EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Državne potpore za željezničke kompanije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Smjernice Komisije o državnim potporama za željeznička poduzeća

Članak 93. UFEU – koordinacija prijevoza

KOJI JE CILJ OVIH SMJERNICA?

Ove smjernice Europske komisije razjašnjavaju pravila propisana u Ugovorima o EU-u vezana uz javno financiranje željezničkih kompanija i služe kao smjernice o kompatibilnosti državne potpore za željezničke kompanije s Ugovorima o EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Pravila EU-a vezana uz državne potpore

 • Zabranjene su državne potpore koje narušavaju ili prijete narušavanjem konkurentnosti unutar jedinstvenog tržišta EU-a (članak 107. stavak 1. UFEU-a).
 • Međutim, postoje iznimke za državne potpore koje promiču gospodarski razvoj EU-a općenito (članak 107. stavak 3. UFEU-a).
 • Državna potpora također je usklađena s Ugovorima ako ona odgovara na potrebe koordinacije prometa ili predstavlja naknadu za izvođenje određenih obveza u pogledu javne službe (članak 93. UFEU-a).

Područje primjene

Ove smjernice primjenjuju se na željezničke kompanije, kao i na gradske, prigradske ili regionalne kompanije koje se bave prijevozom putnika s obzirom na potporu za kupovinu i obnovu željezničkih vozila.

Mjere potpore

Smjernicama je obuhvaćeno nekoliko vrsta mjera potpore:

 • 1.

  Potpora posredstvom financiranja infrastrukture

  • Ovo može predstavljati državnu potporu ako omogućava kompanijama da imaju neizravne koristi od smanjenja troškova.
  • Državnom se potporom ne smatra ako je uporaba javno financirane infrastrukture slobodna za sve potencijalne korisnike na pošten i nediskriminirajući način te ako se pristup toj infrastrukturi naplaćuje po cijenama sukladnima zakonodavstvu EU-a.
  • Čak i kada se takvo financiranje smatra potporom, ono može biti odobreno ako infrastruktura na koju se to odnosi odgovara potrebama koordinacije prometa.
 • 2.

  Potpora za kupovinu i obnovu željezničkih vozila

Ova vrsta potpore procjenjuje se s obzirom na cilj od zajedničkog interesa kojemu potpora doprinosi. Definirana su pravila za sljedeće kategorije potpore:

 • potpora za koordinaciju prometa;
 • potpora za restrukturiranje željezničkih poduzeća u poteškoćama;
 • potpora za mala i srednja poduzeća;
 • potpora za zaštitu okoliša;
 • potpora vezana za obveze javnih usluga i regionalna potpora.
 • 3.

  Brisanje duga od strane država s ciljem financijskog restrukturiranja željezničkih poduzeća

Pod određenim uvjetima brisanje duga može se smatrati potporom kompatibilnom s jedinstvenim tržištem ako ona nastoji olakšati prijelaz prema otvorenom tržištu željezničkih usluga, bez da bespotrebno narušava konkurenciju i trgovinu između zemalja EU-a.

 • 4.

  Potpora za restrukturiranje željezničkih poduzeća

Kompatibilnost državne potpore za restrukturiranje poduzeća u poteškoćama u željezničkoj industriji procjenjuje se na temelju smjernica o potpori za restrukturiranje iz 2014.

 • 5.

  Potpora za koordinaciju prometa

Intervencija javnih vlasti usmjerena na upravljanje razvojem prometnog sektora u zajedničkom interesu može imati nekoliko oblika:

 • potpora za uporabu infrastrukture;
 • potpora za smanjenje vanjskih troškova osmišljena kako bi poduprla prijelaz s cestovnog na željeznički promet;
 • potpora za promicanje interoperabilnosti i, u mjeri u kojoj je sukladna potrebama koordinacije prometa, potpora za promicanje bolje sigurnosti, uklanjanje tehničkih zapreka i smanjenje zagađenja bukom;
 • potpora za istraživanje i razvoj kao odgovor na potrebe koordinacije prometa.

Smjernicama se detaljno opisuje metoda utvrđivanja prihvatljivih troškova, kao i uvjeti koji bi omogućili ovoj potpori da zadovolji uvjete kompatibilnosti spomenute u Ugovorima.

 • 6.

  Državna jamstva za željezničke kompanije

Pravila koja se odnose na državnu potporu u obliku jamstava, uključujući ona za područje željezničkog prometa, uspostavljaju se u Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u (sada članci 107. i 108. UFEU-a).

POZADINA

GLAVNI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije – Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (SL L C 184, 22.7.2008., str. 13.–31.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnje djelovanje Unije – Glava VI. – Promet – članak 93. (bivši članak 73. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 86.)

Posljednje ažuriranje 10.11.2016

Top