Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0402

Uredba Komisije (EU) 2019/402 оd 13. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 19

C/2019/1888

OJ L 72, 14.3.2019, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/402/oj

14.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/402

оd 13. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 19

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) doneseni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je 7. veljače 2018. dokument Izmjene, ograničenja ili podmirenje plana (Izmjene MRS-a 19), u okviru svojeg redovitog postupka poboljšanja čiji je cilj pojednostavniti i pojasniti standarde. Cilj izmjena je objasniti da bi subjekt nakon izmjena, ograničenja ili podmirenja plana utvrđenih primanja u ostatku izvještajnog razdoblja trebao primjenjivati ažurirane pretpostavke iz ponovnoga mjerenja svoje obveze za neto utvrđena primanja (imovina).

(3)

Nakon savjetovanja s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje Komisija je zaključila da izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 19 Primanja zaposlenih zadovoljavaju kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 međunarodni računovodstveni standard (MRS) 19 Primanja zaposlenih mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Trgovačka društva primjenjuju izmjene iz članka 1. najkasnije od početka svoje prve financijske godine koja počinje 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

Izmjena, ograničenje ili namira plana

(Izmjene MRS-a 19)

Izmjene MRS-a 19 Primanja zaposlenika

Dodaju se stavci 101.A, 122.A, 123.A i 179., a izmjenjuju stavci 57., 99., 120., 123., 125., 126. i 156. Ispred stavka 122.A dodaje se naslov.

PRIMANJA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA: PLANOVI DEFINIRANIH PRIMANJA

Priznavanje i mjerenje

57.

Računovodstvo planova definiranih primanja u subjektu uključuje sljedeće korake:

(c)

utvrđivanje iznosa koji se priznaju kao dobit ili gubitak:

i.

troška tekućeg rada (vidjeti stavke 70.–74. i stavak 122.A).

Trošak minulog rada te dobici i gubici po namiri

99.

Pri utvrđivanju troška minulog rada ili dobitaka ili gubitaka po namiri subjekt ponovno mjeri neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja primjenjujući tekuću fer vrijednost imovine plana i tekuće aktuarske pretpostavke (uključujući tekuće tržišne kamatne stope i druge tekuće tržišne cijene) koje odražavaju:

(a)

primanja ponuđena u okviru plana i imovinu plana prije izmjene, ograničenja ili namire plana i

(b)

primanja ponuđena u okviru plana i imovinu plana nakon izmjene, ograničenja ili namire plana.

101.A

Ako dođe do izmjene, ograničenja ili namire plana, subjekt priznaje i mjeri sve troškove minulog rada ili dobitke ili gubitke po namiri, u skladu sa stavcima 99.–101. i stavcima 102.–112. Pri tom subjekt ne uzima u obzir učinak gornje granice vrijednosti imovine. Subjekt zatim utvrđuje učinak gornje granice vrijednosti imovine nakon izmjene, ograničenja ili namire plana i priznaje svaku promjenu tog učinka u skladu sa stavkom 57. točkom (d).

Komponente troška definiranih primanja

120.

Subjekt priznaje komponente troška definiranih primanja na sljedeći način, osim u mjeri u kojoj se nekim drugim MSFI-jem zahtijeva ili dopušta njihovo uključivanje u trošak imovine:

(a)

trošak rada (vidjeti stavke 66.–112. i stavak 122.A) u dobit ili gubitak;

Trošak tekućeg rada

122.A

Subjekt utvrđuje trošak tekućeg rada primjenjujući aktuarske pretpostavke utvrđene na početku godišnjeg izvještajnog razdoblja. Međutim, ako ponovno mjeri neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja u skladu sa stavkom 99., subjekt utvrđuje trošak tekućeg rada za ostatak godišnjeg izvještajnog razdoblja nakon izmjene, ograničenja ili namire plana, na temelju aktuarskih pretpostavki koje se primjenjuju za ponovno mjerenje neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja u skladu sa stavkom 99. točkom (b).

Neto kamate na neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja

123.

Subjekt utvrđuje neto kamate na neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja tako što neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja množi diskontnom stopom navedenom u stavku 83.

123.A

Za utvrđivanje neto kamata u skladu sa stavkom 123. subjekt primjenjuje neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja i diskontnu stopu utvrđenu na početku godišnjeg izvještajnog razdoblja. Međutim, ako ponovno mjeri neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja u skladu sa stavkom 99., subjekt utvrđuje neto kamate za ostatak godišnjeg izvještajnog razdoblja nakon izmjene, ograničenja ili namire plana primjenjujući sljedeće:

(a)

neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja utvrđenu u skladu sa stavkom 99. točkom (b); i

(b)

diskontnu stopu upotrijebljenu za ponovno mjerenje neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja u skladu sa stavkom 99. točkom (b).

Prilikom primjene stavka 123.A subjekt uzima u obzir i sve promjene neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja tijekom razdoblja koje proizlaze iz plaćanja doprinosa ili isplata primanja.

125.

Kamatni prihodi od imovine plana komponenta su prinosa na imovinu plana i utvrđuju se tako da se fer vrijednost imovine plana pomnoži s diskontnom stopom utvrđenom u stavku 123.A Subjekt utvrđuje poštenu vrijednost imovine plana na početku godišnjeg izvještajnog razdoblja. Međutim, ako ponovno mjeri neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja u skladu sa stavkom 99., subjekt utvrđuje kamatne prihode za ostatak godišnjeg izvještajnog razdoblja nakon izmjene, ograničenja ili namire plana upotrebom imovine plana koja je upotrijebljena za ponovno mjerenje neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja u skladu sa stavkom 99. točkom (b). Pri primjeni stavka 125. subjekt uzima u obzir i sve promjene imovine plana koja se drži tijekom razdoblja koje proizlaze iz plaćanja doprinosa ili isplate primanja. Razlika između kamatnih prihoda od imovine plana i prinosa na imovinu plana uračunava se u revaloriziranu vrijednost neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja.

126.

Kamate na učinak gornje granice vrijednosti imovine dio su ukupne promjene učinka gornje granice vrijednosti imovine i utvrđuju se tako da se učinak gornje granice vrijednosti imovine pomnoži s diskontnom stopom iz stavka 123.A. Subjekt utvrđuje učinak gornje granice vrijednosti imovine na početku godišnjeg izvještajnog razdoblja. Međutim, ako subjekt ponovno mjeri neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja u skladu sa stavkom 99., subjekt utvrđuje kamate na učinak gornje granice vrijednosti imovine za ostatak godišnjeg izvještajnog razdoblja nakon izmjene, ograničenja ili namire plana, uzimajući u obzir svaku promjenu učinka gornje granice vrijednosti imovine utvrđene u skladu sa stavkom 101.A. Razlika između kamate na učinak gornje granice vrijednosti imovine i ukupne promjene učinka gornje granice vrijednosti imovine uračunava se u revaloriziranu vrijednost neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja.

DRUGA DUGOROČNA PRIMANJA ZAPOSLENIKA

Priznavanje i mjerenje

156.

Kad je riječ o drugim dugoročnim primanjima zaposlenika, subjekt priznaje sljedeće iznose u dobit ili gubitak u neto iznosu, osim u mjeri u kojoj se nekim drugim MSFI-jem zahtijeva ili dopušta njihovo uključivanje u trošak imovine:

(a)

trošak rada (vidjeti stavke 66.–112. i stavak 122.A);

PRIJELAZ I DATUM STUPANJA NA SNAGU

179.

U dokumentu Izmjena, ograničenje ili namira plana (Izmjene MRS-a 19) objavljenom u veljači 2018. dodani su stavci 101.A, 122.A i 123.A, a izmijenjeni stavci 57., 99., 120., 123., 125., 126. i 156. Subjekt te izmjene primjenjuje za izmjenu, ograničenje ili namiru plana do kojih dođe na početku ili nakon početka prvog godišnjeg izvještajnog razdoblja koje počinje 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt ranije započne s primjenom tih izmjena, dužan je tu činjenicu objaviti.

Top