EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Događaji u civilnom zrakoplovstvu – izvješćivanje, analiza i naknadno postupanje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 376/2014 – izvješćivanje, analiza i naknadno postupanje u vezi s nesrećama i nezgodama u civilnom zrakoplovstvu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se utvrđuju pravila o:

 • izvješćivanju o događajima koji bi mogli ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu, opremu ili uređaje koji utječu na rad zrakoplova;
 • izvješćivanju o drugim relevantnim informacijama povezanima sa sigurnošću u tom kontekstu.

Obvezno izvješćivanje

 • Prve linije zaposlenika u zrakoplovstvu navedene u Uredbi moraju izvješćivati o događajima koji mogu predstavljati značajan rizik za zrakoplovnu sigurnost. To uključuje događaje povezane sa sljedećim:
  • radom zrakoplova kao što su događaji povezani sa srazovima i događajima tijekom leta,
  • tehničkim uvjetima, održavanjem i popravcima zrakoplova kao što su strukturni kvarovi i kvarovi na sustavima,
  • uslugama i objektima u zračnoj plovidbi, kao što su srazovi, skori srazovi ili potencijalni srazovi,
  • aerodromima i zemaljskim uslugama kao što su prihvat i otprema putnika, prtljage, pošte i tereta.
 • Iscrpni popis događaja o kojima treba izvješćivati sukladno sustavu obveznog izvješćivanja naveden je u provedbenom aktu, Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1018.
 • Odgovorne osobe i organizacije u svakom od ovih slučajeva (npr. pilot, zračni kontrolor ili osoba koja potpisuje potvrdu o plovidbenosti) izvješćuju o događajima u roku od 72 sata otkad su postale svjesne događaja, osim ako to spriječe iznimne okolnosti.

Sustav izvješćivanja

 • Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici EU-a mora uspostaviti sustav obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja radi prikupljanja, procjene, obrade, analize i pohrane događaja o kojima se izvješćuje.
 • Svaka država članica i EASA moraju uspostaviti sustave obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja radi prikupljanja, procjene, obrade, analize i pohrane događaja o kojima se izvješćuje, uključujući i one o kojima su ih izvijestile organizacije.
 • Malim se organizacijama može dopustiti uspostava pojednostavljenog mehanizma za prikupljanje i pohranu pojedinosti o događajima.

Pohranjivanje sigurnosnih događaja i preporuka

 • Svaka država članica i EASA moraju dostaviti prikupljene informacije o događajima u Europsku središnju bazu podataka (ECR) kojom upravlja Europska komisija.
 • ECR također sadrži sigurnosne preporuke (članak 17. Uredbe (EU) br. 996/2010 – vidjeti sažetak) koje su izdala tijela za istrage koje se odnose na sigurnost država članica (članak 4).
 • Provedbenom odlukom (EU) 2019/1128 utvrđuju se pravila za upravljanje ECR-om, zahtijevajući, između ostalog, da sve sigurnosne preporuke i njihovi odgovori koji se u njima nalaze budu dostupni široj javnosti putem javnih internetskih stanica.

Klasifikacija rizika

 • Delegirani akt, Delegirana uredba (EU) 2020/2034, koja je stupila na snagu 31. prosinca 2020., nadopunjuje Uredbu (EU) br. 376/2014.
 • Utvrđuje zajedničku europsku shemu klasifikacije rizika* koja je definirana kao metodologija za kategorizaciju ukupnog sigurnosnog rizika od događaja prema najvjerojatnijem ishodu nesreće i vjerojatnosti da će se taj ishod dogoditi.
 • Sveukupna je svrha utvrditi sigurnosni rizik od događaja i na taj način pomoći relevantnim subjektima u procjeni događaja i u određivanju kamo će usmjeriti svoje napore da bi ublažili njegovu ponovnu pojavu.
 • Provedbenom uredbom (EU) 2021/2082 utvrđuju se mjere za provedbu europske sheme za klasifikaciju rizika.

Razmjena informacija i pristup podacima Europske središnje baze podataka

 • Putem ECR-a, države članice EU-a i Europskog gospodarskog prostora (EEA) imat će EASA-inu razmjenu sigurnosnih podataka pohranjenih u njihovim bazama podataka.
 • Pristup informacijama ECR-a reguliran je strogim pravilima o povjerljivosti i zaštiti. Samo osobe ili organizacije zadužene za uređivanje sigurnosti civilnog zrakoplovstva ili bilo koje tijelo odgovorno za istrage koje se odnose na sigurnost u EU-u imaju siguran puni mrežni pristup informacijama o događajima sadržanima u ECR-u.
 • Zainteresirane strane, kako su navedene u Uredbi (EU) br. 376/2014, mogu pod određenim uvjetima zatražiti i dobiti informacije sadržane u ECR-u.

Povjerljivost i zaštita izvora informacija

 • Obrađivanje izvješća treba obavljati na način da se spriječi uporaba informacija u bilo koje druge svrhe osim sigurnosnih.
 • Radi promicanja „kulture pravičnosti”, treba uspostaviti zaštitu radi očuvanja povjerljivosti identiteta osobe koja izvješćuje i osoba spomenutih u izvješću o događajima. U tom kontekstu, države članice EU-a i zemlje EGP-a također imaju obvezu imenovati „tijelo za kulturu pravičnosti” odgovorno za provedbu zahtjeva kulture pravičnosti utvrđenih Uredbom (EU) br. 376/2014.
 • Poslodavac ne smije ugrožavati zaposlenike na temelju izvješća o događaju. Utvrđeno je nekoliko iznimki, kao što je slučaj zlonamjernog ponašanja ili krajnje nepažnje zaposlenika.
 • Osim ako je nacionalnim kaznenim pravom predviđeno drukčije, države članice EU-a ne smiju pokretati postupke protiv izvora na temelju izvješća i, u slučaju postupka, informacije navedene u evidenciji događaja ne smiju se upotrijebiti protiv osoba koje izvješćuju ili osoba spomenutih u evidenciji događaja. Iznimka od ovog pravila jest u slučaju kada je došlo do ozbiljnog zanemarivanja očitog rizika i krajnjeg nedostatka profesionalne odgovornosti za primjenu brige koja je potrebna u danim okolnostima, što bi uzrokovalo predvidljivu štetu osobi ili imovini ili bi znatno ugrozilo razinu zrakoplovne sigurnosti.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. studenoga 2015.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Europska shema klasifikacije rizika. Metodologija koja se primjenjuje za procjenu rizika koji predstavlja događaj u civilnom zrakoplovstvu u obliku ocjene sigurnosnog rizika.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.–43.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 376/2014 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2082 od 26. studenoga 2021. o utvrđivanju mjera za provedbu Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkog europskog sustava klasifikacije rizika (SL L 426, 29.11.2021., str. 32.–40.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2034 od 6. listopada 2020. o dopuni Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkog europskog sustava klasifikacije rizika (SL L 416, 11.12.2020., str. 1.–10.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1128 od 1. srpnja 2019. o pravima na pristup sigurnosnim preporukama i odgovorima pohranjenima u Europskoj središnjoj bazi podataka i stavljanju izvan snage Odluke 2012/780/EU (SL L 177, 2.7.2019., str. 112.–113.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1018 od 29. lipnja 2015. o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 163, 30.6.2015., str. 1.–17.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 30.05.2022

Top