EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Certifikacija plovidbenosti i utjecaja na okoliš

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 – utvrđivanje provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija

ČEMU SLUŽE OVE UREDBE?

 • Cilj Uredbe (EU) br. 1321/2014 jest osigurati da zrakoplovi (i svi sastavni dijelovi koji se ugrađuju u njih i na njih) i dalje budu u stanju plovidbenosti.
 • Cilj Uredbe (EU) br. 748/2012 jest osigurati certifikaciju plovidbenosti i utjecaja na okoliš zrakoplova i pridruženih proizvoda, dijelova i uređaja te certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija.

Oba propisa bave se različitim certifikatima te svakim certifikatom, odobrenjem, licencom, autorizacijom, potvrdom ili drugim dokumentom izdanim kao posljedica certifikacije koja potvrđuje sukladnost s primjenjivim zahtjevima. Agencija EASA trebala bi razviti certifikacijske specifikacije* za potrebe da se osigura ujednačenost u primjeni zajedničkih tehničkih zahtjeva u području kontinuirane plovidbenosti zrakoplovnih dijelova i uređaja.

KLJUČNE TOČKE

Uredbom (EU) br. 1321/2014 uspostavljaju se tehnička pravila i postupci za zrakoplove i dijelove kako bi se osiguralo da zrakoplovi, uključujući sve sastavne dijelove za ugradnju u njih ili na njih, budu i dalje u stanju plovidbenosti, a koji su:

 • registrirani u zemlji EU-a, osim ako je njihov sigurnosni nadzor delegiran trećoj zemlji i ako ih ne upotrebljava operator iz EU-a; ili
 • registrirani u trećoj zemlji i upotrebljava ih operator iz EU-a, ako je njihov sigurnosni nadzor delegiran zemlji EU-a; ili
 • registrirani u trećoj zemlji za koje sigurnosni nadzor nije delegiran zemlji EU-a, a koje je licencirani zračni prijevoznik dao u zakup u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 (vidjeti sažetak).

Uz detaljne odredbe navedene u raznim prilozima, Uredba obuhvaća zahtjeve i postupke za:

 • kontinuiranu plovidbenost zrakoplova*, uključujući pravila koja se odnose na relevantne organizacije za nadzor koje su imenovale zemlje EU-a;
 • odobrenja organizacije za održavanje*;
 • kvalificiranost i zahtjeve za dozvole ovlaštenog osoblja;
 • odobrenja organizacije za osposobljavanje, uključujući za osnovno osposobljavanje, osposobljavanje za tipove, ispite i sposobnost izdavanja potvrda o osposobljavanju.

Uredbom (EU) br. 748/2012 utvrđuju se pravila za certifikaciju plovidbenosti i utjecaja na okoliš zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja, uključujući uvjete za:

 • certifikate tipa;
 • svjedodžbe o plovidbenosti, dozvole za letenje i potvrde o ovlaštenom puštanju u uporabu;
 • odobrenja projekta popravka;
 • usklađenost sa zahtjevima za zaštitu okoliša;
 • potvrde o buci;
 • identifikaciju proizvoda, dijelova i uređaja;
 • certificiranje određenih dijelova i uređaja;
 • certificiranje projektnih i proizvodnih organizacija;
 • odredbe o plovidbenosti.

Delegiranom uredbom (EU) 2019/897 mijenja se Uredba tako da uključuje provjeru sukladnosti na temelju rizika i dodatna pravila o provedbi zaštite okoliša.

OTKAD SE OVE UREDBE PRIMJENJUJU?

 • Uredba (EU) br. 1321/2014 primjenjuje se od 6. siječnja 2015.
 • Uredba (EU) br. 748/2012 primjenjuje se od 10. rujna 2012.

POZADINA

Vidjeti i:

KLJUČNI POJMOVI

Certifikacijske specifikacije: standardna sredstva za dokazivanje usklađenosti proizvoda ili dijelova s osnovnim zahtjevima Uredbe (EU) 2018/1139).
Kontinuirana plovidbenost zrakoplova: svi postupci koji osiguravaju da zrakoplov, u bilo koje vrijeme svojeg radnog vijeka, ispunjava važeće zahtjeve za plovidbenost i u stanju je sigurno operirati.
Održavanje: pojedinačni postupak ili kombinacija sljedećih postupaka: obnova, popravak, pregled, zamjena, preinaka ili otklanjanje kvara na zrakoplovu ili sastavnim dijelovima, s izuzetkom pretpoletnog pregleda.

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.–194.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 1321/2014 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.–85.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.–122.)

Posljednje ažuriranje 04.11.2019

Top