EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_074_HR

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 074

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.074.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 074

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1994

L 336

1

 

 

31994D0800

 

 

 

(94/800/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.)

3

1994

L 336

3

 

 

21994A1223(01)

 

 

 

Urugvajski krug multilateralnih trgovinskih pregovora (1986. – 1994.) – Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO)

5

1994

L 336

11

 

 

21994A1223(02)

 

 

 

Multilateralni sporazumi o trgovini robom

13

1994

L 336

20

 

 

21994A1223(03)

 

 

 

Opći sporazum o carinama i trgovini 1994.

14

1994

L 336

22

 

 

21994A1223(04)

 

 

 

Sporazum o poljoprivredi

28

1994

L 336

40

 

 

21994A1223(05)

 

 

 

Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera

47

1994

L 336

50

 

 

21994A1223(06)

 

 

 

Sporazum o tekstilu i odjeći

58

1994

L 336

86

 

 

21994A1223(07)

 

 

 

Sporazum o tehničkim preprekama u trgovini

94

1994

L 336

100

 

 

21994A1223(08)

 

 

 

Sporazum o investicijskim mjerama u vezi s trgovinom

109

1994

L 336

103

 

 

21994A1223(09)

 

 

 

Sporazum o primjeni članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.

112

1994

L 336

119

 

 

21994A1223(10)

 

 

 

Sporazum o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.

128

1994

L 336

138

 

 

21994A1223(11)

 

 

 

Sporazum o pregledu robe prije isporuke

148

1994

L 336

144

 

 

21994A1223(12)

 

 

 

Sporazum o pravilima o podrijetlu robe

154

1994

L 336

151

 

 

21994A1223(13)

 

 

 

Sporazum o postupcima izdavanja uvoznih dozvola

161

1994

L 336

156

 

 

21994A1223(14)

 

 

 

Sporazum o subvencijama i kompenzacijskim mjerama

166

1994

L 336

184

 

 

21994A1223(15)

 

 

 

Sporazum o zaštitnim mjerama

197

1994

L 336

191

 

 

21994A1223(16)

 

 

 

Opći sporazum o trgovini uslugama

203

1994

L 336

214

 

 

21994A1223(17)

 

 

 

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva

228

1994

L 336

234

 

 

21994A1223(18)

 

 

 

Dogovor o pravilima i postupcima za rješavanje sporova

248

1994

L 336

251

 

 

21994A1223(19)

 

 

 

Mehanizam kontrole trgovinske politike

266

1994

L 336

253

 

 

21994A1223(20)

 

 

 

Završni akt s rezultatima Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini — Marrakech, 15. travnja 1994.

268

1994

L 336

273

 

 

21994A1223(21)

 

 

 

Sporazum o javnim nabavama

295

1994

L 336

305

 

 

21994A1223(23)

 

 

 

Dogovor za goveđe meso

313

1994

L 336

308

 

 

21994A1223(24)

 

 

 

Nacrt razmjene pisama između Urugvaja i Europske zajednice

317


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

1Uvodna napomena

U skladu s člankom 52. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, potpisanog 9. prosinca 2011., tekstovi akata institucija donesenih prije pristupanja koje su te institucije sastavile na hrvatskom jeziku od dana pristupanja vjerodostojni su pod istim uvjetima kao i tekstovi sastavljeni na sadašnjim službenim jezicima. Tim se člankom također predviđa da se tekstovi objavljuju u Službenom listu Europske unije ako su tekstovi na sadašnjim jezicima tako objavljeni.

U skladu s tim člankom objavljuje se posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku, koje sadržava tekstove obvezujućih općih akata. To izdanje obuhvaća akte usvojene u razdoblju od 1952. godine do dana pristupanja.

Objavljeni tekstovi podijeljeni su na 20 poglavlja koja slijede raspored iz Registra važećeg zakonodavstva Europske unije, i to:

01

Opća, financijska i institucionalna pitanja

02

Carinska unija i slobodno kretanje robe

03

Poljoprivreda

04

Ribarstvo

05

Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

06

Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

07

Prometna politika

08

Politika tržišnog natjecanja

09

Porezi

10

Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala

11

Vanjski odnosi

12

Energetika

13

Industrijska politika i unutarnje tržište

14

Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

15

Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

16

Znanost, informiranje, obrazovanje i kultura

17

Pravo poduzećâ

18

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

19

Područje slobode, sigurnosti i pravde

20

Europa građana

Spomenuti registar, koji vodi Ured za publikacije, dostupan je na internetu (eur-lex.europa.eu) na službenim jezicima Europske unije. Bibliografskoj bilješci svakog akta može se pristupiti putem registra, gdje se mogu pronaći upućivanja na posebno izdanje i na ostale analitičke metapodatke.

Akti objavljeni u posebnom izdanju, uz određene iznimke, objavljuju se u obliku u kojem su bili objavljeni u Službenom listu na izvornim službenim jezicima. Stoga pri uporabi posebnog izdanja treba uzeti u obzir naknadne izmjene, prilagodbe ili odstupanja koje su usvojile institucije, Europska središnja banka ili su predviđene u Aktu o pristupanju.

Iznimno, kad se opsežni tehnički prilozi poslije zamijene novim prilozima, navodi se samo upućivanje na posljednji akt koji zamjenjuje prilog. Takav je slučaj u pojedinim aktima koji sadržavaju popise carinskih oznaka (poglavlje 02), aktima o prijevozu opasnih tvari, aktima o pakiranju i označivanju tih tvari (poglavlja 07 i 13) te nekima od protokola i priloga Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru.

Također, Pravilnik o osoblju objavljuje se kao pročišćeni tekst koji obuhvaća sve izmjene do kraja 2012. godine. Daljnje izmjene objavljuju se u izvornom obliku.

Posebno izdanje sadržava dva sustava numeracije stranica:

i.

izvorna numeracija stranica, zajedno s datumom objave francuskog, talijanskog, njemačkog i nizozemskog izdanja Službenog lista, engleskog i danskog izdanja od 1. siječnja 1973., grčkog izdanja od 1. siječnja 1981., španjolskog i portugalskog izdanja od 1. siječnja 1986., finskog i švedskog izdanja od 1. siječnja 1995., češkog, estonskog, latvijskog, litavskog, mađarskog, malteškog, poljskog, slovačkog i slovenskog izdanja od 1. svibnja 2004. te bugarskog i rumunjskog izdanja od 1. siječnja 2007.

U numeraciji stranica postoje praznine jer svi akti objavljeni u to vrijeme nisu objavljeni u posebnom izdanju. Kada se prilikom citiranja akata upućuje na Službeni list, potrebno je navesti stranicu sukladno izvornoj numeraciji;

ii.

numeracija stranica posebnog izdanja neprekinuta je i ne smije se navoditi prilikom citiranja akata.

Do lipnja 1967. numeracija stranica u Službenom listu počinjala je iznova svake godine. Od tada nadalje svaki broj Službenog lista počinje na prvoj stranici.

Od 1. siječnja 1968. Službeni list podijeljen je na dva dijela:

Zakonodavstvo („L”),

Informacije i objave („C”).

Od 1. veljače 2003. prijašnje ime „Službeni list Europskih zajednica” promijenjeno je, na temelju Ugovora iz Nice, u „Službeni list Europske unije”.


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

3


31994D0800


L 336/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 22. prosinca 1994.

o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti,sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. –1994.)

(94/800/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke43., 54., 57., 66., 75., članak 84. stavak 2., članke 99., 100., 100.a, 113. i 235.,zajedno s drugim podstavkom njegova članka 228. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (2),

budući da su multilateralni pregovori o trgovini započeti u okviru GATT-a, premaMinistarskoj deklaraciji iz Punta del Este od 20. rujna1986., doveli do Završnog akta koji utjelovljuje rezultateUrugvajskog kruga multilateralnih pregovora o trgovini;

budući da su predstavnici Zajednice i država članica potpisali Završni akt kojiutjelovljuje rezultate Urugvajskog kruga multilateralnih pregovora o trgovini i,podložno sklapanju, Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije uMarakešu 15. travnja 1994.;

budući da uzajamne koncesije i obveze koje su dogovorene pregovorima od straneKomisije u ime Europske zajednice i njezinih država članica, utjelovljena umultilateralnim sporazumima iz Završnog akta, općenito predstavljajuzadovoljavajući i uravnotežen ishod;

budući da je nadalje u posebnim višestranim sporazumima iz Priloga 4. Sporazuma oosnivanju Svjetske trgovinske organizacije utvrđeno više uzajamnih koncesija iobveza dogovorenih pregovorima od strane Komisije u ime Europske zajednice injezinih država članica i nekih zemalja koje su stranke u pregovorima;

budući da su neke koncesije i obveze vezane za goveđe meso dogovorene bilateralnos Urugvajem paralelno s Urugvajskim krugom;

budući da se nadležnost Zajednice za sklapanje međunarodnih sporazuma ne izvodisamo iz izričite dodjele Ugovorom, već se može također izvesti iz drugihodredaba Ugovora i iz akata donesenih sukladno odredbama institucijaZajednice;

budući da kod pravila Zajednice koja su donesena da bi se postigli ciljeviUgovora, države članice ne mogu, izvan sustava zajedničkih institucija, preuzetiobveze koje bi mogle utjecati na spomenuta pravila ili promijeniti njihovopodručje primjene;

budući da dio obveza koje su sadržane u Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinskeorganizacije, uključujući njegove Priloge, spada pod nadležnost Zajednicesukladno članku 113. Ugovora; budući da, nadalje, od ostatka navedenih obvezaneke utječu na pravila Zajednice usvojena na temelju članaka 43., 54., 57., 66.,75., članka 84. stavka 2., članaka 99., 100, 100.a i 235. stoga ih može preuzetisamo Zajednica;

budući da je, osobito, korištenje članaka 100. i 235. Ugovora kao pravnog temeljaza ovu Odluku opravdano u mjeri u kojoj Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinskeorganizacije, uključujući njegove Priloge, utječe na Direktivu Vijeća 90/434/EEZod 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavuoporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, prijenose imovine izamjene dionica trgovačkih društava različitih država članica (3), Direktivu Vijeća 90/435/EEZ od 23. srpnja1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje namatična društva i društva kćeri različitih država članica (4), koja se temelji na članku 100. Ugovora, Uredbu Vijeća (EZ) br. 40/94 od20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (5), koja se temelji na članku 235. Ugovora;

budući da u pravu Zajednice još nije donijet niti jedan akt na temelju članka73.c Ugovora;

budući da Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, uključujućinjegove Priloge, po svojoj naravi nije takav da bi se na njega izravno pozivalou sudovima Zajednice ili država članica,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1.   Ovime se u ime Europske zajednice potvrđuju sljedeći multilateralnisporazumi i akti s obzirom na onaj njihov dio koji spada u nadležnostEuropske zajednice:

Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije te takođersporazumi iz Priloga 1., 2., i 3. navedenog Sporazuma;

ministarske odluke i izjave i Sporazum o obvezama u financijskimuslugama koji se javljaju u Završnom aktu Urugvajskog kruga.

2.   Tekstovi sporazuma i akata iz ovog članka prilažu se ovoj Odluci.

3.   Predsjednik Vijeća ovime se ovlašćuje odrediti osobu opunomoćenu zapoduzimanje mjere iz članka XIV. Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinskeorganizacije kako bi se Europsku zajednicu obvezalo u pogledu onog dijelaSporazuma koji potpada pod njezinu nadležnost.

Članak 2.

1.   Višestrani sporazumi iz Priloga 4. Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinskeorganizacije ovime se potvrđuju u ime Europske zajednice u pogledu onog njihovadijela koji potpada pod nadležnost Europske zajednice.

2.   Tekstovi Sporazuma iz ovog članka priloženi su ovoj Odluci.

3.   Predsjednik Vijeća ovime se ovlašćuje odrediti osobu opunomoćenu zapoduzimanje mjere određene sporazumima iz ovog članka kako bi se Europskuzajednicu obvezalo u pogledu onog dijela sporazuma koji potpada pod njezinunadležnost.

Članak 3.

1.   Sporazum o govedini sklopljen s Urugvajem ovime se potvrđuje u ime Europskezajednice.

2.   Tekst navedenog Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

3.   Predsjednik Vijeća ovime se ovlašćuje odrediti osobu opunomoćenu zapotpisivanje Sporazuma kako bi se obvezalo Europsku zajednicu.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 1994.

Za Vijeće

Predsjednik

H. SEEHOFER


(1)  Mišljenje doneseno 23. studenoga 1994. (još nijeobjavljeno u Službenom listu).

(2)  Suglasnost donesena 14. prosinca 1994. (još nijeobjavljena u Službenom listu).

(3)  SLL 225, 20.8.1990., str. 1.

(4)  SLL 225, 20.8.1990., str. 6.

(5)  SLL 11, 14.1.1994., str. 1.


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

5


21994A1223(01)


L 336/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


URUGVAJSKI KRUG MULTILATERALNIH TRGOVINSKIH PREGOVORA (1986. – 1994.) – SPORAZUM O OSNIVANJU SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO)

STRANKE OVOG SPORAZUMA,

PREPOZNAJUĆI da bi svoje odnose na području trgovinskih i gospodarskih nastojanja trebalerazvijati s namjerom podizanja životnog standarda, osiguranja pune zaposlenosti istalnog rasta realnih dohodaka i stvarne potražnje, te širenjem proizvodnje i trgovinerobom i uslugama uz istodobno optimalno korištenje svjetskih zaliha s ciljem održivograzvoja, istodobno nastojeći zaštititi i očuvati okoliš korištenjem sve boljih načinaostvarenja tog cilja u skladu s potrebama i prioritetima na različitim razinama razvojagospodarstva;

PREPOZNAJUĆI nadalje i potrebu ulaganja pozitivnih napora kako bi se zemljama u razvoju,a posebno onim najmanje razvijenim među njima, osigurao udio u rastućoj međunarodnojtrgovini razmjeran potrebama njihovoga gospodarskog razvoja;

ŽELEĆI doprinijeti ostvarenju ovih ciljeva stvaranjem uzajamnih odnosa, međusobnokorisnih i usmjerenih na značajno snižavanje carina i drugih prepreka trgovini, kao i naukidanje diskriminirajućeg postupanja u međunarodnim trgovinskim odnosima;

ODLUČNE stoga razviti integrirani, u većoj mjeri ostvarivi i trajniji multilateralnitrgovinski sustav, koji će obuhvaćati Opći sporazum o carinama i trgovini, sva prijašnjapostignuća u vezi s liberalizacijom trgovine, i sve rezultate Urugvajskog krugamultilateralnih trgovinskih pregovora,

USTRAJNE očuvati osnovna načela i unaprijediti ciljeve koji podupiru multilateralnitrgovinski sustav,

SPORAZUMNE SU:

Članak I.

Osnivanje organizacije

Osniva se Svjetska trgovinska organizacija (dalje u tekstu „WTO”).

Članak II.

Područje djelovanja WTO-a

1.   WTO osigurava zajednički institucionalni okvir za ostvarivanje trgovinskihodnosa između svojih članica u pitanjima vezanima za sporazume i s njimapovezane pravne instrumente sadržane u Prilozima ovome Sporazumu.

2.   Sporazumi i s njima povezani pravni instrumenti sadržani u prilozima 1., 2.i 3. (dalje u tekstu „multilateralni trgovinski sporazumi”) sastavni su dijelovi ovog Sporazuma i obvezuju svečlanice.

3.   Sporazumi i s njima povezani pravni instrumenti sadržani u Prilogu 4. (daljeu tekstu „višestranitrgovinski sporazumi”)također su sastavni dio ovog Sporazuma za one članice koje su ih prihvatile injima se obvezale. Višestrani trgovinski sporazumi ne stvaraju obveze ni pravaza članice koje ih nisu prihvatile.

4.   Opći sporazum o carinama i trgovini 1994. (dalje u tekstu „GATT 1994.”), s pravnog je gledišta, kao što jenaglašeno u Prilogu 1.A različit od Općeg sporazuma o carinama i trgovini od30. listopada 1947., koji predstavlja prilogZavršnom dokumentu prihvaćenom u zaključcima drugog zasjedanja Pripremnog odboraKonferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i zapošljavanju kao što je naknadnoispravljen, izmijenjen ili modificiran tekst (dalje u tekstu „GATT 1947.”).

Članak III.

Zadaci WTO-a

1.   WTO olakšava provedbu, upravljanje i djelovanje te promiče ciljeve ovogSporazuma, kao i multilateralnih trgovinskih sporazuma. WTO također osiguravaokvir potreban za provedbu, upravljanje i djelovanje višestranih trgovinskihsporazuma.

2.   WTO predstavlja mjesto pregovora među članicama o njihovim multilateralnimtrgovinskim odnosima vezanima za pitanja kojima se bave sporazumi iz Prilogaovom Sporazumu. WTO može postati i mjesto za nastavak pregovora među članicama onjihovim multilateralnim trgovinskim odnosima, kao i okvir za primjenu rezultatatakvih pregovora, a prema eventualnoj odluci Ministarske konferencije.

3.   WTO provodi Dogovor o pravilima i postupcima za rješavanje sporova (dalje utekstu „Dogovor orješavanju sporova” iliDSU) iz Priloga 2. ovom Sporazumu.

4.   WTO provodi mehanizam pregleda trgovinske politike (dalje u tekstu TPRM) izPriloga 3. ovom Sporazumu.

5.   S ciljem postizanja veće koherentnosti globalnih gospodarskih politika, WTOsurađuje, po potrebi, s Međunarodnim monetarnim fondom i s Međunarodnom bankomza obnovu i razvoj i njenim pridruženim agencijama.

Članak IV.

Organizacija WTO-a

1.   Uspostavlja se Ministarska konferencija, sastavljena od predstavnika svihčlanica, koja se sastaje najmanje jednom u dvije godine. Ministarskakonferencija obavlja zadatke WTO-a i poduzima potrebna djelovanja u tom cilju.Ministarska je konferencija ovlaštena, na zahtjev članice, donijeti odluke osvim pitanjima iz bilo kojeg od multilateralnih trgovinskih sporazuma u skladusa specifičnim zahtjevima o odlučivanju iz ovog Sporazuma i odgovarajućihmultilateralnih trgovinskih sporazuma.

2.   Uspostavlja se Glavno vijeće, sastavljeno od predstavnika svih članica, kojese sastaje po potrebi. U razdobljima između sastanaka Ministarske konferencijeGlavno vijeće obavlja njezine zadaće. Glavno vijeće također provodi i zadaćekoje su mu dodijeljene ovim Sporazumom. Glavno vijeće donosi poslovnik teodobrava poslovnik Odbora iz stavka 7.

3.   Glavno vijeće sastaje se po potrebi kako bi obavljalo poslove Tijela zarješavanje sporova prema odredbama Dogovora o rješavanju sporova. Tijelo zarješavanje sporova može imati vlastitog predsjednika i donosi takav poslovnikkoji smatra potrebnim za obavljanje zadataka za koje je odgovorno.

4.   Glavno vijeće se sastaje po potrebi kako bi obavljalo poslove Tijela zapregled trgovinske politike prema odredbama iz TPRM-a. Tijelo za pregledtrgovinske politike može imati svog predsjednika i donosi poslovnik koji smatrapotrebnim za obavljanje zadataka za koje je odgovorno.

5.   Uspostavlja se Vijeće za trgovinu robom, Vijeće za trgovinu uslugama iVijeće za trgovinske aspekte prava intelektualnog vlasništva (dalje u tekstu„Vijeće zaTRIPS”), koja djelujupod općim vodstvom Općeg vijeća. Vijeće za trgovinu robom prati provedbumultilateralnih trgovinskih sporazuma iz Priloga 1.A. Vijeće za trgovinuuslugama prati provedbu Općeg sporazuma o trgovini uslugama (dalje u tekstu„GATS”). Vijeće za TRIPS pratiprovedbu Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva(dalje u tekstu „SporazumTRIPS” ). Ova vijećaobavljaju zadatke za koje su zadužena odgovarajućim sporazumima, kao i od straneOpćeg vijeća. Ona donose vlastite poslovnike podložne odobrenju Općeg vijeća.Vijeća su otvorena za članstvo predstavnicima svih članica. Ta se Vijeća sastajupo potrebi kako bi obavljala svoje zadatke.

6.   Vijeće za trgovinu robom, Vijeće za trgovinu uslugama i Vijeće za TRIPS popotrebi osnivaju pomoćna tijela. Ta pomoćna tijela donose vlastite poslovnikepodložne odobrenju odgovarajućeg Vijeća.

7.   Ministarska konferencija osniva Odbor za trgovinu i razvoj, Odbor zaograničenja bilance plaćanja i Odbor za proračun, financije i upravu kojiprovode zadaće koje su im dodijeljene ovim Sporazumom, multilateralnimtrgovinskim sporazumima, kao i sve dodatne zadaće koje im dodijeli Glavnovijeće, a mogu, po potrebi, osnivati pomoćne odbore s onim zadacima kojesmatraju potrebnima. Kao dio svojih zadataka, Odbor za trgovinu i razvojpovremeno obavlja pregled posebnih odredbi multilateralnih trgovinskih sporazumau korist najmanje razvijenih zemalja članica te o potrebi poduzimanjaodgovarajućih djelovanja izvještava Glavno vijeće. Članstvo u ovim Odborimaotvoreno je predstavnicima svih članica.

8.   Tijela osnovana prema višestranim trgovinskim sporazumima obavljaju zadaćekoje su im dodijeljene tim sporazumima, a djeluju unutar institucionalnog okviraWTO-a. Ova su tijela dužna redovito izvještavati Glavno vijeće o svojimaktivnostima.

Članak V.

Odnosi s ostalim organizacijama

1.   Glavno vijeće poduzima odgovarajuće korake potrebne radi učinkovite suradnjes ostalim međuvladinim organizacijama čiji su zadaci povezani sa zadacimaWTO-a.

2.   Glavno vijeće može poduzeti odgovarajuće korake radi konzultacija i suradnjes nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima povezanima sa zadacimaWTO-a.

Članak VI.

Tajništvo

1.   Uspostavlja se Tajništvo WTO-a (dalje u tekstu: Tajništvo) kojeg vodi Glavnidirektor WTO-a.

2.   Glavnog direktora imenuje Ministarska konferencija te donosi pravila kojimase utvrđuju ovlasti, obveze, uvjeti službe i trajanje mandata Glavnogdirektora.

3.   Glavni direktor imenuje osoblje Tajništva i određuje njihove dužnosti iuvjete službe u skladu s pravilima koja je usvojila Ministarskakonferencija.

4.   Zadaće Glavnog direktora i osoblja Tajništva isključivo su međunarodneprirode. Ni Glavni direktor ni osoblje Tajništva pri obavljanju svojih obveza netraže niti prihvaćaju upute bilo koje vlade ili nekog drugog tijela vlasti izvanWTO-a. Oni se suzdržavaju od svakog djelovanja koje bi moglo negativno utjecatina njihov status međunarodnih dužnosnika. Članice WTO-a poštuju međunarodniznačaj zadaća Glavnog direktora i zaposlenika Tajništva i ni na koji način nanjih ne smiju utjecati u obavljanju njihovih dužnosti.

Članak VII.

Proračun i doprinosi

1.   Glavni direktor prikazuje procjenu godišnjeg proračuna i financijskeizvještaje Odboru WTO-a za proračun, financije i upravu. Odbor za proračun,financije i upravu razmatra procjenu godišnjeg proračuna i financijskihizvještaja Glavnog direktora, a zatim o prijedlogu iznosi preporuke Općemvijeću. Procjenu godišnjeg proračuna odobrava Opće vijeće.

2.   Odbor za proračun, financije i upravu predlaže Općem vijeću financijskapravila koja obuhvaćaju i odredbe o sljedećem:

(a)

iznosu doprinosa kojima se raspoređuju troškovi između članicaWTO-a; i

(b)

mjerama koje treba poduzeti u odnosu na članice koje zaostaju uplaćanju.

Financijska se pravila temelji, u mjeri u kojoj je to moguće, na pravilima ipraksi GATT-a 1947.

3.   Opće vijeće usvaja financijska pravila i procjenu godišnjeg proračunadvotrećinskom većinom koja obuhvaća više od polovice članica WTO-a.

4.   Svaka članica bez odlaganja doprinosi WTO-u za pokriće troškova WTO-a uskladu s financijskim pravilima koja je usvojilo Opće vijeće.

Članak VIII.

Status WTO-a

1.   WTO ima pravnu osobnost, a svaka joj zemlja članica dodjeljuje tolikopravnih ovlasti koliko joj je potrebno za obavljanje njezinih zadaća.

2.   Svaka zemlja članica dodjeljuje WTO-u potrebne povlastice i imunitet kako bimogla obavljati svoje zadaće.

3.   Svaka od članica dužnosnicima WTO-a i predstavnicima članica isto takoodobrava potrebne povlastice i imunitet za neovisno obavljanje svojih zadaća uvezi s WTO-om.

4.   Povlastice i imunitet koje članica odobri WTO-u, njegovim dužnosnicima ipredstavnicima članica, slične su povlasticama i imunitetu navedenima uKonvenciji o povlasticama i imunitetu specijaliziranih agencija koju je odobrilaOpća skupština Ujedinjenih naroda 21. studenog 1947.godine.

5.   WTO može sklopiti sporazum o svom sjedištu.

Članak IX.

Odlučivanje

1.   WTO nastavlja praksu odlučivanja konsenzusom koji je prihvaćen u GATT-u1947. (1) Kad se odluka ne može donijeti konsenzusom, a drukčije nije određeno,odluke se donose glasovanjem. Svaka članica WTO-a ima na sastancima Ministarskekonferencije i Općeg vijeća jedan glas. Kad Europska komisija koristi svojepravo glasovanja, njen će broj glasova odgovarati broju njenih državačlanica (2) koje su članice WTO-a. Ministarska konferencija i Opće vijeće odlučujuvećinom danih glasova osim ako ovim Sporazumom ili drugim odgovarajućimmultilateralnim trgovinskim sporazumom nije drukčije određeno (3).

2.   Ministarska konferencija i Opće vijeće su jedini ovlašteni za usvajanjetumačenja ovog Sporazuma i multilateralnih trgovinskih sporazuma. Kod tumačenjamultilateralnog trgovinskog sporazuma iz Priloga 1., svoja su ovlaštenja dužniprovoditi u skladu s preporukom Vijeća koje prati provedbu tog sporazuma. Ousvajanju tumačenja odlučuje se tročetvrtinskom većinom glasova članica. Ovajstavak se ne koristi na način da dovede u pitanje izmijenjene odredbe člankaX.

3.   U iznimnim okolnostima Ministarska konferencija može odlučiti o izuzeću odobveze koja se ovim Sporazumom ili nekim od multilateralnih trgovinskihsporazuma određuje članici pod uvjetom da takvu odluku donese tročetvrtinskavećina članica (4), osim ako je drugačije propisano ovim stavkom.

(a)

Zahtjev za izuzeće koje se tiče ovog Sporazuma podnosi se narazmatranje Ministarskoj konferenciji u skladu s praksomodlučivanja konsenzusom. Ministarska konferencija utvrđujerazdoblje, koje nije dulje od 90 dana, a u kojem će razmotritizahtjev. Ako se u tom razdoblju ne postigne konsenzus, odluku oodobrenju izuzeća donosi tri četvrtine članica (4).

(b)

Zahtjev za izuzeće koje se tiče multilateralnih trgovinskihsporazuma u prilozima 1.A ili 1.B ili 1.C ili njihovih priloga,podnosi se najprije na razmatranje Vijeću za trgovinu robom,Vijeću za trgovinu uslugama, odnosno Vijeću za TRIPS, i to uroku koji nije dulji od 90 dana. Odgovarajuće vijeće po istekutoga roka podnosi izvješće Ministarskoj konferenciji.

4.   Ministarska konferencija u odluci o izuzeću navodi koje izvanredne okolnostiopravdavaju odluku, kao i uvjete primjene odluke te datum prestanka izuzeća.Ministarska konferencija po isteku godine dana provjerava svaku odluku o izuzećuna rok dulji od godine dana i nakon toga svake godine do prestanka izuzeća.Ministarska konferencija pri svakoj provjeri ispituje postoje li još uvijekizvanredne okolnosti koje opravdavaju izuzeće, te jesu li ispunjeni uvjeti podkojima je izuzeće odobreno. Ministarska konferencija na temelju godišnjeprovjere može produljiti, izmijeniti ili ukinuti izuzeće.

5.   Odluke donesene prema višestranom trgovinskom sporazumu, kao i sve odluke otumačenjima ili izuzećima, donose se u skladu s odredbama togasporazuma.

Članak X.

Izmjene

1.   Svaka članica WTO-a može dati prijedlog izmjena odredaba ovog Sporazuma, kaoi odredaba multilateralnih trgovinskih sporazuma u Dodatku 1. i to na način dapodnese prijedlog Ministarskoj konferenciji. Vijeća navedena u članku IV. stavku5. mogu također podnositi Ministarskoj konferenciji prijedloge za izmjenuodredaba odgovarajućih multilateralnih trgovinskih sporazuma iz Priloga 1. čijuprimjenu oni nadgledaju. Ako ne odluči o duljem roku, Ministarska konferencija uroku od 90 dana od dana formalnog podnošenja prijedloga konsenzusom odlučuje opodnošenju prijedloga članicama radi prihvaćanja. Osim ako se primjenjujuodredbe stavaka 2., 5. ili 6., u odluci treba izrijekom navesti primjenjuju lise odredbe stavaka 3. ili 4. U slučaju postizanja konsenzusa, Ministarskakonferencija podnosi predloženu izmjenu članicama na prihvaćanje. Ako uutvrđenom roku ne bude postignut konsenzus na sastanku Ministarske konferencije,Ministarska konferencija dvotrećinskom većinom članica odlučuje o podnošenjupredložene izmjene članicama radi prihvaćanja. Osim kako je određeno stavcima2., 5. ili 6., odredbe stavka 3. primjenjuju se na predložene izmjene, osim akoMinistarska konferencija odluči tročetvrtinskom većinom članica o primjeniodredbi iz stavka 4.

2.   Izmjene odredaba ovog članka i odredaba sljedećih članaka stupaju na snagunakon što sve zemlje članice prihvate:

članak IX. ovog Sporazuma;

članci I. i II. GATT-a 1994.;

članak II.1. GATS-a;

članak 4. Sporazuma o TRIPS-u.

3.   Izmjene odredaba ovog Sporazuma ili multilateralnih trgovinskih sporazuma izpriloga 1.A i 1.C, osim onih navedenih u stavcima 2. i 6., a koji su takveprirode da bi mogli promijeniti prava i obveze članica, stupaju na snagu za onečlanice koje su ih prihvatile nakon što ih prihvate dvije trećine članica, anakon toga za svaku članicu kad ih ona prihvati. Ministarska konferencija možetročetvrtinskom većinom svojih članica odlučiti da je svaka izmjena koja stupina snagu u skladu s ovim stavkom takve prirode da svakoj članici koja ga nijeprihvatila u roku koji je odredila Ministarska konferencija omogućuje da usvakom slučaju slobodno odluči hoće li se povući iz WTO-a ili ostati njezinačlanica uz suglasnost Ministarske konferencije.

4.   Izmjene odredaba ovog Sporazuma ili multilateralnih trgovinskih sporazuma izpriloga 1.A i 1.C, osim onih navedenih u stavcima 2. i 6., a koji su takveprirode da ne bi mogli promijeniti prava i obveze članica, stupaju na snagu zasve članice kad ih prihvati dvije trećine članica.

5.   Iznimno od odredaba iz gore navedenog stavka 2., izmjene dijela I., II. iIII. GATS-a i odgovarajućih priloga stupaju na snagu za članice koje su ihprihvatile nakon što ih prihvati dvije trećine članica, a nakon toga za svakučlanicu kad ih ona prihvati. Ministarska konferencija može tročetvrtinskomvećinom članica odlučiti da je svaka izmjena, koja stupa na snagu prema gornjempostupku, takve prirode da svakoj članici koja je nije prihvatila u roku koji jeodredila Ministarska konferencija omogućuje da u svakom slučaju slobodno odlučihoće li će se povući iz WTO-a ili će ostati njezina članica uz suglasnostMinistarske konferencije. Izmjene dijela IV, V. i VI. GATS-a i odgovarajućihpriloga stupaju na snagu za sve članice kad ih prihvati dvije trećinečlanica.

6.   Bez obzira na odredbe ovog članka, Ministarska konferencija može usvojiti, ito bez daljnjeg formalnog postupka prihvaćanja, one izmjene Sporazuma TRIPS kojeudovoljavaju zahtjevima njegovog članka 71. stavka 2.

7.   Svaka zemlja članica, koja prihvaća izmjene ovog sporazuma ilimultilateralnih trgovinskih sporazuma iz Priloga 1., kod Glavnog direktora WTO-apolaže dokument o prihvaćanju i to u roku prihvaćanja koji odredi Ministarskakonferencija.

8.   Svaka zemlja članica WTO-a može inicirati prijedlog izmjene odredabamultilateralnih trgovinskih sporazuma u prilozima 2. i 3. podnošenjem prijedlogaMinistarskoj konferenciji. Odluka o odobrenju izmjena multilateralnihtrgovinskih sporazuma iz Priloga 2. donosi se konsenzusom, a izmjene stupaju nasnagu za sve članice nakon što ih prihvati Ministarska konferencija. Odluke oprihvaćanju izmjena multilateralnih trgovinskih sporazuma u Prilogu 3. stupajuna snagu za sve članice nakon što ih prihvati Ministarska konferencija.

9.   Ministarska konferencija može, na zahtjev članica stranaka trgovinskogsporazuma, odlučiti o uključivanju tog sporazuma u Prilog 4. samo putemkonsenzusa. Ministarska konferencija može, na zahtjev članica stranakamultilateralnog trgovinskog sporazuma, odlučiti o brisanju tog Sporazuma izPriloga 4.

10.   Izmjene višestranih trgovinskih sporazuma rukovode se odredbama togSporazuma.

Članak XI.

Izvorno članstvo

1.   Ugovorne strane GATT-a 1947. od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, zatimEuropske zajednice koje prihvate ovaj Sporazum, kao i multilateralne trgovinskesporazume, za koje se GATT-u 1994. prilažu Obvezujući rasporedi koncesija iobveza, a GATS-u Obvezujući rasporedi posebnih obveza, postaju izvorne članiceWTO-a.

2.   Od najmanje razvijenih zemalja, kojima takav status priznaju Ujedinjeninarodi, zahtjeva se da samo preuzmu obveze i koncesije koje su u skladu snjihovim pojedinačnim stupnjem razvoja, njihovim financijskim i trgovinskimpotrebama ili s njihovom administrativnom i institucionalnomspremnošću.

Članak XII.

Pristupanje

1.   Svaka država ili izdvojeno carinsko područje koje uživa punu autonomiju uodržavanju svojih vanjskih komercijalnih odnosa kao i u drugim stvarimapropisanima ovim Sporazumom i multilateralnim trgovinskim sporazumima, možepristupiti ovom Sporazumu pod uvjetima koje dogovore ta država i WTO.Pristupanje se odnosi na ovaj Sporazum i na multilateralne trgovinske sporazumekoji su mu priloženi.

2.   Odluke o pristupanju donosi Ministarska konferencija. Ministarskakonferencija odobrava Sporazum prema uvjetima pristupa dvotrećinskom većinomčlanica WTO-a.

3.   Pristupanje višestranom trgovinskom sporazumu uređuje se odredbama samogsporazuma.

Članak XIII.

Neprimjena multilateralnih trgovinskih sporazuma između pojedinihčlanica

1.   Ovaj se Sporazum kao ni multilateralni trgovinski sporazumi iz Priloga 1. i2. ne primjenjuje između dvije zemlje članice ako bilo koja od tih članica uvrijeme kad postane članica nije suglasna s primjenom.

2.   Izvorne članice WTO-a, koje su bile ugovorne strane GATT-a 1947., mogu sepozvati na stavak 1. samo ako su se prije pozvale na članak XXXV. tog Sporazumai ako se taj članak primjenjivao između ugovornih strana u vrijeme kad je ovajSporazum za njih stupio na snagu.

3.   Stavak 1. se primjenjuje između članice i druge članice koja je pristupilaprema članku XII. samo ako je članica, koja nije bila suglasna s primjenom,obavijestila o tome Ministarsku konferenciju prije prihvaćanja Sporazuma premauvjetima pristupanja Ministarske konferencije.

4.   Ministarska konferencija može na zahtjev bilo koje članice razmotritiprimjenu ovog članka u posebnim slučajevima, nakon čega donosi odgovarajućepreporuke.

5.   Neprimjena višestranog trgovinskog sporazuma među strankama, koje supristupile tom Sporazumu, podliježe odredbama tog Sporazuma.

Članak XIV.

Prihvaćanje, stupanje na snagu i polaganje

1.   Ovaj je Sporazum otvoren za prihvaćanje, potpisom ili na drugi način,ugovornim stranama GATT-a 1947. i Europskim zajednicama, koje ispunjavaju uvjeteda postanu izvorne članice WTO-a u skladu s člankom XI. ovog Sporazuma.Prihvaćanje se odnosi na ovaj Sporazum kao i na multilateralne trgovinskesporazume koji su mu priloženi. Ovaj Sporazum i multilateralni trgovinskisporazumi koji su mu priloženi stupaju na snagu na dan koji odrede ministri uskladu sa stavkom 3. Završnog akta koji sadržava zaključke Urugvajskog krugamultilateralnih trgovinskih pregovora i ostaje otvoren za prihvaćanje tijekomdvije godine nakon tog dana, osim ako ministri odluče drukčije. Svakoprihvaćanje, do kojeg dođe nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, stupa nasnagu 30 dana od dana prihvaćanja.

2.   Članica koja prihvati ovaj Sporazum nakon njegovog stupanja na snaguprimjenjuje sve koncesije i obveze iz multilateralnih trgovinskih sporazuma kojise trebaju primijeniti tijekom razdoblja nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma,kao da je prihvatila ovaj Sporazum na dan njegovog stupanja na snagu.

3.   Tekst ovog Sporazuma i multilateralnih trgovinskih sporazuma je do stupanjana snagu ovog Sporazuma položen kod Glavnog direktora ugovornih strana GATT-a1947. Glavni direktor treba bez odlaganja poslati ovjereni izvorni primjerakovog Sporazuma i multilateralnih trgovinskih sporazuma uz notifikaciju opojedinom prihvaćanju sporazuma svakoj vladi i Europskim zajednicama kojeprihvate sporazum. Kad stupi na snagu, ovaj Sporazum i multilateralni trgovinskisporazumi i sve izmjene polažu se kod Glavnog direktora WTO-a.

4.   Prihvaćanje i stupanje na snagu višestranog trgovinskog sporazuma slijediodredbe tog Sporazuma. Ti se sporazumi polažu kod Glavnog direktora ugovornihstranaka GATT-a 1947. Isti se sporazumi, po stupanju na snagu ovog Sporazuma,polažu kod Glavnog direktora WTO-a.

Članak XV.

Povlačenje

Svaka članica može istupiti iz ovog Sporazuma. To istupanje odnosi se na ovajSporazum kao i na multilateralne trgovinske sporazume te stupa na snagu po istekušest mjeseci od dana kad je Glavni direktor WTO-a primio pisanu obavijest oistupanju.

Istupanje iz višestranog trgovinskog sporazuma rukovodi se odredbama togSporazuma.

Članak XVI.

Razne odredbe

1.   Osim ako je ovim Sporazumom ili multilateralnim trgovinskim sporazumimadrugačije predviđeno, WTO poštuje odluke, postupke i uobičajen način postupanjaugovornih strana GATT-a 1947. kao i tijela osnovanih u okviru GATT-a1947.

2.   Tajništvo GATT-a 1947., u mjeri u kojoj je to izvedivo, postaje TajništvoWTO-a, a Glavni direktor ugovornih strana GATT-a 1947. obavlja dužnost Glavnogdirektora WTO-a sve dok Ministarska konferencija ne imenuje Glavnog direktora uskladu sa člankom VI. stavkom 2. ovog Sporazuma.

3.   U slučaju sukoba između odredbe ovog Sporazuma i odredbe bilo kojeg odmultilateralnih trgovinskih sporazuma, odredba ovog Sporazuma prevladava u mjerio kojoj se radi u sukobu.

4.   Svaka članica osigurava da njezini zakoni i drugi propisi budu usklađeni snjezinim obvezama navedenima u priloženim Sporazumima.

5.   Nisu dopuštene rezervacije u vezi s bilo kojom odredbom ovog Sporazuma.Moguće su rezervacije u vezi s bilo kojom odredbom multilateralnih trgovinskihsporazuma samo do mjere koja je predviđena samim sporazumima. Rezervacije u vezis odredbama višestranog trgovinskog sporazuma slijedi odredbe togSporazuma.

6.   Ovaj se Sporazum registrira u skladu s odredbama članka 102. PoveljeUjedinjenih naroda.

Sastavljeno u Marakešu, petnaestoga travnja tisuću devetsto devedeset i četvrte, u jednomprimjerku na engleskom, francuskom i španjolskom, s tim da je svaki od tekstovaizvoran.

NAPOMENE S OBJAŠNJENJEM:

Pojam „zemlja” ili „zemlje” upotrijebljen je u ovom Sporazumu i umultilateralnim trgovinskim sporazumima na način da obuhvaća svako odvojenocarinsko područje članice WTO-a.

U slučaju odvojenog carinskog područja članice WTO-a, kad je izraz u ovomSporazumu ili u multilateralnim trgovinskim sporazumima opisan pojmom„nacionalni”, tajće se izraz čitati kao da se odnosi na to carinsko područje, osim ako jedrukčije određeno.


(1)  Smatrat će se da je odgovarajuće tijelo odlučilo konsenzusom ako nitijedna zemlja članica od prisutnih na sastanku na kojem je donesenaodluka ne uloži i formalni prigovor na prijedlog odluke.

(2)  Broj glasova Europskih zajednica i njihovih zemalja članica ne može ni ukom slučaju nadilaziti broj zemalja članica Europskih zajednica.

(3)  Odluke Općeg vijeća koje se sastalo kao Tijelo za rješavanje sporovadonose se isključivo u skladu s odredbama članka 2. stavka 4. Dogovora orješavanju sporova.

(4)  Odluka o odobrenju izuzeća glede obveze tokom prijelaznog razdoblja ilirazdoblja za postepenu provedbu, koju zemlja članica podnositeljzahtjeva nije ispunila do kraja istog razdoblja, donosi sekonsenzusom.


PRILOG

PRILOG 1

 

PRILOG 1.A

Multilateralni sporazumi o trgovini robom

Opći sporazum o carinama i trgovini 1994.

Sporazum o poljoprivredi

Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera

Sporazum o tekstilu i odjeći

Sporazum o tehničkim preprekama u trgovini

Sporazum o investicijskim mjerama u vezi s trgovinom

Sporazum o primjeni članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.

Sporazum o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.

Sporazum o pregledu robe prije isporuke

Sporazum o pravilima o podrijetlu robe

Sporazum o postupcima izdavanja uvoznih dozvola

Sporazum o subvencijama i kompenzacijskim mjerama

Sporazum o zaštitnim mjerama

PRILOG 1.B

Opći sporazum o trgovini uslugama

PRILOG 1.C

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva

PRILOG 2.

Dogovor o pravilima i postupcima za rješavanje sporova

PRILOG 3.

Mehanizam kontrole trgovinske politike

Završni akt

PRILOG 4.

Sporazum o javnim nabavama

Dogovor za goveđe meso

Nacrt razmjene pisama između Urugvaja i Europske zajednice


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

13


21994A1223(02)


L 336/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PRILOG 1.

PRILOG 1.A

MULTILATERALNI SPORAZUMI O TRGOVINI ROBOM

Opća napomena za tumačenje Priloga 1.A:

U slučaju sukoba odredaba Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994. i odredaba jednog od sporazuma iz Priloga 1.A, koji je priložen Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (a na koji se u sporazumima iz Priloga 1.A upućuje kao na „WTO Sporazum”) mjerodavne su odredbe ovog drugog sporazuma.


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

14


21994A1223(03)


L 336/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


OPĆI SPORAZUM O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

1.

Opći sporazum o carinama i trgovini 1994. („GATT 1994.”) sastoji se od sljedećeg:

(a)

Odredbi iz Općeg sporazuma o carinama i trgovini od30. listopada 1947.,priloženih Završnom dokumentu koji je prihvaćen pozavršetku drugog zasjedanja Pripremnog odboraKonferencije Ujedinjenih naroda o trgovini izapošljavanju (s izuzetkom Protokola o privremenojprimjeni), i njihovih ispravaka, dodataka i promjena uokviru pravnih instrumenata koji su stupili na snaguprije datuma stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u;

(b)

Odredbi pravnih instrumenata iznijetih u donjem tekstukoje su stupile na snagu u okviru GATT-a 1947. prijedatuma stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, i to:

i.

Protokola i potvrda u vezi s carinskimkoncesijama;

ii.

Protokola o pristupu (s izuzetkom odredbi (a)koje se odnose na privremenu primjenu i prestanakprivremene primjene i (b) pod uvjetom da se dioII. GATT-a 1947. privremeno primjenjuje do najvećemjere koja ne dovodi do nesklada sa zakonskimpropisima postojećim na dan stupanja na snaguistog Protokola);

iii.

Odluka o izuzeću dopuštenom prema članku XXV.GATT-a 1947., koje su na snazi na dan stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u (1);

iv.

Ostalih odluka ugovornih strana GATT-a1947.;

(c)

Dogovora iznijetim kako slijedi:

i.

Dogovor o tumačenju članka II.1.(b) Općegsporazuma o carinama i trgovini 1994.;

ii.

Dogovor o tumačenju članka XVII. Općegsporazuma o carinama i trgovini 1994;

iii.

Dogovor o tumačenju odredbi o bilanciplaćanja Općeg sporazuma o carinama i trgovini1994.;

iv.

Dogovor o tumačenju članka XXIV. Općegsporazuma o carinama i trgovini 1994.;

v.

Dogovor o tumačenju izuzeća od obveza izOpćeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.;

vi.

Dogovor o tumačenju članka XXVIII. Općegsporazuma o carinama i trgovini 1994.; i

(d)

Protokola iz Marakeša GATT-a 1994.

2.

Objašnjenja

(a)

Smatra se da izraz „stranke” u odredbama GATT1994. znači „članice”. Smatra se da izraz„manje razvijene stranke” i „razvijenestranke” znači „članica zemlja urazvoju” i „članica razvijenazemlja”. Izraz „izvršnitajnik” podrazumijeva značenje„glavni direktor WTO-a”.

(b)

Smatra se da se spominjanje zajedničkog djelovanjastranaka u člancima XV:1., XV:2., XV:8., XXXVIII. i ubilješkama uz članak XII. i XVIII.; i u odredbama oposebnim sporazumima o razmjeni u člancima XV:2., XV:3.,XV:6., XV:7. i XV:9. GATT-a 1994. odnosi na WTO. Ostalezadaće koje su prema odredbama GATT-a 1994. dodijeljenestrankama zajedničkog djelovanja prenose se naMinistarsku konferenciju.

(c)

i.

Smatra se da je tekst GATT-a 1994. izvorni naengleskom, francuskom i španjolskom.

ii.

Tekst GATT-a na francuskom jeziku podliježeispravcima izraza prema Prilogu A dokumentuMTN.TNC/41.

iii.

Smatra se da je izvorni tekst GATT-a 1994. našpanjolskom jeziku tekst u Knjizi IV. iz nizaosnovnih instrumenata i izabranih dokumenata, uzispravke uvjeta naznačenih u Prilogu B dokumentaMTN. TNC/41.

3.

(a)

Odredbe iz dijela II. GATT-a 1994. ne primjenjuju se namjere koje je članica donijela u okviru posebnogobveznog zakonodavstva koje je za članicu stupilo nasnagu prije nego je postala ugovorna stranka GATT-a1947., a kojima se zabranjuje korištenje, prodaja ilizakup u inozemstvu građenih ili rekonstruiranih plovilau komercijalne svrhe između mjesta u nacionalnim vodamaili u vodama isključivog gospodarskog pojasa. Ovo seizuzeće odnosi na (a) nastavak ili hitno obnavljanjeneusklađenih odredbi takvog zakonodavstva; i na (b)izmjene neusklađenih odredbi takvog zakonodavstva domjere u kojoj izmjena ne umanjuje usklađenost odredbe sII. dijelom GATT-a 1947. Ovo se izuzeće odnosi samo namjere poduzete u okviru gore opisanog zakonodavstvanotificiranog, i navedenog prije datuma stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u. Kad se isto zakonodavstvonaknadno mijenja tako da umanjuje usklađenost s II.dijelom GATT-a 1994., neće se više smatrati obuhvaćenimovim stavkom.

(b)

Ministarska konferencija razmatra ovo izuzećenajkasnije pet godina nakon stupanja na snagu Sporazumao WTO-u, a nakon toga svake dvije godine sve dok jeizuzeće na snazi s ciljem da utvrdi postoje li jošuvjeti koji su nalagali uvođenje izuzeća.

(c)

Članica, čije su mjere obuhvaćene gore navedenimizuzećem, godišnje podnosi detaljno statističko izvješćekoje sadrži petogodišnji promjenjivi prosjek stvarnih iočekivanih isporuka navedenih plovila kao i dodatnepodatke o upotrebi, prodaji, zakupu ili popravku vozilaobuhvaćenih ovim izuzećem.

(d)

U slučaju kad članica smatra da izuzeće djeluje nanačin da opravdava uvođenje uzajamnih i odgovarajućihograničenja upotrebe, prodaje, zakupa ili popravkaplovila izgrađenih na području druge članice, koja tražiizuzeće, prva članica može uvesti ista ograničenja poduvjetom da o tome prethodno obavijesti Ministarskukonferenciju.

(e)

Ovo izuzeće ne utječe na pojedina rješenja koja se tičuodređenih aspekata zakonodavstva obuhvaćenih ovimizuzećem, a koja su dogovorena na razini sektorskihsporazuma ili na drugim mjestima.


(1)  Izuzeća koja su predmet ove odredbe navedena suu bilješci 7. na stranicama 11. i 12. u odjeljkuII. dokumenta MTN/FA od 15.prosinca 1993., i u MTN/FA/Corr. 6 od 21. ožujka 1994. Ministarskakonferencija na prvoj sjednici uspostavljarevidiranu listu izuzeća koja su predmet oveodredbe, na koju se dodaju sva izuzeća odobrena natemelju GATT-a 1947 nakon 15.prosinca 1993. i prije dana stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u, te brišu izuzeća koja ćedo tada prestati vrijediti.


DOGOVOR O TUMAČENJU ČLANKA II:1.(b) OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.


ČLANICE SU SPORAZUMNE:

1.

S ciljem osiguranja transparentnosti zakonskih prava i obveza koje proizlaze iz članka II. stavka 1. točke (b), u Obvezujući se raspored koncesija, priložen GATT-u 1994., unosi vrsta i razina svih „ostalih carina ili pristojbi” koje se naplaćuju na obvezne tarifne stavke, onako kako su navedene u odnosnoj odredbi, a uz tarifnu stavku na koju se odnose. Podrazumijeva se da takvo unošenje ne mijenja pravnu prirodu „ostalih carina ili pristojbi”.

2.

Dan 15. travnja 1994. predstavlja datum od kojeg postoji obveza glede „ostalih carina ili pristojbi” u svrhe navedene u članku II. Stoga se „ostale carine ili pristojbe” unose u Obvezujuće rasporede na onim razinama koje se primjenjuju tog datuma. Kod svakih sljedećih pregovora o postojećim koncesijama ili o novim koncesijama, smatra se da je datum primjene za određenu tarifnu stavku datum uključivanja nove koncesije u odgovarajući Obvezujući raspored. Međutim, u stupcu broj 6. Obvezujućeg rasporeda, na slobodnim listovima i dalje se bilježi datum uvođenja onog instrumenta kojim je određena koncesija u vezi s pojedinom tarifnom stavkom prvi puta unesenom u GATT 1947. ili GATT 1994.

3.

„Ostale carine ili pristojbe” bilježe se s obzirom na sve carinske obveze.

4.

U slučaju kad je tarifna stavku prethodno bila predmet koncesije, razina „ostalih carina ili pristojbi” unesenih u odgovarajući Obvezujući raspored ne smije biti viša od razine postignute pri prvom uvrštenju koncesije u isti Obvezujući raspored. Svaka članica ima pravo osporavanja bilo koje od „ostalih carina ili pristojbi” na temelju toga što „ostale carine ili pristojbe” nisu postojale u vrijeme stvaranja izvornih obveza vezano za te tarifne stavke, kao i radi konzistentnosti unesene razine bilo koje od „ostalih carina ili pristojbi” s ranijom razinom obveze, i to u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u ili u roku od tri godine nakon polaganja glavnom direktoru WTO-a instrumenta kojim se Obvezujući raspored o kojem je riječ uvrštava u GATT 1994., ako je taj datum kasniji.

5.

Unošenje „ostalih carina ili pristojbi” u Obvezujuće rasporede ne dovodi u pitanje njihovu konzistentnost s pravima i obvezama prema GATT-u 1994. osim onih obuhvaćenih stavkom 4. Sve članice pridržavaju pravo osporavanja konzistentnosti bilo koje od „ostalih carina ili pristojbi” s takvim obvezama u svako doba.

6.

Za potrebe ovog Dogovora primjenjuju se odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994. prema razradi i primjeni koje su izložene u Dogovoru o rješavanju sporova.

7.

„Ostale carine ili pristojbe” koje nisu uključene u Obvezujući raspored u vrijeme polaganja instrumenta kojim se Obvezujući raspored uvrštava u GATT 1994., glavnom tajniku stranaka GATT-a 1947., do stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, odnosno nakon toga glavnom tajniku WTO-a, neće kasnije biti pridodane tom Obvezujućem rasporedu kao što niti jedna od „ostalih carina ili pristojbi” unesenih na razini ispod one koja prevladava na datum primjene, neće biti povećavane do te razine osim ako takva povećanja ili promjene budu učinjeni u roku od šest mjeseci od dana polaganja instrumenta.

8.

Odluka iz stavka 2. u vezi s datumom primjene svake koncesije u svrhe određene stavkom 1. točkom (b) članka II. GATT-a 1994. čini nevažećom odluku u vezi s datumom primjene koja je donesena 26. ožujka 1980. (BISD 27S/24).


DOGOVOR O TUMAČENJU ČLANKA XVII. OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

ČLANICE,

Uzevši na znanje da članak XVII. navodi obveze članica u vezi s aktivnostima državnih trgovinskih poduzeća, koje su spomenute u članku XVII. stavku 1., koje trebaju biti u skladu s općim načelima koja nalažu nediskriminacijsko postupanje propisano GATT-om 1994., a odnose se na državne mjere od utjecaja na uvoz ili izvoz privatnih trgovaca;

Uzevši također na znanje da su članice podložne svojim obvezama navedenim u GATT-u 1994., u vezi s onim državnim mjerama koje utječu na državna trgovinska poduzeća;

Shvaćajući da ovaj Dogovor nije u suprotnosti s osnovnim disciplinama iz članka XVII.;

SPORAZUMNE SU:

1.

Radi osiguranja transparentnosti aktivnosti državnih trgovinskih poduzeća, članice notificiraju Vijeću za trgovinu robom o takvim poduzećima, kako bi ih radno tijelo osnovano prema stavku 5. moglo nadzirati u skladu sa sljedećom radnom definicijom:

„Vladina i nevladina poduzeća, uključujući i prodajne odjele, kojima su dodijeljena isključiva ili posebna prava ili povlastice, uključujući zakonske ili ustavne ovlasti, u čijem izvršavanju, svojim nabavama i prodajama utječu na razinu ili smjer uvoza i izvoza”.

Navedeni zahtjev za notificiranjem ne odnosi se na uvoz proizvoda namijenjenih trenutnoj ili krajnjoj potrošnji države ili jednog od gore navedenih poduzeća, i koji nisu namijenjeni preprodaji ili korištenju za proizvodnju robe za prodaju..

2.

Svaka članica provodi ispitivanje svoju politiku podnošenja notifikacija o državnim trgovinskim poduzećima Vijeću za trgovinu robom, imajući na umu odredbe ovog Dogovora. Svaka članica mora kod obavljanja nadzora voditi računa o potrebi osiguranja najveće moguće transparentnosti u podnošenju notifikacija, što treba omogućiti jasnu ocjenu načina poslovanja notificiranih trgovinskih poduzeća, kao i učinka njihovog poslovanja na međunarodnu trgovinu.

3.

Notifikacije se obavljaju prema upitniku o državnoj trgovini prihvaćenom 24. svibnja 1960. (BISD 9S/184-185), uz pretpostavku da članice obavješćuju trgovinska poduzeća iz stavka 1. s obzirom na to je li uopće bilo izvoza ili uvoza.

4.

U slučaju da jedna članica ima razloga vjerovati da druga članica nije na zadovoljavajući način ispunila svoju obvezu notificiranja, prva članica može to pitanje raspraviti s drugom članicom. Ako se pitanje ne riješi na zadovoljavajući način, druga članica ima pravo podnijeti svoju notifikaciju Vijeću za trgovinu robom, radi rasprave u radnoj skupini osnovanoj u skladu sa stavkom 5. uz istodobno obavješćivanje članice o kojoj se radi.

5.

Osniva se radno tijelo koje u ime Vijeća za trgovinu robom pregledava notifikacije i notifikacije druge članice. Vijeće za trgovinu robom u skladu s rezultatima pregleda i ne dovodeći u pitanje članak XVII. stavak 4. točku (c) može dati preporuke u vezi s ispravnošću notifikacije i potrebom za dodatnim podatcima. Radno tijelo uz to u svijetlu primljenih notifikacija ispituje ispravnost gore spomenutog upitnika o državnoj trgovini i obuhvat državnih trgovinskih poduzeća notificiranih prema stavku 1. Nadalje, isto tijelo priprema i primjerak popisa koji pokazuje vrste odnosa između država i poduzeća, a koje mogu biti od značaja prema članku XVII. Od Tajništva se očekuje da za radno tijelo izradi pripremni dokument s općim načelima poslovanja državnih trgovinskih poduzeća i njihov udio u međunarodnoj trgovini. Članstvo u radnom tijelu otvoreno je svim članicama koje pokažu želju da se u njega uključe. Tijelo se prvi puta sastaje u roku godine dana od dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, a nakon toga najmanje jedanput godišnje. Tijelo podnosi godišnji izvještaj Vijeću za trgovinu robom (1).


(1)  Aktivnosti radnog tijela koordinirat će se s aktivnostima radnih skupina kako je predviđeno u odjeljku III. Ministarske odluke o postupku notifikacije usvojene 15. travnja 1994.


DOGOVOR O ODREDBAMA O BILANCI PLAĆANJA U OPĆEM SPORAZUMU O CARINAMA I TRGOVINI1994.

ČLANICE,

Uzimajući na znanje da odredbe članaka XII. i XVIII:B GATT-a 1994. i Deklaracije otrgovinskim mjerama poduzetim radi bilance plaćanja, koja je prihvaćena 28. studenoga 1979. (BISD 26S/205-209 i spomenuta u Dogovorupod imenom „Deklaracija iz1979.”) te radi pojašnjenja tihistih odredbi (1);

SPORAZUMNE SU:

Primjena mjera

1.

Članice potvrđuju svoju obvezu da javno i što je prije moguće objavevremenski raspored ukidanja mjera ograničavanja uvoza poduzetih radibilance plaćanja. Podrazumijeva se da postoji mogućnost promjene takvogvremenskog rasporeda ovisno o promjenama u bilanci plaćanja. U slučajuda članica javno ne obznani vremenski raspored, od članice se očekuje daza to podastre razloge.

2.

Članice potvrđuju svoju obvezu davanja prednosti onim mjerama kojenajmanje remete trgovinu. Smatra se da takve mjere (spomenute u ovomDogovoru kao „mjerebazirane na cijenama”) uključuju uvozne pristojbe, uvozne depozite ili ostale trgovinskemjere istovrsnog učinka na cijenu uvezene robe. Podrazumijeva se da ječlanici, neovisno o odredbama članka II., dopušteno poduzeti mjerevezane za stanje bilance plaćanja koje nadmašuju carine upisane uObvezujući raspored članice. Nadalje, od članice se očekuje da jasno iizričito naznači iznos za koji mjera bazirana na cijenama premašujeobvezujuću carinu i da to učini u okviru postupka notificiranja premaovom Dogovoru.

3.

Članice nastoje izbjegavati uvođenje novih količinskih ograničenja radibilance plaćanja osim ako zbog kritične situacije u bilanci plaćanjasame mjere temeljene na cijenama nisu dovoljne da bi zaustavile naglopogoršanje salda vanjskih plaćanja. Kad članica primjenjuje količinskaograničenja, dužna je dostaviti odgovarajuće obrazloženje zašto mjeretemeljene na cijeni nisu odgovarajući instrument za rješavanje stanja ubilanci plaćanja. Članica koja nastavi primjenjivati količinskaograničenja kroz niz konzultacija pokazuje stupanj postignutog napretkana način da znatno smanji učestalost i ograničavajući učinak takvihmjera. Podrazumijeva se da se na jedan proizvod ne može primijeniti višeod jedne vrste mjera ograničavanja uvoza uvedenih radi bilanceplaćanja.

4.

Članice potvrđuju da se mjere ograničavanja uvoza uvedene radi bilanceplaćanja mogu jedino primjenjivati radi kontrole opće razine uvoza i nesmiju nadmašiti razinu koju zahtijeva situacija oko bilance plaćanja.Radi izbjegavanja usputnog zaštitnog učinka, članica provodi ograničenjana transparentan način. Nadležna tijela članice uvoznika pružajuodgovarajuće obrazloženje u vezi kriterija koji se koriste kod izboraproizvoda na koje se primjenjuju ograničenja. Članice mogu u slučajunekih osnovnih proizvoda, a prema odredbama članka XII. stavka 3. ičlanka XVIII. stavka 10., isključiti ili ograničiti primjenu općihpristojbi ili drugih mjera uvedenih radi bilance plaćanja. Smatra se dapojam „osnovniproizvod” značiproizvod koji zadovoljava osnovne potrošačke potrebe ili doprinosinaporima članice usmjerenima na poboljšanje stanja platne bilance, kaošto su kapitalna dobra ili sirovine potrebne u proizvodnji. Članicaupravlja količinskim ograničenjima članica putem sustava dozvola koje seizdaju na diskrecijskoj osnovi samo kad je to neizbježno i taj sustavpostupno ukida. Za utvrđivanje količina ili vrijednosti dozvoljenih zauvoz potrebno je odrediti odgovarajuće kriterije.

Postupci kod konzultacija u vezi s bilancom plaćanja

5.

Odbor za ograničenja u vezi s bilancom plaćanja (spomenut u ovomDogovoru kao „Odbor”)provodi konzultacije radi ispitivanja svih mjera ograničavanja uvozakoje su uvedene radi bilance plaćanja. Članstvo u odboru dostupno jesvim članicama koje izraze želju da se u njega uključe. Odbor slijedipostupke pri konzultacijama o ograničenjima bilance plaćanja koji suodobreni 28. travnja 1970. (BISD 18S/48-53,u ovom Dogovoru spomenuti kao „potpuni postupak konzultacija”), a na koje se primjenjuju niženavedene odredbe.

6.

Članica koja primjenjuje nova ograničenja ili podiže opću razinupostojećih ograničenja značajnim intenziviranjem mjera, započinjekonzultacije s Odborom u roku od četiri mjeseca od prihvaćanja takvihmjera. Članica koja prihvaća takve mjere može tražiti da se konzultacijeprovedu u skladu sa člankom XII. stavkom 4. točkom (a) ili sa člankomXVIII. stavkom 12. točkom (a) prema potrebi. U slučaju da takav zahtjevnije podnesen, predsjedavajući Odbora poziva članicu na konzultacije.Činjenice o kojima se može raspravljati tijekom konzultacija obuhvaćaju,između ostaloga, uvođenje novih vrsta mjera ograničavanja vezanih zabilancu plaćanja ili povećanje razine ili broja proizvoda obuhvaćenihograničenjima.

7.

Sva ograničenja koja se primjenjuju radi bilance plaćanja podliježupovremenoj reviziji Odbora u skladu sa člankom XII. stavkom 4. točkom(b) ili člankom XVIII. stavkom 12. točkom (b), pod uvjetom da postojimogućnost promjene rasporeda konzultacija u dogovoru s članicom koju sekonzultira ili prema posebnom postupku revizije koji može preporučitiGlavno vijeće.

8.

Konzultacije je moguće provoditi po pojednostavljenom postupkuodobrenom 19. prosinca 1972. (BISD20S/47-49, u ovom Dogovoru nazvani „pojednostavljeni postupci konzultacija”) u slučaju kad se radio najmanje razvijenim zemljama članicama ili u slučaju zemlje članice urazvoju, u kojima su u toku napori oko liberalizacije u skladu srasporedom predstavljenim odboru tokom ranijih konzultacija.Pojednostavljeni postupci konzultacija mogu se primijeniti i u slučajukad se godina revizije trgovinske politike zemlje članice u razvojupoklapa s kalendarskom godinom određenom za konzultacije. U takvim seslučajevima odluka o potrebi provođenja potpunog postupka konzultacijadonosi na osnovu čimbenika nabrojenih u stavku 8. Deklaracije iz 1979.Nije dopušteno provesti više od dva uzastopna pojednostavljena postupkakonzultacija, s izuzetkom najmanje razvijenih zemalja članica.

Notifikacija i dokumentacija

9.

Članica Glavnom vijeću notificira sve promjene koje namjerava uvesti uprimjeni mjera ograničavanja uvoza radi bilance plaćanja, kao i o svimizmjenama u vremenskom rasporedu ukidanja takvih mjera kao što jenavedeno u stavku 1. Značajne promjene treba notificirati Glavnom vijećuu roku od ili najkasnije 30 dana nakon njihove objave. Svaka članicajedanput godišnje dostavlja Tajništvu konsolidiranu notifikaciju začlanice, uključujući sve izmjene zakona, propisa, izjava o politici ilijavnih obavijesti. Notifikacije sadrže potpune informacije, ako jemoguće do razine tarifne stavke, o vrsti primijenjenih mjera, okriterijima korištenim kod primjene, o proizvodima na koje se odnose i otijekovima roba, na koje mjere imaju učinka.

10.

Odbor može, na zahtjev bilo koje članice, izvršiti revizijunotifikacija, s tim da se revizija ograniči na razjašnjavanje posebnihpitanja koja su se pojavila kod notifikacija ili na ispitivanje jesu lipotrebne konzultacije prema članku XII. stavci 4. točki (a), ili premačlanku XVIII. stavku 12. točki (a). Članice koje imaju razloga vjerovatida je druga članica primijenila mjeru ograničavanja uvoza radi bilanceplaćanja ima pravo iznijeti predmet pred Odbor. Predsjednik Odbora tražiinformacije o poduzetoj mjeri te ih stavlja na raspolaganje svimčlanicama. Ne dovodeći u pitanje pravo bilo koje članice Odbora dazatraži odgovarajuće razjašnjenje tijekom konzultacija, pitanja jemoguće dostaviti unaprijed kako bi ga mogla razmotriti članica ukonzultacijama.

11.

Članica u konzultacijama priprema Osnovni dokument za konzultacije kojibi uz ostale bitne informacije trebao sadržavati i sljedeće: (a) pregledstanja i budućih izgleda vezano uz bilancu plaćanja, uključujući irazmatranje vanjskih i unutarnjih činjenica od utjecaja na situaciju sbilancom plaćanja te mjere domaće politike koje imaju za cilj ponovnouspostavljanje ravnoteže na zdravim i trajnim osnovama; (b) potpun opisograničenja uvedenih radi bilance plaćanja, njihovu pravnu osnovu, kao ikorake poduzete radi smanjenja popratnih zaštitnih učinaka; (c) mjerepoduzete od posljednjih konzultacija s ciljem liberalizacije ograničenjauvoza, a u skladu sa zaključcima Odbora; (d) plan ukidanja i postupnogukidanja preostalih ograničenja. Moguće je po potrebi koristitiinformacije iz ostalih notifikacija ili izvješća za WTO. U slučajuprimjene pojednostavljenog postupka konzultacija, članica ukonzultacijama podnosi pisanu izjavu koja sadržava osnovne informacije oelementima obuhvaćenim Osnovnim dokumentom.

12.

Radi olakšavanja konzultacija u odboru, Tajništvo priprema dokument očinjenicama i raznim vidovima plana konzultacija. U slučaju zemlječlanice u razvoju, dokument Tajništva sadržava i osnovne podatke o općemstanju i analizu utjecaja vanjskog trgovinskog okruženja na situaciju ubilanci plaćanja i budućim izgledima članice u konzultacijama.Tajništvo, na zahtjev zemlje članice u razvoju, pruža usluge tehničkepomoći pri pripremanju dokumentacije potrebne kod konzultacija.

Zaključci konzultacija o bilanci plaćanja

13.

Odbor izvještava Glavno vijeće o konzultacijama. Po završetku potpunihpostupaka konzultacija, izvješće bi trebalo pokazati zaključke Odbora oraznim elementima plana konzultacija, kao i činjenice i razloge nakojima se zaključci zasnivaju. Odbor u svoje izvješće nastoji uključitii prijedloge preporuka kojima je cilj promicati primjenu članaka XII. iXVIII:B, Deklaracije iz 1979. i njenog tumačenja. U slučaju kad jepredviđen i vremenski raspored ukidanja mjera ograničavanja uvoza kojesu uvedene u svrhe bilance plaćanja, Glavno vijeće može preporučiti dase za članicu koja poštuje takav raspored smatra da udovoljava svojimobvezama iz GATT-a 1994. U svakom slučaju, ako postoje posebne preporukeGlavnog vijeća, obveze i prava članica ocjenjuju se u svjetlu tihpreporuka. U slučaju kad ne postoje posebni prijedlozi preporuka Glavnogvijeća, zaključci bi Odbora trebali održavati svu različitost pogledaizraženih u Odboru. Po završetku pojednostavljenih postupakakonzultacija, izvješće sadržava sažetak najvažnijih pitanjaraspravljenih u Odboru, kao i odluku o potrebi provođenja potpunihpostupaka konzultacija.


(1)  Ništa u ovom Dogovoru nema za cilj mijenjanje prava i obveza članica prema člankuXII. ili XVIII.B GATT-a 1994. Na odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994.kako su razrađene i primijenjene u Dogovoru o rješavanju sporova može se pozvatiu odnosu na neka pitanja iz primjene mjera ograničavanja uvoza u svrhu bilanceplaćanja.


DOGOVOR O TUMAČENJU ČLANKA XXIV. OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

ČLANICE,

Uzevši u obzir odredbe članka XXIV. GATT-a 1994;

Prepoznajući da je od osnivanja GATT-a 1947. znatno porastao broj i značaj carinskihunija i područja slobodne trgovine i da ona danas obuhvaćaju znatan dio svjetsketrgovine;

Prepoznajući doprinos širenju svjetske trgovine do kojega može doći većom integracijomizmeđu gospodarstava stranaka takvih ugovora;

Prepoznajući također da je doprinos svjetskoj trgovini veći ako se uklanjanje pristojbi idrugih ograničavajućih trgovinskih propisa između samostalnih područja proširi na sveoblike razmjene, odnosno manji ako bilo koji sektor trgovine ostane isključen;

Potvrđujući da je svrha takvih sporazuma olakšavanje trgovine između samostalnihpodručja, a ne podizanje prepreka trgovini između drugih članica i tih područja; i da bikod njihovih stvaranja ili proširivanja stranke trebale izbjegavati pojavu učinaka kojinegativno djeluju na trgovinu s drugim članicama;

Uvjerene također da je potrebno povećati učinkovitost uloge Vijeća za trgovinu robom i topregledom sporazuma notificiranim prema članku XXIV. i to na način da se pojasnekriteriji i postupci ocjene novih ili proširenih sporazuma i poboljša transparentnostsvih sporazuma prema članku XXIV.;

Prepoznajući potrebu za jednoznačnim tumačenjem obveza članica prema članku XXIV. stavku12.;

SPORAZUMNE SU:

1.

Carinske unije, područja slobodne trgovine i privremeni sporazumi kojivode stvaranju carinskih unija ili područja slobodne trgovine, dosljednočlanku XXIV., moraju udovoljavati, između ostalog, i odredbama stavaka5., 6., 7. i 8. navedenog članka.

Članak XXIV. stavak 5.

2.

Ocjena prema članku XXIV. stavku 5. točki (a) općeg učinka carina iostalih trgovinskih propisa koji se primjenjuju prije i nakon stvaranjacarinske unije u vezi carina i ostalih pristojbi temelji se na općojprocjeni ponderiranih prosječnih carinskih stopa i naplaćenih carina.Ocjenjivanje se temelji na statističkim podatcima o uvozu u prethodnomreprezentativnom razdoblju koje je carinska unija dužna dostaviti i tona razini tarifnih stavki prema količini i prema vrijednosti, prikazanimpo članici WTO-a zemlji podrijetla. Tajništvo izračunava ponderiraneprosječne carinske stope i carine naplaćene u skladu s metodologijomkoja se koristila u ocjeni carinske ponude tijekom Urugvajske rundemultilateralnih trgovinskih pregovora. U tu svrhu carine ili pristojbekoje treba uzeti u obzir jesu primijenjene carinske stope. Prepoznaje seda se u svrhu opće ocjene učinka ostalih trgovinskih propisa za koje jeteško doći do količina i zbirnih podataka, može biti potrebnoispitivanje pojedinačnih mjera, propisa, obuhvaćenih proizvoda itrgovinskih tokova.

3.

„Razuman vremenskirok” iz člankaXXIV. stavka 5. točke (c) bi trebao samo iznimno biti dulji od 10godina. U slučajevima kad članice koje su pristupile jednom odprivremenih sporazuma smatraju da razdoblje od 10 godina nije dovoljno,iste članice daju Vijeću za trgovinu robom detaljno objašnjenje opotrebi za duljim razdobljem.

Članak XXIV. stavak 6.

4.

Članak XXIV. stavak 6. utvrđuje postupak koji treba slijediti u slučajukad članica koja pristupa stvaranju carinske unije predlaže povećanjeobvezujuće carinske stope. Zbog toga članice potvrđuju da postupakutvrđen u članku XXVIII., a prema objašnjenju danom u smjernicamaprihvaćenima 10. studenoga 1980. (BISD27S/26-28) i u Tumačenju članka XXVIII. GATT-a 1994., treba započetiprije nego se izmijene ili ukinu carinske koncesije kao posljedicastvaranja carinske unije odnosno privremenog sporazuma koji trebadovesti do stvaranja carinske unije.

5.

Ovi će pregovori započeti u dobroj vjeri, a s ciljem postizanjazadovoljavajućeg kompenzacijskog usklađenja za sve stranke. U tim sepregovorima, a prema zahtjevima iz članka XXIV. stavka 6., vodi računa osniženju carina na razini iste tarifne stavke prema kojoj su to većučinili ostali dijelovi carinske unije po njenom nastanku. U slučaju daspomenuta sniženja nisu dovoljna za osiguranje potrebne kompenzacijskeusklađenosti, carinska će unija ponuditi kompenzaciju koja može biti uobliku sniženja carina prema drugim tarifnim stavkama. Ponudu razmatrajučlanice koje imaju pravo pregovaranja o obvezama koje se mijenjaju iliukidaju. Ako se ponuđeno kompenzacijsko usklađenje i dalje smatraneprihvatljivim, pregovore treba nastaviti. U slučaju da, usprkosuloženim naporima nije moguće u razumnom roku postići sporazum upregovorima o kompenzacijskim usklađenjima prema članku XXVIII., a premaobjašnjenju danom u Tumačenju članka XXVIII. GATT-a 1994., carinskaunija usprkos tome može izmijeniti ili povući postojeće koncesije, ačlanice koje su time pogođene mogu povući koncesije istog volumena uskladu s člankom XXVIII.

6.

GATT 1994. ne nameće članicama obvezu osiguravanja kompenzacijskogusklađenja onim njihovim sastavnim dijelovima kad imaju koristi odsniženja carina, a koje su posljedica stvaranja carinske unije, odnosnoprivremenog sporazuma koji dovodi do stvaranja carinske unije.

Revizija carinskih unija i područja slobodne trgovine

7.

Radno tijelo ispituje sve notifikacije prema članku XXIV. stavku 7.točki (a) i to u svjetlu odgovarajućih odredaba GATT-a 1994. i stavka 1.ovog Tumačenja. Radno tijelo podnosi izvješće Vijeću za trgovinu robom orezultatima revizije. Vijeće za trgovinu robom može odlučiti o davanjupreporuka članicama, ako to smatra prikladnim.

8.

U vezi s privremenim sporazumom, radno tijelo može u svom izvještajuiznijeti odgovarajuće preporuke o vremenskom rasporedu i mjeramapotrebnim za potpuno ostvarenje carinske unije ili područja slobodnetrgovine. Moguće je, u slučaju potrebe, tražiti nastavak revizijesporazuma.

9.

Članice koje su pristupile privremenom sporazumu notificiraju Vijeću zatrgovinu robom značajne promjene plana i rasporeda, koji su diosporazuma, a Vijeće na zahtjev ispituje promjene.

10.

U slučaju da privremeni sporazum, o koji je notificiran u skladu sčlankom XXIV. stavkom 7. točkom (a) ne sadržava plan ni raspored, što jeu suprotnosti sa člankom XXIV. stavkom 5. točkom (c), radno tijelo usvom izvješću preporučuje takav plan i raspored. Stranke ne smijudopustiti nastavak primjene ni stupanje na snagu sporazuma ako ga nisuspremne izmijeniti u skladu s tim preporukama. Donose se odredbe obudućoj reviziji provedbe preporuka.

11.

Carinske unije i sastavni dijelovi područja slobodne trgovineperiodički podnose izvješća Vijeću za trgovinu robom, kako su topredvidjele Ugovorne stranke GATT-a 1947. u uputama Vijeću GATT-a 1947.u vezi s izvješćima o regionalnim sporazumima (BISD 18S/38) o djelovanjunjihovog relevantnog sporazuma. Stranke bi trebale pravovremenoizvještavati o svim značajnijim promjenama i/ili kretanjima unutarsporazuma.

Rješavanje sporova

12.

Moguće je pozvati se na odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994.odnosno na njihovu razradu i primjenu u Dogovoru o rješavanju sporova uvezi sa svim pitanjima oko primjene odredbi članka XXIV., koje se odnosena carinske unije, područja slobodne trgovine ili privremene sporazumekojima je cilj stvaranje carinske unije ili područja slobodnetrgovine.

Članak XXIV. stavak 12.

13.

Svaka je članica prema GATT-u 1994. u potpunosti odgovorna zapoštovanje svih odredbi GATT-a 1994., i poduzima sve razumne raspoloživemjere kako bi osigurala isto takvo poštovanje od strane regionalnih ilokalnih vlada i vlasti unutar svog državnog područja.

14.

Moguće je pozvati se na odredbe članaka XXII. ili XXIII. GATT-a 1994.kako su razrađeni i primijenjeni u Dogovoru o rješavanju sporova, kad seradi o mjerama od utjecaja na poštovanje samog sporazuma od straneregionalnih ili lokalnih vlada ili vlasti unutar državnog područjapojedine članice. Kad tijelo za rješavanje sporova ustanovi da se nepoštuje odredba GATT-a 1994., odgovorna članica poduzima mjere kojesmatra razumnima i dostupnima radi osiguranja poštovanja sporazuma. Uslučajevima kad nije moguće osigurati poštovanje, primjenjuju se odredbeo kompenzacijama i suspenziji koncesija ili drugih obveza.

15.

Svaka se članica obvezuje s razumijevanjem razmotriti i pružiti prilikuza konzultacije u vezi sa svakim prikazom mjera koje je poduzela drugačlanica, a koje utječu na poštovanje odredbi GATT-a 1994. na teritorijuprve članice.


DOGOVOR U VEZI S IZUZEĆIMA OD OBVEZA IZ OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

ČLANICE SU SPORAZUMNE:

1.

Zahtjev za izuzeće ili produženje postojećeg izuzeća opisuje mjere koje članica predlaže poduzeti, pojedine ciljeve politike koju članica namjerava slijediti, kao i razloge zbog kojih članica ne može ostvariti ciljeve svoje politike pomoću mjera koje su u skladu s njegovim obvezama prema GATT-u 1994.

2.

Svako izuzeće na snazi na dan stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u prestaje, osim u slučaju produženja u skladu s postupcima koji su navedeni ranije, odnosno u članku IX. Sporazuma o WTO-u, i to na dan njegovog isteka ili dvije godine nakon dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, ovisno o tome što nastupi ranije.

3.

U slučaju da neka članica smatra da je korist koju je imala od GATT-a 1994. poništena ili ugrožena zbog toga što je:

(a)

članica kojoj je odobreno izuzeće propustila poštovati uvjete pod kojima je izuzeće odobreno, ili je

(b)

primjena mjere konzistentna s uvjetima izuzeća;

ta se članica može pozvati na primjenu odredaba iz članka XXIII. GATT-a 1994. na način koji je razrađen i primijenjen u Dogovoru o rješavanju sporova.


DOGOVOR O TUMAČENJU ČLANKA XXVIII. OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

ČLANICE SU SPORAZUMNE:

1.

Radi izmjene ili povlačenja koncesije smatra se da članica koja ima najveći omjer izvoza pod utjecajem koncesije (to jest izvoza proizvoda na tržište članice koja mijenja ili povlači koncesiju) u odnosu na njezin ukupni izvoz ima i najveći interes u snabdijevanju, ako već nema početno pravo pregovaranja ili da je najviše zainteresirana za opskrbu prema odredbama članka XXVIII. stavka 1. Međutim, dogovoreno je da Vijeće za trgovinu robom neće taj stavak ponovno razmatrati tijekom razdoblja od pet godina od dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u kako bi ocijenila može li taj kriterij osigurati preraspodjelu prava pregovaranja u korist članica koje su mali ili srednji izvoznici. Ako to ne bude slučaj, razmotrit će se mogućnosti unapređenja uvjeta, uključujući i, ako to dostupni podatci omogućuju, prihvaćanje kriterija temeljenih na omjeru izvoza pod utjecajem koncesije u odnosu na izvoz promatranog proizvoda na sva tržišta.

2.

Kad članica smatra da ima najveći interes u snabdijevanju prema stavku 1., ona bi trebala svoj zahtjev podnijeti u pisanom obliku, uz potrebne dokaze, onoj članici koja namjerava izmijeniti ili povući koncesiju, uz istodobno obavještavanje Tajništva. U ovim se slučajevima primjenjuje stavak 4. iz „Postupka pregovaranja prema članku XXVIII.”, koji je prihvaćen 10. studenoga 1980. (BISD 27S/26-28).

3.

Kod određivanja članica koje imaju najveći interes za opskrbu (prema odredbama stavka 1. gore ili stavka 1. članka XXVIII.), odnosno koji imaju znatan interes, uzima se u razmatranje samo trgovina tim proizvodom na osnovi MFN-a. Međutim, trgovina tim proizvodom koja se odvijala prema preferencijama koje ne proistječu iz ugovora, također se uzima u obzir ako je prestala uživati korist od preferencijalnog tretmana, i ako se može smatrati trgovinom MFN-a tijekom pregovora o izmjeni ili povlačenju koncesije, odnosno da će takva postati do zaključenja tih istih pregovora.

4.

U slučaju kad se carinska koncesija mijenja ili povlači s novog proizvoda (to jest proizvoda bez dostupnih trogodišnjih statističkih podataka o trgovini), smatra se da članica koja ima pravo početnih pregovora o tarifnoj stavci sadašnje ili prijašnje klasifikacije proizvoda ima i pravo početnih pregovora o toj koncesiji. U postupku određivanja najvećeg interesa u snabdijevanju, odnosno znatnog interesa, te računanja kompenzacije, uzima se u obzir između ostalog i proizvodni kapacitet i investicije u proizvod pod utjecajem koncesije kod članice izvoznika, kao i procjene rasta izvoza, te predviđanja potražnje za proizvodom kod članice uvoznika. Za potrebe ovog stavka „novi proizvod” podrazumijeva i uključivanje tarifne stavke koja je nastala promjenom postojeće tarifne stavke.

5.

U slučaju kad članica smatra da ima najveći interes u opskrbi, odnosno znatan interes prema stavku 4., članica treba svoj zahtjev podnijeti u pisanom obliku uz potrebne dokaze i to članici koja namjerava izmijeniti ili povući koncesiju, uz istovremenu notifikaciju Tajništvu. U ovim se slučajevima primjenjuje stavak 4. gore spomenutih „Postupaka pregovaranja prema članku XXVIII”.

6.

U slučaju kad se neograničena carinska koncesija zamjenjuje carinskom kvotom, određen iznos kompenzacije treba biti veći od ukupnog iznosa trgovine na koji stvarno utječe izmjena koncesije. Osnova za izračunavanje kompenzacije trebao bi biti iznos za koji predviđanja budućeg razvoja trgovine nadmašuju razinu kvote. Podrazumijeva se da se računanje predviđanja budućeg razvoja trgovine temelji na većem od sljedeća dva pokazatelja:

(a)

prosječnoj godišnjoj trgovini tijekom najnovijeg reprezentativnog trogodišnjeg razdoblja, uvećanoj za prosječnu godišnju stopu rasta uvoza u tom istom razdoblju ili za 10 %, ovisno o tome što je veće; ili

(b)

trgovini u prethodnoj godini uvećanoj za 10 %.

Obveza članice vezano uz kompenzaciju ni u kom slučaju ne premašuje iznos o kojem bi se radilo kod potpunog ukidanja koncesije.

7.

Svaka članica koja ima najveći interes u snabdijevanju, prema odredbama stavka 1. gore ili stavka 1. članka XXVIII., stječe, vezano uz koncesiju koja se mijenja ili povlači, pravo započinjanja pregovora kod kompenzacijskih koncesija, osim ako članice kojih se to tiče nisu dogovorile neku drugu vrstu kompenzacije.


MARAKEŠKI PROTOKOL

uz

Opći sporazum o carinama i trgovini 1994.

ČLANICE,

Završivši pregovore u okviru GATT-a 1947., a na temelju Ministarske deklaracije oUrugvajskoj rundi,

SPORAZUMNE SU:

1.

Obvezujući raspored, koji je priložen ovom Protokolu, a odnosi se napojedinu zemlju članicu, postaje Obvezujući raspored GATT-a 1994. uodnosu na tu članicu i to na dan kad WTO Sporazum stupa na snagu za tučlanicu. Obvezujući rasporedi koji se podnesu u skladu s Ministarskomodlukom o mjerama u korist nerazvijenih zemalja, smatraju se prilozimaovom Protokolu.

2.

Sniženje carina prihvaćeno od strane svih članica provodi se u petjednakih stopa sniženja, osim ako u Obvezujućem rasporedu članice nijedrukčije određeno. Prvo takvo sniženje stupa na snagu na dan stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u, a svako sljedeće sniženje stupa na snagu 1.siječnja svake od sljedećih godina, s tim da zadnja stopa stupa na snagunajkasnije četiri godine nakon dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u,osim ako Obvezujući raspored te članice ne određuje drukčije. Ako uObvezujućem rasporedu članice koja pristupa Sporazumu nakon njegovogstupanja na snagu nije drukčije određeno, članica na dan kad Sporazumstupa u odnosu na nju na snagu, proglašava važećim sva već postojećasniženja stopa kao i sniženja koja bi članica bila prema prethodnojrečenici dužna učiniti važećima na dan 1. siječnja sljedeće godine, a uzto proglašava važećim i sva preostala sniženja stopa prema Obvezujućemrasporedu određenom u prethodnoj rečenici. Snižena bi stopa u svakomstupnju sniženja trebala biti zaokružena na jednu decimalu. Što se tičepoljoprivrednih proizvoda, a prema definiciji iz članka 2. Sporazuma opoljoprivredi, redoslijed snižavanja provodi se kako je određeno uodgovarajućim dijelovima Obvezujućeg rasporeda.

3.

Članicama je dozvoljeno zatražiti multilateralno ispitivanje primjenekoncesija i obveza sadržanih u Obvezujućim rasporedima priloženima ovomProtokolu. Ispitivanje se provodi ne dovodeći u pitanje prava i obvezečlanica koje proizlaze iz Sporazuma u Prilogu 1. A Sporazuma oWTO-u.

4.

Nakon što Obvezujući raspored u vezi s pojedinom članicom koji jepriložen ovom Protokolu postane Obvezujući raspored GATT-a 1994.slijedom odredbi stavka 1., ista članica je slobodna u cijelosti ilidjelomično suspendirati ili povući koncesiju iz Obvezujućeg rasporedavezano za svaki proizvod čiji je najveći dobavljač bilo koji drugisudionik Urugvajske runde, a čiji Obvezujući raspored još nije postaoObvezujući raspored GATT-a 1994. Takav je postupak, međutim, mogućeprovesti samo nakon što je Vijeću za trgovinu robom dostavljena pisanaobavijest o suspenziji ili povlačenju koncesije i to nakon što suodržane konzultacije koje je zatražila bilo koja od članica čiji jeObvezujući raspored postao Obvezujući raspored GATT-a 1994., a koji imaznatan interes za taj proizvod. Svaka na ovaj način suspendirana ilipovučena koncesija se primjenjuje od dana kad Obvezujući rasporedčlanice, koja ima najveći interes za snabdijevanjem, postane Obvezujućiraspored GATT-a 1994.

5.

(a)

Bez obzira na odredbe članka 4. stavka 2. Sporazuma opoljoprivredi, a u vezi s datumom spomenutim u samomSporazumu u članku II. stavku 1. točkama (b) i (c)GATT-a 1994., smatra se da je datum primjene koncesijeza svaki proizvod koji je obuhvaćen Obvezujućimrasporedom koncesija priloženim ovom Protokolu datumovog Protokola.

(b)

U svrhu određivanja datuma u članku II. stavku 6. točki(a) GATT-a 1994., datum primjene Obvezujućeg rasporedakoncesija priloženog ovom Protokolu je datum ovogProtokola.

6.

U slučaju izmjene ili povlačenja koncesija u vezi s necarinskim mjeramasadržanima u dijelu III. Obvezujućeg rasporeda, primjenjuju se odredbečlanka XXVIII. GATT-a 1994. i „Postupci kod pregovaranja prema člankuXXVIII.”, kojisu prihvaćeni 10. studenoga 1980. (BISD27S/26-28), a ne dovodeći u pitanje prava i obveza članica prema GATT-u1994.

7.

U svakom slučaju kada Obvezujući raspored priložen ovom Protokolu imaza posljedicu tretman bilo kojeg proizvoda koji je manje povoljan odonoga koji je isti proizvod imao prema Obvezujućem rasporedu GATT-a1947., a prije stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, smatra se da ječlanica na koju se Obvezujući raspored odnosi poduzela odgovarajućeradnje koje bi bile ionako nužne prema odgovarajućim odredbama člankaXXVIII. GATT-a 1947. ili 1994. Odredbe ovog stavka odnose se samo naEgipat, Peru, Južnu Afriku i Urugvaj.

8.

Ovdje priloženi Obvezujući rasporedi smatraju se izvornima naengleskom, francuskom ili španjolskom jeziku, prema tome kako jeodređeno u svakom Obvezujućem rasporedu.

9.

Datum ovog Protokola je 15. travnja1994.


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

28


21994A1223(04)


L 336/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O POLJOPRIVREDI

ČLANICE,

Odlučujući uspostaviti osnovu za početak procesa trgovinske reforme u poljoprivredi uskladu s ciljevima pregovora iznesenim u Deklaraciji iz Punta del Este;

Imajući na umu da je njihov dugoročni cilj, kako je dogovoreno prilikom Srednjoročnerevizije Urugvajske runde, „ustanoviti pravedni i tržišno orijentirani poljoprivredni trgovinski sustav i daproces reforme treba započeti putem pregovora o obvezama u vezi potpore i zaštite, teputem uspostavljanja čvršćih i u operativnom smislu učinkovitijih pravila i disciplinaGATT-a”;

Imajući na umu također da „je gorenavedeni dugoročni cilj, znatno postupno smanjenje potpore i zaštite poljoprivreditijekom dogovorenog roka, koje treba dovesti do korekcije i sprečavanja ograničenja inepravilnosti na svjetskim poljoprivrednim tržištima”;

Spremne preuzeti posebne obveze na svakom od sljedećih područja - pristup tržištu, domaćapotpora, izvozna konkurencija - i postići sporazum o sanitarnim i fitosanitarnimpitanjima;

Dogovorile su se da će pri provedbi svojih obveza u vezi s pristupom tržištu razvijenezemlje članice uzeti u obzir posebne potrebe i uvjete članica zemalja u razvoju iosigurati bolje mogućnosti i uvjete za pristup poljoprivrednim proizvodima koji su odposebnog interesa za te članice, uključujući i potpunu liberalizaciju trgovine tropskimpoljoprivrednim proizvodima kako je dogovoreno prilikom Srednjoročne revizije, kao iproizvodima koji su posebno važni u smislu diversifikacije proizvodnje i odvraćanja oduzgoja nezakonitih narkotika;

Primjećujući da bi obveze u okviru programa reforme trebale biti pravedno raspoređene nasve članice, uzimajući pri tome u obzir i netrgovinsku problematiku, kao što jesigurnost hrane i zaštita okoliša; uzimajući također u obzir da je dogovor o posebnom idrukčijem pristupu zemljama u razvoju sastavni dio ovih pregovora, i vodeći računa omogućem negativnom učinku primjene programa reforme na najnerazvijenije zemlje i zemljeu razvoju koje su neto uvoznice hrane;

SPORAZUMNE SU:

DIO I.

Članak 1.

Definicije

U ovom Sporazumu, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije:

(a)

„zbirnemjere potpore” i „ZMP” označava godišnju razinu potporeizraženu u monetarnom obliku, koja se daje za poljoprivredniproizvod u korist proizvođača osnovnog poljoprivrednog proizvodaili potporu koja nije namijenjena niti jednom proizvodu posebno,već općenito u prilog svim poljoprivrednim proizvođačima, i kojase razlikuje od potpore predviđene u okviru programa izuzetih odsniženja prema Prilogu 2. ovog Sporazuma, i koja je:

i.

u vezi s potporom tijekom baznog razdobljanavedenog u odgovarajućim tablicama popratnogmaterijala na koje upućuje dio IV. obvezujućegrasporeda pojedine članice; i

ii.

u vezi s potporom, tijekom bilo koje godine urazdoblju primjene i kasnije, izračunatom u skladus odredbama Priloga 3. ovog Sporazuma uzimajućipri tome u obzir podatke i metodologiju koja jesastavni dio i korištena je u tablicama popratnogmaterijala na koje upućuje Dio IV. obvezujućegrasporeda pojedine članice;

(b)

„osnovnipoljoprivredni proizvod” u odnosu na obveze u vezi s domaćompotporom definiran je kao proizvod koji je što je moguće bližeprvom mjestu prodaje kako je navedeno u obvezujućem rasporedupojedine članice i u odgovarajućem popratnom materijalu;

(c)

„proračunski izdaci” ili „izdaci” uključuju i odustajanje od naplateprihoda;

(d)

„ekvivalentna mjera potpore” znači godišnju razinu potpore izraženuu monetarnom obliku, pruženu proizvođačima osnovnogpoljoprivrednog proizvoda putem primjene jedne ili više mjera, ičiji je izračun u skladu s metodologijom ZMP-e nepraktičan ikoja se razlikuje od potpore koja se odobrava po programima kojise kvalificiraju kao izuzeća od obveze sniženja sukladno Prilogu2. ovog Sporazuma, i koja je:

i.

u vezi s potporom tijekom baznog razdoblja,navedenom u odgovarajućim tablicama popratnogmaterijala uključenog u dio IV. obvezujućegrasporeda pojedine članice; i

ii.

u vezi s potporom danom tijekom bilo kojegodine u razdoblju primjene programa i kasnije,izračunatom u skladu s odredbama Priloga 4. ovomSporazumu uzimajući u obzir osnovne podatke imetodologiju korištenu u tablicama popratnogmaterijala na koje upućuje dio IV. obvezujućegrasporeda pojedine članice;

(e)

„izvoznesubvencije” znači subvencije koje ovise opostignutom izvozu uključujući izvozne subvencije navedene učlanku 9. ovog Sporazuma;

(f)

„razdobljeprimjene” znači šestogodišnje razdoblje koje počinje 1995. godine, osimšto za potrebe članka 13. ono označava devetogodišnje razdobljekoje započinje 1995.;

(g)

„koncesijeza pristup tržištu” uključuju sve obveze u vezi s pristupomtržištu koje su preuzete u okviru ovog Sporazuma;

(h)

„Ukupnazbirna mjera potpore” i „ukupna ZMP” označava zbroj ukupnedomaće potpore dane poljoprivrednim proizvođačima, izračunatekao zbroj svih zbirnih mjera potpore za osnovne poljoprivredneproizvode, sve zbirne mjere potpore koje nisu namijenjene nijednom proizvodu posebno i sve ekvivalentne mjere potpore zapoljoprivredne proizvode, a koja je:

i.

u vezi s potporom odobrenom tijekom baznograzdoblja (to jest, „bazna ukupnaZMP”) i najvećom dopuštenompotporom tijekom bilo koje godine razdobljaprimjene ili kasnije (to jest, „godišnjai konačna razina preuzetih obveza”), kaošto je navedeno u dijelu IV. obvezujućeg rasporedapojedine članice; i

ii.

u vezi s razinom potpore koja je stvarnoodobrena tijekom bilo koje godine razdobljaprimjene i kasnije (to jest, „tekućaukupna ZMP”), izračunatom u skladu sodredbama ovog Sporazuma uključujući članak 6. iuzimajući pritom u obzir osnovne podatke imetodologiju korištenu u tablicama popratnogmaterijala na koje upućuje dio IV. obvezujućegrasporeda pojedine članice;

(i)

„godina” u stavku (f) i u odnosu na posebne obveze pojedine članiceoznačava kalendarsku, financijsku ili marketinšku godinunavedenu u obvezujućem rasporedu pojedine članice.

Članak 2.

Proizvodi na koje se odnosi Sporazum

Ovaj se Sporazum primjenjuje na proizvode navedene u Prilogu 1. ovomSporazumu, u daljnjem tekstu: poljoprivredni proizvodi.

DIO II.

Članak 3.

Uključivanje koncesija i obveza

1.   Obveze u vezi s domaćom potporom i izvoznim subvencijama u dijelu IV.obvezujućeg rasporeda pojedine članice predstavljaju obveze ograničavanjasubvencioniranja i sastavni su dio GATT-a 1994.

2.   Ovisno o odredbama članka 6., članica ne odobrava domaćim proizvođačimapotporu iznad razina obveza navedenih u odjeljku I. dijela IV. svogobvezujućeg rasporeda.

3.   Podložno odredbama članka 9. stavka 2. točke (b) i stavka 4., članica neodobrava izvozne subvencije navedene u stavku 1. članka 9. za poljoprivredneproizvode ili grupe proizvoda navedene u odjeljku II. dijela IV. svogobvezujućeg rasporeda iznad razina proračunskih rashoda i tamo navedenihobveza o količinama i ne odobrava te subvencije za niti jedan poljoprivredniproizvod koji nije naveden u tom odjeljku njezinog obvezujućegrasporeda.

DIO III.

Članak 4.

Pristup tržištu

1.   Koncesije u vezi s pristupom tržištu u obvezujućim rasporedima odnose sena utvrđivanje obvezujućih carina i njihovo smanjenje, kao i na ostaleobveze u vezi s pristupom tržištu kako je tamo navedeno.

2.   Članice ne primjenjuju, pribjegavaju ili ponovno uvode one mjere koje supretvorile u redovne carine (1), osim ako člankom 5. i Prilogom 5. nije predviđenodrukčije.

Članak 5.

Odredbe o posebnim zaštitnim mjerama

1.   Bez obzira na odredbe stavka 1. točke (b) članka II. GATT-a 1994.,svaka se članica može pozvati na niže navedene odredbe stavaka 4. i 5. uvezi s uvozom nekog poljoprivrednog proizvoda, u vezi s kojim su mjerespomenute u članku 4. stavku 2., ovog Sporazuma pretvorene u redovnecarine, a koje su u njezinom obvezujućem rasporedu označene s„PZM” kao proizvod kojipodliježe koncesiji u vezi s kojom se može pozvati na odredbe ovogčlanka, ako:

(a)

količina uvoza tog proizvoda koji ulazi na carinskopodručje članice koja daje koncesiju tijekom bilo kojegodine prelazi početnu razinu u odnosu na mogućnost pristupapostojećem tržištu kao što je navedeno u stavku 4.; ili, aline istodobno:

(b)

ako cijena po kojoj se taj proizvod može uvesti na carinskopodručje članice koja daje koncesiju, utvrđena na osnovuc.i.f. uvozne cijene te pošiljke izražene u njenoj domaćojvaluti, pada ispod polazne cijene koja je jednaka prosječnojreferentnoj cijeni (2) za taj proizvod u razdoblju od 1986. do 1988.godine.

2.   Uvoz u skladu s tekućim obvezama i obvezama o minimalnom pristuputržištu ustanovljen kao dio koncesije iz stavka 1. računa se u svrhuodređivanja količine uvoza, što je potrebno za primjenu odredaba podstavka1. točka (a) i stavka 4., s tim da se na uvoz u okviru takvih obveza neprimjenjuju nikakve dodatne pristojbe predviđene podstavkom 1. točkom (a) istavkom 4. ili podstavkom 1. točkom (b) i stavkom 5.

3.   Bilo koje količine određenog proizvoda, a koja je još u prijevozu natemelju sporazuma sklopljenog prije nego što je uvedena dodatna pristojbaprema podstavku 1. točka (a) i stavku 4., izuzimaju se od bilo koje takvedodatne pristojbe, pod uvjetom da se mogu računati kao dio količine uvozatog proizvoda tijekom sljedeće godine u svrhu primjene odredbi podstavka 1.točka (a) u toj godini.

4.   Dodatna pristojba uvedena prema podstavku 1. točka (a) vrijedi samodo kraja godine u kojoj je uvedena i može se uvesti u iznosu koji nepremašuje trećinu iznosa uobičajene carine koja vrijedi u onoj godini ukojoj se akcija poduzima. Polazna razina za primjenu dodatne pristojbeutvrđuje se prema sljedećem rasporedu zasnovanom na mogućnostimapristupa tržištu koje su definirane u smislu s kolikim je postotkom uvozsudjelovao u odgovarajućoj domaćoj potrošnji (3) tijekom tri prethodne godine za koje postoje podaci:

(a)

gdje su takve mogućnosti pristupa tržištu za proizvod manjeili jednake 10 %, osnovna polazna razina iznosi 125 %;

(b)

gdje su takve mogućnosti pristupa tržištu za proizvod većeod 10 %, ali manje ili jednake 30 %, osnovna polazna razinaiznosi 110 %;

(c)

kada su mogućnosti pristupa tržištu za proizvod veće od 30%, osnovna polazna razina iznosi 105 %.

U svim se slučajevima dodatna pristojba može uvesti bilo koje godinekada apsolutna količina uvoza tog proizvoda koji ulazi na carinsko područječlanice koja daje koncesiju prelazi zbroj (x) gore navedene osnovne polaznerazine pomnožene s prosječnom količinom uvoza tijekom tri prethodne godineza koje postoje podatci i (y) apsolutnog obima promjene u domaćoj potrošnjiproizvoda najbliže godine za koju postoje podatci u usporedbi s prošlomgodinom pod uvjetom da polazna razina ne bude manja od 105 % prosječnekoličine navedene pod (x).

5.   Dodatna pristojba uvedena prema podstavku 1. točka (b) utvrđuje seprema sljedećem rasporedu:

(a)

ako razlika između c.i.f. uvozne cijene pošiljke izražene udomaćoj valuti (u daljnjem tekstu „uvozna cijena”) i polaznecijene koja aktivira dodatnu pristojbu prema definiciji utom podstavku iznosi 10 % od cijene aktiviranja ili manje,ne uvodi se nikakva dodatna pristojba;

(b)

ako je razlika između uvozne cijene i cijene koja aktiviradodatnu pristojbu (u daljnjem tekstu „razlika”) veća od 10%, ali manja ili jednaka 40 % cijene aktiviranja, dodatnapristojba iznosi 30 % iznosa za koji je razlika veća od 10%;

(c)

ako je razlika veća od 40 %, ali manja ili jednaka 60 %polazne cijene aktiviranja, dodatna pristojba iznosi 50 %iznosa kojim razlika premašuje 40 % uz dodatnu pristojbudopuštenu na temelju (b);

(d)

ako je razlika veća od 60 % i iznosi 75 % ili manje,dodatna pristojba iznosi 70 % iznosa kojim razlika premašuje60 % polazne cijene, uz dodatne pristojbe dopuštene natemelju (b) i (c);

(e)

ako je razlika veća od 75 % polazne cijene, dodatnapristojba iznosi 90 % iznosa kojim razlika premašuje 75 %,uz dodatne pristojbe dopuštene na temelju (b), (c) i(d).

6.   Za pokvarljive i sezonske proizvode, navedeni uvjeti primjenjuju se natakav način da se uzmu u obzir posebne karakteristike takvih proizvoda.Posebno se kraća razdoblja prema podstavku 1. točki (a) i stavku 4. moguprimijeniti u odnosu na odgovarajuća razdoblja u baznom razdoblju, arazličite referentne cijene za različita razdoblja mogu se koristiti premapodstavku 1. točka (b).

7.   Posebne zaštitne mjere provode se na transparentan način. Svaka članicakoja djeluje prema gore navedenom podstavku 1. točki (a) daje pisanuobavijest, uključujući odgovarajuće podatke, Odboru za poljoprivredu što jemoguće ranije, ali u svakom slučaju u roku od 10 dana od poduzimanja takveakcije. U slučajevima kada promjene u količini potrošnje moraju bitiraspoređene na pojedine tarifne stavke ovisno o djelovanju navedenoj ustavku 4. odgovarajući podaci moraju uključivati informacije i metode kojesu korištene pri raspodjeli tih promjena. Članica koja djeluje prema članku4. svim zainteresiranim članicama daje mogućnost da se informiraju ouvjetima primjene takvog djelovanja. Članica koja djeluje na temeljupodstavka 1. točka (b) daje pisanu obavijest, uključujući odgovarajućepodatke, Odboru za poljoprivredu u roku od 10 dana od provedbe prvog takvogdjelovanja ili, za pokvarljive i sezonske proizvode, prvo djelovanje u bilokojem razdoblju. Članice se obvezuju da ne pribjegavaju, koliko je tomoguće, odredbama iz podstavka 1. točka (b) kad količina uvoza tih proizvodaopada. U svakom slučaju, članica koja provodi takvo djelovanje dajemogućnost svakoj zainteresiranoj članici da se informira o uvjetima primjenetakvog djelovanja.

8.   Kada se mjere poduzimaju u skladu s gore navedenim stavcima od 1. do 7.,članice se obvezuju da ne pribjegavaju, u vezi s tim mjerama, odredbamastavaka 1. točka (a) i 3. članka XIX. -a GATT-a 1994. ili stavka 2. članka8. Sporazuma o zaštitnim mjerama.

9.   Odredbe ovog članka ostaju na snazi tijekom trajanja procesa reforme kaošto je određeno člankom 20.

DIO IV.

Članak 6.

Obveze u vezi s domaćom potporom

1.   Obveze svake članice u vezi sa smanjenjem domaće potpore, sadržane udijelu IV. njezinog Obvezujućeg rasporeda, odnose se na sve njezine mjeredomaće potpore u korist poljoprivrednih proizvođača s izuzetkom domaćihmjera koje ne podliježu smanjenju u smislu kriterija navedenih u ovom člankui Prilogu 2. ovog Sporazuma. Obveze su izražene u obliku ukupnih zbirnihmjera potpore i „godišnjih i konačnih razina preuzetih obveza”.

2.   U skladu sa Sporazumom o srednjoročnoj reviziji prema kojem vladinemjere potpore, bilo izravne ili neizravne, radi poticanja razvojapoljoprivrede čine sastavni dio razvojnih programa zemalja u razvoju,investicijske subvencije koje su općenito dostupne poljoprivredi u članicamazemalja u razvoju i subvencije za poljoprivredne sirovine općenito dostupneproizvođačima s niskim dohotkom ili s malim sredstvima u zemljama članicamau razvoju izuzete su iz obveza u vezi sa smanjenjem domaće potpore koje bise inače primjenjivale na takve mjere, a izuzeta je i domaća potporaproizvođačima u zemljama članicama u razvoju u svrhu poticanja uzgoja drugihkultura i odvraćanja od uzgoja nezakonitih narkotika. Domaća potpora kojazadovoljava kriterije ovog stavka nije uključena u izračunavanje tekućegukupnog ZMP-a pojedine članice.

3.   Smatra se da članica ispunjava svoje obveze o smanjenju domaće potporetokom svake godine kad njezina domaća potpora u korist poljoprivrednihproizvođača, izražena kao tekući ukupni ZMP, ne prelazi odgovarajućugodišnju ili konačnu razinu preuzetih obveza navedenu u dijelu IV.Obvezujućeg rasporeda te članice.

4.

(a)

Od članice se ne zahtjeva da u izračunavanje svoje tekućegukupnog ZMP-a uključi sljedeće, i neće se od nje tražiti dasmanji sljedeće:

i.

domaću potporu određenom proizvodu koja biinače trebala biti uključena u njezin tekući ZMP,kad takva potpora ne prelazi 5 % ukupnevrijednosti proizvodnje osnovnog poljoprivrednogproizvoda tijekom određene godine; i

ii.

domaću potporu, koja nije posebno namijenjenanekom proizvodu, a koja bi inače trebala bitiuključena pri izračunavanju tekućeg ZMP-a tečlanice kad takva potpora ne prelazi 5 %vrijednosti ukupne poljoprivredne proizvodnje tečlanice.

(b)

Za članice zemlje u razvoju, najmanji postotak u okviruovog stavka je 10 %.

5.

(a)

Na izravno plaćanje u okviru programa ograničavanjaproizvodnje ne primjenjuje se obveza smanjenja domaćepotpore ako se:

i.

takvo plaćanje temelji na određenom područjui određenim kulturama; ili

ii.

takva plaćanja izvršavaju s 85 % ili manje odosnovne razine proizvodnje; ili

iii.

plaćanja za stočarstvo izvršavaju premaodređenom broju uvjetnih grla.

(b)

Izuzeće od obveze smanjenja izravnog plaćanja prema gornjimkriterijima vrši se isključivanjem vrijednosti tih izravnihplaćanja kod izračunavanja tekućeg ukupnog ZMP-a pojedinečlanice.

Članak 7.

Opće discipline u vezi s domaćom potporom

1.   Svaka članica osigurava da bilo koje mjere domaće potpore u koristpoljoprivrednih proizvođača, a na koje se primjenjuje obveza smanjenja jerzadovoljavaju kriterije navedene u Prilogu 2. ovom Sporazumu, budu u skladus u njemu navedenim odredbama.

2.

(a)

Bilo koja mjera domaće potpore u korist poljoprivrednihproizvođača, uključujući bilo kakvu izmjenu takve mjere, ibilo koja mjera koja se kasnije uvede za koju se ne možedokazati da zadovoljava kriterije iz Priloga 2. ovomSporazumu ili se ne može dokazati da treba biti izuzeta odsmanjenja na temelju bilo koje odredbe ovog Sporazuma,uključuje se prilikom izračunavanja tekućeg ukupnog ZMP-a tečlanice;

(b)

Ako ne postoji obveza o ukupnom ZMP-u u dijelu IV.Obvezujućeg rasporeda pojedine članice, članica ne dajepotporu poljoprivrednim proizvođačima iznad odgovarajućeminimalne razine navedene u stavku 4. članka 6.

DIO V.

Članak 8.

Obveze u vezi s izvoznom konkurencijom

Svaka se članica obvezuje ne davati izvozne subvencije osim u skladu s ovimSporazumom i obvezama navedenim u Obvezujućem rasporedu te članice.

Članak 9.

Obveze u vezi s izvoznim subvencijama

1.   Na sljedeće izvozne subvencije primjenjuju se obveze smanjenjasukladno ovom Sporazumu:

(a)

davanje izravnih subvencija od strane vlada ili njihovihagencija, uključujući plaćanje u naturi poduzeću,industriji, proizvođačima nekog poljoprivrednog proizvoda,zadruzi ili drugoj udruzi takvih proizvođača, ilimarketinškom odboru, ovisno o izvoznom učinku;

(b)

prodaja ili raspolaganje radi izvoza od strane vlada ilinjihovih agencija nekomercijalnim zalihama poljoprivrednihproizvoda po cijeni nižoj od usporedive cijene koja se zasličan proizvod naplaćuje kupcima na domaćem tržištu;

(c)

plaćanja po izvozu nekog poljoprivrednog proizvoda, koja sefinanciraju putem vladinog djelovanja, bez obzira radi li seo terećenju državnog računa, uključujući plaćanja koja sefinanciraju iz prihoda od posebnih pristojbi na određenipoljoprivredni proizvod od kojeg je dobiven izvezeniproizvod;

(d)

davanje subvencija za smanjenje troškova stavljanja natržište vezanog uz izvoz poljoprivrednih proizvoda (osim zalako dostupne savjetodavne i promotivne usluge u vezi sizvozom) uključujući troškove manipulacije, unaprjeđenjakvalitete i ostale troškove prerade i troškove međunarodnogprijevoza i vozarine;

(e)

unutarnji prijevoz i vozarina za izvozne pošiljke, kojeosiguravaju ili odobravaju vlade, uz povoljnije uvjete negoza domaće pošiljke;

(f)

subvencije za poljoprivredne proizvode ovisno o tome kolikosu uključeni u izvozne proizvode.

2.

(a)

Osim ako točka (b) ne predviđa drukčije, razine obveza uvezi s izvoznim subvencijama za svaku godinu unutarrazdoblja primjene, navedene u Obvezujućem rasporedupojedine članice, predstavljaju s obzirom na izvoznesubvencije navedene u stavku 1. ovog članka kakoslijedi:

i.

u slučaju obveza u vezi sa smanjenjemproračunskih izdataka, najvišu razinu rashoda zaone subvencije koje se mogu izdvojiti i potrošitite godine u vezi s tim poljoprivrednim proizvodomili grupom proizvoda; i

ii.

u slučaju obveza u vezi sa smanjenjemkoličine izvoza, maksimalnu količinu nekogpoljoprivrednog proizvoda ili skupine proizvoda zakoje se takve izvozne subvencije mogu dati tegodine;

(b)

U bilo kojoj godini između druge i pete godine razdobljaprimjene, članica može dati izvozne subvencije, spomenute ugore navedenom stavku 1., u određenoj godini iznadodgovarajućih razina godišnje obveze za proizvode iliskupine proizvoda navedene u dijelu IV. Obvezujućegrasporeda te članice, pod uvjetom da:

i.

kumulativni iznos proračunskih izdataka zatakve subvencije, od početka razdoblja primjene doodređene godine, ne prijeđe kumulativne iznosekoji bi bili rezultat punog poštovanja razinaobveza odgovarajućih godišnjih izdataka navedenihu obvezujućem rasporedu članice za više od 3 %razine baznog razdoblja istih proračunskihizdataka;

ii.

kumulativne količine izvoza korištenjemtakvih izvoznih subvencija, od početka razdobljaprimjene do određene godine, ne prijeđukumulativne količine koje bi bile rezultat punogpoštovanja odgovarajućih razina obveza u vezi sgodišnjim količinama navedenih u obvezujućemrasporedu članice za više od 1,75 % količine ubaznom razdoblju; i

iii.

ukupni kumulativni iznosi proračunskihizdataka za takve subvencije i količine kojekoriste takve izvozne subvencije tijekom cijelograzdoblja primjene nisu veće od ukupnog iznosakoji bi bio rezultat punog poštovanjaodgovarajućih razina godišnjih obveza navedenih uObvezujućem rasporedu članice; i

iv.

proračunski izdaci članice za izvoznesubvencije i količine koje imaju korist od takvihsubvencija, pri završetku razdoblja primjene, neiznose više od 64 %, odnosno 79 % razine u baznomrazdoblju 1986. - 1990. Za članice zemlje urazvoju ovi postoci su 76 %, odnosno 86 %.

3.   Obveze u vezi s ograničavanjem povećanja opsega izvoznih subvencijanavedene su u obvezujućim rasporedima.

4.   Tijekom razdoblja primjene ne zahtijeva se da članice zemlje u razvojupreuzmu obveze u vezi s izvoznim subvencijama spomenutim u podstavcima (d) i(e) gore navedenog stavka 1., pod uvjetom da se ne primjenjuju na način kojibi predstavljao izbjegavanje obveze smanjenja.

Članak 10.

Sprečavanje izbjegavanja obveza u vezi s izvoznim subvencijama

1.   Izvozne subvencije koje nisu navedene u članku 9. stavku 1. neće seprimijeniti na način koji vodi ili koji bi mogao dovesti do izbjegavanjaobveza u vezi s izvoznim subvencijama; niti se smiju koristitinekomercijalne transakcije da bi se zaobišle takve obveze.

2.   Članice se obvezuju unaprjeđivati međunarodne discipline kojima seuređuje davanje izvoznih kredita, garancija za izvozne kredite ili programaosiguranja, kao i da nakon dogovora o takvim disciplinama odobravaju izvoznekredite, garancije za izvozne kredite ili programe osiguranja isključivo uskladu s tim dogovorom.

3.   Svaka članica koja tvrdi da bilo koja količina izvoza iznad obveznerazine smanjenja nije subvencionirana, mora dokazati da nije dana nikakvaizvozna subvencija, bez obzira je li navedena u članku 9. ili nije, sobzirom na tu količinu izvoza.

4.   Članice donatori međunarodne pomoći u hrani osiguravaju:

(a)

da davanje međunarodne pomoći u hrani nije izravno ilineizravno vezano za komercijalni izvoz poljoprivrednihproizvoda zemljama primateljicama;

(b)

da transakcije vezane uz međunarodnu pomoć u hrani,uključujući bilateralnu pomoć u hrani koja se unovčava, buduobavljene u skladu s „Načelima raspolaganja viškovima iobvezama konzultacija” organizacije FAO, uključujući, gdjeje to moguće, sustav Uobičajenih zahtjeva marketinga (UZM);i

(c)

da se takva pomoć pruža koliko god je to moguće u potpunobespovratnom obliku ili pod uvjetima koji ne pružaju manjeustupke od onih predviđenih člankom IV. Konvencije o pomoćiu hrani iz 1986. godine.

Članak 11.

Uključeni proizvodi

Ni u kom slučaju subvencija po jedinici uključenog primarnog poljoprivrednogproizvoda ne smije premašiti izvoznu subvenciju po jedinici koja bi bila plaćenaza izvoz primarnog proizvoda kao takvog.

DIO VI.

Članak 12.

Disciplina provođenja zabrane i ograničenja izvoza

1.   Kada bilo koja članica uvodi nove izvozne zabrane ili ograničenja uvezi s hranom prema stavku 2. točki (a) članka XI. GATT-a 1994., ta ječlanica dužna poštovati sljedeće odredbe:

(a)

članica koja uvodi izvozne zabrane ili ograničenja pažljivorazmatra učinak takve zabrane ili ograničenja na sigurnosthrane članica uvoznika;

(b)

prije nego što bilo koja članica uvede izvoznu zabranu iliograničenje, o tome, što je prije moguće, daje obavijestOdboru za poljoprivredu, koja sadrži informaciju o vrsti itrajanju takve mjere, i savjetuje se, na zahtjev, s bilokojom drugom članicom koja je kao uvoznik zainteresirana, osvakom pitanju koje je povezano s tim mjerama. Članica kojauvodi takvu zabranu ili ograničenje izvoza daje, na zahtjevte članice, potrebne informacije.

2.   Odredbe ovog članka ne primjenjuju se ni na jednu članicu zemlju urazvoju, osim ako tu mjeru ne uvodi članica zemlja u razvoju koja jeizvoznik upravo te hrane.

DIO VII.

Članak 13.

Obveza suzdržavanja

Tijekom razdoblja provedbe, neovisno od odredaba GATT-a 1994. i Sporazumao subvencijama i kompenzacijskim mjerama (u daljnjem tekstu ovog člankaSporazum o subvencijama),:

(a)

mjere u vezi s domaćim potporama koje su u potpunom skladu sodredbama Priloga 2. ovom Sporazumu su:

i.

subvencije protiv kojih se ne mogu poduzetimjere u svrhu kompenzacijskih pristojbi (4);

ii.

izuzete od radnji temeljenih na članku XVI.GATT-a 1994. i dijela III. Sporazuma osubvencijama; i

iii.

izuzete od djelovanja na temelju nekršenjaukidanja ili umanjenja pogodnosti carinskihkoncesija koje ostvaruje druga članica premačlanku II. GATT-a 1994. u smislu članka XXII.stavka 1. točke (b) GATT-a 1994.;

(b)

mjere domaće potpore koje su u potpunom skladu s odredbamačlanka 6. ovog Sporazuma, uključujući izravno plaćanje premazahtjevima članka 6. stavka 5., kao što se vidi u obvezujućemrasporedu svake članice, kao i domaća potpora u granicamanajnižih razina i u skladu s člankom 6. stavkom 2. su:

i.

izuzete od primjene kompenzacijskih pristojbi,ako se šteta ili prijetnja nanošenja štete neutvrdi u skladu s člankom VI. GATT-a 1994. idijelom V. Sporazuma o subvencijama, uz obvezusuzdržavanja prilikom započinjanja ispitnogpostupka za uvođenje kompenzacijskepristojbe;

ii.

izuzete od djelovanja temeljenih na stavku 1.članka XVI. GATT-a 1994. ili člancima 5. i 6.Sporazuma o subvencijama, pod uvjetom da takvemjere ne daju veću potporu određenoj robi od onekoja je dogovorena tijekom marketinške godine1992.; i

iii.

izuzete od djelovanja nekršenja ukidanja iliumanjenja pogodnosti carinskih koncesija kojeostvaruje druga članica prema članku II. GATT-a1994., u smislu stavka 1. točke (b) članka XXIII.GATT-a 1994., pod uvjetom da takve mjere ne dajuveću potporu određenoj robi od one dogovorenetijekom marketinške godine 1992.;

(c)

izvozne subvencije koje su u potpunosti usklađene s odredbamadijela V. ovog Sporazuma, što je vidljivo u obvezujućemrasporedu svake članice, su:

i.

predmet primjene kompenzacijskih pristojbi kojese primjenjuju tek nakon što se utvrdi šteta iliprijetnja nanošenja štete zbog količine, učinka nacijene ili posljedica u skladu s člankom VI.GATT-a 1994. i dijela V. Sporazuma o subvencijama,uz obvezu suzdržavanja pri započinjanju bilokakvog ispitnog postupka za uvođenjekompenzacijskih pristojbi; i

ii.

izuzete od djelovanja na temelju članka XVI.GATT-a 1994. ili članaka 3., 5. i 6. Sporazuma osubvencijama.

DIO VIII.

Članak 14.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

Članice su suglasne provoditi Sporazum o primjeni sanitarnih ifitosanitarnih mjera.

DIO IX.

Članak 15.

Poseban i različit tretman

1.   Uvjerene da je različit i povoljniji tretman za članice zemlje u razvojusastavni dio pregovora, poseban i različit tretman se s obzirom na obvezeprimjenjuje u skladu s odgovarajućim odredbama ovog Sporazuma i uvršten je uobvezujuće rasporede o koncesijama i obvezama.

2.   Članice zemlje u razvoju imaju mogućnost primjene obveza u vezi sasmanjenjem u razdoblju do 10 godina. Od najnerazvijenijih zemalja članica netraži se da preuzmu obveze u vezi sa smanjenjem.

DIO X.

Članak 16.

Najnerazvijenije zemlje i zemlje u razvoju koje su neto uvoznicehrane

1.   Razvijene zemlje članice poduzimaju djelovanja predviđene u okviruOdluke o mjerama koje se odnose na moguće negativne učinke programa reformena najnerazvijenije zemlje i zemlje u razvoju koje su neto uvoznicehrane.

2.   Odbor za poljoprivredu prati, na odgovarajući način, provedbu oveOdluke.

DIO XI.

Članak 17.

Odbor za poljoprivredu

Osniva se Odbor za poljoprivredu.

Članak 18.

Nadzor provedbe obveza

1.   Odbor za poljoprivredu prati napredak u provedbi obveza dogovorenih uokviru programa reformi Urugvajske runde.

2.   Postupak praćenja pokreće se na osnovu notifikacija članica u vezi sodređenim pitanjem i u utvrđenim intervalima, kao i na osnovu dokumentacijekoju priprema Tajništvo na zahtjev kako bi se olakšao postupaknadzora.

3.   Osim notifikacija članica prema stavku 2., odmah se notificira svakanova mjera domaće potpore ili izmjena postojeće mjere za koju se tražiloizuzeće od smanjenja. Notifikacija sadrži detalje o novim ili izmijenjenimmjerama i njihovoj usklađenosti s dogovorenim kriterijima navedenim u članku6. ili u Prilogu 2.

4.   Tijekom postupka nadzora, članice pridaju dužnu pažnju utjecaju visokestope inflacije na sposobnost pridržavanja obveza u vezi s domaćim potporamabilo koje članice.

5.   Članice su suglasne održavati godišnje konzultacije u Odboru zapoljoprivredu, a u vezi sa svojim sudjelovanjem u normalnom razvitkusvjetske trgovine poljoprivrednim proizvodima u okviru obveza u vezi sizvoznim subvencijama prema ovom Sporazumu.

6.   Postupak nadzora pruža članicama priliku da pokrenu raspravu o bilokojem pitanju u vezi s primjenom obveza u okviru programa reforma kako jenavedeno u ovom Sporazumu.

7.   Svaka članica može skrenuti pažnju Odboru za poljoprivredu na bilo kojumjeru koju je po njezinom mišljenju druga članica trebalanotificirati.

Članak 19.

Konzultacije i rješavanje sporova

Odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994., kako su razrađene iprimijenjene sukladno Dogovoru o rješavanju sporova, odnose se na konzultacije irješavanje sporova u okviru ovog Sporazuma.

DIO XII.

Članak 20.

Nastavak procesa reforme

Svjesni činjenice da je dugoročni cilj znatno postupno smanjenje potporei zaštite, čiji je konačni rezultat temeljna reforma, proces u tijeku,članice se slažu da pregovori radi nastavka procesa budu započeti godinudana prije kraja razdoblja primjene, uzimajući pri tomu u obzirsljedeće:

(a)

iskustvo stečeno do tog datuma o primjeni obvezasmanjenja;

(b)

učinak obveza smanjenja na svjetsku trgovinu upoljoprivredi;

(c)

netrgovinska pitanja, poseban i različit postupak premačlanicama zemljama u razvoju, i cilj uspostavljanja pravedno itržišno orijentiranog poljoprivrednog trgovinskog sustava idrugi ciljevi i problemi spomenuti u preambuli ovog Sporazuma;i

(d)

daljnje obveze koje su potrebne da bi se postigli gorespomenuti dugoročni ciljevi.

DIO XIII.

Članak 21.

Završne odredbe

1.   Odredbe GATT-a 1994. i ostalih multilateralnih trgovinskih sporazuma uPrilogu 1. A Sporazumu o WTO-u primjenjuju se ovisno o odredbama ovogSporazuma.

2.   Prilozi ovom Sporazumu sastavni su dio ovog Sporazuma.


(1)  Ove mjere uključuju količinska uvozna ograničenja, različite uvoznepristojbe, najniže uvozne cijene, diskrecione uvozne dozvole,necarinske mjere koje se provode putem državnih trgovinskihpoduzeća, dobrovoljna izvozna ograničenja i slične granične mjeredrugačije od uobičajenih carina, bez obzira provode li se te mjereprema posebnim izuzećima za određenu zemlju od odredaba GATT-a1947., ali ne i mjere koje se provode u skladu s odredbama bilanceplaćanja ili drugim općim nepoljoprivrednim odredbama GATT-a 1994.ili drugim multilateralnim trgovinskim sporazumima u Prilogu 1. ASporazuma o WTO-u.

(2)  Referentna cijena na koju se pozivaju odredbe ovogpodstavka je općenito srednja c.i.f. jediničnavrijednost proizvoda ili je inače jedna prikladnacijena u smislu kakvoće proizvoda i njegovog stupnjaobrade. Ona se, u skladu sa svojom početnom svrhom,javno navodi i čini dostupnom tako da druge članicemogu utvrditi dodatnu carinu.

(3)  Kada se domaća potrošnja ne uzima u obzir, primjenjuje se osnovnarazina aktiviranja prema podstavku 46. točka (a).

(4)  „Kompenzacijskepristojbe” iz ovog članka su one izčlanka VI. GATT-a 1994. i dijela V. Sporazuma osubvencijama i kompenzacijskim mjerama.


PRILOG 1.

PROIZVODI NA KOJE SE ODNOSI OVAJ SPORAZUM

1.

Ovaj Sporazum odnosi se na sljedeće proizvode:

i.

HS poglavlja 1 do 24 bez riba i ribljih proizvoda, plus (1)

ii.

HS broj

2905 43

(manitol)

HS broj

2905 44

(sorbitol)

HS glava

3301

(esencijalna ulja)

HS glava

3501 do 3505

(albuminoidalne supstancije, modificirani škrob, ljepila)

HS broj

3809 10

(završni agensi)

HS broj

3823 60

(sorbitol n.e.p.)

HS glave

4101 do 4103

(štavljena i neštavljena koža)

HS glava

4301

(sirova krzna)

HS glave

5001 do 5003

(sirova svila i svileni otpad)

HS glave

5101 do 5203

(vuna i životinjska dlaka)

HS glave

5201 do 5203

(sirovi pamuk, pamučni otpadci i kardirani i češljani pamuk)

HS glava

5301

(sirovi lan)

HS glava

5302

(sirova konoplja)

2.

Gore navedeno ne ograničava broj proizvoda na koje se odnosi Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera.


(1)  Opisi proizvoda u okruglim zagradama ne smatraju se konačnim.


PRILOG 2.

DOMAĆA POTPORA: OSNOVA ZA IZUZEĆE OD OBVEZA SMANJENJA

1.

Mjere domaće potpore za koje se traži izuzeće od obveze smanjenjazadovoljavaju osnovni uvjet, a to je da nemaju nikakav ili tek najmanjinegativni učinak na trgovinu ili na proizvodnju. Stoga, sve mjere zakoje se traži izuzeće zadovoljavaju sljedeće osnovne kriterije:

(a)

potpora o kojoj se radi osigurana je putem vladinogprograma financiranja državnim sredstvima (uključujući ivladina odustajanja od naplate prihoda) bez naplate odpotrošača; i

(b)

potpora o kojoj se radi nema za učinak pružanje potporecijenama proizvođača;

kao i dolje navedene kriterije i uvjete specifične za tu politiku.

Vladini programi usluga

2.   Opće usluge

Politike u ovoj kategoriji uključuju rashode (ili odustajanje od naplate prihoda)u vezi s programima putem kojih se daju usluge ili povlastice poljoprivredi iliseoskoj zajednici. Oni ne uključuju izravno plaćanje proizvođačima iliprerađivačima. Takvi programi, koji uključuju, ali nisu ograničeni na sljedećipopis, udovoljavaju općim kriterijima prema točki 1. kao i uvjetima specifičnimza takve politike kako slijedi:

(a)

istraživanja, uključujući općenita istraživanja, istraživanja uvezi s programima zaštite okoliša, i istraživački programi vezani uzodređene proizvode;

(b)

zaštita od štetočina i bolesti, uključujući općenitu zaštitu odštetočina i bolesti i onu koja je svojstvena za određeni proizvod,kao što su sustavi ranog upozorenja, karantena i uništavanje;

(c)

obrazovne usluge, uključujući mogućnosti općeg i specijalističkogobrazovanja;

(d)

pružanje savjetodavnih usluga, uključujući osiguravanje sredstavakoja olakšavaju prijenos informacija i rezultata istraživanjaproizvođačima i potrošačima;

(e)

inspekcijske službe, uključujući opće inspekcijske službe iinspekciju određenih proizvoda zbog zdravlja, sigurnosti,klasifikacije ili standardizacije;

(f)

marketinške i usluge promocije, uključujući tržišne informacije,savjete i promotivnu djelatnost, vezane uz određene proizvode, alibez izdataka u neodređene svrhe što bi prodavači mogli iskoristitikako bi snizili svoje prodajne cijene ili dali izravne ekonomskepovlastice potrošačima; i

(g)

usluge infrastrukture, uključujući: električnu mrežu, ceste i drugeoblike prometnog povezivanja, opremu tržnica i luka, vodoopskrbu,brane i sustave odvodnje, i infrastrukturne radove vezane uzokolišne programe. U svakom slučaju izdaci se usmjeravaju kosiguravanju ili izgradnji infrastrukturnih objekata i isključujusubvencije za nabavu opreme na farmama osim za opće korisnu mrežukomunalija. Subvencije za inpute ilioperativne troškove ili naplate povlaštenim korisnicima nisuuključene.

3.   Držanje javnih zaliha radi osiguranja hrane (1)

Izdaci (ili odustajanje od naplate prihoda) u vezi s osiguranjem i čuvanjemzaliha proizvoda koji čine sastavni dio programa osiguranja hrane predviđenognacionalnim zakonodavstvom. Ovo može uključivati vladinu pomoć za privatnoskladištenje proizvoda koji su dio takvog programa.

Opseg i sakupljanje takvih zaliha u skladu je s prethodno određenim ciljevimavezanim uz osiguranje hrane. Postupak držanja i raspolaganja zalihamatransparentan je u financijskom smislu. Vlada kupuje hranu po tekućim tržišnimcijenama, dok se prodaja iz tih zaliha obavlja po cijeni koja nije manja odtekuće cijene na domaćem tržištu za taj proizvod i kvalitetu.

4.   Domaća pomoć u hrani (2)

Izdaci (ili odustajanje od naplate prihoda) u vezi s osiguravanjem domaće pomoćiu hrani dijelu stanovništva kojem je potrebna.

Uvjeti za dobivanje pomoći u hrani jasno su definirani i vezani uznutricionističke postavke. Takva pomoć je u obliku izravnog davanja hrane iliosiguravanja sredstava tako da oni koji ispunjavaju uvjete za tu pomoć mogukupiti hranu na tržištu ili po subvencioniranim cijenama. Vlada kupuje hranu potekućim tržišnim cijenama, financiranje i davanje pomoći je transparentno.

5.   Izravno plaćanje proizvođačima

Potpora pružena putem izravnog plaćanja (ili odustajanja od naplate prihoda,uključujući plaćanja u naturi) proizvođačima za koje se traži izuzeće od obvezasmanjenja, zadovoljava osnovne kriterije u gore navedenoj točki 1., kao iposebne kriterije koji se odnose na pojedinačne vrste izravnog plaćanja utočkama 6. do 13. Kad se traži izuzeće od obveze smanjenja za bilo kojupostojeću ili novu vrstu izravnog plaćanja, ali ne za one navedene u točkama 6.do 13., poštuju se kriteriji navedeni u podtočkama (b) do (e) točke 6., poredopćih kriterija navedenih u točki 1.

6.   Potpora koja nije vezana uz dohodak

(a)

Stjecanje uvjeta za takva plaćanja određeno je jasno definiranimkriterijima kao što su prihod, status proizvođača ilizemljoposjednika, upotreba elemenata ili razina proizvodnje udefiniranom i utvrđenom baznom razdoblju.

(b)

Iznos takvih plaćanja u bilo kojoj godini ne smije biti ni u kakvojvezi, ili se temeljiti, na vrsti ili obimu proizvodnje (uključujućibroj uvjetnih grla) kojom se taj proizvođač bavio u nekoj godinikoja slijedi nakon baznog razdoblja.

(c)

Iznos takvih plaćanja u bilo kojoj godini ne smije biti ni u kakvojvezi, ili se temeljiti, na cijenama, domaćim ili međunarodnim,vezanim uz proizvodnju tijekom godine koja slijedi nakon baznograzdoblja.

(d)

Iznos takvih plaćanja u bilo kojoj godini nije ni u kakvoj vezi,niti se temelji, na elementima proizvodnje primijenjenim bilo kojegodine nakon baznog razdoblja.

(e)

Za primanje takvih plaćanja nije potrebna nikakvaproizvodnja.

7.   Sudjelovanje vlade u osiguranju prihoda i u programima osiguranjaminimalnog prihoda

(a)

Stjecanje uvjeta za takva plaćanja određuje gubitak prihoda,uzimajući u obzir samo prihod od poljoprivrede koji je iznad 30 %prosječnog bruto prihoda ili njegov ekvivalent u neto prihodu(isključujući plaćanja iz istih ili sličnih programa) u prethodnomtrogodišnjem razdoblju ili trogodišnji prosjek temeljen naprethodnom petogodišnjem razdoblju, isključujući najviše i najnižestavke. Bilo koji proizvođač koji zadovolji taj uvjet dolazi u obzirza primanje takve potpore.

(b)

Iznos te potpore nadoknađuje manje od 70 % proizvođačevogizgubljenog prihoda u onoj godini u kojoj proizvođač stječe uvjeteza takvu pomoć.

(c)

Iznos svih takvih potpora vezan je samo uz prihod; on nije ni ukakvoj vezi s vrstom ili obimom proizvodnje (uključujući brojuvjetnih grla) kojom se bavi proizvođač; ili s cijenama, domaćim ilimeđunarodnim, koje se odnose na takvu proizvodnju; ili sprimijenjenim elementima proizvodnje.

(d)

Kada proizvođač u istoj godini primi potporu prema ovom stavku iprema točki 8. (potpora u slučaju prirodnih nepogoda), ukupni iznostakvih plaćanja manji je od 100 % proizvođačevog ukupnoggubitka.

8.   Plaćanja (izravna ili putem financijskog učešća vlade u programuosiguravanja usjeva) za potporu u slučaju elementarnihnepogoda

(a)

Stjecanje uvjeta za takva plaćanja moguće je samo nakon formalnogpriznanja vlade da se elementarna ili slična nepogoda (uključujućiepidemiju bolesti, najezdu štetočina, nuklearnu nesreću, rat nadržavnom području članice) dogodila ili se događa; i određuje gagubitak proizvodnje koji premašuje 30 % prosječne proizvodnje uprethodnom trogodišnjem razdoblju ili trogodišnji prosjek temeljenna prethodnom petogodišnjem razdoblju, isključujući najvišu inajnižu stavku.

(b)

Plaćanja u slučaju nepogode daje se samo radi gubitka prihoda,stoke (uključujući plaćanja u vezi s veterinarskom potporom), zemljeili drugih elemenata proizvodnje zbog spomenute elementarnenepogode.

(c)

Plaćanja ne kompenziraju više od ukupnog troška naknade takvihgubitaka i ne zahtijeva specifikaciju vrste i količine budućeproizvodnje.

(d)

Plaćanja tijekom nepogode ne premašuju razinu potrebnu zasprečavanje ili ublaživanje daljnjeg gubitka prema gore navedenomkriteriju (b).

(e)

Kad proizvođač primi u istoj godini plaćanja prema ovoj točki iprema točki 7. (osiguranje prihoda i programi socijalne potpore),ukupni iznos takvih plaćanja manji je od 100 % proizvođačevogukupnog gubitka.

9.   Potpora za strukturnu prilagodbu putem programa povlačenjaproizvođača iz proizvodnje

(a)

Stjecanje uvjeta za takva plaćanja određuje se s obzirom na jasnodefinirane kriterije u programima čija je namjena olakšatipovlačenje osoba koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom zatržište, ili njihov prelazak u nepoljoprivredne djelatnosti.

(b)

Plaćanja su uvjetovana bitnim i trajnim povlačenjem izpoljoprivredne proizvodnje za tržište.

10.   Potpora za strukturnu prilagodbu putem programa povlačenjaresursa

(a)

Stjecanje uvjeta za takva plaćanja određuje se prema jasnodefiniranim kriterijima u programima namijenjenim povlačenju zemljeili drugih sredstava, uključujući stoku, iz poljoprivredneproizvodnje za tržište.

(b)

Plaćanja su uvjetovana povlačenjem zemlje iz poljoprivredneproizvodnje za tržište na najmanje tri godine, a u slučaju stokeuvjetovana su njenim klanjem ili definitivnim trajnimuklanjanjem.

(c)

Plaćanja ne zahtijevaju ni specificiraju bilo kakvu alternativnuupotrebu te zemlje ili drugih sredstava što ih podrazumijevaproizvodnja poljoprivrednih proizvoda za tržište.

(d)

Plaćanja nisu vezana uz vrstu ili količinu proizvodnje ili uzcijene, domaće ili međunarodne, u vezi s proizvodnjom koja seobavlja uporabom zemlje ili drugih sredstava koja su ostala uproizvodnji.

11.   Potpora za strukturnu prilagodbu putem investicijske pomoći

(a)

Stjecanje uvjeta za takva plaćanja određuje se javno definiranimkriterijima u vladinim programima čija je namjena potporafinancijskom ili fizičkom restrukturiranju proizvođačkog poslovanjakao odgovor na objektivno dokazan strukturalno nepovoljni položaj.Stjecanje uvjeta za takve programe može se također zasnivati najasno definiranom vladinom programu reprivatizacije poljoprivrednogzemljišta.

(b)

Iznos takvih plaćanja u bilo kojoj godini nije u vezi ili se nezasniva na vrsti ili opsegu proizvodnje (uključujući broj uvjetnihgrla) kojom se bavi proizvođač u bilo kojoj godini nakon baznograzdoblja, osim ako drukčije nije predviđeno dolje navedenimkriterijem (e).

(c)

Iznos takvih plaćanja u bilo kojoj godini nije u vezi ili se nezasniva na cijenama, domaćim ili međunarodnim, koje se odnose nabilo kakvu proizvodnju bilo koje godine nakon baznograzdoblja.

(d)

Plaćanja se obavljaju samo u roku potrebnom za realizacijuinvesticije za koju su osigurana.

(e)

Plaćanjima se ne uvjetuje ili na bilo koji način određuje kojepoljoprivredne proizvode trebaju proizvoditi primatelji, ali se odnjih može tražiti da ne proizvode određeni proizvod.

(f)

Plaćanja se ograničavaju na iznos potreban da se nadoknadestrukturni nedostaci.

12.   Plaćanja u okviru okolišnih programa

(a)

Stjecanje uvjeta za takva plaćanja određuje se prema jasnodefiniranim vladinim programima za zaštitu ili očuvanje okoliša iovisi o ispunjenju posebnih uvjeta u okviru vladinog programa,uključujući uvjete vezane uz proizvodne metode ili inpute.

(b)

Iznos plaćanja ograničava se na izvanredne troškove ili gubitakprihoda nastalih zbog pridržavanja vladinog programa.

13.   Plaćanja u okviru programa regionalne pomoći

(a)

Stjecanje uvjeta za takva plaćanja ograničava se na proizvođače uregijama s nepovoljnim uvjetima. Svaka takva regija mora biti jasnoodređeno i granicama definirano zemljopisno područje s gospodarskimi upravnim identitetom kojeg je moguće definirati i za kojeg se držida je u nepovoljnom položaju na temelju neutralnih i objektivnihkriterija koji su jasno navedeni u zakonu ili propisu i pokazuju dateškoće te regije ne proizlaze samo iz privremenih okolnosti.

(b)

Iznos takvih plaćanja u bilo kojoj godini ne smije biti u vezi, ilise zasnivati, na vrsti ili opsegu proizvodnje (uključujući brojuvjetnih grla) kojom se bavi proizvođač bilo koje godine nakonbaznog razdoblja, osim u svrhu smanjenja te proizvodnje.

(c)

Iznos takvih plaćanja u bilo kojoj godini ne smije biti u vezi, ilise temeljiti, na cijenama, domaćim ili međunarodnim, koje se odnosena proizvodnju godine koja slijedi nakon baznog razdoblja.

(d)

Plaćanja su dostupna samo proizvođačima u regijama koje ispunjavajuuvjete, ali su općenito dostupna svim proizvođačima u takvimregijama.

(e)

Kada su vezana uz faktore proizvodnje, plaćanja se obavljaju poregresivnoj stopi iznad razine praga tog elementa.

(f)

Plaćanja se ograničavaju na izvanredne troškove ili gubitak prihodanastalih zbog obavljanja poljoprivredne proizvodnje u utvrđenimpodručjima.


(1)  Za potrebe stavka 3. ovog Priloga, vladini programi držanjazaliha za osiguranje hrane u zemljama u razvoju čije jeposlovanje transparentno i obavlja se u skladu sa službenoobjavljenim objektivnim kriterijima ili uputama, smatra sesukladnim odredbama ovog stavka, što se odnosi i na programeu okviru kojih se zalihe hrane u svrhu osiguranja nabavljajui puštaju u prodaju po administrativnim cijenama, poduvjetom da razlika između nabavne cijene i vanjskereferentne cijene bude uračunata u ZMP.

(2)  U svrhu stavaka 3. i 4 ovog Priloga, osiguravanje hrane posubvencioniranim cijenama u svrhu zadovoljavanja potreba zahranom gradskog i seoskog siromašnog stanovništva u zemljamau razvoju na redovitoj osnovi po razumnim cijenama smatra seu skladu s odredbama ovog stavka.


PRILOG 3.

DOMAĆA POTPORA: IZRAČUNAVANJE ZBIRNE MJERE POTPORE

1.

Podložno odredbama članka 6., zbirna mjera potpore (ZMP) izračunava se na temelju određenog proizvoda za svaki osnovni poljoprivredni proizvod koji prima potporu tržišnoj cijeni, neizuzeta izravna plaćanja ili bilo koju drugu subvenciju koja nije izuzeta iz obveze smanjenja („ostali programi neizuzeća od obveza”). Potpora koja nije vezana uz određeni proizvod uračunava se u proizvodno nespecifičan ZMP izražen u ukupnom novčanom iznosu.

2.

Subvencije navedene u točki 1. uključuju proračunske rashode i odustajanje od naplate prihoda od strane vlada ili njihovih zastupnika.

3.

Potpora na nacionalnoj i nižoj razini uključena je.

4.

Posebni poljoprivredni porezi i pristojbe koje plaćaju proizvođači odbijaju se od ZMP-a.

5.

ZMP izračunat prema dolje navedenom opisu za bazno razdoblje čini baznu razinu za primjenu obveze smanjenja u vezi s domaćim potporama.

6.

Za svaki osnovni poljoprivredni proizvod treba se utvrditi poseban ZMP, izražen u ukupnom novčanom iznosu.

7.

ZMP se izračunava što bliže mjestu prve prodaje određenog osnovnog poljoprivrednog proizvoda. Mjere usmjerene na poljoprivredne prerađivače uključene su u obimu u kojem takve mjere koriste proizvođačima osnovnih poljoprivrednih proizvoda.

8.

Potpora tržišnoj cijeni: potpora tržišnoj cijeni izračunava se koristeći razliku između fiksne vanjske referentne cijene i primijenjene administrativne cijene pomnožene s količinom proizvodnje koja ima uvjete za primanje primijenjene administrativne cijene. Proračunska plaćanja u svrhu održavanja te razlike, kao što su kupovina ili troškovi skladištenja, nisu uključena u ZMP.

9.

Fiksna vanjska referentna cijena temelji se na godinama od 1986. do 1988. i općenito je prosječna jedinična f.o.b. cijena za osnovni poljoprivredni proizvod u zemlji koja je pretežni uvoznik i prosječna jedinična c.i.f. vrijednost za osnovni poljoprivredni proizvod u zemlji koja je pretežni uvoznik u baznom razdoblju. Fiksna referentna cijena može se prilagoditi za razlike u kvaliteti prema potrebi.

10.

Izravna plaćanja koja se ne izuzimaju od obveza: izravna plaćanja koja se ne izuzimaju od obveza koje zavise o razlici cijena računaju se bilo upotrebom razlike između fiksne referentne cijene i primijenjene propisane cijene pomnožene s količinom proizvodnje koja je prikladna da primi propisane cijene, ili upotrebom proračunskih izdataka.

11.

Fiksna referentna cijena temelji se na godinama od 1986. do 1988. i općenito je stvarna cijena koja se upotrebljava za određivanje iznosa plaćanja.

12.

Izravna plaćanja koja se ne izuzimaju od obveza, a koja se te melje na ostalim elementima a ne na cijeni, mjere se proračunskim izdacima.

13.

Ostale mjere koje se ne izuzimaju od obveze, uključujući investicijske subvencije za inpute i ostale mjere kao što su mjere za smanjenje troškova marketinga: vrijednost takvih mjera mjeri se pomoću vladinih proračunskih izdataka ili, tamo gdje upotreba proračunskih izdataka ne održava puni obim subvencije, osnova za računanje subvencije je razlika između cijene subvencionirane robe ili usluga i reprezentativne tržišne cijene za sličnu robu ili uslugu pomnoženu s količinom robe ili usluge.


PRILOG 4.

DOMAĆA POTPORA: IZRAČUNAVANJE EKVIVALENTNE MJERE POTPORE

1.

Podložno odredbama članka 6., ekvivalentne se mjere potpore izračunavaju s obzirom na sve osnovne poljoprivredne proizvode gdje postoji potpora tržišnoj cijeni prema definiciji u Prilogu 3., ali za koje izračunavanje te komponente ZMP-a nije moguće. Za takve proizvode bazna razina za primjenu obveza u vezi sa smanjenjem domaće potpore sastoji se od komponente potpore tržišnoj cijeni izražene u obliku ekvivalentne mjere potpore prema dolje navedenoj točki 2., kao i od bilo kojih izravnih plaćanja koja se ne izuzimaju od obveza i ostalih subvencija, koje se procjenjuju u skladu s niže navedenom točkom 3. Potpora na nacionalnoj i nižim razinama uključena je.

2.

Ekvivalentne mjere potpore predviđene stavkom 1. izračunavaju se na posebnoj osnovi za svaki proizvod za sve osnovne poljoprivredne proizvode što je bliže moguće mjestu prve prodaje koja dobiva potporu tržišne cijene i za koju izračunavanje potpore tržišne cijene, komponente ZMP-a nije moguće. Za te osnovne poljoprivredne proizvode ekvivalentne mjere potpore tržišne cijene dobivaju se upotrebom primijenjenih propisanih cijena i količinom proizvodnje prikladnom da primi tu cijenu ili, gdje to nije moguće, na osnovu proračunskih izdataka kojima se održava proizvođačeva cijena.

3.

Kad osnovni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni točkom 1. primaju izravna plaćanja koja se ne izuzimaju od obveza ili bilo koju drugu subvenciju namijenjenu određenom proizvodu koja nije izuzeta od obveze smanjenja, osnova za ekvivalentnu mjeru potpore s obzirom na te mjere je izračunavanje kao i za odgovarajuće komponente ZMP-a (obuhvaćeno točkama 10. do 13. Priloga 3).

4.

Ekvivalentna mjera potpore računa se na osnovu iznosa subvencije što bliže mjestu prve prodaje osnovnog poljoprivrednog proizvoda. Mjere usmjerene na prerađivače poljoprivrednih proizvoda su uključene u obimu u kojem takve mjere koriste proizvođačima osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Posebni poljoprivredni porezi ili pristojbe koje plaćaju proizvođači smanjuju ekvivalentne mjere potpore za odgovarajući iznos.


PRILOG 5.

POSEBNI POSTUPAK IZ ČLANKA 4. STAVKA 2

Odjeljak A

1.

Odredbe stavka 2. članka 4. ne primjenjuju se stupanjem na snaguSporazuma o WTO-u na bilo koji osnovni poljoprivredni proizvod i njegoveprerađene i/ili pripremljene proizvode („označene proizvode”) s obzirom na kojesljedeći uvjeti trebaju biti ispunjeni (u daljnjem tekstu pod nazivom„posebnipostupak”):

(a)

da je uvoz označenih proizvoda iznosio manje od 3 %odgovarajuće domaće potrošnje u baznom razdoblju od1986. do 1988. godine („baznorazdoblje”);

(b)

da nikakve izvozne subvencije nisu dane od početkabaznog razdoblja za označene proizvode;

(c)

da se učinkovite mjere ograničavanja proizvodnjeprimjenjuju na primarni poljoprivredni proizvod;

(d)

da su takvi proizvodi označeni oznakom „ST-Dodatak5.” u odjeljku I-B u dijelu I.Obvezujućeg rasporeda pojedine članice koji je priloženProtokolu iz Marakeša, kao predmet posebnog postupkakoji održava elemente van trgovinskih pitanja kao što jeosiguranje hrane i zaštita okoliša; i

(e)

da minimalne mogućnosti za pristup s obzirom naoznačeni proizvod odgovaraju, kao što je navedeno uodjeljku I-B u dijelu I. Obvezujućeg rasporeda članice,4 % domaće potrošnje označenog proizvoda u baznomrazdoblju od početka prve godine razdoblja primjene i dasu, nakon toga, povećane za 0,8 % odgovarajuće domaćepotrošnje godišnje u baznom razdoblju za preostalorazdoblje primjene.

2.

Na početku bilo koje godine u razdoblju primjene, članica može prestatiprimjenjivati posebni postupak s obzirom na označene proizvode,djelujući u skladu s odredbama točke 6. U tom slučaju članica održavaminimalne mogućnosti pristupa koje su već na snazi u to vrijeme ipovećava minimalne mogućnosti pristupa za 0,4 % odgovarajuće domaćepotrošnje godišnje u baznom razdoblju za ostatak razdoblja primjene.Nakon toga, razina minimalnih mogućnosti pristupa u završnoj godinirazdoblja primjene, koja je rezultat ove formule, održava se uobvezujućem rasporedu članice.

3.

Svi pregovori o tome treba li posebni tretman nastaviti prema točki 1.nakon isteka razdoblja primjene završeni su unutar vremenskog okvirasamog razdoblja primjene kao dio pregovora spomenutih u članku 20. ovogSporazuma, uzimajući u obzir elemente netrgovinskih pitanja.

4.

Ako bude dogovoreno, kao rezultat pregovora spomenutih u točki 3., dačlanica može nastaviti primjenjivati posebni tretman, ta članica dajedodatne i prihvatljive koncesije koje se također dogovaraju tijekom tihpregovora.

5.

Kada se posebni tretman ne nastavlja na kraju razdoblja primjene, tačlanica provodi odredbe točke 6. U takvom slučaju, po isteku razdobljaprimjene, minimalne mogućnosti pristupa za označene proizvode održavajuse na razini od 8 % odgovarajuće domaće potrošnje u baznom razdoblju uobvezujućem rasporedu te članice.

6.

Mjere na granici, osim uobičajenih carina, koje su na snazi za označeneproizvode su u skladu s odredbama članka 4. stavka 2. i to važećim odpočetka one godine u kojoj se posebni postupak prestaje primjenjivati.Na takve proizvode primjenjuju se uobičajene carine, koje su obvezujućeu rasporedu članice i primjenjuju se od početka godine u kojoj posebnipostupak prestaje važiti, i onda prema takvim stopama kakve bi se bileprimijenile da je smanjenje od 15 % bilo uvedeno u trajanju razdobljaprimjene u jednakim godišnjim ratama. Te carine utvrđuju se na osnovucarinskih ekvivalenata koji se izračunavaju u skladu s uputama navedenimu privitku ovog Priloga.

Odjeljak B

7.

Odredbe članka 4. stavka 2. također se ne primjenjuju stupanjem nasnagu Sporazuma o WTO-u na osnovni poljoprivredni proizvod koji jedominantna standardna hrana u tradicionalnoj ishrani članice zemlje urazvoju i u vezi s njim trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti, poredonih navedenih u točki 1. podtočka (a) do točke 1. podtočka (d), i uobimu u kojem se odnose na te proizvode:

(a)

da minimalne mogućnosti pristupa s obzirom na teproizvode, kako je navedeno u odjeljku I-B u dijelu I.Obvezujućeg rasporeda te članice zemlje u razvoju,odgovaraju 1 % domaće potrošnje tog proizvoda u baznomrazdoblju od početka prve godine razdoblja primjene ipovećavaju se u jednakim godišnjim ratama na 2 %odgovarajuće domaće potrošnje u baznom razdoblju napočetku pete godine razdoblja primjene. Od početka šestegodine razdoblja primjene, minimalne mogućnosti pristupas obzirom na te proizvode odgovaraju 2 % odgovarajućedomaće potrošnje u baznom razdoblju i povećavaju se ujednakim godišnjim ratama na 4 % odgovarajuće domaćepotrošnje u baznom razdoblju od početka desete godine.Nakon toga, razina minimalnih mogućnosti pristupaproizišla iz ove formule održava se u obvezujućemrasporedu te članice zemlje u razvoju;

(b)

da su prikladne mogućnosti za pristup tržištu osiguraneza druge proizvode u okviru ovog Sporazuma.

8.

Bilo kakvi pregovori o tome može li se nastaviti posebni postupak, kaošto je navedeno u točki 7., nakon isteka desete godine od početkarazdoblja primjene, započinju i završavaju do isteka te iste desetegodine od početka razdoblja primjene.

9.

Ako je dogovoreno kao rezultat pregovora spomenutih u točki 8. dačlanica može nastaviti primjenjivati posebni postupak, ta članica dajedodatne i prihvatljive koncesije, također dogovorene na timpregovorima.

10.

U slučaju da se posebni postupak prema točki 7. ne nastavi nakon desetegodine od početka razdoblja primjene, na te proizvode primjenjuju seredovne carine utvrđene na osnovi carinskog ekvivalenta koji seizračunava u skladu s uputama navedenim u privitku ovog Priloga, koje suobvezujuće u rasporedu članice. Po ostalim pitanjima, primjenjuju seodredbe točke 6., kako su izmijenjene odgovarajućim posebnim irazličitim tretmanom odobrenim članicama zemljama u razvoju u okviruovog Sporazuma.

Dodatak Prilogu 5.

Upute za izračunavanje carinskih ekvivalenata za posebnu namjenu navedenih u točkama 6. i 10. ovog Priloga

1.

Carinski ekvivalenti, bilo da su izraženi ad valorem ili posebnim stopama, izračunavaju se pomoću stvarne razlike između unutarnjih i vanjskih cijena na transparentan način. Koriste se podaci za razdoblje od 1986. do 1988. Carinski ekvivalenti:

(a)

primarno se utvrđuju na četveroznamenkastoj razini HS-a;

(b)

utvrđuju se na šesteroznamenkastoj ili još točnijoj razini HS-a gdje to bude prikladno;

(c)

općenito se utvrđuju za obrađene i/ili pripremljene proizvode množenjem posebnog carinskog ekvivalenta (posebnih carinskih ekvivalenata) za primarni poljoprivredni proizvod (za primarne poljoprivredne proizvode) s dijelom (dijelovima) u obliku vrijednosti ili u fizičkom obliku prema tome što je prikladno za primarni poljoprivredni proizvod (primarne poljoprivredne proizvode) u obrađenim i/ili pripremljenim proizvodima, i uzimaju se u obzir, gdje je to potrebno, bilo koji dodatni element koji trenutačno pruža zaštitu industriji.

2.

Vanjske cijene su općenito stvarne prosječne jedinične c.i.f. vrijednosti za zemlje uvoznice. Tamo gdje prosječne jedinične c.i.f. vrijednosti nisu dostupne ili prikladne vanjske cijene su:

(a)

prikladne prosječne jedinične c.i.f. vrijednosti bliske zemlje; ili

(b)

procijenjene iz prosječne jedinične f.o.b. vrijednosti jednog prikladnog većeg izvoznika (prikladnih većih izvoznika) i prilagođene dodavanjem procjene troškova osiguranja, vozarine i drugih troškova u vezi s time zemlji izvoznici.

3.

Vanjske cijene su općenito pretvorene u domaću valutu pomoću godišnjeg prosječnog tržišnog deviznog tečaja za isto razdoblje kao i podatak o cijeni.

4.

Unutrašnja cijena općenito je reprezentativna cijena na veliko na domaćem tržištu ili procjena takve cijene ako odgovarajući podatci nisu dostupni.

5.

Početni carinski ekvivalenti mogu biti prilagođeni, ako je to potrebno, kako bi se uzele u obzir razlike u kvaliteti ili raznolikost pomoću odgovarajućeg koeficijenta.

6.

Kada je carinski ekvivalent kao rezultat ovih uputa negativan ili niži od tekuće obvezne stope, početni carinski ekvivalent može se odrediti na razini tekuće obvezne stope ili na osnovi nacionalne ponude tog proizvoda.

7.

Kada se izvrši prilagodba prema razini carinskog ekvivalenta koja bi bila proizišla iz spomenutih uputa, članica, na zahtjev, prihvaća konzultacije s ciljem postizanja prikladnih rješenja.


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

47


21994A1223(05)


L 336/40

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O PRIMJENI SANITARNIH I FITOSANITARNIH MJERA

ČLANICE,

Potvrđujući da se nijednu članicu ne bi trebalo spriječiti u donošenju ili provedbi mjerapotrebnih za zaštitu života ljudi, životinja i biljaka ili njihovog zdravlja, poduvjetom da se te mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo samovoljneili neopravdane diskriminacije između članica u kojem prevladavaju isti uvjeti iliprikriveno ograničavanje međunarodne trgovine;

Želeći poboljšati zdravlje ljudi, životinja i fitosanitarne uvjete svih članica;

Primjećujući da se sanitarne i fitosanitarne mjere često primjenjuju na osnovibilateralnih sporazuma ili protokola;

Želeći uspostaviti multilateralni okvir pravila i disciplina kojim bi se rukovodiorazvitak, donošenje i provedba sanitarnih i fitosanitarnih mjera uz njihov minimalninegativni učinak na trgovinu;

Prepoznajući da međunarodne norme, upute i preporuke mogu dati važan doprinos u tomsmislu;

Želeći potaknuti primjenu usklađenih sanitarnih i fitosanitarnih mjera među članicama naosnovi međunarodnih normi, uputa i preporuka što su ih razradile odgovarajućemeđunarodne organizacije, uključujući Povjerenstvo Codex Alimentarius, Međunarodni uredza epizootije i odgovarajuće međunarodne i regionalne organizacije koje djeluju u okviruMeđunarodne konvencije o zaštiti bilja, ne zahtijevajući pri tom od članica da promijenesvoju razinu zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i bilja;

Prepoznajući da članice zemlje u razvoju mogu naići na posebne teškoće pri provođenjusanitarnih i fitosanitarnih mjera članica uvoznica, i kao posljedica toga na otežanpristup tržištu, kao i u izradi i primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera na svomvlastitom državno područje, a želeći im u tom smislu pomoći u njihovim nastojanjima;

Želeći stoga razraditi pravila za primjenu odredaba GATT-a iz 1994. godine koje se odnosena uporabu sanitarnih i fitosanitarnih mjera, posebice odredbe članka XX. točke (b) (1);

SPORAZUMNE SU:

Članak 1.

Opće odredbe

1.   Ovaj se Sporazum odnosi na sanitarne i fitosanitarne mjere koje mogu,izravno ili neizravno, utjecati na međunarodnu trgovinu. Te mjere se razvijaju iprimjenjuju u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

2.   U smislu ovog Sporazuma primjenjuju se definicije iz Priloga A.

3.   Prilozi čine sastavni dio ovog Sporazuma.

4.   Ništa u ovom Sporazumu ne utječe na prava članica u okviru Sporazuma otehničkim preprekama trgovini s obzirom da te mjere nisu predmet ovogSporazuma.

Članak 2.

Osnovna prava i obveze

1.   Članice imaju pravo poduzimati sanitarne i fitosanitarne mjere potrebne zazaštitu života i zdravlja ljudi, životinja i bilja, pod uvjetom da su te mjere uskladu s odredbama ovog Sporazuma.

2.   Članice osiguravaju da se bilo koja sanitarna ili fitosanitarna mjeraprimjenjuje samo u onom obimu koji je potreban radi zaštite života ili zdravljaljudi, životinja ili bilja, da se temelji na znanstvenim načelima i da se neprovodi ako ne postoji dostatan znanstveni dokaz, osim u slučaju predviđenomčlankom 5. stavkom 7.

3.   Članice osiguravaju da njihove sanitarne i fitosanitarne mjere ne dovode dosamovoljne i neopravdane diskriminacije među članicama kod kojih prevladavajuisti ili slični uvjeti, uključujući i između vlastitog državnog područja i onogdrugih članica. Sanitarne i fitosanitarne mjere ne primjenjuju se na način kojibi bio predstavljao prikriveno ograničenje međunarodne trgovine.

4.   Sanitarne i fitosanitarne mjere koje su u skladu s odgovarajućim odredbamaovog Sporazuma smatraju se sukladnim s obvezama članica u okviru odredaba GATT-aiz 1994. godine koje se odnose na primjenu sanitarnih ili fitosanitarnih mjera,naročito odredaba članka XX. točke (b).

Članak 3.

Usklađivanje

1.   Kako bi uskladile svoje sanitarne i fitosanitarne mjere na što široj osnovi,članice temelje svoje sanitarne ili fitosanitarne mjere na međunarodnim normama,uputama ili preporukama, kada one postoje, osim ako nije drukčije određeno ovimSporazumom, a posebno stavkom 3.

2.   Sanitarne i fitosanitarne mjere koje su u skladu s međunarodnim normama,uputama ili preporukama smatraju se nužnim za zaštitu životinja i zdravljaljudi, životinja ili bilja, i smatra se da su u skladu s odgovarajućim odredbamaovog Sporazuma i GATT-a iz 1994. godine.

3.   Članice mogu uvesti ili provoditi sanitarne ili fitosanitarne mjere kojevode višoj razini sanitarne ili fitosanitarne zaštite nego što bi se postiglomjerama temeljenim na odgovarajućim međunarodnim normama, uputama ilipreporukama, ako postoji znanstveno opravdanje, ili kao posljedica razinesanitarne ili fitosanitarne zaštite koju članica smatra prikladnom premaodgovarajućim odredbama članka 5. stavak 1. do 8. (2) Bez obzira na gore navedeno, sve mjere koje imaju za posljedicu drukčijurazinu sanitarne ili fitosanitarne zaštite od one koja bi se postigla mjeramatemeljenim na međunarodnim normama, uputama ili preporukama ne smatraju seneusklađenima s bilo kojom drugom odredbom ovog Sporazuma.

4.   Članice djeluju aktivno, u granicama svojih mogućnosti, u odgovarajućimmeđunarodnim organizacijama i njihovim pomoćnim tijelima, naročito uPovjerenstvu Codex Alimentarius, u Međunarodnom uredu za epizootije, i umeđunarodnim i regionalnim organizacijama koje djeluju u okviru Međunarodnekonvencije o zaštiti bilja, kako bi unaprijedile u okviru tih organizacijarazvitak i periodičnu kontrolu normi, uputa i preporuka s obzirom na sve aspektesanitarnih i fitosanitarnih mjera.

5.   Odbor za sanitarne i fitosanitarne mjere predviđen člankom 12. stavcima 1. i4. (u daljnjem tekstu ovog Sporazuma: „Odbor”), razrađuje postupak praćenja procesa međunarodnog usklađivanja i u tomsmislu koordinira nastojanja s tim u vezi s odgovarajućim međunarodnimorganizacijama.

Članak 4.

Ekvivalentnost

1.   Članice prihvaćaju sanitarne ili fitosanitarne mjere drugih članica kaoekvivalentne, čak i ako se te mjere razlikuju od njihovih vlastitih ili od onihkoje primjenjuju ostale članice koje trguju istim proizvodom, ako članicaizvoznica objektivno dokaže članici uvoznici da njene mjere postižu odgovarajućurazinu sanitarne ili fitosanitarne zaštite članice uvoznice. U tu svrhu članiciuvoznici, na zahtjev, omogućuje se pristup radi inspekcije, testiranja i ostalihmjerodavnih postupaka.

2.   Članice, na zahtjev, započinju konzultacije s ciljem postizanja bilateralnihi multilateralnih sporazuma o priznavanju ekvivalentnosti određenih sanitarnihili fitosanitarnih mjera.

Članak 5.

Procjena opasnosti i određivanje odgovarajuće razine sanitarne ilifitosanitarne zaštite

1.   Članice osiguravaju da se njihove sanitarne ili fitosanitarne mjere temeljena procjeni, prema okolnostima, opasnosti za život i zdravlje ljudi, životinja ibilja, uzimajući u obzir metode procjene opasnosti koje su razradileodgovarajuće međunarodne organizacije.

2.   Pri procjeni opasnosti, članice uzimaju obzir dostupne znanstvene dokaze;odgovarajuće metode obrade i proizvodnje; odgovarajuće inspekcije, uzorkovanja itestiranja; pretežnost određenih bolesti ili štetočina; postojanje područja bezštetočina ili bolesti, odgovarajuće ekološke uvjete i uvjete okoliša; karantenui druge postupke.

3.   Pri procjeni opasnosti za život i zdravlje životinja i bilja i priodređivanju mjera koje treba primijeniti da bi se postigla odgovarajuća razinasanitarne ili fitosanitarne zaštite od takve opasnosti, članice uzimaju u obzirkao važne ekonomske čimbenike sljedeće: potencijalnu štetu u smislu gubitkaproizvodnje ili prodaje u slučaju ulaska, udomljenja ili širenja štetočine ilibolesti; troškove kontrole ili uništavanja na državnom području članiceuvoznice; i isplativost alternativnih pristupa ograničavanju opasnosti.

4.   Članice bi trebale, pri odlučivanju o prikladnoj razini sanitarne ilifitosanitarne zaštite, voditi računa o cilju minimalnog negativnog učinka natrgovinu.

5.   S ciljem postizanja dosljednosti u primjeni koncepcije odgovarajuće razinesanitarne i fitosanitarne zaštite ljudskog života i zdravlja ili života izdravlja životinja i bilja, svaka članica izbjegava samovoljne ili neopravdanerazlike u razinama koje smatra prikladnim u različitim situacijama, ako takverazlike vode diskriminaciji ili prikrivenom ograničavanju međunarodne trgovine.Članice surađuju u okviru Odbora, u skladu s člankom 12. stavcima 1., 2. i 3.,kako bi izradile upute za unapređenje praktične primjene ove odredbe. Pri izradiuputa, Odbor uzima u obzir sve važne čimbenike, uključujući izuzetno značenjeopasnosti po ljudsko zdravlje kojoj se ljudi svojevoljno izlažu.

6.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. stavka 2., pri uvođenju ili provedbisanitarnih ili fitosanitarnih mjera u svrhu postizanja odgovarajuće razinesanitarne ili fitosanitarne zaštite, članice vode računa da te mjere ne budu utrgovinskom smislu restriktivnije nego što je potrebno da bi postigleodgovarajuću razinu sanitarne ili fitosanitarne zaštite, uzimajući u obzirtehničku i ekonomsku izvedivost (3).

7.   U slučajevima kada su odgovarajući znanstveni dokazi nedovoljni, članicamože privremeno uvesti sanitarne ili fitosanitarne mjere na osnovu odgovarajućihdovoljnih informacija, uključujući one kojima raspolažu odgovarajuće međunarodneorganizacije, kao i na osnovu sanitarnih ili fitosanitarnih mjera kojeprimjenjuju ostale članice. U takvim okolnostima, članice traže dodatneinformacije kako bi objektivnije procijenile opasnosti, kao i kontrolusanitarnih ili fitosanitarnih mjera u razumnom roku.

8.   Kad članica s razlogom vjeruje da je određena sanitarna ili fitosanitarnamjera koju je uvela ili provodi druga članica ograničavajuća, ili potencijalnoograničavajuća, po njezin izvoz i da se ta mjera ne temelji na odgovarajućimmeđunarodnim normama, uputama ili preporukama, ili takve norme, upute ilipreporuke ne postoje, od članice koja provodi tu mjeru može se zahtijevati daobjasni razloge za takvu sanitarnu ili fitosanitarnu mjeru i ona tom zahtjevumora udovoljiti.

Članak 6.

Prilagodba regionalnim uvjetima, uključujući područja bez štetočina ili bolestii područja s niskom razinom štetočina i bolesti

1.   Članice osiguravaju da njihove sanitarne ili fitosanitarne mjere buduprilagođene sanitarnim ili fitosanitarnim svojstvima tog područja - bilo da seradi o zemlji, dijelu zemlje, ili o svim ili nekim dijelovima nekoliko zemalja -iz kojih proizvod potječe i kojima je proizvod namijenjen. Pri procjenisanitarnih ili fitosanitarnih svojstava regije, članice uzimaju u obzir, izmeđuostalog, stupanj prisutnosti određenih bolesti ili štetočina, postojanjeprograma za praćenje i uništavanje, i prikladnije kriterije ili upute koje mogurazraditi odgovarajuće međunarodne organizacije.

2.   Članice posebno priznaju koncepciju područja bez štetočina i bolesti tepodručja s niskom razinom štetočina i bolesti. Takva područja određuju se natemelju elemenata kao što su zemljopisni položaj, ekosustav, epidemiološkinadzor te učinkovitost sanitarne i fitosanitarne kontrole.

3.   Članice izvoznice koje tvrde da su područja u okviru njihovog teritorija bezštetočina ili bolesti ili područja s niskom razinom štetočina i bolesti morajupružiti nužni dokaz o tome kako bi na objektivan način dokazale članicamauvoznicama da takva područja jesu i da će vjerojatno ostati bez štetočina ibolesti, odnosno s niskom razinom štetočina i bolesti. U tu svrhu, omogućuje se,u razumnoj mjeri i na zahtjev, pristup članici uvoznici kako bi obavilainspekciju, testiranje i druge odgovarajuće postupke.

Članak 7.

Transparentnost

Članice notificiraju sve izmjene sanitarnih ili fitosanitarnih mjera i dajuinformacije o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama u skladu s odredbama PrilogaB.

Članak 8.

Postupci kontrole, inspekcije i odobrenja

Članice poštuju odredbe Priloga C pri obavljanju kontrole, inspekcije,uključujući nacionalne sustave za odobrenje uporabe aditiva ili za utvrđivanjegranica tolerancije kontaminirajućih tvari u hrani, piću ili životinjskoj hrani, ina svaki drugi način osiguravaju da njihovi postupci ne budu u suprotnosti sodredbama ovog Sporazuma.

Članak 9.

Tehnička pomoć

1.   Članice su suglasne da olakšavaju pružanje tehničke pomoći drugim članicama,naročito članicama zemljama u razvoju, bilateralno ili putem odgovarajućihmeđunarodnih organizacija. Takva pomoć može biti, između ostalog, na područjutehnologije, prerade, istraživanja i infrastrukture, kao i pri osnivanjunacionalnih regulatornih tijela, ili to može biti u obliku savjeta, kredita,donacija, bespovratne pomoći, kojima bi se, između ostalog, osigurala stručnost,obrazovanje, oprema, kako bi se te zemlje mogle prilagoditi i poštovatisanitarne ili fitosanitarne mjere koje su neophodne za postizanje odgovarajućerazine sanitarne ili fitosanitarne zaštite na svojim izvoznimtržištima.

2.   Kad su potrebna znatna ulaganja kako bi članica izvoznica zemlja u razvojumogla udovoljiti sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima članice uvoznice, ovaposljednja razmatra mogućnost pružanja tehničke pomoći koja bi omogućila članicizemlji u razvoju da održi i proširi mogućnosti pristupa tržištu za proizvod okojem se radi.

Članak 10.

Posebni i različit tretman

1.   Prilikom pripreme i primjene sanitarnih ili fitosanitarnih mjera, zemlječlanice uzimaju u obzir posebne potrebe članica zemalja u razvoju, a naročitočlanica najnerazvijenijih zemalja.

2.   Kad odgovarajuća razina sanitarne ili fitosanitarne zaštite ostavlja prostorza uvođenje novih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera po fazama, trebalo biodrediti duži rok usklađivanja za proizvode koji su važni članicama zemljama urazvoju kako bi očuvale mogućnosti njihova izvoza.

3.   U namjeri da članicama zemljama u razvoju omogući prilagodbu odredbama ovogSporazuma, Odbor im može, na zahtjev, odobriti, u potpunosti ili djelomično,vremenski ograničene iznimke od obveza iz ovog Sporazuma, uzimajući u obzirnjihove financijske, trgovinske i razvojne potrebe.

4.   Zemlje članice bi trebale poticati i olakšavati aktivno sudjelovanje članicazemalja u razvoju u odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

Članak 11.

Savjetovanje i rješavanje sporova

1.   Odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994. razrađene i primijenjene uDogovoru o rješavanju sporova primjenjuju se na savjetovanja i rješavanjesporova u okviru ovog Sporazuma, osim ako njime nije predviđenodrukčije.

2.   U slučaju spora prema ovom Sporazumu koji se odnosi na znanstvena ilitehnička pitanja, odbor bi trebao tražiti savjet stručnjaka po izboru panela udogovoru sa strankama u sporu. U tu svrhu panel može, kad to smatra prikladnim,osnovati savjetodavnu tehničku stručnu skupinu ili se može savjetovati sodgovarajućim međunarodnim organizacijama, na zahtjev jedne od strana u sporuili na vlastitu inicijativu.

3.   Ovaj Sporazum ne utječe na prava članice koja ima prema drugim međunarodnimsporazumima, uključujući pravo da zatraže posredovanje ili korištenje mehanizamaza rješavanje sporova drugih međunarodnih organizacija ili međunarodnihorganizacija osnovanih u okviru međunarodnih sporazuma.

Članak 12.

Upravljanje

1.   Odbor za sanitarne i fitosanitarne mjere osniva se kao mjesto redovitihkonzultacija. On obavlja funkcije potrebne za provedbu odredaba ovog Sporazuma iza promicanje njegovih ciljeva, naročito u vezi s usklađivanjem. Odbor donosiodluke konsenzusom.

2.   Odbor potiče i olakšava ad hoc konzultacije ili pregovore među zemljamačlanicama o posebnim sanitarnim ili fitosanitarnim pitanjima. Odbor potiče svezemlje članice na korištenje međunarodnih normi, uputa ili preporuka i u tomsmislu sponzorira tehničke konzultacije i obrazovanje kako bi pospješio suradnjui integraciju međunarodnih i nacionalnih sustava i pristupa u vezi sodobravanjem uporabe aditiva u hrani ili utvrđivanja granica tolerancije zakontaminirajuće tvari u hrani, piću ili životinjskoj hrani.

3.   Odbor surađuje s odgovarajućim međunarodnim organizacijama na područjusanitarne i fitosanitarne zaštite, naročito s Povjerenstvom Codex Alimentarius,Međunarodnim uredom za epizootije i Tajništvom Međunarodne konvencije za zaštitubilja kako bi osigurao najbolju dostupnu znanstvenu i tehničku savjetodavnupomoć za primjenu ovog Sporazuma i kako bi se izbjeglo nepotrebnoudvostručavanje posla.

4.   Odbor razrađuje postupak za praćenje postupka međunarodnog usklađivanja iuporabe međunarodnih norma, uputa ili preporuka. U tu svrhu, Odbor bi trebao,zajedno s odgovarajućim organizacijama, ustanoviti popis međunarodnih norma,uputa ili preporuka vezanih uz sanitarne ili fitosanitarne mjere koje, pomišljenju Odbora, imaju bitan utjecaj na trgovinu. U popisu bi zemlje članicetrebale naznačiti one međunarodne norme, upute ili preporuke koje primjenjujukao uvjete za uvoz ili na temelju kojih uvezeni proizvodi usklađeni s timnormama imaju pristup njihovim tržištima. U slučaju kad ne primjenjujemeđunarodnu normu, uputu ili preporuku kao uvjet za uvoz, zemlja članica trebalabi navesti razlog takvog postupanja, naročito ako smatra da norme nisu dovoljnostroge da bi pružile prikladnu razinu sanitarne ili fitosanitarne zaštite. Akozemlja članica revidira svoje postupanje, nakon što je naznačila koje norme,upute ili preporuke primjenjuje kao uvjete za uvoz, trebala bi dati objašnjenjeza tu promjenu i o tome obavijestiti Tajništvo kao i odgovarajuće međunarodneorganizacije, osim ako takva obavijest i objašnjenje nisu dana u skladu spostupkom navedenim u Dodatku B.

5.   Kako bi izbjegao nepotrebno udvostručavanje posla, Odbor može odlučiti,ukoliko je to svrsishodno, poslužiti se informacijama prikupljenim postupcima,naročito za obavijesti, koji su u tijeku u drugim odgovarajućim međunarodnimorganizacijama.

6.   Odbor može, na inicijativu jedne od zemalja članica, kroz odgovarajućekanale pozvati nadležne međunarodne organizacije ili njihova pomoćna tijela daispitaju određeni predmet u vezi s određenom normom, uputom ili preporukom,uključujući i osnovu na kojoj se temelji objašnjenje o neprimjenjivanju sukladnosa stavkom 4.

7.   Odbor revidira funkcioniranje i provedbu ovog Sporazuma tri godine nakonstupanja na snagu sporazuma o WTO-u, a nakon toga ako se ukaže potreba. Kada jeprikladno, Odbor može Vijeću za trgovinu robama podnijeti prijedloge za izmjenuteksta ovog Sporazuma s obzirom, između ostalog, na iskustvo stečeno njegovomprimjenom.

Članak 13.

Provedba

Zemlje članice snose punu odgovornost u okviru ovog Sporazuma za ispunjenje svihnavedenih obveza. Zemlje članice izrađuju i provode pozitivne mjere i mehanizme usmislu pomoći u poštovanju odredaba ovog Sporazuma od strane onih tijela koja nisudio središnje vlasti. Zemlje članice poduzimaju one odgovarajuće mjere koje su imdostupne kako bi osigurale da nevladini subjekti unutar njihovih državnih područja,kao i regionalna tijela čije su članice odgovarajući subjekti unutar njihovogdržavnog područja, poštuju mjerodavne odredbe ovog Sporazuma. Osim toga, zemlječlanice ne poduzimaju mjere koje izravno ili neizravno djeluju na način da traže ilipotiču takve regionalne ili nevladine subjekte ili tijela lokalne vlasti dapostupaju suprotno odredbama ovog Sporazuma. Zemlje članice vode računa o tome da seoslanjaju na usluge nevladinih subjekata kod primjene sanitarnih ili fitosanitarnihmjera samo ako se ti subjekti pridržavaju odredaba ovog Sporazuma.

Članak 14.

Završne odredbe

Najmanje razvijene zemlje članice mogu odgoditi primjenu odredaba ovog Sporazumana rok od pet godina od dana stupanja na snagu sporazuma o WTO-u, s obzirom na svojesanitarne ili fitosanitarne mjere koje utječu na uvoz ili uvezene proizvode. Ostalečlanice zemlje u razvoju mogu odgoditi primjenu odredaba ovog Sporazuma, osim članka5. stavka 8. i članka 7., na dvije godine od dana stupanja na snagu Sporazuma oWTO-u s obzirom na svoje postojeće sanitarne ili fitosanitarne mjere koje utječu nauvoz ili uvezene proizvode, tamo gdje je takva primjena spriječena pomanjkanjemstručnog znanja, tehničke infrastrukture ili sredstava.


(1)  U ovom Sporazumu, upućivanje na članak XX. točku (b) uključuje također zaglavljetog članka.

(2)  Za potrebe članka 3. stavka 3. postoji znanstveno opravdanje ako naosnovi ispitivanja i ocjene dostupnih znanstvenih informacija u skladu sodgovarajućim odredbama ovog Sporazuma, članica odluči da suodgovarajuće međunarodne norme, upute ili preporuke nedovoljne da bi sepostigla odgovarajuća razina sanitarne ili fitosanitarne zaštite.

(3)  Za potrebe članka 5. stavka 6., mjera se u trgovinskom smislu ne smatrarestriktivnijom nego što je potrebno, ako ne postoji druga mjera koja jeu razumnoj mjeri dostupna i uzima u obzir tehničku i ekonomskuizvedivost i kojom se postiže prikladna razina sanitarne ilifitosanitarne zaštite uz znatno manju restrikciju u trgovinskomsmislu.


DODATAK A

DEFINICIJE (1)

1.

Sanitarna i fitosanitarna mjera - Svaka mjera koja se primjenjuje:

(a)

u svrhu zaštite životinjskog ili biljnog svijeta ilizdravlja na državnom području zemlje članice od rizikanastalih pojavom ili širenjem štetočina, bolesti, organizamakoji prenose bolesti ili koji ih izazivaju;

(b)

u svrhu zaštite života ili zdravlja ljudi i životinja nadržavnom području zemlje članice od rizika uzrokovanihaditivima, zagađivačima, toksinima ili organizmima kojiizazivaju bolesti u hrani, piću ili životinjskojhrani;

(c)

u svrhu zaštite zdravlja ili života ljudi na državnompodručju zemlje članice, od rizika uzrokovanih bolestimakoje prenose životinje, biljke ili proizvodi od njih, ilipojavom ili širenjem štetočina, ili

(d)

u svrhu sprečavanja i ograničavanja ostalih šteta nadržavnom području članice nastalih pojavom ili širenjemštetočina.

Sanitarne i fitosanitarne mjere uključuju sve relevantne zakone, odredbe,propise, uvjete i postupke, a tu spadaju, između ostalog, i kriteriji zafinalne proizvode; procesi i metode proizvodnje; testiranje, inspekcija,izdavanja potvrda i postupci odobrenja; postupci karantene s relevantnimzahtjevima koji se odnose na prijevoz životinja ili biljaka, ili namaterijale koji su potrebni za njihovo preživljavanje tijekom transporta;odredbe o relevantnim statističkim metodama, postupcima odabira uzoraka imetodama procjene rizika; te odredbe vezane uz pakiranja i označavanja kojese direktno odnose na sigurnost hrane.

2.

Usklađivanje - Uspostava, priznanje i primjena istih sanitarnih ifitosanitarnih mjera od strane svake od zemalja članica.

3.

Međunarodne norme, upute i preporuke

(a)

u vezi sa sigurnosti hrane: norme, upute i preporuke kojepropisuje Povjerenstvo Codex Alimentarius za aditive uhrani, rezidue veterinarskih lijekova i pesticida,zagađivače, analitičke metode i uzimanja uzoraka, te propisei naputke za higijenu;

(b)

u vezi sa zdravljem životinja i zoonoza: norme, upute ipreporuke razrađeni pod pokroviteljstvom Međunarodnog uredaza epizootije;

(c)

u vezi sa zdravljem biljaka: međunarodne norme, upute ipreporuke razrađeni pod pokroviteljstvom TajništvaMeđunarodne konvencije o zaštiti biljaka, u suradnji sregionalnim organizacijama koje djeluju u okviru Međunarodnekonvencije o zaštiti biljaka;

(d)

u vezi s pitanjima koja gore navedene organizacije nepokrivaju: odgovarajuće norme, upute i preporuke koje izdajudruge relevantne međunarodne organizacije kojima mogupristupiti sve zemlje članice, a koje odredi Odbor.

4.

Procjena rizika - Ocjena vjerojatnosti pojave ili širenja štetočina ilibolesti na državnom području članice uvoznice, prema sanitarnim ilifitosanitarnim mjerama koje se mogu primijeniti, te potencijalnim biološkimi gospodarskim posljedicama; ili procjena mogućih negativnih posljedica pozdravlje ljudi ili životinja zbog prisutstva aditiva, zagađivača, toksinaili organizama koji izazivaju bolesti u hrani, piću ili životinjskojhrani.

5.

Odgovarajuća razina sanitarne ili fitosanitarne zaštite - Ona razinazaštite koja je po procjeni članice koja uvodi sanitarne ili fitosanitarnemjere dovoljna za zaštitu života i zdravlja ljudi, biljaka i životinja nanjenom državnom području.

NAPOMENA: Neke zemlje članice ovaj pojam nazivaju „prihvatljivarazina rizika”.

6.

Područje bez štetočina ili bolesti - Područje, bilo da je to cijela zemlja,dio zemlje ili više zemalja ili njihovi dijelovi, gdje se po procjeninadležnih tijela ne pojavljuje određena štetočina ili bolest.

NAPOMENA: Područje bez štetočina ili bolesti može okruživati,biti okruženo, ili graničiti s područjem - bilo unutar dijelajedne zemlje, ili u zemljopisnoj regiji koja obuhvaća dijeloveviše zemalja ili pak cijele zemlje - u kojima se određenaštetočina ili bolest pojavljuje, no gdje se provode regionalnemjere nadzora, kako što su uspostava zaštitnih zona, zonanadzora i tampon-zona gdje će se štetočina ili bolest zaustavitiili iskorijeniti.

7.

Područje niske koncentracije štetočina ili bolesti - Područje, bilo da jeto cijela zemlja, dio zemlje ili više zemalja ili njihovi dijelovi, gdje sepo procjeni nadležnih tijela, određena štetočina ili bolest pojavljuje uniskoj koncentraciji i gdje se provode učinkovite mjere nadzora, suzbijanjaili iskorjenjivanja.


(1)  Za potrebe ovih definicija, termin „životinja” uključuje ribe i divlje životinje; termin„biljka” uključuje šume i divljuvegetaciju; termin „štetočine”uključuje korov; a termin „zagađivači” uključuje pesticide i taloge veterinarskihlijekova, te strane tvari.


DODATAK B

TRANSPARENTNOST SANITARNIH I FITOSANITARNIH PROPISA

Objava propisa

1.

Zemlje članice osiguravaju da se svi usvojeni sanitarni i fitosanitarnipropisi (1) odmah objave na način koji zainteresiranim članicama omogućujeda se s njima upoznaju.

2.

Osim u hitnim okolnostima, članice daju prihvatljiv rok od objavesanitarnih ili fitosanitarnih propisa do njihovog stupanja na snagu,kako bi proizvođačima u članicama izvoznicama, a posebno u članicamazemljama u razvoju, dali dovoljno vremena da svoje proizvode iproizvodne metode usklade sa zahtjevima članica uvoznica.

Informacijske središnjice

3.

Svaka zemlja članica osigurava jednu informacijsku središnjicu koja jeodgovorna za davanje odgovora na sva razumna pitanja zainteresiranihčlanica, kao i izdavanje relevantnih dokumenata u vezi s:

(a)

svim sanitarnim i fitosanitarnim propisima donesenimili predloženim na državnom području članice,

(b)

svih postupaka nadzora i inspekcije, proizvodnje,karantene, postupaka za ustanovljenje dopuštene razinepesticida i odobrenja uporabe aditiva u hrani, koji seprovode na državnom području članice,

(c)

postupaka procjene rizika, čimbenika koji se uzimaju uobzir, kao i određivanja odgovarajuće razine sanitarne ifitosanitarne zaštite,

(d)

članstva i sudjelovanja članice, ili relevantnih tijelana njenom državnom području, u međunarodnim iregionalnim sanitarnim i fitosanitarnim organizacijama isustavima, kao i u bilateralnim i multilateralnimsporazumima i dogovorima u okviru ovog Sporazuma, tetekstova takvih sporazuma i dogovora.

4.

Članice osiguravaju da zainteresiranim zemljama članicama koje tražekopije dokumenata, te dokumente osiguraju po istoj cijeni (ako senaplaćuju), uz dodatak troškova isporuke, koje plaćaju građani (2) te zemlje članice.

Postupci notifikacije

5.

Ako međunarodne norme, upute ili preporuke ne postoje ili ako sadržajpredloženog sanitarnog ili fitosanitarnog propisa bitno ne odgovarasadržaju međunarodne norme, upute ili preporuke, i ako takav propis možeimati znatan učinak na trgovinu drugih zemalja članica, članice:

(a)

objavljuju obavijest u početnim fazama, na takav načinda se zainteresirane zemlje članice mogu upoznati sprijedlogom za uvođenje određenog propisa;

(b)

notificiraju drugim zemljama članicama, putem Tajništvaproizvode na koje se taj propis odnosi, uz kratkunaznaku cilja i obrazloženja uvođenja predloženogpropisa. Takve notifikacije šalju se u početnim fazama,kada se mogu unijeti izmjene i uzeti u obzirprimjedbe;

(c)

na zahtjev drugih zemalja članica daju primjerkepredloženog propisa i, gdje god je to moguće, naznačujudijelove koji se bitno razlikuju od međunarodnih normi,uputa ili preporuka,

(d)

bez ikakve diskriminacije daju drugim zemljamačlanicama dovoljno vremena da iznesu svoje primjedbe upisanom obliku, razmotre te primjedbe na zahtjev, iuzimaju u obzir primjedbe i rezultate razmatranja.

6.

Ali, u slučaju nastanka problema hitne prirode u vezi sa zaštitomzdravlja ili mogućnošću da oni izbiju kod jedne od članica, ta članicamože preskočiti neke od koraka navedenih u članku 5. ovog Priloga, akoto smatra potrebnim, pod uvjetom da:

(a)

odmah notificira ostalim članicama, putem Tajništva,propise i proizvode na koje se odnosi s kratkom naznakomcilja i obrazloženja tog propisa, uključujući i prirodutog hitnog problema ili hitnih problema;

(b)

na zahtjev dade primjerke propisa drugim zemljamačlanicama,

(c)

drugim članicama omogući da daju svoje primjedbe upisanom obliku, razmotri te primjedbe na zahtjev, i uzmeu obzir te primjedbe i rezultate razmatranja.

7.

Notifikacije Tajništvu šalju se na engleskom, francuskom ilišpanjolskom jeziku.

8.

Članice razvijene zemlje na zahtjev ostalih članica daju primjerkedokumenata ili ako se radi o dokumentima velikog obujma, sažetkedokumenata na koje se odnosi određena notifikacija na engleskom,francuskom ili španjolskom.

9.

Tajništvo pravovremeno šalje primjerke notifikacija svim zemljamačlanicama i zainteresiranim međunarodnim organizacijama i upozoravazemlje članice u razvoju na sve obavijesti koje se odnose na proizvodekoji su za njih od posebnog interesa.

10.

Zemlje članice imenuju jedno središnje vladino tijelo koje je odgovornoza provedbu na nacionalnoj razini, odredbi koje se odnose na postupaknotifikacije u skladu sa stavcima 5., 6., 7. i 8. ovog Priloga.

Opće rezerve

11.

Ništa u ovom Sporazumu ne tumači se na način da zahtijeva:

(a)

da se daju detalji ili kopije nacrta ili da seobjavljuju tekstovi koji nisu na jeziku zemlje članice,osim kako je predviđeno u stavku 8. ovog Priloga.

(b)

da članice otkrivaju povjerljive informacije koje biometale provedbu sanitarnih i fitosanitarnih propisa,ili koje bi dovele u pitanje pravne komercijalneinterese određenih proizvođača.


(1)  Sanitarni i fitosanitarni propisi kao što su zakoni, odredbe iodluke koji su u općoj primjeni.

(2)  Kad se u ovom Sporazumu koristi riječ „građani” smatra se da se ona odnosiu slučaju zasebnog carinskog područja članice WTO-a, na pravne ifizičke osobe koje imaju boravište ili sjedište na tom carinskompodručju ili pak stvarno industrijsko ili komercijalno poduzećekoje ondje posluje.


DODATAK C

POSTUPCI NADZORA, INSPEKCIJE I ODOBRAVANJA (1)

1.

Zemlje članice, vezano uz svaki postupak kojim se provjerava i jamči provedba sanitarnih i fitosanitarnih mjera, osiguravanju sljedeće:

(a)

da se takve mjere provode u potpunosti bez nepotrebnog odlaganja i uz isti tretman uvoznih i domaćih proizvoda;

(b)

da se objavi uobičajeno vrijeme potrebno za svaki postupak ili da se o predviđenom vremenu izvijesti podnositelj zahtjeva ako to on zatraži; pri primanju zahtjeva ovlašteno tijelo odmah utvrđuje da li je dokumentacija kompletna i obavještava podnositelja jasno i u potpunosti o svim nedostacima; nadležno tijelo čim prije prenosi rezultate postupka, jasno i u potpunosti, podnositelju zahtjeva, tako da on može poduzeti mjere da ispravi nedostatke, po potrebi; čak i ako zahtjev ima nedostataka, nadležno tijelo nastavlja s provedbom postupaka koliko god je to moguće, ako podnositelj to zatraži; i da se na njegov zahtjev podnositelja izvještava u kojem je stadiju postupak, uz obrazloženje eventualnih zakašnjenja;

(c)

da se zahtjevi za informacijama ograniče na informacije nužne za provođenje odgovarajućih postupaka nadzora, inspekcije i odobravanja, uključujući i odobrenje za korištenje aditiva ili za ustanovljavanje najviše dopuštenih količina zagađivača u hrani, piću i životinjskoj hrani;

(d)

da se poštuje povjerljivost informacija o uvezenim proizvodima koja proizlazi iz ili da se daje u vezi s nadzorom, inspekcijom i odobravanjem, u istoj mjeri kako se to radi i s domaćim proizvodima, i na način koji štiti legitimne komercijalne interese;

(e)

da se svi zahtjevi za provedbu nadzora, inspekcije i davanja odobrenja za pojedine primjerke nekog proizvoda ograniče na razumnu i potrebnu mjeru;

(f)

da sve pristojbe koje se plaćaju na postupke koji se provode nad uvoznim proizvodima budu izjednačene s onima koje se plaćaju na odgovarajuće domaće proizvode ili na proizvode podrijetlom iz bilo koje druge zemlje članice, a koje ne bi trebale biti više od stvarne cijene usluge;

(g)

da se primjenjuju isti kriteriji pri smještanju objekata koji se koriste za postupke i odabir uzoraka za uvozne, kao i za domaće proizvode, kako bi se što više olakšao posao podnositeljima zahtjeva, uvoznicima, izvoznicima ili njihovim predstavnicima;

(h)

da se u slučajevima kad se specifikacije proizvoda izmjene nakon izvršenog nadzora i inspekcije u svjetlu odgovarajućih propisa, postupak za modificirani proizvod ograniči samo na ono što je potrebno kako bi se utvrdilo može li se vjerovati da proizvod i dalje udovoljava odgovarajućim propisima;

(i)

da postoji postupak razmatranja pritužbi vezano uz provođenja takvih postupaka i kojim se poduzimaju radnje kako bi se ispravio propust, u slučaju da je pritužba opravdana.

Kada zemlja članica uvoznica koristi sustav za odobravanje korištenja aditiva u hrani ili za ustanovljavanje najviših dopuštenih količina zagađivača u hrani, piću ili životinjskoj hrani koji zabranjuje ili ograničava pristup njegovim domaćim tržištima proizvoda na temelju nepostojanja odobrenja, zemlja članica uvoznica razmatra korištenje odgovarajuće međunarodne norme koja je temelj za dopuštanje uvoza, dok se ne postigne konačna odluka.

2.

Kada neka sanitarna ili fitosanitarna mjera zahtjeva da se nadzor provodi u stadiju proizvodnje, zemlja članica na čijem se državnom području proizvodnja odvija pruža potrebnu pomoć kako bi se olakšalo provođenje tog nadzora i rad nadzornih tijela.

3.

Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava članice da provode razumne mjere inspekcije na svojem državnom području.


(1)  Postupci nadzora, inspekcije ili odobravanja uključuju, između ostalog, postupke uzorkovanja, ispitivanja ili certificiranja.


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

58


21994A1223(06)


L 336/50

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O TEKSTILU I ODJEĆI

ČLANICE,

podsjećajući da su Ministri u Punti del Este dogovorili da „pregovori na području tekstila i odjeće imaju za ciljutvrđivanje načina koji bi dopustili moguću integraciju ovog sektora u GATT na temeljučvrstih GATT-ovih pravila i disciplina, što će također pridonijeti cilju daljnjeliberalizacije trgovine”;

podsjećajući također da je u Odluci Odbora za trgovinske pregovore, iz travnja 1989.godine dogovoreno da bi postupak integracije trebao započeti nakon okončanja Urugvajskerunde multilateralnih pregovora o trgovini, te da bi trebao biti progresivne naravi;

podsjećajući nadalje da je dogovoreno dodjeljivanje posebnog tretmana najmanje razvijenimzemljama članicama,

SPORAZUMNE SU:

Članak 1.

1.   Ovaj Sporazum sadrži odredbe koje članice primjenjuju tijekom prijelaznograzdoblja integracije sektora tekstila i odjeće u GATT 1994.

2.   Članice su sporazumne primjenjivati odredbe stavka 18. članka 2. i članka 6.stavka 6. točke (b), na način kojim se malim dobavljačima omogućuje značajnijipristup te unaprjeđenje komercijalno značajnih trgovinskih mogućnosti za noveučesnike u sektoru tekstila i odjeće. (1)

3.   Članice uzimaju u obzir položaj onih članica koje nisu prihvatile Protokolekojima se proširuje Dogovor o međunarodnoj trgovini tekstilom (u daljnjem tekstuovog Sporazuma „MFA”) iz 1986. te daim u onoj mjeri, u kojoj je to moguće, priznaje poseban tretman u primjeniodredaba ovog Sporazuma.

4.   Članice su suglasne da bi se posebni interesi članica izvoznica kojeproizvode pamuk trebali, po savjetovanju s njima, odraziti na provedbu odredabaovog Sporazuma.

5.   Kako bi se olakšala integracija sektora tekstila i odjeće u GATT 1994.,članice trebaju omogućiti stalno samostalno industrijsko prilagođivanje ipovećanu konkurenciju na svojim tržištima.

6.   Osim ako ovim Sporazumom nije određeno drukčije, njegove odredbe ne utječuna prava i obveze članica koje proizlaze iz Sporazuma o Svjetskoj trgovinskojorganizaciji i iz multilateralnih trgovinskih sporazuma.

7.   Tekstilni i odjevni proizvodi na koje se odnosi ovaj Sporazum navedeni su uPrilogu.

Članak 2.

1.   Članice koje provode količinska ograničenja u okviru bilateralnih Sporazumasukladno s člankom 4. ili koje su ih notificirale sukladno s člankom 7. ili 8.MFA na snazi dan prije nego što je sporazum o WTO-u stupio na snagu, detaljno ihnotificiraju u roku od 60 dana od stupanja na snagu Središnjici za nadzortekstila iz članka 8. (u daljnjem tekstu ovog Sporazuma „TMB”) sa svim detaljima, uključujući i razinu ograničenja,stope rasta i odredbe o fleksibilnosti. Članice su suglasne da se od danastupanja na snagu Sporazuma o WTO-u na sva takva ograničenja koja provodeugovorne strane GATT-a 1947., i koja se primjenjuju na dan prije stupanja nasnagu, primjenjuju odredbe ovog Sporazuma.

2.   TMB šalje te notifikacije svim članicama na znanje. Svaka članica možeupoznati TMB, u roku od 60 dana od odašiljanja notifikacija, sa svim primjedbamakoje smatra potrebnim u vezi s tim notifikacijama. Te primjedbe šalje ostalimčlanicama na znanje. Po potrebi, TMB može dati preporuke članicama na koje se toodnosi.

3.   Ukoliko se razdoblje od 12 mjeseci ograničenja, koje je predmetnotifikacije, u skladu sa stavkom 1., ne poklapa s razdobljem od 12 mjesecineposredno prije stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, članice o kojima se radibi se trebale se međusobno dogovoriti o načinima na koje se to razdobljeograničenja može uskladiti s ugovornom godinom (2), i o ustanovljavanju općih osnovnih razina takvih ograničenja, kako bise provele odredbe ovog članka. Članice o kojima se radi sporazumne su odmah sekonzultirati s ciljem postizanja sporazuma. Svaki takav dogovor uzima u obzir,između ostalog, sezonsko osciliranje isporuka tijekom posljednjih godina. Oishodu takvih konzultacija obavještava se TMB, te on dajeodgovarajuće preporuke konkretnim članicama.

4.   Smatra se da ograničenja notificirana u skladu sa stavkom 1. predstavljajusva ograničenja koja primjenjuju konkretne članice na dan prije stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u. Ne uvode se nova ograničenja koja bi se odnosila nadruge proizvode ili članice, osim u skladu s odredbama ovog Sporazuma ilimjerodavnim odredbama GATT-a 1994. (3) Ograničenja koja nisu notificirana u roku od 60 dana od stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u ukidaju se odmah.

5.   Svaka jednostrana mjera poduzeta u skladu s člankom 3. MFA prije danastupanja na snagu Sporazuma o WTO-u može ostati na snazi u predviđenomrazdoblju, ali ne dužem od 12 mjeseci, pod uvjetom da ju je razmotrilo Tijelo zanadzor tekstila (u daljnjem tekstu ovog Sporazuma „TSB”), koje se osniva u skladu s MFA-om. Ako TSB nije imaoprilike razmotriti takve jednostrane mjere, razmatra ih TMB u skladu s pravilimai postupcima koji se primjenjuju na mjere u članku 3. prema MFA-u. Svaka mjerakoja se primjenjuje u skladu sa Sporazumom po članku 4. MFA prije dana stupanjana snagu Sporazuma o WTO-u, a koja je predmet spora koju TSB nije imao prilikerazmotriti, također razmatra TMB u skladu s pravilima i postupcima MFA koji seodnose na takva razmatranja.

6.   Na dan stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, svaka članica uključuje u GATT1994. proizvode na koji je otpadalo najmanje 16 % ukupnog obujma uvoza proizvodaiz Priloga koji je članica ostvarila godine 1990., u skladu sa stavkama ilikategorijama harmoniziranog sustava. Proizvodi koji se trebaju integriratiobuhvaćaju proizvode iz svake od ovih četiriju skupina: tops i pređa, tkanine,gotovi tekstilni proizvodi i odjeća.

7.   Članice kojih se to tiče, detaljno notificiraju djelovanja koja setrebaju poduzeti prema stavku 6., u skladu sa sljedećim:

(a)

članice koje i dalje provode ograničenja iz stavka 1., obvezujuse, neovisno o danu stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u,notificirati te detalje Tajništvu GATT-a najkasnije do datumakoji je određen Ministarskom odlukom od 15. travnja 1994. Tajništvo GATT-a odmah šaljenotifikacije ostalim sudionicima, na znanje. Te notifikacijeostaju na raspolaganju i TMB-u, kada ono bude ustanovljeno, zapotrebe iz stavka 21.;

(b)

članice koje su u skladu sa stavkom 1. članka 6. zadržale pravoprimjene odredaba članka 6., te detalje notificiraju TMB-unajkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Sporazumao WTO-u, ili, u slučaju onih članica koje potpadaju pod stavak3. članka 1., najkasnije do kraja dvanaestog mjeseca važenjaSporazuma o WTO-u. TMB šalje te notifikacije članicama naznanje, te ih razmatra u skladu sa stavkom 21.

8.   Preostali proizvodi, tj. proizvodi koji nisu sadržani u GATT-u 1994. uskladu sa stavkom 6. integriraju se u skladu sa stavkama i kategorijamaharmoniziranog sustava, u tri faze, kako slijedi:

(a)

prvog dana 37. mjeseca važenja Sporazuma o WTO-u, proizvodi nakoje je otpadalo najmanje 17 % ukupnog obujma izvoza proizvoda uPrilogu koji je članica ostvarila 1990. Proizvodi koje članiceintegriraju obuhvaćaju proizvode iz svake od ovih skupina: topsi pređa, tkanine, gotovi tekstilni proizvodi i odjeća;

(b)

prvog dana 85. mjeseca važenja Sporazuma o WTO-u, proizvodi nakoje je otpadalo najmanje 18 % ukupnog obujma izvoza proizvoda uPrilogu koje je članica ostvarila 1990. Proizvodi koje članiceintegriraju obuhvaćaju proizvode iz svake od ovih skupina: topsi pređa, tekstilni proizvodi i odjeća;

(c)

prvog dana 121. mjeseca važenja Sporazuma o WTO-u, sektortekstila i odjeće integrira se u GATT 1994., s time da seukidaju sva ograničenja po ovom Sporazumu.

9.   Članice koje su notificirale sukladno sa stavkom 1. člankaom6. svoju namjeruda ne zadrže pravo primjene odredaba članka 6. smatraju, za potrebe ovogSporazuma da su tekstilne proizvode i odjeću integrirale u GATT 1994. Te sučlanice, prema tome, izuzete od obveze da se pridržavaju odredaba stavaka 6. do8. i 11.

10.   Ovaj Sporazum ne sprečava članicu koja je podnijela program o integraciji uskladu s člancima 6. ili 8. da integrira svoje proizvode u GATT 1994. i prijenego je to predviđeno tim programom. No, svaka takva integracija proizvoda stupana snagu s početkom ugovorne godine, a detalji se notificiraju TMB-u najmanjetri mjeseca unaprijed, kako bi se moglo obavijestiti sve druge članice.

11.   Programi integracije članica, u skladu sa stavkom 8., sa svim se detaljimanotificiraju TMB-u najmanje 12 mjeseci prije njihovog stupanja na snagu, te ihTMB šalje svim članicama.

12.   Osnovne razine ograničenja koje se odnose na preostale proizvode, navedene ustavku 8., razine su ograničenja iz stavka 1.

13.   Tijekom 1. faze ovog Sporazuma (od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u douključivo 36. mjeseca njegovog važenja) razina svakog od ograničenja u skladu sbilatelarnim Sporazumima MFA, koji su na snazi u dvanaestomjesečnom razdobljuprije stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, povećava se godišnje kao i stoparasta utvrđena za pojedino ograničenje, uvećana za 16 %.

14.   Osim ako Vijeće za trgovinu robom ili Tijelo za rješavanje sporova neodluče drukčije u skladu sa stavkom 12. članka 8., razina svakog preostalogograničenja povećava se godišnje tijekom sljedećih faza ovog Sporazumanajmanje kako slijedi:

(a)

u 2. fazi (od 37. do uključivo 84. mjeseca važenja Sporazuma oWTO-u) za stopu rasta pojedinog ograničenja tijekom 1. faze,uvećanu za 25 %;

(b)

u 3. fazi (od 85. do uključivo 120. mjeseca važenja Sporazuma oWTO-u), za stopu rasta pojedinog ograničenja tijekom 2. faze,uvećanu za 27 %.

15.   Ovaj Sporazum ne sprečava članicu da ukine ograničenja koja primjenjuje uskladu s ovim člankom, što počinje vrijediti s početkom svake ugovorne godinetijekom prijelaznog razdoblja, ukoliko se to notificira članici-izvozniku kojese to tiče i TMB-u, najmanje tri mjeseca prije stupanja na snagu tog ukidanja.Razdoblje za prethodnu notifikaciju može se skratiti na 30 dana, uz suglasnostčlanice koja podliježe ograničenju. TMB takve notifikacije šalje svim članicama.Kod razmatranja ukidanja ograničenja kako je predviđeno ovim stavkom, članice okojima se radi uzimaju u obzir način na koji ostale članice postupaju sa sličnimizvozom.

16.   Odredbe o fleksibilnosti, tj. swing, i prijenosi (carryover i carry forward)koji se primjenjuju na sva ograničenja zadržana u skladu s ovim člankom, iste sukao i odredbe u bilateralnim Sporazumima MFA za dvanaestomjesečno razdoblje kojeprethodi stupanju na snagu Sporazuma o WTO-u. Na kombiniranu uporabu swing,carryover i carry forward ne primjenjuju se niti zadržavaju nikakva količinskaograničenja.

17.   Administrativni dogovori, koji se smatraju nužnima za provedbu bilo kojeodredbe ovog članka, ovise o dogovoru članica na koje se oni odnose. Takvim sedogovori notificiraju TMB-u.

18.   Što se tiče onih članica čiji je izvoz predmetom ograničenja na dan prijestupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, a čija ograničenja predstavljaju 1,2 % ilimanje ukupnog opsega ograničenja koje primjenjuju članice uvoznice od 31. prosinca 1991. i koje su notificirane sukladno sovim člankom, osigurava se znatno poboljšanje pristupa njihovim izvoznimproizvodima na dan stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u i za vrijeme važenja ovogSporazuma, time što se stope rasta navedene u stavcima 13. i 14. pomičuunaprijed za jednu fazu ili time što se međusobno dogovaraju najmanje isto takvepromjene u vezi s različitim kombinacijama osnovnih razina, rasta te odredbi ofleksibilnosti. Takvim se poboljšanja notificiraju TMB-u.

19.   U svakom slučaju, u periodu važenja ovog Sporazuma, a tijekom kojeg nekačlanica uvede zaštitnu mjeru u skladu s člankom XIX. GATT-a 1994. u pogledupojedinog proizvoda u razdoblju od jedne godine odmah nakon integracije ovogproizvoda u GATT 1994. u skladu s odredbama ovog članka, primjenjuju se odredbečlanka XIX., po tumačenju danom u Sporazumu o zaštitnim mjerama, osim kako jenavedeno u stavku 20.

20.   Kada se takva mjera primjenjuje uz korištenje necarinskih sredstava,članica uvoznica o kojoj se radi, primjenjuje mjeru na način naveden u stavku 2.točki (d) članka XIII. GATT-a 1994. na zahtjev svake članice izvoznice čiji jeizvoz takvih proizvoda bio pod tim ograničenjima po ovom Sporazumu u bilo kojemčasu u jednogodišnjem razdoblju koje je neposredno prethodilo uvođenju zaštitnemjere. Članica izvoznica o kojoj se radi primjenjuje takvu mjeru. Razina koja seprimjenjuje ne snižava relevantni izvoz ispod razine nedavnog reprezentativnograzdoblja, koje je obično prosječni izvoz članice na koju se odnosi u posljednjetri reprezentativne godine za koje postoje statistički podaci. Nadalje, kada sezaštitna mjera primjenjuje dulje od jedne godine, razina koja se primjenjujeprogresivno se liberalizira u jednakim vremenskim razmacima tijekom razdobljaprimjene. U takvim slučajevima, članica izvoznica o kojoj se radi ne izvršavasvoje pravo znatne suspenzije odgovarajućih koncesija ili drugih obveza u skladusa stavkom 3. točkom (a) članka XIX. GATT-a 1994.

21.   TMB neprestano prati provedbu ovog članka. Na zahtjev bilo koje članicerazmatra svako pojedino pitanje koje se odnosi na provedbu odredbi ovog članka.U roku od 30 dana daje odgovarajuće preporuke ili zaključkezainteresiranoj članici ili članicama, nakon što tim članicama upute poziv zasudjelovanje.

Članak 3.

1.   U roku od 60 dana od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, članice koje idalje primjenjuju ograničenja (4) na tekstilne i odjevne proizvode (s izuzetkom ograničenja koja seprimjenjuju u skladu s MFA-om i na koje se odnose odredbe članka 2.), neovisno otome da li su u skladu s GATT-om 1994. ili nisu, (a) notificiraju ta ograničenjaTMB-u, ili (b) TMB-u šalju takve notifikacije koje su već podnijele nekom drugomtijelu WTO-a. Obavijesti bi trebale, kad god je to moguće, sadržavatiinformacije koje se odnose na sva opravdanja tih ograničenja sadržana u GATT-u1994., uključujući i odredbe GATT-a 1994. na kojima se temelje.

2.   Članice koje dalje primjenjuju ograničenja iz stavaka 1., osim onih kojasu opravdana nekom odredbom GATT-a 1994., ih:

(a)

ili usklađuju s GATT-om 1994. u roku od jedne godine nakonstupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, i notificiraju ovodjelovanje TMB-u;

(b)

ili postupno ukidaju, u skladu s programom od strane članicekoja primjenjuje ta ograničenja, te predočavaju TMB-u najkasniješest mjeseci nakon dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u.Program predviđa ukidanje svih ograničenja u fazama tijekomrazdoblja koje nije duže od trajanja ovog Sporazuma. TMB možedavati preporuke članici o kojoj se radi u vezi sprogramom.

3.   Za vrijeme trajanja ovog Sporazuma, članice šalju TMB-u, na znanje, svenotifikacije koje su ranije poslale bilo kojem tijelu WTO-a, a koje se odnose nabilo koja nova ograničenja ili izmjene postojećih ograničenja na tekstilnim iodjevnim proizvodima, ustanovljenim po bilo kojoj odredbi GATT-a 1994., u rokuod 60 dana od njihovog stupanja na snagu.

4.   Svaka članica može TMB-u na znanje dostaviti povratnu notifkaciju, u vezi sopravdanjem po GATT-u 1994., ili u vezi sa svim ograničenjima o kojima moždanije dana notifikacija u skladu s odredbama ovog članka. Djelovanja u vezi snotifikacijom svaka članica može poduzimati u skladu s mjerodavnim odredbamaGATT-a 1994. ili postupcima odgovarajućeg tijela WTO-a.

5.   TMB sve notifikacije koje primi u skladu s ovim člankom šalje na znanje svimčlanicama.

Članak 4.

1.   Ograničenja navedena u članku 2., i ona koja se primjenjuju u skladu sčlankom 6., izvršavaju članice izvoznice. Članice uvoznice nisu obvezneprihvatiti isporuke s kojima prelaze ograničenja notificirana u skladu s člankom2., ili ograničenja koja se primjenjuju u skladu s člankom 6.

2.   Članice su suglasne da uvođenje promjena, kao što su izmjene u praksi,pravilima, postupcima i kategorizaciji tekstilnih i odjevnih proizvoda, a štoobuhvaća i promjene koje se odnose na Harmonizirani sustav, u provedbu iliograničenja koja se notificiraju ili primjenjuju u skladu s ovim Sporazumom, nebi trebalo poremetiti: ravnotežu prava i obveza između članica na koje se oneodnose u skladu s ovim Sporazumom; niti nepovoljno utjecati na pravo pristupakoje neka članica ima; a ni ometati puno korištenje tog prava pristupa iliprekinuti trgovinu koja je u skladu s ovim Sporazumom.

3.   Ako se neki proizvod, koji predstavlja samo dio ograničenja, notificira zaintegraciju u skladu s odredbama članka 2., članice su suglasne da bilo kakvaizmjena razine tog ograničenja neće poremetiti ravnotežu prava i obveza izmeđučlanica o kojima se radi u skladu s ovim Sporazumom.

4.   Međutim, kada su promjene navedene u stavcima 2. i 3. nužne, članice susuglasne da članica koja te promjene predlaže izvijesti i, kad god je to moguće,pozove na konzultacije određenu članicu ili članice prije provedbe tih mjera, sciljem postizanja prihvatljivog rješenja u vezi s odgovarajućim i pravednimprilagođivanjem. Članice su nadalje suglasne da se, kada nije moguće provestikonzultacije prije provedbe, članica koja te promjene predlaže na zahtjevodređene članice, u roku od 60 dana, ako je to moguće, konzultira s konkretnimčlanicama s ciljem postizanja međusobno zadovoljavajućeg rješenja u vezi sodgovarajućim i pravednim prilagođivanjem. Ako se ne postigne međusobnozadovoljavajuće rješenje, svaka članica sudionica može proslijediti pitanjeTMB-u radi davanja preporuke, kako je definirano u članku 8. Ako TSB nije imaopriliku razmotriti spor u vezi s takvim promjenama koje su uvedene prijestupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, razmatra ga TMB u skladu s pravilima ipostupcima MFA koji se mogu primijeniti na ovakvo razmatranje.

Članak 5.

1.   Članice su suglasne da izbjegavanje obveza putem pretovara robe, promjenerute, lažne deklaracije mjesta ili zemlje podrijetla, i krivotvorenje službenihdokumenata, ometa provedbu ovog Sporazuma o integraciji tekstilnih i odjevnihproizvoda u GATT-u 1994. U skladu s time članice bi trebale donijeti potrebnezakonske odredbe i/ili administrativne postupke za poduzimanje mjera protivtakovog izbjegavanja obveza. Članice su također suglasne da će, sukladno snacionalnim zakonodavstvom i postupcima, u potpunosti surađivati kako bi sepokušali riješiti problemi koji proizlaze iz izbjegavanja propisa.

2.   U slučaju da bilo koja članica smatra da se izbjegavaju obveze iz ovogSporazuma putem pretovara robe, promjene rute, lažnim deklaracijama o zemlji ilimjestu podrijetla, ili krivotvorenjem službenih dokumenata, te da se mjere zarješavanje tih prekršaja ne poduzimaju ili da su neodgovarajuće, ta bi sečlanica trebala konzultirati s članicom ili članicama o kojima se radi s ciljemda se nađe međusobno zadovoljavajuće rješenje. Takve se konzultacije trebajuodržati odmah, te u roku od 30 dana ako je to moguće. Ako se ne postignemeđusobno zadovoljavajuće rješenje, bilo koja određena članica može proslijeditipitanje TMB-u radi preporuka.

3.   Članice su suglasne da poduzmu potrebne radnje, sukladno sa svojimnacionalnim zakonodavstvom i postupcima, kako bi spriječile, istražile, i gdjeje to potrebno, poduzele zakonske i/ili upravne radnje protiv prakseizbjegavanja obveza na svom državnom području. Članice su suglasne da upotpunosti surađuju, sukladno sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i postupcima,u slučajevima izbjegavanja ili navodnog izbjegavanja ovog Sporazuma, kako bi seutvrdile relevantne činjenice u mjestima uvoza, izvoza te pretovara, kad se otome radi. Dogovoreno je da takva suradnja, sukladno s nacionalnimzakonodavstvom i postupcima, uključuje istragu slučajeva izbjegavanja obvezakojima se povećava ograničeni uvoz u članice koje primjenjuju takva ograničenja;razmjenu dokumenata, dopisa, izvješća i drugih relevantnih informacija u mjeri ukojoj je to moguće; te omogućavanje posjeta i kontakta u pogonima, na zahtjev odslučaja do slučaja. Članice trebaju nastojati razjasniti okolnosti svih takvihslučajeva izbjegavanja obveza ili navodnog izbjegavanja obveza, uključujući iuloge neposrednih izvoznika i uvoznika.

4.   Kada, kao rezultat istrage, postoji dovoljan dokaz da je došlo doizbjegavanja obveza (npr. kada ima dokaza o zemlji ili mjestu podrijetla, te ookolnostima izbjegavanja), članice se slažu da bi trebalo poduzeti odgovarajućadjelovanja, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno, da se pokuša riješiti problem.Ta djelovanja mogu obuhvaćati zabranu ulaska robe, ili, ako je roba već uvezena,obraćajući dužnu pažnju na stvarne okolnosti i uključenost zemlje ili mjestastvarnog podrijetla, prilagodbu naplata na razine ograničenja koje odgovarastvarnoj zemlji ili mjestu podrijetla. Također, ondje gdje postoji dovoljnodokaza o umiješanosti državnih područja članica kroz koje su robe pretovarene,takva djelovanja mogu obuhvaćati uvođenje ograničenja prema takvim članicama.Svako takvo djelovanje, kao i vrijeme i opseg u kojem se poduzima, može sepoduzeti nakon konzultacija čiji je cilj da se postigne međusobnozadovoljavajuće rješenje za konkretne članice, te se one uz potpuno obrazloženjenotificiraju TMB-u. Konkretne članice mogu se tijekom konzultacija dogovoriti oprimjeni drugih rješenja. Svaki takav dogovor također se notificira TMB-u, i onmože tim članicama dati preporuke koje smatra svrsishodnima. Ako se ne postignemeđusobno zadovoljavajuće rješenje, bilo koja pogođena članica može proslijeditipitanje TMB-u koji ga odmah razmatra i daje preporuke.

5.   Članice su svjesne da se u nekim slučajevima izbjegavanja obveza može raditio pošiljkama koje su u provozu kroz zemlje ili mjesta, a da nije došlo dopromjena u tim pošiljkama u mjestima provoza. One su svjesne da se u takvimmjestima provoza ne može obavljati nadzor nad takvim pošiljkama.

6.   Članice su suglasne da lažne deklaracije o sadržaju vlakana, količini, opisuili klasifikaciji robe također narušavaju postizanje cilja ovog Sporazuma. Ondjegdje postoje dokazi da je izdana lažna deklaracija u svrhu izbjegavanja obveza,članice su suglasne da bi protiv umiješanih izvoznika ili uvoznika trebalopoduzeti odgovarajuće mjere, sukladno s domaćim zakonima i postupcima. Ako bilokoja članica smatra da se izbjegavaju obveze iz ovog Sporazuma takvom lažnomdeklaracijom i da se ne poduzimaju nikakve administrativne mjere za rješavanjei/ili poduzimanje djelovanja protiv takvog izbjegavanja obveza, ili da su tadjelovanja neodgovarajuća, ta bi se članica trebala odmah konzultirati sumiješanom članicom s ciljem iznalaženja međusobno zadovoljavajućeg rješenja.Ako se takvo rješenje ne nađe, svaka umiješana članica može ovo pitanje uputitiTMB-u, koje daje svoju preporuku. Ova odredba nema za svrhu sprečavanje članicau tehničkim prilagodbama kada dođe do nenamjernih grešaka udeklaracijama.

Članak 6.

1.   Članice priznaju da tijekom prijelaznog razdoblja može biti potrebnaprimjena posebnih prijelaznih zaštitnih mehanizama (u tekstu ovog Sporazuma„prijelaznazaštita”).Prijelaznu zaštitu može primijeniti svaka članica na proizvodenavedene u Prilogu, osim onih koji se integriraju u GATT 1994. po odredbamačlanka 2. Članice koje ne primjenjuju ograničenja prema članku 2. notificirajuTMB-u u roku od 60 dana od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u žele li ili nezadržati pravo da i dalje primjenjuju odredbe ovog članka. Članice koji nisuprihvatile Protokole kojima se proširuje MFA iz 1986. takvu notifikaciju podnoseu roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u. Prijelaznu zaštitutrebalo bi primjenjivati što je manje moguće, u skladu s odredbama ovog članka istvarne provedbe postupka integracije po ovom Sporazumu.

2.   Zaštitne se mjere mogu poduzeti u skladu s ovim člankom kada je, na osnovinalaza članice (5), dokazano da se neki proizvod uvozi na njezino državno područje u takopovećanim količinama da to uzrokuje ozbiljnu štetu ili stvarnu prijetnjunastanka takve štete domaćoj industriji koja proizvodi slične i/ili izravnokonkurentne proizvode. Ozbiljna šteta ili stvarna prijetnja nastanka takve štetemora dokazano biti uzrokovana takvim povećanim količinama u ukupnom uvozu togproizvoda, a ne drugim čimbenicima kao što su tehnološke promjene ili promjeneukusa potrošača.

3.   Pri utvrđivanju znatne štete ili stvarne opasnosti nastanka takve štete,kako je navedeno u stavku 2., članica ispituje kako uvoz tih proizvoda djelujena stanje u toj industriji, na način kako on utječe na promjene relevantnihekonomskih varijabli kao što su proizvodnja, produktivnost, iskorištenjekapaciteta, zalihe, udio na tržištu, izvoz, plaće, zaposlenost, domaće cijene,profit i ulaganja, ali nijedna od njih sama ili u kombinaciji s drugimčimbenicima, ne mora nužno biti najvažnija u donošenju odluke.

4.   Svaka mjera uvedena sukladno s odredbama ovog članka primjenjuje se na svakučlanicu pojedinačno. Članica ili članice kojima se pripisuje znatna šteta ilistvarna opasnost nastanka takve štete, iz stavaka 2. i 3., utvrđuju na temeljunaglog i značajnog povećanja uvoza, stvarnog ili predstojećeg (6), iz te članice ili članica pojedinačno, te na temelju razine uvozauspoređene s uvozom iz drugih izvora, udjela na tržištu, te uvoznih i domaćihcijena u odgovarajućoj fazi komercijalne transakcije; ali nijedan od tihčimbenika, sam ili u kombinaciji s drugim čimbenicima, ne mora nužno bitipresudan u donošenju odluke. Takve se zaštitne mjere ne primjenjuju na izvoznikeiz bilo koje članice čiji je izvoz tog proizvoda već pod ograničenjem na temeljuovog Sporazuma.

5.   Rok važenja nalaza o znatnoj šteti ili stvarne prijetnje nastajanja znatneštete u svrhu uvođenja zaštitnih mjera ne smije biti duži od 90 dana od danaprve obavijesti, kako je navedeno u stavku 7.

6.   Pri primjeni prijelazne zaštite posebnu pažnju treba posvetiti očuvanjuinteresa članica izvoznica, kako je niže navedeno:

(a)

najmanje razvijene zemlje članice dobivaju znatno povoljnijipoložaj nego ostale skupine članica koje se spominju u ovomstavku, po mogućnosti u svim dijelovima, no u najmanju ruku uopćim uvjetima;

(b)

članice čiji je ukupni obujam izvoza tekstila i odjeće malen uusporedbi s ukupnim izvozom ostalih članica i na koje otpadasamo mali postotak ukupnog uvoza tog proizvoda u članicuuvoznicu, dobivaju povlašteniji tretman u utvrđivanju ekonomskihuvjeta navedenih u stavcima 8., 13., i 14. Za te dobavljačeuzima se u obzir, u skladu sa stavcima 2. i 3. članka 1., budućipotencijali za razvoj njihove trgovine i potrebe da se dopustiuvoz iz njih u količinama koje su komercijalne;

(c)

u vezi s vunenim proizvodima iz članica zemalja u razvoju kojesu proizvođači vune, čije gospodarstvo i trgovina tekstilom iodjećom ovise o sektoru vune, čiji se ukupni izvoz tekstila iodjeće sastoji gotovo isključivo od vunenih proizvoda, i čiji jeobujam tekstilne i odjevne industrije relativno malen natržištima članica uvoznica, posvećuje se posebna pozornostizvoznim potrebama takvih članica kod određivanja kvota, stoperasta i fleksibilnosti;

(d)

povlašteniji tretman dodjeljuje se i ponovnom uvozu tekstilnihi odjevnih proizvoda koje je članica izvezla udrugu članicu radi obrade i ponovnog uvoza, u skladu sa zakonimai praksom članice uvoznice, s time da podliježe odgovarajućimpostupcima nadzora i izdavanja potvrda, pri uvozu takvihproizvoda iz članice kojoj ovaj vid trgovine predstavlja znatnidio njezinog ukupnog izvoza tekstila i odjeće.

7.   Članica koja predlaže poduzimanje zaštitnih mjera traži konzultacije sčlanicom ili članicama koje bi bile pogođene takvom mjerom. Zahtjev zakonzultacije popraćen je specifičnim i relevantnim činjenicama, posebno u vezis: a) čimbenicima, spomenutim u stavku 3., na temelju kojih članica koja uvoditu mjeru utvrđuje postojanje znatne štete ili opasnost nastajanja takve štete,b) čimbenicima, spomenutim u stavku 4., na temelju kojih ona predlaže uvođenjezaštitnih mjera prema članici ili članicama o kojima se radi. U vezi sazahtjevima podnesenim sukladno s ovim stavkom, informacije se u najvećoj mogućojmjeri odnose na prepoznatljive segmente proizvodnje i na referentno razdobljenavedeno u stavku 8. Članica koji uvodi tu mjeru također naznačuje razinu dokoje ograničava uvoz proizvoda iz članice ili članica o kojima se radi; tarazina nije niža od razine navedene u stavku 8. Članica koja traži konzultacijeistovremeno predsjedniku TMB-a upućuje zahtjev za konzultacije, uključujući sverelevantne podatke navedene u stavcima 3. i 4., zajedno s predloženom razinomograničenja. Predsjednik izvještava članice TMB-a o zahtjevu za konzultacije, snaznakom koja ih članica traži, o kojem je proizvodu riječ i koja je članicaprimila zahtjev. Članica ili članice o kojima se radi odgovaraju na taj zahtjevodmah i konzultacije se održavaju bez odgađanja, te u pravilu dovršavaju u rokuod 60 dana od dana kad je zahtjev zaprimljen.

8.   Ako se u konzultacijama postigne međusobni dogovor o potrebi ograničenjaizvoza određenog proizvoda iz članice ili članica o kojima se radi, razina togograničenja utvrđuje se tako da ne bude niža od stvarne razine izvoza ili uvozaiz članice o kojoj se radi tijekom dvanaestomjesečnog razdoblja koje završavadva mjeseca prije onog mjeseca u kojem je podnesen zahtjev zakonzultacije.

9.   Detalji o dogovorenoj mjeri ograničenja dostavljaju se TMB-u u roku od 60dana od dana postizanja dogovora. TMB određuje da li je dogovor opravdansukladno s odredbama ovog članka. Kako bi se to utvrdilo, TMB-u se stavljaju naraspolaganje činjenični podatci koje je dobio Predsjedavajući TMB-a, navedeni ustavku 7., kao i sve druge relevantne informacije koje su dostavile članice okojima se radi. TMB može dati preporuke članicama kojih se to tiče, koje smatraprikladnima.

10.   Ako, međutim, po isteku roka od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva zakonzultacije, nije postignut dogovor između članica, članica koja je željelapoduzeti zaštitne mjere može primijeniti ograničenje s datumom uvoza ili datumomizvoza, u skladu s odredbama ovog članka, u roku od 30 dana po istekušezdesetodnevnog roka za konzultacije, te istovremeno predmet proslijeditiTMB-u. Svaka od članica može proslijediti predmet TMB-u i prije isteka roka od60 dana. U svakom slučaju, TMB odmah ispituje predmet, što uključuje utvrđivanjeznatne štete, ili stvarnu prijetnju nastanka iste, te njenih uzroka i daječlanicama odgovarajuće preporuke u roku od 30 dana. Kako bi provelo toispitivanje, TMB ima na raspolaganju činjenične podatke dostavljene predsjednikuTMB-a spomenute u stavku 7., kao i sve druge relevantne informacije koji mudostavljaju članice o kojima se radi.

11.   U krajnje neuobičajenim i kriznim okolnostima, kada bi odgađanje prouzročiloštetu koju bi bilo teško ispraviti, može se privremeno poduzeti djelovanje izstavka 10. pod uvjetom da se zahtjev za konzultacije i notifikacija TMB-upodnesu u roku koji najdulje iznosi pet radnih dana nakon poduzimanja radnji.Ukoliko konzultacije ne rezultiraju dogovorom, TMB-u se notificiraju rezultatisavjetovanja, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od 60 dana od dana kad suradnje poduzete. TMB odmah ispituje predmet i daje odgovarajuće preporukečlanicama u roku od 30 dana. U slučaju da savjetovanja završe dogovorom, članicenotificiraju TMB-u zaključak, najkasnije u roku od 90 dana od dana poduzimanjaradnji. TMB može članicama o kojima se radi dati preporuke koje smatrasvrsishodnima.

12.   Članica može i dalje primjenjivati mjere uvedene sukladno s odredbama ovogčlanka: a) u trajanju od tri godine, bez produženja, ili b) dok se proizvodintegrira u GATT 1994., tj. do onog od ta dva roka koji se prvi ispuni.

13.   U slučaju da mjera ograničenja ostane na snazi tijekom razdoblja dužeg odjedne godine, razina tijekom sljedećih godina je razina koja je određena za prvugodinu, uvećana za stopu rasta koja iznosi najmanje 6 % godišnje, osim ako drugorješenje nije podneseno TMB-u s obrazloženjem. Razina ograničenja za tajproizvod može se prekoračiti u bilo kojoj od dvije sljedeće godine bilo pomoćucarry forward i/ili carryover u iznosu od 10 %, od tog najviše 5 % carryforward. Nema nikakvih količinskih ograničenja na kombiniranu uporabu carryover,carry forward i odredbe stavka 14.

14.   Kada članica primjenjuje ograničenje u skladu s ovim člankom na više odjednog proizvoda iz druge članice, za svaki od tih proizvodadogovorena razina ograničenja, sukladno s odredbama ovog članka, može biti višaza 7 %, ako ukupni izvoz koji podliježe ograničenju ne prelazi zbroj svih razinaza sve proizvode pod ograničenjima u skladu s ovim člankom, na temeljudogovorenih zajedničkih jedinica. U slučaju kada se razdoblja primjeneograničenja na te proizvode ne poklapaju, odredba vrijedi za svako razdoblje ukojem se preklapaju po načelu pro rata.

15.   Ako se zaštitna mjera primjenjuje u skladu s ovim člankom na proizvodkoji je prije bio ograničen u skladu s MFA tijekom dvanaestomjesečnograzdoblja koje je prethodilo stupanju na snagu Sporazuma o WTO-u, ili uskladu s odredbama članaka 2. ili 6., razina novog ograničenja je razinaodređena u stavku 8., osim ako novo ograničenje ne stupa na snagu u roku odjedne godine:

(a)

od dana notifikacije iz stavka 15. članka 2., za uklanjanjeprethodnog ograničenja; ili

(b)

od dana kad je uklonjeno prethodno ograničenje koje seprimjenjivalo u skladu s ovim člankom ili s MFA-om,

a u tom slučaju ta razina nije niža od više od ovih dviju razina: i.razina ograničenja u zadnjem dvanaestomjesečnom razdoblju tijekom kojeg jeproizvod bio pod ograničenjem, ili ii. razina ograničenja prema odredbamastavka 8.

16.   Kad članica koja ne primjenjuje ograničenja u skladu s člankom 2. odlučiprimijeniti ograničenje sukladno s odredbama ovog članka, ona mora poduzetiodgovarajuće pripreme koje: (a) uzimaju u obzir čimbenike kao što su utvrđenatarifna klasifikacija i količinske jedinice utemeljene na uobičajenojkomercijalnoj praksi pri izvoznim i uvoznim transakcijama, kako u vezi sasastavom vlakana, tako i u vezi s natjecanjem za isti dio domaćeg tržišta, i (b)izbjegavaju pretjeranu kategorizaciju. Zahtjev za konzultacijama iz stavka 7.ili 11. mora sadržavati potpune informacije o takvim pripremama.

Članak 7.

1.   Kao dio procesa integracije i u vezi s posebnim obvezama koje su preuzelečlanice na temelju Urugvajske runde, sve članice poduzimaju potrebne radnjekako bi se poštovala pravila i discipline GATT-a 1994. u svrhe:

(a)

postizanja boljeg pristupa tržištima tekstilnih i odjevnihpredmeta putem mjera kao što su smanjenje i vezivanje carina,smanjenje ili uklanjanje necarinskih prepreka, te ubrzanjecarinskih i administrativnih postupaka, te postupaka kodizdavanja dozvola;

(b)

osiguravanja provođenja politika koje se odnose na poštene ijednake trgovinske uvjete u vezi s tekstilom i odjećom napodručju kao što su pravila i postupci dampinga i antidampinga,subvencija i kompenzacijskih mjera, te zaštite pravaintelektualnog vlasništva;

(c)

izbjegavanja diskriminacije pri uvozu u sektoru tekstila iodjeće kod poduzimanja mjera opće trgovinske politike.

Takve radnje ne utječu na prava i obveze članica koje proizlaze iz GATT-a1994.

2.   Članice notificiraju TMB-u radnje navedene u stavku 1. koje utječu naprovedbu ovog Sporazuma. U mjeri u kojoj su notificirana ostalim tijelima WTO-a,sažetak s pozivom na izvornu notifikaciju dovoljan je da bi se ispunili zahtjeviiz ovog stavka. Svaka članica može TMB-u dostaviti povratnunotifikaciju.

3.   Kada bilo koja članica smatra da druga članica nije poduzela radnje navedeneu stavku 1. i da je poremećena ravnoteža između prava i obveza sukladno s ovimSporazumom, ta članica može iznijeti problem pred relevantnim tijelima WTO-a, teizvijestiti TMB. Bilo koji naknadni nalazi ili zaključci tih tijela, sastavni sudio općeg izvješća TMB-a.

Članak 8.

1.   Osniva se Središnjica za nadzor tekstila („TMB”) za nadzor provedbe ovog Sporazuma i ispitivanje svihmjera poduzetih sukladno s ovim Sporazumom, kao i da li su one u skladu saSporazumom, te za poduzimanje djelovanja koje se od njega zahtijevaju ovimSporazumom. TMB čine predsjednik i 10 članova. Izbor njegovih članova jeuravnotežen i uzima u obzir raznolikost članova. U odgovarajućim vremenskimrazdobljima članovi se rotiraju. Članove imenuju članice koje određuje Vijeće zatrgovinu robom; oni svoju dužnost obavljaju osobno.

2.   TMB razrađuje svoje vlastite postupke za rad. Podrazumijeva se, međutim dakonsenzus u TMB-u ne zahtijeva pristanak članova koje su imenovale one članicekoje su umiješane u nerazriješeni spor koji TMB razmatra.

3.   TMB se smatra stalnim tijelom, a sastaje se po potrebi kako bi obavljalofunkcije koje su mu dodijeljene ovim Sporazumom. Oslanja se nanotifikacije i informacije koje mu dostavljaju članice u skladu s relevantnimčlancima ovog Sporazuma, te na dodatne informacije ili potrebne pojedinosti koječlanice mogu poslati ili koje TMB od njih može tražiti. Ono se također možeoslanjati na notifikacije koje primaju druga tijela WTO-a i izvješća tih tijela,te na sve druge izvore, koje smatra prikladnima.

4.   Članice jedna drugoj omogućavaju konzultacije u vezi sa svim pitanjima kojaimaju utjecaja na provedbu ovog Sporazuma.

5.   U slučajevima kada se ne postigne dogovorno rješenje u bilateralnimkonzultacijama predviđenim ovim Sporazumom, TMB, na zahtjev bilo koje odčlanica, te nakon iscrpnog i hitnog razmatranja pitanja, članicama o kojima seradi daje preporuke.

6.   Na zahtjev bilo koje članice, TMB odmah razmatra svako pitanje koje tačlanica smatra štetnim za njene interese sukladno s ovim Sporazumom, a pri čemukonzultacije između njega i članice ili članica o kojima se radi nisu uspjelepostići zajedničko zadovoljavajuće rješenje. TMB može dati svoje primjedbe kojesmatra prikladnima članicama o tim pitanjima i za potrebe nadzora predviđenestavkom 11.

7.   Prije donošenja svoje preporuke ili primjedbe, TMB poziva na sudjelovanje ičlanice koje bi mogle biti izravno zahvaćene tim pitanjem.

8.   Kad je pozvan da dade preporuke ili nalaze, TMB to i ini, po mogućnosti uroku od 30 dana, osim ako se ovim Sporazumom ne predviđa drukčiji rok. Sve takvepreporuke i nalazi dostavljaju se članicama kojih se izravno tiču. Sve takvepreporuke i nalazi također se upućuju Vijeću za trgovinu robom naznanje.

9.   Članice nastoje u potpunosti prihvatiti preporuke TMB-a, koji obavljaodgovarajući nadzor primjene svojih preporuka.

10.   Ako članica smatra da nije u stanju postupiti u skladu s preporukama TMB-a,izvještava TMB o razlozima za to najkasnije mjesec dana nakon primitka tihpreporuka. Nakon detaljnog razmatranja predočenih razloga, TMB daje odgovarajućedodatne preporuke. Ako i nakon tih dodatnih preporuka pitanje ostanenerazriješeno, članica može pitanje iznijeti pred Tijelo za rješavanje sporova,te se pozvati na stavak 2. članka XXIII. GATT-a 1994. i na mjerodavne odredbeDogovora o rješavanju sporova.

11.   U svrhu nadzora provedbe ovog Sporazuma, Vijeće za trgovinu robom provodisveobuhvatnu reviziju prije završetka svake faze procesa integracije. Da biolakšao reviziju, TMB najmanje pet mjeseci prije kraja svake faze Vijeću zatrgovinu robom upućuje detaljni izvještaj o provedbi ovog Sporazuma u fazi kojase razmatra, a posebno u pitanjima koja se tiču procesa integracije, primjenemehanizama privremene zaštite te primjene pravila i disciplina GATT-a 1994.,definiranih u člancima 2., 3., 6. i 7. Detaljni izvještaj TMB-a može sadržavatii sve preporuke koje TMB smatra prikladnim, a upućene su Vijeću za trgovinurobom.

12.   Radi revizije, Vijeće za trgovinu robom konsenzusom donosi odluke kojesmatra prikladnim kako se ne bi narušila ravnoteža prava i obveza sadržana uovom Sporazumu. Kako bi se riješili sporovi koji mogu nastati u vezi s pitanjimaspomenutim u članku 7., Tijelo za rješavanje sporova može odobriti, a nedovodeći time u pitanje konačni datum predviđen člankom 9., prilagodbu stavka14. članka 2 u fazi koja slijedi nakon revizije, u pogledu svake članice za kojuse utvrdi da ne poštuje svoje obveze sukladno s ovim Sporazumu.

Članak 9.

Ovaj Sporazum i sva ograničenja u skladu s njim prestaju važiti 121. mjesec odstupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, s kojim datumom se sektor tekstila i odjeće upotpunosti integrira u GATT 1994. Ovaj Sporazum se ne produljuje.


(1)  U mjeri u kojoj je to moguće, izvoz iz najmanje razvijenih članica imakoristi od ove odredbe.

(2)  Izraz „Sporazumnagodina”definira se kao 12-mjesečno razdoblje koje počinje danom stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u i daljnji 12-mjesečni intervali.

(3)  Odgovarajuće odredbe GATT-a 1994. ne obuhvaćaju članak XIX. u pogleduproizvoda koji još nisu uključeni u GATT 1994. osim kako je posebnoodređeno u stavku 3. dodatka.

(4)  Ograničenja se odnose na sva jednostrana količinska ograničenja,bilateralne aranžmane i druge mjere koje imaju sličan učinak.

(5)  Carinska unija može primijeniti zaštitnu mjeru bilo kao jedinstvenujedinicu ili u ime zemlje članice. Kada carinska unija primijenizaštitnu mjeru kao jedinstveni entitet, svi uvjeti za utvrđivanje znatneštete ili prijetnje nastajanja takve štete prema ovom Sporazumu morajubiti utemeljeni na uvjetima koji postoje u carinskoj uniji kao cjelini.Kad se zaštitna mjera primjenjuje u ime zemlje članice, svi uvjeti zautvrđivanje znatne štete ili stvarne prijetnje nastajanja takve štetemoraju biti utemeljeni na uvjetima koji postoje u toj zemlji članici, amjera se provodi samo u toj zemlji članici.

(6)  Takvo predstojeće povećanje mora biti mjerljivo i njegovo se postojanjeneće utvrditi na temelju navoda, pretpostavki ili samo mogućnosti, kojiprimjerice proizlaze iz činjenice da u članicama izvodnicama postojeproizvodni kapaciteti.


DODATAK

POPIS PROIZVODA NA KOJE SE ODNOSI OVAJ SPORAZUM

1.

Ovaj dodatak sadrži popis tekstilnih i odjevnih proizvoda označenihbrojevima Harmoniziranog sustava naziva i brojčanog označavanja robe (HS) narazini od šest znamenki.

2.

Radnje u skladu s odredbama o zaštitnim mjerama iz članka 6. poduzimaju seprema određenim tekstilnim i odjevnim predmetima, a ne na temelju stavkiHS-a kao takvih.

3.

Radnje u skladu s odredbama o zaštitnim mjerama iz članka 6. ovog Sporazumane primjenjuju se na:

(a)

izvoz članice zemlje u razvoju rukom tkanih materijalaproizvedenih u kućnoj radinosti ili rukotvorina iz kućneradinosti izrađenih iz takvih rukom tkanih materijala ilitradicionalnih ručno izrađenih folklornih tekstilnih iodjevnih proizvoda, ako takvi proizvodi imaju odgovarajućepotvrde u skladu s dogovorima postignutim među članicamakojih se to tiče;

(b)

tekstilne proizvode kojima se trguje kroz povijest, akojima se međunarodno trgovalo u komercijalnim količinamaprije 1982. kao što su torbe, vreće, podloge za sagove,užad, prtljaga, otirači, prostirke i sagovi, obično izrađeneod vlakana kao što su juta, kokosovo vlakno, sisal, manilskakonoplja i razne vrste agava;

(c)

proizvode od čiste svile.

Na takve se proizvode primjenjuju odredbe članka XIX. GATT-a 1994. prematumačenju danom u Sporazumu o zaštitnim mjerama.

Proizvodi unutar dijela XI. (tekstil i tekstilni proizvodi) harmoniziranogopisa roba i zajedničke nomenklature (HS)

HS broj

Opis proizvoda

Pgl 50

Svila:

5004 00

Svilena pređa (osim pređe od svilenih otpadaka), nepripremljena upakiranja za pojedinačnu prodaju

5005 00

Pređa od svilenih otpadaka, nepripremljena u pakiranja zapojedinačnu prodaju

5006 00

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka, pripremljena upakiranja za pojedinačnu prodaju; svileni katgut

5007 10

Tkanine od buret-svile

5007 20

Ostale tkanine koje po masi, sadrže 85 % ili više svile iliotpadaka svile, osim buret-svile

5007 90

Tkanine od svile, ostalo

Pgl 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, pređa itkanine od konjske dlake

5105 10

Grebenana vuna

5105 21

Češljana vuna u rasutom stanju - u pramenovima („open tops”)

5105 29

Vuneni tops i ostala češljana vuna, osim češljane vune upramenovima

5105 30

Fina životinjska dlaka, grebenana ili češljana

5106 10

Pređa od grebenane vune, >/= 85 % udjela vune u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5106 20

Pređa od grebenane vune, < 85 % udjela vune u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5107 10

Pređa od grebenane vune, >/= 85 % udjela vune u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5107 20

Pređa od češljane vune, < 85 % udjela vune u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5108 10

Pređa od grebenane obrađene životinjske dlake, nije namijenjenomaloprodaji

5108 20

Pređa od češljane životinjske dlake, nije namijenjenomaloprodaji

5109 10

Pređa od vune ili obrađene životinjske dlake, >/= 85 % takvihvlakana u ukupnoj težini, namijenjeno maloprodaji

5109 90

Pređa od vune ili obrađene životinjske dlake, < 85 % takvihvlakana u ukupnoj težini, namijenjeno maloprodaji

5110 00

Pređa od sirove životinjske dlake ili konjske dlake

5111 11

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85% u ukupnoj težini, </= 300 g/m2

5111 19

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85% u ukupnoj težini, > 300g/m2

5111 20

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85% u ukupnoj težini, miješano s umjetnim vlaknima

5111 30

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85 % u ukupnoj težini, miješano s umjetnim vlaknima

5111 90

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/85% u ukupnoj težini, ostalo

5112 11

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85 % u ukupnoj težini, </= 200g/m2

5112 19

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85 % u ukupnoj težini, > 200 g/m2

5112 20

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, < 85% u ukupnoj težini, miješano s umjetnim vlaknima

5112 30

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, < 85% u ukupnoj težini, miješano s umjetnim vlaknima

5112 90

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, < 85%, ostalo

5113 00

Tkanine od neobrađene životinjske dlake ili konjske dlake

Pgl 52

Pamuk

5204 11

Pamučni konac za šivanje, >/= 85 % pamuka u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5204 19

Pamučni konac za šivanje, < 85 % pamuka u ukupnoj težini, nijenamijenjeno maloprodaji

5204 20

Pamučni konac za šivanje, namijenjeno maloprodaji

5205 11

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, nečešljano, >/=714.29dtex, nije namijenjeno prodaji

5205 12

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, nečešljano, 714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji

5205 13

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, nečešljano,232.56>dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji.

5205 14

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, nečešljano, 192.31>dtex>/=125, nije namijenjeno prodaji

5205 15

Pamučna pređa, >/=85 %, jednonitna, nečešljano, < 125dtxnije namijenjeno prodaji

5205 21

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, češljano, >/= 714.29,nije namijenjeno prodaji

5205 22

Pamučna pređa, >/=85 %, jednonitna, češljano,714.29>dtex>/=232.56, nije namijenjeno prodaji

5205 23

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, češljano, 232.56, > dtx>/= 192.31, nije namijenjeno prodaji

5205 24

Pamučna pređa, >/=85 %, jednonitna, češljano, 192.31>dtex>/=125, nije namijenjeno prodaji

5205 25

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, češljano, < 125 dtex,nije namijenjeno maloprodaji

5205 31

Pamučna pređa, >/= 85 % višenitna, nečešljano, >/= 714.29dtex, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 32

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, nečešljano,714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 33

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, nečešljano,232.56>dtex>/= 192.31, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 34

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, nečešljano, 192.31 >dtex>/= 125, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 35

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, nečešljano, < 125 dtex,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 41

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, češljano, >/= 714.29dtex, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 42

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, češljano,714.29>dtex>/=232.56, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 43

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, češljano,232.56>dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 44

Pamučna pređa, >/=85 %, višenitna, češljano,192.31>dtex>/=125, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 45

Pamučna pređa, >/=85 %, višenitna, češljano, < 125 dtex,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 11

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, nečešljano, >/=714.29,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 12

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, nečešljano,714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji

5206 13

Pamučna pređa, < 85 % jednonitna, nečešljano,232.56>dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji

5206 14

Pamučna pređa, < 85 % jednonitna, nečešljano,192.31>dtex>/= 125, nije namijenjeno prodaji

5206 15

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, nečešljano, < 125 dtex,nije namijenjeno maloprodaji

5206 21

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano, >/= 714.29dtex, nije namijenjeno prodaji

5206 22

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano,714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji

5206 23

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano,232.56>dtex>/= 192.31, nije namijenjeno prodaji

5206 24

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano,192.31.>dtex>/=125, nije namijenjeno prodaji

5206 25

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano, < 125 dtex,nije namijenjeno maloprodaji

5206 31

Pamučna pređa, < 85 % višenitna, nečešljano, >/= 714.29,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 32

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, nečešljano,714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji, ostao

5206 33

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, nečešljano, 232.56 >dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 34

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, nečešljano192.31>dtex>/= 125, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 35

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, nečešljano, < 125 dtex,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 41

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano, >/=714. 29, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5206 42

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano, 714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 43

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano,232.56>dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 44

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano,192.31>dtex>/= 125, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 45

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano, < 125 dtex, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5207 10

Pamučna pređa (osim konca za šivanje) >/=85 % pamuka u ukupnojtežini, namijenjeno prodaji

5207 90

Pamučna pređa (osim konca za šivanje) < 85 % pamuka u ukupnojtežini, namijenjeno maloprodaji

5208 11

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, najviše100g/m2, nebijeljeni

5208 12

Pamučne tkanine, >/= 85 %, > 100g/m2 do200g/m2, nebijeljeni

5208 13

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/= 85 % najviše 200g/m2, nebijeljeni

5208 19

Pamučne tkanine, >/=85 %, najviše 200g/m2,nebijeljeni, ostalo

5208 21

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %najviše100g/m2, nebijeljeni

5208 22

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, > 100g/m2 do 200 g/m2, nebijeljeni

5208 23

Pamučne tkanine keper prepletaja, >=85 %, najviše 200g/m2, bijeljeni

5208 29

Pamučne tkanine, >/=85 %, najviše 200g/m2,bijeljeni, ostalo

5208 31

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, najviše100g/m2, bojani

5208 32

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/= 85 %, > 100g/m =do200g/m2=, bojan

5208 33

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, najviše 200g/m2, bojani

5208 39

Pamučne tkanine,>/=85 %,najviše 200 g/m2,bojan ostalo

5208 41

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/85 %, najviše 100g/m2, bojana pređa

5208 42

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, > 100g/m2 do 200g/m2, bojana pređa

5208 43

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, najviše 200g/m2, bojana pređa

5208 49

Pamučne tkanine, >/= 85 %, najviše 200g/m2,bojana pređa, ostalo

5208 51

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, najviše100g/m2, tiskani

5208 52

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/= 85 %, > 100g/m2 do200g/m2, tiskani

5208 53

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/= 85 %, najviše 200g/m2, tiskani

5208 59

Pamučne tkanine, >/=85 %, najviše 200g/m2,tiskani, ostalo

5209 11

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, više od200g/m2, nebijeljeni

5209 12

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, više od 200g/m2, nebijeljeni

5209 19

Pamučne tkanine, >/=85 %, više od 200g/m2,nebijeljeni, ostalo

5209 21

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/= 85 %, više od200g/m2, bijeljeni

5209 22

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/= 85 %, više od 200g/m2, bijeljene

5209 29

Pamučne tkanine, >/=85 %, više od 200g/m2,bijeljeni, ostalo

5209 31

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 % više od 200g/m2, bojani

5209 32

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, više od 200g/m2, bojane

5209 39

Pamučne tkanine, >/= 85 %, više od 200g/m2,bojani, ostalo

5209 41

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 % više od 200g/m2, bojana pređa

5209 42

Denim pamučni materijali >/= 85 %, više od 200g/m2

5209 43

Pamučne tkanine keper prepletaja, osim denima, >/= 85 %, višeod 200g/m2, bojana pređa

5209 49

Pamučne tkanine, >/=85 %, više od 200g/m2,bojana pređa, ostalo

5209 51

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, više od200g/m2, tiskane

5209 52

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, više od 200g/m2, tiskane

5209 59

Pamučne tkanine, >/=85 %, više od 200g/m2,tiskani

5210 11

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 %, miješanihumjetnih vlakana, ne više od 200g/m2, nebijeljene

5210 12

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, nebijeljene

5210 19

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, nebijeljene, ostalo

5210 21

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bijeljene

5210 22

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bijeljene

5210 29

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, bijeljeni, ostalo

5210 31

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bojane

5210 32

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bojane

5210 39

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, bojano ostalo

5210 41

Pamučne tkanine platnenog prepletaja < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bojana pređa

5210 42

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bojana pređa

5210 49

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, bojana pređa, ostalo

5210 51

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, tiskane

5210 52

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, tiskane

5210 59

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, tiskane, ostalo

5211 11

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, nebijeljene

5211 12

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, nebijeljene

5211 19

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, više od200g/m2, nebijeljene, ostalo

5211 21

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bijeljend

5211 22

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bijeljene

5211 29

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, više od200g/m2, bijeljene, ostalo

5211 31

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bojane

5211 32

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bojane

5211 39

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, više od200g/m2, bojane, ostalo

5211 41

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bojana pređa

5211 42

Denim pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, višeod 200g/m2

5211 43

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, > 200g/m2, bojana pređa

5211 49

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,> 200g/m2, bojana pređa, ostalo

5211 51

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, tiskane

5211 52

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, tiskane

5211 59

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, više od200g/m2, tiskane, ostalo

5212 11

Pamučne tkanine, težine najviše 200g/m2,nebijeljene, ostalo

5212 12

Pamučne tkanine, težine najviše 200g/m2,bijeljeno ostalo

5212 13

Pamučne tkanine, težine najviše 200g/m2,bojane, ostalo

5212 14

Pamučne tkanine, </= 200g/m2, od predivarazličitih boja, ostalo

5212 15

Pamučne tkanine, težine više od 200g/m2,tiskane, ostalo

5212 21

Pamučne tkanine, težine najviše 200g/m2,nebijeljene, ostalo

5212 22

Pamučne tkanine, težine više od 200g/m2,bijeljene, ostalo

5212 23

Pamučne tkanine, težine više od 200g/m2,bojane, ostalo

5212 24

Pamučne tkanine, > 200g/m2, od predivarazličitih boja, ostalo

5212 25

Pamučne tkanine, težine više od 200g/m2,tiskano ostalo

Pgl 53

Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna pređa itkanine od papirne pređe

5306 10

Lanena pređa, jednonitna

5306 20

Lanena pređa, višenitna (dublirna) ili kablirana

5307 10

Pređa od jute ili ostalih tekstilnih likovnih vlakana,jednonitna

5307 20

Pređa od jute ili ostalih tekstilnih likovnih vlakana, višenitna(dublirana) ili kablirana

5308 20

Pređa od prave konoplje

5308 90

Pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana

5309 11

Tkanine koje sadrže najmanje 85 % lana u ukupnoj težini,nebijeljene ili bijeljene

5309 19

Tkanine koje sadrže najmanje 85 % lana u ukupnoj težini, osimnebijeljenih i bijeljenih

5309 21

Lanene tkanine, koji sadrže < 85 % lana u ukupnoj težini,nebijeljene ili bijeljene

5309 29

Lanene tkanine, koji sadrže < 85 % lana u ukupnoj težini, osimnebijeljnih ili bijeljenih

5310 10

Tkanine od jute ili ostalih tekstilnih drvenastih vlakana,nebijeljene

5310 90

Tkanine od jute ili ostalih drvenastih vlakana, osimnebijeljenih

5311 00

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana, tkanine od papirnogprediva

Pgl 54

Umjetne ili sintetski filamenti

5401 10

Konac za šivanje od sintetskih filamenta

5401 20

Konac za šivanje od umjetnih filamenta

5402 10

Pređa velike čvrstoće (osim konca za šivanje), najlon iliostaleipoliamidni filamenti, nije namijenjeno prodaji

5402 20

Pređa velike čvrstoće (osim konca za šivanje), od poliesternihfilamenata, nije namijenjeno prodaji

5402 31

Ostala teksturirana pređa, od najlona ili ostalih poliamidnihfilamenata, </= 50 tex/jednonitna pređa, nije namijenjeno prodaji

5402 32

Ostala teksturirana pređa od najlona ili ostalih poliamidnihfilamenata, > 50 % tex/jednonitna, nije namijenjeno prodaji

5402 33

Ostala teksturirana pređa, od poliesternih filamenata, nijenamijenjeno maloprodaji

5402 39

Ostala teksturirana pređa od sintetskih filamenata, nijenamijenjeno prodaji

5402 41

Pređa od najlona ili ostalih poliamidnih filamenata, jednonitna,neupredena, ostalo, nije namijenjeno prodaji

5402 42

Pređa od poliesternih filamenata, sa slabim uvojima, jednonitna,ostalo, nije namijenjeno prodaji

5402 43

Pređa od poliesternih filamenata, jednonitna, neupredena, ostalo,nije namijenjeno prodaji

5402 49

Pređa od sintetske filamenata, jednonitna, neupredena, ostalo,nije namijenjeno prodaji

5402 51

Pređa od najlona ili ostalih poliamidnih filamenata, jednonitna,> 50 uvoja/m, nije namijenjeno prodaji

5402 52

Pređa od poliesternih filamenata, jednonitna, > 50 uvoja/m,nije namijenjeno prodaji

5402 59

Pređa od sintetskih filamenata, jednonitna, > 50 uvoja/m,ostalo, nije namijenjeno prodaji

5402 61

Pređa od najlona ili ostalih poliamidnih filamenata, višenitna,ostalo, nije namijenjeno prodaji

5402 62

Pređa od poliesternih filamenata, višenitna, ostalo, nijenamijenjeno prodaji

5402 69

Pređa od sintetskih filamenata, višenitna, ostalo, nijenamijenjeno prodaji

5403 10

Pređa velike čvrstoće (osim konca za šivanje), od viskoznihumjetnih filamenta, nije namijenjeno prodaji

5403 20

Ostalo tkana pređa, od umjetnih filamenata, nije namijenjenomaloprodaji

5403 31

Pređa od viskoznog rajona, jednonitna, neupredenog, ostalo, nijenamijenjeno prodaji

5403 32

Pređa od viskoznog rajona, jednonitna, > 120 uvoja/m, ostalo,nije namijenjeno prodaji

5403 33

Pređa od filamenata celuloznog acetata, jednonitna, ostalo, nijenamijenjeno prodaji

5403 39

Pređa od umjetnih filamenata, jednonitna, ostalo, nije namijenjenoprodaji

5403 41

Pređa od viskoznog rajona, višenitna, ostalo, nije namijenjenoprodaji

5403 42

Pređa od celuloznog acetata, višenitna, ostalo, nije namijenjenoprodaji

5403 49

Pređa od umjetnih filamenata, višenitna, ostalo, nije namijenjenoprodaji

5404 10

Sintetički monofilamenti, >/=67dtex, poprečnog presjeka manjegod 1mm

5404 90

Vrpce i slični sintetički tekstilni materijali širina koje neprelaze 5mm

5405 00

Umjetni monofilamenti, 67dtex, poprečnog presjeka> 1mm; vrpceod umjetnih tekstilnih materijala širine</=5mm

5406 10

Pređa od umjetnih filamenata (osim konca za šivanje), namijenjenomaloprodaji

5406 20

Pređa od sintetskih filamenata (osim konca za šivanje)nnamijenjeno maloprodaji

5407 10

Tkanine od filamenata visoke čvrstoće od najlona ili ostalihpoliamida ili poliestera

5407 20

Tkanine dobivene od vrpci ili sličnih sintetskih proizvoda

5407 30

Materijali predviđeni napomenom 9 iz dijela XI (podloge odusporedno složenog sintetičkog tekstilnog prediva)

5407 41

Tkanine, >/= 85 % najlonskih ili ostalih poliamidnihfilamenata, nebijeljeni ili bijeljeni, ostalo

5407 42

Tkanine, >/= 85 % najlonskih ili ostalih poliamidnihfilamenata, bojani, ostalo

5407 43

Tkanine, >/= 85 % najlonskih ili ostalih poliamidnihfilamenata, bojana pređa, ostalo

5407 44

Tkanine, >/= 85 % najlonskih ili ostalih filamenata, tiskano,ostalo

5407 51

Tkanine, >/= 85 % tkanih poliesternih filamenata, nebijeljeniili bijeljeni, ostalo

5407 52

Tkanine, >/= 85 % tkanih poliesternih filamenata, bojani,ostalo

5407 53

Tkanine, >/= 85 % tkanih poliesternih filamenata, bojana pređa,ostalo

5407 54

Tkanine, >/=85 % tkanih poliesternih filamenata, tiskani,ostalo

5407 60

Tkanine, >/= 85 % netkanih poliesternih filamenata,ostalo

5407 71

Tkanine, >/= 85 % sintetske filament-pređe, nebijeljene ilibijeljene, ostalo

5407 72

Tkanine, >/= 85 % sintetske filament-pređe, bojane,ostalo

5407 73

Tkanine, >/= 85 % sintetske filament-pređe, bojana pređa,ostalo

5407 74

Tkanine, >/= 85 % sintetske filament-pređe, tiskanoiostalo

5407 81

Tkanine od sintetske filament-pređe, < 85 % miješano s pamukom,nebijeljene ili bijeljene, ostalo

5407 82

Tkanine od sintetske filament-pređe, < 85 % miješano s pamukom,bojane, ostalo

5407 83

Tkanine od sintetske filament-pređe, < 85 % miješano s pamukom,bojana pređa, ostalo

5407 84

Tkanine od sintetske filament-pređe, < 85 % miješano s pamukom,tiskane, ostalo

5407 91

Tkanine od sintetske filament-pređe, nebijeljene ili bijeljene,ostalo

5407 92

Tkanine od sintetske filament-pređe, bojane, ostalo

5407 93

Tkanine od sintetske filament-pređe, bojana pređa, ostalo

5407 94

Tkanine od sintetske filament-pređe, tiskane, ostalo

5408 10

Tkanine od filamenata viskoznog rajona visoke čvrstoće

5408 21

Tkanine; >/= 85 % umjetne filamentne pređe ili vrpci odumjetnih tekstilnih materijala, nebijeljene ili bijeljene, ostalo

5408 22

Tkanine, >/= 85 % umjetne filamentne pređe ili vrpci odumjetnih tekstilnih materijala, bojane, ostalo

5408 23

Tkanine, >/= 85 % umjetne filamentne pređe ili vrpci odumjetnih tekstilnih materijala, bojana pređa, ostalo

5408 24

Tkanine, >/= 85 % umjetne filamentne pređe ili vrpci odumjetnih tekstilnih materijala, tiskane, ostalo

5408 31

Tkanine od umjetne filamentne pređe, nebijeljene ili bijeljene,ostalo

5408 32

Tkanine od umjetne filamentne pređe, bojane, ostalo

5408 33

Tkanine od umjetne filamentne pređe, bojana pređa, ostalo

5408 34

Tkanine od umjetne filamentne pređe, tiskana, ostalo

Pgl 55

Umjetna ili sintetska vlakna rezana

5501 10

Kablovi od najlona ili ostalih poliamida

5501 20

Kablovi od polieste

5501 30

Kablovi od akrilika ili modakrilika

5501 90

Sintetički kablovi, ostalo

5502 00

Umjetni kablovi

5503 10

Rezana vlakna od najlona ili ostalih poliamida, koja nisu vlačenaili češljana

5503 20

Rezana vlakna od poliestera, koja nisu vlačena ili češljana

5503 30

Rezana vlakna od akrilika koja nisu vlačena ili češljana

5503 40

Rezana vlakna od polipropilena, koja nisu vlačena ili češljana,ostalo

5503 90

Sintetička rezana vlakna koja nisu vlačena ili češljana

5504 10

Rezana vlakna od viskoze, koja nisu vlačena ili češljana

5504 90

Umjetna rezana vlakna, osim viskoze, koja nisu vlačena iličešljana

5505 10

Otpaci sintetskih vlakana

5505 20

Otpaci umjetnih vlakana

5506 10

Rezana vlakna od najlona ili ostalih poliamida, vlačena iličešljana

5506 20

Rezana vlakna od poiliestera, vlačena ili češljana

5506 30

Rezana vlakna od akrilika, vlačena ili češljana

5506 90

Sintetička rezana vlakna, vlačena ili češljana, ostalo

5507 00

Umjetna rezana vlaka, vlačena ili češljna

5508 10

Konac za šivanje od sintetskih rezanih vlakana

5508 20

Konac za šivanje od umjetnih rezanih vlakana

5509 11

Pređa, >/=85 % najlona ili ostalih poliamidnih rezanih vlakana,jednonitna, nije namijenjeno prodaji

5509 12

Pređa, >/= 85 % najlona ili ostalih poliamidnih rezanihvlakana, višenitna, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 21

Pređa, >/= 85 % rezanih vlakana, od poliestera, jednonitna,nije namijenjeno prodaji

5509 22

Pređa, >/=85 % rezanih vlakana od poliestera, višenitna, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5509 31

Pređa, >/=85 % rezanih vlakana od akrilika ili modakrilika,jednonitna, nije namijenjeno prodaji

5509 32

Pređa, >/= 85 % rezanih vlakana od akrilika i modakrilika,višenitna, nije namijenjeno prodaji

5509 41

Pređa, >/= 85 % od ostalih sintetskih rezanih vlakana,jednonitna, nije namijenjeno prodaji

5509 42

Pređa, >/= 85 % od ostalih sintetskih rezanih vlakana,višenitna, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 51

Pređa od poliesternih rezanih vlakana miješanih s umjetnimsječenim vlaknima, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 52

Pređa od poliesternih rezanih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 53

Pređa od poliesternih rezanih vlakana miješanih s pamukom, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5509 59

Pređa od poliesternih rezanih vlakana, nije namijenjeno prodaji,ostalo

5509 61

Pređa od rezanih vlakana akrilika, miješanih s vunom ili obrađenomživotinjskom dlakom, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 62

Pređa od rezanih vlakana akrilika, miješano s pamukom, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5509 69

Pređa od rezanih vlakana akrilika, nije namijenjeno prodaji,ostalo

5509 91

Pređa od sintetskih rezanih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 92

Pređa od sintetskih rezanih vlakana miješanih s pamukom, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5509 99

Pređa od sintetskih rezanih vlakana, nije namijenjeno prodaji,ostalo

5510 11

Pređa, >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana, jednonitna, nijenamijenjeno prodaji

5510 12

Pređa, >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana, višenitna, nijenamijenjeno prodaji

5510 20

Pređa od umjetnih rezanih vlakana miješanih s vunom ili obrađenomživotinjskom dlakom, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5510 30

Pređa od umjetnih rezanih vlakana miješanih s pamukom, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5510 90

Pređa od umjetnih rezanih vlakana, nije namijenjeno prodaji,ostalo

5511 10

Pređa, >/= 85 % sintetskih rezanih vlakana, osim konca zašivanje, namijenjeno prodaji

5511 20

Pređa, < 85 % sintetskih rezanih vlakana, namijenjenomaloprodaji, ostalo

5511 30

Pređa od umjetnih vlakana (osim konca za šivanje), namijenjenomaloprodaji

5512 11

Tkanine, koji sadrže >/= 85 % poliesternih rezanih vlakana,nebijeljeni, ili bijeljeni

5512 19

Tkanine, koji sadrže, >/=85 % poliesternih rezanih vlakana,osim nebijeljenih ili bijeljenih

5512 21

Tkanine, koji sadrže >/= 85 % rezanih vlakana akrilika,nebijeljeni ili bijeljeni

5512 29

Tkanine, koji sadrže >/=85 % rezanih vlakana akrilika osimnebijeljenih i bijeljenih

5512 91

Tkanine, koji sadrže >/=85 % ostalih sintetskih rezanihvlakana, nebijeljene ili bijeljene

5512 99

Tkanine, koji sadrže >/=85 % ostalih sintetskih rezanihvlakana, osim nebijeljenih ili bijeljenih

5513 11

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, </=170g/m2, nebijeljeni ilibijeljeni

5513 12

Keper materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, </= 170g/m2, nebijeljeni ilibijeljeni

5513 13

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, </= 170g/m2, nebijeljeni ili bijeljeni,ostalo

5513 19

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 %, miješanis pamukom, </=170g/m2, nebijeljeni ilibijeljeni

5513 21

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, </= 170g/m2, bojani

5513 22

Keper materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani pamukom, </= 170g/m2, bojane

5513 23

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, </=170g/m2, bojane, ostalo

5513 29

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 %, miješanis pamukom, </= 170g/m2, bojani

5513 31

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani s pamukom, </= 170g/m2, bojana pređa

5513 32

Keper materijali od poliesternih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, </= 170g/m2, bojana pređa

5513 33

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, </=170g/m2, bojani, ostalo

5513 39

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 %, miješanis pamukom, </= 170g/m2, bojana pređa

5513 41

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, </= 170g/m2, tiskani

5513 42

Keper materijali od poliesternih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, </= 170g/m2, tiskani

5513 43

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, </= 170g/m2, tiskani, ostalo

5513 49

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, </= 170g/m2, tiskani

5514 11

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, > 170g/m2, nebijeljeni ilibijeljeni

5514 12

Keper materijali od poliesternih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, > 170g/m2, nebijeljeni ili bijeljeni

5514 13

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, > 170g/m2, nebijeljene ili bijeljene,ostalo

5514 19

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, > 170g/m2, nebijeljene ilibijeljene

5514 21

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, > 170m/m2, bojani

5514 22

Keper materijali od poliesternih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, > 170g/m2, bojani

5514 23

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, > 170g/m2, bojani

5514 29

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, > 170g/m2, bojani

5514 31

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani s pamukom, > 170g/m2, bojana pređa

5514 32

Keper materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani s pamukom, > 170g/m2, bojana pređa

5514 33

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, > 170g/m2, bojana pređa, ostalo

5514 39

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, > 170g/m2, bojana pređa

5514 41

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani s pamukom, > 170g/m2, tiskani

5514 42

Keper materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, > 170g/m2, tiskani

5514 43

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, > 170g/m2, tiskani, ostalo

5514 49

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, > 170g/m2, tiskani

5515 11

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana miješanih s viskoznimsječenim vlaknima, ostalo

5515 12

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana miješanih s umjetnimvlaknima, ostalo

5515 13

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, ostalo

5515 19

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, ostalo

5515 21

Tkanine od akriličnih rezanih vlakana miješanih s umjetnimvlaknima, ostalo

5515 22

Tkanine od akriličnih rezanih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, ostalo

5515 29

Tkanine od akriličnih ili modakriličnih rezanih vlakana,ostalo

5515 91

Tkanine od ostalih sintetskih vlakana miješanih s umjetnimvlaknima, ostalo

5515 92

Tkanine od ostalih sintetskih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, ostalo

5515 99

Tkanine od sintetskih vlakana, ostalo

5516 11

Tkanine, koji sadrže >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana,nebijeljene, bijeljene

5516 12

Tkanine koji sadrže >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana,bojane

5516 13

Tkanine koji sadrže >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana, bojanapređa

5516 14

Tkanine koji sadrže >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana,tiskane

5516 21

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješano s umjetnimfilamentima, bijeljene ili nebijeljene

5516 22

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješano s umjetnimfilamentima, bojane

5516 23

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješano s umjetnimfilamentima, bojana pređa

5516 24

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješano s umjetnimfilamentima, tiskane

5516 31

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 %, miješanih s vunomili obrađenom životinjskom dlakom, bijeljene ili nebijeljene

5516 32

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 %, miješanih s vunomili obrađenom životinjskom dlakom, bojani

5516 33

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 %, miješanih s vunomili obrađenom životinjskom dlakom, bojana pređa

5516 34

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 %, miješanih s vunomili obrađenom životinjskom dlakom, tiskani

5516 41

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješanih spamukom, bijeljeni ili nebijeljeni

5516 42

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješanih spamukom, bojani

5516 43

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješanih spamukom, bojana pređa

5516 44

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješanih spamukom, tiskani

5516 91

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, bijeljeni ili nebijeljeni,ostalo

5516 92

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, bojani, ostalo

5516 93

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, bojana pređa, ostalo

5516 94

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, tiskani, ostalo

Pgl 56

Vatirani, pusteni i netkani materijal, prediva;konac, konopac itd.

5601 10

Sanitarni proizvodi od vatiranog materijala, kao što su sanitarniručnici, tamponi

5601 21

Pamučni vatirani materijali i proizvodi, osim sanitarnihproizvoda

5601 22

Vatirani materijali i proizvodi od umjetnih vlakana, osimsanitarnih proizvoda

5601 29

Vatirani materijali i proizvodi od ostalih tekstilnih materijala,osim sanitarnih proizvoda

5601 30

Tekstilne krpe i predionički otpad

5602 10

Iglovani pust i netkani tekstil učvršćen iglanjem

5602 21

Pust, osim iglovanog, od vune ili obrađene životinjske dlake, kojinije impregniran, podstavljen itd.

5602 29

Pust, osim iglovanog, od ostalih tekstilnih materijala, koji nijeimpregniran, podstavljen

5602 90

Pust od ostalih tekstilnih materijala, ostalo

5603 00

Netkani tekstil, bilo da jesu ili nisu impregnirani, podstavljeni,obloženi ili slojeviti

5604 10

Gumeni konac i konopac, obložen tekstilom

5604 20

Pređa visoke čvrstoće od poliestera, najlona ili ostalihpoliamida, viskoze, podstavljen itd.

5604 90

Tekstilno pređa, vrpce i slično, impregnirano, obloženo ilipodstavljeno gumom ili plastikom, ostalo

5605 00

Metalizirano pređa, pređa ovito u kombinaciji s metalnim koncem,dugim uskim trakama ili usitnjenim prahom

5606 00

Pređa poput buklea, šenil pređa, pređa s nizom očica

5607 10

Konac, konopac, užad, od jute ili ostalih tekstilnihvlakana

5607 21

Vezivo ili uže od bale od sisala ili ostalih tekstilnih vlakana izroda Agave

5607 29

Ostali konac, konopac, užad i kablovi, od sisal tekstilnihvlakana

5607 30

Konac, konopac, užad i kablovi od abaka ili ostalih tvrdih (list)vlakana

5607 41

Vezivo ili uže za bale od polietilene ili polipropilena

5607 49

Ostali konac, konopac, užad i kablovi, od polietilena ilipolipropilena

5607 50

Konac, konopac, užad i kablovi, od ostalih sintetskihmaterijala

5607 90

Konac, konopac, užad i kablovi, od ostalih materijala

5608 11

Gotove ribarske mreže, od umjetnih tekstilnih materijala

5608 19

Mreže s uzlovima od konca/konopca/užeta, i ostale izrađene mrežeod umjetnih tekstilnih materijala

5608 90

Uzlane mreže od konca/konopca/užeta, ostalo, i izrađene mreže odostalih tekstilnih materijala

5609 00

Proizvodi od prediva, vrpci, konca, konopca, užeta i kablova,ostalo

Pgl 57

Sagovi i drugi tekstilni podnipokrivači

5701 10

Sagovi od vune i obrađene životinjske dlake, čvorovi

5701 90

Sagovi od ostalih tekstilnih materijala, čvorovi

5702 10

Kelem, Schumacks, Karamanie i slični tekstilni ručno tkaniprostirači

5702 20

Pokrivač za podove od vlakana kokosovog oraha (coir)

5702 31

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, s vezom začupavljenje, nedogotovljeni, ostalo

5702 32

Sagovi od umjetnih vlakana, s vezom za čupavljenje,nedogotovljeni, ostalo

5702 39

Sagovi od ostalih tekstilnih vlakana, s vezom za čupavljenje,nedogotovljeni, ostalo

5702 41

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, s vezom začupavljenje, gotovi, ostalo

5702 42

Sagovi od umjetnih vlakana, s vezom za čupavljenje, gotovi,ostalo

5702 49

Sagovi od ostalih tekstilnih materijal, s vezom za čupavljenje,gotovi, ostalo

5702 51

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, tkani,nedogotovljeni, ostalo

5702 52

Sagovi od umjetnih vlakana, tkani, nedogotovljeni, ostalo

5702 59

Sagovi od ostalih tekstilnih materijala, tkani, nedogotovljeni,ostalo

5702 91

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, tkani, gotovi,ostalo

5702 92

Sagovi od umjetnih vlakana, tkani, gotovi, ostalo

5702 99

Sagovi od ostalih tekstilnih materijala, tkani, gotovi,ostalo

5703 10

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, taftirani

5703 20

Sagovi od najlona ili ostalih poliamida, taftirani

5703 30

Sagovi od ostalih umjetnih tekstilnih materijala, taftirani

5703 90

Sagovi od ostalih tekstilnih materijala, taftirani

5704 10

Tapison ploče od tekstilnih materijala, najveće površine 0,3m2

5704 90

Tapisoni od tekstilnih materijala, ostalo

5705 00

Sagovi i ostali pokrivači za pod, ostalo

Pgl 58

Specijalne tkanine, tafting tkanine, čipke,tapiserije itd.

5801 10

Tkanina s čupavljenom stranom od vune ili fine životinjske dlake,osim frotira i vrpce

5801 21

Tkanina s narezanim florom na potki od pamuka, osim frotirskihtkanina i vrpca

5801 22

Rezana kord samt tkanina od pamuka, osim vrpca

5801 23

Tkanina s potkinim florom od pamuka, ostalo

5801 24

Tkanina s florom po osnovi od pamuka, nerezana, osim frotira ivrpci

5801 25

Tkanina s florom po osnovi od pamuka, rezana, osim frotira ivrpci

5801 26

Šenil tkanina od pamuka, osim vrpci

5801 31

Tkanina s potkinim florom od umjetnih vlakana, nerezana, osimfrotira i vrpci

5801 32

Rezana kord samt tkanina od umjetnih vlakana, osim vrpci

5802 33

Tkanina s potkinim florom od umjetnih vlakana, ostalo

5801 34

Tkanina s florom po osnovi od umjetnih vlakana, nerezana, osimfrotira i vrpci

5801 35

Tkanina s florom po osnovi od umjetnih vlakana, rezana, osimfrotira i vrpci

5801 36

Šenil tkanina od umjetnih vlakana, osim vrpci

5801 90

Tkanina s florom i šenil tkanina od ostalih tekstilnih materijala,osim frotira i vrpci

5802 11

Frotirni ručnici i slične frotirne tkanine od pamuka, osim vrpci,nebijeljene

5802 19

Frotirni ručnici i slične frotirne tkanine od pamuka, osimnebijeljenih i osim vrpci

5802 20

Frotirni ručnici i slične frotirne tkanine od ostalih tekstilnihmaterijala, osim vrpci

5802 30

Taftirani tekstilni materijali, osim proizvoda iz stavkebr. 57.03

5803 10

Gaza od pamuka, osim vrpci

5803 90

Gaza od ostalih tekstilnih materijala, osim vrpci

5804 10

Til i ostali neto materijali, nisu uključeni tkani, pleteni ilikačkani materijali

5804 21

Strojno izrađena čipka od umjetnih vlakana, u komadu, vrpcama ilimotivima

5804 29

Strojno izrađena čipka od ostalih tekstilnih materijala u komadu,vrpcama ili motivima

5804 30

Ručno izrađena čipka, u komadu, vrpcama ili motivima

5805 00

Ručno tkane tapiserije i vezene tapiserije, bilo da su gotove ilinedogotovljene

5806 10

Tkane vrpce s florom i šenil vrpce

5806 20

Tkane vrpce, koje sadrže >/= 5 % elastomeričnog prediva iligumenog konca u ukupnoj težini, ostalo

5806 31

Tkane vrpce od pamuka, ostalo

5806 32

Tkane vrpce od umjetnih vlakana, ostalo

5806 39

Tkane vrpce od ostalih tekstilnih materijala, ostalo

5806 40

Tkanine koje se sastoje od osnova ili potki spojenihadhezivima

5807 10

Etikete, bedževi i slični tkani proizvodi od tekstilnihmaterijala

5807 90

Etikete, bedževi i slični proizvodi, netkani, od tekstilnihmaterijala, ostalo

5808 10

Pletenice u komadu

5808 90

Ornamentalni obrubi u komadu, osim pletenih, rese, pomponi islični proizvodi

5809 00

Tkanine od metalnog konca ili metaliziranog prediva, za odjećuitd., ostalo

5810 10

Vez bez vidljive pozadine, u komadu, vrpcama ili motivima

5810 91

Vez od pamuka, u komadu vrpcama ili motivima, ostalo

5810 92

Vez od umjetnih vlakana, u komadu, vrpcama ili motivimaostalo

5810 99

Vez od ostalih tekstilnih materijala, u komadu, vrpcama ilimotivima, ostalo

5811 00

Punjeni tekstilni proizvodi u komadu

Pgl 59

Tekstilne tkanine impregnirane, premazane,prevučene ili laminirane; tekstilni proizvodi prikladni za tehničkesvrhe

5901 10

Tekstilni materijali obloženi gumom, vrsta koja se korist zakorice knjiga

5901 90

Kalk; pripremljeni slikarski kanvas; kruti tekstilni materijali,za šešire itd.

5902 10

Materijal za automobilske gume izrađen od najlona ili ostalihpoliamidnih prediva visoke čvrstoće

5902 20

Materijal za automobilske gume izrađen od poliesternog predivavisoke čvrstoće

5902 90

Materijal za automobilske gume izrađen od viskoznog prediva visokečvrstoće

5903 10

Tekstilni materijali impregnirani, obloženi ili laminiranipolivinilskim kloridom, ostalo

5903 20

Tekstilni materijali impregnirani, obloženi ili laminiranipoliuretanom, ostalo

5903 90

Tekstilni materijali impregnirani, obloženi ili laminiraniplastikom, ostalo

5904 10

Linoleum, oblikovani ili neoblikovani

5904 91

Podne obloge, osim linoleuma, s bazom iglovanog filca ili netkanihmaterijala

5904 92

Podne obloge, osim linoleuma, s basom od ostalih tekstilnihmaterijala

5905 00

Tekstilne zidne podloge

5906 10

Gumirana tekstilna adhezivna vrpca širine najviše 20 cm

5906 91

Gumirani tekstilni pleteni ili kačkani materijali, ostalo

5906 99

Gumirani tekstilni materijali, ostalo

5907 00

Ostali impregnirani ili obloženi tekstilni materijali, oslikanikanvas (npr. kazališna scenografija)

5908 00

Tekstilni stijeg za svjetiljke, peć itd.; mrežice za plinskesvjetiljke i pletene mrežice za plinske svjetiljke

5909 00

Tekstilna crijeva i slične tekstilne cijevi

5910 00

Remeni i remenje za strojeve (transmisiju) ili prijenosnike odtekstilnih materijala

5911 10

Tehničke tkanine i slične tkanine za tehničke namjene

5911 20

Tekstilna sita, gotova i nedogotovljena

5911 31

Tekstilni materijali koji se koristi u proizvodnji papira ili kodsličnih strojeva, < 650g/m2

5911 32

Tekstilni materijali koji se koriste u proizvodnji papira ili kodsličnih strojeva, težine >/= 650g/m2

5911 40

Pojačane tehničke tkanine koje se koriste kod preša za ulje ilisličnog, uklj. ljudska kosa

5911 90

Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku upotrebu, ostalo

Pgl 60

Pleteni ili kačkani materijali

6001 10

Pleteni ili kačkani tekstilni materijali s dugačkim florom

6001 21

Pleteni ili kačkani materijali s florom pričvršćenim očicama, odpamuka

6001 22

Pleteni ili kačkani materijali s florom pričvršćenim očicama, odumjetnih vlakana

6001 29

Pleteni ili kačkani materijali s florom pričvršćenim očicama, odostalih tekstilnih materijala

6001 91

Pleteni ili kačkani materijali s florom, od pamuka, ostalo

6001 92

Pleteni ili kačkani materijali s florom, od umjetnihvlakana

6001 99

Pleteni ili kačkani materijali s florom, od ostalih tekstilnihmaterijala, ostalo

6002 10

Pleteni ili kačkani tekstilni materijali, širine </= 30 cm,>/=5 % elastomeričnih materijala/gume, ostalo

6002 20

Pleteni ili kačkani tekstilni materijali, širine najviše 30 cm,ostalo

6002 30

Pleteni ili kačkani tekstilni materijali širine >od 30 cm,>/=5 % elastomeričnih materijala ili gume

6002 41

Pleteni materijali isprepleteni po osnovi, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, ostalo

6002 42

Pleteni materijali isprepleteni po osnovi, od pamuka,ostalo

6002 43

Pleteni materijali isprepleteni po osnovi, od umjetnih vlakanaostalo

6002 49

Pleteni materijali isprepleteni po osnovi, od ostalih materijala,ostalo,

6002 91

Pleteni ili kačkani materijali, od vune ili obrađene životinjskedlake, ostalo

6002 92

Pleteni ili kačkani materijali, od pamuka, ostalo

6002 93

Pleteni ili kačkani materijali, od umjetnih vlakana, ostalo

6002 99

Pleteni ili kačkani materijali, od ostalih materijala,ostalo

Pgl 61

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ilikačkani

6101 10

Muški/dječački kaputi, anoraci itd., od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pleteni

6101 20

Muški/dječački kaputi, anoraci itd., pamučni, pleteni

6101 30

Muški/dječački kaputi, anoraci itd., od umjetnih vlakana,pleteni

6101 90

Muški/dječački kaputi, anoraci itd., od ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6102 10

Ženski/djevojački kaputi, anoraci itd., od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pleteni

6102 20

Ženski/djevojački kaputi, anoraci itd., pamučni, pleteni

6102 30

Ženski/djevojački kaputi, anoraci itd., od umjetnih vlakana,pleteni

6102 90

Ženski/djevojački kaputi, anoraci itd., od tekstilnih materijala,pleteni

6103 11

Muška/dječja odijela od vune ili obrađene životinjske dlake,pletena

6103 12

Muška/dječja odijela od sintetskih vlakana, pletena

6103 19

Muška/dječja odijela od ostalih tekstilnih materijala,pletena

6103 21

Muški/dječački komplet, od vune ili obrađene životinjske dlake,pleteni

6103 22

Muški/dječački kompleti, od pamuka, pleteni

6103 23

Muški/dječački kompleti, od sintetskih vlakana, pleteni

6103 29

Muški/dječački kompleti od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6103 31

Muške/dječačke jakne i sakoi, od vune ili obrađene životinjskedlake, pleteni

6103 32

Muške/dječačke jakne i sakoi, od pamuka, pleteni

6103 33

Muške/dječačke jakne i sakoi, od sintetskih vlakana,pleteni

6103 39

Muške/dječačke jakne i sakoi, od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6103 41

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pletene

6103 42

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od pamuka, pletene

6103 43

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od sintetskih vlakana,pletene

6103 49

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6104 11

Ženski/djevojački kostimi, od vune ili obrađene životinjske dlake,pleteni

6104 12

Ženski/djevojački kostimi, od pamuka, pleteni

6104 13

Ženski/djevojački kostimi, od sintetskih vlakana, pleteni

6104 19

Ženski/djevojački kostimi, od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6104 21

Ženski/djevojački kompleti, od vune ili obrađene životinjskedlake,

6104 22

Ženski/djevojački kompleti, od pamuka, pleteni

6104 23

Ženski/djevojački kompleti, od sintetskih vlakana, pleteni

6104 29

Ženski/djevojački kompleti, od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6104 31

Ženske/djevojačke jakne, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletene

6104 32

Ženske/djevojačke jakne, od pamuka, pletene

6104 33

Ženske/djevojačke jakne, od sintetskih vlakana, pletene

6104 39

Ženske/djevojačke jakne, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6104 41

Ženske/djevojačke haljine, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletene

6104 42

Ženske/djevojačke haljine, od pamuka, pletene

6104 43

Ženske/djevojačke haljine, od sintetskih vlakana, pletene

6104 44

Ženske/djevojačke haljine, od umjetnih vlakana, pletene

6104 49

Ženske/djevojačke haljine, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6104 51

Ženske/djevojačke suknje, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletene

6104 52

Ženske/djevojačke suknje, pamuka, pletene

6104 53

Ženske/djevojačke suknje, od sintetskih vlakana, pletene

6104 59

Ženske/djevojačke haljine, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6104 61

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pletene

6104 62

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od pamuka, pletene

6104 63

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od sintetskih vlakana,pletene

6104 69

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6105 10

Muške/dječačke košulje, od pamuka, pletene

6105 20

Muške/dječačke košulje, od umjetnih vlakana, pletene

6105 90

Muške/dječačke košulje, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6106 10

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od pamuka, pletene

6106 20

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od umjetnih vlakana,pletene

6106 90

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od ostalih materijala,pletene

6107 11

Muške/dječačke gaće i gaćice, od pamuka, pletene

6107 12

Muške/dječačke gaće i gaćice, od umjetnih vlakana, pletene

6107 19

Muške/dječačke gaće i gaćice, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6107 21

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od pamuka, pletene

6107 22

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od umjetnih vlakana,pletene

6107 29

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6107 91

Muški/dječački kupači ogrtači, kućni ogrtači, pamučni,pleteni

6107 92

Muški/dječački kupači ogrtači, kućni ogrtači, od umjetnih vlakana,pleteni

6107 99

Muški/dječački kupači ogrtači, kućni ogrtači, ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6108 11

Ženski/djevojački kombinei i podsuknje, od umjetnih vlakana,pleteni

6108 19

Ženski/djevojački kombinei i podsuknje, od ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6108 21

Ženske/djevojačke gaće i gaćice, od pamuka, pletene

6108 22

Ženske/djevojačke gaće i gaćice, od umjetnih vlakana,pletene

6108 29

Ženske/djevojačke gaće i gaćice, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6108 31

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od pamuka, pletene

6108 32

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od umjetnih vlakana,pletene

6108 39

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6108 91

Ženski/djevojački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od pamuka,pleteni

6108 92

Ženski/djevojački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od umjetnihvlakana, pleteni

6108 99

Ženski/djevojački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od ostalihtekstilnih materijala

6109 10

T-majice, potkošulje i ostale majice, od pamuka, pletene

6109 90

T-majice, potkošulje i ostale majice, od tekstilnih materijala,pletene

6110 10

Puloveri, kardigani i slični proizvodi, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pleteni

6110 20

Puloveri, kardigani i slični proizvodi, od pamuka, pleteni

6110 30

Puloveri, kardigani i slični proizvodi, od, umjetnih vlakana,pleteni

6110 90

Puloveri, kardigani i slični proizvodi, od ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6111 10

Dječja odjeća i pribor, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletena

6111 20

Dječja odjeća i pribor, od pamuka, pletena

6111 30

Dječja odjeća i pribor, od sintetskih vlakana, pletena

6111 90

Dječja odjeća i pribor, od ostalih tekstilnih materijala,pletena

6112 11

Trenirke od pamuka, pletene

6112 12

Trenirke, od sintetskih materijala, pletene

6112 19

Trenirke, od ostalih tekstilnih materijala, pletene

6112 20

Skijaška odijela, od tekstilnih materijala, pletena

6112 31

Muške/dječačke kupaće gaćice, od sintetskih vlakana,pletene

6112 39

Muške/dječačke kupaće gaćice, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6112 41

Ženski/djevojački kupaći kostimi, od sintetskih vlakana,pleteni

6112 49

Ženski/djevojački kupaći kostimi, od ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6113 00

Odjeća izrađena od impregniranog, podstavljenog, obloženog ilislojevitog tekstilnog pletenog materijala

6114 10

Ostala odjeća od vune, ili obrađene životinjske dlake,pletene

6114 20

Ostala odjeća od pamuka, pletena

6114 30

Ostala odjeća od umjetnih vlakana, pletena

6114 90

Ostala odjeća od ostalih tekstilnih materijala, pletena

6115 11

Hulahopke i tajice, od sintetičkog prediva< 67 dtex/jednonitnapređa, pletene

6115 12

Hulahopke i tajice, od sintetičkog prediva>/=67 dtex/jednonitnapređa, pletene

6115 19

Hulahopke i tajice, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6115 20

Ženske čarape i dokoljenice, od tekstilnog prediva < 67dtex/jednonitna, pletene

6115 91

Ostale čarape, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletene

6115 92

Ostale čarape, od pamuka, pletene

6115 93

Ostale čarape od sintetskih vlakana, pletene

6115 99

Ostale čarape od ostalih sintetskih materijala, pletene

6116 10

Impregnirane rukavice, obložene plastikom ili gumom,pletene

6116 91

Rukavice i rukavice bez prstiju, ostalo, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pletene

6116 92

Rukavice i rukavice bez prstiju, ostalo, od pamuka, pletene

6116 93

Rukavice i rukavice bez prstiju, ostalo, od sintetskih vlakana,pletene

6116 99

Rukavice i rukavice bez prstiju, ostalo, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6117 10

Šalevi, rupci, velovi i slično, od tekstilnih materijala,pleteni

6117 20

Kravate, leptir kravate i mašne, od tekstilnih materijala,pletene

6117 80

Ostali odjevni dodaci, od tekstilnih materijala, pleteni

6117 90

Dijelovi odjeće ili odjevnih dodataka, od tekstilnih materijala,pleteni

Pgl 62

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ilikačkanih

6201 11

Muški/dječački kaputi i slični odjevni predmeti, od vune iliobrađene životinjske dlake, nepleteni

6201 12

Muški/dječački kaputi i slični odjevni predmeti, pamučni,nepleteni

6201 13

Muški/dječački kaputi i slični odjevni predmeti, od umjetnihvlakana, nepleteni

6201 19

Muški/dječački kaputi i slični odjevni predmeti, od ostalihtekstilnih vlakana, nepleteni

6201 91

Muški/dječački anoraci i slični odjevni predmeti, od vune iliobrađene životinjske dlake nepleteni

6201 92

Muški/dječački anoraci i slični odjevni predmeti, pamučni,nepleteni

6201 93

Muški/dječački anoraci i slični odjevni predmeti, od umjetnihvlakana, nepleteni

6201 99

Muški/dječački anoraci i slični odjevni predmeti, od ostalihtekstilnih materijala, nepleteni

6202 11

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od vune iliobrađene životinjske dlake, nepleteni

6202 12

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, pamučni,nepleteni

6202 13

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od umjetnihvlakana, nepleteni

6202 19

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od ostalihtekstilnih materijala, nepleteni

6202 91

Ženski/djevojački anoraci i slični odjevni predmeti, od vune iliobrađene životinjske dlake, nepleteni

6202 92

Ženski/djevojački anoraci i slični odjevni predmeti, pamučni,nepleteni

6202 93

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od umjetnihvlakana, nepleteni

6202 99

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od ostalihtekstilnih materijala nepleteni

6203 11

Muška/dječačka odijela, od vune ili obrađene životinjske dlake,nepletena

6203 12

Muška/dječačka odijela, od sintetskih vlakana, nepletena

6203 19

Muška/dječačka odijela, od ostalih tekstilnih materijala,nepletena

6203 21

Muški/dječački kompleti, od vune ili obrađene životinjske dlake,nepleteni

6203 22

Muški/dječački kompleti, od pamuka, nepleteni

6203 23

Muški/dječački kompleti, od sintetskih vlakana, nepleteni

6203 29

Muški/dječački kompleti, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6203 31

Muške/dječačke jakne i sakoi, od vune ili obrađene životinjskedlake, nepletene

6203 32

Muške/dječačke jakne i sakoi, od pamuka, nepletene

6203 33

Muške/dječačke jakne i sakoi, od sintetskih vlakana,nepletene

6203 39

Muške/dječačke jakne i sakoi, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6203 41

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od vune ili obrađeneživotinjske dlake

6203 42

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od pamuka, nepletene

6203 43

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od sintetskih vlakana,nepletene

6203 49

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6204 11

Ženski/djevojački kostimi, od vune ili obrađene životinjske,nepleteni

6204 12

Ženski/djevojački kostimi, od pamuka, nepleteni

6204 13

Ženski/djevojački kostimi, od sintetskih vlakana, nepleteni

6204 19

Ženski/djevojački kostimi, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6204 21

Ženski/djevojački kompleti, od vune ili obrađene životinjske,nepleteni

6204 22

Ženski/djevojački kompleti, od pamuka, nepleteni

6204 23

Ženski/djevojački kompleti, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6204 29

Ženski/djevojački kompleti, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6204 31

Ženske/djevojačke jakne, od vune ili obrađene životinjske,nepletene

6204 32

Ženske/djevojačke jakne, od pamuka, nepletene

6204 33

Ženske/djevojačke jakne, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 39

Ženske/djevojačke jakne, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 41

Ženske/djevojačke haljine, od vune ili obrađene životinjske,nepletene

6204 42

Ženske/djevojačke haljine, od pamuka, nepletene

6204 43

Ženske/djevojačke haljine, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 44

Ženske/djevojačke haljine, od umjetnih vlakana, nepletene

6204 49

Ženske/djevojačke haljine, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 51

Ženske/djevojačke suknje, od vune ili obrađene životinjske,nepletene

6204 52

Ženske/djevojačke suknje, od pamuka, nepletene

6204 53

Ženske/djevojačke suknje, od umjetnih vlakana, nepletene

6204 59

Ženske/djevojačke suknje, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 61

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od vune ili obrađeneživotinjske, nepletene

6204 62

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od pamuka, nepletene

6204 63

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od umjetnih vlakana,nepletene

6204 69

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6205 10

Muške/dječačke košulje, od vune ili obrađene životinjske dlake,nepletene

6205 20

Muške/dječačke košulje, od pamuka, nepletene

6205 30

Muške/dječačke košulje, od umjetnih vlakana, nepletene

6205 90

Muške/dječačke košulje, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6206 10

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od svile i svilenog otpada,nepletene

6206 20

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od vune ili obrađeneživotinjske, nepletene

6206 30

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od pamuka, nepletene

6206 40

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od umjetnih vlakana,nepletene

6206 90

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6207 11

Muške/dječačke gaće i gaćice, od pamuka, nepletene

6207 19

Muške/dječačke gaće i gaćice, od ostalih tekstilnih vlakana,nepletene

6207 21

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od pamuka,nepletene

6207 22

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od umjetnih vlakana,nepletene

6207 29

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6207 91

Muški/dječački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., pamučni,nepleteni

6207 92

Muški/dječački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od umjetnihvlakana, nepleteni

6207 99

Muški/dječački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od ostalihtekstilnih materijala, nepleteni

6208 11

Ženski/djevojački kombinei i podsuknje, od umjetnih vlakana,nepleteni

6208 19

Ženski/djevojački kombinei i podsuknje, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6208 21

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od pamuka, nepletene

6208 22

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od umjetnih vlakana,nepletene

6208 29

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6208 91

Ženski/djevojački kompleti, kupaći ogrtači itd., od pamuka,nepleteni

6208 92

Ženski/djevojački kompleti, kupaći ogrtači itd., od umjetnihvlakana, nepleteni

6208 99

Ženski/djevojački kompleti, kupaći ogrtači itd., od ostalihtekstilnih materijala

6209 10

Dječja odjeća i odjevni dodaci, od vune ili obrađene životinjskedlake, nepletena

6209 20

Dječja odjeća i odjevni dodaci, od pamuka, nepletena

6209 30

Dječja odjeća i odjevni dodaci, od sintetskih vlakana,nepletena

6209 90

Dječja odjeća i pribor, od ostalih tekstilnih materijala,nepletena

6210 10

Odjeća izrađena od tekstilnog pusta i netkanih tekstilnihmaterijala

6210 20

Muški/dječački kaputi i slični proizvodi od impregniranog,podstavljenog, obloženog itd. tekstilnog tkanog materijala

6210 30

Ženski/djevojački odjevni predmeti od impregniranog,podstavljenog, obloženog itd. tekstilnog tkanog materijala

6210 40

Ostali muški/dječački odjevni predmeti od impregniranog,podstavljenog, obloženog itd. tekstilnog tkanog materijala

6210 50

Ostali ženski/djevojački odjevni predmeti od impregniranog,podstavljenog, obloženog itd. tekstilnog tkanog materijala

6211 11

Muške/dječačke kupaće gaćice, od tekstilnih materijala,nepletene

6211 12

Ženski/djevojački kupaći kostimi, od tekstilnih materijala,nepleteni

6211 20

Skijaška odijela, od tekstilnih materijala, nepletena

6211 31

Ostali muški/dječački odjevni predmeti, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, nepleteni

6211 32

Ostali muški/dječački odjevni predmeti, od pamuka,nepleteni

6211 33

Ostali muški/dječački odjevni predmeti, od umjetnih vlakana,nepleteni

6211 39

Ostali muški/dječački odjevni predmeti, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepleteni

6211 41

Ostali ženski odjevni predmeti, od vune ili obrađene životinjskedlake, nepleteni

6211 42

Ostali ženski odjevni predmeti, od pamuka, nepleteni

6211 43

Ostali ženski odjevni predmeti, od umjetnih vlakana,nepleteni

6211 49

Ostali ženski odjevni predmeti, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6212 10

Grudnjaci i dijelovi, od tekstilnih materijala

6212 20

Pojasevi, steznici i dijelovi, od tekstilnih materijala

6212 30

Steznici i dijelovi, od tekstilnih materijala

6212 90

Steznici, pojasevi i slični proizvodi i dijelovi, od tekstilnihmaterijala

6213 10

Maramice, od svile ili svilenog otpada, nepletene

6213 20

Maramice, od pamuka, nepletene

6213 90

Maramice, od ostalih tekstilnih materijala

6214 10

Šalovi, rupci, velovi i slično, od svile ili svilenog otpada,nepleteni

6214 20

Šalovi, rupci, velovi i slično, od vune ili obrađene životinjskedlake, nepleteni

6214 30

Šalovi, rupci, velovi i slično, od sintetskih vlakana,nepleteni

6214 40

Šalovi, rupci, velovi i slično, od umjetnih vlakana,nepleteni

6214 90

Šalovi, rupci, velovi i slično, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6215 10

Kravate, leptir kravate i mašne, od svile ili svilenog otpada,nepletene

6215 20

Kravate, leptir kravate i mašne, od umjetnih vlakana,nepletene

6215 90

Kravate, leptir kravate i mašne, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6216 00

Rukavice i rukavice bez prstiju, od tekstilnih materijala,nepletene

6217 10

Ostali odjevni dodaci, od tekstilnih materijala, nepleteni

6217 90

Dijelovi odjeće ili ostalih odjevnih dodataka, od tekstilnihmaterijala, nepleteni

Pgl 63

Ostali gotovi tekstilni proizvodi, kompleti,rabljena odjeća itd.

6301 10

Električne deke, od tekstilnih materijala

6301 20

Deke (osim električnih) i deke za putovanje, od vune ili obrađeneživotinjske dlake

6301 30

Deke (osim električnih) i deke za putovanje, od pamuka

6301 40

Deke (osim električnih) i deke za putovanje, od sintetskihvlakana

6301 90

Deke (osim električnih) i deke za putovanje, od ostalih tekstilnihmaterijala

6302 10

Posteljina, od tekstilnih pletenih ili kačkanih materijala

6302 21

Posteljina, od pamuka, tiskana, nepletena

6302 22

Posteljina, od umjetnih vlakana, tiskana, nepletena

6302 29

Posteljina, od pamuka, ostalo

6302 31

Posteljina, od umjetnih vlakana, ostalo

6302 32

Posteljina, od ostalih tekstilnih materijala, ostalo

6302 39

Posteljina, od tekstilnih pletenih ili kačkanih materijala

6302 40

Stolnjaci, od tekstilnih pletenih ili kačkanih materijala

6302 51

Stolnjaci, od pamuka, nepleteni

6302 52

Stolnjaci, od lana, nepleteni

6302 53

Stolnjaci, od umjetnih vlakana, nepleteni

6302 59

Stolnjaci, od ostalih tekstilnih materijala, nepleteni

6302 60

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od frotir-ručnika ili sličnihfrotirnih materijala, od pamuka

6302 91

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od pamuka, ostalo

6302 92

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od lana

6302 93

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od umjetnih vlakana

6302 99

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od ostalih tekstilnihmaterijala

6303 11

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od pamuka, pleteni

6303 12

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od sintetskih vlakana, pleteni

6303 19

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6303 91

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od pamuka, nepleteni

6303 92

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od sintetskih vlakana, nepleteni

6303 99

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6304 11

Prekrivači za krevet od tekstilnih materijala, ostalo, pleteni ilikačkani

6304 19

Prekrivači za krevet od tekstilnih materijala, ostalo, nepleteniili nekačkani

6304 91

Ostala oprema za pokućstvo, od tekstilnih materijala, pletena ilikačkana

6304 92

Ostala oprema za pokućstvo, od pamuka, nepletena inekačkana

6304 93

Ostala oprema za pokućstvo, od sintetskih vlakana, nepletena inekačkana

6304 99

Ostala oprema za pokućstvo, od ostalih tekstilnih vlakana,nepletena i nekačkana

6305 10

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od jute ili ostalih drvenastihvlakana

6305 20

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od pamuka

6305 31

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od polietilenskih ilipolipropilenskih vrpci

6305 39

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od ostalih umjetnih tekstilnihmaterijala

6305 90

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od ostalih tekstilnihmaterijala

6306 11

Cerade, tende i zastori, od pamuka

6306 12

Cerade, tende i zastori, od sintetskih vlakana

6306 19

Cerade, tende i zastori, od ostalih tekstilnih vlakana

6306 21

Šatori, od pamuka

6306 22

Šatori, od sintetskih vlakana

6306 29

Šatori, od ostalih tekstilnih materijala

6306 31

Jedra, od sintetskih vlakana

6306 39

Jedra, od ostalih tekstilnih materijala

6306 41

Pneumatski madraci, od pamuka

6306 49

Pneumatski madraci, od ostalih tekstilnih materijala

6306 91

Ostala roba za kampiranje, od pamuka

6306 99

Ostala roba za kampiranje, od ostalih tekstilnih materijala

6307 10

Krpe za pod, krpe za suđe, krpe za brisanje prašine i slične krpeza čišćenje, od tekstilnih materijala

6307 20

Jakne za spašavanje i pojasevi za spašavanje, od tekstilnihmaterijala

6307 90

Ostali proizvodi, od tekstilnih materijala, uključujući i uzorkeodjeće

6308 00

Garniture od tkanih materijala i prediva, za proizvodnju tepiha,tapiserija itd.

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni proizvodi


Tekstilni i odjevni proizvodi iz poglavlja 30-49, 64-96

HS broj

Opis proizvoda

3005 90

Vata, gaza, zavoji i slično

ex 3921 12

Tkani, pleteni ili netkani materijalobloženi ili podstavljeni plastikom

ex 3921 13

ex 3921 90

ex 4202 12

Torbe, ručne torbe i plošna roba kodkojih je vanjska površina uglavnom od tekstilnih materijala

ex 4202 22

ex 4202 32

ex 4202 92

ex 6405 20

Obuća kod koje su donji i gornji dijelovi izrađeni od vunenogpusta

ex 6406 10

Gornji dijelovi obuće kod kojih je 50 % ili više vanjske površineizrađeno od tekstilnih materijala

ex 6406 99

Grijači za noge i sare od tekstilnih materijala

6501 00

Modeli za šešire, glavni dijelovi šešira i kapa od pusta, u ravnomi cjevastom obliku

6502 00

Krojevi za šešire, isprepleteni ili izrađeni iz traka od bilokojeg materijala

6503 00

Pusteni šeširi i ostala pustena pokrivala za glavu

6504 00

Šeširi i ostala pokrivala za glavu, isprepleteni ili izrađenispajanjem vrpci od bilo kojeg materijala

6505 90

Šeširi i ostala pokrivala za glavu, pletena ili izrađena od čipkeili ostalih tekstilnih materijala

6601 10

Kišobrani i suncobrani, za vrt

6601 91

Ostale vrste kišobrana, sklopivi držak

6601 99

Ostali kišobrani

ex 7019 10

Pređa od staklenih vlakana

ex 7019 20

Tkanine i pređa od staklenih vlakana

8708 21

Sigurnosni remeni za motorna vozila

8804 00

Padobrani, njihovi dijelovi i dodaci

9113 90

Remeni za ručne satove, vrpce i narukvice od tekstilnihmaterijala

ex 9404 90

Jastuci i jastučići od pamuka, popluni, perine i slični proizvodiod tekstilnih materijala

9502 91

Odjeća za lutke

ex 9612 10

Tkane vrpce, od umjetnih vlakana, osim onih koje su uže od 30 mm uširini i koje su čvrsto zapakirane u kartone


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

94


21994A1223(07)


L 336/86

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O TEHNIČKIM PREPREKAMA U TRGOVINI

ČLANICE,

U skladu s Urugvajskom rundom multilateralnih pregovora o trgovini;

Želeći unaprijediti ciljeve GATT-a 1994.;

Imajući na umu važnost doprinosa koji međunarodne norme i sustavi ocjenjivanjasukladnosti mogu imati na ovom polju kroz povećanje učinkovitosti proizvodnje i lakšeodvijanje međunarodne trgovine;

Želeći potaknuti razvoj tih međunarodnih normi i sustava ocjenjivanja sukladnosti;

S namjerom da tehnički propisi i norme, uključujući i one o pakiranju, označivanju ietiketiranju, te postupci ocjenjivanja sukladnosti s tehničkim propisima i normama nestvore nepotrebne prepreke u međunarodnoj trgovini;

Prihvaćajući da nijedna zemlja ne bude spriječena poduzimati mjere neophodne zaosiguranje kvalitete svog izvoza, ili za zaštitu života i zdravlja ljudi, flore i faunei okoliša, kao i za sprečavanje protuzakonitih djela, na bilo kojoj razini, ali poduvjetom da se mjere ne primjenjuju tako da se njima proizvoljno ili neopravdano provodidiskriminacija između zemalja, u kojima prevladavaju slični uvjeti ili da se njimaprikriva ograničavanje međunarodne trgovine, a koje su u potpunosti usklađene sodredbama ovog Sporazuma;

Prihvaćajući da nijedna zemlja ne bude spriječena poduzimati mjere neophodne za zaštitusvojih vitalnih sigurnosnih interesa;

Prihvaćajući doprinos koji međunarodna normizacija može dati prijenosu tehnologije izrazvijenih zemalja u zemlje u razvoju;

Prihvaćajući da zemlje u razvoju mogu imati posebnih poteškoća u izradi i primjenitehničkih propisa i norma te postupaka ocjenjivanja sukladnosti s tehničkim postupcima inormama, te u namjeri da im pomognu u naporima na tom planu;

SPORAZUMNE SU:

Članak 1.

Opće odredbe

1.1.   Značenje općih pojmova za normizaciju i postupke ocjenjivanja sukladnosti upravilu je sadržano u definicijama koje su prihvaćene unutar sustava Ujedinjenihnaroda i međunarodnih tijela za normizaciju, uzimajući pritom u obzir kontekst usvjetlu cilja i svrhe ovog Sporazuma.

1.2.   Međutim, u smislu ovog Sporazuma primjenjuje se značenje pojmova kako je tonavedeno u Dodatku 1.

1.3.   Odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se na sve proizvode, kako industrijsketako i poljoprivredne.

1.4.   Specifikacije za nabavu koje vladina tijela koriste kod nabave radiproizvodnje i potrošnje za vlastite potrebe ne podliježu odredbama ovogSporazuma već su definirane Sporazumom o javnim nabavama ovisno oproizvodu.

1.5.   Odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju se na sanitarne i fitosanitarne mjerekoje su definirane u Dodatku A Sporazumu o primjeni sanitarnih i fitosanitarnihmjera.

1.6.   U ovom Sporazumu svako pozivanje na tehničke propise, norme i postupkeocjenjivanja sukladnosti tumači se tako da uključuje sve izmjene tih propisa,norma i postupaka, kao i sve dopune pravila ili pokrivenosti proizvoda na kojese ta pravila odnose, osim izmjena koje nisu od bitnog značaja.

TEHNIČKI PROPISI I NORME

Članak 2.

Izrada, donošenje i primjena tehničkih propisa od strane središnjih tijelauprave

U vezi sa središnjim tijelima uprave:

2.1.

Članice osiguravaju da vezano uz tehničke propise proizvodima uvezenimas državnog područja bilo koje članice ne bude priznat manje povoljanpoložaj od onoga koji se priznaje istim proizvodima domaćeg podrijetla iistim proizvodima podrijetlom iz neke druge zemlje.

2.2.

Članice osiguravaju da se ne izrađuju, donose niti primjenjuju tehničkipropisi koji imaju za cilj ili posljedicu stvaranje nepotrebnih preprekau međunarodnoj trgovini. U tom cilju tehnički propisi ne smiju bitirestriktivniji za trgovinu nego što je to potrebno da se postignuopravdani ciljevi, uzimajući pritom u obzir rizik koji bi nastaonjihovim neispunjenjem. Ovi opravdani ciljevi su, između ostalog: zahtjevi nacionalne sigurnosti, sprečavanjeprotuzakonitih radnji, zaštita sigurnosti i zdravlja ljudi, biljaka iživotinja te okoliša. Kod procjene tih opasnosti treba uzeti u obzir,između ostalog: dostupne znanstvene i tehničke informacije, odgovarajućutehnologiju za preradu i krajnju namjenu proizvoda.

2.3.

Tehnički propisi prestaju se primjenjivati ako više ne postojeokolnosti ili ciljevi zbog kojih su uvedeni ili ako se promijenjeneokolnosti ili ciljevi mogu ostvariti na način koji manje ograničavatrgovinu.

2.4.

U slučaju kad postoji zahtjev za tehničkim propisima, a postojeodgovarajuće međunarodne norme ili su one pred donošenjem, članice kaoosnovu za svoje tehničke propise koriste norme ili njihove dijelove,osim ako se primjenom međunarodnih norma ili njihovih dijelova ne bimogli zadovoljiti opravdani ciljevi, na primjer radi temeljne razlike uklimatskim ili zemljopisnim čimbenicima ili temeljnih tehnološkihproblema.

2.5.

Svaka članica koji izrađuje, donosi ili primjenjuje tehnički propiskoji bi mogao imati znatan utjecaj na trgovinu drugih članica mora nazahtjev druge članice opravdati donošenje tehničkih propisa premaodredbama stavka od 2. do 4. Smatra se da tehnički propisi koji seizrađuju, donose ili primjenjuju u skladu s nekim od opravdanih ciljevajasno navedenih u stavku 2. i u odgovarajućim međunarodnim normama nepredstavljaju nepotrebne prepreke u međunarodnoj trgovini.

2.6.

Članice su dužne, s ciljem što šireg usklađivanja tehničkih propisa,upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, u okviru svojih mogućnosti, kakobi odgovarajuća međunarodna tijela mogla donijeti norme za proizvode zakoje donose ili trebaju donijeti određene tehničke propise.

2.7.

Članice na pozitivan način razmatraju mogućnost prihvaćanja tehničkihpropisa drugih članica kao jednake svojima i kada se ti propisirazlikuju od njihovih, pod uvjetom da su uvjerene da su takvi propisi naodgovarajući način ispuniti ciljeve njihovih vlastitih propisa.

2.8.

Kad god je to moguće članice navode tehničke propise na temeljuzahtjeva proizvoda prema njegovim performansama, a ne na temeljunjegovog izgleda ili opisnih karakteristika.

2.9.

U slučaju kada odgovarajuće tehničke norme ne postoje ili kada tehničkisadržaj predloženog tehničkog propisa nije u skladu s tehničkimsadržajem odgovarajućih međunarodnih norma i ako tehnički propis možeznatno utjecati na trgovinu drugih članica, članice:

2.9.1.

u dovoljno ranoj fazi objavljuju obavijest o namjeriuvođenja određenog tehničkog propisa, tako da omogućeostalim zainteresiranim strankama u drugim članicama dase upoznaju s njim;

2.9.2.

putem Tajništva obavješćuju ostale članice oproizvodima koje predloženi tehnički propis obuhvaća, tekratku naznaku njegovog cilja i obrazloženje. Oveobavijesti se provode u dovoljno ranoj fazi kada je jošmoguće uključiti izmjene te razmotriti primjedbe;

2.9.3.

na zahtjev dostavljaju ostalim članicama primjerkenacrta predloženog tehničkog propisa i, kad god je tomoguće, ukazuju na dijelove koji se bitno razlikuju ododgovarajućih međunarodnih norma;

2.9.4.

daju svim članicama, bez diskriminacije, dovoljnovremena da dostave pisane primjedbe, na zahtjev o njimaraspravljaju i uzimaju u obzir te pisane komentare irezultate rasprave.

2.10.

Ovisno o odredbama uvodnog dijela stavka 9., kada za neku članicunastupe ili postoji opasnost da nastupe neočekivane poteškoće vezano uzsigurnost, zaštitu zdravlja, okoliša ili nacionalne sigurnosti, tačlanica ako to smatra potrebnim može ispustiti neki od koraka nabrojenihu stavku 9., pod uvjetom da nakon donošenja tehničkog propisa:

2.10.1.

odmah obavijesti ostale članice putem Tajništva oodređenom tehničkom propisu i proizvodima na koje se onodnosi, uz kratki opis ciljeva i opravdanja tehničkogpropisa, te neočekivanih problema s njim u vezi;

2.10.2.

ostalim članicama, na zahtjev, dostavi primjerke tekstatehničkog propisa;

2.10.3.

dade svim članicama bez diskriminacije dovoljno vremenaza dostavu pisanih primjedbi, na zahtjev ih rasprave iuvaže, kako primjedbe tako i rezultate rasprave.

2.11.

Članice osiguravaju pravovremenu objavu svih donesenih tehničkihpropisa ili njihovo stavljanje na raspolaganje na neki drugi način, kakobi se zainteresirane stranke drugih članica mogle s njimaupoznati.

2.12.

Osim u hitnim okolnostima iz stavka 10., članice ostavljaju dovoljnodugo vremensko razdoblje između objavljivanja tehničkih propisa injihove primjene, kako bi proizvođači članica izvoznika, posebno onih urazvoju, mogli prilagoditi svoje proizvode ili način proizvodnjezahtjevima članica uvoznika.

Članak 3.

Izrada, donošenje i primjena tehničkih propisa – lokalna vladina tijela inevladine organizacije

U vezi s lokalnim vladinim tijelima i nevladinim organizacijama na svojemdržavnom području:

3.1.

Članice donose odgovarajuće mjere koje su im na raspolaganju kako biosigurale da takva tijela poštuju odredbe članka 2., osim odredbe oobavješćivanju iz članka 2. stavaka 9.2. i 10.1.

3.2.

Članice osiguravaju da obavijesti o tehničkim propisima lokalnihvladinih tijela koja nisu središnja tijela uprave budu objavljenesukladno odredbama članka 2. stavaka 9.2. i 10.1. Pri tome trebanapomenuti da obavijest nije potrebna kod tehničkih propisa čiji jesadržaj identičan tehničkim propisima o kojima su središnja tijelauprave te članice već obavijestila.

3.3.

Članice mogu zahtijevati da se kontakti s ostalim članicama,uključujući obavijesti, davanje informacija, komentari i rasprave izčlanka 2. stavaka 9. i 10. odvijaju putem državne uprave.

3.4.

Članice ne poduzimaju mjere koje zahtijevaju ili potiču lokalna vladinatijela ili nevladine organizacije da na svom državnom području djelujuna način koji nije u skladu s odredbama članka 2.

3.5.

Ovaj Sporazum obvezuje članice da se u potpunosti pridržavaju odredabačlanka 2. Članice izrađuju i provode pozitivne mjere i mehanizme kako bise i ostala tijela državne uprave pridržavala odredaba članka 2.

Članak 4.

Izrada, donošenje i primjena normi

4.1.   Članice osiguravaju da tijela državne uprave za normizaciju prihvate ida budu u skladu s Kodeksom dobre prakse za izradu, donošenje i primjenunorma iz Priloga 3. ovom Sporazumu (dalje u tekstu „Kodeks dobre prakse”). Članice su dužne poduzeti mjere kojeim stoje na raspolaganju kako bi se osiguralo da lokalna tijela uprave inevladine organizacije za normizaciju na njihovom državnom području, kao ipodručna tijela za normizaciju čiji su oni članovi ili jedno ili više tijelas njihovog državnog područja, prihvate Kodeks dobre prakse i da ga sepridržavaju. Osim toga, članice ne poduzimaju mjere kojima je cilj, izravnoili neizravno, zahtijevati ili poticati tijela za normizaciju na djelovanjekoje nije u skladu s Kodeksom dobre prakse. Članice se moraju pobrinuti dase tijela za normizaciju pridržavaju odredbi Kodeksa dobre prakse bez obzirana to jesu li ga ta tijela za normizaciju prihvatila.

4.2.   Članice smatraju da su tijela za normizaciju, koja su prihvatila i kojasu se uskladila s Kodeksom dobre prakse, u skladu s načelima ovogSporazuma.

SUKLADNOST S TEHNIČKIM PROPISIMA I NORMAMA

Članak 5.

Postupak ocjenjivanja sukladnosti od strane središnjih tijelauprave

5.1.   Članice osiguravaju da, u slučajevima kada je potrebna pozitivnaocjena sukladnosti s tehničkim propisima i normama, tijela njihovedržavne uprave primijene na proizvode podrijetlom s državnog područjadrugih članica sljedeće odredbe:

5.1.1.

postupci ocjenjivanja sukladnosti se izrađuju, prihvaćaju iprimjenjuju tako da svim dobavljačima sličnih proizvodapodrijetlom iz druge članice osiguravaju pristup koji nijemanje povoljan od onog koji je odobren dobavljačima sličnogproizvoda domaćeg podrijetla ili s podrijetlom iz drugezemlje u sličnim uvjetima; pri tome dobavljači imaju pravozatražiti ocjenu sukladnosti, te, kada to dopuštaju pravilapostupka, zahtijevati da se ocjena obavi na licu mjesta i uzdobivanje oznake sustava;

5.1.2.

postupci ocjenjivanja sukladnosti se ne izrađuju, donoseili primjenjuju tako da im je cilj ili posljedica stvaranjenepotrebnih prepreka međunarodnoj trgovini. To znači, izmeđuostalog, da postupak ocjenjivanja sukladnosti ne može bitistroži niti se može primjenjivati strože nego što je nužnoda se članice uvoznice uvjere da proizvod zadovoljava važećetehničke propise ili norme, pri čemu se uzima u obzir rizikkoji bi nastao da im proizvod ne udovoljava.

5.2.   Kod primjene odredaba stavka 1. članice osiguravaju:

5.2.1.

da se postupci ocjenjivanja sukladnosti provode idovršavaju što je hitnije moguće i pod uvjetima koji nisumanje povoljni za one proizvode koji imaju podrijetlo nadržavnim područjima ostalih članica nego što su za istedomaće proizvode;

5.2.2.

da se objavi standardno trajanje postupka ocjenjivanjasukladnosti ili da se zainteresirani na zahtjev obavijeste opredviđenom trajanju postupka; po primitku zahtjeva,odgovarajuće je tijelo odmah dužno provjeriti je lidokumentacija potpuna te detaljno i točno obavijestitipodnositelja zahtjeva o svim nedostacima; čim je to mogućeovlašteno tijelo treba detaljno i točno obavijestitipodnositelja zahtjeva o rezultatima ocjene kako bipodnositelj zahtjeva mogao poduzeti potrebne radnje zaispravak; čak i kada zahtjev nije potpun ovlašteno tijelozapočinje s ocjenjivanjem ako to podnositelj zahtjevazatraži; te da se, na zahtjev, podnositelja zahtjeva trebaobavijestiti o stadiju postupka i objasniti mu razlogekašnjenja.

5.2.3.

da se traže samo one informacije koje su nužne zaocjenjivanje sukladnosti i određivanje pristojbi;

5.2.4.

da se kod ocjenjivanja sukladnosti zahtijeva čuvanjepovjerljivosti dostavljenih informacija o proizvodima sdržavnog područja članica, na isti način na koji se štitezakoniti komercijalni interesi domaćih proizvođača;

5.2.5.

da sve pristojbe naplaćene za ocjenjivanje sukladnostiproizvoda podrijetlom s državnog područja ostalih članicamoraju biti jednake u odnosu na sve pristojbe koje senaplaćuju za ocjenjivanje sukladnosti istih proizvodadomaćeg podrijetla ili podrijetlom iz ostalih članica,uzimajući u obzir komunikacijske, prijevozne i ostaletroškove nastale zbog razlika u smještaju pogonapodnositelja zahtjeva i tijela za ocjenjivanjesukladnosti;

5.2.6.

da lokacije opreme koja se koristi za ocjenjivanjesukladnosti i odabir uzoraka ne smiju prouzročiti nepotrebnesmetnje podnositeljima zahtjeva ili njegovimzastupnicima;

5.2.7.

da uvijek kad se specifikacije proizvoda mijenjaju nakonodređivanja njegove sukladnosti s primjenjivim tehničkimpropisom ili normama, postupak ocjenjivanja sukladnostiizmijenjenog proizvoda ograničava se na ono što je neophodnoda bi se ustanovilo postojanje određenog uvjerenja daproizvod i dalje udovoljava određenim tehničkim propisima inormama;

5.2.8.

da postoji postupak za razmatranje žalbi u vezi provedbepostupka ocjenjivanja sukladnosti i poduzimanja radnji sciljem popravaka ako je žalba opravdana.

5.3.   Ništa u stavcima 1. i 2. ne sprečava članice da na svojim državnimpodručjima poduzimaju primjerene nenajavljene provjere.

5.4.   U slučaju kada se zahtijeva pozitivna potvrda da proizvodi odgovarajutehničkim propisima ili normama, a postoje odgovarajuće upute ili preporukemeđunarodnih tijela za normizaciju ili su iste pred donošenjem, članiceosiguravaju da tijela državne uprave koriste njih ili njihove relevantnedijelove kao osnovu za vlastite postupke ocjenjivanja sukladnosti, osim uslučaju, što se na zahtjev mora na dužan način objasniti, kada članicasmatra da ne može primijeniti upute, preporuke ili njihove dijelove iz,između ostalog, sljedećih razloga: zahtjeva nacionalne sigurnosti,sprečavanja protuzakonitih radnji, zaštite života i zdravlja ljudi, biljaka,životinja i okoliša, temeljnih klimatskih ili zemljopisnih čimbenika,osnovnih tehnoloških ili infrastrukturnih problema.

5.5.   S ciljem što šireg usklađivanja postupaka ocjenjivanja sukladnosti,članice, u okviru svojih mogućnosti, u punoj mjeri sudjeluju u izradi uputai preporuka za postupak ocjenjivanja sukladnosti odgovarajućih međunarodnihtijela za normizaciju.

5.6.   U slučaju kad ne postoji odgovarajuća uputa ili preporukameđunarodnog tijela za normizaciju ili tehnički sadržaj predloženogpostupka ocjenjivanja sukladnosti nije u skladu s odgovarajućim uputamai preporukama međunarodnih tijela za normizaciju, a postupakocjenjivanja sukladnosti bi mogao znatno utjecati na trgovinu drugihčlanica, članice:

5.6.1.

u dovoljno ranoj fazi izdaju obavijest o namjeri uvođenjaposebnog postupka ocjenjivanja sukladnosti, tako da omogućeostalim zainteresiranim strankama u drugim članicama da se stim upoznaju;

5.6.2.

putem Tajništva obavješćuju ostale članice o proizvodimakoji podliježu predloženom postupku ocjenjivanjasukladnosti, te daju kratku naznaku njegovog cilja iobrazloženje. Ove obavijesti se objavljuju u dovoljno ranojfazi kada je još moguće uključiti izmjene te razmotritiprimjedbe;

5.6.3.

na zahtjev ostalim članicama dostavljaju primjerke nacrtapredloženog postupka ili ih obavješćuju o njegovimdijelovima te, kad god je to moguće, ukazuju na dijelovekoji se bitno razlikuju od odgovarajućih uputa ili preporukakoje su objavila međunarodna tijela za normizaciju;

5.6.4.

daju svim članicama, bez diskriminacije, dovoljno vremenada dostave pisane primjedbe i na zahtjev ih rasprave iuvaže, kako pisane primjedbe tako i rezultaterasprave.

5.7.   Ovisno o odredbama uvodnog dijela stavka 6., kada za neku članicunastupe ili postoji opasnost da će nastupiti neočekivane teškoće vezanouz sigurnost, zaštitu zdravlja, okoliša ili nacionalne sigurnosti, tačlanica ako to smatra potrebnim može ispustiti neke od koraka nabrojanihu stavku 6. pod uvjetom da nakon donošenja postupka:

5.7.1.

odmah obavijesti ostale članice putem Tajništva o određenompostupku i proizvodima na koje se odnosi, uz kratki opisciljeva i opravdanja propisa, te neočekivanih problemima snjima u vezi;

5.7.2.

dostavi, na zahtjev, drugim članicama primjerke pravila opostupanju;

5.7.3.

dade svim članicama bez diskriminacije dovoljno vremena zadostavu pisanih primjedbi, na zahtjev ih raspravi te uvažite pisane primjedbe i rezultate rasprave.

5.8.   Članice osiguravaju da se svi usvojeni postupci ocjenjivanja sukladnostipravovremeno objave ili na neki drugi način stave na raspolaganje kako bi sezainteresirane stranke drugih članica mogle s njima upoznati.

5.9.   Osim kod izvanrednih okolnosti spomenutih u stavku 7., članice su dužneostaviti dovoljno vremena između objavljivanja zahtjeva u vezi s postupcimaocjenjivanja sukladnosti i njihove primjene, kako bi proizvođači članicaizvoznika, posebno oni u razvoju, mogli prilagoditi svoje proizvode ilinačin proizvodnje zahtjevima članica uvoznica.

Članak 6.

Priznavanje ocjena sukladnosti od strane središnjih tijela uprave

U odnosu na njihova središnja tijela uprave:

6.1.

Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 3. i 4., članice osiguravaju, kadgod je to moguće, da rezultate postupaka ocjenjivanja sukladnostiprihvate ostale članice, čak i ako se ti postupci razlikuju od njihovih,pod uvjetom da su članice uvjerene da ti postupci osiguravaju sukladnosts primjenjivim tehničkim propisima ili normama koje su jednake njihovimpostupcima. Priznaje se da mogu biti potrebne prethodne konzultacijakako bi se postigao međusobno zadovoljavajući dogovor posebno o:

6.1.1.

odgovarajućoj i održivoj tehničkoj stručnosti tijela zaocjenjivanje sukladnosti u članici izvoznici, kako bipostojalo trajno povjerenje u relevantnost rezultataocjene sukladnosti; u tom pogledu provjera sukladnosti suputama ili preporukama međunarodnih tijela zanormizaciju, na primjer putem akreditacije, uzima se uobzir kao potvrda odgovarajuće tehničkestručnosti;

6.1.2.

ograničavanju prihvaćanja rezultata ocjene sukladnostisamo na one koje su izradila akreditirana tijela članiceizvoznice.

6.2.

Članice osiguravaju da njihovi postupci ocjenjivanja sukladnostidozvoljavaju, u najvećoj mogućoj mjeri, primjenu odredaba iz stavka1.

6.3.

Članice se potiču da, na zahtjev ostalih članica, iskažu svojuspremnost na pregovore s ciljem sklapanja ugovora o međusobnompriznavanju rezultata postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Članice moguzahtijevati da ugovori udovoljavaju kriterijima iz stavka 1., kao i daobostrano udovolje u pogledu potencijala za olakšavanje trgovineproizvoda o kojima se radi.

6.4.

Članice se potiču da tijelima za ocjenjivanje sukladnosti s državnogpodručja drugih članica omoguće sudjelovanje na svojem državnom područjuu postupcima ocjenjivanja sukladnosti pod uvjetima koji nisu manjepovoljni od onih koje su odobrili tijelima na svojem državnom područjuili na državnom području neke druge zemlje.

Članak 7.

Postupci lokalnih tijela državne uprave za ocjenjivanjesukladnosti

U vezi s lokalnim tijelima državne uprave unutar svojeg državnogpodručja:

7.1.

Članice donose primjerene mjere koje su im na raspolaganju kako biosigurale da takva tijela poštuju odredbe članaka 5. i 6., osim obvezeobavješćivanja, iz članka 5. stavaka 6.2. i 7.1.

7.2.

Članice osiguravaju da lokalna tijela državne uprave koja provodepostupke ocjenjivanja sukladnosti na razini odmah ispod središnjihtijela uprave drugih članica budu obaviještena u skladu s odredbamačlanka 5. stavaka 6.2. i 7.1., uz napomenu da nisu potrebne obavijesti oonim postupcima ocjenjivanja sukladnosti čiji je tehnički sadržajuglavnom isti kao prethodno objavljeni postupci ocjenjivanja sukladnostisredišnjih tijela uprave te članice.

7.3.

Članice mogu zahtijevati da se kontakt s drugim članicama, uključujućiobjave, davanje informacija, komentare i rasprave iz članka 5. stavaka6. i 7. obavljaju putem središnjih tijela uprave.

7.4.

Članice ne poduzimaju mjere kojima zahtijevaju ili potiču lokalnatijela državne uprave na svom državnom području na postupanje na načinkoji nije u skladu s odredbama članaka 5. i 6.

7.5.

Prema ovom Sporazumu članice su u potpunosti odgovorne za poštivanjesvih odredbi članka 5. i 6. Članice donose i primjenjuju pozitivne mjerei mehanizme kako bi se i druga tijela osim središnjih tijela upravepridržavala odredaba članaka 5. i 6.

Članak 8.

Postupci nevladinih organizacija za ocjenjivanje sukladnosti

8.1.   Članice poduzimaju primjerene mjere koje su im na raspolaganju kako biosigurale da nevladine organizacije koje na njihovom državnom područjuprovode postupke ocjenjivanja sukladnosti djeluju u skladu s odredbamačlanka 5. i 6., osim obveze obavješćivanja o predloženim postupcima zaocjenjivanje sukladnosti. Osim toga, članice ne poduzimaju mjere koje bimogle, izravno ili neizravno, obvezivati ili poticati te organizacije nadjelovanje koje nije u skladu s odredbama članka 5. i 6.

8.2.   Članice osiguravaju da se središnja tijela uprave oslanjaju na ocjenesukladnosti koje su izvršile nevladine organizacije samo ako te organizacijedjeluju u skladu s odredbama članaka 5. i 6., osim obveze obavješćivanja opredloženim postupcima ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 9.

Međunarodni i regionalni sustavi

9.1.   U slučajevima kada je potrebno dati pozitivan dokaz sukladnosti stehničkim postupcima i normama, članice, kad god je to moguće, izrađuju idonose međunarodne sustave za ocjenjivanje sukladnosti i postaju njihovečlanice ili suradnici.

9.2.   Članice poduzima primjerene mjere koje su im na raspolaganju kako biosigurale da međunarodni i regionalni sustavi za ocjenjivanje sukladnosti ukoje su učlanjene ili s kojima surađuju nadležna tijela s njihovih državnihpodručja poštuju odredbe članaka 5. i 6. Osim toga, članice ne poduzimajumjere koje bi mogle, izravno ili neizravno, obvezati ili poticati te sustavena djelovanje na način koji bi bio u suprotnosti s bilo kojom odredbomčlanaka 5. i 6.

9.3.   Članice osiguravaju da se njihovih središnja tijela uprave oslanjaju nameđunarodne ili regionalne sustave za ocjenjivanje sukladnosti samo u tojmjeri u kojoj su oni u skladu s odredbama članaka 5. i 6.

INFORMACIJE I POMOĆ

Članak 10.

Informacije o tehničkim propisima, normama i postupcima ocjenjivanjasukladnosti

10.1.   Svaka članica osigurava postojanje informativne točke koja može datiodgovore na sve primjerene upite ostalih članica i zainteresiranihstranaka ostalih članica te dostavljati odgovarajuću dokumentaciju uvezi sa:

10.1.1.

svim tehničkim propisima koje su na njezinom državnompodručju donijela ili predložila središnja ili lokalnatijela uprave, nevladine organizacije ovlaštene za provedbutehničkih propisa ili područna tijela za normizaciju ukojima su ta tijela članovi ili sudionici;

10.1.2.

svim normama koje su na svom državnom području donijela ilipredložila središnja ili lokalna tijela uprave, ili područnatijela za normizaciju u kojima su ta tijela članovi ilisudionici;

10.1.3.

svim postupcima ocjenjivanja sukladnosti ili predloženimpostupcima ocjenjivanja sukladnosti koje na svom državnompodručju provode središnja ili lokalna ili nevladina tijelasa zakonskim ovlastima za provedbu tehničkih propisa ilipodručna tijela u kojima su one članovi ili sudionici;

10.1.4.

članstvom i sudjelovanjem članice ili nadležnih središnjihili lokalnih tijela uprave s njihova državnog područja umeđunarodnim i područnim tijelima za normizaciju i sustavimaza ocjenjivanje sukladnosti, kao i u bilateralnim ilimultilateralnim dogovorima obuhvaćenim ovim Sporazumom; gorespomenuta središnjica, osim ovoga, informira o odredbamasustava i dogovorima;

10.1.5.

mjestom pohranjivanja objavljenih obavijesti vezanih uzovaj Sporazum ili informiranja o tome kako se do njih možedoći; te

10.1.6.

mjestom informativnih točaka iz stavka 3.

10.2.   Međutim, ako radi pravnih ili administrativnih razloga članica osnujeviše informativnih točaka, dužna je jasno i iscrpno izvijestiti ostalečlanice o djelokrugu nadležnosti svake od njih. Osim toga, članica osiguravada se svi upiti upućeni pogrešnoj informativnoj točki odmah proslijede napravu informativnu točku.

10.3.   Svaka članica poduzima primjerene mjere koje su joj na raspolaganjukako bi osigurala postojanje jedne ili više informativnih točaka kojemogu odgovoriti na sve primjerene upite ostalih članica izainteresiranih stranaka iz ostalih članica, kao i staviti naraspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i informacije o tome gdje se onamože dobiti u vezi s:

10.3.1.

normama koje su na njezinom državnom području donijela ilipredložila nevladina tijela za normizaciju ili područnatijela za normizaciju čiji su ta tijela članovi ilisudionici; i

10.3.2.

svim postupcima ocjenjivanja sukladnosti ili predloženimpostupcima ocjenjivanja sukladnosti koje na njezinomdržavnom području provode nevladine organizacije ilipodručna tijela čiji su ta tijela članovi ilisudionici;

10.3.3.

članstvom i sudjelovanjem nadležnih nevladinih tijela snjihova držanog područja u međunarodnim i područnim tijelimaza normizaciju i sustavima za ocjenjivanje sukladnosti, kaoi u bilateralnim u i u multilateralnim dogovorima izdjelokruga ovog Sporazuma; navedena tijela, osim toga,informiraju o odredbama tih sustava i dogovorima.

10.4.   Članice poduzimaju sve primjerene mjere koje im stoje na raspolaganjukako bi osigurale da se ostalim članicama ili strankama s njihovog državnogpodručja na zahtjev dostave primjerci dokumenta, u skladu s ovim Sporazumom,i to po cijeni istoj ili nižoj od one koju plaćaju državljani te članice ilibilo koje druge članice, uvećanoj za troškove dostave. (1)

10.5.   Razvijene članice, na zahtjev ostalih članica, dostavljaju prijevodedokumenata na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, te sažetke većihdokumenata na tim jezicima.

10.6.   Tajništvo nakon što primi obavijest sukladno odredbama ovog Sporazuma,dostavlja kopije obavijesti svim članicama i zainteresiranim međunarodnimtijelima za normizaciju i ocjenjivanje sukladnosti i upozorava članicezemlje u razvoju na sve obavijesti u vezi proizvoda za koje bi one moglebiti zainteresirane.

10.7.   Kada neka članica sklopi ugovor o pitanjima u vezi s tehničkimpropisima, normama ili postupcima ocjenjivanja sukladnosti koji mogu imatiznatnog utjecaja na trgovinu s nekom zemljom, obavješćuju sve ostale članiceputem Tajništva o proizvodima na koje se ugovor odnosi uključujući sažetakugovora. Takvim se članicama savjetuje da na zahtjev pristupe konzultacijamas drugim članicama, kako bi sklopili slične ugovore ili pristupili većpostojećim.

10.8.   Ovaj Sporazum ne tumači se tako da zahtijeva:

10.8.1.

objavu tekstova na drugim jezicima osim jezikačlanice;

10.8.2.

odredbe dijelova ili kopije nacrta na ostalim jezicima osimjezika stranke osim kako je navedeno u stavku 5.; ili

10.8.3.

da članice dostave bilo koju informaciju, čiju objavusmatraju suprotnom njihovim osnovnim interesimasigurnosti.

10.9.   Obavijesti Tajništvu su na engleskom, francuskom ili španjolskomjeziku.

10.10.   Članice određuju jedno središnje tijelo uprave koje je na nacionalnojrazini nadležno o za postupke obavješćivanja prema ovom Sporazumu osim onihnavedenih u Dodatku 3.

10.11.   Ako se, međutim, iz pravnih ili administrativnih razloga nadležnost upogledu postupka obavješćivanja podijeli na dva ili više središnja tijelauprave, ta članica jasno i iscrpno informira ostale članice o nadležnostimasvakog od njih.

Članak 11.

Tehnička pomoć ostalim članicama

11.1.   Članice, na zahtjev, izvještavaju ostale članice, posebno one u razvoju,o izradi tehničkih propisa.

11.2.   Članice, na zahtjev, izvještavaju ostale članice, posebno one u razvoju,u vezi s osnivanjem nacionalnih tijela za normizaciju i sudjelovanjem u radumeđunarodnih tijela za normizaciju, odobravaju im tehničku pomoć premadogovorenim uvjetima i potiču njihova nacionalna tijela za normizaciju naiste postupke.

11.3.   Članice, na zahtjev, poduzimaju primjerene mjere koje su im naraspolaganju, kako bi regulatorna tijela na njihovom državnom područjusavjetovala druge članice, posebno one u razvoju, te im, premadogovorenim uvjetima, odobravaju tehničku pomoć u vezi s:

11.3.1.

osnivanjem regulatornih tijela ili tijela za ocjenjivanjesukladnosti s tehničkim propisima; i

11.3.2.

metodama kojima najlakše mogu provoditi njihove tehničkepropise.

11.4.   Članice, na zahtjev, poduzimaju primjerene mjere koje su im naraspolaganju kako bi druge članice, posebno one u razvoju, primile potrebnesavjete, te im prema dogovorenim uvjetima pružaju tehničku pomoć u vezi sosnivanjem tijela za ocjenjivanje sukladnosti s normama koje vrijede nadržavnom području članice koja traži pomoć.

11.5.   Članice, na zahtjev, izvještavaju ostale članice, posebno one u razvoju,te im, prema dogovorenim uvjetima, odobravaju tehničku pomoć u vezi skoracima koje njihovi proizvođači moraju poduzeti kako bi dobili pristup usustave za ocjenjivanje sukladnosti što ih vode vladina tijela i nevladineorganizacije na državnom području članice kojoj je zahtjev upućen.

11.6.   Članice, koje su članice ili sudionice međunarodnih ili regionalnihsustava za ocjenjivanje sukladnosti, na zahtjev, izvještavaju ostalečlanice, posebno zemlje u razvoju, te im, prema dogovorenim uvjetima,odobravaju tehničku pomoć za uspostavljanje institucionalnog i pravnogokvira potrebnog za ispunjenje obveza članstva ili sudjelovanja u takvimsustavima.

11.7.   Članice, na zahtjev, potiču tijela sa svog državnog područja koja suučlanjena u međunarodne ili regionalne sustave za ocjenjivanje sukladnostida savjetuju druge članice, posebno članice u razvoju, te razmatraju njihovezahtjeve za tehničku pomoć u vezi s osnivanjem institucija koje omogućavajunadležnim tijelima s njihovog državnog područja da ispune obveze članstvaili sudjelovanja.

11.8.   Kod davanja savjeta i tehničke pomoći ostalim članicama pod uvjetima izstavaka 1. do 7., članice daju prednost najmanje razvijenim zemljamačlanicama.

Članak 12.

Poseban i različit položaj zemalja članica u razvoju

12.1.   Članice odobravaju zemljama članicama ovog Sporazuma u razvoju različiti povlašteni položaj, prema dolje navedenim odredbama i odgovarajućimodredbama ostalih članaka ovog Sporazuma.

12.2.   Članice pridaju posebnu pažnju odredbama Sporazuma koje se odnose naprava i obveze zemlje članice u razvoju te kod primjene Sporazuma uzimaju uobzir njegove posebne razvojne, financijske i trgovinske potrebe, kako nanacionalnoj razini tako i kod provođenja i institucionalnih dogovora u vezisa Sporazumom.

12.3.   Kod izrade i primjene tehničkih propisa, norma i postupaka ocjenjivanjasukladnosti, članice uzimaju u obzir posebne razvojne, financijske itrgovinske potrebe zemlje članice u razvoju, kako bi osigurale da takvitehnički propisi, norme i postupci ocjenjivanja sukladnosti ne stvarajunepotrebne prepreke za izvoz iz zemalja članica u razvoju.

12.4.   Članice su svjesne da unatoč postojanju međunarodnih normi, uputa ipreporuka članice u razvoju mogu zbog posebnih tehnoloških i socijalnoekonomskih uvjeta donijeti određene tehničke propise, norme i postupkeocjenjivanja sukladnosti s ciljem očuvanja izvornih tehnoloških iproizvodnih metoda i postupaka sukladnih njihovim razvojnim potrebama. Uskladu s tim, članice su svjesne da se od članice u razvoju ne možeočekivati da pri donošenju svojih tehničkih propisa, norma i ispitnih metodaprimjenjuju međunarodne norme koje nisu sukladne njezinim razvojnim,financijskim i trgovinskim potrebama.

12.5.   Članice poduzimaju potrebne mjere da međunarodna tijela za norme imeđunarodni sustavi za ocjenjivanje sukladnosti budu organizirani ifunkcioniraju tako da olakšavaju aktivno i reprezentativno sudjelovanjenadležnih tijela svih članica, uzimajući u obzir posebne probleme zemaljačlanica u razvoju.

12.6.   Članice poduzimaju one odgovarajuće mjere koje su im na raspolaganjukako bi osigurale da međunarodna tijela za normizaciju na zahtjev članice urazvoju ispitaju mogućnost uvođenja međunarodnih norma za proizvode posebnozanimljive članicama u razvoju i pripreme ih, kad je to moguće.

12.7.   Sukladno članku 11., članice daju članici u razvoju tehničku pomoć kakobi osigurale da izrada i primjena tehničkih propisa, norma i postupakaocjenjivanja sukladnosti ne bi nepotrebno otežale rast i diversifikacijuizvoza iz zemlje članice u razvoju. Kod određivanja rokova i uvjeta tehničkepomoći vodi se računa o stupnju razvoja članice koja je pomoć zatražila,posebno o najmanje razvijenim zemljama članicama.

12.8.   Priznaje se da se kod pripreme i primjene tehničkih propisa, norma ipostupaka ocjenjivanja sukladnosti, članice zemlje u razvoju mogu suočiti sposebnim institucionalnim i infrastrukturnim problemima. Osim toga, shvaćase i da posebne razvojne i trgovinske potrebe zemlje članice u razvoju testupanj njezinog tehnološkog razvoja mogu te zemlje onemogućiti uispunjavanju obveza iz ovog Sporazuma. Dakle, članice o ovoj činjenici vodeu potpunosti računa. Sukladno tome, člankom 13. predviđeno je osnivanjeOdbora za tehničke prepreke u trgovini (dalje u Sporazumu „Odbor”) koji na zahtjev odobrava vremenskiograničene povlastice u vezi s ispunjavanjem svih ili dijela obveza iz ovogSporazuma. Kod razmatranja zahtjeva ove vrste Odbor uzima u obzir posebneprobleme u pripremi i primjeni tehničkih propisa, norma i postupakaocjenjivanja sukladnosti, posebnih razvojnih i trgovinskih potreba te zemlječlanice u razvoju te stupnja njezinog tehnološkog razvitka, koji su jespriječili u ispunjavanju obveza iz ovog Sporazuma. Odbor obraća posebnupažnju problemima najmanje razvijenih zemalja članica.

12.9.   Tijekom konzultacija razvijene članice vode računa o poteškoćama skojima se susreću članice u razvoju u izradi i primjeni normi, tehničkihpropisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, a kod pružanja pomoćirazvijene članice uzimaju u obzir posebne financijske, trgovinske i razvojnepotrebe zemlje članice u razvoju.

12.10.   Odbor periodički revidira poseban i različit položaj koji je odobrenzemlji članici u razvoju na nacionalnoj i međunarodnoj razini u skladu sovim Sporazumom.

INSTITUCIJE, KONZULTACIJE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 13.

Odbor za tehničke prepreke u trgovini

13.1.   Ovim se uspostavlja Odbor za tehničke prepreke u trgovini koji jesastavljen od predstavnika svih članica. Odbor glasovanjem birapredsjedavajućeg i sastaje se prema potrebi, ali najmanje jednom godišnje,kako bi se članice mogle savjetovati o svim pitanjima u vezi sfunkcioniranjem ovog Sporazuma i mjerama za ispunjavanje njegovih ciljeva teispunjavati dužnosti koje ima prema Sporazumu ili dogovoru izmeđučlanica.

13.2.   Prema potrebi Odbor osniva radne skupine ili druga tijela koja obavljajuzadatke što im ih povjeri Odbor u skladu s odgovarajućim odredbama ovogSporazuma.

13.3.   Podrazumijeva se da tehnička tijela njihovih vlada izbjegavajunepotrebno preklapanje aktivnosti iz ovog Sporazuma. Odbor razmatra ovajproblem kako bi se takva preklapanja svela na najmanju mogućumjeru.

Članak 14.

Savjetovanja i rješavanje sporova

14.1.   Savjetovanja i rješavanje sporova o bilo kojim pitanju u vezi s provedbeovog Sporazuma obavljaju se pod pokroviteljstvom Tijela za rješavanjesporova, u skladu s mutatis mutandis, odredbamačlanka XXII. i XXIII. GATT-a iz 1994. godine, kao što je to utvrđeno i kakose primjenjuje u Dogovoru o rješavanju sporova.

14.2.   Na zahtjev neke od stranaka u sporu ili na vlastitu inicijativu, Tijeloza rješavanje sporova može osnovati panel koji pomaže u pitanjima tehničkeprirode koji zahtijevaju detaljnu stručnu analizu.

14.3.   Tehničke stručne skupine rukovode se postupcima iz Priloga 2.

14.4.   Na navedene odredbe o rješavanju sporova može se pozvati svaka članicakoja smatra da su njezini trgovinski interesi ozbiljno ugroženi time štoneka druga članica nije zadovoljila zahtjeve iz članaka 3., 4., 7., 8. i 9.S tog stajališta rezultati moraju odgovarati onima koji bi bili ostvareni dato tijelo ima status članica.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Završne odredbe

15.1.   Rezerve ne nastupaju vezano uz bilo koje odredbu ovog Sporazuma bezpristanka ostalih članica.

15.2.   Svaka članica odmah, nakon što Sporazum o WTO-u za nju stupi nasnagu, obavještava Odbor o postojećim mjerama ili onima koje su poduzeleda bi osigurale provedbu i administraciju ovog Sporazuma. O svimpromjenama ovih mjera obavještava se Odbor.

15.3.   Odbor na godišnjoj razini kontrolira primjenu i funkcioniranje ovogSporazuma uzimajući u obzir njegove ciljeve.

15.4.   Najkasnije od kraja treće godine od dana stupanja na snagu Sporazumao WTO-u i po isteku svakog trogodišnjeg razdoblja, Odbor kontroliraprimjenu i provedbu ovog Sporazuma, uključujući odredbe vezane uztransparentnost, u svrhu davanja preporuka o prilagođivanju prava iobveza iz ovog Sporazuma kad je potrebno osigurati uzajamnu gospodarskuprednost i ravnotežu prava i obveza, ne dovodeći u pitanje odredbečlanka 12. S obzirom na, između ostalog, iskustvo stečeno provedbom ovogSporazuma, kada je to primjereno Odbor podnosi Vijeću za trgovinu robamaprijedloge za izmjenu i dopunu teksta ovog Sporazuma.

15.5.   Prilozi ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.


(1)  „Državljanima” se u slučaju zasebnog carinskog teritorijačlanice WTO-a, smatraju osobe, bilo fizičke ili pravne, koje nacarinskoj teritoriji imaju boravak ili stvaran i efektivanindustrijski ili trgovački poslovni nastan.


PRILOG 1.

POJMOVI I NJIHOVE DEFINICIJE U SMISLU OVOG SPORAZUMA

Pojmovi predstavljeni u šestom izdanju „ISO/IEC vodiča 2: 1991, opći pojmovi i njihove definicije uvezi s normizacijom i srodnim djelatnostima”, kada se koriste u ovom Sporazumu imaju značenje definiranou navedenom Vodiču, uzimajući pritom u obzir da usluge nisu obuhvaćene ovimSporazumom.

Međutim, za potrebe ovog Sporazuma, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.   Tehnički propis

Dokument u kojem se navode karakteristike proizvoda ili postupci i proizvodne metodes njim u vezi, uključujući važeće administrativne odredbe koje proizvod morapoštovati. On može uključivati ili biti isključivo u vezi sa zahtjevimaterminologije, simbola, ambalaže, označavanja ili deklariranja proizvoda, postupkaili proizvodnih metoda.

Objašnjenje

Definicija u ISO/IEC vodiču 2 nije samo samodostatna, već se temelji na takozvanomsustavu „nadogradnje”.

2.   Norma

Dokument koji je odobrilo priznato tijelo, a koje sadrži, za opću i višekratnuupotrebu, pravila, upute ili značajke za proizvode ili postupke i proizvodne metodeu vezi s njima, a čija primjena nije obvezujuća. Ona može uključivati ili bitiisključivo u vezi sa zahtjevima terminologije, simbola, ambalaže, označavanja ilideklariranja proizvoda, postupka ili proizvodnih metoda.

Objašnjenje

ISO/IEC vodič 2 definira izraze koji se odnose na proizvode, postupke i usluge. OvajSporazum odnosi se samo na tehničke propise, norme i postupke ocjenjivanjasukladnosti koji se odnose na proizvode, postupke i proizvodne metode. Prema ISO/IECvodiču 2 norme mogu biti obvezujuće ili dragovoljne. Za potrebe ovog Sporazuma„norma” se smatra dragovoljnom, a tehnički propisiobvezujućim dokumentom. Norme koje pripremaju međunarodna tijela za normizacijutemelje se na konsenzusu. Ovaj Sporazum obuhvaća i dokumente koji se ne temelje nakonsenzusu.

3.   Postupci ocjenjivanja sukladnosti

Svaki postupak kojim se izravno ili neizravno utvrđuje jesu li zadovoljeniodgovarajući zahtjevi tehničkih propisa ili normi.

Objašnjenje

Postupci ocjenjivanja sukladnosti obuhvaćaju, između ostalog, postupke uzimanjauzoraka, ispitivanja i inspekcije; ocjenjivanje, provjeru i osiguranje sukladnosti;registriranje, akreditaciju i odobravanje, te kombinaciju tih postupaka.

4.   Međunarodno tijelo ili sustav

Tijelo ili sustav, otvoreni za učlanjenje nadležnih tijela najmanje svih članica.

5.   Područno tijelo ili sustav

Tijelo ili sustav, otvoreni za učlanjenje nadležnih tijela samo nekih članica.

6.   Središnje tijelo uprave

Središnja državna uprava, njezina ministarstva i odjeli ili bilo koje tijelo kojekontrolira središnja državna uprava u vezi s tom aktivnosti.

Objašnjenje

U slučaju Europskih zajednica primjenjuju se odredbe kojima se rukovode središnjatijela uprave. Međutim, područna tijela ili sustavi za ocjenjivanje sukladnosti kojise mogu osnovati u okviru Europskih zajednica u tim slučajevima predmetom suodredaba ovog Sporazuma koje se odnose na područna tijela i sustav ocjenjivanjasukladnosti.

7.   Područno tijelo državne uprave

Tijela državne uprave koja nisu središnja (npr. države, provincije, pokrajine,kantoni, općine itd.), njihova ministarstva ili odjeli, ili bilo koje tijelo koje jeu vezi s tom djelatnošću pod nadzorom lokalne uprave.

8.   Nevladina organizacija

Tijelo koje ima zakonske ovlasti za provedbu tehničkih propisa, osim tijela središnjei lokalne uprave.


PRILOG 2.

TEHNIČKI STRUČNI TIMOVI

Dolje navedeni postupci odnose se na tehničke stručne skupine osnovane sukladno odredbama članka 14.

1.

Tehničke stručne skupine odgovorne su panelu. Njezine radne zadatke i detaljne postupke djelovanja donosi panel, kojem podnose izvještaje o svom radu.

2.

Sudjelovanje u tehničkim stručnim skupinama ograničava se samo na osobe s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom u određenom području.

3.

Građani stranaka u sporu ne sudjeluju u radu tehničkih stručnih skupina bez odobrenja obiju stranaka, osim iznimno ako panel zaključi da se potreba za specijalističkom znanstvenom ekspertizom ne može na drugi način zadovoljiti. Članovi stručnih skupina nisu ni dužnosnici vlada stranaka u sporu. Članovi stručnih skupina služe u osobnom svojstvu, a ne u svojstvu predstavnika vlada ili bilo kojih drugih organizacija. U skladu s tim, članovi ne primaju naputke od vlada ili drugih organizacija u vezi s pitanjima kojima se bavi stručna skupina.

4.

Tehničke stručne skupine mogu tražiti informacije i tehničke savjete od bilo kojeg izvora kojeg smatraju pogodnim. Prije nego što tehnička stručna skupina zatraži takvu informaciju ili savjet od izvora pod jurisdikcijom jednog od članova, o tome obavještava njegovu vladu. Svi članovi brzo i detaljno odgovaraju na sve upite koje stručna skupina smatra nužnim i primjerenim.

5.

Stranke u sporu imaju pristup svim odgovarajućim informacijama dostavljenim tehničkoj stručnoj skupini, osim onih povjerljive naravi. Povjerljive informacije dostavljene tehničkoj stručnoj skupini ne objavljuju se bez službenog odobrenja vlade, organizacije ili osobe koja prikuplja informacije. Ako se od tehničke stručne skupine zatraže takve informacije, a stručna skupina nema odobrenje za objavu tih informacija, vlada, organizacija ili osoba koja prikuplja informacije dostavlja sažetak informacija koji nisu povjerljive prirode.

6.

Tehnička stručna skupina zainteresiranim članicama dostavlja nacrt izvještaja, kako bi u završnom izvještaju panelu, koji se isto tako dostavlja zainteresiranim članicama, mogla uzeti u obzir njihove primjedbe.


PRILOG 3.

KODEKS DOBRE PRAKSE ZA PRIPREMU, DONOŠENJE I PRIMJENU NORMA

Opće odredbe

A.

U smislu ovog Kodeksa primjenjuju se definicije iz Priloga 1. ovomSporazumu.

B.

Ovaj Kodeks otvoren za prihvaćanje za sva tijela za normizaciju na državnompodručju članice WTO-a, bilo da se radi o tijelu središnje ili lokalne uprave,nevladinom tijelu, područnom vladinom tijelu za normizaciju koje ima jednu iliviše članica na državnom području neke članice WTO-a ili nevladinom područnomtijelu za normizaciju koje ima jednu ili više članica na državnom područjučlanice WTO-a (u ovom Kodeksu ona se skupno nazivaju „tijela za normizaciju”, a pojedinačno „tijelo za normizaciju”).

C.

Prilikom prihvaćanja ili odbacivanja ovog Kodeksa, tijela za normizaciju morajuo tome obavijestiti središnjicu ISO/IEC-a u Ženevi. U obavijesti treba navestinaziv i adresu odgovarajućeg tijela te djelokrug njegove sadašnje i planiranenormizacijske djelatnosti. Obavijest se može poslati izravno središnjiciISO/IEC-a, posredovanjem nacionalnog tijela u članstvu ISO/IEC ili, što jenajbolje, posredovanjem odgovarajućeg nacionalnog člana ili međunarodnepodružnice ISONET-a.

Bitne odredbe

D.

Vezano uz norme, tijela za normizaciju proizvodima podrijetlom s državnogpodručja članice WTO-a dodjeljuju položaj koji nije nepovoljniji od onoga kojegdodjeljuju istim proizvodima domaćeg podrijetla ili istim proizvodimapodrijetlom iz bilo koje druge zemlje.

E.

Tijela za normizaciju osiguravaju da se norme ne izrađuju, donose iliprimjenjuju s ciljem ili s učinkom stvaranja nepotrebnih prepreka u međunarodnojtrgovini.

F.

Kao osnovu za donošenje norma tijelo za normizaciju koristi postojeću iligotovo dovršenu međunarodnu normu ili njezine dijelove, osim ako su takvemeđunarodne norme ili njihovi dijelovi neučinkoviti ili neprimjenjivi, npr. zatošto ne pružaju dovoljnu zaštitu ili ne uzimaju u obzir osnovne klimatske ilizemljopisne čimbenike ili tehnološke probleme.

G.

S ciljem usklađivanja norma na najširoj mogućoj osnovi, tijela za normizacijupunopravno sudjeluju, u granicama svojih mogućnosti, u donošenju međunarodnihnorma u međunarodnim tijelima za normizaciju u vezi s predmetom za koji sedonosi ili namjerava donijeti norma. Tijela za normizaciju s državnog područjapojedine članice, kad god je to moguće, sudjeluju u međunarodnim normizacijskimdjelatnostima preko izaslanstava koja predstavljaju sva tijela koja su donijelaili namjeravaju donijeti norme na koje se određena normizacijska djelatnostodnosi.

H.

Tijela za normizaciju s državnog područja pojedine članice poduzimaju sve štoje u njihovoj moći da ne bi došlo do dupliciranja ili preklapanja s radom drugihtijela za normizaciju s nacionalnog državnog područja ili s radom nadležnihmeđunarodnih ili područnih normizacijskih tijela. Isto tako, ona nastoje postićinacionalni konsenzus u vezi s normama koje donose. Sukladno tome, područnatijela za norme poduzimaju sve što je u njihovoj moći da ne bi došlo dodupliciranja ili preklapanja s radom nadležnih međunarodnih normizacijskihtijela.

I.

Kad god je to moguće normizacijska tijela navode norme na temelju zahtjevaproizvoda prema performansama, a ne na temelju njegovog izgleda ili opisa.

J.

Najmanje jednom u šest mjeseci tijelo za normizaciju objavljuje program rada sasvojim nazivom i adresom, normama koje trenutačno izrađuje i onima koje jedonijelo u prethodnom razdoblju. Smatra se da se norma izrađuje od trenutka kadase odluči da se donese pa do trenutka donošenja. Nazivi nacrta norme na zahtjevse dostavljaju na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku: Obavijesti opostojanju programa rada objavljuju se u nacionalnoj ili u regionalnojpublikaciji, ako takva postoji, koja prati djelatnost normizacije.

U skladu s pravilima ISONET-a, program rada za svaku normu sadrži klasifikacijumaterije, stupanj do kojeg se u razvoju norma stiglo i naznaku eventualnihmeđunarodnih norma koje su uzete kao osnovica. Najkasnije u trenutkuobjavljivanja programa rada tijelo za normizaciju obavještava o njemusredišnjicu ISO/IEC-a u Ženevi.

Obavijest sadrži naziv i adresu tijela za normizaciju, naziv i broj publikacije ukojem je obavijest objavljena, razdoblje na koje se odnosi program rada, njegovucijenu (ako nije besplatan) te kako i gdje se može nabaviti. Obavijest se možeposlati izravno središnjici ISO/IEC-a ili još bolje preko nadležnog nacionalnogčlana ili međunarodne podružnice ISONET-a.

K.

Nacionalni član ISO/IEC-a poduzima sve što može da postane članom ISONET-a ilida delegira neko drugo tijelo za koje nastoji izboriti najnapredniji dostupnioblik članstva. Druga tijela za normizaciju poduzimaju napore da se udruže sčlanom ISONET-a.

L.

Prije nego što donese neku normu, tijelo za normizaciju zainteresiranimstrankama s državnog područja članice WTO-a ostavlja rok od najmanje 60 dana dadostave primjedbe na nacrt norma. Međutim, kod hitnih sigurnosnih, zdravstvenihi ekoloških problema, taj rok može biti kraći. Najkasnije početkom roka zaprimanje primjedaba tijelo za normizaciju o njemu objavljuje obavijest upublikaciji, kao što je navedeno u stavci J. U obavijesti se navodi, ako je tomoguće, odstupa li nacrt norme od odgovarajućih međunarodnih normi.

M.

Na zahtjev zainteresirane stranke s državnog područja članice WTO-a tijelo zanormizaciju joj hitno šalje primjerak nacrta norme na koje očekuje primjedbe iliorganizira da članica dobije kopiju tog nacrta norme. Cijena ove usluge, osimstvarnih poštanskih troškova, ista je za domaće i strane stranke.

N.

U daljnjem postupku, tijelo za normizaciju uzima u obzir primjedbe koje jedobilo u roku za primjedbe. Na primjedbe koje su proslijedila tijela zanormizaciju koja su prihvatila ovaj Kodeks dobre prakse odgovara se što jemoguće prije. U odgovoru se navodi razlog odstupanja od međunarodnihnorma.

O.

Norma se objavljuje neposredno nakon donošenja.

P.

Na zahtjev zainteresirane članice s državnog područja WTO-a, tijelo zanormizaciju hitno dostavlja ili organizira dostavu primjerka najnovijeg programarada ili odgovarajuće norme. Cijena ove usluge, osim stvarnih poštanskihtroškova, ista je za domaće i strane stranke.

Q.

Tijela za normizaciju detaljno s dužnom pažnjom razmatraju i daju odgovarajućumogućnost za konzultacije u vezi predstavnika u primjeni ovog Kodeksapredstavljenog od strane tijela za normizaciju koja su prihvatila ovaj Kodeksdobre prakse. Tijela za normizaciju ulažu objektivne napore u rješavanje svihžalbi.


11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

109


21994A1223(08)


L 336/100

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O INVESTICIJSKIM MJERAMA U VEZI S TRGOVINOM

ČLANICE,

Smatrajući da su se ministri dogovorili u Deklaraciji iz Punta del Este da „Nakon ispitivanja učinaka članaka GATT-akoji se odnose na učinke investicijskih mjera kojima se ograničava i narušava trgovina,ako to bude potrebno, u pregovorima usvojiti daljnje odredbe koje bi mogle biti potrebneda bi se izbjegli takvi štetni učinci na trgovinu”.

Želeći potaknuti proširenje i postepenu liberalizaciju svjetske trgovine i olakšatiulaganja preko međunarodnih granica, a s ciljem povećanja gospodarskog rasta svihtrgovinskih partnera, a posebno članica zemalja u razvoju, omogućavajući istodobnoslobodu tržišnog natjecanja.

Uzimajući u obzir posebne trgovinske, razvojne i financijske potrebe država članica urazvoju, posebno najslabije razvijenih država članica.

Prepoznajući da određene investicijske mjere mogu imati učinke koji ograničavaju inarušavaju trgovinu;

SPORAZUMNE SU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovaj Sporazum se primjenjuje samo na investicijske mjere u vezi s trgovinomrobom (dalje u ovom Sporazumu: „mjere TRIM”).

Članak 2.

Nacionalni tretman i količinska ograničenja

1.   Ne dovodeći u pitanje ostala prava i obveze iz GATT-a 1994., niti jedna oddržava članica ne primjenjuje bilo koju mjeru TRIM koja nije u skladu sodredbama članka III. ili članka XI. GATT-a 1994.

2.   Ilustrativna lista mjera TRIM koje nisu u skladu s obvezom nacionalnogtretmana iz stavka 4. članka III. GATT-a 1994. i s obvezom općeg ukidanjakoličinskih ograničenja iz stavka 1. članka XI. GATT-a 1994., nalazi se uPrilogu ovom Sporazumu.

Članak 3.

Izuzeća

Sva izuzeća iz GATT-a 1994. primjenjuju se prema potrebi i na odredbe ovogSporazuma.

Članak 4.

Članice zemlje u razvoju

Članica zemlja u razvoju ima pravo privremeno odstupiti od odredbi članka 2. umjeri i opsegu koji dopuštaju članak XVIII. GATT-a 1994., Tumačenje o odredbamaGATT-a 1994. u vezi s bilancom plaćanja, i Deklaracija o trgovinskim mjeramapoduzetim radi bilance plaćanja koja je usvojena 28. studenoga1979. (BISD 26S/205-209), kad se radi o odstupanju od odredbi članakaIII. i XI. GATT-a 1994.

Članak 5.

Obavijesti i prijelazni dogovori

1.   Članice u roku od 90 dana od datuma stupanja na snagu Sporazuma WTO-a,obavješćuju Vijeće za trgovinu robom o svim mjerama TRIM koje primjenjuju, akoje nisu u skladu s odredbama ovog Sporazuma. O takvim mjerama TRIM, opće ispecifične primjene potrebno je obavijestiti uz opis njihovih osnovnihobilježja (1).

2.   Svaka od članica ukida sve mjere TRIM o kojima je poslala obavijest sukladnostavku 1. u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Sporazuma WTO-a akose radi o razvijenoj zemlji članici, a u roku od pet godina ako se radi o zemljičlanici u razvoju, odnosno u roku od sedam godina u slučaju najslabijerazvijenih država članica.

3.   Vijeće za trgovinu robom može, na zahtjev, produžiti prijelazni rok zaukidanje mjera TRIM navedenih u stavku 1. za zemlju članicu u razvoju,uključujući i najslabije razvijenu zemlju članicu, koja dokaže da ima određenepoteškoće kod primjene odredbi ovog Sporazuma. Razmatrajući takav zahtjev,Vijeće za trgovinu robom uzima u obzir pojedinačni razvoj, financijske itrgovinske potrebe članice čiji se zahtjev razmatra.

4.   Tijekom prijelaznog razdoblja, niti jedna članica ne mijenja uvjete bilokoje od mjera TRIM o kojima je poslala obavijest sukladno stavku 1., u odnosu nauvjete koji postoje na dan stupanja na snagu Sporazuma tako da bi to povećalostupanj neusklađenosti s odredbama članka 2. mjere TRIM uvedene manje od 180dana prije datuma stupanja na snagu Sporazuma WTO-a ne koriste prednostiprijelaznih dogovora iz stavka 2.

5.   Neovisno o odredbama članka 2., članica može, kako ne bi dovela postojećapoduzeća koja provode mjere TRIM, a o kojima je poslala obavijest prema stavku1., u nepovoljniji položaj, tijekom prijelaznog razdoblja primijeniti iste mjereTRIM na nova ulaganja i. ako su proizvodi takvog ulaganja slični proizvodimapostojećih poduzeća, i ii. ako je to potrebno da bi se izbjegli poremećaji uuvjetima tržišnog natjecanja između novog ulaganja i postojećeg poduzeća. Osvakoj je tako primijenjenoj mjeri TRIM koja se primjenjuje na novo ulaganjepotrebno obavijestiti Vijeće za trgovinu robom. Uvjeti tako primijenjene mjereTRIM trebaju imati isti učinak na konkurenciju kao i mjere koje se primjenjujuna postojeća poduzeća i njihova primjena treba prestati u isto vrijeme.

Članak 6.

Transparentnost

1.   Članice ponovo potvrđuju svoje obveze u vezi s transparentnošću iobavješćivanjem o mjerama TRIM iz članka X. GATT-a 1994., preuzetoj obvezi o„izvješćivanju” sadržanoj u Tumačenju oobavješćivanju, konzultaciji, rješavanju sporova i nadzoru, usvojenom 28.studenoga 1979., kao i u Ministarskoj odluci o postupcima obavješćivanja, kojaje usvojena 15. travnja 1994.

2.   Svaka članica obavješćuje Tajništvo o publikacijama u kojima se mogu naćimjere TRIM, uključujući i one koje primjenjuju regionalne i lokalne uprave ivlasti na svom teritoriju.

3.   Svaka članica u dobroj vjeri razmatra zahtjeve za informacijama i pružaodgovarajuću priliku za konzultacije o bilo kojem pitanju koje proizlazi iz ovogSporazuma, a koje postavi neka druga članica. Sukladno članku X. GATT-a 1994.,niti jedna članica nije dužna objaviti informacije čije objavljivanje bi moglospriječiti provedbu zakona ili na neki drugi način biti u suprotnosti s javniminteresima ili štetiti zakonitim trgovačkim interesima pojedinih poduzeća, bilojavnih ili privatnih.

Članak 7.

Odbor za investicijske mjere u vezi s trgovinom

1.   Ovime se osniva Odbor za investicijske mjere u vezi s trgovinom (dalje utekstu ovog Sporazuma: Odbor), koji je otvoren za sve članice. Odbor sam imenujepredsjednika i potpredsjednika, a sastaje se barem jednom godišnje, odnosno nazahtjev bilo koje članice.

2.   Odbor provodi zadatke koje mu dodijeli Vijeće za trgovinu robom i pružačlanicama mogućnost za savjetovanje o svim pitanjima u vezi s provedbom iprimjenom ovog Sporazuma.

3.   Odbor prati funkcioniranje i provedbu ovog Sporazuma i o tome jednomgodišnje podnosi izvješće Vijeću za trgovinu robom.

Članak 8.

Konzultacije i rješavanje sporova

Odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994., kako su razrađene i primijenjene uDogovoru o rješavanju sporova, primjenjuju se prilikom konzultacija i rješavanjasporova iz ovog Sporazuma.

Članak 9.

Revizija Vijeća za trgovinu robom

Vijeće za trgovinu robom najkasnije pet godina od dana stupanja na snaguSporazuma WTO-a obavlja reviziju provedbe ovog Sporazuma i, ako to bude potrebno,predlaže Ministarskoj konferenciji izmjene teksta Sporazuma. Tijekom takvogpraćenja, Vijeće za trgovinu robom razmatra treba li Sporazum nadopuniti odredbama opolitici ulaganja i politici tržišnog natjecanja.


(1)  U slučaju kada su mjere TRIM odobrene na temelju diskrecijskih ovlasti,obavješćuje se o svakoj posebnoj primjeni. Informacije koje bi dovele upitanje opravdane trgovinske interese pojedinih poduzeća nije potrebnoobjaviti.


PRILOG

ILUSTRATIVNA LISTA

1.

Mjere TRIM koje nisu u skladu s obvezom nacionalnog tretmana iz stavka 4. članka III. GATT-a 1994. uključuju mjere koje su obvezne ili čija je provedba obvezna sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnim propisima, odnosno mjere čija primjena omogućuje stjecanje prednosti i koje zahtijevaju:

(a)

da poduzeće kupuje i koristi proizvode domaćeg podrijetla ili iz domaćeg izvora, bilo da su točno određeni sami proizvodi ili njihove količine ili vrijednosti proizvoda, ili je točno određen omjer količine ili vrijednosti domaćeg udjela u proizvodnji robe;

ili

(b)

da poduzeće kupuje ili koristi uvozne proizvode do iznosa ograničenog količinom ili vrijednošću domaćih proizvoda koje izvozi.

2.

Mjere TRIM koje nisu u skladu s obvezama općeg ukidanja količinskih ograničenja iz stavka 1. članka XI. GATT-a 1994. uključujući i one mjere koje su obvezne ili čija je provedba obvezna sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnim propisima, odnosno mjere čija primjena omogućuje stjecanje prednosti, a kojima se ograničavaju:

(a)