EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0466

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 оd 30. ožujka 2020. o privremenim mjerama za obuzdavanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja tijekom određenih ozbiljnih poremećaja u sustavima kontrola država članica zbog bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (Tekst značajan za EGP)

C/2020/2049

SL L 98, 31.3.2020, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/466/oj

31.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 98/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/466

оd 30. ožujka 2020.

o privremenim mjerama za obuzdavanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja tijekom određenih ozbiljnih poremećaja u sustavima kontrola država članica zbog bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 141. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila za, među ostalim, provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti nadležnih tijela država članica. Isto tako, Komisija se ovlašćuje da provedbenim aktom donese odgovarajuće privremene mjere potrebne za obuzdavanje rizika za, među ostalim, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja ako postoje dokazi o ozbiljnom poremećaju u sustavu kontrole države članice.

(2)

Aktualna kriza povezana s bolesti uzrokovanom koronavirusom (COVID-19) predstavlja izniman i nezapamćen izazov za sposobnost država članica da u potpunosti provedu službene kontrole i druge službene aktivnosti u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

(3)

Komisija je u svojim „Smjernicama za mjere upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga” (2) naglasila da trenutačna situacija ne bi trebala utjecati na neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Osim toga, države članice trebale bi i dalje jamčiti kretanje robe.

(4)

U skladu s Uredbom (EU) 2017/625 države članice obvezne su uspostaviti sustav kontrole sastavljen od nadležnih tijela određenih za provođenje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti. Konkretno, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (e) te uredbe nadležna tijela trebaju imati dovoljan broj osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom kako bi se službene kontrole i druge službene aktivnosti mogle provoditi učinkovito i djelotvorno ili imati pristup dovoljnom broju takva osoblja.

(5)

Tijekom aktualne krize povezane s bolesti COVID-19 države članice uvele su znatna ograničenja kretanja za svoje stanovništvo kako bi zaštitile zdravlje ljudi.

(6)

Neke države članice obavijestile su Komisiju da ta ograničenja kretanja znatno utječu na njihovu sposobnost raspoređivanja odgovarajućeg osoblja za službene kontrole i druge službene aktivnosti, kako je propisano Uredbom (EU) 2017/625.

(7)

Konkretno, neke države članice Komisiju su obavijestile o poteškoćama pri provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje zahtijevaju fizičku prisutnost kontrolnog osoblja. Posebno se javljaju poteškoće kad je riječ o kliničkom pregledu životinja, određenim provjerama proizvoda životinjskog podrijetla, bilja i biljnih proizvoda i hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla te ispitivanju uzoraka u službenim laboratorijima koje su odredile države članice.

(8)

U skladu sa zakonodavstvom EU-a kojim se uređuje trgovina živim životinjama i zametnim proizvodima unutar jedinstvenog tržišta, posebno direktivama Vijeća 64/432/EEZ (3), 88/407/EEZ (4), 89/556/EEZ (5), 90/429/EEZ (6), 91/68/EEZ (7), 92/65/EEZ (8), 2006/88/EZ (9), 2009/156/EZ (10) i 2009/158/EZ (11), pošiljke životinja i zametnih proizvoda pri svakom premještanju između država članica trebaju biti popraćene izvornim certifikatima o zdravlju životinja.

(9)

Neke države članice Komisiju su obavijestile i o tome da se službene kontrole i druge službene aktivnosti koje dovode do potpisivanja i izdavanja izvornika službenih certifikata i službenih potvrda u papirnatom obliku koji bi trebali pratiti pošiljke životinja i zametnih proizvoda pri njihovu premještanju između država članica ili ulasku u Uniju trenutačno ne mogu provoditi u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

(10)

Stoga bi trebalo privremeno odobriti alternativu predočenju izvornih službenih certifikata i službenih potvrda uzimajući u obzir način na koji registrirani korisnici upotrebljavaju elektronički sustav TRACES, kako je navedeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1715 (12), i činjenicu da trenutačno tehnički nije moguće izdati elektroničke certifikate u sustavu TRACES u skladu s tom provedbenom uredbom. Tom se alternativom ne bi trebala dovoditi u pitanje obveza subjekata u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 da predoče izvorne dokumente kad to bude tehnički moguće.

(11)

S obzirom na te specifične okolnosti potrebno je poduzeti mjere kako bi se izbjegli ozbiljni rizici za zdravlje osoblja nadležnih tijela, a da se pritom ne ugrozi sprečavanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja uzrokovanih životinjama, biljem i proizvodima od njih te rizika za dobrobit životinja. Istodobno bi trebalo osigurati pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta na temelju zakonodavstva Unije u području poljoprivredno-prehrambenog lanca.

(12)

Stoga bi države članice s ozbiljnim poteškoćama u upravljanju svojim postojećim sustavima kontrole trebale moći primijeniti privremene mjere utvrđene u ovoj Uredbi u mjeri u kojoj je to potrebno za upravljanje povezanim ozbiljnim poremećajima u njihovim sustavima kontrole. Države članice trebale bi u najkraćem mogućem roku poduzeti sve potrebne mjere za uklanjanje ozbiljnih poremećaja u svojim sustavima kontrole.

(13)

Države članice koje primjenjuju privremene mjere predviđene ovom Uredbom trebale bi Komisiju i ostale države članice obavijestiti o tim mjerama i o mjerama koje su poduzete za uklanjanje poteškoća u provođenju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/625.

(14)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati tijekom razdoblja od dva mjeseca kako bi se olakšalo planiranje i provođenje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti tijekom krize povezane s bolesti COVID-19. S obzirom na informacije zaprimljene od nekoliko država članica koje upućuju na to da bi privremene mjere trebalo propisati odmah, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju privremene mjere potrebne za obuzdavanje raširenih rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja kako bi se uklonili ozbiljni poremećaji u funkcioniranju sustava kontrola država članica s obzirom na krizu povezanu s bolesti COVID-19.

Članak 2.

Države članice koje žele primijeniti privremene mjere utvrđene u ovoj Uredbi obavješćuju Komisiju i ostale države članice o tim mjerama i o mjerama koje su poduzete za uklanjanje poteškoća koje imaju u provođenju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/625.

Članak 3.

Službene kontrole i druge službene aktivnosti iznimno može provoditi jedna ili više fizičkih osoba koje je nadležno tijelo posebno ovlastilo na temelju njihovih kvalifikacija, osposobljavanja i praktičnog iskustva, koje su u kontaktu s nadležnim tijelima putem bilo kojeg dostupnog sredstva komunikacije i koje su obvezne slijediti upute nadležnog tijela za provođenje tih službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti. Te osobe djeluju nepristrano i nisu u sukobu interesa u pogledu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje provode.

Članak 4.

Službene kontrole i druge službene aktivnosti povezane sa službenim certifikatima i službenim potvrdama mogu se iznimno provoditi nad elektroničkim primjerkom izvornika tih certifikata ili potvrda ili elektroničkim oblikom certifikata ili potvrde koji se proizvodi i šalje u sustavu TRACES pod uvjetom da osoba odgovorna za predočenje službenog certifikata ili službene potvrde nadležnom tijelu predoči izjavu kojom potvrđuje da će izvornik službenog certifikata ili službene potvrde biti dostavljen čim to tehnički bude izvedivo. Pri provođenju tih službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti nadležno tijelo uzima u obzir rizik od neusklađenosti dotičnih životinja i robe te dotadašnje rezultate subjekata u pogledu ishoda službenih kontrola koje su nad njima provedene i njihove usklađenosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 5.

Službene kontrole i druge službene aktivnosti iznimno se mogu provoditi:

(a)

u slučaju analiza, ispitivanja ili dijagnosticiranja koje provode službeni laboratoriji, u bilo kojem laboratoriju koji je za tu svrhu privremeno odredilo nadležno tijelo;

(b)

u slučaju fizičkih sastanaka sa subjektima i njihovim osobljem u kontekstu metoda i tehnika službenih kontrola iz članka 14. Uredbe (EU) 2017/625, putem dostupnih sredstava komunikacije na daljinu.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se do 1. lipnje 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  C(2020) 1753 final, 16. ožujka 2020.

(3)  Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.).

(4)  Direktiva Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i na uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja vrste goveda (SL L 194, 22.7.1988., str. 10.).

(5)  Direktiva Vijeća 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (SL L 302, 19.10.1989., str. 1.).

(6)  Direktiva Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (SL L 224, 18.8.1990., str. 62.).

(7)  Direktiva Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (SL L 46, 19.2.1991., str. 19.).

(8)  Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992., str. 54.).

(9)  Direktiva Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24.11.2006., str. 14.).

(10)  Direktiva Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (SL L 192, 23.7.2010., str. 1.).

(11)  Direktiva Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (SL L 343, 22.12.2009., str. 74.).

(12)  Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u) (SL L 261, 14.10.2019., str. 37.).


Top