EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1691

Uredba Komisije (EU) 2019/1691 оd 9. listopada 2019. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (Tekst značajan za EGP)

C/2019/7129

OJ L 259, 10.10.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1691/oj

10.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 259/9


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1691

оd 9. listopada 2019.

o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 sadržava popis tvari koje su izuzete od obveze registracije u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (b) te uredbe.

(2)

Digestat je ostatna polukruta tvar ili tekućina dezinficirana i stabilizirana u procesu biološke obrade, čiji je posljednji korak anaerobna digestija, a ulazne tvari koje se upotrebljavaju u tom procesu su biorazgradivi materijali koji potječu isključivo iz neopasnih segregiranih izvora, poput otpada od hrane, gnojiva i energetskih usjeva. Bioplin nastao u istom procesu kao digestat ili u drugim procesima anaerobne digestije i kompost nastao u procesu aerobne razgradnje sličnih biorazgradivih materijala već su navedeni u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Stoga bi i digestat koji nije otpad ili se prestao smatrati otpadom trebao biti naveden u tom prilogu s obzirom na to da nije primjereno ni potrebno zahtijevati registraciju te tvari i s obzirom na to da njezino izuzeće iz glava II., V. i VI. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ne dovodi u pitanje ciljeve te uredbe.

(3)

Dosad nisu podneseni zahtjevi za registraciju digestata. Uvrštavanje digestata u Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi pojasniti da se digestat izuzima od obveze registracije iz razloga koji su istovjetni razlozima kojima se obrazlaže postojeće izuzeće za kompost i bioplin, pri čemu se otklanjaju nesigurnosti na koje nailaze proizvođači i korisnici digestata te provedbena tijela.

(4)

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG

U Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 točka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

kompost, bioplin i digestat.”

Top