EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jedinstveni Europski željeznički prostor

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktivom 2012/34/EU nastoje se objasniti zakonska pravila koja se odnose na željeznički sektor Europske unije(EU) u cilju:

 • poboljšanja kvalitete poticanjem tržišnog natjecanja;
 • jačanja tržišnog nadzora; i
 • poboljšanja uvjeta za ulaganje.

Direktivom se objedinjuju i opozivaju tri direktive iz „prvog željezničkog paketa”. Te direktive odnose se na:

 • razvoj željeznica EU-a (Direktiva 2001/12/EZ);
 • izdavanje dozvola željezničkim prijevoznicima (Direktiva 2001/13/EZ) i
 • upravljanje željezničkom infrastrukturom (Direktiva 2001/14/EZ).

Direktivom (EU) 2016/2370 mijenja se Direktiva 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanje željezničkom infrastrukturom.

KLJUČNE TOČKE

Povećana kvaliteta putem tržišnog natjecanja

Direktivom 2012/34/EU:

 • dopušta se veća transparentnost u pogledu uvjeta pristupanja željezničkom tržištu;
 • poboljšava se pristup uslugama povezanima sa željeznicom za operatore kao što su:
  • željeznički kolodvori,
  • teretni terminali i
  • objekti za održavanje.

Upravitelji infrastrukture*

 • Kada infrastrukturom upravljaju željeznički prijevoznici koji su u povijesti imali dominantan položaj na tržištu, oni moraju:
  • biti neovisni u smislu organizacije i donošenja odluka i
  • imati odvojene računovodstvene sustave.
 • Podložno odgovarajućim zaštitnim mehanizmima uspostavljenima radi osiguravanja neovisnosti upravitelja infrastrukture u pogledu osnovnih funkcija*, upravljanja prometom i planiranja održavanja, izmjenama iz Direktive (EU) 2016/2370 omogućuje se zemljama EU-a da biraju između različitih organizacijskih modela. Ti modeli sežu od potpune strukturne odvojenosti do vertikalne integracije.
 • Izmjenama iz Direktive (EU) 2016/2370 uvode se pravila o zajmovima, dividendama vlasnicima željezničkih prijevoznika i financijskim tokovima u vertikalno integrirana poduzeća. Ta pravila osmišljena su kako bi se spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja, posebice rizik unakrsnog financiranja u integriranim strukturama.

Usluge domaćeg prijevoza putnika

Direktivom (EU) 2016/2370 koja izmjenjuje predmetnu direktivu, osigurava se da svi željeznički prijevoznci imaju jednak pristup pruzi i kolodvorima. Međutim, zemlje EU-a mogu ograničiti pravo pristupa putničkim uslugama između određenog mjesta polaska i određenog mjesta odredišta kada jedan ugovor ili više ugovora o javnim uslugama obuhvaćaju istu prugu. To važi i kada jedan ugovor ili više ugovora o javnim uslugama pokrivaju alternativnu prugu ako bi ostvarivanje tog prava ugrozilo ekonomsku ravnotežu jednog ili više predmetnih ugovora.

Regulatorna kontrola

 • Direktivom 2012/34/EU jača se neovisnost nacionalnih regulatornih tijela koja nadgledaju nacionalno željezničko tržište. Ta tijela mogu izreći novčane kazne u slučaju neprikladnog ponašanja ili provesti reviziju. Regulatorna kontrola jača se bliskom suradnjom između regulatornih tijela i nacionalnih tijela odgovornih za sigurnost željezničkog prometa i izdavanje dozvola.
 • Direktivom (EU) 2016/2370, koja zamjenjuje predmetnu direktivu, regulatornim tijelima daje se ovlast za nadziranje:
  • upravljanja prometom
  • planiranja obnove i
  • planiranih i neplaniranih radova održavanja.

Financiranje željeznica

Nadležna javna tijela moraju izraditi strategije dugoročnijih ulaganja kako bi upravitelju infrastrukture ponudila veću stabilnost u donošenju odluka o ulaganju i planiranju radova te veću sigurnost za ulagače kako bi se društva potaknulo da ulože u moderniziranje infrastrukture. Predmetne strategije trebale bi obuhvatiti razdoblje od najmanje pet godina i trebale bi biti obnovljive.

Donošenje provedbenih i delegiranih akata

Europska komisija donijela je niz provedbenih akata koji nadopunjuju Direktivu 2012/34/EU i odnose se na sljedeće.

 • Potrebno je provesti ispitivanje gospodarske ravnotežeu slučaju novih usluga željezničkog putničkog prijevoza (Provedbena uredba (EU) br. 869/2014). Od 12. prosinca 2020. Uredba (EU) br. 869/2014 bit će stavljena izvan snage i zamijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2018/1795 kojom se osigurava primjena istih kriterija i postupaka na sve nove usluge željezničkog putničkog prijevoza, neovisno o tome jesu li domaće ili međunarodne.
 • Kriteriji za podnositelje zahtjeva za željezničkog infrastrukturnog kapaciteta (Provedbena uredba (EU) 2015/10).
 • Određeni aspekti postupka izdavanja dozvola željezničkim prijevoznicima (Provedbena uredba (EU) 2015/171).
 • Načini koje je potrebno poštovati u pogledu primjene izračuna troška prouzročenog bukom (Provedbena uredba (EU) 2015/429).
 • Izračun izravnih troškova korištenja željezničke infrastrukture (Provedbena uredba (EU) 2015/909).
 • Obveze u pogledu izvješćivanja za zemlje EU-a u pogledu nadziranja željezničkog tržišta (Provedbena uredba (EU) 2015/1100).
 • Postupci i kriteriji koji se odnose na okvirne sporazume za dodjelu željezničkog infrastrukturnog kapaciteta (Provedbena uredba (EU) 2016/545).
 • Pristup uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (Provedbena uredba (EU) 2017/2177).

Komisija je 2017. donijela Delegiranu odluku (EU) 2017/2075 kojom se zamjenjuje Prilog VII. Direktivi 2012/34/EU. To se odnosi na raspored za proces dodjele kapaciteta infrastrukture.

Pandemija bolesti COVID-19

 • Uredbom (EU) 2020/698 uvodi se privremena fleksibilnost u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, licencija i ovlaštenja te odgoda određenih povremenih provjera i obuka u određenim dijelovima zakonodavstva EU-a o prijevozu kako bi se prijevoznicima i tijelima pomoglo djelovanje u iznimnim okolnostima koje su rezultat pandemije bolesti COVID-19. Uredbom se vremenska ograničenja za provedbu redovnih pregleda licencija i važenja privremenih licencija produljuju za šest mjeseci, kako je utvrđeno u Direktivi 2012/34/EU. Članak 13. sadržava i pravila o postupanju s dozvolama željezničkih prijevoznika u slučaju neispunjavanja zahtjeva solventnosti.
 • Uredbom (EU) 2020/1429 utvrđuju se privremena pravila o ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture kako bi se nacionalnim tijelima i upraviteljima infrastrukture omogućilo jednostavnije djelovanje u pogledu negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 dokle god su te posljedice prisutne. Primjenjuje se na korištenje infrastrukture za domaće i međunarodne željezničke usluge obuhvaćene Direktivom 2012/34/EU za referentno razdoblje od 1. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020. Upraviteljima infrastrukture omogućuje smanjenje ili odgađanje pristojbi za minimalne pristupne pakete i pristojbi za rezervaciju ili odricanje od tih pristojbi. Uredba Komisije (EU) 2022/312 o produljenju referentnog razdoblja privremenih mjera uvedenih Uredbom (EU) 2020/1429 do 30. lipnja 2022.

OTKAD SE PRAVILA PRIMJENJUJU?

 • Direktiva 2012/34/EU trebala se prenijeti u nacionalno pravo 16. lipnja 2015.
 • Provedba mnogih pravila uvedenih izmjenama iz Direktive (EU) 2016/2370 bila je postupno uvedena u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 14. prosinca 2020. (kako je utvrđeno u članku 3. stavak 2. Direktive).

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Upravitelj infrastrukture. Bilo koje tijelo ili poduzeće koje je odgovorno za funkcioniranje, održavanje i obnovu željezničke infrastrukture na mreži te za sudjelovanje u njezinoj izgradnji kako je odredila zemlja EU-a u svojoj općoj politici o razvoju infrastrukture i njezinu financiranju.
Osnovne funkcije. Odlučivanje o: dodjeli trase vlaka, uključujući definiciju i procjenu raspoloživosti i dodjelu pojedinačnih trasa vlaka; te odlučivanje o pristojbama za korištenje infrastrukture, uključujući određivanje iznosa i ubiranje pristojbi.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.–77.).

Naknadne izmjene i dopune Direktive 2012/34/EU uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2022/312 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. veljače 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2020/1429 u pogledu trajanja referentnog razdoblja za primjenu privremenih mjera u pogledu ubiranja pristojbi za upotrebu željezničke infrastrukture (SL L 55, 28.2.2022., str. 1.–3.).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1061 od 28. lipnja 2021. o produljenju referentnog razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 229, 29.6.2021., str. 1.–2.).

Uredba (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 333, 12.10.2020., str. 1.–5.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 od 20. studenoga 2018. o utvrđivanju postupka i kriterija za primjenu testa ekonomske ravnoteže na temelju članka 11. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 21.11.2018., str. 5.–14.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2177 od 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (SL L 307, 23.11.2017., str. 1.–13.).

Delegirana odluka Komisije (EU) 2017/2075 оd 4. rujna 2017. o zamjeni Priloga VII. Direktivi 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 295, 14.11.2017., str. 69.–73.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/545 od 7. travnja 2016. o postupcima i kriterijima u pogledu okvirnih sporazuma za dodjelu željezničkog infrastrukturnog kapaciteta (SL L 94, 8.4.2016., str. 1.–11.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1100 od 7. srpnja 2015. o obvezama izvješćivanja država članica u okviru nadzora željezničkog tržišta (SL L 181, 9.7.2015., str. 1.–26.).

Provedbena uredba komisije (EU) 2015/909 оd 12. lipnja 2015. o načinima izračuna troška koji je izravno nastao kao posljedica obavljanja željezničke usluge (SL L 148, 13.6.2015., str. 17.–22.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/429 оd 13. ožujka 2015. o utvrđivanju modaliteta za primjenu naplate troškova utjecaja buke (SL L 70, 14.3.2015., str. 36.–42.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/171 оd 4. veljače 2015. o određenim aspektima postupka izdavanja dozvola željezničkim prijevoznicima (SL L 29, 5.2.2015., str. 3.–10.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/10 оd 6. siječnja 2015. o kriterijima za podnositelje zahtjeva za željeznički infrastrukturni kapacitet i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 870/2014 (SL L 3, 7.1.2015., str. 34.–36.).

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 869/2014 od 11. kolovoza 2014. o novim uslugama željezničkog prijevoza putnika (SL L 239, 12.8.2014., str. 1.–10.).

Posljednje ažuriranje 03.03.2022

Top