapitala mogu stjecati nekretnine na državnom području Slovenije. Podružnice (1) koje su u Sloveniji osnovale pravne osobe mogu stjecati samo nekretnine, osim zemljišta, koje su potrebne za obavljanje gospodarskih djelatnosti radi kojih su osnovane. Trgovačka društva u kojima većinski kapital ili pravo glasa izravno ili neizravno pripada pravnim osobama ili državljanima druge stranke mogu uz posebnu dozvolu steći vlasništvo nad nekretninama u područjima unutar 10 km od granice.

SK:

Ograničenja za stjecanje nekretnina od strane stranih fizičkih i pravnih osoba. Strani pravni subjekti mogu stjecati nekretnine osnivanjem slovačkih pravnih subjekata ili sudjelovanjem u zajedničkim pothvatima. Ne preuzima obveze za zemljišta.

(1)

U skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, podružnica osnovana u Sloveniji ne smatra se pravnom osobom, ali u pogledu njezina djelovanja ima isti tretman kao društvo kći, što je u skladu s člankom XXVIII. stavkom (g) GATS-a.

1. POSLOVNE USLUGE

 

A. Profesionalne usluge

 

a) Pravne usluge

(SKP 861) (1)

(osim usluga pravnog savjetovanja i usluga sastavljanja pravne dokumentacije i potvrđivanja koje pružaju pravni stručnjaci kojima su povjerene javne funkcije, kao što su bilježnici, „huissiers de justice” ili drugi „officiers publics et ministériels”)

Za načine 1 i 2

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Puno članstvo u odvjetničkoj komori, koje se zahtijeva za obavljanje odvjetničke djelatnosti s domaćim pravom (pravo EU-a i pravo država članica), podliježe uvjetu u pogledu državljanstva.

BE, FI: Puno članstvo u odvjetničkoj komori koje se zahtijeva za usluge pravnog zastupanja podliježe uvjetu u pogledu državljanstva zajedno sa zahtjevima u pogledu boravišta. U BE primjenjuju se kvote za zastupanje pred „Cour de cassation” u građanskim predmetima.

BG: Korejski odvjetnici mogu pružati samo usluge pravnog zastupanja za korejske državljane podložno načelu reciprociteta i u suradnji s bugarskim odvjetnikom. Za usluge pravnog posredovanja zahtijeva se stalno boravište.

FR: Pristup odvjetnika profesiji „avocat auprès de la Cour de Cassation” i „avocat auprès du Conseil d'État” podliježe kvotama i uvjetu u pogledu državljanstva.

(1)

Uključuje usluge pravnog savjetovanja, usluge pravnog zastupanja, usluge pravne arbitraže i mirenja/posredovanja te usluge sastavljanja pravne dokumentacije i ovjeravanja. Pružanje pravnih usluga dopušteno je u vezi s međunarodnim pravom, pravom EU-a i pravom bilo koje jurisdikcije gdje su pružatelj usluga ili njegovo osoblje kvalificirani za obavljanje zanimanja odvjetnika te, poput pružanja drugih usluga, podliježe zahtjevima u pogledu dozvole i postupcima primjenjivima u državama članicama Europske unije. Za odvjetnike koji pružaju pravne usluge u vezi s javnim međunarodnim pravom i stranim pravom, ti zahtjevi u pogledu dozvole i postupci mogu, između ostalog, biti sukladnost s lokalnim etičkim kodeksima, uporaba naziva dobivenog u domaćoj zemlji (osim ako je naziv priznat u zemlji domaćinu), zahtjevi u pogledu osiguranja, jednostavan upis u Odvjetničku komoru ili pojednostavljeni pristup Odvjetničkoj komori zemlje domaćina putem testiranja sposobnosti i pravna ili profesionalna porezna rezidentnost u zemlji domaćinu. Pravne usluge u pogledu prava EU-a u načelu pruža potpuno kvalificirani odvjetnik koji je član Odvjetničke komore u državi članici Europske unije i djeluje osobno, a pravne usluge u pogledu prava države članice Europske unije u načelu pruža potpuno kvalificirani odvjetnik koji je član Odvjetničke komore u toj državi članici i djeluje osobno. Puno članstvo u Odvjetničkoj komori u odgovarajućoj državi članici Europske unije stoga može biti potrebno za zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim tijelima u stranci EU-a budući da uključuje bavljenje postupovnim pravom EU-a i nacionalnim postupovnim pravom. Međutim, u nekim državama članicama strani odvjetnici koji nemaju puno članstvo u Odvjetničkoj komori smiju u građanskim postupcima zastupati stranku koja je državljanin ili pripada državi u kojoj se odvjetnik smije baviti pravom.

 

HU: Puno članstvo u odvjetničkoj komori podliježe uvjetu u pogledu državljanstva zajedno sa zahtjevom u pogledu boravišta. Za strane odvjetnike opseg pravnih djelatnosti ograničen je na pružanje pravnih savjeta.

LV: Uvjet državljanstva za zaprisegnute odvjetnike na koje se ograničava pravno zastupanje u kaznenim postupcima.

DK: Stavljanje na tržište usluga pravnog savjetovanja rezervirano je za odvjetnike s danskom dozvolom za obavljanje poslovne djelatnosti i odvjetnička društva registrirana u Danskoj. Za dobivanje danske dozvole za obavljanje djelatnosti potrebno je pristupiti danskom pravnom ispitu.

SE: Članstvo u odvjetničkoj komori, koje je potrebno samo za uporabu švedske titule „advokat”, podliježe zahtjevu u pogledu boravišta.

Za način 1

HR: Ne preuzima obveze bavljenja hrvatskim pravom.

b) 1. Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

(SKP 86212 osim revizorskih usluga, SKP 86213, SKP 86219 i SKP 86220)

Za način 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Ne preuzimaju obveze.

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za zastupanje pred nadležnim tijelima.

Za način 2

Nema.

b) 2. Revizorske usluge

(SKP 86211 i 86212, osim računovodstvenih usluga)

Za način 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Ne preuzimaju obveze.

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za zastupanje pred nadležnim tijelima i za obavljanje revizija predviđenih u posebnim austrijskim zakonima (npr. zakon o dioničkim društvima, zakon o burzi, zakon o bankarstvu itd.).

HR: Strana revizorska društva mogu pružati usluge revizije na hrvatskom državnom području gdje su osnovali podružnicu.

SE: Samo revizori ovlašteni u Švedskoj mogu pružati usluge pravne revizije u određenim pravnim osobama, između ostalog u svim društvima s ograničenom odgovornošću. Samo takve osobe mogu biti udjeličari ili biti članovi trgovačkih društava koja obavljaju kvalificirane revizije (u službene svrhe). Za odobrenje zahtijeva se boravište.

LT: Izvješće revizora mora biti pripremljeno uz sudjelovanje revizora koji je akreditiran za obavljanje poslovne djelatnosti u Litvi.

Za način 2

Nema.

c) Usluge poreznog savjetovanja

(SKP 863) (1)

Za način 1

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za zastupanje pred nadležnim tijelima.

CY: Porezni zastupnici moraju imati odgovarajuće ovlaštenje ministra financija. Odobrenje podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Primijenjeni kriteriji odgovaraju kriterijima za davanje dozvola za strana ulaganja (navedena u odjeljku horizontalnih obveza). Budući da se ti kriteriji primjenjuju na ovaj podsektor, uvijek treba uzeti u obzir stanje u području zapošljavanja u tom podsektoru.

BG, MT, RO, SI: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

(1)

Ne uključuje usluge pravnog savjetovanja i pravnog zastupanja o poreznim pitanjima, koje se nalaze pod točkom 1.A.a) Pravne usluge.

d) Arhitektonske usluge

i

e) Usluge urbanog planiranja i krajobrazne arhitekture

(SKP 8671 i SKP 8674)

Za način 1

AT: Ne preuzima obveze, osim za usluge planiranja.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Ne preuzimaju obveze.

DE: Primjena nacionalnih pravila o naknadama i prihodima za sve usluge koje se pružaju iz inozemstva.

HU, RO: Ne preuzimaju obveze za usluge krajobrazne arhitekture.

HR: Fizičke i pravne osobe mogu pružati arhitektonske usluge nakon što ih odobri Hrvatska komora arhitekata. Ne preuzima obveze za usluge urbanog planiranja.

Za način 2

Nema.

f) Inženjerske usluge i

g) Integrirane inženjerske usluge

(SKP 8672 i SKP 8673)

Za način 1

AT, SI: Ne preuzimaju obveze, osim za usluge planiranja u užem smislu.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Ne preuzimaju obveze.

HR: Fizičke i pravne osobe mogu pružati inženjerske usluge nakon što ih odobri Hrvatska komora inženjera.

Za način 2

Nema.

h) Zdravstvene (uključujući psihologe) i stomatološke usluge

(SKP 9312 i dio SKP-a 85201)

Za način 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

SI: Ne preuzima obveze za usluge socijalne medicine, sanitarne, epidemiološke, zdravstvene/ekološke usluge; opskrbu krvlju, krvnim pripravcima i transplantatima te obdukciju.

HR: Ne preuzima obveze, osim za telemedicinu.

Za način 2

Nema.

i) Veterinarske usluge

(SKP 932)

Za način 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Ne preuzima obveze.

UK: Ne preuzima obveze, osim za veterinarske laboratorijske i tehničke usluge koje se pružaju veterinarskim kirurzima, općenito savjetovanje, davanje smjernica i informacija (npr. o prehrani, ponašanju i brizi o kućnim ljubimcima).

Za način 2

Nema.

j) 1. Usluge primalja

(dio SKP 93191)

j) 2. Usluge medicinskih sestara, fizioterapeuta i paramedicinskog osoblja

(dio SKP 93191)

Za način 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

FI, PL: Ne preuzimaju obveze, osim za medicinske sestre.

HR: Ne preuzima obveze, osim za telemedicinu.

Za način 2

Nema.

k) Maloprodaja farmaceutskih proizvoda i maloprodaja medicinskih i ortopedskih proizvoda

(SKP 63211)

i druge usluge koje pružaju ljekarnici (1)

Za način 1

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Ne preuzimaju obveze.

CZ, LV, LT: Ne preuzimaju obveze, osim za prodaju poštom.

HU: Ne preuzima obveze, osim za SKP 63211.

Za način 2

Nema.

(1)

Dobava farmaceutskih proizvoda općoj javnosti, poput pružanja drugih usluga, podliježe zahtjevima u pogledu dozvole i kvalifikacija te postupcima primjenjivima u državama članicama Europske unije. Kao opće pravilo, ta je djelatnost rezervirana za ljekarnike. U nekim državama članicama Europske unije za ljekarnike rezervirana je samo dobava lijekova na recept.

B. Računalne i srodne usluge

(SKP 84)

Za načine 1 i 2

Nema.

C. Usluge istraživanja i razvoja

 

Usluge istraživanja i razvoja u društvenim i humanističkim znanostima

(SKP 852, osim usluga psihologa) (1)

Nema.

Usluge istraživanja i razvoja u prirodnim znanostima

(SKP 851)

Interdisciplinarne usluge istraživanja i razvoja

(SKP 853)

EU: Za javno financirane usluge istraživanja i razvoja, isključiva prava i/ili odobrenja mogu se dodijeliti samo državljanima država članica Europske unije i pravnim osobama iz Europske unije koje imaju sjedište u Europskoj uniji.

D. Usluge u vezi s nekretninama (2)

 

a) Koje uključuju vlastitu ili zakupljenu imovinu

(SKP 821)

Za način 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

HR: Obvezna komercijalna prisutnost.

Za način 2

Nema.

(1)

Dio SKP 85201, koji se nalazi pod točkom 1.A.h.) Medicinske i stomatološke usluge.

(2)

Uključena usluga odnosi se na posao agenta nekretninama i ne utječe ni na kakva prava i/ili ograničenja za fizičke ili pravne osobe koje kupuju nekretninu.

b) Uz naknadu ili na temelju ugovora

(SKP 822)

Za način 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

HR: Obvezna komercijalna prisutnost.

Za način 2

Nema.

E. Usluge unajmljivanja/iznajmljivanja bez izvođača

 

a) U vezi s brodovima

(SKP 83103)

Za način 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

b) U vezi sa zrakoplovima

(SKP 83104)

Za način 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ne preuzimaju obveze.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Zrakoplovi kojima se koriste zračni prijevoznici iz Europske unije moraju biti registrirani u državi članici Europske unije koja je zračnom prijevozniku dala dozvolu ili drugdje u Europskoj uniji. Za ugovore o kratkoročnom zakupu ili u iznimnim okolnostima uvjet se može zanemariti.

c) U vezi s drugom prijevoznom opremom

(SKP 83101, SKP 83102 i SKP 83105)

Za način 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

d) U vezi s ostalim strojevima i opremom

(SKP 83106, SKP 83107, SKP 83108 i SKP 83109)

Za način 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

e) U vezi s osobnim i kućanskim artiklima

(SKP 832)

Za načine 1 i 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

EE: Ne preuzima obveze, osim za usluge iznajmljivanja ili unajmljivanja prethodno snimljenih videokaseta za korištenje u opremi za kućnu zabavu.

f) Iznajmljivanje telekomunikacijske opreme

(SKP 7541)

Za načine 1 i 2

Nema.

F. Ostale poslovne usluge

 

a) Oglašavanje

(SKP 871)

Za načine 1 i 2

Nema.

b) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

(SKP 864)

Za načine 1 i 2

Nema.

c) Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem

(SKP 865)

Za načine 1 i 2

Nema.

d) Usluge povezane sa savjetovanjem u vezi s upravljanjem

(SKP 866)

Za načine 1 i 2

HU: Ne preuzima obveze za usluge arbitraže i mirenja (SKP 86602).

e) Usluge tehničkog ispitivanja i analize

(SKP 8676)

Za način 1

IT: Ne preuzima obveze za profesiju biologâ i kemijskih analitičara.

HR: Ne preuzima obveze za usluge povezane s izdavanjem obveznih potvrda i sličnih službenih dokumenata.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ne preuzimaju obveze.

HR: Ne preuzima obveze za usluge povezane s izdavanjem obveznih potvrda i sličnih službenih dokumenata.

f) Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s poljoprivredom, lovom i šumarstvom

(dio SKP-a 881)

Za način 1

IT: Ne preuzima obveze za djelatnosti rezervirane za agronome i „periti agrari”.

EE, MT, RO, SI: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

g) Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s ribarstvom

(dio SKP-a 882)

Za način 1

LV, MT, RO, SI: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

h) Usluge savjetovanja i konzaltinga koje se odnose na proizvodnju (dio SKP-a 884 i dio SKP-a 885)

Za načine 1 i 2

Nema.

i) Usluge pronalaženja i zapošljavanja osoblja

 

i) 1. Traženje izvršnog osoblja

(SKP 87201)

Za način 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

i) 2. Usluge zapošljavanja

(SKP 87202)

Za način 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

i) 3. Usluge pronalaženja pomoćnog uredskog osoblja

(SKP 87203)

Za način 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

i) 4. Usluge pronalaženja pomoćnog osoblja u domaćinstvu, drugih komercijalnih ili industrijskih radnika, sestrinskog i drugog osoblja

(SKP-i 87204, 87205, 87206, 87209)

Za načine 1 i 2

Sve države članice osim HU: Ne preuzimaju obveze.

HU: Nema.

j) 1. Usluge istraga

(SKP 87301)

Za načine 1 i 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Ne preuzimaju obveze.

j) 2. Usluge zaštite

(SKP 87302, SKP 87303, SKP 87304 i SKP 87305)

Za način 1

HU: Ne preuzima obveze za SKP 87304 i SKP 87305.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

HU: Ne preuzima obveze za SKP 87304 i SKP 87305.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

k) Srodne usluge znanstvenog i tehničkog konzaltinga

(SKP 8675)

Za način 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Ne preuzimaju obveze za usluge istraživanja.

HR: Usluge konzaltinga u području geologije, geodezije i rudarstva te povezane usluge savjetovanja u području zaštite okoliša na području Hrvatske mogu se pružati samo zajedno s domaćim pravnim osobama ili uz njihovu pomoć.

Za način 2

Nema.

l) 1. Održavanje i popravak plovila

(dio SKP-a 8868)

Za način 1

Za plovila u pomorskom prometu: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za plovila u prometu unutarnjim plovnim putovima: EU osim EE, HU, LV: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

l) 2. Održavanje i popravak opreme za željeznički promet

(dio SKP-a 8868)

Za način 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

l) 3. Održavanje i popravak motornih vozila, motocikala, motornih sanjki i opreme za cestovni prijevoz

(SKP 6112, SKP 6122, dio SKP-a 8867 i dio SKP-a 8868)

Za načine 1 i 2

Nema

l) 4. Održavanje i popravak zrakoplova i njegovih dijelova

(dio SKP-a 8868)

Za način 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

l) 5. Usluge održavanja i popravka metalnih proizvoda, (neuredskih) strojeva ili (neprijevozne i neuredske) opreme te osobnih i kućanskih artikala (1)

(SKP 633, SKP 7545, SKP 8861, SKP 8862, SKP 8864, SKP 8865 i SKP 8866)

Za načine 1 i 2

Nema.

m) Usluge čišćenja zgrada

(SKP 874)

Za način 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

(1)

Usluge održavanja i popravka prijevozne opreme (SKP 6112, 6122, 8867 i SKP 8868) nalaze se pod točkama 1.F. l.) 1. do 1. F. l.) 4.

Usluge održavanja i popravka za uredske strojeve i opremu, uključujući računala (SKP 845) nalaze se pod točkom 1.B. Računalne i srodne usluge.

n) Fotografske usluge

(SKP 875)

Za način 1

BG, EE, MT, PL: Ne preuzimaju obveze za pružanje usluga zračne fotografije.

HR, LV: Ne preuzimaju obveze za posebne fotografske usluge. (SKP 87504)

Za način 2

Nema.

o) Usluge pakiranja

(SKP 876)

Za načine 1 i 2

Nema.

p) Tiskanje i izdavaštvo

(SKP 88442)

Za načine 1 i 2

Nema.

q) Kongresne usluge

(dio SKP-a 87909)

Za načine 1 i 2

Nema.

r) 1. Usluge pismenog i usmenog prevođenja

(SKP 87905)

Za način 1

PL: Ne preuzima obveze za usluge zaprisegnutih usmenih prevoditelja.

HU, SK: Ne preuzimaju obveze za službeno pismeno i usmeno prevođenje.

HR: Ne preuzima obveze za službene dokumente.

Za način 2

Nema.

r) 2. Usluge unutarnjeg uređenja i druge usluge oblikovanja posebnih proizvoda

(SKP 87907)

Za način 1

DE: Primjena nacionalnih pravila o naknadama i prihodima za sve usluge koje se pružaju iz inozemstva.

Za način 2

Nema.

r) 3. Usluge agencija za naplate

(SKP 87902)

Za načine 1 i 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

r) 4. Usluge kreditnog izvješćivanja

(SKP 87901)

Za načine 1 i 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

r) 5. Usluge umnožavanja

(SKP 87904) (1)

Za način 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

r) 6. Telekomunikacijske konzultantske usluge

(SKP 7544)

Za načine 1 i 2

Nema.

r) 7. Usluge odgovaranja na telefonske pozive

(SKP 87903)

Za načine 1 i 2

Nema.

(1)

Ne uključuje usluge tiskanja, koje su uvrštene pod SKP 88442 i mogu se naći pod točkom 1.F. p).

2. KOMUNIKACIJSKE USLUGE

 

A. Poštanske i kurirske usluge

(Usluge koje se odnose na rukovanje (1) poštanskim predmetima (2) prema sljedećem popisu podsektora, bilo za strana ili domaća odredišta: i. rukovanje adresiranom korespondencijom pisanom na bilo kojoj vrsti pisanog medija (3), uključujući hibridnu poštansku uslugu i izravnu poštu, ii. rukovanje adresiranim pošiljkama i paketima (4), iii. rukovanje adresiranim novinskim proizvodima (5), iv. rukovanje predmetima iz gornjih točaka i. do iii. kao preporučenom ili osiguranom poštom,

Za načine 1 i 2

Nema.

(1)

„Rukovanje” se odnosi na djelatnosti poput prijema, sortiranja, prijevoza i dostave.

(2)

„Poštanski predmeti” odnose se na predmete kojima rukuje bilo koji komercijalni operater, bilo javni ili privatni.

(3)

Npr. pisma, razglednice.

(4)

Ovdje su uključene knjige i katalozi.

(5)

Revije, novine i časopisi.

v. usluge ekspresne dostave (1) za predmete iz gornjih točaka i. do iii., vi. rukovanje neadresiranim predmetima i vii. razmjena dokumenata (2)

Međutim, podsektori i., iv. i v. isključeni su ako su dio usluga koje se mogu rezervirati za predmete korespondencije čije su cijene niže od peterostruke javne osnovne tarife, pod uvjetom da teže manje od 350 grama (3), i za preporučenu poštansku uslugu tijekom pravnog ili administrativnog postupka.)

(dio SKP-a 751, dio SKP-a 71235 (4) i dio SKP-a 73210 (5))

 

(1)

Usluge ekspresne dostave mogu uključivati, uz veću brzinu i pouzdanost, elemente dodane vrijednosti kao što su preuzimanje na točki podrijetla, osobna dostava adresiranoj osobi, praćenje, mogućnost promjene odredišta i adresirane osobe u provozu i potvrda primitka.

(2)

Davanje mogućnosti, uključujući opskrbu ad hoc prostora kao i prijevoza od strane treće osobe, omogućavajući samodostavu obostranom razmjenom poštanskih predmeta među korisnicima koji su pretplaćeni na ovu uslugu. „Poštanski predmeti” odnose se na predmete kojima rukuje bilo koji komercijalni operater, bilo javni ili privatni.

(3)

„Predmeti korespondencije” znači komunikacija u pisanom obliku na bilo kojoj vrsti fizičkog medija koji se treba prenijeti i dostaviti na adresu koju navodi pošiljatelj na samom predmetu ili na njegovu omotu. Knjige, katalozi, novine i časopisi ne smatraju se predmetima korespondencije.

(4)

Prijevoz poštanskih i kurirskih pošiljaka za vlastite potrebe bilo kojim načinom kopnenog prijevoza.

(5)

Prijevoz pošte za vlastite potrebe zrakom.

B. Telekomunikacijske usluge

Te usluge ne obuhvaćaju gospodarsku djelatnost koja se sastoji od pružanja sadržaja za čiji prijenos su potrebne telekomunikacijske usluge.

 

a) Sve usluge koje se sastoje od prijenosa i primanja signala bilo kakvim elektromagnetskim sredstvom (1), osim radiodifuzije (2)

Za načine 1 i 2

Nema.

b) Usluge satelitske radiodifuzije (3)

Za načine 1 i 2

EU: Nema ograničenja, osim što pružatelji usluga u ovom sektoru mogu podlijegati obvezama zaštite ciljeva od općeg interesa povezanih s prijenosom sadržaja preko njihove mreže u skladu s regulatornim okvirom EU-a za elektroničke komunikacije.

BE: Ne preuzima obveze.

(1)

Te usluge ne uključuju internetske informacije i/ili obradu podataka (uključujući obradu transakcija) (dio SKP-a 843) koje se nalaze pod točkom 1.B. Računalne i srodne usluge.

(2)

Radiodifuzija je definirana kao neprekinuti lanac prijenosa koji je potreban za distribuciju signala televizijskog i radijskog programa općoj javnosti, ali ne pokriva veze između operatera.

(3)

Te usluge obuhvaćaju telekomunikacijske usluge koje se sastoje od prijenosa i primitka radijske i televizijske radiodifuzije preko satelita (neprekinuti lanac prijenosa preko satelita koji je potreban za distribuciju signala televizijskog i radijskog programa općoj javnosti). To obuhvaća prodaju upotrebe satelitskih usluga, ali ne uključuje prodaju paketa televizijskog programa kućanstvima. Te usluge ne uključuju domaće veze (satelitski prijenos tih signala od domaćeg državnog područja do domaćeg državnog područja).

3. GRADITELJSTVO I POVEZANE INŽENJERSKE USLUGE (SKP 511, SKP 512, SKP 513, SKP 514, SKP 515, SKP 516, SKP 517 i SKP 518)

Za načine 1 i 2

Nema.

4. USLUGE DISTRIBUCIJE

(osim distribucije oružja, streljiva, eksploziva i ostalog vojnog materijala)

A. Usluge posrednikâ

a) Usluge posrednikâ u vezi s motornim vozilima, motociklima i motornim sanjkama te njihovim dijelovima i priborom

(dio SKP-a 61111, dio SKP-a 6113 i dio SKP-a 6121)

b) Ostale usluge posrednikâ

(SKP 621)

Za načine 1 i 2

EU osim AT, HR, SI, SE, FI: Ne preuzima obveze za distribuciju kemijskih proizvoda i plemenitih kovina (i dragog kamenja).

AT: Ne preuzima obveze za distribuciju pirotehničkih sredstava, zapaljivih predmeta i eksplodirajućih uređaja te otrovnih tvari.

AT, BG: Ne preuzimaju obveze za distribuciju proizvoda za medicinsku uporabu kao što su medicinski i kirurški uređaji, medicinske tvari i predmeti za medicinsku uporabu.

HR: Ne preuzima obveze za duhanske proizvode.

Za način 1

AT, BG, FR, PL, RO: Ne preuzimaju obveze za distribuciju duhana i duhanskih proizvoda.

IT: Za usluge veleprodaje, državni monopol na duhan.

BG, FI, PL, RO, SE: Ne preuzimaju obvezu za distribuciju alkoholnih pića.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze za distribuciju farmaceutskih proizvoda.

BG, HU, PL: Ne preuzimaju obveze za usluge posrednikâ u trgovini robom.

FR: Za usluge posrednikâ, Ne preuzima obveze za trgovce i brokere koji djeluju na 17 tržišta svježih prehrambenih proizvoda koja su od nacionalnog interesa. Ne preuzima obveze za veleprodaju farmaceutskih proizvoda.

B. Usluge veleprodaje

a) Usluge veleprodaje u vezi s motornim vozilima, motociklima i motornim sanjkama te njihovim dijelovima i priborom

(dio SKP-a 61111, dio SKP-a 6113 i dio SKP-a 6121)

b) Usluge veleprodaje u vezi s telekomunikacijskom terminalnom opremom

(dio SKP-a 7542)

c) Ostale usluge veleprodaje

(SKP 622 osim usluga veleprodaja energenata (1))

MT: Ne preuzima obveze za usluge posrednikâ.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Za usluge maloprodaje, Ne preuzimaju obveze za prodaju poštom.

(1)

Te usluge, koje uključuju SKP 62271, nalaze se pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 14.D.

C. Usluge maloprodaje (1)

Usluge maloprodaje u vezi s motornim vozilima, motociklima i motornim sanjkama te njihovim dijelovima i priborom

(SKP 61112, dio SKP-a 6113 i dio SKP-a 6121)

Usluge maloprodaje u vezi s telekomunikacijskom terminalnom opremom

(dio SKP-a 7542)

Usluge maloprodaje prehrambenih proizvoda

(SKP 631)

 

Usluge maloprodaje u vezi s ostalom robom (koja nema veze s energijom), osim usluge maloprodaje farmaceutskih, medicinskih i ortopedskih proizvoda (2)

(SKP 632 osim SKP 63211 i 63297)

D. Franšize

(SKP 8929)

 

(1)

Ne uključuje usluge održavanja i popravaka koje se nalaze pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 1.B i 1.F.l).

Ne uključuje usluge maloprodaje energetskih proizvoda koje se nalaze pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točkama 14.E i 14.F.

(2)

Maloprodaja farmaceutskih, medicinskih i ortopedskih proizvoda nalazi se pod naslovom USLUGE STRUČNJAKA u točki 1.A.k).

5. USLUGE OBRAZOVANJA (samo privatno financirane usluge)

 

A. Usluge osnovnog obrazovanja

(SKP 921)

Za način 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Ne preuzimaju obveze.

B. Usluge srednjoškolskog obrazovanja

(SKP 922)

Za način 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Ne preuzimjua obveze.

Za način 2

CY, FI, MT, RO, SE: Ne preuzimaju obveze.

Za načine 1 i 2

LV: Ne preuzima obveze za usluge obrazovanja koje se odnose na usluge tehničkog i strukovnog srednjoškolskog obrazovanja za učenike s invaliditetom (SKP 9224).

C. Usluge visokoškolskog obrazovanja

(SKP 923)

Za način 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ne preuzimaju obveze.

FR: Uvjet u pogledu državljanstva. Međutim, korejski državljani mogu od nadležnih tijela dobiti odobrenje za osnivanje obrazovne institucije, za upravljanje njome i za podučavanje.

IT: Uvjet u pogledu državljanstva za pružatelje usluga koji su ovlašteni za izdavanje diploma koje priznaje država.

Za način 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ne preuzimaju obveze.

Za načine 1 i 2

CZ, SK: Ne preuzimaju obveze za usluge visokoškolskog obrazovanja, osim za usluge tehničkog i strukovnog obrazovanja nakon srednje škole (SKP 92310).

D. Usluge obrazovanja odraslih

(SKP 924)

Za načine 1 i 2

CY, FI, MT, RO, SE: Ne preuzimaju obveze.

Za način 1

AT: Ne preuzima obveze za usluge obrazovanja odraslih putem radija ili televizije.

E. Ostale usluge obrazovanja

(SKP 929)

Za načine 1 i 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 1

HR: Nema ograničenja za obrazovanje na daljinu ili obrazovanje s pomoću telekomunikacija.

6. EKOLOŠKE USLUGE

A. Usluge upravljanja otpadnim vodama

(SKP 9401) (1)

B. Gospodarenje krutim/opasnim otpadom, osim prekograničnog prometa opasnim otpadom

a) Usluge uklanjanja otpada

(SKP 9402)

b) Sanitarne i slične usluge

(SKP 9403)

Za način 1

EU: Ne preuzima obveze, osim za konzultantske usluge.

Za način 2

Nema.

(1)

Odgovara uslugama u vezi s kanalizacijom.

C. Zaštita okolnog zraka i klime

(SKP 9404) (1)

D. Saniranje i čišćenje tla i vode

a) Pročišćavanje i sanacija onečišćenog/zagađenog tla i onečišćene/zagađene vode

(dio SKP-a 94060) (2)

E. Ublažavanje buke i vibracija

(SKP 9405)

F. Zaštita bioraznolikosti i krajolika

a) Usluge zaštite prirode i krajolika

(dio SKP-a 9406)

G. Ostale ekološke i pomoćne usluge

(SKP 94090)

 

(1)

Odgovara uslugama čišćenja ispušnih plinova.

(2)

Odgovara dijelovima usluga zaštite prirode i krajolika.

7. FINANCIJSKE USLUGE

 

A. Osiguranje i usluge povezane s osiguranjem

Za načine 1 i 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:

Ne preuzimaju obveze za usluge neposrednog osiguranja, osim za osiguranje od rizika koji se odnose na:

(a)

pomorski prijevoz, komercijalni zrakoplovni prijevoz te lansiranje svemirskih letjelica i tereta (uključujući satelite) s osiguranjem kojim je pokriveno bilo što ili sve od sljedećeg: roba koja se prevozi, vozilo kojim se prevozi roba i svaka odgovornost koja iz toga proizlazi; i

(b)

robu u međunarodnom provozu.

AT: Promidžbena djelatnost i posredovanje u ime društva kćeri koje nije osnovano u Europskoj uniji ili podružnice koja nije osnovana u Austriji (osim za reosiguranje i retrocesiju) zabranjeni su. Obvezno osiguranje u zračnom prometu, osim osiguranja međunarodnog komercijalnog zračnog prometa, može ugovarati samo društvo kći osnovano u Europskoj uniji ili podružnica osnovana u Austriji. Viši porez na premije primjenjuje se na ugovore o osiguranju (osim za ugovore o reosiguranju i retrocesiji) koje je sklopilo društvo kći koje nije osnovano u Europskoj uniji ili podružnica koja nije osnovana u Austriji. Iznimke se mogu učiniti za primjenu više porezne stope na premije.

DK: Obvezno osiguranje u zračnom prometu mogu ugovarati samo poduzeća osnovana u Europskoj uniji. Osobe ili trgovačka društva (uključujući osiguravajuća društva) ne mogu u poslovne svrhe u Danskoj pomagati osobama s boravištem u Danskoj pri dobivanju neposrednog osiguranja, za danske brodove ili imovinu u Danskoj, osim osiguravajućih društava koja su ovlaštena na temelju danskih zakona ili koja su ovlastila danska nadležna tijela.

DE: Policu obveznog osiguranja u zračnom prometu može ugovarati samo društvo kći osnovano u Europskoj zajednici ili podružnica osnovana u Njemačkoj. Ako je strano osiguravajuće društvo osnovalo podružnicu u Njemačkoj, može sklapati ugovore o osiguranju u Njemačkoj koji se odnose na međunarodni promet samo putem podružnice osnovane u Njemačkoj.

 

FR: Osiguranje od rizika koji se odnose na kopneni prijevoz mogu sklapati samo osiguravajuća društva osnovana u Europskoj uniji.

PL: Ne preuzima obveze za reosiguranje, retrocesiju i osiguranje robe u međunarodnoj trgovini.

Osiguranje u zračnom i pomorskom prometu, koje pokriva robu, zrakoplove, plovila bez tereta i odgovornost, mogu ugovarati samo poduzeća osnovana u Europskoj uniji. Samo osobe ili trgovačka društva osnovana u Europskoj uniji mogu nastupati kao posrednici za takve poslove osiguranja u Portugala.

RO: Reosiguranje na međunarodnom tržištu dopušteno je samo ako reosiguranje rizika nije moguće na domaćem tržištu.

Za način 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ne preuzimaju obveze za usluge posredovanja u neposrednom osiguranju, osim za osiguranje od rizika koji se odnose na:

(a)

pomorski prijevoz, komercijalni zrakoplovni prijevoz te lansiranje svemirskih letjelica i tereta (uključujući satelite) s osiguranjem kojim jepokriveno bilo što ili sve od sljedećeg: roba koja se prevozi, vozilo kojim se prevozi roba i svaka odgovornost koja iz togaproizlazi; i

(b)

robu u međunarodnom provozu.

BG: Ne preuzima obveze za neposredno osiguranje, osim za usluge koje strani pružatelji pružaju stranim osobama na državnom području Bugarske. Prometno osiguranje koje pokriva robu, osiguranje vozila kao takvih i osiguranje od odgovornosti u vezi s rizicima koji se nalaze u Bugarskoj ne mogu neposredno ugovarati strana osiguravajuća društva. Strano osiguravajuće društvo može sklapati ugovore o osiguranju samo preko podružnice u Europskoj uniji. Ne preuzima obveze za osiguranje depozita i slične programe naknada, kao i za programe obveznog osiguranja.

 

CY, LV, MT: Ne preuzimaju obveze za usluge neposrednog osiguranja, osim za osiguranje od rizika koji se odnose na:

(a)

pomorski prijevoz, komercijalni zrakoplovni prijevoz te lansiranje svemirskih letjelica i tereta (uključujući satelite) s osiguranjem kojim je pokriveno bilo što ili sve od sljedećeg: roba koja se prevozi, vozilo kojim se prevozi roba i svaka odgovornost koja iz toga proizlazi; i

(b)

robu u međunarodnom provozu.

LT: Ne preuzima obveze za usluge neposrednog osiguranja, osim za osiguranje od rizika koji se odnose na:

(a)

pomorski prijevoz, komercijalni zrakoplovni prijevoz te lansiranje svemirskih letjelica i tereta (uključujući satelite) s osiguranjem kojim je pokriveno bilo što ili sve od sljedećeg: roba koja se prevozi, vozilo kojim se prevozi roba i svaka odgovornost koja iz toga proizlazi; i

(b)

robu u međunarodnom provozu, osim u vezi s kopnenim prometom gdje se rizik nalazi u Litvi.

LV, LT, PL: Ne preuzimaju obveze za posredovanje u osiguranju.

FI: Samo osiguravatelji s glavnim uredom u Europskoj uniji ili s podružnicom u Finskoj mogu nuditi usluge neposrednog osiguranja (uključujući suosiguranje). Pružanje usluga posrednika u osiguranju podliježe stalnom mjestu poslovanja u Europskoj uniji.

HR: Ne preuzima obveze za neposredno osiguranje i usluge posredovanja u neposrednom osiguranju, osim za

a)

životno osiguranje: pružanje usluga životnog osiguranja stranim osobama s boravištem u Hrvatskoj;

b)

neživotno osiguranje: pružanje usluga neživotnog osiguranja stranim osobama s boravištem u Hrvatskoj osim autoodgovornosti

c)

osiguranje pomorskog, zračnog i drugih oblika prijevoza.

HU: Pružanje neposrednog osiguranja na državnom području Mađarske od strane osiguravajućih društava koja nisu osnovana u Europskoj uniji dopušteno je samo putem podružnice registrirane u Mađarskoj.

IT: Ne preuzima obveze za profesiju aktuara. Prometno osiguranje koje pokriva robu, osiguranje vozila kao takvih i osiguranje od odgovornosti u vezi s rizicima koji se nalaze u Italiji mogu ugovarati samo strana osiguravajuća društva osnovana u Europskoj uniji. To ograničenje ne primjenjuje se na međunarodni promet koji uključuje uvoz u Italiju.

 

SE: Pružanje neposrednog osiguranja dopušteno je samo preko pružatelja usluga osiguranja ovlaštenog u Švedskoj, pod uvjetom da strani pružatelj usluga i švedsko osiguravajuće društvo pripadaju istoj skupini trgovačkih društava ili imaju sporazum o suradnji.

ES: Za aktuarske usluge vrijedi zahtjev u pogledu boravišta i odgovarajuće trogodišnje iskustvo.

Za način 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ne preuzimaju obveze za posredovanje.

BG: Za neposredno osiguranje, bugarske fizičke i pravne osobe, kao i strane osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na državnom području Bugarske, mogu sklapati ugovore o osiguranju u vezi sa svojom djelatnošću u Bugarskoj samo s pružateljima koji imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti osiguranja u Bugarskoj. Naknada za osiguranje koja proizlazi iz tih ugovora plaća se u Bugarskoj. Ne preuzima obveze za osiguranje depozita i slične programe naknada, kao i za programe obveznog osiguranja.

HR: Ne preuzima obveze za neposredno osiguranje i usluge posredovanja u neposrednom osiguranju, osim za

a)

životno osiguranje: mogućnost za strane osobe s boravištem u Hrvatskoj da dobiju žitvotno osiguranje;

b)

neživotno osiguranje:

i.

mogućnost za strane osobe s boravištem u Hrvatskoj da dobiju nežitvotno osiguranje osim autoodgovornosti;

ii.

osobno osiguranje ili osiguranje imovine od rizika koje nije dostupno u Hrvatskoj; – trgovačka društva koja kupuju osiguranje u inozemstvu povezano s ulagačkim poslovima u inozemstvu uključujući opremu za te poslove; – u svrhu osiguranja povratka inozemnih kredita (kolateralno osiguranje); – osobno osiguranje i osiguranje imovine poduzeća u potpunom vlasništvu i zajedničkih pothvata koji obavljaju gospodarsku djelatnost u stranoj zemlji, ako je u skladu s propisima te zemlje ili ako je zahtijevano njihovom registracijom; – brodovi u gradnji i popravku, ako je propisano ugovorom sklopljenim sa stranim klijentom(kupac);

c)

osiguranje pomorskog, zračnog i drugih oblika prijevoza.

IT: Prometno osiguranje koje pokriva robu, osiguranje vozila kao takvih i osiguranje od odgovornosti u vezi s rizicima koji se nalaze u Italiji mogu ugovarati samo strana osiguravajuća društva osnovana u Europskoj uniji. To ograničenje ne primjenjuje se na međunarodni promet koji uključuje uvoz u Italiju.

B. Bankarske i ostale financijske usluge (osim osiguranja)

Svi u nastavku navedeni podsektori

Za način 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Ne preuzimaju obveze, osim za davanje financijskih informacija i obradu financijskih podataka te za savjetodavne i ostale pomoćne usluge, osim posredovanja.

BE: Poslovni nastan u Belgiji zahtijeva se za pružanje investicijskih savjetodavnih usluga.

BG: Mogu se primijeniti ograničenja i uvjeti u vezi s uporabom telekomunikacijske mreže.

CY: Ne preuzima obveze, osim za trgovanje prenosivim vrijednosnim papirima, davanje financijskih informacija i obradu financijskih podataka te za savjetodavne i ostale pomoćne usluge, osim posredovanja.

 

EE: Za primanje depozita, zahtjev odobrenja estonskog tijela nadležnog za financijski nadzor i registracija prema estonskom zakonu kao dioničko društvo, društvo kći ili podružnica.

EE: Osnivanje specijaliziranog društva za upravljanje zahtijeva se za obavljanje djelatnosti upravljanja investicijskim fondovima, i samo trgovačka društva sa sjedištem u Europskoj uniji mogu djelovati kao depozitari imovine investicijskih fondova.

HR: Ne preuzima obveze, osim za zajmove, financijske najmove, usluge plaćanja i prijenosa novca, jamstva i obveze, brokerske novčane poslove, davanje i prijenos financijskih informacija te savjetodavne i ostale pomoćne financijske usluge, osim posredovanja.

LT: Osnivanje specijaliziranog društva za upravljanje zahtijeva se za obavljanje djelatnosti upravljanja otvorenim investicijskim fondovima i investicijskim društvima, i samo trgovačka društva sa sjedištem u Europskoj uniji mogu djelovati kao depozitari imovine investicijskih fondova.

IE: Pružanje investicijskih usluga ili investicijskog savjetovanja zahtijeva bilo (a) ovlaštenje u Irskoj, koje obično zahtijeva da je subjekt osnovan kao društvo ili u partnerstvu ili trgovac pojedinac, u svakom slučaju s glavnim uredom/sjedištem u Irskoj (ovlaštenje se u nekim slučajevima ne zahtijeva, npr. ako pružatelj usluga iz Koreje nema komercijalnu prisutnost u Irskoj i usluga se ne pruža privatnim pojedincima), ili (b) ovlaštenje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s Direktivom Europske unije o ulaganju i uslugama.

IT: Ne preuzima obveze za „promotori di servizi finanziari” (financijski trgovac).

 

LV: Ne preuzima obveze, osim za sudjelovanje u izdavanju svih vrsta vrijednosnih papira, davanje financijskih informacija i obradu financijskih podataka te za savjetodavne i ostale pomoćne usluge, osim posredovanja.

LT: Za upravljanje mirovinskim fondovima zahtijeva se komercijalna prisutnost.

MT: Ne preuzima obveze osim za prihvaćanje depozita, davanje zajmova svih vrsta, davanje financijskih informacija i obradu financijskih podataka te za savjetodavne i ostale pomoćne usluge, osim posredovanja.

PL: Za davanje i prijenos financijskih informacija te obradu financijskih podataka i s njima povezane programske opreme, zahtjev za uporabu javne komunikacijske mreže ili mreže drugog ovlaštenog operatera.

 

RO: Ne preuzima obveze za financijski najam, za trgovanje instrumentima tržišta novca, devizama, izvedenicama, valutnim i kamatnim instrumentima, prenosivim vrijednosnim papirima i ostalim prenosivim instrumentima i financijskom imovinom, za sudjelovanje u izdavanju svih vrsta vrijednosnih papira, za upravljanje imovinom i za usluge namire i klirinške usluge za financijsku imovinu. Usluge plaćanja i prijenosa novca dopuštene su samo preko banke osnovane u Rumunjskoj.

SI:

(a)

Sudjelovanje u izdavanju državnih obveznica, upravljanje mirovinskim fondovima: Ne preuzima obveze.

(b)

Svi ostali podsektori, osim sudjelovanja u izdavanju državnih obveznica, upravljanju mirovinskim fondovima, davanju i prijenosu financijskih informacija i savjetodavnih i ostalih pomoćnih financijskih usluga: ne preuzima obveze, osim za prihvaćanje kredita (zaduživanje svih vrsta) i primanje jamstava i obveza koje domaće pravne osobe i trgovci pojedinci primaju od stranih kreditnih institucija. Strane osobe mogu strane vrijednosne papire nuditi samo preko domaćih banaka i društava za burzovno posredovanje. Članovi Slovenske burze moraju biti osnovani kao društvo u Republici Sloveniji ili biti podružnice stranih investicijskih poduzeća ili banaka.

Za način 2

BG: Mogu se primijeniti ograničenja i uvjeti u vezi s uporabom telekomunikacijske mreže.

PL: Za davanje i prijenos financijskih informacija te obradu financijskih podataka i s njima povezane programske opreme, zahtjev za uporabu javne komunikacijske mreže ili mreže drugog ovlaštenog operatera.

8. ZDRAVSTVENE USLUGE I USLUGE SOCIJALNE SKRBI

(samo privatno financirane usluge)

 

A. Bolničke usluge

(SKP 9311)

C. Usluge zdravstvenih ustanova za stanovanje osim bolničkih usluga

(SKP 93193)

Za način 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

D. Usluge socijalne skrbi

(SKP 933)

Za način 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

BE: Ne preuzima obveze, osim za lječilišta i odmarališta te domove za starije osobe.

9. TURISTIČKE USLUGE I USLUGE POVEZANE S PUTOVANJIMA

 

A. Hoteli, restorani i priprema te dostava hrane i pića (catering)

(SKP 641, SKP 642 i SKP 643)

osim pripreme i dostave hrane i pića (catering) u uslugama zračnog prometa (1)

Za način 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze, osim za pripremu i dostavu hrane i pića (catering).

HR: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

(1)

Priprema i dostava hrane i pića (catering) u uslugama zračnog prometa nalaze se pod naslovom POMOĆNE PROMETNE USLUGE pod točkom 12.E.a) Usluge prihvata i otpreme zrakoplova.

B. Usluge putničkih agencija i organizatora grupnih putovanja (turoperatora)

(uključujući voditelje putovanja)

(SKP 7471)

Za način 1

BG, HU: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

C. Usluge turističkih vodiča

(SKP 7472)

Za način 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

10. REKREACIJSKE, KULTURNE I SPORTSKE USLUGE (osim audiovizualnih usluga)

 

A. Zabavljačke usluge (uključujući usluge kazališta, glazbenih skupina uživo, cirkusa i diskoteka)

(SKP 9619)

Za način 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

BG: Ne preuzima obveze, osim za zabavljačke usluge kazališnih redatelja, pjevačkih skupina, glazbenih sastava i orkestara (SKP 96191); usluge koje pružaju pisci, skladatelji, kipari, zabavljači i ostali pojedinačni umjetnici (SKP96192); i pomoćne kazališne usluge (SKP96193).

EE: Ne preuzima obveze za ostale zabavljačke usluge (SKP96199), osim za usluge kinematografa.

HR: Nema ograničenja za pristup tržištu. Mogu se primijeniti ograničenja nacionalnog tretmana.

LT, LV: Ne preuzimaju obveze, osim za usluge rada kinematografa (dio SKP-a 96199).

B. Usluge novinskih i tiskovnih agencija

(SKP 962)

Za način 1

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

C. Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne usluge

(SKP 963)

Za način 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

D. Sportske usluge

(SKP 9641)

Za načine 1 i 2

AT: Ne preuzima obveze za usluge škola skijanja i planinarskih vodiča.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 1

CY, EE, HR: Ne preuzimaju obveze.

E. Usluge parkova i plaža za rekreaciju

(SKP 96491)

Za načine 1 i 2

Nema.

11. PROMETNE USLUGE

 

A. Pomorski promet

a) Međunarodni prijevoz putnika

(SKP 7211 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza (1))

b) Međunarodni prijevoz tereta

(SKP 7212 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza (2))

Za načine 1 i 2

Nema.

(1)

Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ovaj popis ne uključuje nacionalni kabotažni prijevoz za koji se smatra da obuhvaća prijevoz putnika ili robe između luke ili točke u državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj državi članici, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu kako je predviđeno Konvencijom UN-a o pomorskom pravu i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točki u državi članici Europske unije.

(2)

Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ovaj popis ne uključuje nacionalni kabotažni prijevoz za koji se smatra da obuhvaća prijevoz putnika ili robe između luke ili točke u državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj državi članici, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu kako je predviđeno Konvencijom UN-a o pomorskom pravu i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točki u državi članici Europske unije.

B. Promet unutarnjim plovnim putovima

a) Prijevoz putnika

(SKP 7221 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza (1))

b) Prijevoz tereta

(SKP 7222 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza (2))

Za načine 1 i 2

EU: Mjere temeljene na postojećim ili budućim sporazumima o pristupu unutarnjim plovnim putovima (uključujući sporazume koji prate poveznicu Rajna-Majna-Dunav) rezerviraju dio prava prometa za subjekte čije je sjedište u predmetnim zemljama i koji ispunjuju kriterije državljanstva u pogledu vlasništva. Podliježe propisima o provedbi Konvencije iz Mannheima o plovidbi Rajnom.

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za fizičke osobe koje osnivaju brodarsko društvo. U slučaju osnivanja kao pravna osoba, uvjet u pogledu državljanstva za većinu glavnih direktora, upravni odbor i nadzorni odbor. Zahtijeva se registrirano trgovačko društvo ili stalni poslovni nastan u Austriji. Osim toga, većinu poslovnih udjela moraju držati državljani Europske unije.

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

(1)

Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ovaj popis ne obuhvaća nacionalni kabotažni prijevoz za koji se smatra da pokriva prijevoz putnika ili robe između luke ili točke u državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj državi članici, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu kako je predviđeno Konvencijom UN-a o pomorskom pravu i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točki u državi članici Europske unije.

(2)

Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ovaj popis ne uključuje nacionalni kabotažni prijevoz za koji se smatra da obuhvaća prijevoz putnika i robe između luke ili točke u državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj državi članici, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu kako je predviđeno Konvencijom UN-a o pomorskom pravu i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točki u državi članici Europske unije.

C. Željeznički promet

a) Prijevoz putnika

(SKP 7111)

b) Prijevoz tereta

(SKP 7112)

Za način 1

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

D. Cestovni promet

a) Prijevoz putnika

(SKP 7121 i SKP 7122)

b) Prijevoz tereta

(SKP 7123, osim prijevoza poštanskih i kurirskih pošiljaka za vlastite potrebe (1)).

Za način 1

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

E. Prijevoz robe cjevovodom, osim goriva (2)

(SKP 7139)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

(1)

Dio SKP-a 71235, koji se nalazi pod naslovom KOMUNIKACIJSKE USLUGE u točki 2.A. Poštanske i kurirske usluge.

(2)

Prijevoz goriva cjevovodima nalazi se pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 14.B.

12. POMOĆNE PROMETNE USLUGE (1)

 

A. Pomoćne usluge u pomorskom prometu

a) Usluge utovara i istovara pomorskog tereta

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge carinjenja

d) Usluge kontejnerske stanice i terminala

e) Usluge pomorskih agencija

f) Usluge otpreme pomorskog tereta

g) Iznajmljivanje plovila s posadom

(SKP 7213)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze (*) za usluge utovara i istovara pomorskog tereta i usluge guranja i tegljenja.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ne preuzimaju obveze za iznajmljivanje plovila s posadom.

HR: Ne preuzima obveze za usluge agencije za prijevoz tereta.

Za način 2:

Nema.

h) Usluge guranja i tegljenja

(SKP 7214)

i) Pomoćne usluge u pomorskom prometu

(dio SKP-a 745)

j) Ostale pomoćne usluge

(dio SKP-a 749)

 

(1)

Ne uključuje usluge održavanja i popravka prijevozne opreme koje se nalaze pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 1.F.(l) 1. do 1.F.(l) 4.

(*)

Ne preuzimaju obveze zbog tehničke neizvedivosti.

B. Pomoćne usluge u prometu unutarnjim plovnim putovima

a) Usluge utovara i istovara tereta

(dio SKP-a 741)

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge agencije za prijevoz tereta

(dio SKP-a 748)

d) Iznajmljivanje plovila s posadom

(SKP 7223)

e) Usluge guranja i tegljenja

(SKP 7224)

f) Pomoćne usluge u prometu unutarnjim plovnim putovima

(dio SKP-a 745)

g) Ostale pomoćne usluge

(dio SKP-a 749)

Za načine 1 i 2

EU: Mjere temeljene na postojećim ili budućim sporazumima o pristupu unutarnjim plovnim putovima (uključujući sporazume koji prate poveznicu Rajna-Majna-Dunav) rezerviraju dio prava prometa za subjekte čije je sjedište u dotičnim zemljama i koji ispunjavaju kriterije državljanstva u pogledu vlasništva. Podliježe propisima o provedbi Konvencije iz Mannheima o plovidbi Rajnom.

EU: Ne preuzima obveze za usluge guranja i tegljenja.

HR: Ne preuzima obveze.

Za način 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Ne preuzimaju obveze za iznajmljivanje plovila s posadom.

C. Pomoćne usluge u željezničkom prometu

a) Usluge utovara i istovara tereta

(dio SKP-a 741)

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge agencije za prijevoz tereta

(dio SKP-a 748)

d) Usluge guranja i tegljenja

(SKP 7113)

e) Pomoćne usluge u željezničkom prometu

(SKP 743)

f) Ostale pomoćne usluge

(dio SKP-a 749)

Za način 1

EU: Ne preuzima obveze za usluge guranja i tegljenja.

HR: Ne preuzima obveze za usluge agencije za prijevoz tereta.

Za način 2

Nema.

D. Pomoćne usluge u cestovnom prometu

a) Usluge utovara i istovara tereta

(dio SKP-a 741)

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge agencije za prijevoz tereta

(dio SKP-a 748)

d) Iznajmljivanje gospodarskih cestovnih vozila s vozačima

(SKP 7124)

e) Pomoćne usluge u cestovnom prometu

(SKP 744)

f) Ostale pomoćne usluge

(dio SKP-a 749)

Za način 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Ne preuzimaju obveze za iznajmljivanje gospodarskih cestovnih vozila s vozačem.

HR: Ne preuzima obveze, osim za usluge agencije za prijevoz tereta i pomoćne usluge u cestovnom prometu i usluge pripreme isprava o prijevozu što pripada ostalim pomoćnim usluga u cestovnom prometu.

Za način 2

Nema.

E. Pomoćne usluge u zračnom prometu

 

a) Usluge prihvata i otpreme zrakoplova (uključujući pripremu i dostavu hrane i pića (catering))

Za način 1

EU: Ne preuzima obveze, osim za pripremu i dostavu hrane i pića (catering).

Za način 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT,PL, RO, SK SI: Ne preuzimaju obveze.

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

Za načine 1 i 2

Nema

c) Usluge agencije za prijevoz tereta

(dio SKP-a 748)

Za načine 1 i 2

Nema.

d) Iznajmljivanje zrakoplova s posadom

(SKP 734)

Za načine 1 i 2

EU: Zrakoplovi kojima se koriste zračni prijevoznici iz Europske unije moraju biti registrirani u državi članici Europske unije koja je zračnom prijevozniku dala dozvolu ili, ako to dopusti država članica koja daje dozvolu, drugdje u Europskoj uniji.

Kako bi se registrirao, može se zahtijevati da je zrakoplov u vlasništvu ili fizičkih osoba koje ispunjavaju posebne uvjete državljanstva ili pravnih osoba koje ispunjavaju posebne uvjete u pogledu vlasništva kapitala i kontrole.

Iznimno i u posebnim okolnostima, korejski zračni prijevoznik može dati u najam zrakoplov registriran u Koreji zračnom prijevozniku iz Europske unije za njegove iznimne potrebe, potrebe sezonskog kapaciteta ili potrebe nadilaženja operativnih poteškoća, kojima se ne može opravdano udovoljiti iznajmljivanjem zrakoplova registriranog u Europskoj uniji, a podliježe ishođenju odobrenja za ograničeno vremensko razdoblje od države članice Europske unije koja daje dozvolu zračnom prijevozniku iz Europske unije.

HR: Ne preuzima obveze.

e) Prodaja i marketing

f) Sustav računalnih rezervacija

Za načine 1 i 2

EU: Ako pružatelji usluga računalnog sustava rezervacija (RSR) u Koreji ne osiguravaju zračnim prijevoznicima iz Europske unije jednaki tretman (1) koji se osigurava u Europskoj uniji, ili ako zračni prijevoznici u Koreji ne osiguravaju pružateljima usluga RSR iz Europske unije jednaki tretman koji se osigurava u Europskoj uniji, mogu se poduzeti mjere kako bi se osiguralo da pružatelji usluga RSR iz Europske unije osiguraju jednaki tretman zračnim prijevoznicima iz Koreje odnosno da zračni prijevoznici iz Europske unije osiguraju jednaki tretman pružateljima usluga RSR iz Koreje.

(1)

„Jednaki tretman” podrazumijeva nediskriminirajući tretman zračnih prijevoznika iz Europske unije i pružatelja usluga RSR iz Europske unije.

F. Pomoćne usluge u prijevozu robe cjevovodom, osim goriva (1)

a) Usluge pohrane i skladištenja robe, osim goriva, koja se prevozi cjevovodima

(dio SKP-a 742)

Za način 1:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

13. OSTALE PROMETNE USLUGE

 

Pružanje usluga kombiniranog prijevoza

Sve države članice osim AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Nema ograničenja, ne dovodeći u pitanje ograničenja iz Popisa obveza koja utječu na bilo koji oblik prijevoza.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

14. ENERGETSKE USLUGE

 

A. Usluge povezane s rudarstvom

(SKP 883) (2)

Za načine 1 i 2

Nema.

(1)

Pomoćne usluge u prijevozu goriva cjevovodima nalaze se pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 14.C.

(2)

Uključuje sljedeće usluge pružene uz naknadu ili na temelju ugovora: savjetodavne i konzultantske usluge povezane s rudarstvom, priprema zemljišta, instalacija opreme na mjestu iskopa, bušenje, usluge s oruđem za bušenje, usluge u vezi s kućištem i cijevima, usluge u području tehnike mulja i dobave, nadzor krutih tvari, posebne operacije traženja i rada u oknima, geologija bušotina i nadzor bušenja, uzimanje uzoraka jezgre, ispitivanje okana, usluge ožičenja, dostava i rad tekućina za završne radove (slana voda), dostava i ugradnja uređaja za završne radove, cementiranje (ubrizgavanje pod tlakom), usluge simulacije (lomljenje, obrada kiselinama i ubrizgavanje pod tlakom), usluge završnih radova i popravka okna, pečaćenje i napuštanje okna. Ne uključuje izravan pristup prirodnim resursima ili iskorištavanje prirodnih resursa. Ne uključuje pripremne radove na lokaciji za rudarenje resursa osim nafte i plina (SKP 5115) koje se nalazi pod naslovom 3. GRADITELJSTVO I POVEZANE INŽENJERSKE USLUGE

B. Prijevoz goriva cjevovodom

(SKP 7131)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

C. Usluge pohrane i skladištenja goriva koje se prevozi cjevovodima

(dio SKP-a 742)

Za način 1:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

Za način 2

Nema.

D. Usluge veleprodaje krutih, tekućih i plinovitih goriva i povezanih proizvoda

(SKP 62271)

i usluge veleprodaje električne energije, pare i tople vode

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze za usluge veleprodaje električne energije, pare i tople vode.

Za način 2

Nema.

E. Usluge maloprodaje motornoga goriva

(SKP 613)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

F. Maloprodaja loživog ulja, plina u boci, ugljena i drva

(SKP 63297)

i usluge maloprodaje električne energije, plina (ne u bocama), pare i tople vode

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze za usluge maloprodaje električne energije, plina (ne u bocama), pare i tople vode.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ne preuzimaju obveze za maloprodaju loživog ulja, plina u boci, ugljena i drva, osim za poštanske narudžbe (nema ograničenja za poštanske narudžbe).

Za način 2

Nema.

G. Usluge povezane s distribucijom energije

(SKP 887)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze, osim za savjetodavne usluge (nema ograničenja za savjetodavne usluge).

Za način 2

Nema.

15. OSTALE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE UKLJUČENE

 

a) Usluge pranja, čišćenja i bojanja

(SKP 9701)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

b) Usluge uređivanja kose

(SKP 97021)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

c) Usluge kozmetičkih tretmana, manikure i pedikure

(SKP 97022)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

d) Ostale usluge tretmana uljepšavanja d.n.

(SKP 97029)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

e) Usluge lječilišta i neterapeutske masaže, u mjeri u kojoj se pružaju kao usluge opuštanja za dobar osjećaj tijela, a ne za medicinske ili rehabilitacijske potrebe (1)

(SKP ver. 1.0 97230)

Za način 1:

EU: Ne preuzima obveze.

Za način 2

Nema.

g) Usluge telekomunikacijskih veza

(SKP 7543)

Za načine 1 i 2

Nema.

(1)

Usluge terapeutske masaže i termalnog liječenja nalaze se u točkama 1.A.h) Medicinske i stomatološke usluge, 1.A.j) 2. Usluge medicinskih sestara, fizioterapeuta i paramedicinskog osoblja te zdravstvene usluge (8.A i 8.C).


PRILOG III.

STRANKA EU-a

POPIS OBVEZA U SKLADU S ČLANKOM 7.13.

(POSLOVNI NASTAN)

1.

Donji popis obveza navodi gospodarske djelatnosti koje su liberalizirane na temelju članka 7.13. te, uz ograničavajuće uvjete, pristup tržištu i ograničenja nacionalnog tretmana koja se primjenjuju na poslovni nastan i korejske ulagače u tim djelatnostima. Donji je popis sastavljen od sljedećih elemenata:

(a)

prvi stupac u kojem je naveden sektor ili podsektor u kojem stranka EU-a preuzima obvezu te opseg liberalizacije na koji se primjenjuju ograničavajući uvjeti; i

(b)

drugi stupac s opisom primjenjivih ograničavajućih uvjeta.

Obveze se Ne preuzimaju za poslovni nastan u sektorima ili podsektorima koji su obuhvaćeni ovim Sporazumom i nisu navedeni u donjem popisu.

2.

U utvrđivanju pojedinačnih sektora ili podsektora:

(a)

ISIC rev. 3.1 znači Međunarodna standardna industrijska klasifikacija svih gospodarskih djelatnosti kako je utvrđena u Statističkom uredu Ujedinjenih naroda, Statistički dokumenti, serija M, br. 4, ISIC REV. 3.1, 2002.;

(b)

SKP znači Središnja klasifikacija proizvoda iz bilješke 27. uz članak 7.25.; i

(c)

SKP ver. 1.0 znači Središnja klasifikacija proizvoda kako je utvrđena u Statističkom uredu Ujedinjenih naroda, Statistički dokumenti, serija M, br. 77, SKP ver. 1.0, 1998.

3.

Donji popis ne uključuje mjere povezane s kvalifikacijskim zahtjevima i postupcima, tehničkim normama te zahtjevima i postupcima za izdavanje dozvola kada isti ne predstavljaju ograničenje pristupa tržištu ili nacionalnog tretmana u smislu članaka 7.11. i 7.12. Te mjere (npr. potreba pribavljanja dozvole, obveze univerzalne usluge, potreba pribavljanja priznanja kvalifikacija u uređenim sektorima, potreba polaganja posebnih ispita, uključujući jezične ispite, i nediskriminirajući zahtjev da se određene djelatnosti ne mogu obavljati u zonama zaštićenog okoliša ili područjima od posebnog povijesnog ili umjetničkog značaja), čak i ako nisu navedene, u svakom se slučaju primjenjuju na korejske ustanove i ulagače.

4.

U skladu s člankom 7.1.3., donji popis ne uključuje mjere koje se odnose na subvencije koje dodjeljuje stranka.

5.

Neovisno o članku 7.11., zahtjevi nediskriminacije u pogledu vrste pravnog oblika poslovnog nastana ne trebaju biti navedeni u donjem popisu obveza u pogledu poslovnog nastana kako bi ih stranka EU-a održala ili usvojila.

6.

Prava i obveze koje proizlaze iz donjeg popisa nemaju učinak same po sebi i stoga ne dodjeljuju prava izravno fizičkim ili pravnim osobama.

7.

U popisu u nastavku rabe se sljedeće kratice:

AT

Austrija

BE

Belgija

BG

Bugarska

CY

Cipar

CZ

Češka Republika

DE

Njemačka

DK

Danska

EU

Europska unija, uključujući sve njezine države članice

ES

Španjolska

EE

Estonija

FI

Finska

FR

Francuska

EL

Grčka

HR

Hrvatska

HU

Mađarska

IE

Irska

IT

Italija

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Nizozemska

PL

Poljska

PT

Portugal

RO

Rumunjska

SK

Slovačka

SI

Slovenija

SE

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina

Sektor ili podsektor

Opis ograničavajućih uvjeta

SVI SEKTORI

Nekretnine

Sve države članice osim AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Nema

AT:

Za stjecanje, kupnju, najam ili zakup nekretnina stranim fizičkim i pravnim osobama potrebno je odobrenje nadležnih regionalnih tijela (Länder) koja će presuditi utječe li to na važne gospodarske, socijalne ili kulturne interese.

BG:

Strane fizičke ili pravne osobe (uključujući preko podružnica) ne mogu steći vlasništvo nad zemljištem. Bugarske pravne osobe sa stranim sudjelovanjem ne mogu steći vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem.

Strane pravne osobe i strani građani sa stalnim boravištem u inozemstvu mogu steći vlasništvo nad zgradama i ograničena prava vlasništva (1) nad nekretninama uz dozvolu Ministarstva financija. Zahtjev u pogledu dozvole ne primjenjuje se na osobe koje su uložile u Bugarsku.

Strani državljani sa stalnim boravištem u inozemstvu, strane pravne osobe i trgovačka društva u kojima strano sudjelovanje osigurava većinu prilikom donošenja odluka ili može spriječiti donošenje odluka mogu uz dozvolu steći prava vlasništva nad nekretninama u određenim geografskim područjima koje odredi Vijeće ministara.

CY:

Ne preuzima obveze.

CZ:

Ograničenja za stjecanje nekretnina za strane fizičke i pravne osobe. Strani pravni subjekti mogu stjecati nekretnine osnivanjem čeških pravnih subjekata ili sudjelovanjem u zajedničkim pothvatima. Za stjecanje zemljišta stranim subjektima potrebno je odobrenje.

DK:

Ograničenja za kupnju nekretnina za strane fizičke i pravne osobe koje nemaju boravište. Ograničenja na kupnju poljoprivrednih zemljišta za strane fizičke i pravne osobe

(65)

Bugarsko pravo vlasništva priznaje sljedeća ograničena prava vlasništva: pravo uporabe, pravo gradnje, pravo podizanja nadgradnje i pravo služnosti.

 

EE:

Ne preuzima obveze za stjecanje poljoprivrednih i šumskih zemljišta (1).

EL:

U skladu sa Zakonom br. 1892/90, građanima za stjecanje zemljišta u područjima blizu granica potrebna je dozvola ministra obrane. U skladu s upravnim praksama, dozvola se jednostavno daje za izravno ulaganje.

FI:

(Ålandski otoci): Ograničavajući uvjeti za pravo fizičkih osoba koje nemaju regionalno državljanstvo na Ålandu i pravnih osoba da bez dozvole nadležnih tijela otoka stječu i imaju nekretnine na Ålandskim otocima. Ograničavajući uvjeti za pravo fizičkih osoba na poslovni nastan i pravo pružanja usluga ako nemaju regionalno državljanstvo na Ålandu te svih pravnih osoba bez dozvole nadležnih tijela Ålandskih otoka.

HR:

Ne preuzima obveze u odnosu na stjecanje nekretnina za pružatelje usluga koji nemaju poslovni nastan u Hrvatskoj i koji nisu u njoj osnovani. Dopušteno je stjecanje nekretnina potrebno za pružanje usluga trgovačkih društava kao pravnih osoba s poslovnim nastanom u Hrvatskoj i koji su u njoj osnovani. Za stjecanje nekretnina potrebnih za pružanje usluga podružnica potrebno je odobrenje ministra pravosuđa. Stranci ne mogu steći poljoprivredno zemljište.

HU:

Ograničenja za stjecanje zemljišta i nekretnina za strane ulagače (2).

IE:

Za stjecanje bilo kakvog interesa nad irskim zemljištem domaćim ili stranim trgovačkim društvima ili stranim državljanima potrebno je prethodno pisano odobrenje Komisije za zemljišta. Ako je takvo zemljište za industrijsko korištenje (osim poljoprivrede), tog se zahtjeva odriče podložno potvrdi koju u tu svrhu izdaje ministar poduzetništva, trgovine i zapošljavanja. Taj se zakon ne primjenjuje na zemljište unutar granica gradova i mjesta.

IT:

Stjecanje nekretnina za strane fizičke i pravne osobe podložno je uvjetu reciprociteta.

LV:

Ne preuzima obveze u odnosu na stjecanje zemljišta; zakup zemljišta ne traje dulje od dopuštenih 99 godina.

LT:

Ne preuzima obveze za stjecanje zemljišta (3).

MT:

Zahtjevi malteškog zakonodavstva i propisi u pogledu stjecanja nekretnina nastavljaju se primjenjivati.

(1)

Kad je riječ o uslužnim sektorima, ta ograničenja nisu veća od ograničenja iz postojećih obveza GATS-a.

(2)

Kad je riječ o uslužnim sektorima, ta ograničenja nisu veća od ograničenja iz postojećih obveza GATS-a.

(3)

Kad je riječ o uslužnim sektorima, ta ograničenja nisu veća od ograničenja iz postojećih obveza GATS-a.

 

PL:

Strancima (fizičke osobe ili strane pravne osobe) potrebna je dozvola za izravno ili neizravno stjecanje nekretnina.

Ne preuzima obveze za stjecanje zemljišta u državnom vlasništvu (tj. propisa kojima se uređuje postupak privatizacije).

RO:

Fizičke osobe bez rumunjskog državljanstva i bez boravišta u Rumunjskoj te pravne osobe bez rumunjskog državljanstva i sjedišta u Rumunjskoj ne mogu stjecati vlasništvo ni nad kakvim zemljišnim česticama na temelju pravnih poslova sklopljenih među živima.

SI:

Pravne osobe s poslovnim nastanom u Sloveniji sa sudjelovanjem stranog kapitala mogu stjecati nekretnine na državnom području Slovenije. Podružnice (1) koje su u Sloveniji osnovale pravne osobe mogu stjecati samo nekretnine, osim zemljišta, koje su potrebne za obavljanje gospodarskih djelatnosti radi kojih su osnovane. Trgovačka društva u kojima većinski kapital ili pravo glasa izravno ili neizravno pripada pravnim osobama ili državljanima druge stranke mogu uz posebnu dozvolu steći vlasništvo nad nekretninama u područjima unutar 10 km od granice.

SK:

Ograničenja za stjecanje nekretnina za strane fizičke i pravne osobe. Strani pravni subjekti mogu stjecati nekretnine osnivanjem slovačkih pravnih subjekata ili sudjelovanjem u zajedničkim pothvatima. Ne preuzima obveze za zemljišta.

SVI SEKTORI

Javne komunalne usluge

EU: Gospodarske djelatnosti koje se smatraju uslugama javnih komunalnih službi na nacionalnoj ili lokalnoj razini mogu podlijegati javnim monopolima ili isključivim pravima dodijeljenima privatnim operatorima (2) (3).

(1)

U skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, podružnica osnovana u Sloveniji ne smatra se pravnom osobom, ali u pogledu njezina djelovanja ona ima isti tretman kao društvo kći, što je u skladu s člankom XXVIII. stavkom (g) GATS-a.

(2)

S obzirom na to da javne komunalne službe često postoje i na podcentralnoj razini, podroban i iscrpan popis obveza specifičnih za sektore nije praktičan. Kako bi se olakšalo razumijevanje, u posebnim bilješkama u ovom popisu obveza zorno i neiscrpno uputit će se na one sektore u kojima javne komunalne službe igraju važnu ulogu.

(3)

To ograničenje ne primjenjuje se na telekomunikacijske usluge i na računalne i srodne usluge.

SVI SEKTORI

Vrste poslovnog nastana

EU: Tretmanom društava kćeri (korejskih društava) osnovanih u skladu s pravom države članice Europske unije, čije se sjedište, središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja nalazi u Europskoj uniji, nisu obuhvaćene podružnice ili agencije koje su korejska društva osnovala u državama članicama Europske unije (1).

BG: Osnivanje podružnica podliježe odobrenju.

EE: Najmanje polovica članova upravnog odbora imaju boravište u Europskoj uniji.

FI: Korejanac koji se bavi trgovinom kao partner u finskom komanditnom ili javnom trgovačkom društvu potrebna je dozvola za obavljanje trgovačke djelatnosti te on mora imati stalno boravište u Europskoj uniji. Za sve sektore, osim telekomunikacijskih usluga, vrijedi uvjet državljanstva i boravišta za najmanje polovicu redovitih članova i zamjenika članova upravnog odbora; međutim, određenim trgovačkim društvima mogu se odobriti iznimke. Za telekomunikacijske usluge vrijedi zahtjev stalnog boravišta za polovicu osnivača i polovicu članova upravnog odbora. Ako je osnivač pravna osoba, stalno boravište također se zahtijeva za tu pravnu osobu. Ako korejska organizacija namjerava obavljati poslovnu ili trgovačku djelatnost osnivanjem podružnice u Finskoj, obvezna je pribaviti dozvolu. Dozvola za djelovanje kao osnivač trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću zahtjeva se za korejsku organizaciju ili pojedinca koji nije državljanin Europske unije.

IT: Za pristup industrijskim, trgovačkim i zanatskim djelatnostima potrebna je boravišna dozvola i posebno odobrenje za obavljanje djelatnosti.

BG, PL: Opseg poslovanja predstavništva može uključivati samo oglašavanje i promidžbu stranog matičnog trgovačkog društva koje to predstavništvo zastupa.

(1)

U skladu s člankom 54. Ugovora o osnivanju Europske unije, ta društva kćeri smatraju se pravnim osobama iz Europske unije. Sve dok imaju stalnu i učinkovitu vezu s gospodarstvom Europske unije, imaju koristi od unutarnjeg tržišta Europske unije, što između ostalog uključuje slobodu uspostavljanja i pružanja usluga u svim državama članicama Europske unije.

 

PL: Uz izuzetak financijskih usluga, Ne preuzima obveze za podružnice. Korejski ulagači mogu poduzimati i obavljati gospodarsku djelatnost samo u obliku komanditnog društva, komanditno-dioničkog društva, društva s ograničenom odgovornošću i dioničkog društva (u slučaju pravnih usluga samo u obliku registriranog partnerstva i komanditnog društva).

RO: Samostalni upravitelj ili predsjednik upravnog odbora kao i pola ukupnog broja upravitelja trgovačkih društava rumunjski su državljani, osim ako je drukčije propisano u društvenom ugovoru ili njegovim statutima. Većina revizora trgovačkih društava i njihovi zamjenici rumunjski su državljani.

SE: Korejsko trgovačko društvo (koje nije osnovalo pravnu osobu u Švedskoj) obavlja svoju trgovačku djelatnost preko podružnice osnovane u Švedskoj, s neovisnom upravom i s odvojenim računima. Građevinski projekti u trajanju kraćem od godine dana izuzeti su od uvjeta o osnivanju podružnice ili imenovanju zastupnika s boravištem. Društvo s ograničenom odgovornošću (dioničko društvo) može osnovati jedan ili više osnivača. Osnivač ili osnivači moraju imati boravište u Švedskoj ili biti švedska pravna osoba. Partnerstvo može biti osnivač samo ako svaki partner ima boravište u Švedskoj. Na osnivanje svih drugih vrsta pravnih osoba primjenjuju se odgovarajući uvjeti. Najmanje 50 % članova upravnog odbora moraju imati boravište u Švedskoj. Strani ili švedski građani koji nemaju boravište u Švedskoj, a žele obavljati trgovačku djelatnost u Švedskoj, imenuju i pri lokalnim tijelima upisuju zastupnika s boravištem u Švedskoj zaduženog za te djelatnosti. Uvjeti koji se odnose na boravište nisu obvezujući ako se može dokazati da nisu potrebni u danom slučaju.

SI: Osnivanje podružnica za korejska društva uvjetovano je upisom matičnog društva u sudski registar u zemlji podrijetla najmanje godinu dana.

SK: Korejska fizička osoba čije će se ime upisati u trgovački registar kao ime osobe ovlaštene za nastupanje u ime poduzetnika mora predočiti dozvolu za boravak u Slovačkoj.

SVI SEKTORI

Ulaganja

ES: Za ulaganja stranih vlada i stranih javnih subjekata (1) u Španjolskoj, izravno ili preko trgovačkih društava ili drugih subjekata koje izravno ili neizravno kontroliraju strane vlade, potrebna je prethodna suglasnost vlade.

BG: U poduzećima u kojima je javni (državni ili općinski) udio u temeljnom kapitalu veći od 30 posto, za prijenos tih udjela trećim osobama potrebno je odobrenje. Određene gospodarske djelatnosti povezane s iskorištavanjem ili uporabom državne ili javne imovine podliježu koncesijama koje se dodjeljuju prema odredbama Zakona o koncesijama. Strani ulagači ne mogu sudjelovati u privatizaciji. Stranim ulagačima i bugarskim pravnim osobama s kontrolirajućim korejskim udjelom potrebna je dozvola za a) istraživanje, razvoj ili vađenje prirodnih resursa iz teritorijalnih mora, epikontinentalnog pojasa ili isključivog gospodarskog pojasa i b) stjecanje kontroliranog vlasničkog udjela u trgovačkim društvima koja se bave bilo kojom od djelatnosti navedenih pod točkom „(a)”.

FR: Stjecanja kojima su Korejci stekli više od 33,33 % udjela u kapitalu ili prava glasa u postojećim francuskim poduzećima, ili više od 20 % u francuskim trgovačkim društvima koja su uvrštena na burzu, podliježu sljedećim propisima:

ulaganja manja od 7,6 milijuna EUR u francuska poduzeća s prometom do 76 milijuna EUR postaju neograničena nakon roka od 15 dana nakon prethodne obavijesti i provjere jesu li ti iznosi ispravni,

nakon isteka razdoblja od mjesec dana nakon prethodne obavijesti smatra se da je suglasnost prešutno dana za ostala ulaganja, osim ako je Ministarstvo gospodarstva, u iznimnim slučajevima, iskoristilo svoje pravo na odgodu ulaganja.

Strano sudjelovanje u novoprivatiziranim trgovačkim društvima može se ograničiti na promjenjivi udio koji utvrđuje francuska vlada na temelju svakog pojedinačnog slučaja, ovisno o kapitalu ponuđenom javnosti. Za osnivanje u svrhu obavljanja određenih trgovinskih, industrijskih ili zanatskih djelatnosti potrebna je posebna suglasnost ako glavni direktor nema dozvolu za stalno boravište.

(1)

Takvo ulaganje upućuje ne samo na gospodarske interese, već i na negospodarske interese tih subjekata.

 

FI: Za stjecanje udjela koji daju više od trećine prava glasa u većem finskom trgovačkom društvu ili poduzeću (s više od 1000 zaposlenika ili s prometom većim od 168 milijuna EUR ili s ukupnim iznosom bilance (1) većim od 168 milijuna EUR), korejskim vlasnicima potrebna je potvrda finskih nadležnih tijela. Ta se potvrda uskraćuje samo ako bi time bio ugrožen neki važni nacionalni interes. Ta se ograničenja ne primjenjuju na telekomunikacijske usluge.

HU: Ne preuzima obveze za korejsko sudjelovanje u novoprivatiziranim trgovačkim društvima.

IT: Novoprivatiziranim trgovačkim društvima mogu se dodijeliti ili očuvati isključiva prava. Prava glasa u novo privatiziranim trgovačkim društvima mogu se u nekim slučajevima ograničiti. Tijekom petogodišnjeg razdoblja od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, stjecanje većeg broja udjela u kapitalu trgovačkih društava koja obavljaju djelatnosti u područjima obrane, prijevoznih usluga, telekomunikacija ili energije može podlijegati odobrenju nadležnih tijela.

SVI SEKTORI

Geografska područja

FI: Na Ålandskim otocima postoje ograničenja prava fizičkih osoba na poslovni nastan ako nemaju regionalno državljanstvo na Ålandu te svih pravnih osoba bez dozvole nadležnih tijela Ålandskih otoka.

(1)

Ukupan iznos imovine ili ukupan iznos dugova i kapitala.

1.POLJOPRIVREDA, LOV, ŠUMARSTVO

 

A. Poljoprivreda, lov

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) osim savjetodavnih i konzultantskih usluga (1)

AT, HR, HU, MT, RO: Ne preuzimaju obveze za poljoprivredne djelatnosti.

CY: Sudjelovanje korejskih ulagača dozvoljeno je samo do 49 %.

FR: Osnivanje poljoprivrednih poduzeća za korejske državljane i stjecanje vinograda za korejske ulagače podliježe odobrenju.

IE: Poslovni nastan osoba s boravištem u Koreji u djelatnostima proizvodnje brašna podliježe odobrenju.

B. Šumarstvo i sječa drva

(ISIC rev 3.1: 020) osim savjetodavnih i konzultantskih usluga (2)

BG: Ne preuzima obveze za djelatnosti sječe drva.

2. Ribarstvo i akvakultura

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502) osim savjetodavnih i konzultantskih usluga (3)

Ne preuzima obveze.

(1)

Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s poljoprivredom, lovom, šumarstvom i ribarstvom nalaze se pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 6.F.f) i 6.F.g).

(2)

Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s poljoprivredom, lovom, šumarstvom i ribarstvom nalaze se pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 6.F.f) i 6.F.g).

(3)

Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s poljoprivredom, lovom, šumarstvom i ribarstvom nalaze se pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 6.F.f) i 6.F.g).

3. Rudarstvo i vađenje (1)

A. Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta

(ISIC rev 3.1: 10)

B. Vađenje sirove nafte i prirodnog plina (2)

(ISIC rev 3.1: 1110)

C. Rudarenje metalnih ruda

(ISIC rev 3.1: 13)

D. Ostalo rudarstvo i vađenje

(ISIC rev 3.1: 14)

EU: Ne preuzima obveze za pravne osobe koje su pod kontrolom (3) fizičkih ili pravnih osoba iz zemlje koja nije članica Europske unije, a iz koje Europska unija uvozi više od 5 % ulja ili prirodnog plina. Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva). Ne preuzima obveze za vađenje sirove nafte i prirodnog plina.

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(2)

Ne uključuje usluge povezane s rudarstvom koje se uz naknadu ili na temelju ugovora pružaju na poljima nafte i plina i koje se nalaze pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 19.A.

(3)

Pravna osoba nalazi se pod kontrolom neke druge fizičke ili pravne osobe/nekih drugih fizičkih ili pravnih osoba ako potonja/potonje ima/imaju ovlasti za imenovanje većine njezinih direktora ili drukčije može/mogu zakonski usmjeriti njezino djelovanje. Posebno, kontrolom se smatra vlasništvo nad više od 50 % vlasničkih udjela u pravnoj osobi.

4. Proizvodnja (1)

 

A. Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića

(ISIC rev 3.1: 15)

Nema

B. Proizvodnja duhanskih proizvoda

(ISIC rev 3.1: 16)

Nema

C. Proizvodnja tekstila

(ISIC rev 3.1: 17)

Nema

D. Proizvodnja odjeće; strojenje i bojanje krzna

(ISIC rev 3.1: 18)

Nema

E. Štavljenje i strojenje kože; proizvodnja torbi, torbica, sedla, konjske opreme i obuće

(ISIC rev 3.1: 19)

Nema

(1)

Ovaj sektor ne uključuje savjetodavne usluge vezane uz proizvodnju, a koje se nalaze pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točki 6.F.(h).

F. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodi od slame i pletarskih materijala

(ISIC rev 3.1: 20)

Nema

G. Proizvodnja papira i papirnatih proizvoda

(ISIC rev 3.1: 21)

Nema

H. Objavljivanje, tiskanje i reprodukcija snimljenog materijala (1)

(ISIC rev 3.1: 22, osim objavljivanja i tiskanja uz naknadu ili na temelju ugovora (2))

IT: Uvjet državljanstva za vlasnike trgovačkih društava koja se bave objavljivanjem i tiskanjem.

HR: Obvezno boravište.

I. Proizvodnja koksa

(ISIC rev 3.1: 231)

Nema.

(1)

Ovaj sektor ograničen je na djelatnosti proizvodnje. Ne uključuje djelatnosti koje su povezane s audiovizualnim djelatnostima ili koje predstavljaju kulturni sadržaj.

(2)

Tiskanje i izdavaštvo uz naknadu ili na temelju ugovora nalazi se pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točki 6.F.p).

J. Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda (1)

(ISIC rev 3.1: 232)

EU: Ne preuzima obveze za pravne osobe koje su pod kontrolom (2) fizičkih ili pravnih osoba iz zemlje koja nije članica Europske unije, a iz koje Europska unija uvozi više od 5 % ulja ili prirodnog plina. Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

K. Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda osim eksploziva

(ISIC rev 3.1: 24 osim proizvodnje eksploziva)

Nema.

L. Proizvodnja gumenih i plastičnih proizvoda

(ISIC rev 3.1: 25)

Nema.

M. Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

(ISIC rev 3.1: 26)

Nema.

N. Proizvodnja osnovnih metala

(ISIC rev 3.1: 27)

Nema.

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(2)

Pravna osoba nalazi se pod kontrolom neke druge fizičke ili pravne osobe/nekih drugih fizičkih ili pravnih osoba ako potonja/potonje ima/imaju ovlasti za imenovanje većinu njezinih direktora ili drukčije može/mogu zakonski usmjeriti njezino djelovanje. Posebno, kontrolom se smatra vlasništvo nad više od 50 % vlasničkih udjela u pravnoj osobi.

O. Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

(ISIC rev 3.1: 28)

Nema.

P. Proizvodnja strojeva

 

a) Proizvodnja strojeva za opće namjene

(ISIC rev 3.1: 291)

Nema.

b) Proizvodnja strojeva za posebne namjene, osim oružja i streljiva

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Nema.

c) Proizvodnja uređaja za domaćinstvo d.n.

(ISIC rev 3.1: 293)

Nema.

d) Proizvodnja uredskih, računovodstvenih i računalnih uređaja

(ISIC rev 3.1: 30)

Nema.

e) Proizvodnja električnih strojeva i uređaja d.n.

(ISIC rev 3.1: 31)

Nema.

f) Proizvodnja radio, televizijske i komunikacijske opreme i uređaja

(ISIC rev 3.1: 32)

Nema.

Q. Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata, ručnih i zidnih satova

(ISIC rev 3.1: 33)

Nema.

R. Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

(ISIC rev 3.1: 34)

Nema.

S. Proizvodnja ostale (nevojne) prijevozne opreme

(ISIC rev 3.1: 35 osim proizvodnje ratnih brodova, ratnih zrakoplova i druge transportne opreme za vojnu uporabu)

Nema.

T. Proizvodnja namještaja; proizvodnja d.n.

(ISIC rev 3.1: 361 369)

Nema.

U. Recikliranje

(ISIC rev 3.1: 37)

Nema.

5. Proizvodnja; PRIJENOS I DISTRIBUCIJA ZA VLASTITE POTREBE električne energije, plina, pare i tople vode (1)

(Osim proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama)

 

A. Proizvodnja električne energije; prijenos i distribucija električne energije za vlastite potrebe

(dio ISIC rev 3.1: 4010) (2)

EU: Ne preuzima obveze.

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(2)

Ne uključuje rad sustavâ za prijenos i distribuciju električne energije uz naknadu ili na temelju ugovora, koji se nalaze po naslovom ENERGETSKE USLUGE.

B. Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva cjevovodima za vlastite potrebe

(dio ISIC rev 3.1: 4020) (1)

EU: Ne preuzima obveze.

C. Proizvodnja pare i tople vode; distribucija pare i tople vode za vlastite potrebe

(dio ISIC rev 3.1: 4030) (2)

EU: Ne preuzima obveze za pravne osobe koje su pod kontrolom (3) fizičkih ili pravnih osoba iz zemlje koja nije članica Europske unije, a iz koje Europska unija uvozi više od 5 % ulja ili prirodnog plina. Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

(1)

Ne uključuje prijevoz prirodnog plina i plinovitih goriva cjevovodima, prijenos i distribuciju plina uz naknadu ili na temelju ugovora te prodaju prirodnog plina i plinovitih goriva, što se nalazi pod naslovom ENERGETSKE USLUGE.

(2)

Ne uključuje prijenos i distribuciju pare i tople vode uz naknadu ili na temelju ugovora niti prodaju pare i tople vode, što se nalazi pod naslovom ENERGETSKE USLUGE.

(3)

Pravna osoba nalazi se pod kontrolom neke druge fizičke ili pravne osobe/nekih drugih fizičkih ili pravnih osoba ako potonja/potonje ima/imaju ovlasti za imenovanje većine njezinih direktora ili drukčije može/mogu zakonski usmjeriti njezino djelovanje. Posebno, kontrolom se smatra vlasništvo nad više od 50 % vlasničkih udjela u pravnoj osobi.

6. POSLOVNE USLUGE

 

A. Profesionalne usluge

 

a) Pravne usluge

(SKP 861) (1)

AT: Sudjelovanje korejskih odvjetnika (koji moraju biti u potpunosti kvalificirani u Koreji) u temeljnom kapitalu i njihovi udjeli u poslovnim rezultatima bilo kojeg odvjetničkog društva ne smije biti veće od 25 %. Oni ne mogu imati odlučujući utjecaj prilikom odlučivanja.

BE: Primjenjuju se kvote za zastupanje pred „Cour de cassation” u građanskim predmetima.

HR:. Zastupanje stranaka pred sudovima mogu obavljati samo članovi Hrvatske odvjetničke komore (hrvatski naziv „odvjetnici”). Za članstvo u Hrvatskoj odvjetničkoj komori potrebno je državljanstvo.

FR: Pristup odvjetnika profesiji „avocat auprès de la Cour de Cassation” i „avocat auprès du Conseil d'État” podliježe kvotama.

(1)

Uključuje usluge pravnog savjetovanja, usluge pravnog zastupanja, usluge pravne arbitraže i mirenja/posredovanja te usluge sastavljanja pravne dokumentacije i ovjeravanja. Pružanje pravnih usluga dopušteno je u vezi s međunarodnim pravom, pravom EU-a i pravom bilo koje jurisdikcije gdje su pružatelj usluga ili njegovo osoblje kvalificirani za obavljanje zanimanja odvjetnika te, poput pružanja drugih usluga, podliježe zahtjevima u pogledu dozvole i postupcima primjenjivima u državama članicama Europske unije. Za odvjetnike koji pružaju pravne usluge u vezi s javnim međunarodnim pravom i stranim pravom, ti zahtjevi u pogledu dozvole i postupci mogu, između ostalog, biti sukladnost s lokalnim etičkim kodeksima, uporaba naziva dobivenog u domaćoj zemlji (osim ako je naziv priznat u zemlji domaćinu), zahtjevi u pogledu osiguranja, jednostavan upis u odvjetničku komoru ili pojednostavljeni pristup odvjetničkoj komori zemlje domaćina na temelju testiranja sposobnosti i pravni ili profesionalni porezni nastan u zemlji domaćinu. Pravne usluge u pogledu prava EU-a u načelu pruža potpuno kvalificirani odvjetnik koji je član odvjetničke komore u državi članici Europske unije i djeluje osobno, a pravne usluge u pogledu prava države članice Europske unije u načelu pruža potpuno kvalificirani odvjetnik koji je član odvjetničke komore u toj državi članici i djeluje osobno. Puno članstvo u odvjetničkoj komori u odgovarajućoj državi članici Europske unije stoga može biti potrebno za zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim tijelima u stranci EU-a jer uključuje bavljenje postupovnim pravom EU-a i nacionalnim postupovnim pravom. Međutim, u nekim državama članicama strani odvjetnici koji nemaju puno članstvo u odvjetničkoj komori smiju u građanskim postupcima zastupati stranku koja je državljanin ili pripada državi u kojoj se odvjetnik smije baviti pravom.

(osim usluga pravnog savjetovanja i usluga sastavljanja pravne dokumentacije i ovjeravanja koje pružaju pravni stručnjaci kojima su povjerene javne funkcije, kao što su bilježnici, „huissiers de justice” ili drugi „officiers publics et ministériels”)

DK: Samo odvjetnici s danskom dozvolom za obavljanje djelatnosti i odvjetnička društva registrirana u Danskoj mogu biti vlasnici udjela u danskom odvjetničkom društvu. Samo odvjetnici s danskom dozvolom za obavljanje djelatnosti mogu biti članovi upravnog odbora ili biti dio uprave danskog odvjetničkog društva. Za dobivanje danske dozvole za obavljanje djelatnosti potrebno je pristupiti danskom pravnom ispitu.

FR: Neke vrste pravnog oblika („association d'avocats” i „société en participation d'avocat”) ograničene su na odvjetnike koji su punopravni članovi Odvjetničke komore u Francuskoj. U odvjetničkom društvu koje pruža usluge u vezi s francuskim pravom ili pravom EU-a, najmanje 75 % partnera koji imaju 75 % udjela moraju biti odvjetnici koji su punopravni članovi odvjetničke komore u Francuskoj.

HU: Komercijalna prisutnost treba biti u obliku partnerstva s mađarskim odvjetnikom, (ügyvéd), ili odvjetničkim uredom, (ügyvédi iroda), ili zastupničkim uredom.

PL: Odvjetnicima iz EU-a raspoložive su druge vrste pravnog oblika, a strani odvjetnici imaju pristup samo pravnim oblicima registriranog partnerstva i komanditnog društva.

b) 1. Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

(SKP 86212 osim revizorskih usluga, SKP 86213, SKP 86219 i SKP 86220)

AT: Sudjelovanje korejskih računovođa (koji moraju biti ovlašteni u skladu s korejskim pravom) u temeljnom kapitalu i njihovi udjeli u poslovnim rezultatima bilo koje austrijske pravne osobe ne smiju biti veći od 25 %; to ograničenje odnosi se samo na osobe koje nisu članovi austrijske strukovne udruge.

CY: Pristup podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanje zaposlenosti u podsektoru.

DK: Strani računovođe mogu ući u partnerstvo s ovlaštenim danskim računovođama uz dozvolu Danske agencije za trgovinu i trgovačka društva.

b) 2. Revizorske usluge

(SKP 86211 i 86212, osim računovodstvenih usluga)

AT: Sudjelovanje korejskih revizora (koji moraju biti ovlašteni u skladu s korejskim pravom) u temeljnom kapitalu i njihovi udjeli u poslovnim rezultatima bilo koje austrijske pravne osobe ne smiju biti veći od 25 %; to ograničenje odnosi se samo na osobe koje nisu članovi austrijske strukovne udruge.

CY: Pristup podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanje zaposlenosti u podsektoru.

CZ i SK: Najmanje 60 % temeljnog kapitala ili prava glasa moraju imati državljani.

DK: Strani računovođe mogu se ući u partnerstvo s ovlaštenim danskim računovođama uz dozvolu Danske agencije za trgovinu i trgovačka društva.

FI: Barem jedan od revizora finskog društva s ograničenom odgovornošću mora biti osoba s boravištem.

HR: Nema ograničenja, osim da reviziju mogu obavljati samo pravne osobe.

LV: U trgovačkom društvu zaprisegnutih revizora više od 50 % udjela u kapitalu s pravom glasa u vlasništvu je zaprisegnutih revizora ili trgovačkih društava zaprisegnutih revizora iz Europske unije.

LT: Najmanje 75 % udjela treba pripadati revizorima ili revizorskim društvima iz Europske unije.

SE: Samo revizori ovlašteni u Švedskoj mogu pružati usluge pravne revizije u određenim pravnim osobama, između ostalog u svim društvima s ograničenom odgovornošću. Samo takve osobe mogu biti udjeličari ili biti članovi trgovačkih društava koja obavljaju kvalificirane revizije (u službene svrhe). Za odobrenje zahtjeva se boravište.

SI: Udio stranih osoba u revizorskim društvima ne smije biti veći od 49 % temeljnog kapitala.

c) Usluge poreznog savjetovanja

(SKP 863) (1)

AT: Sudjelovanje korejskih revizora (koji moraju biti ovlašteni u skladu s korejskim pravom) u temeljnom kapitalu i njihovi udjeli u poslovnim rezultatima bilo koje austrijske pravne osobe ne smiju biti veći od 25 %. To ograničenje odnosi se samo na osobe koje nisu članovi austrijske strukovne udruge.

CY: Pristup podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanje zaposlenosti u podsektoru.

d) Arhitektonske usluge

i

e) Usluge urbanog planiranja i krajobrazne arhitekture

(SKP 8671 i SKP 8674)

BG: Za projekte od nacionalne ili regionalne važnosti, korejski ulagači moraju djelovati u partnerstvu s lokalnim ulagačima ili kao njihovi podizvođači.

LV: Za arhitektonske usluge, trogodišnje radno iskustvo u Latviji u području projektiranja i sveučilišna diploma potrebni su za dobivanje dozvole za obavljanje poslovne djelatnosti uz punu pravnu odgovornost i s pravom na potpisivanje projekata.

f) Inženjerske usluge

i

g) Integrirane inženjerske usluge

(SKP 8672 i SKP 8673)

BG: Za projekte od nacionalne ili regionalne važnosti, korejski ulagači moraju djelovati u partnerstvu s lokalnim ulagačima ili kao njihovi podizvođači.

(1)

Ne uključuje usluge pravnog savjetovanja i pravnog zastupanja o poreznim pitanjima, koje se nalaze pod točkom 1.A.a) Pravne usluge.

h) Zdravstvene (uključujući psihologe) i stomatološke usluge

(SKP 9312 i dio SKP-a 85201)

CY, EE, FI, MT: Ne preuzimaju obveze.

AT: Ne preuzima obveze, osim za stomatološke usluge i za psihologe i psihoterapeute, i nema ograničenja za stomatološke usluge i za psihologe i psihoterapeute.

DE: Ispitivanje gospodarskih potreba za liječnike i stomatologe koji su ovlašteni liječiti osiguranike javnog zdravstvenog osiguranja. Glavni kriteriji: pomanjkanje liječnika i stomatologa u predmetnoj regiji.

FR: Ulagačima iz Europske unije raspoložive su ostale vrste pravnog oblika, a korejski ulagači imaju pristup samo pravnim oblicima „société d'exercice liberal” i „société civile professionnelle”.

HR: Svim osobama koje izravno pružaju usluge pacijentima/liječe pacijente potrebna je dozvola strukovne komore.

LV: Ispitivanje gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: pomanjkanje liječnika i stomatologa u predmetnoj regiji.

BG, LT: Pružanje usluge podliježe odobrenju koje se temelji na planu zdravstvenih usluga koji je sastavljen u funkciji potreba, uzimajući u obzir stanovništvo i već postojeće medicinske i stomatološke usluge.

SI: Ne preuzima obveze za usluge socijalne medicine, sanitarne, epidemiološke, zdravstvene/ekološke usluge, opskrbu krvlju, krvnim pripravcima i transplantatima te obdukciju.

UK: Poslovni nastan za liječnike u okviru Nacionalne zdravstvene službe podliježe planiranju radne snage u medicini.

i) Veterinarske usluge

(SKP 932)

AT, CY, EE, MT, SI: Ne preuzimaju obveze.

BG: Ispitivanje gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanovništvo i gustoća postojećih poduzeća.

HU: Ispitivanje gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: uvjeti na tržištu rada u sektoru.

FR: Pružanje usluga samo u okviru „société d'exercice libéral” ili „société civile professionnelle”.

j) 1. Usluge primalja

(dio SKP-a 93191)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

FR: Ulagačima iz Europske unije raspoložive su ostale vrste pravnog oblika, a korejski ulagači imaju pristup samo pravnim oblicima „société d'exercice liberal” i „société civile professionnelle”.

HR: Svim osobama koje izravno pružaju usluge pacijentima/liječe pacijente potrebna je dozvola strukovne komore.

LT: Može se primijeniti ispitivanje gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanje zaposlenosti u podsektoru.

j) 2. Usluge medicinskih sestara, fizioterapeuta i paramedicinskog osoblja

(dio SKP-a 93191)

AT: Stranim ulagačima dopuštene su samo sljedeće djelatnosti: medicinske sestre, fizioterapeuti, radni terapeuti, logopedi, dijetetičari i nutricionisti.

BG, MT: Ne preuzimaju obveze.

FI, SI: Ne preuzimaju obveze za psihoterapeute i paramedicinsko osoblje.

FR: Ulagačima iz Europske unije raspoložive su ostale vrste pravnog oblika, a korejski ulagači imaju pristup samo pravnim oblicima „société d'exercice liberal” i „société civile professionnelle”.

HR: Svim osobama koje izravno pružaju usluge pacijentima/liječe pacijente potrebna je dozvola od strukovne komore.

LT: Može se primijeniti ispitivanje gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanje zaposlenosti u podsektoru.

LV: Ispitivanje gospodarskih potreba za strane psihoterapeute i paramedicinsko osoblje. Glavni kriteriji: stanje zaposlenosti u predmetnoj regiji.

k) Maloprodaja farmaceutskih proizvoda i maloprodaja medicinskih i ortopedskih proizvoda

(SKP 63211)

i ostale usluge koje pružaju ljekarnici (1)

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Ne preuzimaju obveze.

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Odobrenje podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanovništvo i geografska rasprostranjenost postojećih ljekarni.

B. Računalne i srodne usluge

(SKP 84)

Nema.

C. Usluge istraživanja i razvoja (2)

 

a) Usluge istraživanja i razvoja u prirodnim znanostima

(SKP 851)

EU: Za javno financirane usluge istraživanja i razvoja, isključiva prava i/ili odobrenja mogu se dodijeliti samo državljanima država članica Europske unije i pravnim osobama iz Europske unije koje imaju sjedište u Europskoj uniji.

b) Usluge istraživanja i razvoja u društvenim i humanističkim znanostima

(SKP 852, osim usluga psihologa) (3)

Nema.

(1)

Dobava farmaceutskih proizvoda općoj javnosti, poput pružanja ostalih usluga, podliježe zahtjevima u pogledu dozvole i kvalifikacija te postupcima primjenjivima u državama članicama Europske unije. Kao opće pravilo, ta je djelatnost rezervirana za ljekarnike. U nekim državama članicama samo je dobava lijekova na recept rezervirana za ljekarnike.

(2)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(3)

Dio SKP-a 85201, koji se nalazi pod točkom 6.A.h.) Zdravstvene i stomatološke usluge.

c) Interdisciplinarne usluge istraživanja i razvoja

(SKP 853)

EU: Za javno financirane usluge istraživanja i razvoja, isključiva prava i/ili odobrenja mogu se dodijeliti samo državljanima država članica Europske unije i pravnim osobama iz Europske unije koje imaju sjedište u Europskoj uniji.

D. Usluge povezane s nekretninama (1)

 

a) Koje uključuju vlastitu ili zakupljenu imovinu

(SKP 821)

Nema.

b) Uz naknadu ili na temelju ugovora

(SKP 822)

Nema.

E. Usluge unajmljivanja/iznajmljivanja bez izvođača

 

a) U vezi s brodovima

(SKP 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze za osnivanje registriranog trgovačkog društva za potrebe upravljanja flotom pod nacionalnom zastavom države osnivanja.

LT: Brodovi moraju biti u vlasništvu litvanskih fizičkih osoba ili trgovačkih društava osnovanih u Litvi.

SE: Za plovidbu pod švedskom zastavom, mora se predočiti dokaz o prevladavajućem švedskom utjecaju na poslovanje u slučaju korejskih vlasničkih udjela u brodu.

b) U vezi sa zrakoplovima

(SKP 83104)

EU: Zrakoplovi kojima se koriste zračni prijevoznici iz Europske unije moraju biti registrirani u državi članici Europske unije koja je zračnom prijevozniku dala dozvolu ili drugdje u Europskoj uniji. Zrakoplov mora biti u vlasništvu fizičkih osoba koje ispunjuju posebne uvjete državljanstva ili pravnih osoba koje ispunjuju posebne uvjete u pogledu vlasništva kapitala i kontrole (uključujući državljanstvo direktorâ). Za ugovore o kratkoročnom zakupu ili u iznimnim okolnostima uvjet se može zanemariti.

(1)

Uključena usluga odnosi se na posao agenta nekretninama i ne utječe ni na kakva prava i/ili ograničenja za fizičke ili pravne osobe koje kupuju nekretninu.

c) U vezi s drugom prijevoznom opremom

(SKP 83101, SKP 83102 i SKP 83105)

Nema.

d) U vezi s ostalim strojevima i opremom

(SKP 83106, SKP 83107, SKP83108 i SKP 83109)

Nema.

e) U vezi s osobnim i kućanskim artiklima

(SKP 832)

Nema ograničenja, osim što BE i FR ne preuzimaju obveze za SKP 83202.

f) Iznajmljivanje telekomunikacijske opreme

(SKP 7541)

Nema.

F. Ostale poslovne usluge

 

a) Oglašavanje

(SKP 871)

Nema.

b) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

(SKP 864)

Nema.

c) Usluge konzaltinga u vezi s upravljanjem

(SKP 865)

Nema.

d) Usluge povezane s konzaltingom u vezi s upravljanjem

(SKP 866)

HU: Ne preuzima obveze za usluge arbitraže i mirenja (SKP 86602).

e) Usluge tehničkog ispitivanja i analize (1)

(SKP 8676)

Nema.

f) Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s poljoprivredom, lovom i šumarstvom

(dio SKP 881)

Nema.

g) Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s ribarstvom

(dio SKP 882)

Nema.

(1)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se na usluge tehničkog ispitivanja i analize, koje su obvezne za dobivanje ovlaštenja za stavljanje na tržište ili za korištenje (npr. pregled automobila, pregled hrane).

h) Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s proizvodnjom

(dio SKP-a 884 i dio SKP-a 885)

Nema.

i) Usluge pronalaženja i zapošljavanja osoblja

 

i) 1. Traženje izvršnog osoblja

(SKP 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

ES: Državni monopol.

i) 2. Usluge zapošljavanja

(SKP 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Ne preuzimaju obveze.

BE, ES, FR, IT: Državni monopol.

DE: Odobrenje podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanje i razvoj događaja na tržištu rada.

i) 3. Usluge pronalaženja pomoćnog uredskog osoblja

(SKP 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

IT: Državni monopol.

i) 4. Usluge agencije za modele

(dio SKP-a 87209)

Nema.

i) 5. Usluge pronalaženja pomoćnog osoblja u domaćinstvu, ostalih komercijalnih ili industrijskih radnika, sestrinskog i drugog osoblja

(SKP-i 87204, 87205, 87206, 87209)

Sve države članice osim HU: Ne preuzimaju obveze. HU: Nema.

j) 1. Usluge istraga

(SKP 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Ne preuzimaju obveze.

j) 2. Usluge zaštite

(SKP 87302, SKP 87303, SKP 87304 i SKP 87305)

DK: Uvjet državljanstva i boravišta za članove upravnog odbora. Ne preuzima obveze za zaštitne službe zračnih luka.

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Dozvola se može dodijeliti samo državljanima i nacionalnim registriranim organizacijama.

ES: Pristup podliježe prethodnom odobrenju. Vijeće ministara prilikom davanja odobrenja uzima u obzir uvjete kao što su sposobnosti, profesionalni integritet i neovisnost, prikladnost zaštite predviđene za sigurnost stanovništva i javni red.

HR: Ne preuzima obveze.

k) Srodne usluge znanstvenog i tehničkog konzaltinga (1)

(SKP 8675)

FR: Od stranih ulagača zahtijeva se posebno odobrenje za usluge istraživanja i ispitivanja.

l) 1. Održavanje i popravak plovila

(dio SKP-a 8868)

Nema.

l) 2. Održavanje i popravak opreme za željeznički promet

(dio SKP-a 8868)

LV: Državni monopol.

SE: Ispitivanje gospodarskih potreba primjenjuje se kada ulagač namjerava osnovati vlastite objekte terminalne infrastrukture. Glavni kriteriji: ograničenja prostora i sposobnosti.

(1)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se na određene djelatnosti povezane s rudarstvom (npr. mineralne soli i plin).

l) 3. Održavanje i popravak motornih vozila, motocikala, motornih sanjki i opreme za cestovni prijevoz

(SKP 6112, SKP 6122, dio SKP-a 8867 i dio SKP-a 8868)

SE: Ispitivanje gospodarskih potreba primjenjuje se kada ulagač namjerava osnovati vlastite objekte terminalne infrastrukture. Glavni kriteriji: ograničenja prostora i sposobnosti.

l) 4. Održavanje i popravak zrakoplova i njegovih dijelova

(dio SKP-a 8868)

Nema.

l) 5. Usluge održavanja i popravka metalnih proizvoda, (neuredskih) strojeva ili (neprijevozne i neuredske) opreme te osobnih i kućanskih artikala (1)

(SKP 633, SKP 7545, SKP 8861, SKP 8862, SKP 8864, SKP 8865 i SKP 8866)

Nema.

m) Usluge čišćenja zgrada

(SKP 874)

Nema

(1)

Usluge održavanja i popravka prijevozne opreme (SKP 6112, 6122, 8867 i SKP 8868) nalaze se pod točkama 6. F. l.) 1. do 6. F. l.) 4.

Usluge održavanja i popravka za uredske strojeve i opremu, uključujući računala (SKP 845) nalaze se pod točkom 6.B. Računalne i srodne usluge.

n) Fotografske usluge

(SKP 875)

Nema.

o) Usluge pakiranja

(SKP 876)

Nema.

p) Tiskanje i izdavaštvo

(SKP 88442)

HR: Uvjet boravišta za izdavača i uredništvo.

LT, LV: Prava na osnivanje u izdavačkom sektoru dodjeljuju se samo pravnim osobama registriranim u tim državama (bez podružnica).

PL: Uvjet državljanstva za glavne urednike novinâ i časopisâ.

SE: Uvjet boravišta za izdavače i vlasnike trgovačkih društava za izdavaštvo i tiskanje.

q) Kongresne usluge

(dio SKP-a 87909)

Nema.

r) 1. Usluge pismenog i usmenog prevođenja

(SKP 87905)

DK: Odobrenje za ovlaštene javne prevoditelje za pismeno i usmeno prevođenje može ograničiti opseg njihovih djelatnosti.

HR: Ne preuzima obveze za usluge pismenog i usmenog prevođenja za hrvatske sudove i pred njima.

PL: Ne preuzima obveze za pružanje usluga zaprisegnutih usmenih prevoditelja.

BG, HU, SK: Ne preuzimaju obveze za službeno pismeno i usmeno prevođenje.

r) 2. Usluge unutarnjeg uređenja i druge usluge oblikovanja posebnih proizvoda

(SKP 87907)

Nema.

r) 3. Usluge agencija za naplate

(SKP 87902)

IT, PT: Uvjet državljanstva za ulagače.

r) 4. Usluge kreditnog izvješćivanja

(SKP 87901)

BE: Za banke kreditnih podataka o potrošačima, uvjet državljanstva za ulagače.

IT, PT: Uvjet državljanstva za ulagače.

r) 5. Usluge umnožavanja

(SKP 87904) (1)

Nema.

r) 6. Telekomunikacijske konzultantske usluge

(SKP 7544)

Nema.

r) 7. Usluge odgovaranja na telefonske pozive

(SKP 87903)

Nema.

(1)

Ne uključuje usluge tiskanja, koje su uvrštene pod SKP 88442 i mogu se naći pod točkom 6.F. p).

7. KOMUNIKACIJSKE USLUGE

 

A. Poštanske i kurirske usluge

(Usluge koje se odnose na rukovanje (1) poštanskim predmetima (2) prema sljedećem popisu podsektora, bilo za strana ili domaća odredišta: i. rukovanje adresiranom korespondencijom pisanom na bilo kojoj vrsti pisanog medija (3), uključujući hibridnu poštansku uslugu i izravnu poštu; ii. rukovanje adresiranim pošiljkama i paketima (4); iii. rukovanje adresiranim novinskim proizvodima (5);

Nema.

(1)

„Rukovanje” se odnosi na djelatnosti poput prijema, sortiranja, prijevoza i dostave.

(2)

„Poštanski predmeti” odnose se na predmete kojima rukuje bilo koji komercijalni operater, bilo javni ili privatni.

(3)

Npr. pisma, razglednice.

(4)

Ovdje su uključene knjige i katalozi.

(5)

Revije, novine i časopisi.

iv. rukovanje predmetima iz prethodnih točaka i. do iii. kao preporučenom ili osiguranom poštom; v. usluge ekspresne dostave (1) za predmete iz prethodnih točaka i. do iii.; vi. rukovanje neadresiranim predmetima i vii. razmjena dokumenata (2).

Međutim, podsektori i., iv. i v. isključeni su ako su dio usluga koje se mogu rezervirati za predmete korespondencije čije su cijene niže od peterostruke javne osnovne tarife, pod uvjetom da teže manje od 350 grama (3), i za preporučenu poštansku uslugu tijekom pravnog ili administrativnog postupka.)

 

(1)

Usluge ekspresne dostave mogu uključivati, uz veću brzinu i pouzdanost, elemente dodane vrijednosti kao što su preuzimanje na točki podrijetla, osobna dostava adresiranoj osobi, praćenje, mogućnost promjene odredišta i adresirane osobe u provozu i potvrda primitka.

(2)

Davanje mogućnosti, uključujući opskrbu ad hoc prostora kao i prijevoza treće osobe, omogućavajući samodostavu obostranom razmjenom poštanskih predmeta među korisnicima koji su pretplaćeni na ovu uslugu. „Poštanski predmeti” odnose se na predmete kojima rukuje bilo koji komercijalni operater, bilo javni ili privatni.

(3)

„Predmeti korespondencije” znači komunikacija u pisanom obliku na bilo kojoj vrsti fizičkog medija koji se treba prenijeti i dostaviti na adresu koju navodi pošiljatelj na samom predmetu ili na njegovu omotu. Knjige, katalozi, novine i časopisi ne smatraju se predmetima korespondencije.

(dio SKP-a 751, dio SKP-a 71235 (1) i dio SKP-a 73210 (2))

 

B. Telekomunikacijske usluge

Te usluge ne obuhvaćaju gospodarsku djelatnost koja se sastoji od pružanja sadržaja za čiji su prijenos potrebne telekomunikacijske usluge.

 

a) Sve usluge koje se sastoje od prijenosa i primanja signala bilo kakvim elektromagnetskim sredstvom (3), osim radiodifuzije (4)

Nema (5)

(1)

Prijevoz poštanskih i kurirskih pošiljaka za vlastite potrebe bilo kojim načinom kopnenog prijevoza.

(2)

Prijevoz poštanskih i kurirskih pošiljaka za vlastite potrebe bilo kojim načinom kopnenog prijevoza.

(3)

Te usluge ne uključuju internetske informacije i/ili obradu podataka (uključujući obradu transakcija) (dio SKP-a 843) koje se nalaze pod točkom 6.B. Računalne i srodne usluge.

(4)

Radiodifuzija je definirana kao neprekinuti lanac prijenosa koji je potreban za distribuciju signala televizijskog i radijskog programa općoj javnosti, ali ne pokriva veze između operatera.

(5)

U svrhu pojašnjenja, neke države članice Europske unije zadržavaju javno sudjelovanje u određenim telekomunikacijskim operaterima. Te države članice zadržavaju svoja prava zadržavanja takvih javnih sudjelovanja u budućnosti. To nije ograničenje pristupa tržištu. U Belgiji se sudjelovanje vlade i prava glasa u Belgacomu slobodno utvrđuju na temelju zakonodavnih ovlasti kao što je trenutačno slučaj na temelju zakona od 21. ožujka 1991. o reformi gospodarskih poduzeća u državnom vlasništvu.

b) Usluge satelitske radiodifuzije (1)

EU: Pružatelji usluga u ovom sektoru mogu podlijegati obvezama zaštite ciljeva od općeg interesa povezanih s prijenosom sadržaja preko njihove mreže u skladu s regulatornim okvirom EU-a za elektroničke komunikacije.

BE: Ne preuzima obveze.

8. GRADITELJSTVO I POVEZANE INŽENJERSKE USLUGE (SKP 511, SKP 512, SKP 513, SKP 514, SKP 515, SKP 516, SKP 517 i SKP 518)

Nema.

9. USLUGE DISTRIBUCIJE

(osim distribucije oružja, streljiva, eksploziva i ostalog vojnog materijala)

Svi u nastavku navedeni podsektori (2)

AT: Ne preuzima obveze za distribuciju pirotehničkih sredstava, zapaljivih predmeta i eksplodirajućih uređaja te otrovnih tvari. Za distribuciju farmaceutskih i duhanskih proizvoda, isključiva prava i/ili odobrenja mogu se dodijeliti samo državljanima države članice Europske unije i pravnim osobama iz Europske unije koje imaju sjedište u Europskoj uniji.

FI: Ne preuzima obveze za distribuciju alkoholnih pića i farmaceutskih proizvoda.

HR: Ne preuzima obveze za distribuciju duhanskih proizvoda.

(1)

Te usluge obuhvaćaju telekomunikacijske usluge koje se sastoje od prijenosa i primitka radijske i televizijske radiodifuzije preko satelita (neprekinuti lanac prijenosa preko satelita koji je potreban za distribuciju signala televizijskog i radijskog programa općoj javnosti). To obuhvaća prodaju upotrebe satelitskih usluga, ali ne uključuje prodaju paketa televizijskog programa kućanstvima.

(2)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se na distribuciju kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, proizvoda za medicinsku uporabu kao što su medicinski i kirurški uređaji, medicinske tvari i predmeti za medicinsku uporabu, vojne opreme i plemenitih metala (i kamenja) i, u nekim državama članicama Europske unije, također i na distribuciju duhana i duhanskih proizvoda i alkoholnih pića.

A. Usluge posrednika

 

a) Usluge posrednikâ u vezi s motornim vozilima, motociklima i motornim sanjkama te njihovim dijelovima i priborom

(dio SKP-a 61111, dio SKP-a 6113 i dio SKP-a 6121)

Nema.

b) Ostale usluge posrednika

(SKP 621)

Nema.

B. Usluge veleprodaje

 

a) Usluge veleprodaje u vezi s motornim vozilima, motociklima i motornim sanjkama te njihovim dijelovima i priborom

(dio SKP-a 61111, dio SKP-a 6113 i dio SKP-a 6121)

Nema.

b) Usluge veleprodaje u vezi s telekomunikacijskom terminalnom opremom

(dio SKP-a 7542)

Nema.

c) Ostale usluge veleprodaje

(SKP 622 osim usluga veleprodaje energenata (1))

FR, IT: Državni monopol na duhan.

FR: Odobrenje za veleprodajne ljekarne podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: stanovništvo i geografska rasprostranjenost postojećih ljekarni.

C. Usluge maloprodaje (2)

Usluge maloprodaje u vezi s motornim vozilima, motociklima i motornim sanjkama te njihovim dijelovima i priborom

(SKP 61112, dio SKP 6113 i dio SKP 6121)

Usluge maloprodaje u vezi s telekomunikacijskom terminalnom opremom

(dio SKP-a 7542)

Usluge maloprodaje prehrambenih proizvoda

(SKP 631)

ES, FR, IT: Državni monopol na duhan.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Odobrenje za robne kuće (u slučaju FR samo velike trgovine) podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: broj postojećih robnih kuća i učinak na njih, gustoća naseljenosti, geografska rasprostranjenost, učinak na prometne uvjete i otvaranje novih radnih mjesta.

IE, SE: Ne preuzimaju obveze za maloprodaju alkoholnih pića.

SE: Odobrenje za privremenu trgovinu odjećom, obućom i prehrambenim proizvodima koji se ne konzumiraju na prodajnom mjestu može podlijegati ispitivanju gospodarskih proizvoda. Glavni kriteriji: učinak na postojeće trgovine na predmetnom geografskom području.

(1)

Te usluge, koje uključuju SKP 62271, nalaze se pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 19.D.

(2)

Ne uključuje usluge održavanja i popravka, koje se nalaze pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 6.B i 6.F.l).

Ne uključuje usluge maloprodaje energetskih proizvoda koje se nalaze pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točkama 19.E i 19.F.

Usluge maloprodaje u vezi s ostalom robom (koja nema veze s energijom), osim usluge maloprodaje povezane s farmaceutskim, medicinskim i ortopedskim proizvodima (1)

(SKP 632 osim SKP 63211 i 63297)

 

D. Franšize

(SKP 8929)

Nema.

10. USLUGE OBRAZOVANJA (samo privatno financirane usluge)

 

A. Usluge osnovnog obrazovanja

(SKP 921)

B. Usluge srednjoškolskog obrazovanja

(SKP 922)

C. Usluge visokoškolskog obrazovanja

(SKP 923)

EU: Sudjelovanje privatnih subjekata u obrazovnoj mreži podliježe koncesiji.

AT: Ne preuzima obveze za usluge visokoškolskog obrazovanja i za škole za odrasle preko radija ili televizije.

BG: Ne preuzima obveze za pružanje usluga osnovnog i/ili srednjoškolskog obrazovanja stranih fizičkih osoba i udruženja te za pružanje usluga visokoškolskog obrazovanja.

CZ, SK: Uvjet državljanstva za većinu članova uprave. Ne preuzimaju obveze za pružanje usluga visokoškolskog obrazovanja, osim za usluge tehničkog i strukovnog obrazovanja nakon srednje škole (SKP 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: Ne preuzimaju obveze.

HR: Ne preuzima obveze za usluge osnovnog obrazovanja (SKP 921). Za usluge srednjoškolskog obrazovanja: Nema ograničenja za pravne osobe.

(1)

Maloprodaja farmaceutskih, medicinskih i ortopedskih proizvoda nalazi se pod naslovom USLUGE STRUČNJAKA u točki 6.A.k).

D. Usluge obrazovanja odraslih

(SKP 924)

EL: Uvjet državljanstva za većinu članova uprave u osnovnim i srednjim školama. Ne preuzima obveze za institucije visokoškolskog obrazovanja koje izdaju priznate državne diplome.

ES, IT: Ispitivanje gospodarskih potreba za osnivanje privatnih sveučilišta ovlaštenih za izdavanje priznatih diploma ili svjedodžbi. Odgovarajući postupak uključuje savjet parlamenta. Glavni kriteriji: stanovništvo i gustoća postojećih ustanova.

HU, SK: Lokalna nadležna tijela koja su zadužena za izdavanje dozvola mogu ograničiti broj škola koje se osnivaju (ili u slučaju srednjih škola i ostalih institucija visokoškolskog obrazovanja to mogu učiniti središnje vlasti).

LV: Ne preuzima obveze za pružanje usluga obrazovanja koje se odnose na usluge tehničkog i strukovnog srednjoškolskog obrazovanja za učenike s invaliditetom (SKP 9224).

SI: Ne preuzima obveze za osnovne škole. Uvjet državljanstva za većinu članova uprave u srednjim i višim školama.

E. Ostale usluge obrazovanja

(SKP 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

CZ, SK: Sudjelovanje privatnih subjekata u obrazovnoj mreži podliježe koncesiji. Uvjet državljanstva za većinu članova uprave.

11. USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA (1)

A. Usluge upravljanja otpadnim vodama

(SKP 9401) (2)

B. Gospodarenje krutog/opasnog otpada, osim prekograničnog prometa opasnim otpadom

a) Usluge uklanjanja otpada

(SKP 9402)

b) Sanitarne i slične usluge

(SKP 9403)

C. Zaštita ambijentalnog zraka i klime

(SKP 9404) (3)

Nema.

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(2)

Odgovara uslugama u vezi s kanalizacijom.

(3)

Odgovara uslugama čišćenja ispušnih plinova.

D. Saniranje i čišćenje tla i vode

a) Pročišćivanje i sanacija onečišćenog/zagađenog tla i onečišćene/zagađene vode

(dio SKP-a 9406) (1)

E. Ublažavanje buke i vibracija

(SKP 9405)

F. Zaštita bioraznolikosti i krajolika

a) Usluge zaštite prirode i krajolika

(dio SKP-a 9406)

G. Ostale ekološke i pomoćne usluge

(SKP 9409)

 

(1)

Odgovara dijelovima usluga zaštite prirode i krajolika.

12. FINANCIJSKE USLUGE

 

A. Osiguranje i usluge povezane s osiguranjem

AT: Dozvola za podružnice korejskih osiguravatelja uskraćuje se ako osiguravatelj u Koreji nema pravni oblik koji odgovara dioničkom društvu ili udruženju uzajamnog osiguranja ili je s njima usporediv.

Korejski osiguratelj prije osnivanja podružnice ili zastupništva u Bugarskoj ili Španjolskoj za pružanje određenih vrsta osiguranja mora u Koreji najmanje pet godina imati odobrenje za obavljanje istih vrsta osiguranja.

EL: Pravo poslovnog nastana ne obuhvaća osnivanje predstavničkih ureda ili ostale trajne prisutnosti osigurateljnih društava, osim ako su takvi uredi osnovani kao zastupništva, podružnice ili središnji uredi.

FI: Barem polovica promotora i članova upravnog odbora i nadzornog odbora osigurateljnog društva imaju svoje mjesto boravišta u Europskoj uniji, osim ako su nadležna tijela odobrila izuzeće. Korejski osiguratelji ne mogu dobiti dozvolu u Finskoj kao podružnica radi pružanja usluga zakonskog mirovinskog osiguranja.

IT: Odobrenje za osnivanje podružnica u konačnici podliježe ocjeni nadzornih tijela.

BG, PL: Za posrednike u osiguranju zahtijeva se lokalno osnivanje (bez podružnica).

Korejska osigurateljna društva moraju za osnivanje podružnice u Portugalu dokazati prethodno iskustvo u poslovanju od najmanje pet godina. Izravno širenje poslovne mreže nije dopušteno za posredovanje u osiguranju, koje je ograničeno na trgovačka društva koja su osnovana u skladu s pravom države članice Europske unije.

SK: Korejski državljanin može osnovati osigurateljno društvo u obliku dioničkog društva ili može obavljati osigurateljnu djelatnost preko svojih društava kćeri sa sjedištem u Slovačkoj (bez podružnica).

SI: Strani ulagači ne mogu sudjelovati u osigurateljnim društvima koja su u postupku privatizacije. Članstvo u institucijama uzajamnog osiguranja ograničeno je na trgovačka društva osnovana u Sloveniji (bez podružnica) i domaće fizičke osobe. Za pružanje savjetodavnih usluga i usluga namire potraživanja, potrebno je osnivanje kao pravna osoba (bez podružnica).

SE: Poduzeća za osigurateljno posredovanje koja nisu osnovana u Švedskoj mogu ostvariti poslovni nastan samo kao podružnica.

B. Bankarske i ostale financijske usluge (osim osiguranja)

EU: Samo poduzeća sa sjedištem u Europskoj uniji mogu djelovati kao depozitari imovine investicijskih fondova. Osnivanje specijaliziranog društva za upravljanje, s glavnim uredom i sjedištem u istoj državi članici Europske unije, zahtijeva se za obavljanje djelatnosti upravljanja otvorenim investicijskim fondovima i investicijskim društvima.

BG: Mirovinsko osiguranje provodi se sudjelovanjem u osnovanim društvima za mirovinsko osiguranje (bez podružnica). Stalno boravište u Bugarskoj zahtijeva se za predsjednika upravnog odbora i predsjednika odbora direktora.

CY: Samo članovi (brokeri) ciparske burze mogu se baviti poslovima u vezi s trgovanjem vrijednosnim papirima na Cipru. Brokersko poduzeće može biti registrirano samo kao član ciparske burze ako je osnovano i registrirano u skladu s ciparskim Zakonom o trgovačkim društvima (bez podružnica).

HR: Nema ograničenja, osim za usluge namire i prijeboja ako je Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) jedini pružatelj usluga u Hrvatskoj. Pristup uslugama SKDD-a odobravat će se nerezidentima na nediskriminirajućoj osnovi.

HU: Podružnicama korejskih institucija nije dopušteno pružanje usluga upravljanja imovinom za privatne mirovinske fondove ili upravljanja poduzetničkim kapitalom. Odbor financijske institucije trebao bi uključivati najmanje dva člana koji su državljani Mađarske, rezidenti u smislu odgovarajućih deviznih propisa i imaju stalno boravište u Mađarskoj barem jednu godinu.

IE: U slučaju kolektivnih investicijskih programa organiziranih kao otvoreni investicijski fondovi i trgovačka društva s promjenjivim kapitalom (osim poduzeća za kolektivna ulaganja u prenosive vrijednosne papire, UCITS), skrbnik/depozitar i društvo za upravljanje moraju biti osnovani u Irskoj ili u nekoj drugoj državi članici Europske unije (bez podružnica). U slučaju investicijskih komanditnih društava, barem jedan komplementar mora biti registriran u Irskoj. Da bi postao član burze u Irskoj, subjekt mora (a) biti ovlašten u Irskoj, što zahtijeva osnivanje društva ili partnerstvo, s glavnim uredom/sjedištem u Irskoj ili (b) biti ovlašten u nekoj drugoj državi članici Europske unije u skladu s direktivom Europske unije o ulaganju i uslugama.

 

IT: Da bi bilo ovlašteno upravljati sustavom za namiru vrijednosnih papira s poslovnim nastanom u Italiji, trgovačko društvo mora biti osnovano u Italiji (bez podružnica). Da bi bilo ovlašteno upravljati uslugama središnjeg depozitorija vrijednosnih papira s poslovnim nastanom u Italiji, trgovačko društvo mora biti osnovano u Italiji (bez podružnica). U slučaju kolektivnih investicijskih programa, osim UCITS-a usklađenih na temelju zakonodavstva Europske unije, povjerenik/depozitar mora biti osnovan u Italiji ili u nekoj drugoj državi članici Europske unije i mora osnovati podružnicu u Italiji. Društva za upravljanje UCITS-a koja nisu usklađena na temelju zakonodavstva Europske unije također moraju biti osnovana u Italiji (bez podružnica). Samo banke, osiguravajuća društva, investicijska poduzeća i društva koja upravljaju UCITS-om usklađenim na temelju zakonodavstva Europske unije s glavnim uredom u Europskoj uniji te UCITS-ovi osnovani u Italiji mogu obavljati djelatnosti upravljanja sredstvima mirovinskih fondova. U obavljanju djelatnosti prodaje od vrata do vrata, posrednici se moraju koristiti ovlaštenim financijskim trgovcem s boravištem na državnom području države članice Europske unije. Predstavnički uredi stranih posrednika ne mogu obavljati djelatnosti pružanja investicijskih usluga.

LT: Za potrebe upravljanja imovinom, zahtijeva se osnivanje specijaliziranog trgovačkog društva za upravljanje (bez podružnica). Samo poduzeća sa sjedištem u Litvi mogu djelovati kao depozitari imovine.

PT: Usluge upravljanja mirovinskim fondovima mogu pružati samo specijalizirana trgovačka društva osnovana u Portugalu u tu svrhu te osiguravajuća društva osnovana u Portugalu i ovlaštena za obavljanje poslova životnog osiguranja ili subjekti ovlašteni za upravljanje mirovinskim fondovima u drugim državama članicama Europske unije (ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže iz zemalja koje nisu članice Europske unije).

RO: Podružnicama stranih institucija nije dopušteno pružati usluge upravljanja imovinom.

SK: Investicijske usluge u Slovačkoj mogu pružati banke, investicijska društva, investicijski fondovi i trgovci vrijednosnim papirima koji imaju pravni oblik dioničkog društva s vlasničkim kapitalom u skladu sa zakonom (bez podružnica).

SI: Ne preuzima obveze za sudjelovanje u bankama koje su u postupku privatizacije i za privatne mirovinske fondove (dobrovoljni mirovinski fondovi).

SE: Osnivač štedionice fizička je osoba s boravištem u Europskoj uniji.

13. ZDRAVSTVENE USLUGE I USLUGE SOCIJALNE SKRBI (1)

(samo privatno financirane usluge)

 

A. Bolničke usluge

(SKP 9311)

B. Usluge hitne pomoći

(SKP 93192)

C. Usluge zdravstvenih ustanova za stanovanje osim bolničkih usluga

(SKP 93193)

D. Usluge socijalne skrbi

(SKP 933)

EU: Sudjelovanje privatnih subjekata u mreži zdravstvene i socijalne skrbi podliježe koncesiji. Može se primijeniti ispitivanje gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: broj i utjecaj na postojeće ustanove, prometna infrastruktura, gustoća stanovništva, geografska rasprostranjenost i otvaranje novih radnih mjesta.

AT, SI: Ne preuzimaju obveze za usluge hitne pomoći.

BG: Ne preuzima obveze za bolničke usluge, usluge hitne pomoći i usluge zdravstvenih ustanova za stanovanje osim bolničkih usluga.

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Ne preuzimaju obveze.

HR: Svim osobama koje izravno pružaju usluge pacijentima/liječe pacijente potrebna je dozvola strukovne komore.

HU: Ne preuzima obveze za usluge socijalne skrbi.

PL: Ne preuzima obveze za usluge hitne pomoći, usluge zdravstvenih ustanova za stanovanje osim bolničkih usluga te za usluge socijalne skrbi.

BE, UK: Ne preuzimaju obveze za usluge hitne pomoći, usluge zdravstvenih ustanova za stanovanje osim bolničkih usluga te za usluge socijalne skrbi, osim lječilišta i odmarališta te domova za starije osobe.

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

14. TURISTIČKE USLUGE I USLUGE POVEZANE S PUTOVANJIMA

 

A. Hoteli, restorani i priprema i dostava hrane i pića (catering)

(SKP 641, SKP 642 i SKP 643)

osim pripreme i dostave hrane i pića (catering) u uslugama zračnog prometa (1)

BG: Zahtijeva se osnivanje (bez podružnica).

IT: Ispitivanje gospodarskih potreba primjenjuje se na barove, kafiće i restorane. Glavni kriteriji: stanovništvo i gustoća postojećih ustanova.

HR: Položaj u zaštićenim područjima od posebnog povijesnog i umjetničkog interesa te unutar nacionalnih parkova i parkova prirode podliježe odobrenju Vlade Hrvatske koje ona može odbiti.

B. Usluge putničkih agencija i organizatora grupnih putovanja (turoperatora) (uključujući voditelje putovanja)

(SKP 7471)

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

PT: Zahtjev osnivanja trgovačkog društva sa sjedištem u Portugalu (ne preuzima obveze za podružnice).

C. Usluge turističkih vodiča

(SKP 7472)

Nema.

(1)

Priprema i dostava hrane i pića (catering) u uslugama zračnog prometa nalaze se pod naslovom POMOĆNE PROMETNE USLUGE pod točkom 17.E.a) Usluge prihvata i otpreme zrakoplova.

15. REKREACIJSKE, KULTURNE I SPORTSKE USLUGE

(osim audiovizualnih usluga)

 

A. Zabavljačke usluge (uključujući usluge kazališta, glazbenih skupina uživo, cirkusa i diskoteka)

(SKP 9619)

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

BG: Ne preuzima obveze, osim za zabavljačke usluge kazališnih redatelja, pjevačkih skupina, glazbenih sastava i orkestara (SKP 96191), usluge koje pružaju pisci, skladatelji, kipari, zabavljači i ostali pojedinačni umjetnici (SKP 96192) te pomoćne kazališne usluge (SKP 96193).

EE: Ne preuzima obveze za ostale zabavljačke usluge (SKP96199), osim za usluge kinematografa.

LV: Ne preuzima obveze, osim za usluge rada kinematografa (dio SKP-a 96199).

B. Usluge novinskih i tiskovnih agencija

(SKP 962)

FR: Strano sudjelovanje u trgovačkim društvima koja objavljuju izdanja na francuskom jeziku ne može biti veće od 20 % kapitala ili prava glasa u trgovačkom društvu. Tiskovne agencije: ne preuzimaju obveze, osim što korejske tiskovne agencije mogu osnovati podružnicu ili ured u Francuskoj s isključivom svrhom prikupljanja vijesti. Radi veće sigurnost takva podružnica ili takav ured ne smiju širiti vijesti.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

PT: Novinska trgovačka društva registrirana u Portugalu pod pravnim oblikom „Sociedade Anónima” moraju imati društveni kapital u obliku nominalnih dionica.

C. Knjižnice, arhivi, muzeji i druge kulturne usluge (1)

(SKP 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

AT, LT: Sudjelovanje privatnih subjekata u mreži usluga knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih usluga podliježe koncesiji ili dozvoli.

D. Sportske usluge

(SKP 9641)

AT, SI: Ne preuzimaju obveze za usluge škola skijanja i planinarskih vodiča.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Ne preuzimaju obveze.

E. Usluge parkova i plaža za rekreaciju

(SKP 96491)

Nema.

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

16. PROMETNE USLUGE

 

A. Pomorski promet (1)

 

a) Međunarodni prijevoz putnika

(SKP 7211 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza (2))

b) Međunarodni prijevoz tereta

(SKP 7212 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza (3))

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze za osnivanje registriranog trgovačkog društva za potrebe upravljanja flotom pod nacionalnom zastavom države osnivanja.

(1)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se na usluge luka i ostale usluge pomorskog prometa za koje je potrebna uporaba javnog vlasništva.

(2)

Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ovaj popis ne uključuje nacionalni kabotažni prijevoz za koji se smatra da pokriva prijevoz putnika i robe između luke ili točke u državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj državi članici, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu kako je predviđeno Konvencijom UN-a o pomorskom pravu, i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točki u državi članici Europske unije.

(3)

Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ovaj popis ne uključuje nacionalni kabotažni prijevoz za koji se smatra da pokriva prijevoz putnika i robe između luke ili točke u državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj državi članici, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu kako je predviđeno Konvencijom UN-a o pomorskom pravu, i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točki u državi članici Europske unije.

B. Promet unutarnjim plovnim putovima

 

a) Prijevoz putnika

(SKP 7221 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza (1))

b) Prijevoz tereta

(SKP 7222 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza (2))

EU: Mjere temeljene na postojećim ili budućim sporazumima o pristupu unutarnjim plovnim putovima (uključujući sporazume koji prate poveznicu Rajna-Majna-Dunav) rezerviraju dio prava prometa za subjekte čije je sjedište u dotičnim zemljama i koji ispunjavaju kriterije državljanstva u pogledu vlasništva. Podliježe propisima o provedbi Konvencije iz Mannheima o plovidbi Rajnom.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze za osnivanje registriranog trgovačkog društva za potrebe upravljanja flotom pod nacionalnom zastavom države osnivanja.

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za fizičke osobe koje osnivaju brodarsko društvo. U slučaju osnivanja kao pravna osoba, uvjet u pogledu državljanstva za upravni odbor i nadzorni odbor. Zahtijeva se registrirano trgovačko društvo ili stalni poslovni nastan u Austriji. Osim toga, većinu poslovnih udjela moraju držati državljani Europske unije.

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

HR: Ne preuzima obveze.

HU: U poduzeću se može zahtijevati sudjelovanje države.

FI: Usluge mogu pružati samo brodovi koji plove pod finskom zastavom.

(1)

Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ovaj popis ne uključuje nacionalni kabotažni prijevoz za koji se smatra da pokriva prijevoz putnika i robe između luke ili točke u državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj državi članici, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu kako je predviđeno Konvencijom UN-a o pomorskom pravu, i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točki u državi članici Europske unije.

(2)

Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ovaj popis ne uključuje nacionalni kabotažni prijevoz za koji se smatra da pokriva prijevoz putnika i robe između luke ili točke u državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj državi članici, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu kako je predviđeno Konvencijom UN-a o pomorskom pravu, i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točki u državi članici Europske unije.

C. Željeznički promet (1)

a) Prijevoz putnika

(SKP 7111)

b) Prijevoz tereta

(SKP 7112)

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

HR: Ne preuzima obveze.

(1)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se na usluge željezničkog prometa za koje je potrebna uporaba javnog vlasništva.

D. Cestovni promet (1)

 

a) Prijevoz putnika

(SKP 7121 i SKP 7122)

EU: Strani ulagači ne mogu pružati usluge prijevoza u državi članici (kabotaža), osim najma izvanrednih autobusnih linija s vozačem.

EU: Ispitivanje gospodarskih potreba za usluge taksija. Glavni kriteriji: broj postojećih poslovnih jedinica i učinak na njih, gustoća naseljenosti, geografska rasprostranjenost, učinak na prometne uvjete i otvaranje novih radnih mjesta.

AT, BG: Isključiva prava i/ili odobrenje mogu se dodijeliti samo državljanima država članica Europske unije i pravnim osobama iz Europske unije koje imaju sjedište u Europskoj uniji.

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

FI, LV: Zahtijeva se odobrenje koje se ne odnosi na vozila registrirana u inozemstvu.

LV, SE: Zahtjev subjektima s poslovnim nastanom da se koriste vozilima s nacionalnom registracijom.

ES: Ispitivanje gospodarskih potreba za SKP 7122. Glavni kriteriji: lokalna potražnja.

IT, PT: Ispitivanje gospodarskih potreba za usluge limuzina. Glavni kriteriji: broj postojećih poslovnih jedinica i učinak na njih, gustoća naseljenosti, geografska rasprostranjenost, učinak na prometne uvjete i otvaranje novih radnih mjesta.

ES, IE, IT: Ispitivanje gospodarskih potreba za usluge međugradskog prijevoza. Glavni kriteriji: broj postojećih poslovnih jedinica i učinak na njih, gustoća naseljenosti, geografska rasprostranjenost, učinak na prometne uvjete i otvaranje novih radnih mjesta.

FR: Ne preuzima obveze za usluge međugradskog prijevoza.

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

b) Prijevoz tereta (1)

(SKP 7123, osim prijevoza poštanskih i kurirskih pošiljaka za vlastite potrebe (2)).

AT, BG: Isključiva prava i/ili odobrenje mogu se dodijeliti samo državljanima država članica Europske unije i pravnim osobama iz Europske unije koje imaju sjedište u Europskoj uniji.

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

FI, LV: Zahtijeva se odobrenje koje se ne odnosi na vozila registrirana u inozemstvu.

LV, SE: Zahtjev subjektima s poslovnim nastanom da se koriste vozilima s nacionalnom registracijom.

IT, SK: Ispitivanje gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: lokalna potražnja.

E. Prijevoz robe cjevovodom, osim goriva (3) (4)

(SKP 7139)

AT: Isključiva prava mogu se dodijeliti samo državljanima država članica Europske unije i pravnim osobama iz Europske unije koje imaju sjedište u Europskoj uniji.

(1)

U nekim državama članicama primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(2)

Dio SKP-a 71235, koji se nalazi pod naslovom KOMUNIKACIJSKE USLUGE u točki 7.A. Poštanske i kurirske usluge.

(3)

Prijevoz goriva cjevovodima nalazi se pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 19.B.

(4)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

17. POMOĆNE PROMETNE USLUGE (1)

 

A. Pomoćne usluge u pomorskom prometu (2)

a) Usluge utovara i istovara pomorskog tereta

b) Usluge pohrane iskladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge carinjenja

d) Usluge kontejnerske stanice i terminala

e) Usluge pomorskih agencija

f) Usluge otpreme pomorskog tereta

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze za osnivanje registriranog trgovačkog društva za potrebe upravljanja flotom pod nacionalnom zastavom države osnivanja.

IT: Ispitivanje gospodarskih potreba (3) za usluge utovara i istovara pomorskog tereta. Glavni kriteriji: broj postojećih poslovnih jedinica i učinak na njih, gustoća stanovništva, geografska rasprostranjenost i otvaranje novih radnih mjesta.

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva). Korejska brodarska društva u pogledu usluga pomorskih agencija imaju pravo osnovati podružnice koje mogu djelovati kao zastupnici njihovih glavnih ureda. Pomoćne usluge u pomorskom prometu u kojem se trebaju koristiti plovila mogu pružati samo plovila koja plove pod bugarskom zastavom.

SI: Samo pravne osobe osnovane u Sloveniji (bez podružnica) mogu obavljati usluge carinjenja.

FI: Usluge mogu pružati samo brodovi koji plove pod finskom zastavom.

HR: Ne preuzima obveze za c) usluge carinjenja, d) usluge kontejnerske stanice i terminala, e) usluge pomorskih agencija i f) usluge otpreme pomorskog tereta.

Za a) usluge utovara i istovara pomorskog tereta, b) usluge pohrane i skladištenja, j) ostale pomoćne usluge (uključujući pripremu i dostavu hrane i pića (catering)), h) usluge guranja i tegljenja te i) pomoćne usluge u pomorskom prometu: nema ograničenja, osim što strana pravna osoba mora osnovati trgovačko društvo u Hrvatskoj koje treba dobiti koncesiju od lučke uprave nakon postupka javnog nadmetanja. Broj pružatelja usluga može se ograničiti ovisno o ograničenjima kapaciteta luke.

(1)

Ne uključuje usluge održavanja i popravka prijevozne opreme koje se nalaze pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 6.F.(l) 1. do 6.F.(l) 4.

(2)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se na usluge luka, na ostale pomoćne usluge za koje je potrebna uporaba javnog vlasništva te na usluge guranja i tegljenja.

(3)

Ova se mjera primjenjuje na nediskriminacijskoj osnovi.

g) Iznajmljivanje plovila s posadom

(SKP 7213)

h) Usluge guranja i tegljenja

(SKP 7214)

i) Pomoćne usluge u pomorskom prometu

(dio SKP-a 745)

j) Ostale pomoćne usluge (uključujući pripremu i dostavu hrane i pića (catering))

(dio SKP-a 749)

 

B. Pomoćne usluge u prometu unutarnjim plovnim putovima (1)

a) Usluge utovara i istovara tereta

(dio SKP-a 741)

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge agencije za prijevoz tereta

(dio SKP-a 748)

d) Iznajmljivanje plovila s posadom

(SKP 7223)

e) Usluge guranja i tegljenja

(SKP 7224)

f) Pomoćne usluge u prometu unutarnjim plovnim putovima

(dio SKP-a 745)

g) Ostale pomoćne usluge

(dio SKP-a 749)

EU: Mjere temeljene na postojećim ili budućim sporazumima o pristupu unutarnjim plovnim putovima (uključujući sporazume koji prate poveznicu Rajna-Majna-Dunav) rezerviraju dio prava prometa za subjekte čije je sjedište u dotičnim zemljama i koji ispunjavaju kriterije državljanstva u pogledu vlasništva. Podliježe propisima o provedbi Konvencije iz Mannheima o plovidbi Rajnom.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze za osnivanje registriranog trgovačkog društva za potrebe upravljanja flotom pod nacionalnom zastavom države osnivanja.

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za fizičke osobe koje osnivaju brodarsko društvo. U slučaju osnivanja kao pravna osoba, uvjet u pogledu državljanstva za upravni odbor i nadzorni odbor. Zahtijeva se registriranje trgovačkog društva ili stalnog poslovnog nastana u Austriji. Nadalje, većinu poslovnih udjela moraju držati građani Europske unije, osim za usluge pohrane i skladištenja, usluge agencije za prijevod tereta i pregleda prije otpreme.

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva). Sudjelovanje u bugarskom trgovačkom društvu ograničeno je na 49 %.

HU: U poduzeću se može zahtijevati sudjelovanje države, osim za usluge pohrane i skladištenja.

FI: Usluge mogu pružati samo brodovi koji plove pod finskom zastavom.

SI: Samo pravne osobe osnovane u Sloveniji (bez podružnica) mogu obavljati usluge carinjenja.

HR: Ne preuzima obveze.

(1)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se na usluge luka, na ostale pomoćne usluge za koje je potrebna uporaba javnog vlasništva i na usluge guranja i tegljenja.

C. Pomoćne usluge u željezničkom prometu (1)

a) Usluge utovara i istovara tereta

(dio SKP-a 741)

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge agencije za prijevoz tereta

(dio SKP-a 748)

d) Usluge guranja i tegljenja

(SKP 7113)

e) Pomoćne usluge u željezničkom prometu

(SKP 743)

f) Ostale pomoćne usluge

(dio SKP-a 749)

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva). Sudjelovanje u bugarskom trgovačkom društvu ograničeno je na 49 %.

SI: Samo pravne osobe osnovane u Sloveniji (bez podružnica) mogu obavljati usluge carinjenja.

HR: Ne preuzima obveze za usluge guranja i tegljenja.

(1)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se kada je za usluge potrebna uporaba javnog vlasništva.

D. Pomoćne usluge u cestovnom prometu (1)

a) Usluge utovara i istovara tereta

(dio SKP-a 741)

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge agencije za prijevoz tereta

(dio SKP-a 748)

d) Iznajmljivanje gospodarskih cestovnih vozila s vozačima

(SKP 7124)

e) Pomoćne usluge za opremu u cestovnom prometu

(SKP 744)

f) Ostale pomoćne usluge

(dio SKP-a 749)

AT: Odobrenje za iznajmljivanje gospodarskih cestovnih vozila s vozačima može se dodijeliti samo državljanima država članica Europske unije i pravnim osobama iz Europske unije koje imaju sjedište u Europskoj uniji.

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva). Sudjelovanje u bugarskom trgovačkom društvu ograničeno je na 49 posto.

FI: Za iznajmljivanje gospodarskih cestovnih vozila s vozačima zahtijeva se odobrenje koje se ne odnosi na vozila registrirana u inozemstvu.

SI: Samo pravne osobe osnovane u Sloveniji (bez podružnica) mogu obavljati usluge carinjenja.

HR: Ne preuzimaju obveze za iznajmljivanje gospodarskih cestovnih vozila s vozačima.

(1)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se kada je za usluge potrebna uporaba javnog vlasništva.

E. Pomoćne usluge u zračnom prometu

 

a) Usluge prihvata i otpreme zrakoplova (uključujući pripremu i dostavu hrane i pića (catering))

EU: Ne preuzima obveze, osim za nacionalni tretman. Kategorije djelatnosti ovise o veličini zračne luke. Broj pružatelja usluga u svakoj zračnoj luci može se ograničiti zbog ograničenosti raspoloživog prostora i na najmanje dva pružatelja usluga zbog drugih razloga.

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

HR: Ne preuzima obveze.

b) Usluge pohrane i skladištenja

(dio SKP-a 742)

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

PL: Za usluge pohrane zamrznute i ohlađene robe te usluge pohrane tekućina ili plinova u rasutom stanju, kategorije djelatnosti ovise o veličini zračne luke. Broj pružatelja usluga u svakoj zračnoj luci može se ograničiti zbog ograničenosti raspoloživog prostora i na najmanje dva pružatelja usluga zbog drugih razloga.

c) Usluge agencije za prijevoz tereta

(dio SKP-a 748)

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ne preuzimaju obveze.

BG: Stranci mogu pružati usluge samo sudjelovanjem u bugarskim trgovačkim društvima uz 49 % ograničenja sudjelovanja u kapitalu i preko podružnica.

SI: Samo pravne osobe osnovane u Sloveniji (bez podružnica) mogu obavljati usluge carinjenja.

d) Iznajmljivanje zrakoplova s posadom

(SKP 734)

EU: Zrakoplovi kojima se koriste zračni prijevoznici iz Europske unije moraju biti registrirani u državi članici Europske unije koja je zračnom prijevozniku dala dozvolu ili, ako to dopusti država članica koja daje dozvolu, drugdje u Europskoj uniji.

Kako bi se registrirao, može se zahtijevati da je zrakoplov u vlasništvu fizičkih osoba koje ispunjavaju posebne uvjete državljanstva ili pravnih osoba koje ispunjavaju posebne uvjete u pogledu vlasništva kapitala i kontrole.

Zrakoplovom mora upravljati zračni prijevoznik koji je u vlasništvu fizičkih osoba koje ispunjavaju posebne uvjete državljanstva ili pravnih osoba koje ispunjavaju posebne uvjete u pogledu vlasništva kapitala i kontrole.

e) Prodaja i marketing

f) Sustav računalnih rezervacija

EU: Ako pružatelji usluga računalnog sustava rezervacija (RSR) u Koreji ne osiguravaju zračnim prijevoznicima iz Europske unije jednaki tretman (1) koji se osigurava u Europskoj uniji ili ako zračni prijevoznici u Koreji ne osiguravaju pružateljima usluga RSR iz Europske unije jednaki tretman koji se osigurava u Europskoj uniji, mogu se poduzeti mjere kako bi se osiguralo da pružatelji usluga RSR iz Europske unije osiguraju jednaki tretman zračnim prijevoznicima iz Koreje odnosno da zračni prijevoznici iz Europske unije osiguraju jednaki tretman pružateljima usluga RSR iz Koreje.

BG: Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

F. Pomoćne usluge u prijevozu robe cjevovodom, osim goriva (2)

a) Usluge pohrane i skladištenja robe, osim goriva, koja se prevozi cjevovodima (3)

(dio SKP-a 742)

Nema.

18. OSTALE PROMETNE USLUGE

 

Pružanje usluga kombiniranog prijevoza

Sve države članice osim AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Nema ograničenja, ne dovodeći u pitanje ograničenja iz Popisa obveza koja utječu na bilo koji oblik prijevoza.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ne preuzimaju obveze.

(1)

„Jednaki tretman” podrazumijeva nediskriminirajući tretman zračnih prijevoznika iz Europske unije i pružatelja usluga RSR iz Europske unije.

(2)

Pomoćne usluge u prijevozu goriva cjevovodima nalaze se pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 19.C.

(3)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

19. ENERGETSKE USLUGE

 

A. Usluge povezane s rudarstvom (1)

(SKP 883) (2)

Nema.

B. Prijevoz goriva cjevovodom (3)

(SKP 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ne preuzimaju obveze.

C. Usluge pohrane i skladištenja goriva koje se prevozi cjevovodima (4)

(dio SKP-a 742)

PL: Ulagačima iz zemalja koje su dobavljači energije može se zabraniti stjecanje nadzora nad djelatnošću. Ne preuzima obveze za izravno širenje poslovne mreže (zahtijeva se osnivanje društva).

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(2)

Uključuje sljedeće usluge pružene uz naknadu ili na temelju ugovora: savjetodavne i konzultantske usluge u vezi s rudarstvom, priprema zemljišta, instalacija opreme na mjestu iskopa, bušenje, usluge s oruđem za bušenje, usluge u vezi s kućištem i cijevima, usluge u području tehnike mulja i dobave, nadzor krutih tvari, posebne operacije traženja i rada u oknima, geologija bušotina i nadzor bušenja, uzimanje uzoraka jezgre, ispitivanje okana, usluge ožičenja, dostava i rad tekućina za završne radove (slana voda), dostava i ugradnja uređaja za završne radove, cementiranje (ubrizgavanje pod tlakom), usluge simulacije (lomljenje, obrada kiselinama i ubrizgavanje pod tlakom), usluge završnih radova i popravka okna, pečaćenje i napuštanje okna. Ne uključuje izravan pristup prirodnim resursima ili iskorištavanje prirodnih resursa. Ne uključuje pripremne radove na lokaciji za rudarenje resursa osim nafte i plina (SKP 5115) koje se nalazi pod naslovom 8. GRADITELJSTVO I POVEZANE INŽENJERSKE USLUGE

(3)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(4)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

D. Usluge veleprodaje krutih, tekućih i plinovitih goriva i povezanih proizvoda

(SKP 62271)

i usluge veleprodaje električne energije, pare i tople vode (1)

EU: Ne preuzima obveze za usluge veleprodaje električne energije, pare i tople vode.

E. Usluge maloprodaje motornoga goriva

(SKP 613)

F. Maloprodaja loživog ulja, plina u boci, ugljena i drva

(SKP 63297)

i usluge maloprodaje električne energije, plina (ne u bocama), pare i tople vode (2)

EU: Ne preuzima obveze za usluge maloprodaje motornog goriva, električne energije, plina (ne u bocama), pare i tople vode.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Za usluge maloprodaje loživog ulja, plina u boci, ugljena i drva, odobrenje za robne kuće (u slučaju FR samo za velike trgovine) podliježe ispitivanju gospodarskih potreba. Glavni kriteriji: broj postojećih robnih kuća i učinak na njih, gustoća naseljenosti, geografska rasprostranjenost, učinak na prometne uvjete i otvaranje novih radnih mjesta.

G. Usluge povezane s distribucijom energije (3)

(SKP 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Ne preuzimaju obveze, osim za usluge savjetovanja, i nema ograničenja za usluge savjetovanja.

SI: Ne preuzima obveze, osim za usluge povezane s distribucijom plina, i nema ograničenja za distribuciju plina.

(1)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(2)

Primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

(3)

Osim za konzultantske usluge, primjenjuje se horizontalno ograničenje za javne komunalne službe.

20. OSTALE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE UKLJUČENE

 

a) Usluge pranja, čišćenja i bojanja

(SKP 9701)

Nema.

b) Usluge uređivanja kose

(SKP 97021)

IT: Ispitivanje gospodarskih potreba primjenjuje se na temelju nacionalnog tretmana. Na temelju ispitivanja gospodarskih potreba određuje se ograničenje broja poduzeća. Glavni kriteriji: stanovništvo i gustoća postojećih poduzeća.

c) Usluge kozmetičkih tretmana, manikure i pedikure

(SKP 97022)

IT: Ispitivanje gospodarskih potreba primjenjuje se na temelju nacionalnog tretmana. Ispitivanje gospodarskih potreba, nakon što se provede, određuje ograničenje broja poduzeća. Glavni kriteriji: stanovništvo i gustoća postojećih poduzeća.

d) Ostale usluge tretmana uljepšavanja d.n.

(SKP 97029)

IT: Ispitivanje gospodarskih potreba primjenjuje se na temelju nacionalnog tretmana. Ispitivanje gospodarskih potreba, nakon što se provede, određuje ograničenje broja poduzeća. Glavni kriteriji: stanovništvo i gustoća postojećih poduzeća.

e) Usluge lječilišta i neterapeutske masaže, u mjeri u kojoj se pružaju kao usluge opuštanja za dobar osjećaj tijela, a ne za medicinske ili rehabilitacijske potrebe (1) (2)

(SKP ver. 1.0 97230)

Nema.

f) Usluge telekomunikacijskih veza

(SKP 7543)

Nema.

(1)

Usluge terapeutske masaže i termalnog liječenja nalaze se u točkama 6.A.h) Medicinske i stomatološke usluge, 6.A.j) 2. Usluge medicinskih sestara, fizioterapeuta i paramedicinskog osoblja te zdravstvene usluge (13.A i 13.C).

(2)

Horizontalno ograničenje za javne komunalne službe primjenjuje se na usluge lječilišta i neterapeutske masaže koje se pružaju u domenama javnih komunalnih službi kao što su određeni izvori vode.


PRILOG IV.

STRANKA EU-a

POPIS OGRANIČAVAJUĆIH UVJETA U SKLADU S ČLANCIMA 7.18. I 7.19.

(KLJUČNO OSOBLJE I DIPLOMIRANI VJEŽBENICI I PRODAVATELJI POSLOVNIH USLUGA)

1.

U donjem popisu ograničavajućih uvjeta navode se gospodarske djelatnosti liberalizirane na temelju članaka 7.7. i 7.13. za koje se primjenjuju ograničenja u pogledu ključnog osoblja i diplomiranih vježbenika u skladu s člancima 7.18. i 7.19. i navode se takva ograničenja. Donji je popis sastavljen od sljedećih elemenata:

(a)

prvi stupac u kojem je naveden sektor ili podsektor u kojem se primjenjuju ograničenja; i

(b)

drugi stupac s opisom primjenjivih ograničenja.

Stranka EU-a ne preuzima nikakve obveze za ključno osoblje u gospodarskim djelatnostima koje nisu liberalizirane (ostaju bez obveza) u skladu s člankom 7.13.

2.

U utvrđivanju pojedinačnih sektora ili podsektora:

(a)

ISIC rev. 3.1 znači Međunarodna standardna industrijska klasifikacija svih gospodarskih djelatnosti kako je utvrđena u Statističkom uredu Ujedinjenih naroda, Statistički dokumenti, serija M, br. 4, ISIC REV. 3.1, 2002.;

(b)

SKP znači Središnja klasifikacija proizvoda iz bilješke 27. uz članak 7.25.; i

(c)

SKP ver. 1.0 znači Središnja klasifikacija proizvoda kako je utvrđena u Statističkom uredu Ujedinjenih naroda, Statistički dokumenti, serija M, br. 77, SKP ver. 1.0, 1998.

3.

Obveze u pogledu ključnog osoblja i diplomiranih vježbenika ne primjenjuju se u slučajevima u kojima je namjera ili učinak njihove privremene prisutnosti miješati se ili drukčije utjecati na ishod bilo kakvog radnog/upravljačkog spora ili pregovora.

4.

Donji popis ne uključuje mjere u vezi s kvalifikacijskim zahtjevima i postupcima, tehničkim normama i zahtjevima za dozvole te postupcima kada isti ne predstavljaju ograničenje u smislu članaka 7.18. i 7.19. Te mjere (npr. potreba pribavljanja dozvole, potreba pribavljanja priznanja kvalifikacija u zakonski uređenim sektorima, potreba polaganja posebnih ispita, uključujući jezične ispite, i potreba za pravnom i poreznom rezidentnošću na državnom području gdje se gospodarska djelatnost obavlja), čak i ako nisu navedene niže u tekstu, u svakom se slučaju primjenjuju na ključno osoblje i diplomirane vježbenike iz Koreje.

5.

Svi zahtjevi u skladu sa zakonima i propisima stranke EU-a u pogledu ulaska, boravka, rada i mjera socijalne sigurnosti nastavljaju se primjenjivati, uključujući propise o razdoblju boravka, minimalnim plaćama i kolektivnih ugovora o plaćama, čak i ako nisu navedeni niže u tekstu.

6.

U skladu s člankom 7.1.3., donji popis ne uključuje mjere koje se odnose na subvencije koje dodjeljuje stranka.

7.

Donji popis ne dovodi u pitanje postojanje javnih monopola i isključivih prava kako su opisana u popisu obveza u pogledu poslovnog nastana.

8.

U sektorima u kojima se primjenjuju ispitivanja gospodarskih potreba, njihovi glavni kriteriji bit će procjena odgovarajućeg stanja na tržištu u državi članici Europske unije ili regiji gdje će se usluga pružati, uključujući u odnosu na broj postojećih pružatelja usluga i utjecaj na njih.

9.

Prava i obveze koje proizlaze iz donjeg popisa nemaju učinak same po sebi i stoga ne dodjeljuju prava izravno fizičkim ili pravnim osobama.

10.

Sljedeće se kratice koriste u popisu u nastavku:

AT

Austrija

BE

Belgija

BG

Bugarska

CY

Cipar

CZ

Češka Republika

DE

Njemačka

DK

Danska

EU

Europska unija, uključujući sve njezine države članice

ES

Španjolska

EE

Estonija

FI

Finska

FR

Francuska

EL

Grčka

HR

Hrvatska

HU

Mađarska

IE

Irska

IT

Italija

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Nizozemska

PL

Poljska

PT

Portugal

RO

Rumunjska

SK

Slovačka

SI

Slovenija

SE

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina

Sektor ili podsektor

Opis ograničavajućih uvjeta

SVI SEKTORI

Ispitivanje gospodarskih potreba

BG, HU: Ispitivanja gospodarskih potreba zahtijevaju se za diplomirane vježbenike (1).

SVI SEKTORI

Opseg premještaja unutar društva

BG: Broj osoba premještenih unutar društva ne smije premašivati 10 % prosječnog godišnjeg broja građana Europske unije koji su zaposleni u odnosnoj bugarskoj pravnoj osobi. Ako je zaposleno manje od 100 osoba, broj osoba premještenih unutar društva može, podložno odobrenju, premašivati 10 % ukupnog broja zaposlenika.

HU: Ne preuzima obveze za fizičke osobe koje su bile partneri u korejskoj pravnoj osobi.

SVI SEKTORI

Diplomirani vježbenici

U slučaju AT, DE, ES, FR i HU, osposobljavanje mora biti povezano sa stečenom sveučilišnom diplomom.

SVI SEKTORI

Glavni direktori i revizori

AT: Glavni direktori podružnica pravnih osoba moraju imati boravište u Austriji. Fizičke osobe unutar pravne osobe ili podružnice koje su odgovorne za poštovanje austrijskog Zakona o trgovini moraju imati poreznu rezidentnost u Austriji.

FI: Strancu koji trguje kao privatni poduzetnik potrebna je dozvola za obavljanje trgovačke djelatnosti i stalno boravište u Europskoj uniji. Za sve sektore, osim telekomunikacijskih usluga, uvjeti u pogledu državljanstva i zahtjevi u pogledu boravišta primjenjuju se na glavnog direktora društva s ograničenom odgovornošću. Za telekomunikacijske usluge, stalno boravište za glavnog direktora.

FR: Ako glavni direktor industrijske, trgovinske ili zanatske djelatnosti nema boravišnu dozvolu, treba imati posebno odobrenje.

RO: Većina revizora trgovačkih društava i njihovi zamjenici rumunjski su državljani.

SE: Glavni direktor pravne osobe ili podružnice mora imati boravište u Švedskoj.

SVI SEKTORI

Priznavanje

EU: Direktive Europske unije o uzajamnom priznanju diploma primjenjuje se samo na građane Europske unije. Pravo pružanja zakonski uređene usluge stručnjaka u jednoj državi članici Europske unije ne daje pravo na pružanje te usluge u drugoj državi članici (2).

4. Proizvodnja (3)

 

H. Objavljivanje, tiskanje i reprodukcija snimljenog materijala

(ISIC rev 3.1: 22), osim objavljivanja i tiskanja za naknadu ili na temelju ugovora (4)

IT: Uvjet u pogledu državljanstva za izdavače.

HR: Zahtjev u pogledu boravišta za izdavače.

PL: Uvjet državljanstva za glavne urednike novinâ i časopisâ.

SE: Zahtjev u pogledu boravišta za izdavače i vlasnike trgovačkih društava za izdavaštvo i tiskanje.

6. POSLOVNE USLUGE

 

A. Profesionalne usluge

 

a) Pravne usluge

(SKP 861) (5)

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Puno članstvo u odvjetničkoj komori, koje se zahtijeva za obavljanje odvjetničke djelatnosti s domaćim pravom (pravo EU-a i pravo država članica), podliježe uvjetu u pogledu državljanstva. Za ES, nadležna tijela mogu odobriti izuzeća.

BE, FI: Puno članstvo u odvjetničkoj komori koje se zahtijeva za usluge pravnog zastupanja podliježe uvjetu u pogledu državljanstva zajedno sa zahtjevima u pogledu boravišta. U BE primjenjuju se kvote za zastupanje pred „Cour de cassation” u građanskim predmetima.

HR: Punopravno članstvo u Odvjetničkoj komori, koje je potrebno za usluge pravnog zastupanja, podliježe uvjetu u pogledu državljanstva (hrvatsko državljanstvo i, nakon pristupanja EU-u, državljanstvo jedne od država članica).

(osim usluga pravnog savjetovanja i usluga sastavljanja pravne dokumentacije i ovjeravanja koje pružaju pravni stručnjaci kojima su povjerene javne funkcije, kao što su bilježnici, „huissiers de justice” ili drugi „officiers publics et ministériels”)

BG: Korejski odvjetnici mogu pružati samo usluge pravnog zastupanja za korejske državljane i podložno načelu reciprociteta te u suradnji s bugarskim odvjetnikom. Za usluge pravnog posredovanja zahtijeva se stalno boravište.

FR: Pristup odvjetnika profesiji „avocat auprès de la Cour de Cassation” i „avocat auprès du Conseil d'Etat” podliježe kvotama i uvjetu u pogledu državljanstva.

HU: Puno članstvo u odvjetničkoj komori podliježe uvjetu u pogledu državljanstva zajedno sa zahtjevom u pogledu boravišta. Za strane odvjetnike opseg pravnih usluga ograničen je na pravno savjetovanje koje se pruža na temelju ugovora o suradnji sklopljenog s mađarskim odvjetnikom ili odvjetničkim društvom.

LV: Uvjet državljanstva za zaprisegnute odvjetnike na koje se ograničava pravno zastupanje u kaznenim postupcima.

DK: Stavljanje na tržište usluga pravnog savjetovanja ograničeno je na odvjetnike s danskom dozvolom za obavljanje poslovne djelatnosti. Za dobivanje danske dozvole za obavljanje djelatnosti potrebno je pristupiti danskom pravosudnom ispitu.

LU: Uvjet u pogledu državljanstva za pružanje pravnih usluga u vezi s luksemburškim pravom i pravom EU-a.

SE: Članstvo u odvjetničkoj komori, koje je potrebno samo za uporabu švedske titule „advokat”, podliježe zahtjevu u pogledu boravišta.

b) 1. Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

(SKP 86212 osim revizorskih usluga, SKP 86213, SKP 86219 i SKP 86220)

FR: Pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga uvjetovano je odlukom ministra gospodarstva, financija i industrije, u suglasnosti s ministrom vanjskih poslova. Zahtjev u pogledu boravišta ne smije premašivati 5 godina.

b) 2. Revizorske usluge

(SKP 86211 i 86212, osim računovodstvenih usluga)

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za zastupanje pred nadležnim tijelima i za obavljanje revizija predviđenih u posebnim austrijskim zakonima (npr. Zakon o dioničkim društvima, Zakon o burzi, Zakon o bankarstvu itd.).

DK: Zahtjev u pogledu boravišta.

ES: Uvjet u pogledu državljanstva za ovlaštene revizore te za upravitelje, direktore i partnere u trgovačkim društvima osim onih obuhvaćenih 8. Direktivom EEZ-a o pravu trgovačkih društava.

FI: Barem jedan od revizora finskog društva s ograničenom odgovornošću mora biti osoba s boravištem.

HR: Samo ovlašteni revizori koji posjeduju licenciju koju je službeno priznala Hrvatska revizorska komora mogu pružati revizorske usluge.

EL: Uvjet u pogledu državljanstva za ovlaštene revizore.

IT: Uvjet u pogledu državljanstva za upravitelje, direktore i partnere u trgovačkim društvima osim onih obuhvaćenih 8. Direktivom EEZ-a o pravu trgovačkih društava. Zahtjev u pogledu boravišta za samostalne revizore.

SE: Samo revizori ovlašteni u Švedskoj mogu pružati usluge pravne revizije u određenim pravnim osobama, između ostalog u svim društvima s ograničenom odgovornošću. Za odobrenje se zahtjeva boravište.

c) Usluge poreznog savjetovanja

(SKP 863) (6)

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za zastupanje pred nadležnim tijelima.

BG, SI: Uvjet državljanstva za stručnjake.

HU: Zahtjev u pogledu boravišta.

d) Arhitektonske usluge

i

e) Usluge urbanog planiranja i krajobrazne arhitekture

(SKP 8671 i SKP 8674)

EE: Barem jedna odgovorna osoba (voditelj projekta ili savjetnik) morta imati boravište u Estoniji.

BG: Strani stručnjaci moraju imati iskustvo u području građevinarstva od najmanje dvije godine. Uvjet u pogledu državljanstva za usluge urbanog planiranja i krajobrazne arhitekture.

EL, HR,HU, SK: Zahtjev u pogledu boravišta.

f) Inženjerske usluge

i

g) Integrirane inženjerske usluge

(SKP 8672 i SKP 8673)

EE: Barem jedna odgovorna osoba (voditelj projekta ili savjetnik) morta imati boravište u Estoniji.

BG: Strani stručnjaci moraju imati iskustvo u području građevinarstva od najmanje dvije godine.

HR, SK: Zahtjev u pogledu boravišta. EL, HU: Zahtjev u pogledu boravišta (za SKP 8673 zahtjev u pogledu boravišta primjenjuje se samo na diplomirane vježbenike).

h) Zdravstvene (uključujući psihologe) i stomatološke usluge

(SKP 9312 i dio SKP-a 85201)

CZ, IT, SK: Zahtjev u pogledu boravišta.

CZ, RO, SK: Za strane fizičke osobe zahtijeva se odobrenje nadležnih tijela.

BE, LU: Za diplomirane vježbenike zahtijeva se odobrenje nadležnih tijela za strane fizičke osobe.

BG, MT: Uvjet u pogledu državljanstva.

DE: Uvjet u pogledu državljanstva koji se može ukinuti samo iznimno u slučajevima koji su u interesu javnog zdravlja.

DK: Ograničeno ovlaštenje radi ispunjavanja posebne funkcije može se izdati na najviše 18 mjeseci i zahtijeva boravište.

FR: Uvjet u pogledu državljanstva. Međutim, pristup je moguć u okviru godišnje utvrđenih kvota.

HR: Svim osobama koje izravno pružaju usluge pacijentima/liječe pacijente potrebna je dozvola strukovne komore.

LV: Stranim državljanima za obavljanje medicinske djelatnosti potrebna je dozvola lokalnih zdravstvenih nadležnih tijela, temeljena na gospodarskim potrebama za liječnicima i stomatolozima u određenoj regiji.

PL: Strancima za obavljanje medicinske djelatnosti potrebna je dozvola. Strani liječnici imaju ograničena prava glasa u okviru strukovnih komora.

PT: Zahtjev u pogledu boravišta za psihologe.

i) Veterinarske usluge

(SKP 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Uvjet u pogledu državljanstva.

CZ, SK: Uvjet u pogledu državljanstva i zahtjev u pogledu boravišta.

IT: Zahtjev u pogledu boravišta.

PL: Zahtjev u pogledu državljanstva. Strane osobe mogu podnijeti zahtjev za dozvolu obavljanja poslovne djelatnosti.

j) 1. Usluge primalja

(dio SKP 93191)

AT: Za osnivanje privatne prakse u Austriji uvjet je da je dotična osoba obavljala dotičnu profesiju barem tri godine prije osnivanja privatne prakse u Austriji.

BE, LU: Za diplomirane vježbenike zahtijeva se odobrenje nadležnih tijela za strane fizičke osobe.

CY, EE, RO: Za strane fizičke osobe zahtijeva se odobrenje nadležnih tijela.

FR: Uvjet u pogledu državljanstva. Međutim, pristup je moguć u okviru godišnje utvrđenih kvota.

HR: Svim osobama koje izravno pružaju usluge pacijentima/liječe pacijente potrebna je dozvola strukovne komore.

IT: Zahtjev u pogledu boravišta.

LV: Podložno gospodarskim potrebama koje se utvrđuju na temelju ukupnog broja primalja u određenoj regiji koji odobravaju lokalna zdravstvena nadležna tijela.

PL: Uvjet u pogledu državljanstva. Strane osobe mogu podnijeti zahtjev za dozvolu obavljanja poslovne djelatnosti.

j) 2. Usluge medicinskih sestara, fizioterapeuta i paramedicinskog osoblja

(dio SKP 93191)

AT: Stranim pružateljima usluga dopuštene su samo sljedeće djelatnosti: medicinske sestre, fizioterapeuti, radni terapeuti, logopedi, dijetetičari i nutricionisti. Za osnivanje privatne prakse u Austriji uvjet je da je dotična osoba obavljala dotičnu profesiju barem tri godine prije osnivanja privatne prakse u Austriji.

BE, FR, LU: Za diplomirane vježbenike zahtijeva se odobrenje nadležnih tijela za strane fizičke osobe.

CY, CZ, EE, RO, SK: Za strane fizičke osobe zahtijeva se odobrenje nadležnih tijela.

HR: Svim osobama koje izravno pružaju usluge pacijentima/liječe pacijente potrebna je dozvola strukovne komore.

HU: Uvjet u pogledu državljanstva.

DK: Ograničeno ovlaštenje radi ispunjavanja posebne funkcije može se izdati na najviše 18 mjeseci i zahtijeva boravište.

CY, CZ, EL, IT: Podliježe ispitivanju gospodarskih potreba: odluka ovisi o slobodnim radnim mjestima u regiji i nedostatku radne snage.

LV: Podložno gospodarskim potrebama koje se utvrđuju na temelju ukupnog broja medicinskih sestara u određenoj regiji koji odobravaju lokalna zdravstvena nadležna tijela.

k) Maloprodaja farmaceutskih proizvoda i maloprodaja medicinskih i ortopedskih proizvoda

(SKP 63211)

i ostale usluge koje pružaju ljekarnici (7)

FR: Uvjet u pogledu državljanstva. Međutim, u okviru utvrđenih kvota, pristup korejskih državljana moguć je pod uvjetom da pružatelj usluge ima francusku diplomu iz farmacije.

DE, EL, SK: Uvjet u pogledu državljanstva.

HU: Uvjet u pogledu državljanstva, osim za maloprodaju farmaceutskih proizvoda i maloprodaju medicinske i ortopedske robe (SKP 63211).

IT, PT: Zahtjev u pogledu boravišta.

D. Usluge u vezi s nekretninama (8)

 

a) Koje uključuju vlastitu ili zakupljenu imovinu

(SKP 821)

FR, HU, IT, PT: Zahtjev u pogledu boravišta.

LV, MT, SI: Uvjet u pogledu državljanstva.

b) Uz naknadu ili na temelju ugovora

(SKP 822)

DK: Zahtjev u pogledu boravišta, osim ako ga ukine Danska agencija za trgovinu i trgovačka društva.

FR, HU, IT, PT: Zahtjev u pogledu boravišta.

LV, MT, SI: Uvjet u pogledu državljanstva.

E. Usluge unajmljivanja/iznajmljivanja bez izvođača

 

e) U vezi s osobnim i kućanskim artiklima

(SKP 832)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.

f) Iznajmljivanje telekomunikacijske opreme

(SKP 7541)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.

F. Ostale poslovne usluge

 

e) Usluge tehničkog ispitivanja i analize

(SKP 8676)

IT, PT: Zahtjev u pogledu boravišta za biologe i kemijske analitičare.

f) Savjetodavne i konzultantske usluge povezane s poljoprivredom, lovom i šumarstvom

(dio SKP 881)

IT: Zahtjev u pogledu boravišta za agronome i „periti agrari”.

j) 2. Usluge zaštite

(SKP 87302, SKP 87303, SKP 87304 i SKP 87305)

BE: Uvjet u pogledu državljanstva i zahtjev u pogledu boravišta za upravljačko osoblje.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Uvjet u pogledu državljanstva i zahtjev u pogledu boravišta.

DK: Uvjet u pogledu državljanstva i zahtjev u pogledu boravišta za rukovodeće osoblje i za zaštitnu službu zračnih luka.

ES, PT: Uvjet u pogledu državljanstva za stručno osoblje.

FR: Uvjet u pogledu državljanstva za glavne direktore i direktore.

IT: Uvjet u pogledu državljanstva i zahtjev u pogledu boravišta za dobivanje potrebnog odobrenja za zaštitnu službu zračnih luka i prijevoz vrijednih predmeta.

k) Srodne usluge znanstvenog i tehničkog konzaltinga

(SKP 8675)

BG: Uvjet državljanstva za stručnjake.

DE: Uvjet u pogledu državljanstva za ovlaštene geodete.

FR: Uvjet u pogledu državljanstva za „geodetske” djelatnosti koje se odnose na utvrđivanje prava vlasništva i zemljišnog prava.

IT, PT: Zahtjev u pogledu boravišta.

l) 1. Održavanje i popravak plovila

(dio SKP-a 8868)

MT: Uvjet u pogledu državljanstva.

l) 2. Održavanje i popravak opreme za željeznički promet

(dio SKP-a 8868)

LV: Uvjet u pogledu državljanstva.

l) 3. Održavanje i popravak motornih vozila, motocikala, motornih sanjki i opreme za cestovni prijevoz

(SKP 6112, SKP 6122, dio SKP-a 8867 i dio SKP-a 8868)

EU: Za održavanje i popravak motornih vozila, motocikala i motornih sanjki, uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.

l) 5. Usluge održavanja i popravka metalnih proizvoda, (neuredskih) strojeva ili (neprijevozne i neuredske) opreme te osobnih i kućanskih artikala (9)

(SKP 633, SKP 7545, SKP 8861, SKP 8862, SKP 8864, SKP 8865 i SKP 8866)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike, osim za:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK za SKP 633, 8861, 8866;

BG za usluge popravka osobnih i kućanskih artikala (osim nakita): SKP 63301, SKP 63302, dio 63303, 63304, 63309

AT za SKP 633, 8861-8866

EE, FI, LV, LT za SKP 633, 8861-8866

CZ, SK za SKP 633, 8861-8865 i

SI za SKP 633, 8861, 8866.

m) Usluge čišćenja zgrada

(SKP 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Uvjet državljanstva za stručnjake.

n) Fotografske usluge

(SKP 875)

HR, LV: Uvjet u pogledu državljanstva za posebne fotografske usluge.

PL: Uvjet u pogledu državljanstva za pružanje usluga zračne fotografije.

p) Tiskanje i izdavaštvo

(SKP 88442)

SE: Zahtjev u pogledu boravišta za izdavače i vlasnike trgovačkih društava za izdavaštvo i tiskanje.

HR: Zahtjev u pogledu boravišta za izdavače.

q) Kongresne usluge

(dio SKP-a 87909)

SI: Uvjet u pogledu državljanstva.

r) 1. Usluge pismenog i usmenog prevođenja

(SKP 87905)

FI: Zahtjev u pogledu boravišta za ovlaštene prevoditelje.

DK: Zahtjev u pogledu boravišta za ovlaštene javne pismene prevoditelje i usmene prevoditelje, osim ako ga ukine Danska agencija za trgovinu i trgovačka društva.

r) 3. Usluge agencija za naplate

(SKP 87902)

BE, EL, IT: Uvjet u pogledu državljanstva.

r) 4. Usluge kreditnog izvješćivanja

(SKP 87901)

BE, EL, IT: Uvjet u pogledu državljanstva.

r) 5. Usluge umnožavanja

(SKP 87904) (10)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.

8. GRADITELJSTVO I POVEZANE INŽENJERSKE USLUGE (SKP 511, SKP 512, SKP 513, SKP 514, SKP 515, SKP 516, SKP 517 i SKP 518)

BG: Strani stručnjaci moraju imati iskustvo u području građevinarstva od najmanje dvije godine.

9. USLUGE DISTRIBUCIJE

(osim distribucije oružja, streljiva i vojnog materijala)

 

C. Usluge maloprodaje (11)

 

c) Usluge maloprodaje prehrambenih proizvoda

(SKP 631)

FR: Uvjet u pogledu državljanstva za prodavače duhana (tj. buraliste).

10. USLUGE OBRAZOVANJA (samo privatno financirane usluge)

 

A. Usluge osnovnog obrazovanja

(SKP 921)

FR: Uvjet u pogledu državljanstva. Međutim, korejski državljani mogu od nadležnih tijela dobiti odobrenje za osnivanje obrazovne institucije, za upravljanje njome i za podučavanje.

IT: Uvjet u pogledu državljanstva za pružatelje usluga koji su ovlašteni za izdavanje diploma koje priznaje država.

EL: Uvjet u pogledu državljanstva za učitelje.

B. Usluge srednjoškolskog obrazovanja

(SKP 922)

FR: Uvjet u pogledu državljanstva. Međutim, korejski državljani mogu od nadležnih tijela dobiti odobrenje za osnivanje obrazovne institucije, za upravljanje njome i za podučavanje.

IT: Uvjet u pogledu državljanstva za pružatelje usluga koji su ovlašteni za izdavanje diploma koje priznaje država.

EL: Uvjet u pogledu državljanstva za učitelje.

LV: Uvjet u pogledu državljanstva za usluge tehničkog i strukovnog srednjoškolskog obrazovanja za učenike s invaliditetom (SKP 9224).

C. Usluge visokoškolskog obrazovanja

(SKP 923)

FR: Uvjet u pogledu državljanstva. Međutim, korejski državljani mogu od nadležnih tijela dobiti odobrenje za osnivanje i upravljanje obrazovnom institucijom i podučavanje.

CZ, SK: Uvjet u pogledu državljanstva za usluge visokoškolskog obrazovanja, osim za usluge tehničkog i strukovnog obrazovanja nakon srednje škole (SKP 92310).

IT: Uvjet u pogledu državljanstva za pružatelje usluga koji su ovlašteni za izdavanje diploma koje priznaje država.

DK: Uvjet u pogledu državljanstva za profesore.

12. FINANCIJSKE USLUGE

 

A. Osiguranje i usluge povezane s osiguranjem

AT: Rukovodeće osoblje podružnice moraju činiti dvije fizičke osobe s boravištem u Austriji.

EE: Za neposredno osiguranje, upravno tijelo osiguravajućeg dioničkog društva sa sudjelovanjem korejskog kapitala može uključivati korejske državljane samo u razmjeru s korejskim sudjelovanjem, a u svakom slučaju najviše pola članova upravnog tijela. Predsjednik uprave društva kćeri ili neovisnog trgovačkog društva mora imati stalno boravište u Estoniji.

ES: Zahtjev u pogledu boravišta za profesiju aktuara (ili dvije godine iskustva).

IT: Zahtjev u pogledu boravišta za profesiju aktuara.

HR: Zahtjev u pogledu boravišta.

FI: Glavni direktori i najmanje jedan revizor osiguravajućeg društva moraju imati boravište u Europskoj uniji, osim ako su nadležna tijela odobrila izuzeće. Glavni zastupnik korejskog osiguravajućeg društva mora imati boravište u Finskoj, osim ako je glavni ured trgovačkog društva u Europskoj uniji.

B. Bankarske i ostale financijske usluge (osim osiguranja)

BG: Stalno boravište u Bugarskoj zahtijeva se za izvršne direktore i poslovođe.

FI: Glavni direktori i najmanje jedan revizor kreditnih institucija moraju imati mjesto boravišta u Europskoj uniji, osim ako je tijelo odgovorno za financijski nadzor odobrilo izuzeće. Broker (pojedinac) na burzi izvedenica mora imati mjesto boravišta u Europskoj uniji.

IT: Uvjet boravišta na državnom području države članice Europske unije za „promotori di servizi finanziari” (financijski trgovac).

LT: Barem jedan rukovoditelj mora biti građanin Europske unije.

PL: Zahtjev državljanstva za barem jednog rukovoditelja banke.

HR: Zahtjev u pogledu boravišta. Upravni odbor upravlja poslovanjem kreditne ustanove s državnog područja Hrvatske. Najmanje jedan član tog odbora mora tečno govoriti hrvatski jezik.

13. ZDRAVSTVENE USLUGE I USLUGE SOCIJALNE SKRBI

(samo privatno financirane usluge)

A. Bolničke usluge

(SKP 9311)

B. Usluge hitne pomoći

(SKP 93192)

C. Usluge zdravstvenih ustanova za stanovanje osim bolničkih usluga

(SKP 93193)

E. Usluge socijalne skrbi

(SKP 933)

FR: Potrebno je odobrenje za pristup rukovodećim funkcijama. Za odobrenje se uzima u obzir raspoloživost lokalnih rukovoditelja.

LV: Ispitivanja gospodarskih potreba za liječnike, stomatologe, primalje, medicinske sestre, fizioterapeute i paramedicinsko osoblje.

PL: Strancima za obavljanje medicinske djelatnosti potrebna je dozvola. Strani liječnici imaju ograničena prava glasa u okviru strukovnih komora.

HR: Svim osobama koje izravno pružaju usluge pacijentima/liječe pacijente potrebna je dozvola strukovne komore.

14. TURISTIČKE USLUGE I USLUGE VEZANE UZ PUTOVANJA

 

A. Hoteli, restorani i priprema i dostava hrane i pića (catering)

(SKP 641, SKP 642 i SKP 643)

osim pripreme i dostave hrane i pića (catering) u uslugama zračnog prometa (12)

BG: Broj stranih rukovoditelja ne smije biti veći od broja rukovoditelja koji su bugarski državljani, u slučajevima u kojima je javni (državni i/ili općinski) udio u vlasničkom kapitalu bugarskog trgovačkog društva veći od 50 %.

HR: Zahtjev u pogledu državljanstva za uslužne djelatnosti i usluge pripreme i dostave hrane i pića u kućanstva i ruralne posjede s gospodarskim zgradama.

B. Usluge putničkih agencija i organizatora grupnih putovanja (turoperatora) (uključujući voditelje putovanja)

(SKP 7471)

BG: Broj stranih rukovoditelja ne smije biti veći od broja rukovoditelja koji su bugarski građani, u slučajevima u kojima je javni (državni i/ili općinski) udio u vlasničkom kapitalu bugarskog trgovačkog društva veći od 50 %.

HR: Odobrenje ministra turizma za mjesto voditelja ureda.

C. Usluge turističkih vodiča

(SKP 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Uvjet u pogledu državljanstva.

15. REKREACIJSKE, KULTURNE I SPORTSKE USLUGE

(osim audiovizualnih usluga)

 

A. Zabavljačke usluge (uključujući usluge kazališta, glazbenih skupina uživo, cirkusa i diskoteka)

(SKP 9619)

FR: Potrebno je odobrenje za pristup rukovodećim funkcijama. Odobrenje podliježe uvjetu državljanstva kada se odobrenje zahtijeva za više od dvije godine.

16. PROMETNE USLUGE

 

A. Pomorski promet

 

a) Međunarodni prijevoz putnika

(SKP 7211 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza)

b) Međunarodni prijevoz tereta

(SKP 7212 osim nacionalnog kabotažnog prijevoza)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za posadu brodova.

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za većinu glavnih direktora.

D. Cestovni promet

 

a) Prijevoz putnika

(SKP 7121 i SKP 7122)

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za osobe i članove društva koji imaju pravo zastupati pravnu osobu ili partnerstvo.

DK, HR: Uvjet u pogledu državljanstva i zahtjev u pogledu boravišta za rukovoditelje.

BG, MT: Uvjet u pogledu državljanstva.

b) Prijevoz tereta

(SKP 7123, osim prijevoza poštanskih i kurirskih pošiljaka za vlastite potrebe (13)).

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za osobe i članove društva koji imaju pravo zastupati pravnu osobu ili partnerstvo.

BG, MT: Uvjet u pogledu državljanstva.

HR: Uvjet u pogledu državljanstva i zahtjev u pogledu boravišta za rukovoditelje.

E. Prijevoz robe cjevovodom, osim goriva (14)

(SKP 7139)

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za glavne direktore.

17. POMOĆNE PROMETNE USLUGE (15)

 

A. Pomoćne usluge u pomorskom prometu

a) Usluge utovara i istovara pomorskog tereta

b) Usluge pohrane iskladištenja

(dio SKP-a 742)

c) Usluge carinjenja

d) Usluge kontejnerske stanice i terminala

e) Usluge pomorskih agencija

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za većinu glavnih direktora.

BG, MT: Uvjet u pogledu državljanstva.

DK: Zahtjev u pogledu boravišta za usluge carinjenja.

EL: Uvjet u pogledu državljanstva za usluge carinjenja.

IT: Zahtjev u pogledu boravišta za „raccomandatario marittimo”.

f) Usluge otpreme pomorskog tereta

g) Iznajmljivanje plovila s posadom

(SKP 7213)

h) Usluge guranja i tegljenja

(SKP 7214)

i) Pomoćne usluge u pomorskom prometu

(dio SKP-a 745)

j) Ostale pomoćne usluge (isključujući pripremu i dostavu hrane i pića (catering))

(dio SKP-a 749)

 

D. Pomoćne usluge u cestovnom prometu

d) Iznajmljivanje gospodarskih cestovnih vozila s vozačima

(SKP 7124)

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za osobe i članove društva koji imaju pravo zastupati pravnu osobu ili partnerstvo.

BG, MT: Uvjet u pogledu državljanstva.

F. Pomoćne usluge u prijevozu robe cjevovodom, osim goriva (16)

a) Usluge pohrane i skladištenja robe, osim goriva, koja se prevozi cjevovodima

(dio SKP-a 742)

AT: Uvjet u pogledu državljanstva za glavne direktore.

19. ENERGETSKE USLUGE

 

A. Usluge povezane s rudarstvom

(SKP 883) (17)

SK: Zahtjev u pogledu boravišta.

20. OSTALE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE UKLJUČENE

 

a) Usluge pranja, čišćenja i bojanja

(SKP 9701)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.

b) Usluge uređivanja kose

(SKP 97021)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.

c) Usluge kozmetičkih tretmana, manikure i pedikure

(SKP 97022)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.

d) Ostale usluge tretmana uljepšavanja d.n.

(SKP 97029)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.

e) Usluge lječilišta i neterapeutske masaže, u mjeri u kojoj se pružaju kao usluge opuštanja za dobar osjećaj tijela, a ne za medicinske ili rehabilitacijske potrebe (18)

(SKP ver. 1.0 97230)

EU: Uvjet u pogledu državljanstva za stručnjake i diplomirane vježbenike.


(1)  Kad je riječ o uslužnim sektorima, ta ograničenja nisu veća od ograničenja iz postojećih obveza GATS-a.

(2)  Kako bi se državljanima zemalja koje nisu članice Europske unije priznale njihove kvalifikacije na razini EU-a, potreban je sporazum o međusobnom priznavanju, o kojem se pregovara u okviru utvrđenom u članku 7.21.

(3)  Ovaj sektor ne uključuje savjetodavne usluge vezane uz proizvodnju, a koje se nalaze pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točki 6.F.(h).

(4)  Tiskanje i izdavaštvo uz naknadu ili na temelju ugovora nalazi se pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točki 6.F.p).

(5)  Uključuje usluge pravnog savjetovanja, usluge pravnog zastupanja, usluge pravne arbitraže i mirenja/posredovanja te usluge sastavljanja pravne dokumentacije i ovjeravanja. Pružanje pravnih usluga dopušteno je u vezi s javnim međunarodnim pravom, pravom EU-a i pravom bilo koje jurisdikcije gdje su pružatelj usluga ili njegovo osoblje kvalificirani za obavljanje zanimanja odvjetnika te, poput pružanja drugih usluga, podliježe zahtjevima u pogledu dozvole i postupcima primjenjivima u državama članicama Europske unije. Za odvjetnike koji pružaju pravne usluge u vezi s javnim međunarodnim pravom i stranim pravom, ti zahtjevi u pogledu dozvole i postupci mogu, između ostalog, biti sukladnost s lokalnim etičkim kodeksima, uporaba naziva dobivenog u domaćoj zemlji (osim ako je naziv priznat u zemlji domaćinu), zahtjevi u pogledu osiguranja, jednostavan upis u odvjetničku komoru ili pojednostavljeni pristup odvjetničkoj komori zemlje domaćina na temelju testiranja sposobnosti i pravna ili profesionalna porezna rezidentnost u zemlji domaćinu. Pravne usluge u pogledu prava EU-a u načelu pruža potpuno kvalificirani odvjetnik koji je član odvjetničke komore u državi članici Europske unije i djeluje osobno, a pravne usluge u pogledu prava države članice Europske unije u načelu pruža potpuno kvalificirani odvjetnik koji je član odvjetničke komore u toj državi članici i djeluje osobno. Puno članstvo u odvjetničkoj komori u odgovarajućoj državi članici Europske unije stoga može biti potrebno za zastupanje pred sudovima i ostalim nadležnim tijelima u stranci EU-a jer uključuje bavljenje postupovnim pravom EU-a i nacionalnim postupovnim pravom. Međutim, u nekim državama članicama strani odvjetnici koji nemaju puno članstvo u odvjetničkoj komori smiju u građanskim postupcima zastupati stranku koja je državljanin ili pripada državi u kojoj se odvjetnik smije baviti pravom.

(6)  Ne uključuje usluge pravnog savjetovanja i pravnog zastupanja o poreznim pitanjima, koje se nalaze pod točkom 6.A.a) Pravne usluge.

(7)  Dobava farmaceutskih proizvoda općoj javnosti, poput pružanja ostalih usluga, podliježe zahtjevima u pogledu dozvole i kvalifikacija te postupcima primjenjivima u državama članicama Europske unije. Kao opće pravilo, ta je djelatnost rezervirana za ljekarnike. U nekim državama članicama za ljekarnike je rezervirana samo dobava lijekova na recept.

(8)  Uključena usluga odnosi se na posao agenta nekretninama i ne utječe ni na kakva prava i/ili ograničenja za fizičke ili pravne osobe koje kupuju nekretninu.

(9)  Usluge održavanja i popravka prijevozne opreme (SKP 6112, 6122, 8867 i SKP 8868) nalaze se pod točkama 1.F. l.) 1. do 1.F. l) 4. Usluge održavanja i popravka za uredske strojeve i opremu, uključujući računala (SKP 845) nalaze se pod točkom 6.B. Računalne i srodne usluge.

(10)  Ne uključuje usluge tiskanja, koje su uvrštene pod SKP 88442 i mogu se naći pod točkom 6.F. p).

(11)  Ne uključuje usluge održavanja i popravka koje se nalaze pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 6.B i 6.F.l).

Ne uključuje usluge maloprodaje energetskih proizvoda koji se nalaze pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točkama 19.E i 19.F.

(12)  Priprema i dostava hrane i pića (catering) u uslugama zračnog prometa nalaze se pod naslovom POMOĆNE PROMETNE USLUGE pod točkom 17.E.a) Usluge prihvata i otpreme zrakoplova.

(13)  Dio SKP-a 71235, koji se nalazi pod naslovom KOMUNIKACIJSKE USLUGE u točki 7.A. Poštanske i kurirske usluge.

(14)  Prijevoz goriva cjevovodima nalazi se pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 19.B.

(15)  Ne uključuje usluge održavanja i popravka prijevozne opreme koje se nalaze pod naslovom POSLOVNE USLUGE u točkama 6.F.(l) 1. do 6.F.(l) 4.

(16)  Pomoćne usluge u prijevozu goriva cjevovodima nalaze se pod naslovom ENERGETSKE USLUGE u točki 19.C.

(17)  Uključuje sljedeće usluge pružene za naknadu ili na temelju ugovora: savjetodavne i konzultantske usluge u vezi s rudarstvom, priprema zemljišta, instalacija opreme na mjestu iskopa, bušenje, usluge s oruđem za bušenje, usluge u vezi s kućištem i cijevima, usluge u području tehnike mulja i dobave, nadzor krutih tvari, posebne operacije traženja i rada u oknima, geologija bušotina i nadzor bušenja, uzimanje uzoraka jezgre, ispitivanje okana, usluge ožičenja, dostava i rad tekućina za završne radove (slana voda), dostava i ugradnja uređaja za završne radove, cementiranje (ubrizgavanje pod tlakom), usluge simulacije (lomljenje, obrada kiselinama i ubrizgavanje pod tlakom), usluge završnih radova i popravka okna, pečaćenje i napuštanje okna. Ne uključuje izravan pristup prirodnim resursima ili iskorištavanje prirodnih resursa. Ne uključuje pripremne radove na lokaciji za rudarenje resursa osim nafte i plina (SKP 5115) koje se nalazi pod naslovom 8. GRADITELJSTVO I POVEZANE INŽENJERSKE USLUGE

(18)  Usluge terapeutske masaže i termalnog liječenja nalaze se u točkama 6.A.h) Zdravstvene i stomatološke usluge, 6.A.j) 2. Usluge medicinskih sestara, fizioterapeuta i paramedicinskog osoblja te zdravstvene usluge (13.A i 13.C).


PRILOG V.

POPIS IZUZEĆA PO NAČELU NAJPOVLAŠTENIJE DRŽAVE

STRANKA EU-a

Sektor ili podsektor

Opis mjere uz naznaku neusklađenosti s člancima 7.8. i 7.14.

Zemlje na koje se mjera primjenjuje

Planirano trajanje

Uvjeti zbog kojih je potrebno izuzeće

1. Svi sektori

Europska unija zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman zemalja koji proizlazi iz posebne odredbe sadržane u sporazumima o ekonomskoj integraciji u kojima Europska unija čini stranku i prema kojima Europska unija može izmijeniti bilo koju mjeru samo u opsegu u kojem izmjena ne smanjuje sukladnost mjere, jer je postojala neposredno prije izmjene, uz obveze pristupa tržištu, nacionalnog tretmana i najpovlaštenije države u tim sporazumima o ekonomskoj integraciji.

Sve države

Neodređeno

Zaštita različitog tretmana proizašlog iz tzv. rachet klauzula.

2. Cestovni promet

U Rumunjskoj je dopuštenje za vozila registrirana u zemljama navedenima u stupcu 3 za prijevoz dobara i/ili putnika u skladu s postojećim ili budućim sporazumima o cestovnom prometu. Kabotaža u cestovnom prometu rezervirana je za domaća registrirana vozila

Austrija, Albanija, Belgija, Bugarska, Češka, Cipar, Hrvatska, Danska, Švicarska, Latvija, Litva, Francuska, Finska, Italija, Iran, Njemačka, Grčka, Luksemburg, Velika Britanija, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugal, Španjolska, Švedska, Slovačka, Sirija, Slovenija, Turska, Mađarska i možda druge zemlje u budućnosti.

Neodređeno

Potreba za izuzećem povezana je s regionalnim posebnostima prekograničnog pružanja usluga cestovnog prometa.

3. Željeznički promet

Putnici i teret

Mjere poduzete na temelju postojećih i budućih sporazuma kojima se reguliraju prava prometa i radni uvjeti te odredbe o uslugama prometa na državnom području Bugarske, Češke i Slovačke te između predmetnih zemalja.

Sve zemlje s kojima sporazumi jesu ili će biti na snazi.

Neodređeno

Zaštita cjelovitosti infrastrukture željezničkog prometa i okoliša te reguliranje prava prometa na državnom području Češke i Slovačke te između dotičnih zemalja.

4. Cestovni promet

Putnici i teret

Odredbe u postojećim ili budućim sporazumima o međunarodnom cestovnom prijevozu tereta (uključujući kombinirani promet – cestovni/željeznički) i prijevozu putnika sklopljenima između Zajednice/Europske unije ili država članica i trećih zemalja koje:

(a)

zadržavaju ili ograničavaju odredbu o uslugama prijevoza između ugovornih stranaka ili preko državnog područja ugovornih stranaka za vozila registrirana u svakoj ugovornoj stranci (1); ili

(b)

omogućavaju oslobođenje od poreza za takva vozila.

Švicarska, države srednje, istočne i jugoistočne Europe i sve članice Zajednice neovisnih država, Albanija, Turska, Libanon, Izrael, Sirija, Jordan, Egipat, Tunis, Alžir, Maroko, Iran, Afganistan, Irak i Kuvajt.

Neodređeno

Potreba za izuzećem povezana je s regionalnim značajkama prekograničnog pružanja usluga cestovnog prometa.

5. Cestovni promet

Putnici i teret

Mjere poduzete na temelju postojećih i budućih sporazuma te kojima se zadržavaju ili ograničavaju usluge prometa i određuju radni uvjeti, uključujući dozvole za provoz i/ili povlaštene cestovne poreze za usluge prijevoza u, unutar, preko i iz Češke prema navedenim ugovornim strankama.

Sve zemlje s kojima sporazumi jesu ili će biti na snazi.

Neodređeno

Zaštita cjelovitosti infrastrukture cestovnog prometa i okoliša te reguliranje prava prometa na državnom području Češke te između dotičnih zemalja.

6. Cestovni promet

Putnici i teret

Odredbe u postojećim ili budućim uzajamnim dvostranim i višestranim sporazumima o međunarodnom cestovnom prometu (uključujući kombinirani cestovni i željeznički promet) zadržavajući kabotažni prijevoz u Finskoj.

Sve zemlje s kojima su dvostrani i višestrani sporazumi na snazi.

Neodređeno

Regionalna specifičnost usluga cestovnog prometa.

7. Cestovni promet

Putnici i teret

Izuzeće od plaćanja PDV-a u Austriji ograničeno je na međunarodni putnički promet koji obavljaju strani poduzetnici motornim vozilima registriranima u zemljama iz stupca 3.

Države slijednice bivše Jugoslavije, Švicarska i države slijednice bivšeg SSSR-a (uz iznimku baltičkih država, Azerbajdžana, Gruzije, Moldavije i Uzbekistana).

Neodređeno

Reciprocitet; olakšavanje razvoja međunarodnih putovanja.

8. Cestovni promet

Putnici i teret

Izuzeće od poreza na motorna vozila u Austriji pod određenim uvjetima na temelju de facto reciprociteta, ograničeno na vozila registrirana u zemljama iz stupca 3.

Izrael, Monako, San Marino, Turska, Vatikanski Grad i Sjedinjene Države.

Neodređeno

Reciprocitet; olakšavanje razvoja međunarodnih putovanja i/ili međunarodnog prijevoza robe.

9. Cestovni promet

Putnici i teret

Mjere poduzete na temelju dvostranih sporazuma kojima se utvrđuje pružanje usluga prijevoza i određuju radne uvjete, uključujući dvostrane dozvole za provoz i drugi promet u državno područje Litve te preko i iz državnog područja Litve prema ugovornim strankama te cestovne poreze i davanja.

Sve zemlje s kojima sporazumi jesu ili će biti na snazi.

Neodređeno

Zaštita cjelovitosti infrastrukture cestovnog prometa i okoliša te reguliranje prava prometa na državnom području Litve te između navedenih zemalja.

10. Cestovni promet

Putnici i teret

Mjere poduzete na temelju postojećih i budućih sporazuma kojima se zadržava i/ili ograničava pružanje takvih usluga prijevoza te utvrđuju uvjeti tog pružanja, uključujući dozvole za provoz i/ili povlaštene cestovne poreze na državnom području Bugarske ili preko bugarskih granica.

Sve zemlje s kojima sporazumi jesu ili će biti na snazi.

Neodređeno

Zaštita cjelovitosti infrastrukture cestovnog prometa i okoliša te reguliranje prava prometa na državnom području Bugarske te između dotičnih zemalja.

11. Sve usluge putničkog i teretnog prometa osim pomorskog prometa

Poljska: zahtjev za reciprocitetom koji se odnosi na pružanje usluga prijevoza za pružatelje iz predmetnih zemalja u državnom području takvih zemalja te u ili preko njega.

Sve države

Neodređeno

Sustav postojećih i budućih recipročnih sporazuma o prometnoj suradnji (ili sličnih) te promicanje i zaštita stranih ulaganja, između ostalog primjenom prijevoznih kvota proizašlih iz dvostrano dogovorenog sustava dozvola.

12. Cestovni promet

Putnici i teret

Mjere poduzete na temelju postojećih i budućih sporazuma te kojima se zadržava ili ograničava pružanje usluga prijevoza i određuju radni uvjeti, uključujući dozvole za provoz i/ili povlaštene cestovne poreze za usluge prijevoza u Slovačkoj te unutar, preko i iz nje prema navedenim ugovornim strankama.

Sve zemlje s kojima sporazumi jesu ili će biti na snazi.

Neodređeno

Zaštita cjelovitosti infrastrukture cestovnog prometa i okoliša te reguliranje prava prometa na državnom području Slovačke te između dotičnih zemalja.

13. Cestovni promet

Teret (SKP 7123)

Odobrenje za uspostavljanje komercijalne prisutnosti u Španjolskoj može se odbiti pružateljima usluga čija zemlja podrijetla ne odobrava učinkovit pristup tržištu španjolskim pružateljima usluga.

Sve države

Neodređeno

Potreba za osiguranjem učinkovitog pristupa tržištu i jednakog tretmana španjolskih pružatelja usluga.

14. Cestovni promet – Putnici i teret

Mjere koje se primjenjuju na temelju postojećih i budućih sporazuma o međunarodnom cestovnom prometu te kojima se zadržava ili ograničava pružanje usluga prijevoza i određuju radni uvjeti, uključujući dozvole za provoz i/ili povlaštene cestovne poreze za usluge prijevoza u Hrvatsku te unutar, preko i iz Hrvatske prema navedenim ugovornim strankama.

Sve zemlje s kojima Hrvatska ima na snazi sporazume o cestovnom prometu.

Neodređeno

Potreba za izuzećem povezana je s regionalnim značajkama usluga cestovnog prometa i potrebom za reguliranjem prava prometa na državnom području Hrvatske i diljem nje te između Hrvatske i predmetnih država.

15. Pomoćne usluge zračnog prometa

(a) usluge popravka i održavanja zrakoplova za vrijeme kojih je zrakoplov povučen iz prometa;

(b) usluga prodaje i stavljanja na tržište usluga u zračnom prometu;

(c) usluga računalnog rezervacijskog sustava (CRS) i

(d) ostale pomoćne usluge za usluge u zračnom prometu, poput usluga prihvata i otpreme zrakoplova, usluga iznajmljivanja zrakoplova s posadom i usluga upravljanja zračnom lukom

Pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman zemljama na temelju bilo kojeg međunarodnog sporazuma koji je na snazi ili potpisan nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Sve države

Neodređeno

Potrebno za zaštitu postojećih i budućih međunarodnih sporazuma.

16. Usluge CRS-a, prodaje i stavljanja na tržište usluga u zračnom prometu

Odredbe članka 7. Uredbe (EEZ) br. 2299/89 kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 3089/93 pri čemu se obveze dobavljača sustava CRS-a ili matičnih i pridruženih zračnih prijevoznika ne primjenjuju na dobavljače sustava CRS-a ili matične i pridružene zračne prijevoznike zemalja u kojima tretman jednak tome primijenjen na temelju Uredbe nije u skladu s dobavljačima sustava CRS-a stranke EU-a ili matičnih i pridruženih zračnih prijevoznika u zemljama.

Sve zemlje u kojima se nalazi dobavljač sustava CRS-a ili matični zračni prijevoznik.

Neodređeno

Potreba za izuzećem rezultata od nedovoljnog razvoja višestrano dogovorenih propisa za upravljanje CRS-om.

17. Usluge utovara i istovara tereta te usluge pohrane i skladištenja u pomorskim i riječnim lukama, uključujući usluge koje se odnose na kontejnere i robu u kontejnerima

Pravo pružanja takvih usluga daje Bugarska na temelju reciprociteta te dvostranih sporazuma s dotičnim zemljama.

Sve države

Neodređeno

Cilj primjene takve mjere jest jamčiti jednaki pristup tržištu ostalih zemalja bugarskim pružateljima takvih usluga.

18. Promet unutarnjim plovnim putovima

Mjere temeljene na postojećim ili budućim sporazumima o pristupu unutarnjim plovnim putovima (uključujući sporazume koji prate poveznicu Rajna-Majna-Dunav), koje rezerviraju prava prometa za subjekte čije je sjedište u dotičnim državama i koji ispunjavaju kriterije državljanstva u pogledu vlasništva.

Švicarska, države srednje, istočne i jugoistočne Europe te sve članice Zajednice neovisnih država.

Neodređeno

Izuzeće potrebno za određene zemlje samo do sklapanja ili dovršetka sporazuma o ekonomskoj integraciji.

Reguliranje prometnog kapaciteta na unutarnjim plovnim putovima, uzimajući u obzir geografsku specifičnost.

19. Promet unutarnjim plovnim putovima

Propisi o provedbi Konvencije iz Mannheima o plovidbi Rajnom (2).

Švicarska

Neodređeno

Reguliranje prometnog kapaciteta na unutarnjim plovnim putovima, uzimajući u obzir geografsku specifičnost.

20. Prijevoz unutarnjim plovnim putovima

Putnici i teret

U Austriji:

(a)

određena prava prometa zadržana su za plovila zemalja iz stupca 3. (zahtjevi državljanstva u pogledu vlasništva); i

(b)

priznaju se potvrde i licencije zemalja iz stupca 3.

Države slijednice bivše Jugoslavije i države slijednice bivšeg SSSR-a.

Neodređeno; izuzeće se primjenjuje na postojeće i nove mjere.

Povijesni razvoj; posebni regionalni aspekti

21. Unutarnji plovni putovi

Putnici i teret

Mjere poduzete na temelju postojećih i budućih sporazuma koje zadržavaju pristup i prava prometa na unutarnjim plovnim putovima stranim subjektima u Slovačkoj.

Sve zemlje s kojima sporazumi jesu ili će biti na snazi.

Neodređeno

Zaštita cjelovitosti infrastrukture i okoliša te reguliranje prava prometa u Slovačkoj.

22. Pomorski promet

Mjere koje se odnose na poslovni nastan, djelatnosti i poslove brodarskih društava izvan obveze koju je Koreja preuzela u Prilogu 7-A.

Neodređeno

Neodređeno

Međunarodni sporazumi u kontekstu cjelokupnih trgovinskih odnosa.

23. Pomorski promet

Kabotaža

Postojeće ili buduće recipročne mjere koje poduzima Finska kojima se izuzimaju plovila registrirana pod stranom zastavom određene druge zemlje od opće zabrane vođenja kabotažnog prometa u Finskoj.

Sve države

Neodređeno

Regionalna specifičnost pomorskog kabotažnog prometa.

24. Pomorski promet

Recipročne mjere koje poduzima Švedska temeljene na postojećim i budućim sporazumima kojima se izuzimaju plovila registrirana pod stranom zastavom zemalja iz stupca 3. do opće zabrane vođenja kabotažnog prometa u Švedskoj.

Sve zemlje s kojima su dvostrani i višestrani sporazumi na snazi.

Neodređeno

Reguliranje kabotažnog prometa na temelju recipročnih sporazuma.

25. Usluge unajmljivanja/iznajmljivanja bez izvođača u vezi s brodovima (SKP 83103)

Iznajmljivanje plovila s posadom

(SKP 7213, 7223)

Zakup stranih brodova od strane potrošača s boravištem u Njemačkoj može podlijegati uvjetu reciprociteta.

Sve države

Neodređeno

Potreba za osiguranjem učinkovitog pristupa tržištu i jednakog tretmana njemačkih pružatelja usluga.

26. Ribarstvo

Europska unija zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman zemljama na temelju bilo kojeg dvostranog ili višestranog međunarodnog sporazuma o ribarstvu koji je na snazi ili potpisan nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Sve države

Neodređeno

Potrebno za zaštitu postojećih i budućih dvostranih i višestranih međunarodnih sporazuma.

27. Ribolov i usluge povezane s ribolovom

Povlašteni tretman – na području sudske nadležnosti uključenih zemalja – za usluge i pružatelje usluga iz zemalja s kojima Poljska ima povoljne odnose u području ribolova, u skladu s međunarodnim praksama i politikama očuvanja okoliša ili sporazumima o ribarstvu, posebno u Baltičkome moru.

Sve države

Neodređeno

Suradnja u pogledu očuvanja ribarstva i ribolova na temelju prakse te postojećih i budućih sporazuma, posebno u Baltičkome moru.

28. Pravne usluge

Odvjetnici iz stranih zemalja mogu djelovati kao odvjetnici na sudu u Litvi samo u skladu s dvostranim sporazumima o pravnoj pomoći.

Sve zemlje s kojima sporazumi jesu ili će biti na snazi.

Neodređeno

Potreba za osiguranjem mogućnosti kontrole zakonitosti i odgovornosti.

29. Pravne usluge

U Bugarskoj se puni nacionalni tretman u pogledu osnivanja i upravljanja društvima, kao i pružanja usluga, može produžiti samo društvima osnovanima u zemljama navedenima u stupcu 3. i njihovim državljanima.

Zemlje s kojima preferencijalni aranžmani jesu ili će biti zaključeni.

Neodređeno

Obveze na temelju međunarodnih sporazuma.

30. Zdravstvene usluge

Mogućnost za ciparske državljane za liječenje koje nije dostupno na Cipru, u određenim zemljama s kojima dvostrani sporazumi jesu ili će biti potpisani u budućnosti.

Sve zemlje s kojima bi zdravstvena suradnja mogla biti poželjna.

Neodređeno

Mjera je potrebna zbog postojanja ili mogućeg budućeg potpisivanja novih dvostranih sporazuma između Cipra i trećih zemalja kojima je Cipar geografski blizu ili s kojima ima druge posebne veze.

31. Usluge liječnika i stomatologa

Javno zdravstveno osiguranje, subvencioniranje te planovi i programi naknada kojima se pokrivaju troškovi i izdatci povezani s uslugama liječnika i stomatologa pruženih stranim državljanima na državnom području Bugarske, daju se na temelju reciprociteta u okviru dvostranih sporazuma.

Zemlje s kojima takvi dvostrani sporazumi jesu ili će biti sklopljeni.

Neodređeno

Obveze na temelju međunarodnih sporazuma.

32. Javne usluge socijalnog osiguranja

Odredbe dvostranih sporazuma o socijalnom osiguranju sklopljenih između Cipra i određenih zemalja.

Australija, Egipat, Kanada, provincija Quebec i bilo koja zemlja s kojom se u budućnosti može sklopiti sporazum.

Neodređeno

Omogućavanje osobama koje jesu ili postanu podložne zakonodavstvu o socijalnom osiguranju ugovornih stranaka da zadrže svoja prava u pogledu socijalnog osiguranja ako se presele iz jedne zemlje u drugu ili da steknu takva prava.

Ti sporazumi kojima se, između ostalog, osigurava zbrajanje razdoblja osiguranja ili boravišta u ugovornoj stranci u svrhu ostvarivanja povlastica, sklopljeni su između Cipra i zemalja s kojima postoji kretanje radne snage.

33. Objavljivanje

(dio SKP-a 88442)

Strano sudjelovanje u trgovačkim društvima u Italiji koje prelazi 49 % kapitala i prava glasa u trgovačkim društvima podložno je uvjetu reciprociteta.

Sve države

Neodređeno

Potreba za osiguranjem učinkovitog pristupa tržištu i jednakog tretmana talijanskih pružatelja usluga.

34. Usluge novinskih agencija

(dio SKP 962)

Strano sudjelovanje u trgovačkim društvima u Francuskoj koja objavljuju izdanja na francuskom jeziku, a koje prelazi 20 % kapitala ili prava glasa u trgovačkim društvima podložno je uvjetu reciprociteta.

Sve države

Neodređeno

Potreba za osiguranjem učinkovitog pristupa tržištu i jednakog tretmana francuskih pružatelja usluga.

35. Usluge tiskovnih agencija

(dio SKP 962)

Pristup tržištu u Francuskoj. Podložno uvjetu reciprociteta.

Sve države

Neodređeno

Potreba za osiguranjem učinkovitog pristupa tržištu i jednakog tretmana francuskih pružatelja usluga.

36. Kupnja zemljišta

U skladu s Ustavom, lokalnim vladama (općinama) Republike Litve, ostalim nacionalnim subjektima, kao i stranim subjektima iz zemalja navedenih u stupcu 3. koji vode gospodarske djelatnosti u Litvi, a koje su utvrđene ustavnim pravom, u skladu s kriterijima europske i druge integracije na koje je Litva usmjerena, dopušteno je stjecati, u svoje vlasništvo, čestice nepoljoprivrednog zemljišta potrebne za izgradnju građevina i objekata potrebnih za njihove neposredne djelatnosti i upravljanje njima. Postupak stjecanja zemljišnih čestica, uvjeti i ograničenja utvrđuju se ustavnim pravom.

Sve zemlje utvrđene ustavnim pravom: države članice OECD-a (3), NATO-a i povezane zemlje EU-a.

Neodređeno

Želja za stvaranjem povoljnijih uvjeta za veću gospodarsku suradnju između Litve i dotičnih zemalja.

37. Usluge turističkih vodiča

U Litvi turistički vodiči iz stranih zemalja mogu pružati usluge turističkih vodiča samo u skladu s dvostranim sporazumima (ili ugovorima) o pružanju usluga turističkih vodiča prema načelu reciprociteta.

Sve zemlje s kojima sporazumi (ili ugovoru) jesu ili će biti na snazi.

Neodređeno

Zaštita i promicanje kulturnog identiteta.

38. Nekretnine

U Hrvatskoj zahtjev za reciprocitetom za strane osobe i odobrenje ministra vanjskih poslova, osim za useljenike iz bivših jugoslavenskih republika i njihove potomke koji ne posjeduje državljanstvo i koji moraju imati odobrenje ministarstva nadležnog za useljavanje.

Sve države

Privremeno

Politička sagledavanja i razlozi povezani s platnom bilancom

39. Svi sektori

Cipar:

Odricanje od ograničenja pristupa tržištu i nacionalnog tretmana na području komercijalne prisutnosti, uključujući kretanje kapitala, u odnosu na zemlje navedene u stupcu 3.

Zemlje EFTA-e

Neodređeno

Postupna liberalizacija komercijalne prisutnosti. U pripremi su dvostrani sporazumi koji se odnose na zajedničku zaštitu i promicanje ulaganja s nekim zemljama EFTA-e.

40. Svi sektori

Mjere koje poduzimaju Danska, Švedska i Finska u cilju promicanja nordijske suradnje, kao što su:

(a)

financijska potpora projektima istraživanja i razvoja (Nordijski industrijski fond);

(b)

financiranje studija izvedivosti za međunarodne projekte (nordijski fond za izvoz projekata) i

(c)

financijska pomoć trgovačkim društvima (4) koja se koriste tehnologijom zaštite okoliša (Nordijska financijska korporacija za okoliš – NEFCO).

Island i Norveška

Neodređeno

Očuvanje i razvoj nordijske suradnje.

41. Svi sektori

Poljska:

Pojmovi komercijalne prisutnosti koji prelaze ograničenja za Poljsku iz Priloga 7-A, sadržani u:

(a)

ugovorima o trgovini i plovidbi;

(b)

ugovorima o poslovnim i gospodarskim odnosima; i

(c)

sporazumima o promicanju i zaštiti stranih ulaganja.

Sve države

Neodređeno

Recipročne odredbe postojećih i budućih sporazuma

42. Svi sektori

Poljska prihvaća obveznu arbitražu investicijskih sporova između ulagača i države koju pokreću pružatelji usluga zemalja s kojima je Poljska sklopila ili će sklopiti sporazume koji predviđaju takav postupak ili koja se pokreće u pogledu njih.

Sve države

Neodređeno

Promicanje i zaštita stranih ulaganja.

43. Svi sektori

Odobrenje za kupnju nekretnina u Italiji za strane fizičke i pravne osobe dano prema načelu reciprociteta.

Sve države

Neodređeno

Zahtjev reciprociteta potreban je kako bi se osigurao jednaki tretman za Talijane u ostalim zemljama.

44. Svi sektori

Izuzeće od zahtjeva državljanstva za bavljenje određenim djelatnostima i zanimanjima u Portugalu za fizičke osobe koje pružaju usluge iz zemalja navedenih u stupcu 3.

Zemlje u kojima je službeni jezik portugalski (Angola, Brazil, Gvineja Bisau, Mozambik, Sveti Toma i Princip i Zelenortski otoci).

Neodređeno

Ova mjera odražava povijesne veze između Portugala i tih zemalja.

45. Svi sektori

Mjere na temelju postojećih ili budućih dvostranih sporazuma između određenih država članica Europske unije (5) te dotičnih zemalja i kneževina kojima se predviđa pravo poslovnog nastana za fizičke i pravne osobe.

San Marino, Monako, Andora i Država Vatikanskoga Grada

Neodređeno

Geografska situacija i povijesne, gospodarske i kulturološke veze između država članica Europske unije i predmetnih zemalja i kneževina.


KOREJA

Sektor ili podsektor

Opis mjere uz naznaku njezine nesukladnosti s načelom najpovlaštenije države

1. Svi sektori

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman zemljama na temelju bilo kojeg međunarodnog sporazuma potpisanog nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma uključujući:

(a)

ribarstvo; ili

(b)

pomorska pitanja, uključujući spašavanje.

2. Svi sektori

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman zemljama koji proizlazi iz posebne odredbe sadržane u sporazumima o ekonomskoj integraciji u kojima Koreja čini stranku i prema kojima Koreja može izmijeniti bilo koju mjeru samo u opsegu u kojem izmjena ne smanjuje sukladnost mjere jer je postojala neposredno prije izmjene, uz obveze pristupa tržištu, nacionalnog tretmana i najpovlaštenije države u tim sporazumima o ekonomskoj integraciji.

3. Pomoćne usluge zračnog prometa

(a) usluge popravka i održavanja zrakoplova za vrijeme kojih je zrakoplov povučen iz prometa;

(b) usluga prodaje i stavljanja na tržište usluga u zračnom prometu;

(c) usluga računalnog rezervacijskog sustava (CRS); i

(d) ostale pomoćne usluge za usluge u zračnom prometu, poput usluga prihvata i otpreme zrakoplova, usluga iznajmljivanja zrakoplova s posadom i usluga upravljanja zračnom lukom

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman zemljama na temelju bilo kojeg međunarodnog sporazuma o pomoćnim uslugama u zračnom prometu potpisanog nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

4. Skupine u nepovoljnom položaju

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se dodjeljuju prava ili prednosti skupinama koje su u socijalno ili gospodarsko nepovoljnom položaju, kao što su osobe s invaliditetom, osobe s iznimnim zaslugama za državu i etničke manjine.

5. Usluge socijalne skrbi

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se dodjeljuje različiti tretman osobama iz ostalih zemalja u pogledu službi zaduženih za provedbu zakona i izvršavanje kazni te sljedećih usluga u opsegu u kojem su one usluge socijalne skrbi koje su uspostavljene ili se održavaju u javne svrhe: sigurnost ili osiguranje dohotka, socijalna sigurnost ili osiguranje, socijalna skrb, javno osposobljavanje, zdravlje i skrb za djecu.

6. Komunikacijske usluge

Usluge emitiranja

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se dodjeljuje različiti tretman osobama iz ostalih zemalja zbog primjene recipročnih mjera ili na temelju međunarodnih sporazuma o dijeljenju radijskog spektra, uz jamstvo pristupa tržištu, ili nacionalni tretman u pogledu jednosmjernog satelitskog prijenosa izravno-u-dom (DTH) i izravnog satelitskog prijenosa (DBS) televizijskih i digitalnih audio usluga.

7. Prometne usluge

Željeznički promet

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman zemljama na temelju bilo kojeg međunarodnog sporazuma o željezničkom prometu koji je potpisan nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

8. Prometne usluge

Usluge putničkog cestovnog prometa

(Usluge taksija i redovnog putničkog cestovnog prometa)

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman osobama iz ostalih zemalja u pogledu usluga taksija i redovnog putničkog cestovnog prometa.

9. Prometne usluge

Usluge teretnog cestovnog prometa

(ne uključujući usluge cestovnog prometa vezane uz kurirske usluge)

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman osobama iz ostalih zemalja u pogledu usluga teretnog cestovnog prometa, ne uključujući cestovni promet kontejnerskog tereta (isključujući kabotažu) međunarodnih brodarskih društava te usluga cestovnog prometa povezanih s kurirskim uslugama.

10. Prometne usluge

Usluge prometa unutarnjim plovnim putovima i usluge prometa u svemiru

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman osobama iz ostalih zemalja u pogledu usluga prometa unutarnjim plovnim putovima te u svemiru.

11. Usluge obrazovanja

Predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko, visoko i drugo obrazovanje

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman osobama iz ostalih zemalja u pogledu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja; visokog obrazovanja u području zdravlja i medicine; visokog obrazovanja za buduće predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske nastavnike; strukovnog dodiplomskog obrazovanja u području prava; obrazovanja na daljinu na svim razinama obrazovanja (osim usluga obrazovanja odraslih, pod uvjetom da se takvim uslugama ne dodjeljuju akademski bodovi, diplome ili stupnjevi); i ostalih usluga obrazovanja.

Ovaj unos ne primjenjuje se za ispitivanje razine obrazovanosti za upotrebu u inozemstvu. Radi veće sigurnosti, ništa u ovom Sporazumu ne utječe na ovlaštenje Koreje za odabir i primjenu ispitivanja razine obrazovanosti ili reguliranje školskog nastavnog plana i programa u skladu s domaćom politikom obrazovanja.

12. Usluge socijalne skrbi

Zdravstvene usluge

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman osobama iz ostalih zemalja u pogledu zdravstvenih usluga.

Ovaj unos ne primjenjuje se na povlaštene mjere predviđene u Zakonu o određivanju i upravljanju slobodnim gospodarskim zonama (zakon br. 9216., 26. prosinca 2008.) i Posebnom zakonu o uspostavljanju posebne samoupravne provincije Jeju i stvaranju slobodnog međunarodnoga grada (zakon br. 9526., 25. ožujka 2009.) u vezi s osnivanjem medicinskih ustanova, ljekarni i sličnih ustanova te pružanjem zdravstvenih usluga na daljinu onim geografskim područjima koja su navedena u tim zakonima.

13. Rekreacijske, kulturne i sportske usluge

Usluge promicanja igranog filma, oglašavanja ili postprodukcije

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman osobama iz ostalih zemalja u pogledu usluga promicanja igranog filma, oglašavanja ili postprodukcije.

14. Prometne usluge

Pomorski putnički promet i pomorska kabotaža

Koreja zadržava pravo donošenja ili zadržavanja svih mjera kojima se odobrava različiti tretman osobama iz ostalih zemalja u pogledu pružanja usluga međunarodnog pomorskog putničkog prometa, pomorske kabotaže i upravljanja korejskim plovilima, uključujući sljedeće mjere:

Osoba koja pruža usluge međunarodnog pomorskog putničkog prometa mora dobiti licenciju ministra za zemljište, promet i pomorska pitanja, što podliježe ispitivanju gospodarskih potreba.

Pomorska kabotaža rezervirana je za korejska plovila. Pomorska kabotaža uključuje pomorski promet među lukama smještenima duž cijelog korejskog poluotoka i bilo kojeg susjednog otoka. Korejsko plovilo znači:

a)

plovilo u vlasništvu korejske vlade, državnog poduzeća ili ustanove osnovane od strane Ministarstva za zemljišta, promet i pomorska pitanja;

b)

plovilo u vlasništvu korejskog državljanina;

c)

plovilo u vlasništvu poduzeća ustrojenog na temelju korejskog Trgovačkog zakonika;

d) plovilo u vlasništvu poduzeća ustrojenog na temelju stranog prava s glavnim uredom u Koreji čiji je dae-pyo-ja (na primjer, glavni izvršni direktor, predsjednik ili slični glavni viši službenik) korejski državljanin. Ako postoji više od jednog, svi dae-pyo-ja moraju biti korejski državljani.


(1)  S obzirom na Austriju, dio izuzeća od načela najpovlaštenije države u vezi s pravima prometa obuhvaća sve zemlje s kojima dvostrani sporazumi o cestovnom prometu ili ostali aranžmani u vezi s cestovnim prometom postoje ili mogu biti poželjni.

(2)  Sljedeće države članice Europske unije obuhvaćene su ovim izuzećem od načela najpovlaštenije države: Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina.

(3)  Pod uvjetom da su te zemlje bile članice OECD-a i NATO-a prije 20. lipnja 1996.

(4)  Primjenjuje se na istočnoeuropska trgovačka društva koja surađuju s najmanje jednim nordijskim društvom.

(5)  Obuhvaćene su sljedeće države članice: Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina.


Top