EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0707(01)

Obavijest Komisije – Smjernice za praćenje i dostavljanje podataka o registraciji novih lakih vozila

C/2017/3563

OJ C 218, 7.7.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 218/1


OBAVIJEST KOMISIJE

Smjernice za praćenje i dostavljanje podataka o registraciji novih lakih vozila

(2017/C 218/01)

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Ovom se Obavijesti o smjernicama nastoji olakšati prikupljanje, dostavljanje i ocjenjivanje podataka o praćenju CO2 za laka vozila davanjem Komisijina tumačenja relevantnih odredbi uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća. Premda se njome nastoji pomoći nadležnim tijelima i operaterima, samo je Sud Europske unije nadležan za vjerodostojno tumačenje zakonodavstva Unije.

1.   UVOD

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i člankom 8. Uredbe (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (2) kao dijelovima integriranog pristupa Unije smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila države članice moraju svake godine bilježiti i slati Komisiji određene podatke o novim osobnim automobilima i novim lakim gospodarskim vozilima. Ti će podaci biti temelj za određivanje prosječnih specifičnih emisija CO2 i ciljane vrijednosti specifičnih emisija za proizvođače novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila, a služit će i za ocjenjivanje ispunjavaju li proizvođači te ciljeve. Uredbom Komisije (EU) br. 1014/2010 (3) i Uredbom Komisije (EU) br. 293/2012 (4) utvrđuju se pravila za prikupljanje i dostavu podataka koje države članice trebaju slati te se tako nastoji osigurati njihova usklađenost.

Komisija je 2010. izdala Komunikaciju (5) kako bi olakšala prikupljanje, dostavljanje i ocjenjivanje zahtijevanih podataka pri primjeni Uredbe (EZ) br. 443/2009 te državama članicama dala smjernice o podacima koji se šalju, formatu koji treba upotrebljavati i metodologiji izračuna. Ovom se Obavijesti Komisije ažurira Komunikacija COM(2010) 657 final uzimajući u obzir:

Uredbu (EU) br. 333/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (6),

Uredbu (EU) br. 510/2011 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 253/2014 (7) radi utvrđivanja načinâ za postizanje cilja smanjenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila do 2020.,

korelacijsku metodologiju za uvođenje Globalno usklađenog ispitnog postupka za laka vozila (WLTP) kako je utvrđena u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1153 (8) i u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1152 (9).

Načini postizanja cilja smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila do 2020., emisijske norme za nova laka gospodarska vozila te uvođenje WLTP-a utječu na izvješćivanje o podacima i metodologiju izračuna prosječnih specifičnih emisija CO2 i ciljane vrijednosti specifičnih emisija za proizvođače lakih vozila. Od 1. rujna 2017. novim regulatornim ispitnim postupkom za mjerenje emisija CO2 i potrošnje goriva iz lakih vozila, WLTP-om, utvrđenim u Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (10) postupno će se zamijeniti Novi europski vozni ciklus (NEDC), koji se trenutačno koristi u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 692/2008 (11).

Zbog uvođenja WLTP-a postat će dostupni realniji i pouzdaniji podaci o potrošnji goriva i emisijama CO2, što je od ključne važnosti za daljnju provedbu strategije za mobilnost s niskom razinom emisija koja se zahtijeva u preporuci Europskog parlamenta nakon istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru. S obzirom na relevantne promjene i radi doprinosa učinkovitoj provedbi Strategije za mobilnost s niskom razinom emisija, koju je Komisija donijela u srpnju 2016. (12), ovom se Obavijesti Komisije nastoji olakšati prikupljanje, dostavljanje i ocjenjivanje podataka davanjem smjernica državama članicama o podacima koje treba dostavljati i formatu koji treba upotrebljavati te davanjem pojašnjenja proizvođačima o metodologiji izračuna pomoću koje se ocjenjuje njihova sukladnost s ciljanom vrijednosti specifičnih emisija. Dodatne smjernice mogu se osigurati na ad hoc osnovi.

2.   PODACI

2.1.   Izvori podataka

Do potpunog uvođenja WLTP-a 2018. državama članicama glavni izvor za prikupljanje podataka o praćenju trebaju biti certifikati o sukladnosti ili, ako se taj izvor ne upotrebljava za potrebe registracije vozila, homologacijska dokumentacija. S obzirom na to da homologacijska dokumentacija može sadržavati raspone vrijednosti, država članica mora se pobrinuti da se podaci preuzeti iz homologacijske dokumentacije slažu s podacima koji proizlaze iz certifikata o sukladnosti.

Nakon uvođenja WLTP-a za svako će se pojedino vozilo izračunavati vrijednost specifičnih emisija CO2 koja će se unositi samo u certifikat o sukladnosti. Radi učinkovitog nadziranja i verifikacije tih vrijednosti, i za nove će se osobne automobile praćenje morati temeljiti na identifikacijskim brojevima vozila (VIN) (kao što je već slučaj s novim lakim gospodarskim vozilima). Zbog toga će od 2018. certifikati o sukladnosti biti jedini izvor za prikupljanje i dostavu podataka o praćenju CO2 na temelju WLTP-a (podaci o VIN-u mogu se dobrovoljno davati već za 2017., kad počinje postupno uvođenje WLTP-a).

Valja napomenuti da obrada VIN-ova neće biti u skladu s člankom 9.a stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1014/2010, što obuhvaća obradu svih osobnih podataka koji bi se mogli povezati s tim brojevima ili bilo kakvih drugih podataka pomoću kojih bi se VIN-ovi mogli povezati s osobnim podacima.

2.2.   Popis proizvođača

Podaci, kako su navedeni u mjerodavnim propisima i kako je objašnjeno u nastavku, moraju se pratiti i bilježiti za svakog proizvođača čija se nova vozila registriraju u Uniji. Svaki proizvođač mora ostvariti ciljanu vrijednost specifičnih emisija na temelju Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011. Stoga je važno da je svaki proizvođač jasno identificiran (13). Kako bi se identificiranje relevantnih proizvođača uskladilo, sastavljen je zajednički popis imena proizvođača koji se ažurira svake godine (14). Države članice dužne su upotrebljavati taj popis, zajedno s VIN-ovima, kao temelj za dostavu podataka kako je određeno u članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1014/2010 i u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 293/2012. Budući da se Uredba (EZ) br. 443/2009 i Uredba (EU) br. 510/2011 primjenjuju na proizvođače izvan i unutar EU-a, ne može se prihvatiti nikakva diferencijacija prema lokaciji proizvođača. U skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 1014/2010 i člankom 8. Uredbe (EU) br. 293/2012, međutim, iznimku treba učiniti ako vozila nisu obuhvaćena EZ homologacijom, nego podliježu nacionalnoj homologaciji za male serije ili pojedinačnoj homologaciji. U tim slučajevima države članice umjesto imena proizvođača moraju upotrebljavati oznake navedene u tom članku, tj. „AA-IVA” za pojedinačno homologirana vozila i „AA-NSS” za vozila homologirana nacionalno u malim serijama.

2.3.   Zahtjevi u pogledu podataka

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011 nadležna tijela država članica moraju dostavljati sve podatke kako su navedeni u Prilogu II. tim uredbama. Ako u izvoru koji služi kao temelj za registraciju nedostaje bilo koji relevantan podatak, nadležna tijela trebala bi od proizvođača zatražiti da upotpuni podatke. Nadležna tijela dužna su pobrinuti se da su u trenutku registracije dostupni svi podaci te da se, kako je dalje određeno u odjeljku 2.4., do isteka roka dostave Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš (EEA). Ako je riječ o vozilima koja podliježu nacionalnoj homologaciji za male serije ili pojedinačnoj homologaciji, potreban je samo broj registracija; drugi se podaci mogu dobrovoljno dostaviti.

Budući da su države članice odgovorne za osiguravanje održavanja, prikupljanja, kontrole, verifikacije i prijenosa podataka o praćenju, kako je navedeno u članku 4. Uredbe (EU) br. 1014/2010 i u Uredbi (EU) br. 293/2012, od nacionalnih se tijela očekuje da će se s dužnom pažnjom pobrinuti da se Komisiji dostavljaju najtočniji mogući podaci.

Uvođenje WLTP-a razlog je pojave novih zahtjeva u pogledu podataka. Zbog zahtijevanih opsežnih prilagodbi sustava za registraciju vozila i praćenje CO2, države članice mogu postupno uvoditi nove parametre za praćenje tijekom 2017., a potpuni novi skup podataka postaje obvezan od 2018. Podaci za 2017. koje treba dostaviti 2018. trebali bi obuhvaćati barem podatke propisane radi potvrde sukladnosti s ciljanim vrijednostima i za sprečavanje zlouporabe korelacijskog postupka. Zahtjevi u pogledu podataka postupno će se uvoditi kako slijedi i bit će obvezni od 2017. odnosno od 2018.:

od 2017., tj. podaci koje treba dostaviti 2018., obvezno će se zahtijevati sljedeći podaci:

faktor verifikacije (ako je dostupan (15)),

faktor odstupanja De (ako je dostupan (16)),

od 2018., tj. podaci koje treba dostaviti 2019., obvezno će se zahtijevati sljedeći podaci:

specifične emisije CO2 (WLTP),

ukupne uštede emisija CO2 prema WLTP-u zbog ekoinovacija,

identifikacijski broj vozila,

ispitna masa u WLTP-u,

kategorija registriranog vozila (17),

identifikacijski broj porodice vozila.

3.   PRIJENOS PODATAKA

Kako bi se osigurala pravovremena i učinkovita komunikacija nadležnih tijela, proizvođača i Komisije, preporučljivo je da nadležna tijela, imenovana u skladu s člankom 8. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 443/2009 (18) i odgovorna za prijenos podataka, odrede barem dva službenika kao osobe za kontakt i Komisiji jave njihova imena i podatke za kontakt. Ti bi se službenici trebali prijaviti za pristup središnjoj bazi podataka Europske mreže za podatke o okolišu i promatranje okoliša (Eionet) EEA-e (19).

U skladu s člankom 2. Uredbe (EU) 1014/2010 država članica dužna je obavijestiti Komisiju kad se podaci učitaju u središnju bazu podataka. Preporučuje se da država članica to učini slanjem obavijesti na namjensku e-adresu Komisije EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu i na namjensku adresu EEA-e CO2-monitoring@eea.europa.eu. Podaci će se čuvati u bazi podataka kojom će u ime Komisije upravljati EEA. Privremeni i konačni skupovi podataka, kako su proizvođači obaviješteni, javnosti će biti dostupni putem interneta.

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) 443/2009 i Uredbe (EU) 510/2011 države članice moraju validirati i poslati potpune podatke do 28. veljače svake kalendarske godine.

3.1.   Format

Podatke treba prenositi u dvije odvojene datoteke u formatu .xml, jednoj za zbirne podatke i drugoj za detaljne podatke kako je određeno u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 443/2009 i Uredbi (EU) br. 510/2011. Dodatne specifikacije datoteka u formatu .xml navedene su u smjernicama objavljenima na platformi CIRCABC (20).

3.2.   Verifikacija

Podatke i kodiranje u datotekama .xml može neovisno verificirati svaka država članica. Na internetsku stranicu CIRCABC (21) postavit će se, međutim, predložak u obliku tekstualne datoteke i državama članicama preporučuje se da ga upotrijebe za osiguranje kvalitete prije slanja podataka za odgovarajuću godinu.

4.   METODOLOGIJA IZRAČUNA

Izračun uspješnosti proizvođača opisan je u nastavku, s posebnim naglaskom na 2020. kad će biti primjenjivi propisano postupno uvođenje, režim olakšica (za automobile) i uštede zbog ekoinovacija (za automobile i kombije). Premda se u metodologiji izračuna upućuje konkretno na odredbe Uredbe (EZ) br. 443/2009 za nove osobne automobile, isti bi pristup trebalo slijediti i na temelju Uredbe (EU) br. 510/2011 za nova laka gospodarska vozila, uzimajući pritom u obzir posebne odredbe u njoj. U Prilogu se nalazi konkretan primjer primjene metodologije.

4.1.   Prosječne specifične emisije

Kako bi se uzeo u obzir postotak za postupno uvođenje (95 %) utvrđen u članku 4. Uredbe (EZ) br. 443/2009 za izračunavanje prosječnih specifičnih emisija CO2 za proizvođače u 2020., što obuhvaća i proizvođače iz članka 11. stavaka 1. i 4. te Uredbe, vozila je potrebno odabrati u skladu s njihovim specifičnim emisijama CO2. Za izračun prosječnih specifičnih emisija uzima se samo 95 % novoregistriranih vozila, ona s najnižim emisijama.

Specifične emisije CO2 trebale bi biti, kad je to primjenjivo, emisije umanjene za uštede zbog ekoinovacija koje je Komisija odobrila na temelju članka 12. i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 725/2011 (22). U skladu s člankom 12. stavkom 1. ukupni doprinos ušteda zbog ekoinovacija smanjenju prosječnih specifičnih emisija jednog proizvođača svake godine smije biti do 7 g CO2/km. Svaka ušteda iznad tog praga neće se uzeti u obzir.

Pri izračunavanju prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača u razdoblju od 2020. do 2022. u obzir treba uzeti i vozila koja pripadaju u kategoriju određenu u članku 5.a Uredbe (EZ) br. 443/2009 uz ograničenje od 7,5 g CO2/km u tom razdoblju za svakog proizvođača.

Točnije, pri utvrđivanju specifičnih emisija za potrebe izračuna prosječnih specifičnih emisija CO2 za proizvođača Komisija će primjenjivati relevantne odredbe Uredbe (EZ) br. 443/2009 ovim redoslijedom:

Odabir vozila za izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 (s obzirom na propisano postupno uvođenje u 2020.)

(a)

članak 12.: od specifičnih emisija oduzeti uštede zbog ekoinovacija navedene u certifikatima o sukladnosti u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 725/2011;

(b)

članak 4.: poredati registracije novih osobnih automobila prema emisijama CO2 kako je određeno u točki (a) od najnižih prema najvišima i u izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 uključiti 95 % svih registriranih vozila s najnižim emisijama;

Izračun prosječnih specifičnih emisija CO2

(c)

članak 4.: izračunati prosječne specifične emisije CO2 za sva vozila odabrana u skladu s točkom (b) bez uzimanja u obzir odredbi o olakšicama u članku 5.a ili o ekoinovacijama u članku 12.;

(d)

članak 5.a: za kalendarske godine 2020., 2021. i 2022. i za automobile sa specifičnim emisijama CO2 ispod 50 g CO2/km, na temelju vrijednosti CO2 izmjerenih NEDC-om, pomnožiti specifične emisije CO2 s odgovarajućim faktorom utvrđenim u članku 5.a Uredbe (EZ) br. 443/2009;

(e)

članak 5.a: za kalendarske godine 2020., 2021. i 2022. i za automobile sa specifičnim emisijama CO2 ispod 50 g CO2/km, pomnožiti uštede emisija CO2 zbog ekoinovacija s odgovarajućim faktorom utvrđenim u članku 5.a;

(f)

članak 12. stavak 1.: odrediti uštede zbog ekoinovacija pomoću sljedeće formule:

Formula

pri čemu je

eii

uštede zbog ekoinovacija svake registracije (za vozila bez ekoinovacija treba smatrati da imaju uštedu od 0 g CO2/km);

rsc, i

broj registracija pomnožen s, ako je primjenjivo, faktorom olakšice u skladu s člankom 5.a;

N

broj registracija odabranih u skladu s točkom (b) za koje je odgovoran proizvođač.

Ako su uštede zbog ekoinovacija veće od 7 g CO2/km, moraju se ograničiti na tu vrijednost kako je propisano u članku 12. stavku 1.;

(g)

članak 5.a: odrediti uštede na temelju olakšica pomoću sljedeće formule:

Formula

pri čemu je

CO2,∅

prosječne emisije CO2 za sva odabrana vozila bez uzimanja u obzir ekoinovacija i olakšica izračunanih u skladu s točkom (c);

ei

specifične emisije CO2;

rsc,i

broj registracija pomnožen s, ako je primjenjivo, faktorom olakšice u skladu s člankom 5.a;

N

broj registracija odabranih u skladu s točkom (b) za koje je odgovoran proizvođač.

Ako su uštede na temelju olakšica veće od ograničenja od 7,5 g CO2/km iz članka 5.a drugog stavka, uštede se moraju ograničiti na tu vrijednost. Ako su uštede na temelju olakšica u jednoj godini manje od 7,5 g CO2/km, preostalo ograničenje olakšice uzet će se u obzir sljedeće godine ili sljedećih godina;

(h)

izračunati prosječne specifične emisije CO2 uzimajući u obzir točke (c), (f) i (g).

4.2.   Ciljana vrijednost specifičnih emisija

Pri izračunavanju prosječne mase za potrebe utvrđivanja ciljane vrijednosti specifičnih emisija za proizvođače pomoću formule u Prilogu I. Komisija će uzimati u obzir masu svih vozila bez primjene odredaba iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011 o postupnom uvođenju i olakšicama.

Proizvođač koji je, zajedno sa svim svojim povezanim poduzećima, odgovoran za manje od 1 000 novih registracija u Uniji može biti izuzet od ostvarivanja ciljane vrijednosti specifičnih emisija na temelju članka .2 stavka 4. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011. Kriteriji prema kojima se povezano poduzeće u tom smislu uzima u obzir utvrđeni su u članku 3. stavku 2. tih uredbi. Ako je, međutim, proizvođač zatražio i odobreno mu je odstupanje od ciljane vrijednost na temelju članka 11. Uredbe (EZ) br. 443/2009 nakon 8. travnja 2014. ili članka 11. Uredbe (EU) br. 510/2011 nakon 1. ožujka 2014., proizvođač mora ostvariti tu ciljanu vrijednost s odstupanjem bez obzira na to je li broj novih registriranih vozila u Uniji za koja je proizvođač odgovoran manji od 1 000.

5.   UDRUŽIVANJE

5.1.   Udruženja

Prema članku 7. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) 510/2011 proizvođači se mogu udruživati. U članku 7. stavcima 5. i 6. navedene su dvije vrste udruženja. U članku 7. stavku 5. navode se otvorena udruženja koja osnivaju proizvođači koji nisu povezana poduzeća. Ta su udruženja otvorena svakom drugom proizvođaču koji u njih želi ući ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 5.

Udruženja koja osnivaju proizvođači koji pripadaju skupini povezanih poduzeća mogu se smatrati zatvorenim udruženjima i obuhvaćena su člankom 7. stavkom 6.

Proizvođači koji žele osnovati udruživanje moraju, u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011, dokazati da ispunjavaju uvjete za osnivanje zatvorenog udruženja slanjem relevantnih dodatnih informacija i ispunjene izjave o udruživanju na namjensku e-adresu Komisije EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu.

Godinu u kojoj je udruženje prijavljeno Komisija će smatrati prvom godinom u kojoj se primjenjuje sporazum o udruživanju. Ako proizvođači odluče raspustiti udruženje prije datuma navedenog na obavijesti ili ako bilo koji uvjet za osnivanje udruženja na temelju članka 7. više nije ispunjen, o tome moraju obavijestiti Komisiju i udruženje prestaje postojati od sljedeće kalendarske godine.

5.2.   Učinak udruženja

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011 proizvođači se udružuju „s ciljem ispunjavanja svojih obveza iz članka 4.”, a udruženje se, u skladu s člankom 7. stavkom 7., smatra „jednim proizvođačem u smislu ispunjavanja obveza prema članku 4.” Za izračun učinka udruženja stoga se uzima da je udruženje jedan proizvođač. Odabir vozila prema propisanom postupnom uvođenju i izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 te ciljne vrijednosti specifičnih emisija odvijat će se prema istom redoslijedu kao u odjeljku 4.

Ako se od 2020. do 2022. dogode promjene u postojećim udruženjima, uštede na temelju olakšica koje su članovi udruženja iskoristili u prethodnim udruženjima uzet će se u obzir pri utvrđivanju preostalog ograničenja olakšice za udruženja u sljedećoj godini ili sljedećim godinama.

6.   PRELAZAK S NEDC-A NA WLTP

Uredba (EZ) br. 443/2009 i Uredba (EU) br. 510/2011 temelje se na mjerenju emisija NEDC-om. Zbog uvođenja WLTP-a te uredbe treba prilagoditi WLTP-u i pritom osigurati da strogost zahtjeva za smanjenje ostane usporediva sa zahtjevima određenima na temelju emisija izmjerenih NEDC-om. U ovom se odjeljku objašnjava kako se ciljana vrijednost specifičnih emisija i ograničenje olakšice (za automobile) pretvaraju u vrijednosti prema WLTP-u te kako se uštede zbog ekoinovacija korigiraju s obzirom na vrijednosti prema WLTP-u.

6.1.   Odabir emisija CO2

Kako bi se utvrdila sukladnost proizvođača s njegovom ciljanom vrijednosti specifičnih emisija, za podatke o praćenju za kalendarske godine od 2017. do 2020. prosječne specifične emisije proizvođača moraju se izračunavati na temelju vrijednosti emisija CO2 prema NEDC-u. Od 1. siječnja 2021. u tu se svrhu prosječne specifične emisije proizvođača moraju izračunavati na temelju vrijednosti emisija CO2 prema WLTP-u. Za kalendarske godine 2019. i 2020. prosječne specifične emisije na temelju vrijednosti CO2 prema WLTP-u izračunavaju se za svakog proizvođača samo u informativne svrhe.

6.2.   Pretvaranje ciljane vrijednosti specifičnih emisija

Od 2021. proizvođačeva ciljana vrijednost specifičnih emisija utvrđivat će se na temelju mjerenja emisija WLTP-om. Radi utvrđivanja te vrijednosti usporedit će se sukladnost proizvođača s njegovom ciljanom vrijednosti prema NEDC-u u 2020. i njegove prosječne emisije prema WLTP-u u toj godini. Te prosječne emisije prema WLTP-u upotrebljavat će se kao referentna vrijednost koja će se smanjivati ili povećavati radi određivanja referentne ciljane vrijednosti za WLTP. Primjerice, ako su prosječne emisije proizvođača prema NEDC-u niže od njegove ciljane vrijednosti na temelju NEDC-a u 2020., referentna ciljana vrijednost za WLTP bit će veća od referentne vrijednosti, a ako proizvođač premaši svoju ciljanu vrijednost prema NEDC-u, referentna će se vrijednost smanjiti, tj. nova će referentna ciljana vrijednost za WLTP biti manja od referentne vrijednosti. Kako bi se osiguralo da ciljane vrijednosti specifičnih emisija na temelju WLTP-a s vremenom ostanu usporedive, u obzir će se uzimati i godišnje promjene prosječne mase voznog parka proizvođača.

Formule za izračun referentne ciljane vrijednosti za WLTP i sljedećih ciljanih vrijednosti specifičnih emisija utvrđene su u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 443/2009, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije […/…] (23) i Uredbi (EU) br. 510/2011, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije […/…] (24).

6.3.   Pretvaranje ograničenja olakšice

Olakšice, odnosno poticanje vozila s niskom razinom emisija tako što se za potrebe određivanja prosječnih specifičnih emisija proizvođača broje kao više od jednog vozila, bit će dostupne od 2020. do 2022. kako je propisano u članku 5.a Uredbe (EZ) br. 443/2009. U 2020. za primjenu tog modaliteta bit će nužne samo vrijednosti emisija CO2 prema NEDC-u, no kako bi nastavili ostvarivati korist od olakšica i tijekom 2021. i 2022., proizvođači će se morati pobrinuti da su u certifikatima o sukladnosti vozila registriranih u tim godinama navedene vrijednosti emisija CO2 prema NEDC-u i prema WLTP-u.

Za 2021. i 2022. to znači sljedeće:

vrijednost emisija CO2 prema NEDC-u bit će potrebna za utvrđivanje ispunjava li vozilo uvjete za olakšicu, tj. emisije prema NEDC-u vozila s olakšicom moraju biti manje od 50 g CO2/km;

vrijednost emisija CO2 prema WLTP-u bit će potrebna za izračun učinka olakšice u svrhu utvrđivanja prosječnih specifičnih emisija proizvođača u 2021. i 2022.

Člankom 5.a Uredbe (EZ) br. 443/2009 olakšice se usto ograničuju na 7,5 g CO2/km, što se može iskoristiti od 2020. do 2022. Vjerojatno je da će se dio ograničenja iskoristiti 2020., dakle u uvjetima NEDC-a, a ostatak bi trebao ostati na raspolaganju za 2021. i 2022. U članku 5. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 propisuje se metodologija za ponovno izračunavanje preostalog ograničenja emisija CO2 prema WLTP-u u 2021. i 2022. Preostalo će se ograničenje zatim upotrijebiti za izračun iz točke (g) u odjeljku 4.1. ove Obavijesti.

6.4.   Prilagođavanje ušteda CO2 zbog ekoinovacija

U skladu s člankom 6. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 (osobni automobili) i člankom 5. Provedbene uredbe (EU) 2017/1152 (laka gospodarska vozila) od 1. siječnja 2021. za izračun prosječnih specifičnih emisija proizvođača u obzir se moraju uzimati samo uštede CO2 zbog ekoinovacija, u smislu članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011, koje nisu obuhvaćene WLTP-om. Za kalendarske godine 2021., 2022. i 2023. uštede zbog ekoinovacija, izračunane u skladu s točkom (f) odjeljka 4.1. ove Obavijesti, prilagodit će se u skladu s člankom 6. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 (osobni automobili) i člankom 5. Provedbene uredbe (EU) 2017/1152 (laka gospodarska vozila). Od kalendarske godine 2024. uštede zbog ekoinovacija uzimat će se u obzir za izračun specifičnih prosječnih emisija bez prilagođavanja.

6.5.   Utvrđivanje i korekcija vrijednosti CO2 prema NEDC-u za izračun prosječnih specifičnih emisija

Korelacijski postupci uvrđeni u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1153 (osobni automobili) i Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1152 (laka gospodarska vozila) („korelacijske uredbe”) obuhvaćaju primjenu simulacijskog alata za vozila („korelacijski alat”) kojim se zamjenjuje fizičko ispitivanje vozila. Postoji opasnost da se korelacijskim alatom dobiju nerealno niske vrijednosti emisija CO2. U uredbama je stoga predviđen korekcijski mehanizam kako se takve situacije ne bi zloupotrebljavale.

U skladu s točkom 3.2.8. Priloga I. korelacijskim uredbama homologacijsko tijelo/teh. služba u posebnim slučajevima određuju faktor odstupanja (De) i faktor verifikacije i unose ih u certifikat o homologaciji (vidjeti dodatak dopuni certifikata o homologaciji u Dodatku 4. Prilogu I. Uredbi o WLTP-u), a proizvođač ih bilježi u certifikat o sukladnosti pod stavkom 49.

Države članice moraju pratiti faktore odstupanja i verifikacije od 2017.

Faktor odstupanja utvrđuje se i bilježi u sljedećim slučajevima:

fizičko ispitivanje vozila obavlja se kao posljedica slučajnog odabira u skladu s Prilogom I. točkom 3.2.6. korelacijskih uredbi (rezultati slučajnog odabira u izlaznim podacima korelacijskog alata),

fizičko ispitivanje vozila obavlja se zbog posebnog zahtjeva homologacijskog tijela u skladu s Prilogom I. točkom 3.2.7. korelacijskih uredbi.

Faktor verifikacije utvrđuje se i bilježi u sljedećem slučaju:

homologacijsko tijelo pri fizičkom je ispitivanju vozila otkrilo i nakon verfikacije potvrdilo odstupanje ulaznih podataka (točka 3.2.8.).

U svim se drugim slučajevima polja za unos faktora odstupanja i verifikacije u certifikatu o homologaciji i certifikatu o sukladnosti ne ispunjavaju.

Ako je faktor odstupanja veći od 0,04 ili ako faktor verifikacije iznosi 1, prosječne specifične emisije predmetnog proizvođača korigiraju se u skladu s člankom 7. korelacijskih uredbi.

Ako se ulazni podaci potvrde ili ako odstupanje u ulaznim podacima ne ide u korist proizvođača, faktor verifikacije postavlja se na 0.


(1)  Uredba (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (SL L 140, 5.6.2009., str. 1.).

(2)  Uredba (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (SL L 145, 31.5.2011., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1014/2010 od 10. studenoga 2010. o praćenju i dostavi podataka o registraciji novih osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 293, 11.11.2010., str. 15.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 293/2012 od 3. travnja 2012. o praćenju i prijavi podataka o registraciji novih lakih gospodarskih vozila prema Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 98, 4.4.2012., str. 1.).

(5)  Komunikacija Komisije o praćenju i dostavi podataka o registraciji novih osobnih automobila, COM(2010) 657 final.

(6)  Uredba (EU) br. 333/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 443/2009 radi utvrđivanja načinâ za postizanje cilja smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila do 2020. (SL L 103, 5.4.2014., str. 15.).

(7)  Uredba (EU) br. 253/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 510/2011 radi utvrđivanja načinâ za postizanje cilja smanjenja emisija COo iz novih lakih gospodarskih vozila do 2020. (SL L 84, 20.3.2014., str. 38.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 (SL L 175, 7.7.2017., str. 679.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 293/2012 (SL L 175, 7.7.2017., str. 644.).

(10)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(11)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

(12)  COM(2016) 501 final

(13)  Stavka 0,5 u certifikatu o sukladnosti; članak 3. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 443/2009 i članak 3. stavak 1. točka (f) Uredbe (EU) br. 510/2011: „proizvođač” znači osobu ili tijelo koje je odgovorno tijelu nadležnom za homologaciju za sve aspekte postupka EZ homologacije u skladu s Direktivom 2007/46/EZ te za osiguravanje sukladnosti proizvodnje.”

(14)  https://circabc.europa.eu/sd/a/00e8fe6c-3ad8-4e9f-9a39-437501f609a4/Manufacturer_list.xls

(15)  Taj parametar nije dostupan za sva vozila; za više pojedinosti vidjeti odjeljak 6.5. ove Obavijesti.

(16)  COM(2016) 501 final

(17)  Za automobile će biti obvezan od 2018., a već je obvezan za kombije.

(18)  U članku 8. stavku 8. Uredbe (EU) br. 510/2011 propisuje se da isto nadležno tijelo treba biti odgovorno za prikupljanje i priopćivanje podataka o praćenju za laka gospodarska vozila.

(19)  http://cdr.eionet.europa.eu/

(20)  http://circa.europa.eu/Members/irc/env/gge_ldv/library

(21)  http://circa.europa.eu/Members/irc/env/gge_ldv/library

(22)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 725/2011 od 25. srpnja 2011. o uspostavljanju postupka za odobravanje i certifikaciju inovativnih tehnologija za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila sukladno Uredbi (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 194, 26.7.2011., str. 19.).

(23)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(24)  Još nije objavljeno u Službenom listu.


PRILOG

Primjer

Sljedeći primjer ilustrira primjenu metodologije izračuna iz odjeljka 4. u 2020. na proizvođača automobila (ili udruženje) s ukupno 7 registracija:

A

B

C

D

E

F

G

Broj registracija

Specifične emisije CO2 (g/km)

Specifične emisije CO2 minus uštede zbog ekoinovacija (g/km)

Uštede emisija CO2 zbog inovativnih tehnologija (g/km)

Faktor olakšice u 2020.

Specifične emisije CO2 pomnožene s faktorom olakšice (g/km)

Ekoinovacija pomnožena s faktorom olakšice (g/km)

1

20

10

10

2

40

20

1

45

30

15

2

90

30

1

45

35

10

2

90

20

1

100

90

10

1

100

10

1

102

102

0

1

102

0

1

105

105

0

1

105

0

1

120

110

10

1

 

 

Gore objašnjeni redoslijed primjenjuje se kako slijedi:

Odabir vozila s obzirom na postotak za postupno uvođenje od 95 %

Točka (a) prikazana je u stupcu C.

Točka (b) izračun je 95 % za postupno uvođenje u 2020.:

7 * 0,95 = 6 (upotrebljava se vrijednost cijelog broja).

Prvih 6 registracija (istaknutih sivom) uzimat će se u obzir u sljedećim izračunima.

Izračun prosječnih specifičnih emisija

Točka (c) je izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 za sva vozila odabrana na temelju točke (a) bez uzimanja u obzir smanjenja emisija zbog odredbi o ekoinovacijama ili olakšicama:

(1*20 + 1*45 + 1*45 + 1*100 + 1*102 + 1*105) / (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 417/6 = 69,500 g CO2/km.

Točka (d) prikazana je u stupcu F.

Točka (e) prikazana je u stupcu G.

Točka (f) izračun je ušteda zbog ekoinovacija za proizvođača:

(1*10*2 + 1*15*2 + 1*10*2 + 1*10 + 1*0 + 1*0) / (1*2 + 1*2+ 1*2 + 1 + 1 + 1) = 80/9 = 8,889 g CO2/km.

Budući da uštede zbog ekoinovacija prelaze vrijednost utvrđenu u članku 12. stavku 1., smatra ih se jednakima ograničenju od 7 g CO2/km.

Točka (g) izračun je ušteda na temelju olakšica za proizvođača:

69,500 – [(1*20*2 + 1*45*2 + 1*45*2 + 1*100 + 1*102 + 1*105) / (1*2 + 1*2 + 1*2 + 1 + 1 + 1)] = 69,500 – 527/9 = 10,944 g CO2/km.

Budući da uštede na temelju olakšica prelaze ograničenje od 7,5 g CO2/km, smatra ih se jednakima tom ograničenju.

U sljedećim se godinama za tog proizvođača u obzir neće uzimati nikakav dodatni učinak olakšice.

Točka (h) je izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 u kojem su u obzir uzete odgovarajuće uštede zbog ekoinovacija i na temelju olakšica izračunane u točkama (f) i (g):

69,500 – 7,5 – 7 = 55,000 g CO2/km.


Top