EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osiguranje od odgovornosti zračnih prijevoznika

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 785/2004 o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Uspostavlja minimalne zahtjeve osiguranja za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u odnosu na putnike, prtljagu, teret i treće osobe.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ova uredba primjenjuje se na sve zračne prijevoznike i sve operatore zrakoplova koji lete u zemlju ili iz zemlje EU-a ili upotrebljavaju zračni prostor unutar ili iznad državnog područja zemlje EU-a. Zračni prijevoznici i operatori zrakoplova moraju biti osigurani, posebice u odnosu na:

 • putnike;
 • prtljagu;
 • teret i treće osobe;
 • rizike povezane s odgovornosti specifične za zrakoplovstvo (uključujući ratne operacije, terorizam, otmice, sabotaže, nezakonito preuzimanje zrakoplova te javne nemire).

Ne primjenjuje se na:

 • državne zrakoplove (vojne, carinske ili policijske zrakoplove);
 • modele zrakoplova s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju (MTOM)* manjom od 20 kg;
 • letjelice koje uzlijeću uz pomoć nogu (uključujući pogonjene parajedrilice i ovjesne jedrilice);
 • vezane balone;
 • zmajeve;
 • padobrane (uključujući i one za uzlijetanje);
 • zrakoplove, uključujući i jedrilice s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju (MTOM) manjom od 500 kg, te one ultralake koji se koriste u nekomercijalne svrhe ili se koriste za lokalno osposobljavanje pilota tijekom kojeg nema prelaženja međunarodnih granica (ako nisu u pitanju obveze u vezi s osiguranjem predviđene u ovoj uredbi, a koje se odnose na rizike od rata i terorizma).

Usklađenost

Zračni prijevoznici i, kada je to potrebno, operatori zrakoplova, moraju dokazati sukladnost s propisima pohranjivanjem nadležnom tijelu dotične zemlje EU-a* potvrde o osiguranju ili nekog drugog dokaza o valjanom osiguranju.

Osiguranje odgovornosti u odnosu na putnike, prtljagu i teret

Najniže pokriće iz osiguranja za odgovornost u odnosu na putnike iznosi 250.000 SDR-a* po putniku. Međutim, kada su u pitanju nekomercijalne operacije zrakoplovima čija je najviša dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) 2.700 kg ili manje, zemlje EU-a mogu odrediti nižu razinu najnižeg pokrića iz osiguranja, ali ne manje od 100.000 SDR-a po putniku.

Za odgovornost u odnosu na prtljagu, najniže pokriće iz osiguranja iznosi 1.288 SDR-a po putniku na komercijalnim operacijama zrakoplova (Delegirana uredba (EU) 2020/1118).

Za odgovornost u odnosu na teret, najniže pokriće iz osiguranja je 22 SDR-a po kilogramu na komercijalnim operacijama zrakoplova (Delegirana uredba (EU) 2020/1118).

Osiguranje odgovornosti u odnosu na treće osobe

Najniže pokriće iz osiguranja po nesreći i po zrakoplovu ovisi o najvišoj dopuštenoj masi pri uzlijetanju (MTOM) zrakoplova.

Provedba i sankcije

 • Zemlje EU-a moraju osigurati da zračni prijevoznici i operatori zrakoplova udovoljavaju zahtjevima utvrđenim u ovoj uredbi. Sve sankcije za kršenje moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.
 • Za zračne prijevoznike iz EU-a te sankcije mogu uključivati povlačenje operativne licencije.
 • Kada su u pitanju zračni prijevoznici koji nisu iz EU-a te operatori zrakoplova koji se koriste zrakoplovima koji su registrirani izvan EU-a, sankcije mogu uključivati odbijanje prava slijetanja na državno područje zemlje EU-a.
 • Tamo gdje zemlja EU-a ocijeni da uvjeti nisu zadovoljeni, zrakoplovu mora zabraniti uzlijetanje sve dok dotični zračni prijevoznik ili operator zrakoplova ne pruži dokaz o odgovarajućem pokriću iz osiguranja.

Kako bi se u obzir uzela inflacija, Uredba (EU) br. 285/2010 revidirala je ograničenja kompenzacije iz Uredbe (EZ) br. 785/2004.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Primjenjuje se od 30. travnja 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Najviša dopuštena masa pri uzlijetanju: odgovara certificiranoj masi specifičnoj za svaki tip zrakoplova, kako je navedena u svjedodžbi o plovidbenosti zrakoplova.
Dotična zemlja EU-a: zemlja EU-a koja je dodijelila operativnu licenciju zračnom prijevozniku EU-a ili gdje je zrakoplov operatora zrakoplova registriran. Za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova koji koriste zrakoplov registriran izvan EU-a, to se odnosi na zemlju EU-a u ili iz koje se leti.
SDR: specijalno pravo vučenja ili potencijalno potraživanje slobodno iskoristivih valuta članova Međunarodnog monetarnog fonda (SDR kako ga je definirao Međunarodni monetarni fond).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem (SL L 138, 30. 4. 2004., str. 1. – 6.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 785/2004 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (SL L 295, 12. 11. 2010., str. 35. – 50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (preinaka) (SL L 293, 31.10.2008., str. 3. – 20.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 889/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. svibnja 2002. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreća (SL L 140, 30. 5. 2002., str. 2. – 5.)

Odluka Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL L 194, 18. 7. 2001., str. 38.)

Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Uvjeti osiguranja za operatore zrakoplova u EU-u – Izvješće o radu sukladno Uredbi 785/2004 (COM(2008) 216 završna verzija od 24. 4. 2008.)

Posljednje ažuriranje 13.08.2020

Top