EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Buka zračnih luka u EU-u

Imajući na umu izgledno povećanje zračnog prometa, Europska unija pristala je na nova pravila o tome kako tijela donose odluke kojima određuju operativna ograničenja povezana s bukom u zračnim lukama u EU-u kako bi se ograničile neugodnosti zbog buke zrakoplova.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 598/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije unutar uravnoteženog pristupa, kojom se stavlja izvan snage Direktiva 2002/30/EZ

SAŽETAK

Cilj je Uredbe (EU) br. 598/2014 poboljšati okruženje u uvjetima buke oko zračnih luka u EU-u kako bi se osigurala bolja kompatibilnost između aktivnosti zrakoplovstva i naselja, osobito ako se radi o noćnim letovima. Pravila se temelje na načelima uravnoteženog pristupa upravljanju bukom koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), tijelo Ujedinjenih naroda koje se bavi međunarodnim civilnim zrakoplovstvom.

Operativno ograničenje može biti različitih oblika, poput određivanja granice buke ili operacija, uvođenja pravila o nedodavanju (bez dodatnih operacija ili općenitih operacija ili od određene vrste zrakoplova) ili uvođenja policijskog sata za noćno razdoblje.

Područje primjene

Pravila se primjenjuju samo na veće zračne luke s više od 50 000 operacija civilnih zrakoplova na godinu. Obuhvaćaju civilne zrakoplove, ali isključuju vojne, carinske i policijske operacije. Međutim, za određivanje specifičnih pragova buke zadužena su nacionalna i lokalna tijela.

Nadležna tijela

Svaka država članica EU-a imenuje nadležna tijela zadužena za postupke pri donošenju operativnih ograničenja. Ona moraju biti neovisna o bilo kojoj strani koja može biti u sukobu interesa.

Pravo na reviziju

Prije uvođenja operativnih ograničenja nadležna tijela obavijest o tome šalju šest mjeseci prije drugim državama članicama, Europskoj komisiji i zainteresiranim stranama. Komisija može razmotriti slučaj u roku tri mjeseca od primanja obavijesti. Ako smatra da postupci ne poštuju pravila, o tome obavještava nadležno tijelo koje je zauzvrat dužno obavijestiti Komisiju o mjerama koje namjerava poduzeti.

Zdravstveni aspekti

Prije odlučivanja o ciljevima smanjenja buke mora se razmotriti zakonodavstvo EU-a o učincima buke na ljudsko zdravlje (Direktiva 2002/49/EZ).

Informacije o razini buke

Odluke o operativnim ograničenjima moraju se donositi na temelju podataka o razini buke koju proizvodi pojedini zrakoplov koje pružaju operatori. Te će se informacije pohraniti u središnjoj bazi podataka te će biti dostupne nadležnim tijelima, zrakoplovnim kompanijama, pružateljima usluga zračne plovidbe, zračnim lukama i korisnicima zračnih luka.

Procjena buke i informacije za stanovništvo

Nadležna tijela moraju osigurati redovito praćenje razina buke u zračnim lukama za koje su odgovorna. Ako iz njihove ocjene proizlazi da bi operativna ograničenja mogla biti troškovno učinkovita mjera za ublažavanje buke, potrebno je brzo organizirati proces konzultacija, a zainteresirane strane imaju tri mjeseca za podnošenje svojih stajališta prije donošenja ograničenja.

Tijela također moraju osigurati da informacije o operativnim ograničenjima budu brzo dostupne i besplatne za lokalno stanovništvo i lokalne vlasti.

Postupno ukidanje bučnih zrakoplova

Mjere za ublaživanje buke mogu uključivati povlačenje bučnijih zrakoplova među onima koji su dopušteni prema pravilima ICAO-a ili nametanje dodatnih ograničenja takvim zrakoplovima. Nadležna tijela će odlučiti o godišnjoj stopi smanjenja operacija takvih zrakoplova za svakog operatora u danoj zračnoj luci, do najviše 25 %.

Uredba (EU) br. 598/2014 stavlja izvan snage Direktivu 2002/30/EZ s učinkom od 13. lipnja 2016.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EU) br. 598/2014

13.6.2016.

-

SL L 173, 12.6.2014.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL L 189, 18.7.2002.)

01.08.2014

Top