EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IR3730

Mišljenje Europskog odbora regija – Jačanje vladavine prava u Uniji – Nacrt za djelovanje

OJ C 141, 29.4.2020, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 141/15


Mišljenje Europskog odbora regija – Jačanje vladavine prava u Uniji – Nacrt za djelovanje

(2020/C 141/04)

Izvjestitelj:

Franco IACOP (IT/PES), član Regionalnog vijeća Regije Furlanija – Julijska krajina

Referentni dokument/i:

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Jačanje vladavine prava u Uniji – Nacrt za djelovanje – COM(2019) 343 final

PREPORUKE O POLITIKAMA

EUROPSKI ODBOR REGIJA

Opće napomene

1.

pozdravlja prijedlog Komisije kojim se prepoznaje i vrednuje vladavina prava kao preduvjet postupka europskih integracija i kao temeljna vrijednost Unije koja je potvrđena Ugovorima i zajednička ustavnoj tradiciji država članica; ističe da inicijative koje je Komisija navela za promicanje načela vladavine prava, za sprečavanje mogućih kršenja tih načela i za razmjeran odgovor u slučaju njihova nepoštovanja pozitivno nadopunjuju postojeći sustav;

2.

slaže se da je nadzor nad poštovanjem vladavine prava, iako je to ponajprije dužnost pojedinačnih država članica, odgovornost koju dijele države članice i Unija; članak 2. UEU-a predstavlja pravni temelj za institucije Europske unije u pogledu provedbe tog nadzora;

3.

nadalje ističe da važnu ulogu u jačanju vladavine prava imaju civilno društvo i regionalne i lokalne vlasti koje predstavljaju temeljnu razinu demokratskog legitimiteta i trebale bi neprestano promicati kulturu vladavine prava i pratiti poštovanje načela koja su s tim povezana. Lokalne i regionalne vlasti mogu pridonijeti aktivnostima širenja informacija koje predlaže Komisija i ujedno služiti kao izvori informacija potrebnih za praćenje koje ona namjerava provesti; OR može olakšati i koordinirati napore koje lokalne i regionalne vlasti poduzimaju za jačanje vladavine prava, primjerice tako što će ih poticati na postizanje međustranačkih dogovora o aspektima lokalne demokracije koji se smatraju neupitnima i koje će u slučaju njihove ugroženosti braniti svi zajedno;

4.

ističe da je poštovanje vladavine prava potrebno zajamčiti u interesu svake osobe jer je riječ o preduvjetu za ostvarivanje temeljnih prava i sloboda koji se poretkom Unije dodjeljuju pojedincima; jačanje vladavine prava u državama članicama znači jačanje prava zajamčenih svakoj osobi;

5.

uvjeren je da je za cjelovit sustav zaštite vladavine prava potreban nadzor nad državama članicama, ali i praćenje institucija Unije; stoga smatra da je u sustav nadzora nad poštovanjem vladavine prava koji je uspostavila Unija potrebno ugraditi vanjske mehanizme. Iako je svjestan pravnih poteškoća koje treba prevladati, OR pozdravlja namjeru Komisije da ponovno pokrene postupak pristupanja Unije Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, kako je propisano člankom 6. stavkom 2. UEU-a;

6.

pozdravlja činjenicu da su u komunikaciji navedene precizne smjernice elemenata koji obilježavaju vladavinu prava, kao što su neovisnost pravosuđa, zaštita temeljnih prava, postojanje aktivnog civilnog društva i medijski pluralizam. Riječ je o ključnim elementima kojima se jamči uzajamno povjerenje među državama članicama, pravilno funkcioniranje Unije, lojalna suradnja između Unije i država članica te, ponajprije, potpuno poštovanje prava koja građani ostvaruju iz pravnog sustava Europske unije;

7.

ističe da su poštovanje vladavine prava, jamčenje temeljnih prava i poštovanje načela demokracije usko povezani elementi koji su međusobno ovisni te se moraju poštovati, štititi i osnaživati na svim razinama vlasti: OR stoga poziva Komisiju da zajamči da se mehanizmima za zaštitu vladavine prava, osobito sustavom godišnjeg praćenja, uzima u obzir rizik od kršenja temeljnih prava i odstupanja od demokratskih načela u državama članicama na svim razinama vlasti;

8.

podsjeća Komisiju da prilikom ocjenjivanja poštovanja načela vladavine prava u državama članicama u obzir treba uzeti i posebnosti i pravne tradicije nacionalnih pravnih sustava;

9.

podsjeća da građani EU-a imaju pravo obratiti se sudovima koji moraju biti neovisni te se takvima smatrati. Ne dovodeći u pitanje nadležnosti država članica da reguliraju organizaciju i funkcioniranje pravosuđa, standardi učinkovitosti državnih sustava sudova i jamstva neovisnosti sudaca koji primjenjuju pravo Unije moraju biti jednaki; OR poziva Komisiju da i dalje provodi stalni nadzor zbog mogućeg kršenja neovisnosti pravosuđa;

10.

ističe da je potrebno zajamčiti da sve države članice EU-a podliježu istoj razini nadzora, a da pritom ne bude razlika na temelju dodatnih kriterija;

11.

naglašava da su sloboda medija i medijski pluralizam ključni elementi vladavine prava; stoga poziva Komisiju da provodi kontinuirani nadzor zbog mogućeg uplitanja tijela javne vlasti u medije i da u slučaju kršenja slobode informiranja intervenira koristeći alate utvrđene u Ugovorima;

12.

napominje da je neovisno i profesionalno novinarstvo ugroženo jer digitalne platforme prisvajaju novinski sadržaj bez naknade, kao i zbog tendencije da se na društvenim medijima pretražuju informacije i vijesti koje, međutim, nisu provjerene i u mnogim slučajevima nisu potkrijepljene povratnim informacijama ili su potpuno neutemeljene i namještene;

13.

stoga podsjeća na potrebu za sprečavanjem deprofesionalizacije novinarstva, financijskim podržavanjem kvalitetnih neovisnih medija, poticanjem istraživačkog novinarstva i pružanjem zaštite onima koji u njemu rade te promicanjem sustava za potvrđivanje istinitosti informacija sadržanih u vijestima objavljenim na internetskim platformama. OR predlaže da se poboljša i jača iskustvo praćenja koje je Komisija već pokrenula;

14.

ističe da ozbiljne prijetnje vladavini prava mogu prouzročiti državna tijela, ali i veliki privatni gospodarski subjekti koji su aktivni u medijima i digitalnom gospodarstvu. Komisija ne može zanemariti prijetnje medijskom pluralizmu, pravu na točne i provjerene informacije, kao i slobodnom korištenju glasačkim pravom koje digitalno gospodarstvo može proizvesti. Poseban odjeljak godišnjeg izvješća koje predlaže Komisija mogao bi biti posvećen rizicima od kršenja koja čine nedržavni subjekti.

Poziv na razmatranje rezolucije OR-a od 22. i 23. ožujka 2017.

15.

poziva Komisiju da, pri provedbi svojih prijedloga, u najvećoj mogućoj mjeri uzme u obzir kriterije koje je Odbor naveo u svojoj rezoluciji od 22. i 23. ožujka 2017. „Vladavina prava u EU-u iz lokalne i regionalne perspektive”;

16.

ističe da su za poštovanje načela vladavine prava potrebne učinkovita borba protiv korupcije te ispravna i transparentna uporaba sredstava Unije; prijevare u upravljanju tim financijskim sredstvima moraju se brzo prijaviti pravosudnim tijelima i strogo kažnjavati na svim razinama;

17.

pozdravlja činjenicu da se načela vladavine prava mogu ojačati uvjetovanjem isplate sredstava Unije potpunim poštovanjem tih načela;

18.

ističe da je važno izbjeći da se mehanizmi nadzora nad poštovanjem vladavine prava doživljavaju kao sankcija državnim, regionalnim i lokalnim zajednicama i da dovedu u pitanje osjećaj pripadnosti tih zajednica zajedničkom europskom domu;

19.

u tom pogledu napominje da bi smanjenje sredstava koja Unija izdvaja za lokalne i regionalne vlasti moglo predstavljati sankciju koja se izriče na razinama upravljanja koje nisu odgovorne za kršenja načela vladavine prava na koja ukazuje Komisija. Nadalje, korisnici i, općenitije, građani uključenih zajednica pretpostavljeno smanjenje sredstava mogli bi shvatiti kao neopravdanu sankciju jer ona nije povezana s konkretnim kršenjima u realizaciji financiranih projekata. Te bi mjere stoga mogle pridonijeti osjećaju neprijateljstva prema institucijama Europske unije;

20.

stoga smatra da bi uvjetovanost sredstava trebala biti rješenje koje će se primjenjivati samo u slučaju ozbiljnih i sustavnih kršenja; u slučajevima kad bi se ta mjera trebala donijeti, javnost uključenih zajednica mora imati jasnu predodžbu o ozbiljnoj odgovornosti tijela koja su prouzročila smanjenje financiranja;

21.

međutim, daje prednost mehanizmima političkog dijaloga i praćenja koji države članice stavljaju u jednak položaj i omogućavaju sprečavanje kršenja vladavine prava.

Procjene sustava godišnjeg praćenja poštovanja vladavine prava

22.

podsjeća na to da je načelo jednakog postupanja prema svim državama članicama preduvjet cjelokupnog postupka europskih integracija; u tom kontekstu, OR pozdravlja prijedlog za uspostavu sustava godišnjeg praćenja koji bi obuhvaćao sve države članice;

23.

ističe da praćenje koje se provodi nad svim državama članicama jasno pokazuje da je cilj Unije očuvati zajedničke vrijednosti, a ne osporavati modele organizacije državnih institucija koje su pojedine države članice uspostavile pri izvršavanju svojih nadležnosti; nadalje, unakrsni nadzor pokazuje da se u svakoj državi članici mogu javiti manje ili više značajna odstupanja od načela vladavine prava;

24.

naglašava važnost jamčenja odgovarajućeg sudjelovanja država članica u uspostavi sustava praćenja vladavine prava i samog postupka praćenja;

25.

ustraje na tome da provedba sustava godišnjeg praćenja treba biti među prioritetima nove Komisije. OR stoga poziva Komisiju da odmah poduzme mjere i osigura potrebne financijske i ljudske resurse; države članice jednakom brzinom trebaju uspostaviti svoje kontaktne točke u čijem bi radu trebale sudjelovati i lokalne i regionalne vlasti te civilno društvo;

26.

ističe važnost objektivnih i transparentnih parametara za ispravnu provedbu praćenja; sudska praksa Suda ima središnju ulogu u izradi tih parametara. OR predlaže razvoj modela koji se primjenjuju za pregled stanja u pravosuđu, uporabu i konkretiziranje popisa kriterija za vladavinu prava Venecijanske komisije i, općenito, oslanjanje na iskustvo koje su stekla tijela Vijeća Europe;

27.

u skladu s navodima Europskog parlamenta u rezoluciji od 25. listopada 2016., OR ustraje na mogućnosti koordinacije i, kad je to moguće, integracije alata za procjenu koji su već predviđeni na razini Unije u području vladavine prava, demokracije i temeljnih prava u jedinstven mehanizam praćenja;

28.

smatra izrazito važnim da se praćenje temelji na sustavu za prijavljivanje mogućih kršenja koji bi bio otvoren za doprinose što većeg broja relevantnih izvora, uključujući lokalne i regionalne vlasti, akademsku zajednicu, ali i pojedince i organizirano civilno društvo;

29.

slaže se da Komisija treba usmjeravati sustav praćenja; međutim, postavlja pitanje u pogledu uloge koju bi Agencija EU-a za temeljna prava mogla i trebala imati u kontekstu godišnjeg praćenja. Odbor poziva Komisiju da procijeni je li potrebna promjena mandata Agencije kako bi se njezin potencijal u cijelosti iskoristio.

Konkretni prijedlozi za veće sudjelovanje OR-a i regionalnih i lokalnih vlasti u jačanju vladavine prava u Uniji

30.

predlaže jačanje sudjelovanja OR-a, lokalnih i regionalnih vlasti te civilnog društva u promicanju kulture poštovanja vladavine prava;

31.

napominje da bi godišnjoj aktivnosti za promicanje vladavine prava koju je predložila Komisija trebao prethoditi niz sastanaka koji bi se održavali na regionalnoj i nacionalnoj razini i potom kulminirali u zajedničkoj aktivnosti na razini Unije; OR stoga poziva Komisiju da, u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima te državama članicama, organizira regionalne sastanke o vladavini prava koji bi prethodili godišnjoj aktivnosti i služili kao priprema za nju;

32.

napominje da se ta godišnja aktivnost ne bi nužno morala odvijati u Bruxellesu: njezini bi domaćini naizmjence mogli biti razni europski gradovi ili regije. OR stoga predlaže Komisiji da svake godine odredi jedan „grad vladavine prava” u kojem bi se održavala ta godišnja aktivnost;

33.

smatra da je potrebno znatno povećati sredstva koja su trenutačno predviđena za civilno društvo i neovisne medije u višegodišnjem financijskom okviru. Dio tih sredstava trebalo bi namijeniti lokalnim medijima;

34.

napominje da bi, uz europske pravosudne mreže, u aktivnosti promidžbe i praćenja koje je predložila Komisija trebalo uključiti odvjetničke komore i udruženja. Na lokalnoj razini odvjetnik se smatra prvom zaštitom od mogućih zlouporaba i kršenja vladavine prava i temeljnih prava; nadalje, odvjetnička udruženja raspoređena su na cijelom području Unije i uspostavljena na svim razinama europskog upravljanja (lokalnoj i regionalnoj razini te razini država članica i Unije);

35.

ističe da bi u aktivnosti promidžbe i praćenja koje je predložila Komisija trebalo uključiti i pravobranitelje koji su uvelike rasprostranjeni na lokalnoj i regionalnoj razini. Te bi jamstvene ustanove trebale biti uključene u prikupljanje informacija, kao i u sastanke i regionalna događanja za promicanje načela vladavine prava;

36.

pozdravlja namjeru Komisije da podrži sveučilišta i istraživačke centre u pogledu proučavanja tema povezanih s vladavinom prava; smatra da bi trebalo pružiti znatan doprinos istraživačima koji djeluju u državama članicama u kojima su načela vladavine prava ugrožena na temelju određenih parametara. Dio financiranih aktivnosti trebao bi se odnositi na širenje tih načela u regionalnim i lokalnim zajednicama, uključujući putem sudjelovanja organiziranog civilnog društva;

37.

ističe da se zahvaljujući upravljanju fondovima Unije tisuće lokalnih dužnosnika i subjekata upoznaje s pravilima i strategijama Unije; OR smatra da bi lokalne i regionalne vlasti koje upravljaju fondovima Unije trebale osposobljavati svoje službenike, među ostalim i o temama povezanima s vladavinom prava;

38.

napominje da bi, vrednovanjem svojih iskustava u širenju politika Unije i koordiniranjem s postojećim inicijativama, OR mogao organizirati osposobljavanja za lokalne službenike i subjekte uz potporu Europske komisije i u suradnji s EGSO-om;

39.

točnije, OR predlaže da se korisnost pilot-projekta ocjenjuje tako da odabrana skupina lokalnih i regionalnih vlasti primjenjuje popis kriterija za vladavinu prava (koji se temelje na kriterijima koje je utvrdila Venecijanska komisija). Unutar granica sredstava koja su na raspolaganju instituciji, inicijativa bi se mogla zasnivati na jednoj od oglednih mreža koju je OR već podržao, kao što je mreža za nadzor supsidijarnosti ili regionalnih središta; mali broj gradova i regija mogao bi na dobrovoljnoj osnovi provjeriti poštuju li njihova tijela i uredi načela vladavine prava; OR bi mogao utvrditi popis primjenjivih parametara i koordinirati aktivnosti samoprocjene regionalnih i lokalnih vlasti, koje bi se obvezale u te aktivnosti uključiti lokalne partnere kao što su sveučilišta, pučki pravobranitelji, odvjetničke komore i organizirano civilno društvo.

Zaključci

40.

S obzirom na navedena razmatranja, OR:

poziva Komisiju da zajamči da se mehanizmima za zaštitu vladavine prava, osobito sustavom godišnjeg praćenja, uzme u obzir rizik od kršenja temeljnih prava i odstupanja od demokratskih načela u državama članicama, uključujući na regionalnoj i lokalnoj razini;

poziva Komisiju da i dalje provodi kontinuirani nadzor zbog mogućeg kršenja neovisnosti pravosuđa i mogućeg uplitanja tijela javne vlasti u medije;

predlaže da se poboljša i jača iskustvo praćenja medija koje je Komisija već pokrenula;

poziva da se znatno povećaju sredstva koja su trenutačno predviđena za civilno društvo i neovisne medije u višegodišnjem financijskom okviru te predlaže da se dio tih sredstava namijeni lokalnim neovisnim medijima;

predlaže da se poseban odjeljak godišnjeg izvješća o vladavini prava posveti rizicima od kršenja koja čine nedržavni subjekti, osobito veliki privatni gospodarski subjekti koji su aktivni u digitalnom gospodarstvu;

poziva na praćenje namjere ponovnog pokretanja postupka pristupanja Unije Europskoj konvenciji o ljudskim pravima;

poziva da se uvjetovanost sredstava smatra rješenjem koje će se primjenjivati samo u slučaju ozbiljnih i sustavnih kršenja te traži da se zajamči da se lokalnim i regionalnim vlastima ne nameću nepravedne sankcije;

poziva Komisiju da pokretanje sustava praćenja država članica smatra prioritetom i dodijeli odgovarajuća sredstva u pogledu financiranja i osoblja za izradu tog novog alata;

poziva na provedbu prijedloga iznesenih u ovom mišljenju koji su usmjereni na jačanje sudjelovanja OR-a, lokalnih i regionalnih i vlasti te civilnog društva u promicanju kulture poštovanja vladavine prava.

Bruxelles, 12. veljače 2020.

Predsjednik Europskog odbora regija

Apostolos TZITZIKOSTAS


Top