EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2268

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2268 оd 6. rujna 2021. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/653 u pogledu temeljne metodologije i prikaza scenarija uspješnosti, prikaza troškova i metodologije za izračun zbirnih pokazatelja troškova, prikaza i sadržaja informacija o povijesnim prinosima i prikaza troškova u okviru upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi) koji nude niz mogućnosti ulaganja te u pogledu usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao temeljne mogućnosti ulaganja s produljenim prijelaznim aranžmanom iz tog članka (Tekst značajan za EGP)

C/2021/6325

OJ L 455I, 20.12.2021, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2268/oj

20.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 455/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2268

оd 6. rujna 2021.

o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/653 u pogledu temeljne metodologije i prikaza scenarija uspješnosti, prikaza troškova i metodologije za izračun zbirnih pokazatelja troškova, prikaza i sadržaja informacija o povijesnim prinosima i prikaza troškova u okviru upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi) koji nude niz mogućnosti ulaganja te u pogledu usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao temeljne mogućnosti ulaganja s produljenim prijelaznim aranžmanom iz tog članka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (1) te posebno njezin članak 8. stavak 5. i članak 10. stavak 2.,

budući da:

(1)

Iskustvo stečeno u prvim godinama primjene Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 (2) pokazalo je da je potrebno revidirati određene elemente prikaza i sadržaja dokumenata s ključnim informacijama. Ta je revizija nužna da bi se malim ulagateljima i dalje pružale primjerene informacije o raznim vrstama upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda („PRIIP-ovi”), neovisno o konkretnim tržišnim uvjetima, posebno ako je zabilježeno dulje razdoblje pozitivnih tržišnih kretanja.

(2)

Kako bi mali ulagatelji dobili informacije koje su razumljive, nedvosmislene i relevantne za razne vrste PRIIP-ova, u scenarijima uspješnosti iz dokumenata s ključnim informacijama ne bi se trebale navoditi prekomjerno pozitivne prognoze mogućih budućih prinosa. Uspješnost temeljnih ulaganja izravno je povezana s uspješnošću nestrukturiranih investicijskih fondova i drugih sličnih PRIIP-ova. Stoga bi temeljnu metodologiju za prikaz scenarija uspješnosti trebalo prilagoditi kako bi se izbjeglo oslanjanje na statističku metodu iz koje proizlaze scenariji uspješnosti s povećanim opaženim prinosima. Temeljnu metodologiju za prikaz scenarija uspješnosti trebalo bi isto tako prilagoditi kako bi se ti scenariji temeljili na duljem razdoblju opaženih prinosa, kojim bi se obuhvatila razdoblja pozitivnog i negativnog rasta, čime bi se povećala pouzdanost scenarija uspješnosti tijekom vremena i smanjili prociklički ishodi. Da se metodologijom za prikaz scenarija uspješnosti mogu dobiti primjerene procjene budućih vrijednosti pokazalo se retroaktivnim testiranjem u okviru kojeg su ishodi te metodologije uspoređeni sa stvarnom opaženom uspješnosti PRIIP-ova.

(3)

Kako se scenarije uspješnosti ne bi smatralo predviđanjima na temelju najbolje procjene, potrebna su istaknutija upozorenja o tim scenarijima. Jednostavno rečeno, objava dodatnih pojedinosti o pretpostavkama na kojima se ti scenariji temelje trebala bi smanjiti i rizik od neprimjerenih očekivanja o mogućim budućim prinosima.

(4)

Informacije o troškovima važne su malim ulagateljima kad uspoređuju PRIIP-ove. Kako bi mali ulagatelji mogli bolje razumjeti različite vrste struktura troškova različitih PRIIP-ova i zašto su one važne za njihove pojedinačne okolnosti, informacije o troškovima u dokumentima s ključnim informacijama trebale bi sadržavati opis glavnih elemenata troškova. Nadalje, kako bi se olakšalo savjetovanje o PRIIP-ovima i njihova prodaja, pokazatelje pojedinačnih elemenata troškova trebalo bi uskladiti s informacijama koje se objavljuju u skladu sa sektorskim zakonodavstvom Unije, osobito Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktivom (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Pritom je potrebno osigurati usporedivost ukupnih troškova svih vrsta PRIIP-ova. Značenje zbirnih pokazatelja troškova u dokumentima s ključnim informacijama trebalo bi pojasniti kako bi mali ulagatelji mogli bolje razumjeti takve pokazatelje.

(5)

Kako bi se vodilo više računa o gospodarskim obilježjima određenih razreda imovine i PRIIP-ova koji ne generiraju dovoljno transakcija da bi se s dostatnom statističkom sigurnošću otklonila tržišna kretanja, u revidiranoj metodologiji za izračun transakcijskih troškova trebalo bi primijeniti diferenciraniji i razmjerniji pristup. U toj bi metodologiji isto tako trebalo otkloniti moguću pojavu negativnih transakcijskih troškova kako bi se izbjegao rizik od dovođenja malih ulagatelja u zabludu.

(6)

Za PRIIP-ove koji nude niz mogućnosti ulaganja trebalo bi utvrditi prilagođeni prikaz informacija o troškovima kako bi mali ulagatelji bolje razumjeli utjecaj raznih mogućnosti ulaganja na troškove.

(7)

Kako bi se malim ulagateljima omogućilo da, uz prethodnu uspješnost u određenim tržišnim uvjetima, prepoznaju, razumiju i uspoređuju pojavu volatilnosti u prinosima linearnih PRIIP-ova i linearnih temeljnih mogućnosti ulaganja, određene zahtjeve u pogledu standardiziranog sadržaja i prikaza povijesnih prinosa potrebno je utvrditi u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653 tako da se u nju uvrste i prilagode određena pravila utvrđena u Uredbi Komisije (EU) br. 583/2010 (5). Standardizirani sadržaj i prikaz povijesnih prinosa trebao bi nadopuniti informacije dobivene iz scenarija uspješnosti. U odjeljku pod naslovom „Druge relevantne informacije” u dokumentima s ključnim informacijama za te linearne PRIIP-ove i linearne temeljne mogućnosti ulaganja trebalo bi uputiti na pojedinačne dokumente ili internetske stranice s informacijama o povijesnim prinosima.

(8)

U skladu s člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014 društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje savjetuju o udjelima UCITS-a ili ih prodaju izuzete su iz obveza iz te uredbe do 31. prosinca 2021. Kad država članica primjenjuje pravila o obliku i sadržaju dokumenta s ključnim informacijama, kako je utvrđeno u člancima od 78. do 81. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), na fondove koji nisu UCITS ponuđene malim ulagateljima, izuzeće utvrđeno člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014 primjenjuje se na društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje male ulagatelje savjetuju o takvim fondovima ili im prodaju udjele u njima. Kako bi se za te fondove osigurao usklađeni prijelazni pravni okvir, člankom 14. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/653, koji se u skladu s člankom 18. te delegirane uredbe primjenjuje do 31. prosinca 2021., izdavateljima upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda („izdavatelji PRIIP-ova”) omogućuje se da i dalje upotrebljavaju takve dokumente sastavljene u skladu s člancima od 78. do 81. Direktive 2009/65/EZ ako je barem jedna od temeljnih mogućnosti ulaganja fond UCITS ili fond koji nije UCITS. Komisijinim Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (7) o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 predlaže se da se prijelazni aranžmani iz članka 32. te uredbe produlje do 30. lipnja 2022. Potrebno je omogućiti da izdavatelji PRIIP-ova nastave upotrebljavati dokumente sastavljene u skladu s člancima od 78. do 81. Direktive 2009/65/EZ dok god se primjenjuju ti prijelazni aranžmani.

(9)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/653 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji su Komisiji dostavili Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje te Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („europska nadzorna tijela”).

(11)

Europska nadzorna tijela provela su otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala su moguće povezane troškove i koristi te su zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (8), Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (9) te Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(12)

S obzirom na to da su regulatorni tehnički standardi usko povezani i kako bi se osigurala potpuna dosljednost zahtjeva koji se njima uvode, primjereno je donijeti jedinstveni pravni akt o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653.

(13)

Kako bi izdavatelji PRIIP-ova i osobe koje savjetuju o PRIIP-ovima ili ih prodaju imali dovoljno vremena da se pripreme za obvezu sastavljanja dokumenta s ključnim informacijama u skladu s novim zahtjevima, ova Uredba trebala bi se primjenjivati od 1. srpnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2017/653 mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvom stavku dodaju se točke od (f) do (i):

„(f)

prema potrebi, ako izdavatelj PRIIP-a pripada skupini društava u pravne, administrativne ili tržišne svrhe, ime te skupine;

(g)

ako je PRIIP subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ili alternativni investicijski fond (AIF), vidljivo navedena identifikacija UCITS-a ili AIF-a, uključujući razred dionica ili investicijski dio;

(h)

prema potrebi pojedinosti o odobrenju;

(i)

ako je PRIIP UCITS ili AIF i ako UCITS-om upravlja društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ ili ako je društvo za investicije iz članka 27. te direktive (zajedno „društvo za upravljanje UCITS-om”) koje u odnosu na taj UCITS koristi prava iz članka 16. te direktive ili ako AIF-om upravlja upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) koji u odnosu na taj AIF koristi prava iz članaka 31., 32. i 33. Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*1), navodi se dodatna izjava o toj činjenici.

(*1)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).”;"

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„Za potrebe prvog stavka točke (g), kad je naveden investicijski dio ili razred dionica, ime UCITS-a ili AIF-a navodi se iza naziva investicijskog dijela ili razreda dionica. Ako postoji kodni broj za identifikaciju UCITS-a ili AIF-a, investicijskog dijela ili razreda dionica, on mora biti sastavni dio identifikacije UCITS-a ili AIF-a.”;

(2)

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeći stavci 2.a, 2.b i 2.c:

„2.a   Ako je PRIIP UCITS ili AIF, informacije u odjeljku pod naslovom ,Kakav je ovo proizvod?՚ dokumenta s ključnim informacijama obuhvaćaju ona bitna obilježja UCITS-a ili AIF-a o kojima se malog ulagatelja mora informirati čak i ako ta obilježja nisu dio opisa ciljeva i investicijske politike u prospektu UCITS-a iz članka 68. Direktive 2009/65/EZ ili opisa strategije ulaganja i ciljeva AIF-a iz članka 23. stavka 1. točke (a) Direktive 2011/61/EU, uključujući:

(a)

glavne kategorije prihvatljivih financijskih instrumenata koji su predmet ulaganja;

(b)

mogućnost da mali ulagatelj na zahtjev otkupi udjele UCITS-a ili AIF-a, uz naznaku učestalosti trgovanja udjelima, ili prema potrebi izjavu da ne postoji mogućnost otkupa udjela na zahtjev;

(c)

ima li UCITS ili AIF poseban cilj u odnosu na bilo koji industrijski, zemljopisni ili drugi tržišni sektor ili posebne razrede imovine;

(d)

omogućuje li UCITS ili AIF diskrecijski izbor u vezi s konkretnim ulaganjima koja će se realizirati i uključuje li ili podrazumijeva taj pristup pozivanje na referentnu vrijednost i, ako je tako, na koju referentnu vrijednost;

(e)

raspodjeljuje li se prihod od dividende ili ponovno ulaže.

Za potrebe prvog podstavka točke (d), ako se podrazumijeva pozivanje na referentnu vrijednost, potrebno je naznačiti stupanj diskrecije u odnosu na tu referentnu vrijednost, a ako je cilj UCITS-a ili AIF-a praćenje indeksa, potrebno je navesti taj podatak.

2.b   Informacije iz stavka 2.a prema potrebi uključuju sljedeće:

(a)

ako UCITS ili AIF ulaže u dužničke vrijednosne papire, naznaku jesu li ih izdale pravne osobe, države ili drugi subjekti i, prema potrebi, minimalne zahtjeve u pogledu rejtinga;

(b)

ako je UCITS ili AIF strukturirani investicijski fond, objašnjenje, jednostavnim riječima, svih elemenata koji su potrebni za pravilno razumijevanje isplate i čimbenika za koje se očekuje da će odrediti uspješnost, uključujući, prema potrebi, upućivanja na pojedinosti o algoritmu i njegovu funkcioniranju koje su navedene u prospektu UCITS-a, ili opis strategije ulaganja i ciljeva AIF-a;

(c)

ako je izbor imovine određen posebnim kriterijima, objašnjenje tih kriterija kao što su ,rast՚, ,vrijednost՚ ili ,visoke dividende՚;

(d)

ako se primjenjuju posebne tehnike upravljanja imovinom, koje mogu uključivati zaštitu od rizika, arbitražu ili učinak financijske poluge, objašnjenje, jednostavnim riječima, čimbenika za koje se očekuje da će odrediti uspješnost UCITS-a ili AIF-a.

2.c   U informacijama iz stavaka 2.a i 2.b pravi se razlika između širokih kategorija ulaganja, kako su navedene u stavku 2.a točkama (a) i (c) i stavku 2.b točki (a), i pristupa tim ulaganjima koji će društvo za upravljanje UCITS-om ili UAIF primjenjivati kako je navedeno u stavku 2.a točki (d) i stavku 2.b točkama (b), (c) i (d).

Odjeljak pod naslovom ,Kakav je ovo proizvod?՚ dokumenta s ključnim informacijama može sadržavati i elemente koji nisu oni navedeni u stavcima 2.a i 2.b, uključujući opis strategije ulaganja UCITS-a ili AIF-a, ako su ti elementi potrebni za odgovarajući opis ciljeva i investicijske politike UCITS-a ili AIF-a.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci 6. i 7.:

„6.   Ako je PRIIP UCITS ili AIF, identifikacija i objašnjenje rizika iz priloga II. i III. ovoj Uredbi moraju biti u skladu s unutarnjim procesom identificiranja, mjerenja, praćenja rizika i upravljanja njime koji primjenjuju društvo za upravljanje UCITS-om u skladu s Direktivom 2009/65/EZ ili UAIF-i u skladu s Direktivom 2011/61/EU. Ako je pod upravom društva za upravljanje više od jednog UCITS-a ili ako je pod upravom UAIF-a više od jednog AIF-a, rizik se utvrđuje i objašnjava na dosljedan način.

7.   Ako je PRIIP UCITS ili AIF, odjeljak pod naslovom ,Kakav je ovo proizvod?՚ dokumenta s ključnim informacijama sadržava sljedeće informacije za svaku državu članicu u kojoj se UCITS ili AIF stavljaju na tržište:

(a)

ime depozitara;

(b)

gdje i kako se mogu dobiti dodatne informacije o UCITS-u ili AIF-u, primjerci UCITS-ova prospekta ili primjerci opisa strategije ulaganja i ciljeva AIF-a, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća UCITS-a iz članka 68. stavka 1. točaka (b) i (c) Direktive 2009/65/EZ ili posljednje godišnje izvješće AIF-a iz članka 22. Direktive 2011/61/EU, pri čemu se navodi na kojem su jeziku ili jezicima ti dokumenti dostupni te da se mogu besplatno dobiti;

(c)

gdje i kako se mogu dobiti ostale praktične informacije, među ostalim gdje se mogu naći najnovije cijene udjela.”;

(3)

članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Prema potrebi dodaje se istaknuto upozorenje o dodatnim troškovima koje mogu zaračunati osobe koje savjetuju o PRIIP-u ili ga prodaju.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U tablici ,Raščlamba troškova՚ u odjeljku pod naslovom ,Koji su troškovi?՚ dokumenta s ključnim informacijama izdavatelji PRIIP-ova navode zbirne pokazatelje sljedećih vrsta troškova:

(a)

svi jednokratni troškovi, kao što su ulazni i izlazni troškovi;

(b)

svi ponavljajući troškovi, pri čemu se transakcijski troškovi portfelja odvajaju od drugih ponavljajućih troškova;

(c)

svi povremeni troškovi, kao što su naknade za uspješnost ili udjeli u dobiti.”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Izdavatelji PRIIP-ova opisuju sve troškove iz tablice ,Raščlamba troškova՚ u odjeljku pod naslovom ,Koji su troškovi?՚ dokumenta s ključnim informacijama u skladu s Prilogom VII., navodeći u kojim se okolnostima i na koji način ti troškovi mogu razlikovati od stvarnih troškova koje bi mali ulagatelj mogao snositi odnosno u kojim okolnostima i na koji način ti troškovi mogu ovisiti o tome ostvaruje li mali ulagatelj određene mogućnosti.”;

(4)

u članku 8. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   U slučaju UCITS-a kako su definirani u točki 1. podtočki (a) Priloga VIII., AIF-ova kako su definirani u točki 1. podtočki (b) tog priloga ili investicijskih osigurateljnih proizvoda povezanih s udjelima kako su definirani u točki 1. podtočki (c) tog priloga odjeljak ,Druge relevantne informacije՚ dokumenta s ključnim informacijama sadržava:

(a)

poveznicu na internetske stranice na kojima su dostupne informacije o povijesnim prinosima koje je izdavatelj PRIIP-a objavio u skladu s Prilogom VIII. ili upućivanje na dokument s tim informacijama;

(b)

broj godina koje obuhvaća prikaz podataka o povijesnim prinosima.

U slučaju PRIIP-ova iz dijela 1. točke 5. Priloga II. koji su otvoreni fondovi ili drugih PRIIP-ova koji su otvoreni za upis prethodni izračuni scenarija uspješnosti objavljuju se svaki mjesec, a u odjeljku pod naslovom ,Druge relevantne informacije՚ navodi se gdje se ti izračuni mogu pronaći.”;

(5)

naslov poglavlja II. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE II.

POSEBNE ODREDBE O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA PRIIP-ove KOJI NUDE NIZ MOGUĆNOSTI ULAGANJA”;

(6)

u članku 10. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

dokument s ključnim informacijama za svaku od temeljnih mogućnosti ulaganja u okviru PRIIP-a u skladu s poglavljem I., uključujući informacije o PRIIP-u u cjelini, pri čemu se svaki dokument s ključnim informacijama odnosi na situaciju u kojoj mali ulagatelj ulaže samo u jednu mogućnost ulaganja;

(b)

generički dokument s ključnim informacijama u kojem se PRIIP opisuje u skladu s poglavljem I., osim ako je drukčije propisano člancima od 11. do 14., uključujući naznaku o tome gdje se mogu pronaći konkretne informacije o svakoj temeljnoj mogućnosti ulaganja.”;

(7)

u članku 11. točka (c) briše se;

(8)

članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (d) briše se;

(b)

stavak 2. briše se;

(9)

članci 13. i 14. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 13.

Odjeljak ,Koji su troškovi?՚ u generičkom dokumentu s ključnim informacijama

U odjeljku pod naslovom ,Koji su troškovi?՚, odstupajući od članka 5. stavka 1. točke (b), izdavatelji PRIIP-ova navode sljedeće informacije:

(a)

ako se troškovi PRIIP-a koji nisu troškovi temeljne mogućnosti ulaganja ne mogu iskazati u jednom iznosu, među ostalim ako se ti troškovi razlikuju ovisno o odabranoj temeljnoj mogućnosti ulaganja:

i.

raspon troškova za PRIIP u tablicama ,Troškovi tijekom vremena՚ i ,Raščlamba troškova՚ kako je utvrđeno u Prilogu VII.;

ii.

izjava u kojoj se navodi da troškovi za malog ulagatelja ovise o temeljnim mogućnostima ulaganja;

(b)

ako se troškovi PRIIP-a koji nisu troškovi temeljnih mogućnosti ulaganja mogu iskazati u jednom iznosu:

i.

prikaz tih troškova u tablicama ,Troškovi tijekom vremena՚ i ,Raščlamba troškova՚ kako je utvrđeno u Prilogu VII. odvojeno od raspona troškova za temeljne mogućnosti ulaganja koje nudi PRIIP;

ii.

izjava da su ukupni troškovi malog ulagatelja kombinacija troškova odabranih temeljnih mogućnosti ulaganja i drugih troškova PRIIP-a te da se razlikuju ovisno o temeljnim mogućnostima ulaganja.

Članak 14.

Posebne informacije za svaku temeljnu mogućnost ulaganja

Posebne informacije za svaku temeljnu mogućnost ulaganja iz članka 10. točke (b) navode se u posebnom dokumentu s informacijama koji nadopunjuje generički dokument s ključnim informacijama. Izdavatelji PRIIP-ova za svaku temeljnu mogućnost ulaganja uključuju sve sljedeće informacije:

(a)

prema potrebi upozorenje o razumijevanju;

(b)

ciljevi ulaganja i način njihova ostvarivanja te planirano ciljno tržište iz članka 2. stavaka 2. i 3.;

(c)

zbirni pokazatelj rizika i opisno objašnjenje te scenariji uspješnosti iz članka 3.;

(d)

prikaz troškova u skladu s člankom 5., uključujući izjavu o tome uključuju li ti troškovi sve troškove PRIIP-a ako mali ulagatelj ulaže samo u tu konkretnu mogućnost ulaganja;

(e)

u slučaju temeljnih mogućnosti ulaganja koje su UCITS kako je definirano u točki 1. podtočki (a) Priloga VIII., AIF-ovi kako su definirani u točki 1. podtočki (b) tog priloga ili investicijski osigurateljni proizvodi povezani s udjelima kako su definirani u točki 1. podtočki (c) tog priloga, informacije o povijesnim prinosima u skladu s člankom 8. stavkom 3.

Struktura informacija iz točaka od (a) do (e) ovog stavka mora biti usklađena s odgovarajućim dijelovima predloška utvrđenog u Prilogu I.”;

(10)

umeće se sljedeće poglavlje II.a:

„POGLAVLJE II.a

POSEBNE ODREDBE O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA ODREĐENE UCITS-e I AIF-ove

Članak 14.a

Investicijski dijelovi UCITS-a ili AIF-ova

1.   Ako se UCITS ili AIF sastoje od dvaju ili više investicijskih dijelova, za svaki se dio izrađuje poseban dokument s ključnim informacijama.

2.   Svaki dokument s ključnim informacijama iz stavka 1. u odjeljku pod naslovom ,Kakav je ovo proizvod?՚ sadržava sljedeće informacije:

(a)

izjavu da se u dokumentu s ključnim informacijama opisuje dio UCITS-a ili AIF-a i, prema potrebi, da su prospekt UCITS-a ili opis strategije ulaganja i ciljeva AIF-a i periodična izvješća izrađeni za cijeli UCITS ili AIF koji je imenovan na početku dokumenta s ključnim informacijama;

(b)

izjavu o tome jesu li imovina i obveze svakog dijela odvojene po zakonu i kako bi to moglo utjecati na ulagatelja;

(c)

izjavu o tome ima li ulagatelj pravo zamijeniti svoje udjele u jednom dijelu za udjele u drugom dijelu i, ako je to slučaj, gdje se mogu dobiti informacije o tome kako ostvariti to pravo.

3.   Ako društvo za upravljanje UCITS-om ili UAIF zahtijeva od malog ulagatelja naknadu za zamjenu njegova ulaganja u skladu sa stavkom 2. točkom (c) i ako se ta naknada razlikuje od standardne naknade za kupnju ili prodaju udjela, ta se naknada navodi posebno u odjeljku pod naslovom ,Koji su troškovi?՚ dokumenta s ključnim informacijama.

Članak 14.b

Razredi dionica UCITS-a ili AIF-ova

1.   Ako se UCITS ili AIF sastoje od više razreda udjela ili dionica, izrađuje se dokument s ključnim informacijama za svaki razred udjela ili dionica.

2.   Dokumenti s ključnim informacijama koji se odnose na dva ili više razreda istog UCITS-a ili AIF-a mogu se objediniti u jedan dokument s ključnim informacijama, pod uvjetom da dobiveni dokument u potpunosti ispunjava sve zahtjeve u pogledu duljine, jezika i prikaza dokumenta s ključnim informacijama.

3.   Društvo za upravljanje UCITS-om ili UAIF može odabrati određeni razred da predstavlja jedan ili više drugih razreda UCITS-a ili AIF-a, pod uvjetom da je izbor korektan, jasan i nedvosmislen za potencijalne male ulagatelje u tim drugim razredima. U takvim slučajevima odjeljak pod naslovom ,Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?՚ dokumenta s ključnim informacijama sadržava objašnjenje značajnih rizika koji vrijede za sve ostale razrede koje predstavlja. Dokument s ključnim informacijama koji se temelji na reprezentativnom razredu može se dostaviti malim ulagateljima u drugim razredima.

4.   Različiti razredi ne objedinjuju se u složeni reprezentativni razred iz stavka 3.

5.   Društvo za upravljanje UCITS-om ili UAIF vodi evidenciju o tome koji su drugi razredi predstavljeni reprezentativnim razredom iz stavka 3. i o razlozima koji opravdavaju taj izbor.

6.   Prema potrebi, odjeljak pod naslovom ,Kakav je ovo proizvod?՚ dokumenta s ključnim informacijama dopunjuje se naznakom razreda koji je odabran kao reprezentativan, pri čemu se upotrebljava izraz kojim je taj razred označen u prospektu UCITS-a ili opisu strategije ulaganja i ciljeva AIF-a.

7.   U tom se odjeljku navodi i gdje mali ulagatelji mogu dobiti informacije o drugim razredima UCITS-a ili AIF-ova kojima se trguje u njihovoj državi članici.

Članak 14.c

UCITS ili AIF-ovi kao fond fondova

1.   Ako UCITS ulaže velik dio svoje imovine u drugi UCITS ili druge subjekte za zajednička ulaganja iz članka 50. stavka 1. točke (e) Direktive 2009/65/EZ, opis ciljeva i investicijske politike tog UCITS-a u dokumentu s ključnim informacijama sadržava kratko objašnjenje o tome kako će se kontinuirano birati drugi subjekti za zajednička ulaganja. Ako je UCITS fond fondova za ograničavanje rizika, dokument s ključnim informacijama sadržava informacije o kupnji AIF-ova izvan EU-a koji je podliježu nadzoru.

2.   Ako AIF ulaže velik dio svoje imovine u drugi UCITS ili AIF-ove, stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 14.d

Napajajući UCITS

1.   U slučaju napajajućeg UCITS-a kako je definiran u članku 58. Direktive 2009/65/EZ dokument s ključnim informacijama u odjeljku pod naslovom ,Kakav je ovo proizvod?՚ sadržava sljedeće posebne informacije o napajajućem UCITS-u:

(a)

izjava da su prospekt glavnog UCITS-a, dokument s ključnim informacijama i periodična izvješća i poslovne knjige dostupni na zahtjev malim ulagateljima napajajućeg UCITS-a, s objašnjenjem kako se mogu dobiti i na kojem jeziku/kojim jezicima;

(b)

izjava da su dokumenti iz točke (a) ovog stavka dostupni samo kao papirnati primjerci ili na nekom drugom trajnom mediju te izjava o tome plaća li se za dokumente koji se ne dostavljaju besplatno naknada u skladu s člankom 63. stavkom 5. Direktive 2009/65/EZ;

(c)

izjava da je glavni UCITS osnovan u državi članici drukčijoj od one u kojoj je osnovan napajajući UCITS i da to može utjecati na porezni tretman napajajućeg UCITS-a;

(d)

informacije o dijelu imovine napajajućeg UCITS-a koji se ulaže u glavni UCITS;

(e)

opis ciljeva i investicijske politike glavnog UCITS-a, prema potrebi dopunjen jednim od sljedećih elementa:

i.

izjava da će prinosi od ulaganja napajajućeg UCITS-a biti vrlo slični prinosima od ulaganja glavnog UCITS-a; ili

ii.

objašnjenje kako i zašto se prinosi od ulaganja napajajućeg UCITS-a i glavnog UCITS-a mogu razlikovati.

2.   Ako se profil rizika i nagrade napajajućeg UCITS-a u velikoj mjeri razlikuje od profila rizika i dobiti glavnog UCITS-a, ta činjenica i razlozi objašnjavaju se u odjeljku pod naslovom ,Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?՚ dokumenta s ključnim informacijama.

3.   Svaki likvidnosni rizik i odnos između modaliteta kupnje i otkupa za glavni i napajajući UCITS objašnjavaju se u odjeljku pod naslovom ,Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?՚ dokumenta s ključnim informacijama.

Članak 14.e

Strukturirani UCITS ili AIF

Strukturirani investicijski fondovi su UCITS ili AIF-ovi koji malim ulagateljima na određene, unaprijed utvrđene datume osiguravaju isplate na osnovi algoritma koje su povezane s uspješnosti ili realizacijom promjene cijena ili drugim uvjetima povezanima s financijskom imovinom, indeksima ili referentnim portfeljima ili UCITS ili AIF-ovi sa sličnim obilježjima.”;

(11)

u članku 15. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

ako se scenariji uspješnosti temelje na odgovarajućim referentnim ili zamjenskim vrijednostima, jesu li referentna ili zamjenska vrijednost u skladu s ciljevima PRIIP-a.”;

(12)

umeće se sljedeće poglavlje IV.a:

„POGLAVLJE IV.a

UPUĆIVANJA

Članak 17.a

Upotreba upućivanja na druge izvore informacija

Ne dovodeći u pitanje članak 6. Uredbe (EU) br. 1286/2014, upućivanja na druge izvore informacija, uključujući prospekt i godišnja ili polugodišnja izvješća, mogu se uključiti u dokument s ključnim informacijama pod uvjetom da su sve informacije koje su ključne da bi mali ulagatelji razumjeli bitne elemente ulaganja uključene u dokument s ključnim informacijama.

Dopušta se upućivanje na internetske stranice PRIIP-a ili izdavatelja PRIIP-a, uključujući dio takvih internetskih stranica na kojem se nalaze prospekt i periodična izvješća.

Upućivanja iz prvog podstavka usmjeravaju malog ulagatelja na posebni odjeljak odgovarajućeg izvora informacija. U dokumentu s ključnim informacijama može se upotrijebiti više različitih upućivanja iako je njihov broj potrebno svesti na minimum.”;

(13)

u članku 18. treći stavak zamjenjuje se sljedećim: „Članak 14. stavak 2. primjenjuje se do 30. lipnja 2022.”;

(14)

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

(15)

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

(16)

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

(17)

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi;

(18)

Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovoj Uredbi;

(19)

Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi;

(20)

Prilog VII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Uredbi;

(21)

tekst naveden u Prilogu VIII. ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog VIII.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2022. Međutim, članak 1. točka 13. primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. rujna 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 352, 9.12.2014., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (SL L 100, 12.4.2017., str. 1.).

(3)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(4)  Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice (SL L 176, 10.7.2010., str. 1.).

(6)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(7)  COM(2021)397.

(8)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(9)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(10)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


Top