EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0035

Uredba Komisije (EU) 2018/35 оd 10. siječnja 2018. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu oktametilciklotetrasiloksana („D4”) i dekametilciklopentasiloksana („D5”) (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/0009

OJ L 6, 11.1.2018, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/35/oj

11.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 6/45


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/35

оd 10. siječnja 2018.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu oktametilciklotetrasiloksana („D4”) i dekametilciklopentasiloksana („D5”)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Dana 17. travnja 2015. Ujedinjena Kraljevina je Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) dostavila dosje u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 („dosje iz Priloga XV. (2)”) u kojem se predlaže ograničavanje oktametilciklotetrasiloksana (D4) i dekametilciklopentasiloksana (D5) u kozmetičkim proizvodima koji se ispiru u uobičajenim uvjetima upotrebe. Iz dosjea je vidljiva potreba za djelovanjem na razini Unije kako bi se ublažili rizici za okoliš koje D4 i D5 predstavljaju ako se ispuste u otpadne vode.

(2)

Dana 22. travnja 2015. Odbor država članica iz članka 76. stavka 1. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 je na zahtjev izvršnog direktora Agencije u skladu s člankom 77. stavkom 3. točkom (c) te Uredbe donio mišljenje da D4 i D5 ispunjavaju kriterije iz Priloga XIII. toj Uredbi za utvrđivanje vrlo postojanih („vP”) i vrlo bioakumulativnih („vB”) tvari.

(3)

Dana 10. ožujka 2016. Agencijin Odbor za procjenu rizika („RAC”) donio je mišljenje u kojem je zaključio da D4 ispunjava kriterije iz Priloga XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 za utvrđivanje postojanih, bioakumulativnih i otrovnih tvari („PBT tvari”) te vPvB tvari, a da D5 ispunjava kriterije za utvrđivanje vPvB tvari. RAC je potvrdio da opasna svojstva D4 i D5 uzrokuju određenu zabrinutost za okoliš ako su prisutne u kozmetičkim proizvodima koji se upotrebljavaju s vodom ili se u njoj odlažu. Također je zaključio da je predloženo ograničenje ciljana i odgovarajuća mjera na razini Unije za svođenje emisija uzrokovanih proizvodima koji se ispiru na najmanju moguću mjeru.

(4)

Dana 9. lipnja 2016. Agencijin Odbor za socioekonomsku analizu („SEAC”) donio je mišljenje u kojem navodi da je predloženo ograničenje najprimjerenija mjera na razini Unije za smanjenje ispuštanja D4 i D5 u otpadne vode u smislu socioekonomskih koristi i socioekonomskih troškova.

(5)

SEAC je predložio odgodu primjene ograničenja od 24 mjeseca u skladu s najkraćim razdobljem odgode predloženom u dosjeu iz Priloga XV. kako bi se dionicima omogućilo da poduzmu potrebne mjere usklađivanja.

(6)

Tijekom postupka uvođenja ograničenja provedeno je savjetovanje s Agencijinim Forumom za razmjenu informacija o provedbi iz članka 76. stavka 1. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i njegove su preporuke uzete u obzir.

(7)

Agencija je 10. kolovoza 2016. Komisiji dostavila mišljenja RAC-a i SEAC-a (3).

(8)

Rizik za okoliš proizlazi iz prisutnosti D4 i D5 u određenim kozmetičkim proizvodima koji se ispiru vodom nakon primjene, zbog njihovih opasnih svojstava kao PBT i vPvB tvar u slučaju D4 te kao vPvB tvar u slučaju D5. Komisija smatra da bi se ti rizici trebali ublažiti na razini cijele Unije. Graničnom vrijednošću koncentracije od 0,1 % utvrđenom tim ograničenjem osigurava se obustava svake namjerne upotrebe D4 i D5 jer te tvari u kozmetičkim proizvodima moraju biti prisutne u mnogo višoj koncentraciji da bi izvršile svoju predviđenu funkciju.

(9)

Predloženo ograničenje odnosi se na kozmetičke proizvode kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4). U kozmetičkim proizvodima čija namjena podrazumijeva produljeni kontakt s kožom, kosom ili sluznicom, D4 i D5 nakon primjene s vremenom ishlape i svi se ostaci isperu tijekom uobičajenog ispiranja. Ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosjeom iz Priloga XV. s obzirom na to da nisu predstavljali glavni izvor rizika za okoliš od D4 i D5 te RAC stoga još nije ocijenio rizik koji oni mogu predstavljati za okoliš. Stoga bi se ograničenje trebalo primjenjivati samo na kozmetičke proizvode koji se ispiru te koji se, u uobičajenim uvjetima upotrebe, uklanjaju vodom ubrzo nakon primjene jer se u takvim okolnostima D4 i D5 ispuštaju u vodeni okoliš prije hlapljenja.

(10)

Dionicima bi trebalo dati dovoljno vremena da poduzmu potrebne mjere usklađivanja s predloženim ograničenjem. Novo ograničenje stoga bi trebalo primjenjivati tek od kasnijeg datuma.

(11)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. siječnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9

(4)  Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (SL L 342, 22.12.2009., str. 59.).


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći novi unos:

„70.

Oktametilciklotetrasiloksan (D4)

CAS br. 556-67-2

EZ br. 209-136-7

Dekametilciklopentasiloksan (D5)

CAS br. 541-02-6

EZ br. 208-764-9

1.

ne stavljaju se na tržište u kozmetičkim proizvodima koji se ispiru u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 % masenog udjela bilo koje od tvari nakon 31. siječnja 2020.

2.

za potrebe ovog unosa ‚kozmetički proizvodi koji se ispiru’ znači kozmetički proizvodi kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1223/2009 koji se, u uobičajenim uvjetima upotrebe, ispiru vodom nakon primjene.”


Top