EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Interoperabilni željeznički sustav EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2016/797 o interoperabilnosti željezničkog sustava EU-a

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Ovom se Direktivom određuju uvjeti koji se moraju ispuniti radi ostvarivanja interoperabilnosti* u željezničkom sustavu Europske unije (EU) te se definiraju i strukturni* i funkcionalni podsustavi* koji čine taj sustav.
 • Uredbom se nastoje olakšati, poboljšati i razviti usluge željezničkog prijevoza u EU-u i sa zemljama koje nisu članice EU-a te tako pridonijeti dovršetku jedinstvenog europskog željezničkog prostora i prijelazu na djelotvornije načine prijevoza.
 • Direktiva je jedan od tri zakonodavna akta kojima se obuhvaćaju tehnički aspekti četvrtog željezničkog paketa čiji je cilj revitalizirati željeznički sektor i putnicima pružiti bolju kvalitetu usluga i više izbora. Direktiva funkcionira zajedno s Uredbom (EU) 2016/796 o Agenciji Europske unije za željeznice (vidjeti sažetak) i Direktivom (EU) 2016/798 o sigurnosti željeznica (vidjeti sažetak).
 • Nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19 2020. Direktivom (EU) 2020/700 o izmjenama produljen je rok za prenošenje Direktive (EU) 2016/797 i Direktive (EU) 2016/798 u nacionalna prava država članica EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

 • Direktiva se primjenjuje na željeznički sustav u državama članicama, uključujući:
  • vozila i infrastrukturu;
  • energiju;
  • signalne sustave i telematiku* aplikacije (npr. sustave karata) u prijevozu putnika i tereta;
  • pristupačnost za osobe s ograničenom pokretljivošću;
  • probleme s bukom.
 • Ne primjenjuje se na:
  • na podzemne željeznice;
  • tramvaje, vozila lake željeznice ili infrastrukturu kojom se koriste isključivo ta vozila;
  • mreže koje su funkcionalno odvojene od željezničkih sustava EU-a i koje su namijenjene samo lokalnom, gradskom ili prigradskom prijevozu putnika, zajedno s poduzećima čija vozila prometuju samo u tim mrežama.

Usklađeni zahtjevi

Direktivom se utvrđuju uvjeti koji se odnose:

 • na projektiranje, izgradnju, puštanje u uporabu, modernizaciju, obnovu, rad i održavanje dijelova sustava; te
 • na stručne kvalifikacije i zdravstvene i sigurnosne uvjete osoblja koji pridonose radu i održavanju sustava.

Ti su uvjeti u obliku usklađenih zahtjeva koji obuhvaćaju:

 • osnovne zahtjeve u pogledu:
  • sigurnosti (npr. komponente kao što su kočnice)
  • pouzdanosti i dostupnosti (npr. nadzor i održavanje osnovnih komponenti)
  • zdravlja ljudi i zaštite okoliša
  • tehničke kompatibilnosti i rada sustava
  • dostupnosti
 • tehničke specifikacije za interoperabilnost za svaki podsustav ili dio podsustava
 • vezane norme EU-a i druge dokumente kojima dotična tijela mogu dokazati da se pridržavaju osnovnih zahtjeva i tehničkih specifikacija za interoperabilnost.

Sukladnost

Direktivom se utvrđuju postupci u vezi s interoperabilnim komponentama i sustavima koji obuhvaćaju:

 • uvjete za stavljanje na tržište;
 • sukladnost ili prikladnost za uporabu;
 • postupke u slučajevima nepridržavanja osnovnih zahtjeva.

Određeni tehnički aspekti

Europska komisija donijela je niz uredbi kojima se dopunjuje Direktiva (EU) 2016/797 u pogledu tehničkih aspekata.

 • Uredba (EU) br. 1300/2014 o pristupačnosti za osobe s invaliditetom koja je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/772 koja se odnosi na inventar imovine u cilju identificiranja zapreka pristupačnosti, pružanja informacija korisnicima te nadzora i ocjene napretka u pogledu pristupačnosti.
 • Provedbena uredba (EU) 2019/773 o podsustavu odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava.
 • Uredba (EU) br. 1304/2014 o podsustavu „ željeznička vozila – buka” koja je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/774 koja se posebno primjenjuje na postojeće teretne vagone.
 • Uredba (EU) br. 454/2011 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava koja je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/775.

Izbijanje bolesti COVID-19 – Direktiva o izmjeni (EU) 2020/700

Rok za prenošenje Direktive (EU) 2016/797 bio je 16. lipnja 2019., uz moguće produljenje od jedne godine, tj. do 16. lipnja 2020. Međutim, kako bi se željezničkom sektoru pružile veća pravna sigurnost i fleksibilnost kako bi se mogao nositi s izvanrednim okolnostima proizašlima zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19, donesena je Direktiva o izmjeni (EU) 2020/700 radi produljenja razdoblja prenošenja iz Direktive (EU) 2016/797 sa 16. lipnja 2020. na 31. listopada 2020.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. lipnja 2016. i trebala je ući u zakonodavstvo država članica do 16. lipnja 2019.

Države članice mogle su primjenjivati jednogodišnje produljenje do 16. lipnja 2020. Države članice koje su produljile razdoblje prenošenja mogle su ga dodatno produljiti do 31. listopada 2020.

POZADINA

Za više informacije vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Interoperabilnost. Mogućnost željezničkog sustava da omogući sigurno i neometano kretanje vlakova kojima se ostvaruje zahtijevana razina učinkovitosti.
Strukturni podsustavi. Podsustavi željezničkog sustava koji se odnose na građevinski podsustav, elektroenergetski podsustav, pružni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav ugrađen u vozilo, željeznička vozila i ostali pokreti željeznički materijal.
Funkcionalni podsustavi. Podsustavi željezničkog sustava koji se odnose na odvijanje prometa i upravljanje prometom, održavanje i telematske aplikacije za prijevoz putnika i tereta.
Telematika. Integrirana uporaba telekomunikacija s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) br. 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (preinaka) (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.–101.).

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive (EU) 2016/797 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 od 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji i o stavljanju izvan snage Odluke 2012/757/EU (SL L 139 I , 27.5.2019., str. 5.–88.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (SL L 138, 26.5.2016., str. 1.–43.).

Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SL L 138, 26.5.2016., str. 102.–149.).

Vidjeti pročišćeni tekst

Uredba Komisije (EU) br. 1300/2014 оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (SL L 356, 12.12.2014., str. 110.–178.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 1304/2014 od 26. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „željeznička vozila – buka” kojom se izmjenjuje Odluka 2008/232/EZ i stavlja izvan snage Odluka 2011/229/EU (SL L 356, 12.12.2014., str. 421.–437.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava (SL L 123, 12.5.2011., str. 11.–67.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 18.11.2021

Top