Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zajednička pravila o fondovima EFRR, ESF, Kohezijskom fondu, fondovima EPFRR i EFPR (2014.–2020.)

Go to the summaries’ table of contents

Zajednička pravila o fondovima EFRR, ESF, Kohezijskom fondu, fondovima EPFRR i EFPR (2014.–2020.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1303/2013 – zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuju zajednička načela, pravila i standardi za djelovanje europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) za razdoblje 2014–2020.

KLJUČNE TOČKE

 • ESI fondovi sastoje se od pet fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF), Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).
 • Zajednički cilj ulaganja u sklopu ESI fondova jest pružiti podršku provođenju strategije EU-a Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.
 • Uredba o zajedničkim odredbama:
  • utvrđuje zajednička načela, propise i standarde za korištenje i provedbu ESI fondova;
  • uspostavlja zajednička pravila za ESI fondove kako bi se poboljšala koordinacija između njih i drugih politika i programa EU-a, npr. Obzora 2020.;
  • određuje zadatke, najvažnije ciljeve i organizaciju fondova;
  • usmjerava posebnu pozornost na odnos između ove uredbe i ostalih uredbi koje su zasebne za svaki od fondova;
  • uspostavlja načelo tematske koncentracije kako bi se osiguralo da ulaganja budu usredotočena na ograničen broj glavnih prioriteta usklađeno sa strategijom Europa 2020.;
  • stavlja jači naglasak na rezultate:
   • uspostavlja se okvir za procjenu ostvarenja postignuća s ciljevima;
   • održavaju se sastanci sa svrhom godišnjeg pregleda između svake zemlje EU-a i Europske komisije;
   • u svakoj državi pregled uspješnosti programâ provest će se 2019. godine;
  • uvodi „odredbe uvjetovanosti” (zahtjeve oblikovane kako bi se osiguralo da postoje nužna sredstva za uspješno korištenje potpore EU-a);
  • utvrđuje podjelu sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” između tri kategorije regija sukladno njihovom BDP-u po stanovniku: manje razvijene regije, tranzicijske regije i razvijenije regije.
 • Komisija je donijela odluku kojom se utvrđuje popis regija koje ispunjavaju kriterije triju kategorija regija.
 • Definirani su kriteriji koje zemlja EU-a i regije moraju ispuniti kako bi bile prihvatljive za potporu iz fondova. Sredstva se dodjeljuju iz EFRR-a i ESF-a za manje razvijene regije, tranzicijske regije s jedne razine podrške na drugu i za razvijenije regije, sukladno njihovom BDP-u po stanovniku. Budući da se zemlje međusobno znatno razlikuju prema tipovima administrativnih i planskih područja, EU je izradio zajednički sustav razvrstavanja za odabir regija i područja koja će primiti potporu. Utvrđena su raspoloživa financijska sredstva i kriteriji za njihovu dodjelu.
 • ESI fondovi potporu osiguravaju putem višegodišnjih programa na temelju Sporazuma o partnerstvu razvijenih za svaku zemlju EU-a. Sporazum o partnerstvu jest dokument kojim se utvrđuje cjelokupna investicijska strategija zemlje u pitanju i usuglašava s Komisijom. Priprema ga država sukladno svojim sustavima i postupcima, uz sudjelovanje partnera koji zastupaju regionalna i lokalna tijela javne vlasti, kao i niz socijalnih, gospodarskih, okolišnih i drugih interesa.

Izvješće Revizorskog suda

U 2017. Europski revizorski sud objavio je izvješće o sporazumima o partnerstvu koji su potpisale Komisija i države članice EU-a. U izvješću se zaključuje da su fondovi usmjereni na rast i radna mjesta, identificiraju potrebe za ulaganjima te ih uspješno pretvaraju u ciljeve i rezultate. Međutim, u njemu se procjenjuje i da je razvijeno previše pokazatelja učinkovitosti te da mjerenje uspješnosti nije usklađeno u raznim fondovima.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.–469.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1303/2013 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.–66.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 347, 20.12.2013., str. 259.–280.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 281.–288.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 289.–302.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija (SL L 347, 20.12.2013, str. 303.–319.) i njezin ispravak ispravak (SL L 330, 3.12.2016., str. 5.)

Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.-486.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013, str. 487.–548.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Sekundarno zakonodavstvo

Europski revizorski sud – Tematsko izvješće br. 2/2017: Pregovori Komisije o sporazumima o partnerstvu i programima u području kohezije za razdoblje 2014.–2020.: potrošnja je usmjerenija na prioritete strategije Europa 2020., ali potrebni su sve složeniji mehanizmi za mjerenje uspješnosti

Provedbena odluka Komisije 2014/190/EU od 3. travnja 2014. o određivanju godišnje raščlambe ukupnih sredstava po državi članici za Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, godišnje raščlambe sredstava posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih po državi članici zajedno s popisom prihvatljivih regija, te iznosa koje je potrebno prenijeti iz dodijeljenih sredstava Kohezijskog fonda i strukturnih fondova svake države članice u Instrument za povezivanje Europe i pomoć za najpotrebitije za razdoblje 2014.–2020. (SL L 104, 8.4.2014., str. 13.–42.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 522/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (SL L148, 20.5.2014., str. 1.–3.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (SL L 69, 8.3.2014., str. 65.–84.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 od 4. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje (SL L 138, 13.5.2014., str. 45.–50.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 138, 13.5.2014., str. 5.–44.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 288/2014 od 25. veljače 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelom za operativne programe u okviru cilja ulaganja u rast i radna mjesta te u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama o potpori cilju europske teritorijalne suradnje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u vezi s modelom za programe suradnje u okviru cilja europske teritorijalne suradnje (SL L 87, 22.3.2014., str. 1.–48.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 184/2014 od 25. veljače 2014. o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o donošenju nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 57, 27.2.2014., str. 7.–20.)

Provedbena odluka Komisije 2014/99/EU od 18. veljače 2014. o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.–2020. (SL L 50, 20.2.2014., str. 22.–34.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14.3.2014., str. 1.–7.)

Posljednje ažuriranje 08.09.2017

Top