EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1904

Uredba Vijeća (EU) 2022/1904 od 6. listopada 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

ST/12825/2022/INIT

SL L 259I, 6.10.2022, p. 3–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1904/oj

6.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

LI 259/3


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1904

od 6. listopada 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/1909 od 6. listopada 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Uredbom (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere predviđene u Odluci Vijeća 2014/512/ZVSP (3).

(3)

Kao odgovor na daljnju agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu, organizaciju nezakonitih lažnih „referenduma” u dijelovima regija Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja koji su trenutačno pod okupacijom Ruske Federacije, nezakonito pripojenje tih ukrajinskih regija Ruskoj Federaciji, kao i mobilizaciju u Ruskoj Federaciji te njezinu opetovanu prijetnju upotrebom oružja za masovno uništenje, Vijeće je 6. listopada 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/1909 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP.

(4)

Odlukom (ZVSP) 2022/1909 proširuje se popis ograničenih proizvoda koji bi mogli doprinijeti vojnom i tehnološkom napretku Ruske Federacije ili razvoju njezina obrambenog i sigurnosnog sektora uvrštavanjem na taj popis određenih kemijskih tvari, nervnih agensa i robe koji nemaju nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, ili koji bi se mogli koristiti u te svrhe. Roba koja podliježe toj zabrani obuhvaćena je i Uredbom (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća (4). U tom kontekstu Uredbu (EU) br. 833/2014 treba tretirati kao lex specialis te ona u slučaju sukoba ima prednost pred Uredbom (EU) 2019/125.

(5)

Odlukom (ZVSP) 2022/1909 zabranjuju se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva. Roba koja podliježe toj zabrani obuhvaćena je i Uredbom (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (5). U tom kontekstu Uredbu (EU) br. 833/2014 treba tretirati kao lex specialis te ona u slučaju sukoba ima prednost pred Uredbom (EU) br. 258/2012.

(6)

Odlukom (ZVSP) 2022/1909 dodatno se proširuje zabrana uvoza proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Ruske Federacije ili su izvezeni iz Ruske Federacije. Njome se također uvode ograničenja uvoza za dodatne proizvode kojima se ostvaruju znatni prihodi za Rusku Federaciju. Ta se zabrana odnosi na robu koja je podrijetlom iz Ruske Federacije ili je izvezena iz Ruske Federacije, a uključuje primjerice drvnu celulozu i papir, određene elemente koji se koriste u industriji nakita, kao što su drago kamenje i plemeniti metali, određene strojeve i kemijsku robu, cigarete, plastiku i gotove kemijske proizvode, primjerice kozmetiku. Njome se također proširuje zabrana izvoza dodavanjem novih proizvoda na popis robe koja bi mogla doprinijeti unapređivanju ruskih industrijskih kapaciteta. Njome se uvode i ograničenja prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza dodatne robe koja se upotrebljava u zrakoplovnom sektoru.

(7)

Unija je predana izbjegavanju prijetnji nuklearnoj sigurnosti i zaštiti. Stoga se nijednom mjerom iz ove Uredbe ne nastoji ugroziti sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta ili civilna nuklearna suradnja, posebno u području istraživanja i razvoja, ni ugroziti planiranje, izgradnju i pružanje inženjerskih usluga, puštanje u pogon, održavanje ili opskrbu gorivom novoizgrađenih nuklearnih projekata.

(8)

Odlukom (ZVSP) 2022/1909 uvodi se izuzeće od zabrane pružanja tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s pomorskim prijevozom u treće zemlje sirove nafte ili naftnih derivata koji potječu iz Rusije ili se iz nje izvoze, koji su kupljeni na razini ili ispod unaprijed utvrđene gornje granice cijena koju je dogovorila Koalicija za ograničavanje cijena. Tim izuzećem trebale bi se ublažiti negativne posljedice na opskrbu trećih zemalja energijom i smanjiti porast cijena uzrokovan izvanrednim tržišnim uvjetima, uz istodobno ograničavanje ruskih prihoda od nafte.

(9)

Izuzeće od zabrane pružanja usluga uvjetovano je time da Vijeće u Prilog XI. Odluci 2014/512/ZVSP unese gornju granicu cijena. Pri odlučivanju o uvođenju te gornje granice cijena Vijeće će uzeti u obzir djelotvornost te mjere u odnosu na njezine očekivane rezultate, međunarodno poštovanje mehanizma ograničavanja cijena i neformalno usklađivanje s tim mehanizmom te njezin mogući učinak na Uniju i njezine države članice.

(10)

Komisija bi trebala u potpunosti podržati Vijeće u procjeni toga treba li uvesti gornju granicu cijena, među ostalim sazivanjem koordinacijskih sastanaka s državama članicama i predstavnicima pogođenih sektora. Nakon stupanja na snagu prve odluke Vijeća o primjeni gornje granice cijena Komisija će nastaviti sazivati takve sastanke kako bi, među ostalim, procijenila moguće prakse zaobilaženja gornje granice cijena, kao što je povlačenje zastave s plovila, i njihov učinak na djelotvornost mehanizma ograničavanja cijena te će predložiti odgovarajuća rješenja.

(11)

Gornja granica cijena trebala bi se primjenjivati na pomorski prijevoz sirove nafte i određenih naftnih derivata u treće zemlje te na pružanje povezanih usluga. Ona ni na koji način ne utječe na iznimke kojima se određenim državama članicama dopušta da nastave uvoziti sirovu naftu i naftne derivate iz Rusije zbog njihove posebne situacije ili u slučaju prekida opskrbe sirovom naftovodom iz Rusije zbog razloga koji su izvan njihove kontrole. Posebni projekti koji su ključni za energetsku sigurnost određenih trećih zemalja mogu se izuzeti iz ograničenja cijena. To bi izuzeće trebalo biti vremenski ograničeno kako bi ostalo primjereno te ga je moguće obnoviti ako je to opravdano potrebama energetske sigurnosti treće zemlje.

(12)

Mehanizam ograničavanja cijena oslanjao bi se na postupak potvrđivanja kojim bi se subjektima u lancu opskrbe ruskom naftom koja se prevozi morskim putem omogućilo da dokažu da je kupljena na razini ili ispod gornje granice cijena. Komisija bi uz blisko savjetovanje s Vijećem izdala smjernice za utvrđivanje praktičnih aspekata primjene ograničenja cijena kako bi se olakšala ujednačena primjena i omogućili jednaki uvjeti u Uniji i svijetu.

(13)

Uz postojeće zabrane koje se odnose na pružanje usluga za pomorski prijevoz sirove nafte i određenih naftnih derivata u treće zemlje, Odlukom (ZVSP) 2022/1909 dodatno se zabranjuje pomorski prijevoz takve robe u treće zemlje. Ta se zabrana ne bi trebala primjenjivati ako i dok Vijeće ne donese potrebne mjere za primjenu gornje granice cijena.

(14)

Ako je plovilo koje plovi pod zastavom treće zemlje prevozilo rusku sirovu naftu ili naftne derivate kupljene po cijeni višoj od gornje granice cijena, trebalo bi mu zabraniti pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući osiguranje, u vezi s bilo kakvim budućim prijevozom sirove nafte ili naftnih derivata tim plovilom.

(15)

Odlukom (ZVSP) 2022/1909 proširuje se i zabrana sudjelovanja u svakoj transakciji s određenim pravnim osobama, subjektima ili tijelima u državnom vlasništvu Ruske Federacije ili pod državnom kontrolom Ruske Federacije uključivanjem zabrane državljanima država članica Unije da obnašaju bilo koju dužnost u upravljačkim tijelima tih pravnih osoba, subjekata ili tijela.

(16)

Odlukom (ZVSP) 2022/1909 na popis subjekata u državnom vlasništvu Ruske Federacije ili pod državnom kontrolom Ruske Federacije koji podliježu zabrani transakcija dodaje se ruski pomorski registar brodova, subjekt u stopostotnom državnom vlasništvu, koji obavlja aktivnosti povezane s klasifikacijom i pregledom, među ostalim u području sigurnosti, ruskih i neruskih brodova i plovila. Tim dodavanjem zabranjuje se pružanje svake gospodarski vrijedne koristi ruskom pomorskom registru brodova. Odlukom (ZVSP) 2022/1909 zahtijeva se i povlačenje odobrenja koja su države članice izdale ruskom pomorskom registru brodova na temelju direktive 2005/65/EZ (6), 2009/15/EZ (7) ili (EU) 2016/1629 (8) Europskog parlamenta i Vijeća ili Uredbe (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (9). Da bi se državama članicama omogućila provedba takvih povlačenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (10) i Direktivom (EU) 2016/1629, trebalo bi povući Unijino priznanje ruskog pomorskog registra brodova.

(17)

Odlukom (ZVSP) 2022/1909 proširuje se zabrana pristupa lukama i brodskim prevodnicama na području Unije na plovila sa svjedodžbama koje je izdao ruski pomorski registar brodova.

(18)

Odlukom (ZVSP) 2022/1909 ukida se prag za postojeću zabranu pružanja usluga lisnice, vođenja računa ili skrbništva u vezi s kriptoimovinom ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji, čime se zabranjuje pružanje takvih usluga bez obzira na ukupnu vrijednost takve kriptoimovine.

(19)

Nadalje, Odlukom (ZVSP) 2022/1909 postojeća zabrana pružanja određenih usluga Ruskoj Federaciji proširuje se zabranom pružanja arhitektonskih i inženjerskih usluga te usluga savjetovanja u području IT-a i usluga pravnog savjetovanja. U skladu sa Središnjom klasifikaciju proizvoda kako je utvrđena u Statističkom uredu Ujedinjenih naroda, Statistički dokumenti, serija M, br. 77, CPC prov., 1991, pojam „arhitektonske i inženjerske usluge” obuhvaća i arhitektonske i inženjerske usluge te integrirane inženjerske usluge, usluge urbanističkog planiranja i krajobrazne arhitekture te usluge znanstvenog i tehničkog savjetovanja povezane s inženjerstvom. Pružanje tehničke pomoći povezane s robom izvezenom u Rusiju i dalje je dopušteno, pod uvjetom da prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz takve robe nisu zabranjeni na temelju ove Uredbe u trenutku pružanja takve tehničke pomoći. Pojam „usluge savjetovanja u području IT-a” obuhvaća usluge savjetovanja povezane s instalacijom računalnog hardvera, uključujući usluge podrške klijentima u instalaciji računalnog hardvera (tj. fizičke opreme) i računalnih mreža, te usluge implementacije softvera, uključujući sve usluge koje uključuju usluge savjetovanja u vezi s razvojem i implementacijom softvera. Pojam „usluge pravnog savjetovanja” obuhvaća pružanje pravnih savjeta strankama u izvanparničnim stvarima, uključujući poslovne transakcije, te obuhvaća primjenu ili tumačenje prava, sudjelovanje, s klijentima ili u njihovo ime, u poslovnim transakcijama, pregovorima i drugim poslovima s trećim stranama te pripremu, izvršenje i provjeru pravnih dokumenata. Pojam „usluge pravnog savjetovanja” ne uključuje zastupanje, savjetovanje, pripremu dokumenata ili provjeru dokumenata u kontekstu usluga pravnog zastupanja, odnosno u predmetima ili postupcima pred upravnim tijelima, sudovima ili drugim propisno osnovanim službenim sudovima, ili u arbitražnim postupcima ili postupcima mirenja.

(20)

Naposljetku, Odlukom ZVSP 2022/1909 unose se određeni tehnički ispravci u operativni tekst i određene priloge.

(21)

Te su mjere obuhvaćene područjem primjene Ugovora te je stoga, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(22)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 2.aa

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva kako su navedeni u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, (*1) neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelimau Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom iz stavka 1. za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelimau Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

(*1)  Uredba (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva (SL L 94, 30.3.2012., str. 1.).”;"

2.

članak 3.c mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Za robu navedenu u dijelu A Priloga XI. zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se na izvršenje, do 28. ožujka 2022., ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„5a.   Za robu navedenu u dijelu B Priloga XI. zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se na izvršenje, do 6. studenoga 2022., ugovora sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”;

(c)

umeće se sljedeći stavak:

‚6a.

Odstupajući od stavaka 1. i 4., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe navedene u dijelu B Priloga XI. ili povezanu tehničku pomoć, brokerske usluge, financiranje ili pružanje financijske pomoći, nakon što utvrde da je to potrebno za proizvodnju robe od titanija potrebne u zrakoplovnoj industriji, za koju nije dostupna alternativna opskrba.”;

3.

članak 3.ea mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Zabrana iz stavka 1. također se primjenjuje, nakon 8. travnja 2023., na sva plovila sa svjedodžbama koje je izdao ruski pomorski registar brodova.”;

(b)

u stavku 3. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Za potrebe ovog članka, uz iznimku stavka 1.a, ‚plovilo’ znači:”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Stavci 1. i 1.a ne primjenjuju se na plovilo kojemu je potrebna pomoć u traženju mjesta zakloništa, hitnom pristajanju u luku iz razloga pomorske sigurnosti ili zbog spašavanja života na moru.”;

(d)

u stavku 5. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Odstupajući od stavaka 1. i 1.a, nadležna tijela mogu plovilu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da je pristup potreban za:”;

(e)

umeće se sljedeći stavak:

„5.b   Odstupajući od stavka 2., nadležna tijela mogu plovilu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici pod uvjetima koje smatraju primjerenima, ako su za to plovilo ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

plovilo je pod zastavom Ruske Federacije na temelju registracije najma broda bez posade koja je prvotno izvršena prije 24. veljače 2022.;

(b)

obnovilo je svoje pravo da plovi pod zastavom registra države članice prije 31. siječnja 2023.; i

(c)

nije u vlasništvu ili zakupu niti pod upravljanjem ili drugom kontrolom ruskog državljanina ili bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Ruske Federacije.”;

4.

članak 3.g mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

izravni ili neizravni uvoz ili kupnja, od 30. rujna 2023., proizvoda od željeza i čelika, navedenih u Prilogu XVII., ako su obrađeni u trećoj zemlji tako da su u njih ugrađeni proizvodi od željeza i čelika podrijetlom iz Rusije, navedeni u Prilogu XVII.; za proizvode navedene u Prilogu XVII. koji su obrađeni u trećoj zemlji tako da su u njih ugrađeni proizvodi od čelika podrijetlom iz Rusije s oznakom KN 7207 11 ili 7207 12 10, ta se zabrana primjenjuje od 1. travnja 2024. za oznaku KN 7207 11 te od 1. listopada 2024.za oznaku KN 7207 12 10.”;

(b)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(e)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b), (c) i (d).”;

(c)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Za robu navedenu u dijelu A Priloga XVII., bez obzira na to je li uvrštena u dio B tog priloga, zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 17. lipnja 2022., ugovora sklopljenih prije 16. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”;

(d)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Za robu navedenu u dijelu B Priloga XVII. koja nije uvrštena u dio A tog priloga, te ne dovodeći u pitanje stavak 4., zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 8. siječnja 2023., ugovora sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora. Ova se odredba ne primjenjuje na robu obuhvaćenu oznakama KN 7207 11 i 7207 12 10, na koju se primjenjuju stavci 4. i 5..

4.   Zabrane iz stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (e) ne primjenjuju se na uvoz, kupnju ni prijevoz, niti na povezanu tehničku ili financijsku pomoć, sljedećih količina robe obuhvaćene oznakom KN 7207 12 10:

(a)

3 747 905 metričkih tona između 7. listopada 2022. i 30. rujna 2023.;

(b)

3 747 905 metričkih tona između 1. listopada 2023. i 30. rujna 2024.

5.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na uvoz, kupnju ni prijevoz, niti na povezanu tehničku ili financijsku pomoć, sljedećih količina robe obuhvaćene oznakom KN 7207 11:

(a)

487 202 metričkih tona između 7. listopada 2022. i 30. rujna 2023.;

(b)

85 260 metričkih tona između 1. listopada 2023. i 31. prosinca 2023.;

(c)

48 720 metričkih tona između 1. siječnja 2024. i 31. ožujka 2024.

6.   Uvoznim kvotama utvrđenima u stavcima 4. i 5. upravljaju Komisija i države članice u skladu sa sustavom upravljanja carinskim kvotama predviđenima u člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (*2).

7.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti kupnju, uvoz ili prijenos robe navedene u dijelu B Priloga XVII., pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za uspostavu, rad, održavanje, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja.

8.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 7. u roku od dva tjedna od odobrenja.

(*2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).”;"

5.

članak 3.i mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Za robu navedenu u dijelu A Priloga XXI. zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. srpnja 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci:

„3a.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na kupnje u Rusiji koje su potrebne za rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije, ili za osobnu uporabu državljana država članica i članova njihove uže obitelji.

3b.   Za robu navedenu u dijelu B Priloga XXI. zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 8. siječnja 2023., ugovora sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

3.c.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti kupnju, uvoz ili prijenos robe navedene u dijelu B Priloga XXI. ili pružanje povezane tehničke i financijske pomoći, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za uspostavu, rad, održavanje, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 3.c u roku od dva tjedna od odobrenja.”;

6.

u članku 3.j stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos u Uniju ugljena i drugih proizvoda, navedenih u Prilogu XXII., ako su podriietlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.”;

7.

članak 3.k mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„3a.   Za robu obuhvaćenu oznakama KN 2701, 2702, 2703 i 2704, navedenu u Prilogu XXIII., zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 8. siječnja 2023., ugovora sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”

(b)

u stavku 5. dodaje se sljedeća točka:

„(c)

uspostavu, rad, održavanje, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja.”;

8.

članak 3.n mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje ugovora sklopljenih prije 4. lipnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora do:

(a)

5. prosinca 2022., za sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00;

(b)

5. veljače 2023., za naftne derivate obuhvaćene oznakom KN 2710.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na isplatu odštetnih zahtjeva nakon 5. prosinca 2022. za sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00, ili nakon 5. veljače 2023. za naftne derivate obuhvaćene oznakom KN 2710, na temelju ugovora o osiguranju sklopljenih prije 4. lipnja 2022. i pod uvjetom da je osiguranje prestalo do relevantnog datuma.

4.   Zabranjuje se prijevoz u treće zemlje, uključujući prijenos s broda na brod, sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 od 5. prosinca 2022., ili naftnih derivata obuhvaćenih oznakom KN 2710 od 5. veljače 2023., kako su navedeni u Prilogu XXV., koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

5.   Zabrana iz stavka 4. primjenjuje se od datuma stupanja na snagu prve odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP u skladu s člankom 4.p stavkom 9. točkom (a) te odluke.

Od datuma stupanja na snagu svake sljedeće odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP zabrana iz stavka 4. ne primjenjuje se, tijekom razdoblja od 90 dana, na prijevoz proizvoda navedenih u Prilogu XXV. ovoj Uredbi koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije, pod uvjetom:

(a)

da se prijevoz temelji na ugovoru sklopljenom prije tog datuma stupanja na snagu; i

(b)

da nabavna cijena barela nije bila veća od cijene utvrđene u Prilogu XXVIII. ovoj Uredbi na datum sklapanja tog ugovora.

6.   Zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se:

(a)

od 5. prosinca 2022. na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00, a od 5. veljače 2023. na naftne derivate obuhvaćene oznakom KN 2710, koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije, pod uvjetom da nabavna cijena barela takvih proizvoda ne premašuje cijenu utvrđenu u Prilogu XXVIII.;

(b)

na sirovu naftu ni naftne derivate, kako su navedeni u Prilogu XXV., ako je ta roba podrijetlom iz treće zemlje i samo se utovaruje u Rusiji, izlazi iz nje ili se provozi kroz nju, pod uvjetom da ni podrijetlo ni vlasnik te robe nisu ruski;

(c)

na prijevoz, ni na tehničku pomoć, brokerske usluge, financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s takvim prijevozom, proizvoda navedenih u Prilogu XXIX. u treće zemlje koje su u njemu navedene, u trajanju navedenom u tom prilogu.

7.   U slučaju da je, nakon stupanja na snagu odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP, plovilo prevozilo sirovu naftu ili naftne derivate iz stavka 4. čija je nabavna cijena barela bila veća od cijene utvrđene u Prilogu XXVIII. ovoj Uredbi na datum sklapanja ugovora o takvoj kupnji, nakon toga je zabranjeno pružati usluge iz stavka 1. koje se odnose na prijevoz sirove nafte ili naftnih derivata tim plovilom.

8.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na pružanje usluga pilota potrebnih zbog pomorske sigurnosti.”;

9.

članak 5.aa mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Od 22. listopada 2022. zabranjeno je obnašanje bilo koje dužnosti u upravljačkim tijelima bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela iz stavka 1.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje, do 15. svibnja 2022., ugovora sklopljenih s pravnom osobom, subjektom ili tijelom iz dijela A Priloga XIX. prije 16. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”;

(c)

stavak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„2.a   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na primanje plaćanja od pravnih osoba, subjekata ili tijela iz dijela A Priloga XIX. koja dospijevaju na temelju ugovora izvršenih prije 15. svibnja 2022.”;

(d)

umeću se sljedeći stavci:

„2.b   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje, do 8. siječnja 2023., ugovora sklopljenih s pravnom osobom, subjektom ili tijelom iz dijela B Priloga XIX. Prije7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

2.c   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na primanje plaćanja od pravnih osoba, subjekata ili tijela iz dijela B Priloga XIX. koja dospijevaju na temelju ugovora izvršenih prije 8. siječnja 2023.”;

(e)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Odstupajući od postupka utvrđenog u članku 7. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (*3) te u članku 21. stavku 3. Direktive (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća (*4), povlači se Unijino priznanje ruskog pomorskog registra brodova u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 i Direktivom (EU) 2016/1629.

(*3)  Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (SL L 131, 28.5.2009., str. 11.)."

(*4)  Direktiva (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, izmjeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 118.).”;"

10.

u članku 5.b stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zabranjuje se pružanje usluga lisnice, vođenja računa ili skrbništva u vezi s kriptoimovinom ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.”;

11.

u članku 5.m stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se kad je osnivač trusta ili korisnik državljanin države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog područja ili Švicarske, ili fizička osoba koja ima dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici, u zemlji članici Europskoga gospodarskog prostora ili u Švicarskoj.”;

12.

članak 5.n zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.n

1.   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje računovodstvenih ili revizorskih usluga, uključujući zakonsku reviziju, knjigovodstvenih usluga ili usluga poreznog savjetovanja, ili usluga poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem ili usluga odnosa s javnošću:

(a)

Vladi Rusije; ili

(b)

pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, usluga pravnog savjetovanja i usluga savjetovanja u području IT-a:

(a)

Vladi Rusije; ili

(b)

pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pružanje usluga koje su nužne za dovršetak, do 5. srpnja 2022., ugovora koji nisu u skladu s ovim člankom, sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

4.   Stavak 2. ne primjenjuje se na pružanje usluga koje su nužne za dovršetak, do 8. siječnja 2023. ugovora koji nisu u skladu s ovim člankom, sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

5.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje usluga koje su nužne za ostvarivanje prava na obranu u sudskom postupku i prava na djelotvoran pravni lijek.

6.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje usluga koje su nužne za osiguravanje pristupa sudskim, upravnim ili arbitražnim postupcima u državi članici, ili za priznavanje ili izvršenje presude ili arbitražnog pravorijeka donesenih u državi članici, pod uvjetom da je takvo pružanje usluga u skladu s ciljevima ove Uredbe i Uredbe Vijeća (EU) br. 269/2014 (*5).

7.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje usluga namijenjenih za isključivu upotrebu pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske ili partnerske zemlje navedene u Prilogu VIII.

8.   Stavak 2. ne primjenjuje se na pružanje usluga potrebnih u izvanrednim stanjima u području javnog zdravlja, hitnom sprečavanju ili ublažavanju događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

9.   Stavak 2. ne primjenjuje se na pružanje usluga potrebnih za ažuriranja softvera za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, dopuštenih člankom 2. stavkom 3. točkom (d) i člankom 2.a stavkom 3. točkom (d), u vezi s robom iz Priloga VII.

10.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti usluge navedene u tim stavcima, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za:

(a)

humanitarne svrhe, kao što je pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije;

(b)

aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji; ili

(c)

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica ili partnerskih zemalja u Rusiji, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.

11.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti usluge navedene u tom stavku, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za:

(a)

osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije i kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače;

(b)

osiguravanje neprekidnog rada infrastruktura, hardvera i softvera koji su ključni za ljudsko zdravlje i sigurnost ili za sigurnost okoliša;

(c)

uspostavu, rad, održavanje, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja; ili

(d)

pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga od strane telekomunikacijskih operatera Unije potrebnih za rad, održavanje i sigurnost, uključujući kibersigurnost, elektroničkih komunikacijskih usluga, u Rusiji, u Ukrajini, u Uniji, između Rusije i Unije i između Ukrajine i Unije, te za usluge podatkovnih centara u Uniji.

12.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavaka 10. i 11. u roku od dva tjedna od odobrenja.

(*5)  Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 6.)”;"

13.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 7.a

Komisija mijenja:

(a)

Prilog XXVIII., u skladu s odlukama Vijeća o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP radi ažuriranja cijena koje je dogovorila Koalicija za ograničavanje cijena; i

(b)

Prilog XXIX., u skladu s odlukama Vijeća o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP radi ažuriranja popisa izuzetih energetskih projekata na temelju objektivnih kriterija prihvatljivosti koje je dogovorila Koalicija za ograničavanje cijena.”;

14.

Prilog VII. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

15.

Prilog VIII. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

16.

Prilog XI. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

17.

Prilog XVII. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

18.

Prilog XIX. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

19.

Prilog XXI. mijenja se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi;

20.

Prilog XXIII. mijenja se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi;

21.

Prilog XXVIII. mijenja se u skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi;

22.

Prilog XXIX. mijenja se u skladu s Prilogom IX. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. listopada 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BEK


(1)  Vidjeti stranicu 122. ovoga Službenog lista.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).

(4)  Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 30, 31.1.2019., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva (SL L 94, 30.3.2012., str. 1.).

(6)  Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (SL L 310, 25.11.2005., str. 28.).

(7)  Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava (SL L 131, 28.5.2009., str. 47.).

(8)  Direktiva (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, izmjeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 118.).

(9)  Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (SL L 129, 29.4.2004., str. 6.).

(10)  Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (SL L 131, 28.5.2009., str. 11.).


PRILOG I.

Prilog VII. Uredbi (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

iza naslova „Popis robe i tehnologije iz članka 2.a stavka 1. i članka 2.b stavka 1.” dodaje se sljedeći podnaslov:

„Dio A”;

2.

u „Kategoriji VIII. – Razno” umeću se sljedeće proizvodi:

„X.A.VIII.020

Oružje i uređaji namijenjeni kontroli nemira ili samozaštiti, kako slijedi:

a.

Prijenosno oružje s električnim pražnjenjem koje se može usmjeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno;

b.

Kompleti koji sadržavaju sve bitne sastavne dijelove za sastavljanje prijenosnog oružja s električnim pražnjenjem obuhvaćenog stavkom X.A.VIII.020.a; ili

Napomena: Sljedeći proizvodi smatraju se bitnim sastavnim dijelovima:

1.

jedinica koja proizvodi električni udar;

2.

prekidač, bez obzira na to je li na daljinsko upravljanje ili ne; i

3.

elektrode odnosno, prema potrebi, žice putem kojih se zadaju električni šokovi.

c.

Fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvaća široko područje i može zadati električne šokove većem broju osoba.

X.A.VIII.021

Oružje i oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari za kontrolu nemira ili samozaštitu i određenih s njima povezanih tvari, kako slijedi:

a.

Prijenosno oružje i oprema koji primjenjuju bilo dozu tvari za onesposobljavanje ili nadražujuće tvari usmjerene prema jednoj osobi ili raspršuju dozu takve tvari koja djeluje na maloj površini, npr. u obliku raspršene maglice ili oblaka, prilikom primjene ili raspršivanja kemijske tvari;

Napomena 1.: Ova točka ne obuhvaća opremu iz stavke ML7(e) Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije.

Napomena 2.: Ova točka ne obuhvaća pojedinačnu prijenosnu opremu, čak i ako sadrži kemijske tvari, kada se koristi u svrhu osobne zaštite korisnika.

Napomena 3.: Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima.

b.

Vanililamid pelargonske kiseline (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c.

Capsicum oleorezin (OC) (CAS 8023-77-6);

d.

Smjese koje sadržavaju najmanje 0,3 % masenog udjela PAVA-e ili OC-a i otapala kao što su etanol, 1-propanol ili heksan, koji se mogu primijeniti kao takvi kao tvari za onesposobljavanje ili nadražujuće tvari, posebno u obliku aerosola ili u tekućem obliku, ili se mogu koristiti za proizvodnju tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari;

Napomena 1.: Ova točka ne obuhvaća umake i preparate za umake, juhe i pripravke za juhe te miješane začine ili dodatke jelima pod uvjetom da PAVA ili OC nije njihov jedini sastojak.

Napomena 2.: Ova točka ne obuhvaća lijekove za koje je u skladu s pravom Unije izdana dozvola za stavljanje lijeka u promet.

e.

Fiksna oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari koja se može pričvrstiti na zid ili na strop unutar zgrade, uključuje spremnik s tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima i aktivira se sustavom daljinskog upravljanja; ili

Napomena: Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima

f.

Fiksna ili montažna oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari koja obuhvaća veliko područje i nije namijenjena pričvršćivanju na zid ili na strop unutar zgrade.

Napomena 1.: Ova točka ne obuhvaća opremu iz stavke ML7(e) Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije.

Napomena 2.: Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima.

X.A.VIII.022

Proizvodi koji bi se mogli koristiti za usmrćivanje osoba ubrizgavanjem smrtonosne injekcije, kako slijedi:

a.

Anestetička sredstva barbiturati s kratkoročnim ili srednjoročnim djelovanjem koja uključuju, ali nisu ograničena na:

1.

amobarbital (CAS 57-43-2);

2.

natrijevu sol amobarbitala (CAS 64-43-7);

3.

pentobarbital (CAS 76-74-4);

4.

natrijevu sol pentobarbitala (CAS 57-33-0);

5.

sekobarbital (CAS 76-73-3);

6.

natrijevu sol sekobarbitala (CAS 309-43-3);

7.

tiopental (CAS 76-75-5); ili

8.

natrijevu sol tiopentala (CAS 71-73-8), poznatu i kao tiopenton natrij;

b.

Proizvodi koji sadržavaju jedno od anestetičkih sredstava navedenih pod X.A.VIII.022.a.”;

3.

u „Kategoriji IX. – Posebni materijali i srodna oprema”, odjeljku „X.C.IX.001 Izdvojeni kemijski spojevi u skladu s napomenom 1. uz poglavlja 28. i 29. kombinirane nomenklature”, točki „b. U koncentracijama od 90 % masenog udjela ili većima, kako slijedi:”, dodaju se sljedeće točke:

„39.

živa (CAS 7439-97-6);

40.

barijev klorid (CAS 10361-37-2);

41.

sumporna kiselina (CAS 7664-93-9);

42.

3,3-dimetil-1-buten (CAS 558-37-2);

43.

2,2-dimetilpropanal (CAS 630-19-3);

44.

2,2-dimetilpropilklorid (CAS 753-89-9);

45.

2-metilbuten (CAS 26760-64-5);

46.

2-klor-3-metilbutan (CAS 631-65-2);

47.

2,3-dimetil-2,3-butandiol (CAS 76-09-5);

48.

2-metil-2-buten (CAS 513-35-9);

49.

butil litij (CAS 109-72-8);

50.

brom(metil)magnezij (CAS 75-16-1);

51.

formaldehid (CAS 50-00-0);

52.

dietanolamin (CAS 111-42-2);

53.

dimetilkarbonat (CAS 616-38-6);

54.

metildietanolamin hidroklorid (CAS 54060-15-0);

55.

dietilamin hidroklorid (CAS 660-68-4);

56.

diizopropilamin hidroklorid (CAS 819-79-4);

57.

3-kinuklidinon hidroklorid (CAS 1193-65-3);

58.

3-kinuklidinol hidroklorid (CAS 6238-13-7);

59.

(R)-3-kinuklidinol hidroklorid (CAS 42437-96-7);

60.

N,N-dietilaminoetanol hidroklorid (CAS 14426-20-1).”;

4.

dodaje se sljedeći dio:

„Dio B

1.   Poluvodički elementi

Oznaka KN

Opis

8541 10

Diode, osim fotoosjetljivih i svjetlećih dioda (LED)

8541 21

Tranzistori, osim fotoosjetljivih tranzistora snage gubitaka (disipacije) manje od 1 W

8541 29

Ostali tranzistori, osim fotoosjetljivih

8541 49

Fotoosjetljivi poluvodički elementi (osim fotonaponskih generatora i ćelija)

8541 51

Ostali poluvodički elementi: poluvodički pretvornici

8541 59

Ostali poluvodički elementi

8541 90

Poluvodički elementi: dijelovi

2.   Elektronički integrirani krugovi

Oznaka KN

Opis

8542 31

Procesori i kontroleri, neovisno jesu li kombinirani s memorijama, konvertorima, logičkim krugovima, pojačalima, vremenskim krugovima ili drugim krugovima ili ne

8542 32

Memorije

8542 33

Pojačala

8542 39

Ostali elektronički integrirani krugovi

8542 90

Elektronički integrirani krugovi: Dijelovi

3.   Fotografske kamere

Oznaka KN

Opis

9006 30

Kamere posebno namijenjene za podvodnu uporabu, za snimanje iz zraka ili za medicinski ili kirurški pregled unutarnjih organa; kamere za usporedbu za forenzičke ili kriminološke svrhe”


PRILOG II.

U Prilogu VIII. Uredbi (EU) br. 833/2014 naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Popis partnerskih zemalja iz članka 2. stavka 4., članka 2.a stavka 4., članka 2.d stavka 4., članka 3.h stavka 3., članka 3.k stavka 4. i članka 5.n. stavka 7.”.


PRILOG III.

Prilog XI. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XI.

Popis proizvoda i tehnologije iz članka 3.c stavka 1.

Dio A

Oznaka KN

Opis

88

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi

Dio B

Oznaka KN

Opis

ex 2710 19 83

Hidraulička ulja za uporabu u vozilima iz poglavlja 88

2710 19 99

Ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja za uporabu u zrakoplovstvu

4011 30 00

Nove pneumatske gume, od kaučuka (gume), vrste koja se upotrebljava za zrakoplove

ex 6813 20 00

Kočni diskovi i obloge za uporabu u zrakoplovima

6813 81 00

Kočne obloge i pločice

8517 71 00

Antene i antenski reflektori svih vrsta; dijelovi pogodni za uporabu s njima

8517 79 00

Ostali dijelovi povezani s antenama

9024 10 00

Strojevi i aparati namijenjeni ispitivanju tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala: strojevi i uređaji za ispitivanje materijala

9026 00 00

Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova (na primjer, mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, mjerači količine topline), osim instrumenata i aparata iz tarifnog broja 9014 , 9015 , 9028 ili 9032


PRILOG IV.

Prilog XVII. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XVII.

Popis proizvoda od željeza i čelika iz članka 3.g

Dio A

Oznake KN/TARIC

Naziv robe

7208 10 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 25 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 26 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 27 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 36 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 37 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 38 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 39 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 40 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 52 99

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 53 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 54 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7211 14 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7211 19 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7212 60 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 19 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 30

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 40 15

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 40 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 19 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 20

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 91

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 99

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7209 15 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 16 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 17 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 18 91

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 25 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 26 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 27 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 28 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 90 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 90 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 30

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 29 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 90 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 90 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7225 50 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7225 50 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7226 20 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7226 92 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 16 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 17 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 18 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 26 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 27 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 28 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7225 19 90

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7226 19 80

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7210410020

Limovi s metalnom prevlakom

7210410030

Limovi s metalnom prevlakom

7210490020

Limovi s metalnom prevlakom

7210490030

Limovi s metalnom prevlakom

7210610020

Limovi s metalnom prevlakom

7210610030

Limovi s metalnom prevlakom

7210690020

Limovi s metalnom prevlakom

7210690030

Limovi s metalnom prevlakom

7212300020

Limovi s metalnom prevlakom

7212300030

Limovi s metalnom prevlakom

7212506120

Limovi s metalnom prevlakom

7212506130

Limovi s metalnom prevlakom

7212506920

Limovi s metalnom prevlakom

7212506930

Limovi s metalnom prevlakom

7225920020

Limovi s metalnom prevlakom

7225920030

Limovi s metalnom prevlakom

7225990011

Limovi s metalnom prevlakom

7225990022

Limovi s metalnom prevlakom

7225990023

Limovi s metalnom prevlakom

7225990041

Limovi s metalnom prevlakom

7225990045

Limovi s metalnom prevlakom

7225990091

Limovi s metalnom prevlakom

7225990092

Limovi s metalnom prevlakom

7225990093

Limovi s metalnom prevlakom

7226993010

Limovi s metalnom prevlakom

7226993030

Limovi s metalnom prevlakom

7226997011

Limovi s metalnom prevlakom

7226997013

Limovi s metalnom prevlakom

7226997091

Limovi s metalnom prevlakom

7226997093

Limovi s metalnom prevlakom

7226997094

Limovi s metalnom prevlakom

7210 20 00

Limovi s metalnom prevlakom

7210 30 00

Limovi s metalnom prevlakom

7210 90 80

Limovi s metalnom prevlakom

7212 20 00

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 20

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 30

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 40

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 90

Limovi s metalnom prevlakom

7225 91 00

Limovi s metalnom prevlakom

7226 99 10

Limovi s metalnom prevlakom

7210410080

Limovi s metalnom prevlakom

7210490080

Limovi s metalnom prevlakom

7210610080

Limovi s metalnom prevlakom

7210690080

Limovi s metalnom prevlakom

7212300080

Limovi s metalnom prevlakom

7212506180

Limovi s metalnom prevlakom

7212506980

Limovi s metalnom prevlakom

7225920080

Limovi s metalnom prevlakom

7225990025

Limovi s metalnom prevlakom

7225990095

Limovi s metalnom prevlakom

7226993090

Limovi s metalnom prevlakom

7226997019

Limovi s metalnom prevlakom

7226997096

Limovi s metalnom prevlakom

7210 70 80

Limovi s organskom prevlakom

7212 40 80

Limovi s organskom prevlakom

7209 18 99

Proizvodi od bijelog lima

7210 11 00

Proizvodi od bijelog lima

7210 12 20

Proizvodi od bijelog lima

7210 12 80

Proizvodi od bijelog lima

7210 50 00

Proizvodi od bijelog lima

7210 70 10

Proizvodi od bijelog lima

7210 90 40

Proizvodi od bijelog lima

7212 10 10

Proizvodi od bijelog lima

7212 10 90

Proizvodi od bijelog lima

7212 40 20

Proizvodi od bijelog lima

7208 51 20

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 51 91

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 51 98

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 52 91

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 90 20

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 90 80

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7210 90 30

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 12

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 40

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 60

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7219 11 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 12 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 12 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 13 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 13 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 14 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 14 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 22 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 22 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 23 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 24 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7220 11 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7220 12 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 31 00

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 32 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 32 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 33 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 33 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 34 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 34 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 35 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 35 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 90 20

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 90 80

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 21

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 29

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 41

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 49

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 81

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 89

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 90 20

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 90 80

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 21 10

Nehrđajući toplovaljani kvarto-lim

7219 21 90

Nehrđajući toplovaljani kvarto-lim

7214 30 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 91 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 91 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 31

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 39

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 50

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 71

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 79

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 95

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7215 90 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 10 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 21 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 22 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 40 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 40 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 91

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 99

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 99 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 10 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 20 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 20 91

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 41

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 49

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 61

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 69

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 70

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 89

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 60 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 60 80

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 70 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 70 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 80 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 20 00

Čelične šipke za armiranje betona

7214 99 10

Čelične šipke za armiranje betona

7222 11 11

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 19

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 81

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 89

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 19 10

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 19 90

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 11

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 19

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 21

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 29

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 31

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 39

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 81

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 89

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 51

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 91

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 97

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 10

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 50

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 90

Nehrđajuće šipke i laki profili

7221 00 10

Nehrđajuće žičane šipke

7221 00 90

Nehrđajuće žičane šipke

7213 10 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 20 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 20

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 41

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 49

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 70

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 90

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 99 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 99 90

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 10 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 20 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 50

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 95

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7216 31 10

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 31 90

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 11

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 19

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 91

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 99

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 33 10

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 33 90

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7301 10 00

Žmurje (talpe)

7302 10 22

Materijal za željezničke pruge

7302 10 28

Materijal za željezničke pruge

7302 10 40

Materijal za željezničke pruge

7302 10 50

Materijal za željezničke pruge

7302 40 00

Materijal za željezničke pruge

7306 30 41

Ostale cijevi

7306 30 49

Ostale cijevi

7306 30 72

Ostale cijevi

7306 30 77

Ostale cijevi

7306 61 10

Šuplji profili

7306 61 92

Šuplji profili

7306 61 99

Šuplji profili

7304 11 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 22 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 24 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 41 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 83

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 85

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 89

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 19 10

Ostale bešavne cijevi

7304 19 30

Ostale bešavne cijevi

7304 19 90

Ostale bešavne cijevi

7304 23 00

Ostale bešavne cijevi

7304 29 10

Ostale bešavne cijevi

7304 29 30

Ostale bešavne cijevi

7304 29 90

Ostale bešavne cijevi

7304 31 20

Ostale bešavne cijevi

7304 31 80

Ostale bešavne cijevi

7304 39 30

Ostale bešavne cijevi

7304 39 50

Ostale bešavne cijevi

7304 39 82

Ostale bešavne cijevi

7304 39 83

Ostale bešavne cijevi

7304 39 88

Ostale bešavne cijevi

7304 51 81

Ostale bešavne cijevi

7304 51 89

Ostale bešavne cijevi

7304 59 82

Ostale bešavne cijevi

7304 59 83

Ostale bešavne cijevi

7304 59 89

Ostale bešavne cijevi

7304 90 00

Ostale bešavne cijevi

7305 11 00

Velike varene cijevi

7305 12 00

Velike varene cijevi

7305 19 00

Velike varene cijevi

7305 20 00

Velike varene cijevi

7305 31 00

Velike varene cijevi

7305 39 00

Velike varene cijevi

7305 90 00

Velike varene cijevi

7306 11 00

Ostale varene cijevi

7306 19 00

Ostale varene cijevi

7306 21 00

Ostale varene cijevi

7306 29 00

Ostale varene cijevi

7306 30 12

Ostale varene cijevi

7306 30 18

Ostale varene cijevi

7306 30 80

Ostale varene cijevi

7306 40 20

Ostale varene cijevi

7306 40 80

Ostale varene cijevi

7306 50 21

Ostale varene cijevi

7306 50 29

Ostale varene cijevi

7306 50 80

Ostale varene cijevi

7306 69 10

Ostale varene cijevi

7306 69 90

Ostale varene cijevi

7306 90 00

Ostale varene cijevi

7215 10 00

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 11

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 19

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 80

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 10 90

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 20 99

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 20

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 40

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 61

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 69

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 80

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7217 10 10

Nelegirana žica

7217 10 31

Nelegirana žica

7217 10 39

Nelegirana žica

7217 10 50

Nelegirana žica

7217 10 90

Nelegirana žica

7217 20 10

Nelegirana žica

7217 20 30

Nelegirana žica

7217 20 50

Nelegirana žica

7217 20 90

Nelegirana žica

7217 30 41

Nelegirana žica

7217 30 49

Nelegirana žica

7217 30 50

Nelegirana žica

7217 30 90

Nelegirana žica

7217 90 20

Nelegirana žica

7217 90 50

Nelegirana žica

7217 90 90

Nelegirana žica

Dio B

Oznake KN/TARIC

Naziv robe

7206

Željezo i nelegirani čelik u ingotima ili drugim primarnim oblicima (isklj. otpadne ingote za pretaljivanje, proizvode dobivene kontinuiranim odlijevanjem i željezo iz tarifnog broja 7203 )

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

7208

Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni

7209

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni

7210

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni

7211

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani ili neprevučeni

7212

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni

7213

Toplovaljane šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, u nepravilno namotanim kolutima

7214

Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uklj. one usukane poslije valjanja (isklj. u nepravilno namotanim kolutima)

7215

Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene, neovisno o tome jesu li dalje obrađene, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu

7216

Profili od željeza ili nelegiranog čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7217

Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (isklj. šipke)

7218

Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim primarnim oblicima (isklj. otpadne ingote za pretaljivanje i proizvode dobivene kontinuiranim odlijevanjem); poluproizvodi od nehrđajućeg čelika

7219

Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)

7220

Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)

7221

Šipke od nehrđajućeg čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima

7222

Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7223

Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (isklj. šipke)

7224

Čelik, legirani, osim nehrđajućeg, u ingotima ili drugim primarnim oblicima, poluproizvodi od legiranog čelika osim nehrđajućeg (isklj. otpatke i lomljevinu u ingotima i proizvode dobivene kontinuiranim odlijevanjem)

7225

Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika osim nehrđajućeg, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)

7226

Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)

7227

Šipke od legiranog čelika osim nehrđajućeg, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima

7228

Ostale šipke od legiranog čelika osim nehrđajućeg, profili od legiranog čelika osim nehrđajućeg, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika

7229

Žica od legiranog čelika osim nehrđajućeg, u kolutima (isklj. šipke)

7301

Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih ili tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica

7303

Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza

7304

Bešavne cijevi i šuplji profili, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)

7305

Cijevi kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika „npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način”

7306

Cijevi i šuplji profili „npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način”, od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)

7307

Pribor za cijevi „npr. spojnice, koljena, naglavci”, od željeza ili čelika

7308

Konstrukcije i dijelovi konstrukcija „npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi”, od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406 )

7309

Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal „osim za stlačene ili ukapljene plinove”, obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jedan tip transporta ili više njih)

7310

Cisterne, burad, bačve, limenke, kutije i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal „osim za stlačene ili ukapljene plinove”, obujma 300 l ili manjeg, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7311

Željezni ili čelični spremnici za stlačene ili ukapljene plinove (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jedan tip transporta ili više njih)

7312

Žica u strukovima, užad, kabeli, pletene trake, omče i slično, od željeza ili čelika (osim električno izoliranih proizvoda i usukane žice za ograđivanje i bodljikave žice)

7313

Bodljikava žica od željeza ili čelika; usukana traka ili jednostruka plosnata žica, s bodljama ili bez njih, te lagano usukana dvostruka žica, vrsta koje se rabe za ograđivanje, od željeza ili čelika

7314

Tkanine, uključujući beskrajne vrpce, rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice, rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem lima od željeza ili čelika (osim tkanih proizvoda od metalnih vlakana vrsta koje se rabi za oblaganje, podstavu ili slične namjene)

7315

Lanci i njihovi dijelovi, ili željezo ili čelik (osim lanaca za satove, lanaca za ogrlice i slično, lanaca za piljenje i rezanje, lanaca protiv klizanja, lanaca strugalica za tekuće vrpce, nazupčanih lanaca za tekstilne strojeve i slično, lanaca za sigurnost vrata, lanaca za mjerenje)

7316

Sidra i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika

7317

Čavli, čavlići, pribadače za ploče, valoviti čavli, spajalice (klamerice) i slični proizvodi, od željeza ili čelika, neovisno imaju li glavu od drugog materijala ili ne (osim takvih proizvoda s glavom od bakra i spajalica (klamerica) u trakama)

7318

Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, čepova i slično, nanizanih)

7319

Igle za šivanje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za kukičanje, igle za vezenje i slični proizvodi, za ručnu uporabu, od željeza ili čelika; sigurnosne igle i ostale pribadače od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7320

Opruge i listovi za opruge, od željeza ili čelika (osim opruga za ručne i ostale satove, opruga za štapove i ručke kišobrana ili suncobrana, amortizera i torzijskih opruga (torzijskih stabilizatora) iz poglavlja 17)

7321

Peći za grijanje prostorija, štednjaci, uklj. one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, aparati za grijanje tanjura i slični neelektrični kućanski aparati te njihovi dijelovi od željeza ili čelika (isklj. kotlove i radijatore za centralno grijanje, aparate za grijanje vode)

7322

Radijatori za centralno grijanje, neelektrično grijani, i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika; generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka, uključujući one koji mogu distribuirati i svježi ili klimatizirani zrak, neelektrično grijani, s ugrađenim motornim ventilatorom te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika

7323

Stolni, kuhinjski ili ostali kućanski proizvodi te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika; željezna ili čelična vuna; spužve i jastučići za ribanje ili poliranje posuđa, rukavice i slično, od željeza ili čelika (osim limenki, kutija i sličnih spremnika iz tarifnog broja 7310 ; košara za otpad; lopatica, vadičepova i drugih pomagala; nožarskih proizvoda, žlica, grabilica, vilica itd. iz tarifnog broja od 8211 do 8215 ; ukrasnih predmeta; sanitarnih proizvoda)

7324

Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika (osim limenki, kutija i sličnih spremnika iz tarifnog broja 7310 , malih zidnih ormarića za medicinske potrepštine ili toaletne proizvode i ostalog pokućstva iz poglavlja 94, i pribora)

7325

Lijevani proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7326

Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (isklj. lijevane proizvode)


PRILOG V.

Prilog XIX. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XIX.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5.aa

Dio A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Dio B

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING (RMRS)

”.

PRILOG VI.

Prilog XXI. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XXI.

Popis robe i tehnologije iz članka 3.i

Dio A

Oznaka KN

Naziv robe

0306

Rakovi, neovisno jesu li u ljusci, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni rakovi, neovisno jesu li u ljusci, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne; rakovi, u ljusci, kuhani u pari ili vodi, neovisno jesu li rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

1604 31 00

Kavijar

1604 32 00

Nadomjesci kavijara

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %; žestoka pića, likeri i ostala alkoholna pića

2303

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera, talozi i otpaci iz pivovara i destilerija, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, neovisno jesu li obojeni ili u obliku klinkera ili ne

ex 2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli; ostale anorganske baze; ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi, osim za oznake KN 2825 20 00 i 2825 30 00

ex 2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim za oznaku KN 2835 26 00

ex 2901

Aciklički ugljikovodici, osim oznake KN 2901 10 00

2902

Ciklički ugljikovodici

ex 2905

Aciklični alkoholi i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati, osim oznake KN 2905 11 00

2907

Fenoli; fenol alkoholi

2909

Eteri, eter alkoholi, eter fenoli, eter alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etera, acetal i hemiacetal peroksidi, peroksidi ketona (neovisno jesu li kemijski određeni ili ne) i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

3104 20

Kalijev klorid

3105 20

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij

3105 60

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – fosfor i kalij

ex 3105 90 20

Druga gnojiva koja sadržavaju kalijev klorid

ex 3105 90 80

Druga gnojiva koja sadržavaju kalijev klorid

3902

Polimeri propilena ili drugih olefina, u primarnim oblicima

4011

Nove pneumatske gume, od kaučuka

44

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen

4705

Drvna celuloza dobivena kombinacijom mehaničkih i kemijskih postupaka

4804

Nepremazani kraft papir i karton, u svicima ili listovima, osim onog iz tarifnog broja 4802 ili 4803

6810

Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojačani ili ne

7005

Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku ploča, neovisno ima li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, ali drukčije neobrađeno

7007

Sigurnosno staklo, izrađeno od kaljenog ili slojevitog stakla

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, vrsta koje se upotrebljava za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

7019

Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (na primjer, pređa, roving, tkanine)

7106

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7606

Ploče, limovi i trake od aluminija, debljine veće od 0,2 mm

7801

Olovo u sirovim oblicima

ex 8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine osim dijelova turbomlaznih ili turbopropelera iz oznake KN 8411 91 00

8431

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva od 8425 do 8430

8901

Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila za prijevoz osoba ili robe

8904

Tegljači (remorkeri) i potiskivači

8905

Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

„Dio B

Oznaka KN

Naziv robe

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana ili nadomjestaka duhana

2811

Anorganske kiseline i anorganski kisikovi spojevi nemetala (osim klorovodika „klorovodične kiseline”, klorsulfonske kiseline, sumporne kiseline, oleuma, dušične kiseline, sulfodušičnih kiselina, difosfornog pentaoksida, fosforne kiseline, polifosfornih kiselina, oksida bora i bornih kiselina)

2818

Umjetni korund, kemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid

2834

Nitriti; nitrati

2836

Komercijalni amonijev karbonat i ostali amonijevi karbonati (kartica za postupak uzorkovanja) peroksikarbonati „perkarbonati”; komercijalni amonijev karbonat koji sadržava amonijev karbamat

2903

Halogeni derivati ugljikovodika

2905 11

Metanol „metil alkohol”

2914

Ketoni i kinoni, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2915

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2917

Polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2922

Amino spojevi s kisikovom skupinom

2923

Kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; lecitini i ostali fosfoaminolipidi, neovisno o tome jesu li kemijski određeni

2931

Izdvojeni kemijski određeni organsko-anorganski spojevi (osim organskih sumpornih spojeva i spojeva žive)

2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (atomima)

3301

Eterična ulja, neovisno jesu li bez terpena ili ne, uključujući konkrete i apsolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, nehlapivim (masnim) uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; terpenski nusproizvodi deterpenacije eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

3304

Proizvodi za uljepšavanje ili šminkanje i proizvodi za njegu kože, uklj. pripravke za zaštitu od sunca ili pripravke za tamnjenje (osim lijekova); pripravci za manikuru ili pedikuru

3305

Pripravci za uporabu na kosi

3306

Pripravci za higijenu usta i zubi, uklj. paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala; konac za čišćenje prostora među zubima „zubni konac”, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju

3307

Pripravci za brijanje, uklj. pripravke prije brijanje i nakon brijanja, dezodoranse za osobnu uporabu, pripravke za kupanje i tuširanje, pripravke za depilaciju i ostale parfumerijske, toaletne ili kozmetičke pripravke, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one što imaju dezinfekcijska svojstva

3401

Sapun i organski površinski aktivni proizvodi u obliku štapića ili kocaka itd., za toaletnu uporabu (kartica za postupak uzorkovanja, za krute tvari; kartica za postupak uzorkovanja, za tekućine) organski površinski aktivni proizvodi i pripravci koji se rabe kao sapun, u obliku štapića, kocaka, lijevanih ili oblikovanih komada, neovisno o tome sadržavaju li sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme i pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno o tome sadržavaju li sapun; papir, vata, pust i netkani tekstilni materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom

3402

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni pripravci, pripravci za pranje, uklj. pomoćne pripravke za pranje, i pripravci za čišćenje, neovisno o tome sadrže li sapun (osim onih iz tarifnog broja 3401 )

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi

3801

Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda

3811

Antidetonacijski pripravci, inhibitori oksidacije, smolni inhibitori, poboljšivači viskoznosti, antikorozijski pripravci i ostali pripremljeni aditivi, za mineralna ulja, uklj. benzin, ili za ostale tekućine koje se rabi za iste namjene kao i mineralna ulja

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu; složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; antioksidacijski pripravci i drugi složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase

3817

Smjese alkilbenzena te miješani alkilnaftaleni dobiveni alkilacijom benzena i naftalena (osim miješanih izomera cikličkih ugljikovodika)

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju koje ne sadržavaju ili sadržavaju manje od 70 % po masi naftnog ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

3823

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafiniranja; industrijski masni alkoholi

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre kemijski proizvodi i pripravci za kemijske ili srodne industrije, uklj. mješavine prirodnih proizvoda, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3901

Polimeri etilena, u primarnim oblicima

3903

Polimeri stirena, u primarnim oblicima

3904

Polimeri vinil klorida ili drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

3907

Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil esteri i ostali poliesteri u primarnim oblicima

3908

Poliamidi, u primarnim oblicima

3916

Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presjeka veće od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici, od plastičnih masa, neovisno o tome jesu li površinski obrađeni, ali drukčije neobrađeni

3917

Cijevi, crijeva i pribor za njih, npr. spojnice, koljena, prirubnice, od plastičnih masa

3919

Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce, trake i ostali ravni oblici, od plastičnih masa, neovisno jesu li u svicima (isklj. podne, zidne i stropne obloge iz tarifnog broja 3918 )

3920

Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od necelularne plastike, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3921

Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, ojačane, laminirane, s podlogom ili na sličan način kombinirane s drugim materijalima, ili od plastičnih masa celularne strukture, neobrađene ili obrađene samo po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3923

Proizvodi za prijevoz ili pakiranje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa

3925

Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3926

Proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva od 3901 do 3914 , nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4107

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust obrade „uklj. pergamentno obrađenu kožu”, od goveda „uklj. od bivola” ili od kopitara, bez vune, neovisno o tome jesu li cijepane (osim semiš, lakirane i lakirane laminirane kože, i metalizirane kože)

4202

Škrinje, kovčezi, kovčezi za kozmetiku, poslovne torbe, torbe za spise (aktovke), školske torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, futrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške, futrole za pištolje i slični spremnici; putne torbe, izolirane torbe za hranu i piće, toaletne torbice, naprtnjače, ručne torbe, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole za mape, futrole za cigarete, vrećice za duhan, torbe za alat, sportske torbe, omotači za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona, ili u cijelosti ili pretežito presvučeni tim materijalima ili papirom

4301

Sirovo krzno, uklj. glave, repove, šape i ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu (osim sirovih koža iz tarifnih brojeva 4101 , 4102 ili 4103 )

4703

Kemijska celuloza od drva, natronska ili sulfatna (osim one topive kvalitete)

4801

Novinski papir kako je navedeno u napomeni 4 uz poglavlje 48, u svicima širine veće od 28 cm ili u četvrtastim ili pravokutnim listovima s jednom stranom većom od 28 cm, a drugom stranom većom od 15 cm u nepresavijenom obliku

4802

Nepremazani papir i karton, vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, i neperforirani papir za bušene kartice i vrpce, u svicima ili pravokutnim ili kvadratnim listovima, svih veličina, i ručno rađeni papir i karton (isklj. novinski papir iz tarifnog broja 4801 i papir iz tarifnog broja 4803 )

4803

Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, ručnika ili salveta te sličnog papira za kućanske ili za sanitarne svrhe, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, neovisno jesu li nabrani, naborani, reljefirani, perforirani, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani ili ne, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4805

Ostali papir i karton, nepremazani, u svicima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, neobrađen osim postupcima navedenima u napomeni 3 uz ovo poglavlje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4810

Papir i karton, premazan s jedne ili s obje strane kaolinom „china clay” ili drugim anorganskim tvarima, s vezivnim sredstvom ili bez njega, ali bez drugog premaza, neovisno o tome je li površinski obojen, površinski ukrašen ili tiskan ili ne, u svicima ili u kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (isklj. sve ostale premazane papire i kartone)

4811

Papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prevučeni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani, u svitcima ili pravokutnim ili kvadratnim listovima, svih veličina (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4803 , 4809 i 4810 )

4818

Toaletni i slični papir, celulozna vata ili koprene od celuloznih vlakana, vrsta koje se rabi za kućanske ili za sanitarne svrhe, u svicima širine 36 cm ili veće, ili izrezani na određene veličine ili oblike; džepni rupčići, listići za uklanjanja šminke, ručnici, stolnjaci, salvete, plahte i slični proizvodi za kućansku, sanitarnu ili bolničku uporabu, odjeća i pribor za odjeću, od papirne mase, papira, celulozne vate ili od koprene od celuloznih vlakana

4819

Kutije, kutijice, vreće i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; kutije za spise, ladice za spise i slični proizvodi, od kartona vrsta koje se rabi u uredima, prodavaonicama ili slično

4823

Papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, u vrpcama ili svitcima širine 36 cm ili manje, u pravokutnim ili kvadratnim listovima gdje ni jedna strana nije veća od 36 cm u nepresavijenom stanju, ili rezani u obliku, samo ne u pravokutne ili kvadratne, i proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili koprene ili celuloznih vlakana, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

5402

Sintetička filamentna pređa, uklj. sintetičke monofilamente gustoće manje od 67 deciteksa (osim konca za šivanje i pređe pripremljene za pojedinačnu prodaju)

5601

Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna duljine 5 mm ili manje „flok”, tekstilni prah i nope (osim vate i proizvoda od vate, impregniranih ili prekrivenih farmaceutskim tvarima ili pripremljenih za pojedinačnu prodaju za medicinsku, kiruršku, zubarsku ili veterinarsku uporabu, i proizvoda impregniranih, premazanih ili prekrivenih parfemima, kozmetičkim proizvodima, sapunom itd.)

5603

Netkani materijali, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

6204

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, za žene i djevojčice (osim pletenih ili kukičanih, vjetrovki i sličnih proizvoda, kombinea, podsuknji i gaćica, trenirki, skijaških odijela i odjeće za plivanje)

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe, od svih vrsta tekstilnih materijala

6403

Obuća s vanjskim potplatima od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od kože (osim ortopedske obuće, obuće s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama i obuće za igračke)

6806

Vuna od troske, kamena vuna i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, pjenušava troska i slični ekspandirani mineralni materijali; smjese i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka (osim proizvoda od lakog betona, azbesta, azbest-cementa, cementa s celuloznim vlaknima ili sličnih proizvoda, mješavina i ostalih proizvoda od azbesta ili na osnovi azbesta te keramičkih proizvoda)

6807

Proizvodi od asfalta ili od sličnih materijala, npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena

6808

Ploče, pločice, blokovi i slični proizvodi od biljnih vlakana, slame, strugotine, iverja, piljevine ili drugih otpadaka od drva, aglomerirane cementom, sadrom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima (osim azbestno-cementnih proizvoda i proizvoda od cementa s celuloznim vlaknima i slično)

6814

Obrađeni tinjac i proizvodi od tinjca, uključujući aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, neovisno jesu li na podlozi od papira, kartona ili drugih materijala ili ne (osim električnih izolatora, izolacijskih dijelova, otpornika i kondenzatora, zaštitnih naočala od tinjca i njihovih stakala i tinjca u obliku božićnih ukrasa)

6815

Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala, uključujući ugljikova vlakna, proizvode od ugljikovih vlakana i proizvode od treseta, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

6902

Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju (isključujući one od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji)

6907

Keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; keramičke kockice za mozaik i slično, neovisno jesu li na podlozi ili ne (osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od slične silikatne zemlje, vatrostalnih proizvoda, posebno prilagođenih pločica za stolove, ukrasnih pločica i pločica proizvedenih posebno za peći)

7104

Sintetički ili rekonstituirani dragulji ili poludragulji, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; nesortirani sintetički ili rekonstituirani dragulji ili poludragulji, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

7112

Otpaci i lomljevina od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama; ostali otpaci i lomljevina koji sadrže plemenite kovine ili spojeve plemenitih kovina, vrsta koje se rabi prvenstveno za oporabu plemenitih kovina (osim otpadaka i ostataka topljenih u neobrađene blokove, ingote ili slične oblike)

7115

Proizvodi od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitom kovinom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8207

Izmjenjivi alati za ručne alate, neovisno imaju li pogon ili ne, ili za alatne strojeve „na primjer, za prešanje, utiskivanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka”, uključujući matrice za izvlačenje ili istiskivanje kovina, te alati za bušenje stijena ili zemlje

8212

Neelektrični aparati za brijanje, britve i britvice od običnih kovina, uključujući pripremke britvica u trakama

8302

Okov, pribor i slični proizvodi prikladni za pokućstvo, vrata, stubišta, prozore, rolete, karoserije, sedlarske proizvode, kovčege, sanduke, kutije ili slično, od običnih kovina; kuke za vješanje šešira, konzole i slično, od običnih kovina; zglobni kotačići s okovom, od običnih kovina; automatski zatvarači vrata, od običnih kovina

8309

Zatvarači, čepovi i poklopci, uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči, kapice za boce, navojni čepovi za bačve, poklopci za čepove, plombe i drugi pribor za pakiranje, od običnih kovina

8407

Klipni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

8408

Klipni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije „dizelski ili poludizelski motor”

8409

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem iz tarifnog broja 8407 ili 8408

8412

Motori i pogonski strojevi (osim turbina na paru, klipnih motora s unutarnjim izgaranjem, hidrauličkih turbina, vodeničnih kola, plinskih turbina i elektromotora); njihovi dijelovi

8413

Sisaljke za tekućine, neovisno jesu li opremljene mjernim uređajem ili ne (osim keramičkih sisaljki i sisaljki za usisavanje izlučevina za medicinsku uporabu i medicinskih sisaljki koje se nosi ili ugrađuje u tijelo); elevatori tekućina (isklj. sisaljke) njihovi dijelovi

8414

Zračne ili vakuumske sisaljke (osim elevatora plinskih spojeva i pneumatskih elevatora i transportera); zračni ili drugi plinski kompresori i ventilatori; ventilacijske ili recirkulacijske nape s ugrađenim ventilatorom, neovisno jesu li opremljene filtrima ili ne; njihovi dijelovi

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili drugi; dizalice topline; njihovi dijelovi (osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415 )

8419

Strojevi, uređaji ili laboratorijska oprema, neovisno o tome jesu li električno grijani ili ne (isključujući peći i drugu opremu iz tarifnog broja 8514 ), za obradu materijala postupcima koji uključuju promjenu temperature kao što je grijanje, kuhanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, isparavanje, kondenzacija ili hlađenje (isključujući one koji se upotrebljavaju u kućanstvu); protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična; njihovi dijelovi

8421

Centrifuge, uključujući centrifugalne sušilice (osim onih za separaciju izotopa); uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje, za tekućine ili plinove; njihovi dijelovi (osim umjetnih bubrega)

8422

Strojevi za pranje posuđa (suđerice); strojevi za čišćenje ili sušenje boca ili drugih spremnika; strojevi za punjenje, zatvaranje, pečaćenje ili etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća ili drugih spremnika; strojevi za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, tube i slične spremnike; ostali strojevi za pakiranje ili zamatanje, uključujući strojeve za zamatanje termoskupljajućom folijom; strojevi za gaziranje pića; njihovi dijelovi

8424

Mehanički uređaji, neovisno o tome jesu li na ručni pogon ili ne, za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; aparati za gašenje požara, napunjeni ili nenapunjeni (isklj. bombe i granate za gašenje požara); pištolji za štrcanje i slični uređaji (osim električnih strojeva i aparata za vruće štrcanje kovina ili sinteriranih metalnih karbida iz tarifnog broja 8515 ); strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza; njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8426

Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice (osim dizalica na kotačima i dizalica za vozila za željezničke pruge); pokretne portalne dizalice, pokretni nosači i teretni kamioni opremljeni dizalicom (kranom)

8450

Perilice za kućanstvo ili praonice, uključujući perilice koje mogu i sušiti; njihovi dijelovi

8455

Valjački stanovi za valjanje kovina i njihovi valjci; dijelovi strojeva za valjanje metala

8466

Dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8456 do 8465 , uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne priključke za strojeve, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci

8467

Alati za rad u ruci, pneumatski, hidraulični ili s ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom; njihovi dijelovi

8471

Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8474

Strojevi za sortiranje, prosijavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju, uključujući u prahu ili pasti; strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke mase, neočvrsnutog cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili paste; Strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska; njihovi dijelovi

8477

Strojevi za preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju, njihovi dijelovi

8479

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; njihovi dijelovi

8480

Kalupnici za ljevaonice metala; modelne ploče; modeli za izradu kalupa; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu ili plastične mase (osim kalupa od grafita ili drugih vrsta ugljika, keramike ili staklenih kalupa i kalupa ili matrica za linotip)

8481

Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude ili slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile; njihovi dijelovi

8482

Valjni ležajevi (osim čeličnih kuglica iz tarifnog broja 7326 ); njihovi dijelovi

8483

Transmisijska vratila, uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila i poluge; kućišta ležajeva i klizni ležajevi; zupčani prijenosi; navojna vretena s kuglicama ili valjčićima; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta; zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike; uključne spojke i spojke za vratila, uključujući univerzalne spojke; njihovi dijelovi

8487

Dijelovi strojeva, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u poglavlju 84 (osim dijelova koji sadrže električne priključke, izolatore, svitke, kontakte ili druge električne elemente)

8501

Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

8503

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s električnim motorima i generatorima, električnim generatorskim agregatima i rotacijskim pretvaračima, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8504

Električni transformatori, statički pretvarači, npr. ispravljači, i indukcijske zavojnice; njihovi dijelovi

8511

Električna oprema za paljenje ili pokretanje vrsta koje se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice ili kompresije, na primjer, magneti za paljenje, dinamo magneti, svitci za paljenje, svjećice, žarne svjećice i elektropokretači; generatori, na primjer, dinama i alternatori, i regleri vrsta koje se rabi zajedno s takvim motorima; njihovi dijelovi

8516

Električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati za uređivanje kose, na primjer, aparati za sušenje kose, aparati za kovrčanje kose, i aparati za sušenje ruku; električna glačala; ostali elektrotoplinski uređaji za kućanstvo; električni otpornici za grijanje, osim onih iz tarifnog broja 8545 ; njihovi dijelovi

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega); njihovi dijelovi (osim odašiljača ili prijamnika iz tarifnih brojeva 8443 , 8525 , 8527 ili 8528 )

8523

Diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za pohranu podataka, „pametne kartice” i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, neovisno o tome jesu li snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova (isključujući proizvode iz poglavlja 37)

8525

Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalne kamere i videokamere (kamkorderi)

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

8531

Električni aparati za zvučnu ili vizualnu signalizaciju, na primjer, zvona, sirene, indikacijske ploče, dojavnici krađe ili požara (osim onih koji se rabe za automobile, bicikle ili prometnice); njihovi dijelovi

8535

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima, na primjer, sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači putujućih valova, utikači i ostale utične naprave, spojne kutije, za napone veće od 1 000  V (osim ormara, stolova, aparata za upravljanje itd. pod oznakom 8537 )

8536

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima, na primjer, sklopke, releji, osigurači, prigušnice, utikači, utičnice, grla za žarulje i ostale utične naprave, spojni ormarići, za napone od 1 000  V ili manje (osim ormara, stolova, aparata za upravljanje itd. iz tarifnog broja 8537 )

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536 , za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90, te aparati za numeričko upravljanje (osim komutacijskih aparata za telefoniju i telegrafiju)

8538

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8535 , 8536 ili 8537 , nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8539

Električne žarulje s nitima ili izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške i ultraljubičaste ili infracrvene žarulje; lučnice; LED žarulje; njihovi dijelovi

8541

Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi; fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujući fotonaponske ćelije, neovisno jesu li sastavljene u module ili panele ili ne (isklj. fotonaponske generatore); svjetleće diode (LED); montirani piezoelektrični kristali; njihovi dijelovi

8542

Elektronički integrirani krugovi; njihovi dijelovi

8543

Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u poglavlju 85 i njihovi dijelovi

8544

Izolirana žica „uključujući emajliranu ili anodiziranu”, kabeli „uključujući koaksijalne kabele” i ostali izolirani električni vodiči neovisno jesu li opremljeni konektorima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno o sadrže li električne vodiče ili su opremljeni s konektorima ili ne

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, sa ili bez kovina, vrsta koje se rabi za električne namjene

8603

Samokretna željeznička ili tramvajska putnička i teretna kola (isključujući ona iz tarifnog broja 8604 )

8606

Željeznički ili tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe (osim samokretnih i prtljažnih vagona i poštanskih vagona)

8701

Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709 )

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od 10 osoba, uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile (osim motornih vozila iz tarifnog broja 8702 )

8704

Motorna vozila za prijevoz robe, uključujući šasiju s motorom i kabinom

8716

Prikolice i polu-prikolice; ostala vozila, bez mehaničkog pogona (osim željezničkih i tramvajskih vozila); njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8802

Letjelice s pogonom „npr. helikopteri i zrakoplovi”; svemirske letjelice, uključujući satelite, i letjelice nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica

8903

Jahte i ostala plovila za razonodu ili sport; brodice na vesla i kanui

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana (osim izrađenih od pojedinačno oplaštenih vlakana iz tarifnog broja 8544 ); listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; Leće, uključujući kontaktne leće, prizme, zrcala i ostali optički elementi, od bilo kojeg materijala, nemontirani (isključujući takve optički neobrađene staklene elemente)

9006

Fotografski aparati, fotografske bljeskalice i žarulje-bljeskalice (osim žarulja s izbijanjem iz tarifnog broja 8539 )

9013

Uređaji s tekućim kristalima koji ne predstavljaju proizvode pobliže navedene u drugim tarifnim brojevima; laseri (osim laserskih dioda); ostali optički aparati i instrumenti koji nisu spomenuti na drugom mjestu u poglavlju 90

9014

Kompasi; ostali navigacijski instrumenti i aparati (osim radionavigacijske opreme)

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova, npr. mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, mjerači količine topline (osim instrumenata i aparata iz tarifnog broja 9014 , 9015 , 9028 ili 9032 )

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne ili kemijske analize, npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima; instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu viskoziteta, poroznosti, dilatacije, površinske napetosti ili slično; instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu toplinskih, zvučnih ili svjetlosnih veličina, uključujući svjetlomjere; mikrotomi

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu električnih veličina (osim mjerila iz tarifnog broja 9028 ); instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rendgenskih, svemirskih ili drugih ionizirajućih zračenja

9031

Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili kontrolu koji nisu spomenuti na drugom mjestu u poglavlju 90; profil projektori

9032

Instrumenti i aparati za regulaciju ili kontrolu (osim slavina i ventila iz tarifnog broja 8481 )

9401

Sjedala, neovisno može li ih se pretvoriti u ležajeve ili ne, i njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (isklj. medicinska, kirurška, zubarska ili veterinarska iz tarifnog broja 9402 )

9404

Nosači madraca (osim opruga za sjedala); oprema za krevete i slični proizvodi, npr. madraci, popluni, perine, jastuci i jastučići, s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, neovisno jesu li presvučeni ili ne (isklj. madrace na napuhavanje ili punjene vodom i jastuke, deke i pokrivače)

9405

Svjetiljke i druga rasvjetna tijela, uklj. reflektore, i njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično, opremljeni stalnim izvorom svjetlosti, i njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

9406

Montažne zgrade, neovisno o tome jesu li kompletne ili već sastavljene


PRILOG VII.

Prilog XXIII. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XXIII.

Popis robe i tehnologije iz članka 3.k

Oznaka KN

Naziv robe

0601 10

Lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja

0601 20

Lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijeni cikorije

0602 30

Rododendroni i azaleje (gorske ruže), cijepljeni ili necijepljeni

0602 40

ruže, cijepljene ili necijepljene

0602 90

Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; micelij gljiva – ostalo

0604 20

Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka, te trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni – svježe

2508 40

Ostale gline

2508 70

Šamotne i dinas zemlje

2509 00

Kreda

2512 00

Silikatno fosilno brašno (npr. kiselgur, tripolit i diatomit) i slične silikatne zemlje, neovisno jesu li kalcinirani ili ne, relativne gustoće 1 ili manje

2515 12

Samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika

2515 20

Ekozin i ostali vapnenački kamen za spomenike ili za građevinarstvo; alabaster

2518 20

Dolomit, kalciniran ili sinteriran

2519 10

Prirodni magnezijev karbonat (magnezit)

2520 10

Sirova sadra: anhidrit

2521 00

Vapnenac koji se rabi kao talitelj; vapnenac i ostali vapnenački kamen, vrsta koje se rabi za proizvodnju vapna ili cementa

2522 10

Živo vapno

2522 30

Hidraulično vapno

2525 20

Tinjac u prahu

2526 20

Prirodni steatit, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne; milovka (talk) talk – drobljeni ili u prahu

2530 20

Kieserit, epsomit (prirodni magnezijevi sulfati)

2701 00

Kameni ugljen; briketi raznih oblika i slična kruta goriva od kamenog ugljena

2702 00

Mrki ugljen, neovisno je li aglomeriran ili ne, osim gagata

2703 00

Treset (uključujući tresetnu slamu), neovisno je li aglomeriran ili ne

2704 00

Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta, aglomerirani ili ne; retortni ugljen

2707 30

Ksilol (ksilen)

2708 20

Koks od smole

2712 10

Vazelin

2712 90

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno jesu li obojeni ili ne

2715 00

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole – ostalo

2804 10

Vodik

2804 30

Dušik

2804 40

Kisik

2804 61

Silicij – s masenim udjelom silicija ne manjim od 99,99 %

2804 80

Arsen

2806 10

Klorovodik (klorovodična kiselina)

2806 20

Klorsulfonska kiselina

2811 29

Ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala – ostalo

2813 10

Ugljikov disulfid

2814 20

Amonijak u vodenoj otopini

2815 12

Natrijev hidroksid (kaustična soda) – u vodenoj otopini (natrijeva lužina ili tekuća soda)

2818 30

Aluminijev hidroksid

2819 90

Kromovi oksidi i hidroksidi – ostalo

2820 10

Manganov dioksid

2827 31

Ostali kloridi – magnezija

2827 35

Ostali kloridi – nikla

2828 90

Hipokloriti; komercijalni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti – ostalo

2829 11

Klorati – natrija

2832 20

Sulfiti (osim natrija)

2833 24

Sulfati nikla

2833 30

Alauni

2834 10

Nitriti

2836 30

Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)

2836 50

Kalcijev karbonat

2839 90

Silikati; komercijalni silikati alkalnih kovina – ostalo

2840 30

Peroksiborati (perborati)

2841 50

Ostali kromati i dikromati; peroksikromati

2841 80

Volframati (tunstati)

2843 10

Plemenite kovine u koloidnom stanju

2843 21

Srebrni nitrat

2843 29

Spojevi srebra – ostalo

2843 30

Spojevi zlata

2847 00

Vodikov peroksid, neovisno je li očvrsnut ureom ili ne

2901 23

buten (butilen) i njegovi izomeri

2901 24

Buta-1,3-dien i izopren

2901 29

Aciklički ugljikovodici – nezasićeni – ostalo

2902 11

Cikloheksan

2902 30

Toluen

2902 41

o-ksilen

2902 43

p-ksilen

2902 44

Izomeri ksilena u mješavini

2902 50

stiren

2903 11

monoklormetan (metil klorid) i monokloretan (etil klorid)

2903 12

diklormetan (metilen klorid)

2903 21

vinil klorid (kloretilen)

2903 23

tetrakloretilen (perkloretilen)

2903 29

Nezasićeni klorirani derivati acikličkih ugljikovodika – ostalo

2903 76

bromklordifluormetan (Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) i dibromtetrafluoretani (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN)

2903 91

Klorobenzen, o-diklorobenzen i p-diklorobenzen

2904 10

derivati što sadrže samo sulfo skupine, njihove soli i etil esteri

2904 20

derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine

2904 31

perfluorooktan sulfonska kiselina

2905 13

Butan-1-ol (n-butil alkohol)

2905 16

oktanol (oktil alkohol) i njegovi izomeri

2905 19

Zasićeni jednohidroksilni alkoholi – ostalo

2905 41

2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan)

2905 59

Ostali višehidroksilni alkoholi – ostalo

2906 13

steroli i inozitoli

2906 19

Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski – ostalo

2907 11

fenol (hidroksibenzen) i njegove soli

2907 13

Oktilfenol, nonilfenol i njihovi izomeri; njihove soli

2907 19

Monofenoli – ostalo

2907 22

hidrokinon (kinol) i njegove soli

2909 11

pentaklorfenol (ISO)

2909 20

ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski eteri i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2909 41

2,2′-oksidietanol (dietilen glikol, digol)

2909 43

monobutil eteri od etilen glikola ili dietilen glikola

2909 49

Eter alkoholi i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati – ostalo

2910 10

oksiran (etilen oksid)

2910 20

metiloksiran (propilen oksid)

2911 00

Acetali i poluacetali, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2912 12

etanal (acetaldehid)

2912 49

Aldehid alkoholi, aldehid eteri, aldehid fenoli i aldehidi s drugom kisikovom skupinom – ostalo

2912 60

paraformaldehid

2914 11

aceton

2914 61

antrakinon

2915 13

esteri mravlje kiseline

2915 90

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati – ostalo

2916 12

esteri akrilne kiseline

2916 13

metakrilna kiselina i njene soli

2916 14

esteri metakrilne kiseline

2916 15

oleinska, linolna i linoleinska kiselina, njihove soli i esteri

2917 33

dinonil ili didecil ortoftalati

2920 11

paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil-paration)

2921 22

heksametilendiamin i njegove soli

2921 41

anilin i njegove soli

2922 11

monoetanolamin i njegove soli

2922 43

antranilna kiselina i njene soli

2923 20

lecitini i ostali fosfoaminolipidi

2930 40

metionin

2933 54

Ostali derivati maloniluree (barbiturne kiseline); njihove soli

2933 71

6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

3201 90

Ekstrakti za štavljenje biljnog podrijetla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

3202 10

sintetičke organske tvari za štavljenje

3202 90

Sintetičke organske tvari za štavljenje; anorganske tvari za štavljenje; pripravci za štavljenje, neovisno sadrže li prirodne tvari za štavljenje ili ne; enzimatski pripravci za predštavljenje

3203 00

Bojila biljnog ili životinjskog podrijetla, uključujući ekstrakte za bojenje (isključujući životinjsko crnilo), neovisno jesu li kemijski određena ili ne; pripravci na osnovi bojila biljnog ili životinjskog podrijetla, vrsta koje se rabi za bojenje tkanina ili u proizvodnji pripravaka za bojenje (osim pripravaka iz tarifnih brojeva 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 ) – ostalo

3204 90

Sintetička organska bojila, neovisno jesu li kemijski određena ili ne; pripravci na osnovi sintetičkih organskih bojila navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje; sintetički organski proizvodi vrsta koje se rabi kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

3205 00

lak bojila (osim kineskih ili japanskih lakova i boja); pripravci na osnovi lak bojila vrsta koje se rabi za bojenje tkanina ili u proizvodnji pripravaka za bojenje (osim pripravaka iz tarifnih brojeva 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 )

3206 41

Ultramarin i pripravci na osnovi ultramarina, vrsta koje se rabi za bojenje bilo kojeg materijala ili u proizvodnji pripravaka za bojenje (osim pripravaka iz tarifnih brojeva 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 )

3206 49

anorganske ili mineralne tvari za bojenje, nespomenute niti uključene na drugom mjestu; pripravci na osnovi anorganskih ili mineralnih tvari za bojenje, vrsta koje se rabi za bojenje bilo kojeg materijala ili u proizvodnji pripravaka za bojenje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim pripravaka iz tarifnih brojeva 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 te anorganskih proizvoda vrsta koje se rabi kao luminofore) – ostalo

3207 10

pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljena bojila i slični pripravci

3207 20

glineni premazi

3207 30

tekući keramički lakovi i slični pripravci

3207 40

staklena frita i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica

3208 10

Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u nevodenom mediju; otopine određene napomenom 4 uz poglavlje 32 – na osnovi poliestera

3208 20

Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u nevodenom mediju; otopine određene napomenom 4 uz poglavlje 32 – na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

3208 90

Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u nevodenom mediju; otopine određene napomenom 4 uz poglavlje 32.

3209 10

Premazne boje i lakovi, uključujući emajle i lakove, na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera, dispergirani ili otopljeni u vodenom mediju

3209 90

Premazne boje i lakovi, uključujući emajle i lakove, na osnovi sintetičkih ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u vodenom mediju (osim onih na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera) – ostalo

3210 00

Ostale premazne boje i lakovi (uključujući emajle i vodene boje); pigmenti pripremljeni u vodi vrsta koje se rabi za doradu kože

3212 90

Pigmenti (uključujući prah i ljuskice od kovina) dispergirani u nevodenom mediju, u obliku tekućine ili paste, vrsta koje se rabi u proizvodnji premaznih boja (uključujući emajle); tiskarske folije; bojila i ostale tvari za bojenje pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju – ostalo

3214 10

Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi; ličilačka punila

3214 90

Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi; ličilačka punila; nevatrostalni pripravci za obradu površina pročelja, unutarnjih zidova, podova, stropova i slično – ostalo

3215 11

Tiskarske boje – crne

3215 19

Tiskarske boje – ostalo

3403 11

Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim – koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala – pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

3403 19

Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim – koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala – ostalo

3403 91

pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

3403 99

Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim – ostalo

3505 10

dekstrini i ostali modificirani škrobovi

3506 99

Pripremljena ljepila i ostala pripremljena sredstva za lijepljenje, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; proizvodi prikladni za uporabu kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, neto-mase ne veće od 1 kg – ostalo

3701 20

ravni film za trenutnu (brzu) fotografiju

3701 91

za fotografije u boji (polikromatske)

3702 32

ostali, s emulzijom od srebrnog halida

3702 39

Fotografski filmovi u svitcima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svitcima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni – ostalo

3702 43

ostali filmovi, neperforirani, širine veće od 105 mm – širine veće od 610 mm i duljine ne veće od 200 m

3702 44

ostali filmovi, neperforirani, širine veće od 105 mm – širine veće od 105 mm, ali ne veće od 610 mm

3702 55

ostali filmovi, za fotografije u boji (polikromatske) – širine veće od 16 mm, ali ne veće od 35 mm i duljine veće od 30 m

3702 56

ostali filmovi, za fotografije u boji (polikromatske) – širine veće od 35 mm

3702 97

ostali filmovi, za fotografije u boji (polikromatske) – širine ne veće od 35 mm i duljine veće od 30 mm

3702 98

fotografski filmovi u svitcima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, perforirani, za monokromnu fotografiju, širine veće od 35 mm (osim papira, kartona i tekstila; film za rendgensko snimanje)

3703 20

fotografski papir, karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, za fotografije u boji „polikromatske” (osim proizvoda u svitcima širine veće od 610 mm)

3703 90

fotografski papir, karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, za monokromnu fotografiju (osim proizvoda u svitcima širine veće od 610 mm)

3705 00

fotografske ploče i filmovi, osvijetljeni i razvijeni (osim proizvoda od papira, kartona ili tekstila, kinematografskih filmova i gotovih tiskarskih ploča za uporabu)

3706 10

Kinematografski filmovi, osvijetljeni i razvijeni, neovisno imaju li zvučni zapis ili sadrže samo zvučni zapis ili ne, širine 35 mm ili veće

3801 20

koloidni ili polukoloidni grafit

3806 20

soli kolofonija, smolnih kiselina ili derivata kolofonija (osim soli kolofonijskih adukata)

3807 00

drvni katran; ulja od drvnog katrana; drvni kreozot; drvna nafta; biljne smole; pivarska smola i slični pripravci na osnovi kolofonija, smolnih kiselina ili biljnih smola (osim burgundy smole, žute smole, stearinske smole, masnih smolnih kiselina, masnoga katrana i glicerinske smole)

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, na osnovi škrobova ili njihovih derivata

3809 91

sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u tekstilnoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim onih na osnovi škrobnih tvari)

3809 92

sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u papirnoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim onih na osnovi škrobnih tvari)

3809 93

sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim onih na osnovi škrobnih tvari)

3810 10

pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih površina; prah i paste za lemljenje ili zavarivanje koje se sastoje od kovina i drugih materijala

3811 21

pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje koji sadržavaju naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala

3811 29

pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje koji ne sadržavaju naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala

3811 90

pripravci za sprječavanje oksidacije, za sprječavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprječavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja, uključujući benzin, ili za druge tekućine koje se rabi za jednake namjene kao mineralna ulja (osim antidetonacijskih pripravaka i aditiva za ulja za podmazivanje

3812 20

složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3813 00

preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene protupožarne granate (osim punih ili praznih aparata za gašenje požara, neovisno o tome jesu li prijenosni, nemiješanih kemijski neodređenih proizvoda s protupožarnim svojstvima u drugim oblicima)

3814 00

složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljena sredstva za skidanje boja ili lakova (osim sredstva za skidanje laka za nokte)

3815 11

katalizatori na nosaču s niklom ili spojevima nikla kao aktivnim tvarima, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3815 12

katalizatori na nosaču s plemenitim kovinama ili spojevima plemenitih kovina kao aktivnim tvarima, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3815 19

katalizatori na nosaču, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim s plemenitim kovinama, spojem plemenitih kovina, niklom ili spojem nikla kao aktivnim tvarima)

3815 90

inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim ubrzivača vulkanizacije i katalizatora na nosaču)

3816 00 10

dolomitni „ramming mix”

3817 00

smjese alkilbenzena te miješani alkilnaftaleni dobiveni alkilacijom benzena i naftalena (osim miješanih izomera cikličkih ugljikovodika)

3819 00

tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju koje ne sadržavaju ili sadržavaju manje od 70 % po masi naftnog ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

3820 00

pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje (osim pripremljenih aditiva za mineralna ulja ili za druge tekućine koje se rabi za iste namjene kao i mineralna ulja)

3823 13

masne kiseline tal ulja, industrijske

3827 90

mješavine koje sadržavaju halogenirane derivate metana, etana ili propana (osim onih iz podbrojeva od 3824.71.00 do 3824.78.00)

3824 81

Mješavine i pripravci koji sadržavaju oksiran „etilen oksid”

3824 84

mješavine i pripravci koji sadržavaju aldrin (iso), camfeklor (iso) (toksafen), klordan (iso), klordekon (iso), ddt (iso) (klofenotan (inn), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan), dieldrin (iso, inn), endosulfan (iso), endrin (iso), heptaklor (iso) ili mireks (iso)

3824 99

kemijski proizvodi i pripravci kemijske industrije i srodnih industrija, uključujući one koji se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3825 90

ostatni produkti kemijske ili srodnih industrija, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim otpada)

3826 00

biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 %

3901 40

etilen-alfa-olefin kopolimeri, relativne gustoće manje od 0,94, u primarnim oblicima

3902 20

poliizobutilen, u primarnim oblicima

3902 30

kopolimeri propilena, u primarnim oblicima

3902 90

polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima (osim polipropilena, poliizobutilena i kopolimera propilena)

3903 19

polistiren, u primarnim oblicima (osim polistirena za ekspandiranje)

3903 90

polimeri stirena, u primarnim oblicima (isključujući polistiren, kopolimere stirenakrilonitrila „san” i akrilonitrilbutadienstiren „abs”)

3904 10

poli„vinil klorid”, u primarnim oblicima, nepomiješan s drugim tvarima

3904 50

polimeri viniliden klorida, u primarnim oblicima

3905 12

poli„vinil acetat”, u vodenoj disperziji

3905 19

poli„vinil acetat”, u primarnim oblicima (osim u vodenoj disperziji)

3905 21

kopolimeri vinil acetata, u vodenoj disperziji

3905 29

kopolimeri vinil acetata, u primarnim oblicima (osim u vodenoj disperziji)

3905 91

kopolimeri vinila, u primarnim oblicima (osim kopolimera vinil kloridvinil acetata i drugih kopolimera vinil klorida, i kopolimera vinil acetata)

3906 10

Poli„metil metakrilat”, u primarnim oblicima

3906 90

akrilni polimeri, u primarnim oblicima (isključujući poli„metil-metakrilat”)

3907 21

polieteri, u primarnim oblicima (isključujući poliacetale i robu iz tarifnog broja 3002 10)

3907 40

polikarbonati, u primarnim oblicima

3907 70

Poli„mliječna kiselina”, u primarnim oblicima

3907 91

nezasićeni polialni esteri i ostali poliesteri, u primarnim oblicima (osim polikarbonata, alkidnih smola, poli„etilen tereftalata” i poli„mliječne kiseline”)

3908 10

poliamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12, u primarnim oblicima

3908 90

poliamidi, u primarnim oblicima (osim poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 i -6,12)

3909 20

melaminske smole, u primarnim oblicima

3909 39

amino smole, u primarnim oblicima (osim urea smola, tiourea smola i melaminskih smola)

3909 40

fenolne smole, u primarnim oblicima

3909 50

poliuretani, u primarnim oblicima

3912 11

neplastificirani acetati celuloze, u primarnim oblicima

3912 90

celuloza i njezini kemijski derivati, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima (osim celuloznih acetata, celuloznih nitrata i celuloznih etera)

3915 20

otpaci, odresci i lomljevina, od polimera stirena

3917 10

umjetna crijeva (omoti za kobasičarske proizvode) od skrućenih bjelančevina ili od celuloznih materijala

3917 23

krute cijevi i crijeva, od polimera vinil klorida

3917 31

savitljive cijevi i crijeva, od plastičnih masa, pritiska prskanja od najmanje 27,6 MPa

3917 32

savitljive cijevi i crijeva od plastičnih masa, neojačani niti drukčije kombinirani s drugim materijalima, bez pribora

3917 33

savitljive cijevi i crijeva od plastičnih masa, neojačani niti drukčije kombinirani s drugim materijalima, s priborom, brtvilima ili konektorima

3920 10

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od necelularnih polimera etilena, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3920 61

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od polikarbonata necelularne strukture, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim onih od poli(metil metakrilata), samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3920 69

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od poliestera necelularne strukture, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u pravokutne oblike, uključujući kvadratne (osim od polikarbonata, polietilen tereftalata i ostalih nezasićenih poliestera, samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3920 73

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od celuloznih acetata necelularne strukture, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3920 91

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od fenolnih smola necelularne strukture, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3921 19

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastičnih masa celularne strukture, neobrađene ili obrađene samo po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim onih od polimera stirena, vinil klorida, poliuretana, regenerirane celuloze, samoljepljivih proizvoda, podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 i sterilnih ljepljivih barijera za kirurgiju ili zubarstvo iz podbroja 3006.10.30)

3922 90

bidei, zahodske školjke, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi od plastičnih masa (osim kada, tuš-kada, umivaonika, sudopera, zahodskih sjedala i poklopaca)

3925 20

vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata, od plastičnih masa

4002 11

lateks od stiren-butadien kaučuka „sbr”; lateks od karboksiliranog stiren-butadien kaučuka „xsbr”

4002 20

Butadien kaučuk „br”, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4002 31

izobuten-izopren (butil) kaučuk (iir), u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4002 39

halo-izobuten-izopren kaučuk (CIIR) ili (BIIR), u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4002 41

lateks od kloropren (klorobutadien) kaučuka (CR)

4002 51

lateks od akrilonitrilbutadien kaučuka (NBR)

4002 80

smjese prirodnoga kaučuka, balate, gutaperke (gutta-percha), gvajale (guayule), čikla (chicle) i sličnih prirodnih guma sa sintetičkim kaučukom ili faktisom, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4002 91

sintetički kaučuk i faktis dobiven iz ulja, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama (osim stiren-butadien kaučuka (SBR), karboksiliranog stiren-butadien kaučuka (XSBR), butadien kaučuka (BR), izobuten-izopren (butil) kaučuka (IIR), halo-izobuten-izopren kaučuka (CIIR) ili (BIIR), kloropren kaučuka (CR), akrilonitrilbutadien kaučuka (NBR), izopren kaučuka (IR) i etilenpropilendien nekonjugiranog kaučuka (EPDM))

4002 99

sintetički kaučuk i faktis dobiven iz ulja, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama (osim lateksa, stiren-butadien kaučuka (SBR), karboksiliranog stiren-butadien kaučuka (XSBR), butadien kaučuka (BR), izobuten-izopren (butil) kaučuka (IIR), halo-izobuten-izopren kaučuka (CIIR) ili (BIIR), kloropren kaučuka (CR), akrilonitrilbutadien kaučuka (NBR), izopren kaučuka (IR) i etilenpropilendien nekonjugiranog kaučuka (EPDM))

4005 10

smjese kaučuka s čađom ili silicijevim dioksidom, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4005 20

smjese kaučuka, nevulkanizirane, u obliku otopina ili disperzija (osim kaučuka pomiješanog s čađi ili silicijevim dioksidom i mješavina prirodnog kaučuka, balate, gutaperke (gutta-percha), gvajale (guayule), čikla (chicle) i sličnih prirodnih guma koje sadržavaju sintetički kaučuk ili faktis dobiven iz ulja)

4005 91

smjese kaučuka, nevulkanizirane, u obliku ploča, listova ili vrpci (osim kaučuka pomiješanog s čađi ili silicijevim dioksidom i mješavina prirodnog kaučuka, balate, gutaperke (gutta-percha), gvajale (guayule), čikla (chicle) i sličnih prirodnih guma koje sadržavaju sintetički kaučuk ili faktis dobiven iz ulja)

4005 99

smjese kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima (osim otopina i disperzija, koje sadržavaju prirodni kaučuk pomiješan s čađi ili silicijevim dioksidom i mješavina prirodnog kaučuka, balate, gutaperke (gutta-percha), gvajale (guayule), čikla (chicle) i sličnih prirodnih guma koje sadržavaju sintetički kaučuk ili faktis i onih u obliku ploča, listova ili vrpci)

4006 10

sirove profilirane vrpce od nevulkaniziranog kaučuka (gume) za protektiranje pneumatskih guma

4008 21

ploče, listovi i trake, od necelularnog vulkaniziranog kaučuka (gume)

4009 12

cijevi i crijeva od vulkaniziranog kaučuka (gume) (osim od tvrde gume), neojačane niti drukčije kombinirane s drugim materijalima, s priborom

4009 41

cijevi i crijeva od vulkaniziranog kaučuka (gume) (osim od tvrde gume), ojačane ili drukčije kombinirane s drugim materijalima, bez pribora

4010 31

beskrajno pogonsko remenje trapezoidnoga poprečnog presjeka (V-remenje), V-orebreno, od vulkaniziranog kaučuka (gume), vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali manjeg ili jednakog 180 cm

4010 33

beskrajno pogonsko remenje trapezoidnoga poprečnog presjeka (V-remenje), V-orebreno, od vulkaniziranog kaučuka (gume), vanjskog opsega većeg od 180 cm, ali manjeg ili jednakog 240 cm

4010 35

beskrajno sinkrono remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume), vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali manjeg ili jednakog 150 cm

4010 36

beskrajno sinkrono remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume), vanjskog opsega većeg od 150 cm, ali manjeg ili jednakog 198 cm

4010 39

pogonske vrpce i remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume) (osim beskrajnoga pogonskog remenja trapezoidnoga poprečnog presjeka (V-remenja), s V-rebrima, vanjskog presjeka većeg od 60 cm, ali manjeg ili jednakog 240 cm i beskrajno sinkrono remenje, vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali manjeg ili jednakog 198 cm)

4012 11

protektirane pneumatske gume, od kaučuka, vrsta koje se rabi za osobne automobile (uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile)

4012 13

protektirane pneumatske gume, od kaučuka (gume), vrste koja se rabi za zrakoplove

4012 19

protektirane pneumatske gume, od kaučuka (osim vrsta koje se rabi za osobne automobile, karavan ili kombi vozila, trkaće automobile, autobuse, kamione i zrakoplove)

4012 20

rabljene pneumatske gume od kaučuka

4016 93

brtve, podlošci i ostali proizvodi za brtvljenje, od vulkaniziranog kaučuka (gume) (osim onih od tvrde gume i celularne gume)

4407 19

crnogorično drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm (osim bora (Pinus spp.), jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.))

4407 92

bukva (Fagus spp.), obrađena po dužini piljenjem ili glodanjem, rezana ili ljuštena, neovisno je li blanjana, brušena ili spojena na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4407 94

trešnja (Prunus spp.), obrađena po dužini piljenjem ili glodanjem, rezana ili ljuštena, neovisno je li blanjana, brušena ili spojena na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4407 97

topola i jasika (Populus spp.), obrađena po dužini piljenjem ili glodanjem, rezana ili ljuštena, neovisno je li blanjana, brušena ili spojena na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4407 99

drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm (osim tropskog drva, crnogoričnog drva, hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), javora (Acer spp.), trešnje (Prunus spp.), jasena (Fraxinus spp.), breze (Betula spp.), topole i jasike (Populus spp.))

4408 10

listovi za furniranje, uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem, za crnogorične šperploče ili za slična laminirana crnogorična drva i ostalo crnogorično drvo, piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno, spojeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine 6 mm ili manje

4411 13

ploče vlaknatice srednje gustoće (MDF) od drva, debljine veće od 5 mm, ali ne veće od 9 mm

4411 94

ploče vlaknatice od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima ili ne, gustoće manje ili jednake 0,5 g/cm3 (osim ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF); ploča iverice, neovisno jesu li aglomerirane s jednom pločom vlaknaticom ili više njih; laminiranog drva sa slojem šperploče; celularnih drvenih ploča čije su obje strane ploče vlaknatice; kartona; dijelova pokućstva koji se mogu odrediti)

4412 31

šperploče koje se sastoje samo od listova drva, debljine manje ili jednake 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drva (osim listova komprimiranog drva, celularnih drvenih ploča, intarzija od drva i listova koji se mogu odrediti kao dijelovi pokućstva)

4412 33

šperploče koje se sastoje samo od listova drva, debljine manje ili jednake 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogoričnog drva (osim od bambusa, s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drva ili johe, jasena, bukve, breze, trešnje, kestena, brijesta, eukaliptusa, karija, divljeg kestena, lipe, javora, hrasta, platane, topole, jasike, bagrema , tulipanovca ili oraha, te listova komprimiranog drva, celularnih drvenih ploča, intarzija od drva i listova koji se mogu odrediti kao dijelovi pokućstva)

4412 94

laminirano drvo kao blok ploče, laminirane ploče ili ploče od letvica (osim od bambusa, šperploča koje se sastoje samo od listova drva debljine manje ili jednake 6 mm, listova komprimiranog drva, celularnih drvenih ploča, intarzija od drva i listova koji se mogu odrediti kao dijelovi pokućstva)

4416 00

bačve, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi te njihovi dijelovi, od drva, uključujući bačvarske duge

4418 40

drvene oplate za betonske radove (osim dasaka od šperploča)

4418 60

stupovi i grede, od drva

4418 79

sastavljene podne ploče od drva osim od bambusa (osim višeslojnih i onih za mozaik podove)

4503 10

čepovi svih vrsta, od prirodnog pluta, uključujući elemente za čepove zaobljenih bridova

4504 10

pločice svih oblika, blokovi, ploče, listovi i vrpce, valjci punog presjeka, uključujući diskove, od aglomeriranog pluta

4701 00

mehanička drvna celuloza (drvenjača), kemijski neobrađena

4703 19

kemijska nebijeljena celuloza od necrnogoričnog drva, natronska ili sulfatna (osim one topive kvalitete)

4703 21

polubijeljena ili bijeljena celuloza od crnogoričnog drva, natronska ili sulfatna (osim one topive kvalitete)

4703 29

polubijeljena ili bijeljena celuloza od necrnogoričnog drva, natronska ili sulfatna (osim one topive kvalitete)

4704 11

kemijska nebijeljena celuloza od crnogoričnog drva, sulfitna (osim one topive kvalitete)

4704 21

polubijeljena ili bijeljena celuloza od crnogoričnog drva, sulfitna (osim one topive kvalitete)

4704 29

polubijeljena ili bijeljena celuloza od necrnogoričnog drva, sulfitna (osim one topive kvalitete)

4705 00

drvna celuloza dobivena kombinacijom mehaničkih i kemijskih postupaka

4706 30

celuloza od vlaknastih celuloznih materijala od bambusa

4706 92

kemijska celuloza od vlaknastih celuloznih materijala (osim od bambusa, drva, pamučnog lintersa i vlakana dobivenih ponovnom preradom (otpadaka i ostataka) papira ili kartona)

4707 10

papir i karton (otpaci i ostaci) namijenjen ponovnoj preradi od nebijeljenog kraft papira, valovitog papira ili valovitog kartona

4707 30

papir i karton (otpaci i ostaci) namijenjen ponovnoj preradi, dobiven pretežito od mehaničke celuloze, npr. novine, časopisi i slični tiskani materijali

4802 20

papir i karton vrsta koje se rabi kao podloge za fotoosjetljivi, termoosjetljivi ili elektroosjetljivi papir i karton, nepremazan, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina

4802 40

papirna podloga za tapete, nepremazana

4802 58

nepremazani papir i karton, vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, i neperforirani papir za bušene kartice i vrpce, u svitcima ili pravokutnim ili kvadratnim listovima, svih veličina, bez vlakana dobivenih mehaničkim ili kemijsko-mehaničkim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana 10 % ili manjim u ukupnom sadržaju vlakana, mase veće od 150 g/m2, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4802 61

nepremazani papir i karton, vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, i neperforirani papir za bušene kartice i vrpce, u svitcima svih veličina, s masenim udjelom vlakana dobivenih mehaničkim ili kemijsko-mehaničkim postupkom većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4804 11

nebijeljeni kraftlinear, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm

4804 19

kraftlinear, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm (osim nebijeljenog i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 i 4803 )

4804 21

nebijeljeni kraft papir za vreće, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 29

kraft papir za vreće, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm (osim nebijeljenog i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 31

nebijeljeni kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 150 g/m2 ili veće (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 39

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 150 g/m2 ili manje (osim nebijeljenog, kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 41

nebijeljeni kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g, ali manje od 225 g/m2 (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 42

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g, ali manje od 225 g/m2, jednolično bijeljeni u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 49

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g, ali manje od 225 g/m2 (osim nebijeljenih, jednolično bijeljenih u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 52

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 225 g/m2 ili veće, jednolično bijeljeni u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 59

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 225 g/m2 ili veće (osim nebijeljenih, jednolično bijeljenih u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, te kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4805 24

testliner (reciklirani slojeviti karton), nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 150 g/m2 ili manje

4805 25

testliner (reciklirani slojeviti karton), nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g/m2

4805 40

filtar papir i karton, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4805 91

papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 150 g/m2 ili manje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4805 92

papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g, ali manje od 225 g/m2, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4806 10

biljni pergament papir, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4806 20

papir otporan na mast, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4806 30

paus papir, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4806 40

kristal papir i ostali satinirani prozirni ili providni papiri, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju (osim biljnog pergament papira, papira otpornog na mast i paus papira)

4807 00

složeni papir i karton (izrađen međusobnim lijepljenjem ravnih slojeva papira ili kartona), površinski nepremazan niti impregniran, neovisno je li ojačan u unutrašnjosti ili ne, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4808 90

papir i karton, nabrani, naborani, reljefirani ili perforirani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju (osim kraft papira za vreće i ostalog kraft papira te proizvoda iz tarifnog broja 4803 )

4809 20

samokopirni papir, neovisno je li tiskan ili ne, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju (osim karbon papira i ostalog papira za kopiranje)

4810 13

papir i karton koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, bez vlakna dobivena mehaničkim ili polukemijskim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana ne većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima svih veličina

4810 19

papir i karton koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, bez vlakna dobivena mehaničkim ili polukemijskim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana ne većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 435 mm ili čija je jedna strana 435 mm ili manje i druga strana veća od 297 mm u nepresavijenom stanju

4810 22

prevučeni papir male mase koji se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, ukupne mase 72 g/m2 ili manje, s premazom mase 15 g/m2 ili manje po strani, s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih mehaničkim postupkom 50 % ili većim u ukupnom sadržaju vlakana, premazan s obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina

4810 31

kraft papir i karton, jednolično bijeljen u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina, mase 150 g/m2 ili manje (osim onog za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene)

4810 39

papir i karton, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim onog za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene; papira i kartona, jednolično bijeljenog u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana)

4810 92

višeslojni papir i karton, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim onog za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene te kraft papira i kartona)

4810 99

papir i karton, premazan s jedne ili obje strane kaolinom (china clay) ili drugim anorganskim tvarima, s vezivom ili bez njega, ali bez drugog premaza, neovisno je li površinski obojen, površinski ukrašen ili tiskan ili ne, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim onog za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, kraft papira i kartona, višeslojnog papira i kartona i bez nekog drugog premaza)

4811 10

katranirani, bitumenizirani ili asfaltirani papir i karton, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina

4811 51

papir i karton, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani, premazani, impregnirani ili prevučeni umjetnim smolama ili plastikom, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina, bijeljeni, težine veće od 150 g/m2 (osim ljepljivog papira i kartona)

4811 59

papir i karton, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani, premazani, impregnirani ili prevučeni umjetnim smolama ili plastikom, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim bijeljenog težine veće od 150 g/m2 i ljepljivog papira i kartona)

4811 60

papir i karton, premazani, impregnirani ili prevučeni voskom, parafinskim voskom, stearinom, uljem ili glicerolom, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4803 , 4809 i 4818 )

4811 90

papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prevučeni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani, u svitcima ili pravokutnim ili kvadratnim listovima, svih veličina (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4803 , 4809 , 4810 i 4818 te podbrojeva od 4811.10 do 4811.60)

4814 90

zidne tapete i slične zidne obloge od papira te prozorske vitrofanije od papira (osim zidnih obloga od papira čije je lice premazano ili prevučeno slojem plastične mase zrnaste, reljefirane, bojene, tiskane s uzorkom ili drukčije ukrašene površine)

4819 20

složive kutije i kutijice, od nevalovitog papira ili kartona

4822 10

vretena, koluti, cijevke i slične podloge od papirne mase, papira ili kartona, neovisno jesu li perforirani ili pojačani ili ne, za namatanje tekstilne pređe

4823 20

filtar papir i karton, u vrpcama ili svitcima širine 36 cm ili manje, u pravokutnim ili kvadratnim listovima gdje ni jedna strana nije veća od 36 cm u nepresavijenom stanju, ili rezan u obliku, samo ne u pravokutne ili kvadratne

4823 40

svitci, listovi i brojčanici, tiskani za aparate za registraciju, u svitcima širine 36 cm ili manje, u kvadratnim ili pravokutnim listovima gdje ni jedna strana nije veća od 36 cm u nepresavijenom stanju, ili rezani u obliku

4823 70

lijevani ili prešani proizvodi, od papirne mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4906 00

originalni planovi i nacrti za arhitektonske, inženjerske, industrijske, komercijalne, topografske ili slične namjene, rađeni rukom; rukopisi; fotografske reprodukcije na osjetljivom papiru i karbonske kopije prethodno spomenutih proizvoda

5105 39

fina životinjska dlaka, grebenana ili češljana (osim vune i fine životinjske dlake od kašmirskih koza)

5105 40

gruba životinjska dlaka, grebenana ili češljana

5106 10

pređa od grebenane vune, s masenim udjelom vune 85 % ili većim (osim pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)

5106 20

pređa pretežito od grebenane vune, s masenim udjelom vune manjim od 85 % (osim pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)

5107 20

pređa pretežito od češljane vune, ali s masenim udjelom vune manjim od 85 % (osim pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)

5112 11

tkanine od grebenane vune ili grebenane fine životinjske dlake, s masenim udjelom vune ili fine životinjske dlake 85 % ili većim, mase od 200 g/m2 ili manje (osim tkanina za tehničku uporabu navedenih u tarifnom broju 5911 )

5112 19

tkanine od češljane vune ili češljane fine životinjske dlake, s masenim udjelom vune ili fine životinjske dlake 85 % ili većim, mase veće od 200 g/m2

5205 21

jednonitna pamučna pređa, od češljanih vlakana, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, linearne gustoće 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije 14 ili manje) (osim konca za šivanje i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5205 28

jednonitna pamučna pređa, od češljanih vlakana, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, linearne gustoće manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije veće od 120) (osim konca za šivanje i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5205 41

višenitna (strukana) ili kablirana pamučna pređa, od češljanih vlakana, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim i linearne gustoće pojedinačne niti od 714,29 deciteksa ili više (metričke numeracije 14 ili manje) (osim konca za šivanje i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5206 42

višenitna (strukana) ili kablirana pamučna pređa, pretežito od češljanih vlakana, s masenim udjelom pamuka manjim od 85 % i linearne gustoće pojedinačne niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije veće od 14, ali ne veće od 43) (osim konca za šivanje i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5209 11

pamučne tkanine platnenog tkanja, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim i mase veće od 200 g/m2, nebijeljene

5211 19

pamučne tkanine, pretežito od pamuka, ali s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima i mase veće od 200 g/m2, nebijeljene (osim tkanih u tronitnom ili četveronitnom keper-prepletu, uključujući križni keper, i tkanina platnenog tkanja)

5211 51

pamučne tkanine, pretežito od pamuka, ali s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima i mase veće od 200 g/m2, tiskane

5211 59

pamučne tkanine, pretežito od pamuka, ali s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima i mase veće od 200 g/m2, tiskane (osim tkanih u tronitnom ili četveronitnom keper-prepletu, uključujući križni keper, i tkanina platnenog tkanja)

5308 20

pređa od prave konoplje

5402 63

višenitna (strukana) ili kablirana filamentna pređa od polipropilena, uključujući monofilament finoće manje od 67 deciteksa (osim konca za šivanje, pređe pakirane za pojedinačnu prodaju i teksturirane pređe)

5403 33

filamentna pređa od celuloznog acetata, uključujući monofilament finoće manje od 67 deciteksa (osim konca za šivanje, pređe velike čvrstoće i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5403 42

višenitna (strukana) ili filamentna pređa od celuloznog acetata, uključujući monofilament finoće manje od 67 deciteksa (osim konca za šivanje, pređe velike čvrstoće i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5404 12

polipropilenski monofilament gustoće 67 deciteksa ili veće i s dimenzijom poprečnog presjeka od 1 mm ili manje (osim elastomera)

5404 19

sintetički monofilament gustoće 67 deciteksa ili veće i s dimenzijom poprečnog presjeka od 1 mm ili manje (osim elastomera i polipropilena)

5404 90

vrpce i slično, npr. umjetna slama, od sintetičkog tekstilnog materijala, očevidne širine od 5 mm ili manje

5407 30

tkanine od sintetičke filamentne pređe, uključujući monofilament gustoće 67 deciteksa ili veće i s dimenzijom poprečnog presjeka od 1 mm ili manjom, koje se sastoje od slojeva usporedne tekstilne pređe koji su postavljeni jedan na drugi pod oštrim ili pravim kutom te ih se međusobno povezuje na mjestima križanja niti pomoću ljepila ili termički

5501 90

strukovi od sintetičkih filamenata kao što je specificirano u napomeni 1 uz poglavlje 55 (osim od akrila, modakrila, poliestera, polipropilena, najlona ili drugih poliamida)

5502 10

strukovi od umjetnih filamenata kao što je specificirano u napomeni 1 uz poglavlje 55, od acetata

5503 19

rezana vlakna od najlona ili drugih poliamida, negrebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje (osim onih od aramida)

5503 40

rezana vlakna od polipropilena, negrebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

5504 90

umjetna rezana vlakna, negrebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje (osim onih od viskoznog rajona)

5506 40

rezana vlakna od poliestera, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

5507 00

umjetna rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

5512 21

tkanine s masenim udjelom akrilnih ili modakrilnih rezanih vlakana 85 % ili većim, nebijeljene ili bijeljene

5512 99

tkanine s masenim udjelom sintetičkih rezanih vlakana 85 % ili većim, obojene, izrađene od pređe različitih boja ili tiskane (osim onih od akrilnih, modakrilnih ili poliesterskih rezanih vlakana)

5516 44

tkanine pretežito od umjetnih rezanih vlakana, ali s masenim udjelom manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, tiskane

5516 94

tkanine pretežito od umjetnih rezanih vlakana, ali s masenim udjelom manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, vunom, finom životinjskom dlakom ili umjetnim ili sintetičkim filamentima, tiskane

5601 29

vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate (osim od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana; higijenskih uložaka i tampona, dječjih pelena i podložaka za pelene i sličnih higijenskih proizvoda, vata i proizvoda od vate, impregniranih ili premazanih farmaceutskim tvarima ili pripremljenih za pojedinačnu prodaju za medicinsku, kiruršku, zubarsku ili veterinarsku uporabu i proizvoda impregniranih, premazanih ili prekrivenih parfemima, kozmetičkim proizvodima, sapunom ili sredstvima za čišćenje itd.)

5601 30

tekstilni flok, prah i nope

5604 90

tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 i 5405 , impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom (osim imitacije katguta, niti i korda s pričvršćenim udicama ili drukčije pripremljenih za ribolov)

5605 00

metalizirana pređa, neovisno je li obavijena ili ne, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , od tekstilnih vlakana, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom (osim pređe proizvedene od mješavine tekstilnih i metalnih vlakana, s antistatičkim svojstvima; pređe ojačane metalnom žicom; pozamenterijskih proizvoda)

5607 41

konopi za vezanje ili baliranje, od polietilena ili polipropilena

5801 27

tkanine s florom od osnove, od pamuka (osim frotira za ručnike i sličnih tkanih frotir materijala, tekstilnih proizvoda dobivenih tafting-postupkom i uskih tkanina iz tarifnog broja 5806 )

5803 00

gaza (osim uskih tkanina iz tarifnog broja 5806 )

5806 40

uski materijali koji se sastoje samo od međusobno slijepljenih niti osnove („bolducs”), širine 30 cm ili manje

5901 10

tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, vrsta koje se rabi za vanjske uveze knjiga, proizvodnju kutija i predmeta od kartona ili slično

5905 00

tekstilne zidne obloge

5908 00

tekstilni stjenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za čarapice, neovisno jesu li impregnirani ili ne (osim koničnih stjenjeva prekrivenih voskom, štapina i detonirajućih štapina, stjenjeva u obliku tekstilne pređe i stjenjeva od staklenih vlakana)

5910 00

transportne trake i pogonsko remenje, od tekstilnih materijala, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, ojačani kovinom ili drugim materijalom ili ne (osim onih debljine manje od 3 mm i neodređene duljine ili rezanih samo na dužine, i onih impregniranih, prevučenih, prekrivenih ili laminiranih kaučukom ili gumom ili izrađenih od pređe ili konopa impregniranih ili prevučenih kaučukom ili gumom)

5911 10

tekstilni materijali, pust i tkanine podstavljene pustom, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani kaučukom ili gumom, kožom ili drugim materijalom, vrsta koje se rabi za oblaganje grebenaljki te slični materijali za druge tehničke uporabe, uključujući uske materijale s florom impregnirane s kaučukom ili gumom, za pokrivanje vretena tkalačkih strojeva

5911 31

tekstilni materijali i pust, beskrajni ili opremljeni elementima za povezivanje, vrsta koje se rabi u strojevima za proizvodnju papira ili sličnim strojevima, npr. za celulozu ili azbestcement, mase manje od 650 g/m2

5911 32

tekstilni materijali i pust, beskrajni ili opremljeni elementima za povezivanje, vrsta koje se rabi u strojevima za proizvodnju papira ili sličnim strojevima, npr. za celulozu ili azbestcement, mase od 650 g/m2 ili veće

5911 40

tkanine za cijeđenje i prešanje, vrsta koje se rabi u uljnim prešama ili za druge tehničke svrhe, uključujući one od ljudske kose

6001 99

materijali s florom, pleteni ili kukičani (osim od pamuka ili umjetnih ili sintetičkih vlakana i materijala s visokim florom)

6003 40

pleteni ili kukičani materijali od umjetnih vlakana, širine 30 cm ili manje (osim onih s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim, i onih s florom, uključujući one s visokim florom, s florom s petljama, etiketa, znački i sličnih proizvoda, pletenog ili kukičanog materijala, impregniranog, prevučenog, prekrivenog ili laminiranog te sterilnih ljepljivih barijera za kirurgiju ili zubarstvo iz podbroja 3006.10.30)

6005 36

nebijeljeni ili bijeljeni pleteni materijali po osnovi, od umjetnih vlakana (uključujući dobivene na „galloon” pletaćim strojevima), širine veće od 30 cm (osim onih s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim i onih s florom, uključujući one s visokim florom, s florom s petljama, etiketa, znački i sličnih proizvoda i pletenog ili kukičanog materijala, impregniranog, prevučenog, prekrivenog ili laminiranog)

6005 44

tiskani pleteni materijali po osnovi, od sintetičkih vlakana (uključujući dobivene na „galloon” pletaćim strojevima), širine veće od 30 cm (osim onih s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim i onih s florom, uključujući one s visokim florom, s florom s petljama, etiketa, znački i sličnih proizvoda i pletenog ili kukičanog materijala, impregniranog, prevučenog, prekrivenog ili laminiranog)

6006 10

pleteni ili kukičani materijali, širine veće od 30 cm, od vune ili fine životinjske dlake (osim pletenih materijala po osnovi (uključujući dobivene na „galloon” pletaćim strojevima), onih s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim, onih s florom, uključujući one s visokim florom, s florom s petljama, etiketa, znački i sličnih proizvoda i pletenog ili kukičanog materijala, impregniranog, prevučenog, prekrivenog ili laminiranog)

6309 00

rabljena odjeća i pribor za odjeću, pokrivači i putne deke, rublje za kućanstvo i proizvodi za unutarnje opremanje, od svih vrsta tekstilnih materijala, uključujući sve vrste obuće i pokrivala za glavu, s vidljivim znakovima uporabe i podneseni u rasutom stanju ili u balama, vrećama ili sličnim pakiranjima (osim sagova, ostalih podnih pokrivača i tapiserija)

6802 92

vapnenački kamen, u bilo kojem obliku (osim mramora, travertina i alabastera, pločica, kockica i sličnih proizvoda iz podbroja 6802.10, imitacija draguljarskih predmeta, satova, svjetiljki i rasvjetnih tijela i njihovih dijelova, originalnih skulptura i kipova, kocki, rubnjaka i ploča za popločavanje)

6804 23

mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za brušenje, poliranje, ravnanje ili rezanje, od prirodnog kamena (osim od aglomeriranih prirodnih abrazivnih materijala ili od keramike, parfimiranih kamena plovučaca, brusova za ručno oštrenje ili poliranje i brusova za oštrenje itd., posebno za zubarske bušilice)

6806 10

vuna od troske, kamena vuna i slične mineralne vune (uključujući međusobne mješavine), u rasutom stanju, u pločama, listovima ili svitcima

6806 90

smjese i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka (osim vune od troske, kamene vune i slične mineralne vune, listastog vermikulita, ekspandirane gline, pjenušave troske i sličnih ekspandiranih mineralnih materijala, proizvoda od laganog betona, azbest-cementa, cementa s celuloznim vlaknima i slično, smjesa i ostalih proizvoda od azbesta ili na osnovi azbesta te keramičkih proizvoda)

6807 10

proizvodi od asfalta ili od sličnih materijala, npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena, u svitcima

6807 90

proizvodi od asfalta ili od sličnih materijala, npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena (osim u svitcima)

6809 19

listovi, ploče, pločice i slični proizvodi, od sadre ili od smjese na osnovi sadre (osim ukrašenih proizvoda, proizvoda prevučenih ili pojačanih samo papirom ili kartonom te proizvoda aglomeriranih sadrom za toplinsku izolaciju, zvučnu izolaciju ili apsorpciju zvuka)

6810 91

montažni strukturni elementi, za visokogradnju ili niskogradnju, od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojačani ili ne

6811 81

valovite ploče od cementa s celuloznim vlaknima i slično, bez azbesta

6811 82

ploče, listovi, pločice i slični proizvodi, od cementa s celuloznim vlaknima i slično, bez azbesta (osim valovitih listova)

6811 89

proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slično, bez azbesta (osim valovitih i drugih ploča, pločica i sličnih proizvoda)

6813 89

tarni materijali i proizvodi od njih, npr. ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podlošci i obloge, za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi mineralnih materijala ili celuloze, neovisno jesu li kombinirani s tekstilnim ili drugim materijalima ili ne (osim onih s azbestom te kočionih obloga i pločica)

6814 90

obrađeni tinjac i proizvodi od tinjca (osim električnih izolatora, izolacijskih dijelova, otpornika i kondenzatora, zaštitnih naočala od tinjca i njihovih stakala, tinjca u obliku božićnih ukrasa, ploča, listova i traka od aglomeriranog ili rekonstituiranog tinjca, na podlozi ili bez podloge)

6901 00

opeke, blokovi, pločice i ostali keramički proizvodi od silikatnoga fosilnog brašna, npr. od kiselgura, tripolita, diatomita ili sličnih silikatnih zemlji

6904 10

zidarske opeke (osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji i onih iz tarifnog broja 6902 )

6905 10

crijep

6905 90

keramički dimnjaci, poklopci za dimnjake, dimovodne cijevi, arhitektonski ukrasi i ostali građevinski keramički elementi (osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji, vatrostalnih keramičkih proizvoda za ugradnju, cijevi i ostalih dijelova za odvodnju te crjepova)

6906 00

keramičke cijevi, odvodi, oluci i pribor za cijevi (osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji, vatrostalnih keramičkih proizvoda, poklopaca za dimnjake, cijevi izrađenih posebno za laboratorije, izolacijskih cijevi i priključaka te ostalih cijevi za elektrotehničke namjene)

6907 22

keramičke pločice za popločavanje i oblaganje, s masenim koeficijentom apsorpcije vode većim od 0,5 %, ali ne većim od 10 % (osim kockica za mozaik i keramike za završnu obradu)

6907 40

keramika za završnu obradu

6909 90

keramička korita, vjedra i slične posude vrsta koje se rabi u poljoprivredi; keramički lonci, ćupovi i slični proizvodi vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe (osim posuda za skladištenje za opću laboratorijsku uporabu, spremnika za trgovine i proizvoda za kućanstvo)

7002 20

šipke od stakla, neobrađene

7002 31

cijevi od taljenoga kvarca ili drugog taljenog silicijeva dioksida, neobrađene

7002 32

cijevi od stakla s linearnim koeficijentom s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 x 10-6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C (osim cijevi od stakla s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 x 10-6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C)

7002 39

cijevi od stakla, neobrađene (osim cijevi od stakla s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 x 10-6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C ili od taljenoga kvarca ili drugog taljenog silicijevog dioksida)

7003 30

profili od stakla, neovisno imaju li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, ali drukčije neobrađeni

7004 20

listovi od stakla, vučeni ili puhani, obojani u masi (nijansirani u masi), neprovidni, prevučeni ili s apsorpcijskim, reflektirajućim ili nereflektirajućim slojem, ali drukčije neobrađeni

7005 10

float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku ploča, s apsorpcijskim, reflektirajućim ili nereflektirajućim slojem, ali drukčije neobrađeno (osim armiranog stakla)

7005 30

float-staklo i površinski brušeno i polirano staklo, u obliku ploča, neovisno ima li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, armirano, ali drukčije neobrađeno

7007 11

kaljeno sigurnosno staklo, veličine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila, zrakoplove, svemirske brodove, plovila i druga vozila

7007 29

slojevito sigurnosno staklo (osim onog veličine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila, zrakoplove, svemirske brodove, plovila i druga vozila te višeslojnih izolacijskih panela od stakla)

7011 10

stakleni omotači, uključujući balone i cijevi, otvoreni, i njihovi stakleni dijelovi, bez pribora, za električnu rasvjetu

7202 92

ferovanadij

7207 12

poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka i širine jednake dvostrukoj debljini ili veće od nje

7208 25

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, u kolutima, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće, dekapirani, bez reljefnih uzoraka

7208 90

plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni

7209 25

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, koji nisu u kolutima, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, debljine 3 mm ili veće

7209 28

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, koji nisu u kolutima, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 0,5 mm

7210 90

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni (osim prevučenih kositrom, prevučenih olovom, cinkom, oksidima kroma, kromom i oksidima kroma ili aluminijem, obojenih, lakiranih ili prevučenih plastičnom masom)

7211 13

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”

7211 14

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, koji nisu u kolutima, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)

7211 29

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, u kolutima, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim

7212 10

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), prevučeni kositrom

7212 60

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani

7213 20

žica, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima, od nelegiranog čelika za automate (osim žice s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja)

7213 99

žica, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima, od nelegiranog čelika za automate (osim proizvoda kružnog poprečnog presjeka promjera manjeg od 14 mm, osim žice od čelika za automate, žice s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja)

7215 50

šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim onih od čelika za automate)

7216 10

U, I ili H profili od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine manje od 80 mm

7216 22

T profili od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine manje od 80 mm

7216 33

H profili od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine 80 mm ili veće

7216 69

profili, od željeza ili nelegiranog čelika, samo hladnodobiveni ili hladnodovršeni i dalje neobrađeni (osim profiliranih limova)

7218 91

poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka

7219 24

plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm

7222 30

ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili samo kovane i dalje neobrađene ili kovane ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene

7224 10

čelik, legirani, osim nehrđajućeg čelika, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)

7225 19

plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm ili veće, osim s orijentiranim kristalima

7225 30

plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)

7225 99

plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)

7226 91

plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)

7228 30

šipke od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog ili silicijsko-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)

7228 60

šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog ili silicijsko-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)

7228 70

profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7228 80

šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika

7229 90

žica od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki i žice od silicijsko-manganskog čelika)

7301 20

profili od željeza ili čelika, zavareni

7304 24

zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika

7305 39

cijevi kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika, zavarene (osim uzdužno zavarenih proizvoda ili proizvoda vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina)

7306 50

Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina)

7307 22

koljena, lukovi i kolčaci, s navojem

7309 00

Rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza ili čelika, obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima

7314 12

Beskrajne trake za strojeve, od nehrđajućeg čelika

7318 24

Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika

7320 20

Prostorno-spiralne opruge, od željeza ili čelika (osim plošno spiralnih opruga, opruga za satove, opruga za štapove i ručki za kišobrane i suncobrane i amortizera iz poglavlja 17)

7322 90

Generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka, uključujući one koji mogu distribuirati i svježi ili klimatizirani zrak, neelektrično grijani, s ugrađenim motornim ventilatorom te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika

7324 29

kade od čeličnog lima

7407 10

šipke i profili, od rafiniranog bakra

7408 11

žica od rafiniranog bakra, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm

7408 19

žica od rafiniranog bakra, najveće dimenzije poprečnog presjeka 6 mm ili manje

7409 11

ploče, limovi i trake, od rafiniranog bakra, u kolutima, debljine veće od 0,15 mm (osim istegnutih limova i traka i električno izoliranih traka)

7409 19

ploče, limovi i trake, od rafiniranog bakra, koji nisu u kolutima, debljine veće od 0,15 mm (osim istegnutih limova i traka i električno izoliranih traka)

7409 40

ploče, limovi i trake, od slitina bakra i nikla ili od slitina bakra, nikla i cinka (novog srebra), debljine veće od 0,15 mm (osim istegnutih limova i traka i električno izoliranih traka)

7411 29

cijevi od slitina bakra (osim od slitina bakra i cinka (mjedi), od slitina bakra i nikla ili od slitina bakra, nikla i cinka (novog srebra))

7415 21

podloške (uključujući elastične i sigurnosne podloške), od bakra

7505 11

šipke, profili i žica, od nelegiranog nikla, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim električno izoliranih proizvoda)

7505 21

žica od nelegiranog nikla (osim električno izoliranih proizvoda)

7506 10

ploče, limovi, trake i folije, od nelegiranog nikla (osim istegnutih ploča, limova ili traka)

7507 11

cijevi od nelegiranog nikla

7508 90

proizvodi od nikla

7605 19

Žica od nelegiranog aluminija, najveće dimenzije poprečnog presjeka 7 mm ili manje (osim žice u strukovima, kabela, užadi i ostalih proizvoda iz tarifnog broja 7614 , električno izolirane žice i žice za muzičke instrumente)

7605 29

Žica od slitina aluminija, najveće dimenzije poprečnog presjeka 7 mm ili manje (osim žice u strukovima, kabela, užadi i ostalih proizvoda iz tarifnog broja 7614 , električno izolirane žice i žice za muzičke instrumente)

7606 92

Ploče, limovi i vrpce, od slitina aluminija, debljine veće od 0,2 mm (osim kvadratnih ili pravokutnih)

7607 20

Folije od aluminija, s podlogom, debljine (ne računajući podlogu) 0,2 mm ili manje (osim tiskarske folije iz tarifnog broja 3212 i folije napravljene kao ukras za božićno drvce)

7611 00

Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jedan tip transporta ili više njih)

7612 90

burad, bačve, limenke, kutije i slični spremnici, uključujući krute cjevaste spremnike, od aluminija, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma 300 l ili manje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7613 00

Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove

7616 10

Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305 ), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi

7804 11

Ploče, limovi, vrpce i folije, od olova; prah i ljuskice, od olova – ploče, limovi, trake i folije – limovi, trake i folije debljine (ne računajući bilo kakvu podlogu) ne veće od 0,2 mm

7804 19

Ploče, limovi, vrpce i folije, od olova; prah i ljuskice, od olova – ploče, limovi, trake i folije – ostalo

7905 00

ploče, limovi, trake i folije, od cinka

8001 20

slitine kositra, u sirovim oblicima

8003 00

Šipke, profili i žica, od kositra

8007 00

Proizvodi od kositra

8101 10

prah od volframa

8102 97

Otpaci i lomljevina od molibdena (osim pepela i ostataka koji sadržavaju molibden)

8105 90

Proizvodi od kobalta

8109 31

Otpaci i lomljevina od cirkonija – koji sadrže manje od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini

8109 39

Otpaci i lomljevina od cirkonija - ostalo

8109 91

Proizvodi od cirkonija – koji sadrže manje od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini

8109 99

Proizvodi od cirkonija - ostalo

8202 20

Listovi tračnih pila, od običnih kovina

8207 60

Alati za razvrtanje ili provlačenje

8208 10

Noževi i rezne oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje, za obradu kovina

8208 20

Noževi i rezne oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje, za obradu drva

8208 30

Noževi i rezne oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje – koje se rabi u prehrambenoj industriji

8208 90

Noževi i rezne oštrice za strojeve ili za mehaničke uređaje – ostalo

8301 20

brave vrsta koje se rabi za motorna vozila, od običnih kovina

8301 70

Ključevi, posebno podneseni

8302 30

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za motorna vozila

8307 10

savitljive cijevi od željeza ili čelika, s priborom ili bez njega

8309 90

Zatvarači, čepovi i poklopci, uključujući čepove s navojem i čepove kroz koje se toči, kapice za boce, navojni čepovi za bačve, poklopci za čepove, plombe i drugi pribor za pakiranje, od običnih kovina (osim krunskih čepova)

8402 12

Vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare ne većom od 45 t/h

8402 19

Ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove

8402 20

Kotlovi za pregrijanu vodu

8402 90

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi niskotlačnu paru); kotlovi za pregrijanu vodu – dijelovi

8404 10

Pomoćni uređaji za uporabu s kotlovima iz tarifnog broja 8402 ili 8403 , npr. predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe i uređaji za povrat dimnih plinova

8404 20

Kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru

8404 90

Generatori generatorskog ili vodenog plina, s ili bez pročistača; acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez pročistača – dijelovi

8405 90

dijelovi generatora generatorskog ili vodenog plina i acetilenskih generatora ili sličnih generatora vlažnog postupka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8406 90

Turbine na vodenu paru i ostale parne turbine – dijelovi

8412 10

Reaktivni motori, osim turbomlaznih

8412 21

Motori i pogonski strojevi – s pravocrtnim kretanjem (cilindri)

8412 29

Hidraulični motori i pogonski strojevi – ostalo

8412 39

Pneumatski motori i pogonski strojevi – ostalo

8414 90

Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijske ili recirkulacijske nape s ugrađenim ventilatorom, neovisno jesu li opremljene filtrima ili ne; kabineti za biološku sigurnost nepropusni za plinove, neovisno o tome jesu li opremljeni filtrima ili ne – dijelovi

8415 83

Ostali uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati, bez ugrađene rashladne jedinice

8416 10

plamenici za ložišta na tekuće gorivo

8416 20

Plamenici za ložišta na kruto gorivo u prahu ili na plin, uključujući kombinirane plamenike

8416 30

Automatska ložišta, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje (osim plamenika)

8416 90

Dijelovi plamenika za ložišta kao što su automatska ložišta, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

8417 20

Pekarske peći, uključujući peći za kekse, neelektrične

8419 19

protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična (osim protočnih plinskih grijala vode i kotlova ili grijala vode za centralno grijanje)

8420 99

Dijelovi kalandri i drugih strojeva za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih – ostalo

8421 19

Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje – ostalo

8421 91

Dijelovi centrifuga, uključujući centrifuge za sušenje

8424 89 40

mehanički uređaji za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha, vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova ili sklopova tiskanih krugova

8424 90 20

dijelovi mehaničkih uređaja iz podbroja 8424 89 40

8425 11

Koloturni sustavi i dizalice-koloturnici osim vjedričnih elevatora ili onih koje se rabi za dizanje vozila na elektromotorni pogon

8426 12

Portalni prijenosnici na pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola

8426 99

Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice – ostalo

8428 20

Pneumatski elevatori i transporteri

8428 32

Ostali elevatori i transporteri za kontinuirani rad, za robu ili materijal – ostali, s vjedricama

8428 33

Ostali elevatori i transporteri za kontinuirani rad, za robu ili materijal – ostali, s trakom

8428 90

Ostali strojevi

8429 19

Buldožeri i angldozeri – ostalo

8429 59

Bageri (jaružala), rovokopači i utovarivači sa žlicom – ostalo

8430 10

Strojevi za zabijanje i vađenje pilona

8430 39

Strojevi za podsijecanje ugljena ili stijena i strojevi za bušenje tunela – ostalo

8439 10

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala

8439 30

Strojevi za dovršavanje papira ili kartona

8440 90

Knjigoveški strojevi, uključujući strojeve za šivanje knjiga – dijelovi

8441 30

strojevi za izradu kutija, tuljaka, cijevi, bubnjeva ili sličnih spremnika, osim prešanjem

8442 40

dijelovi prethodno navedenih strojeva, aparata ili uređaja

8443 13

Ostali strojevi za offset tisak

8443 15

Strojevi za visoki tisak, osim za papir u svitcima, isključujući fleksografski tisak

8443 16

strojevi za fleksografski tisak

8443 17

strojevi za duboki tisak

8443 91

Dijelovi i pribor tiskarskih strojeva za tiskanje s pomoću ploča, valjaka i drugih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442

8444 00

Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje ili rezanje umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

8448 11

listovni i žakarski strojevi; strojevi za reduciranje, kopiranje, bušenje ili povezivanje kartica za njih

8448 19

Pomoćni strojevi za strojeve iz tarifnog broja 8444 , 8445 , 8446 ili 8447 – ostalo

8448 33

Vretena, krilca za vretena, prsteni i trkači na prstenima predilica

8448 42

Brda za tkalačke strojeve, kotlaci i listovi za kotlace

8448 49

Dijelovi i pribor za tkalačke strojeve ili za njihove pomoćne strojeve – ostalo

8448 51

Platine (potiskivači igala), igle i drugi predmeti koji se rabe za tvorbu očica

8451 10

strojevi za suho (kemijsko) čišćenje

8451 29

strojevi za sušenje – ostalo

8451 30

strojevi i preše za glačanje (uključujući preše za termofiksiranje)

8451 90

Strojevi i uređaji (osim strojeva iz tarifnog broja 8450 ) za pranje, čišćenje, cijeđenje, sušenje, glačanje, prešanje (uključujući preše za termofiksiranje), bijeljenje, bojenje, apretiranje, doradu, prevlačenje ili impregniranje tekstilne pređe, tkanina ili gotovih tekstilnih proizvoda i strojevi za nanošenje paste na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koje se rabi u proizvodnji podnih obloga kao što je linoleum; strojevi za namatanje, odmatanje, presavijanje, rezanje ili zupčasto narezivanje tekstilnih materijala – dijelovi

8453 10

Strojevi za pripremu, štavljenje ili obradu sirovih ili štavljenih koža

8453 80

Ostali strojevi

8453 90

Strojevi i uređaji za pripremu, štavljenje ili obradu sirovih ili štavljenih koža, proizvodnju ili popravak obuće ili drugih predmeta od sirove ili štavljene kože, osim strojeva za šivanje – dijelovi

8454 10

Konvertori

8459 10

Strojevi s radnim jedinicama na vodilicama

8459 70

Ostali strojevi za urezivanje ili narezivanje navoja

8461 20

Kratkohodne blanjalice i dubilice, za obradu kovina, metalnih karbida ili kermeta

8461 30

Provlakačice, za obradu kovina, metalnih karbida ili kermeta

8461 40

Strojevi za ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu zupčanika

8461 90

Alatni strojevi za dugohodno blanjanje, kratkohodno blanjanje, dubljenje ili provlačenje, ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu ozubljenja, piljenje, rezanje reznom pločom te ostali alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta odvajanjem čestica, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu – ostalo

8465 20

obradni centri

8465 93

strojevi za brušenje, glačanje ili poliranje

8465 94

strojevi za savijanje ili spajanje

8466 10

Držači alata i samootvarajuće glave za narezivanje navoja

8466 91

Ostali dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva od 8456 do 8465 , uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci – za strojeve iz tarifnog broja 8464

8466 92

Ostali dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva od 8456 do 8465 , uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci – za strojeve iz tarifnog broja 8465

8472 10

strojevi za umnožavanje

8472 30

strojevi za razvrstavanje ili presavijanje pošte ili za ubacivanje pošte u omotnice ili omote, strojevi za otvaranje, zatvaranje ili pečaćenje pošte i strojevi za lijepljenje ili poništavanje poštanskih maraka

8473 21

Dijelovi i pribor elektroničkih strojeva za računanje iz podbroja 8470 10 , 8470 21 ili 8470 29

8474 10

strojevi za sortiranje, prosijavanje, razdvajanje (separaciju) ili pranje

8474 39

strojevi za miješanje ili gnječenje – ostalo

8474 80

Strojevi za sortiranje, prosijavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju (uključujući u prahu ili pasti); strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke mase, neočvrsnutog cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili paste; strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska – ostali strojevi

8475 21

Strojevi za izradu optičkih vlakana i pripremaka za njih

8475 29

Strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda – ostalo

8475 90

Strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektronskih cijevi ili žarulja-bljeskalica, u staklene omotače; strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda – dijelovi

8477 40

Strojevi za oblikovanje vakuumom i drugi strojevi za toplinsko oblikovanje

8477 51

Za oblikovanje ili protektiranje vanjskih pneumatskih guma ili za oblikovanje zračnica

8479 10

Strojevi za javne radove, građevinarstvo ili slično

8479 30

Preše za proizvodnju ploča iverica ili ploča vlaknatica od drva ili drugih drvnih materijala i ostali strojevi za tretiranje drva ili pluta

8479 50

Industrijski roboti, ako nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu

8479 90

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u poglavlju 84 – dijelovi

8480 20

modelne ploče

8480 30

Modeli za kalupe

8480 60

kalupi za mineralne materijale

8481 10

Ventili za smanjenje pritiska

8481 20

Ventili za uljnohidraulične ili pneumatske prijenose

8481 40

Sigurnosni ventili

8482 20

Stožastovaljkasti ležajevi, uključujući sklopove od unutarnjeg prstena i valjnog vijenca

8482 91

kuglice, iglice i valjčići

8482 99

ostali dijelovi

8484 10

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine

8484 20

mehaničke brtve

8484 90

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine; setovi brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve – ostalo

8501 33

Ostali istosmjerni motori; istosmjerni generatori, osim fotonaponskih generatora – izlazne snage veće od 75 kW, ali ne veće od 375 kW

8501 62

Izmjenični generatori (alternatori), osim fotonaponskih generatora – izlazne snage veće od 75 kVA, ali ne veće od 375 kVA

8501 63

Izmjenični generatori (alternatori), osim fotonaponskih generatora – izlazne snage veće od 375 kVA, ali ne veće od 750 kVA

8501 64

Izmjenični generatori (alternatori), osim fotonaponskih generatora – izlazne snage veće od 750 kVA

8502 31

Generatorski agregati, pogonjeni vjetrom

8502 39

ostali generatorski agregati – ostalo

8502 40

električni rotacijski pretvarači (konvertori)

8504 33

Transformatori snage veće od 16 kVA, ali ne veće od 500 kVA

8504 34

Transformatori snage veće od 500 kVA

8505 20

elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice

8506 90

Primarne ćelije i primarne baterije – dijelovi

8507 30

Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, neovisno jesu li pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne – nikal-kadmijevi

8514 31

peći s elektronskim snopom

8525 50

odašiljači

8530 90