EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0589

Uredba Komisije (EU) 2018/589 оd 18. travnja 2018. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu metanola (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/2150

OJ L 99, 19.4.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/589/oj

19.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 99/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/589

оd 18. travnja 2018.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu metanola

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Poljska je 16. siječnja 2015. dostavila Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) dosje (2) u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 („dosje iz Priloga XV.”) radi pokretanja postupka uvođenja ograničenja utvrđenog u člancima od 69. do 73. te Uredbe. U dosjeu iz Priloga XV. navedeno je da izlaganje metanolu u tekućini za pranje vjetrobranskog stakla i denaturiranom alkoholu predstavlja rizik za zdravlje ljudi te je predložena zabrana njihova stavljanja na tržište. U dosjeu iz Priloga XV. utvrđeno je da je potrebno djelovati u cijeloj Uniji.

(2)

Ograničenjem predloženim u dosjeu iz Priloga XV nastoji se smanjiti broj slučajeva teškog trovanja metanolom kod kroničnih alkoholičara i drugih konzumenata nakon konzumacije tekućine za pranje vjetrobranskog stakla ili denaturiranog alkohola kao jeftine zamjene za konzumni alkohol. Očekuje se da će se ograničenjem spriječiti i trovanje metanolom zbog slučajnog gutanja tekućine za pranje vjetrobranskog stakla i denaturiranog alkohola, pa i trovanje djece. U dosjeu iz Priloga XV. i tijekom javne rasprave prijavljeni su slučajevi trovanja zbog gutanja tekućine za pranje vjetrobranskog stakla u sedam država članica i smrtni slučajevi u najmanje dvije države članice.

(3)

Dana 4. prosinca 2015. Agencijin Odbor za procjenu rizika donio je mišljenje u kojem je zaključio da izlaganje metanolu u tekućinama za pranje vjetrobranskog stakla i denaturiranom alkoholu u koncentracijama višim od 0,6 % masenog udjela predstavlja rizik od smrti, izrazite okularne toksičnosti i drugih teških posljedica trovanja metanolom. Odbor za procjenu rizika izjavio je i da je predloženo ograničenje po učinkovitosti i praktičnosti najprimjerenija mjera na razini Unije za uklanjanje utvrđenih rizika.

(4)

Agencijin Odbor za socioekonomsku analizu 11. ožujka 2016. donio je mišljenje o predloženom ograničenju. Kad je riječ o denaturiranom alkoholu, zbog nedostatka socioekonomskih podataka u dosjeu iz Priloga XV. i u javnoj raspravi Odbor nije mogao analizirati socioekonomski učinak njegova obuhvaćanja predloženim ograničenjem. Za tekućine za pranje vjetrobranskog stakla Odbor za socioekonomsku analizu smatrao je da je predloženo ograničenje najprimjerenija mjera na razini Unije za ublažavanje utvrđenih rizika u smislu njegovih socioekonomskih koristi i socioekonomskih troškova. Odbor za socioekonomsku analizu općenito je smatrao da razlike u nacionalnim propisima država članica mogu narušiti unutarnje tržište.

(5)

Agencijin Forum za razmjenu informacija o provedbi konzultiran je u okviru postupka uvođenja ograničenja te su njegove preporuke uzete u obzir, a posebice ona o obuhvaćanju ograničenjem tekućina za odmrzavanje vjetrobranskog stakla.

(6)

Agencija je 28. travnja 2016. dostavila Komisiji mišljenja Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu (3). Na temelju tih mišljenja Komisija je zaključila da prisutnost metanola u tekućinama za pranje vjetrobranskog stakla i tekućinama za odmrzavanje vjetrobranskog stakla predstavlja rizik za zdravlje ljudi koji bi trebalo otkloniti na razini cijele Unije.

(7)

Dionicima bi trebalo dati dovoljno vremena da provedu odgovarajuće mjere za usklađivanje s predloženim ograničenjem, posebice kako bi se omogućila prodaja zaliha i osigurala odgovarajuća komunikacija unutar lanca opskrbe. Stoga bi primjenu ograničenja trebalo odgoditi.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći novi unos:

„69.

Metanol

CAS br. 67-56-1

EZ br. 200-659-6

Ne smije se staviti na tržište za slobodnu prodaju nakon 9. svibnja 2018. u tekućinama za pranje ili odmrzavanje vjetrobranskog stakla u koncentraciji od 0,6 % masenog udjela ili više.”


Top