EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

Uredba Komisije (EU) 2017/1510 оd 30. kolovoza 2017. o izmjeni dodataka Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/110


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1510

оd 30. kolovoza 2017.

o izmjeni dodataka Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a osobito njezin članak 68. stavak 2.,

budući da:

(1)

Unosima 28., 29. i 30. iz Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuju se stavljanje na tržište i uporaba u slobodnoj ponudi tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične (CMR) kategorije 1 A ili 1B te smjesa koje sadržavaju takve tvari u određenim koncentracijama. Predmetne tvari navedene su u dodacima od 1. do 6. tom Prilogu.

(2)

Tvari su razvrstane kao CMR u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te su navedene u dijelu 3. Priloga VI. toj Uredbi.

(3)

Budući da su dodaci od 1. do 6. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 posljednji put ažurirani kako bi odražavali nova razvrstavanja tvari kao CMR na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008, dio 3. Priloga VI. u potpunosti je izmijenjen uredbama Komisije (EU) br. 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) i (EU) 2016/1179 (5).

(4)

Budući da gospodarski subjekti mogu primjenjivati usklađeno razvrstavanje iz dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 od ranijeg datuma, trebalo bi im omogućiti raniju provedbu odredaba ove Uredbe na dobrovoljnoj osnovi.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom.

Članak 2.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od dana stupanja na snagu, uz iznimku:

točaka 1., 2. i 3. Priloga, koje se primjenjuju od 1. ožujka 2018., i

točke 4. podtočke (a) Priloga, koja se primjenjuje od 1. ožujka 2018. u mjeri u kojoj se odnosi na sljedeće tvari:

bisfenol A; [fenol, dodecil-, razgranani]; [fenol, 2-dodecil-, razgranani]; [fenol, 3-dodecil-, razgranani]; [fenol, 4-dodecil-, razgranani]; [fenol, (tetrapropenil) derivati]; klorofacinon (ISO); kumatetralil (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); dinatrijev oktaborat, bezvodni; dinatrijev oktaborat tetrahidrat; bromadiolon (ISO); difetialon; [perfluorononan-1-oičnu kiselinu i njezine natrijeve i amonijeve soli]; dicikloheksil-ftalat i triflumizol (ISO).

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2014 оd 5. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 167, 6.6.2014., str. 36.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2015/1221 оd 24. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 197, 25.7.2015., str. 10.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/1179 od 19. srpnja 2016. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 195, 20.7.2016., str. 11.).


PRILOG

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u Dodatku 2. sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„1,2-dikloropropan; propilen diklorid

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

mikrovlakna e-stakla reprezentativnog sastava; [Vlakna od kalcij-aluminij-silikata proizvoljne orijentacije sa sljedećim reprezentativnim sastavom (maseni udio izražen u %): SiO2 50,0 – 56,0 %, Al2O3 13,0 – 16,0 %, B2O3 5,8 – 10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0 – 24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Postupak: tipično se proizvode atenuacijom plamena i rotacijskim procesom. (Dodatni pojedinačni elementi mogu biti prisutni u niskim postocima; postupak ne isključuje inovacije).]

014-046-00-4

—”

 

2.

u Dodatku 4. sljedeći unos umeće se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„3,7-dimetilokta-2,6-dienenitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7”

 

3.

u Dodatku 5.:

(a)

sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„brodifakum (ISO);

4-hidroksi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

olovo u prahu;

[čestice promjera < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

olovo u čvrstom stanju:

[čestice promjera ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1”

 

(b)

unos koji se odnosi na varfarin; 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)kumarin zamjenjuje se sljedećim unosom:

„varfarin (ISO);

4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on; [1]

(S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron; [2]

(R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4.

u Dodatku 6.:

(a)

sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„tetrahidro-2-furil-metanol; tetrathidrofurfuril alkohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

galijev arsenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

tributilkositrovi spojevi, s iznimkom onih specificiranih drugdje u ovom Prilogu

050-008-00-3

 

1,2-benzendikarboksilna kiselina, diheksil-ester, razgranani i linearni

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

bisfenol A; 4,4′-izopropilidendifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

fenol, dodecil-, razgranani; [1]

fenol, 2-dodecil-, razgranani; [2]

fenol, 3-dodecil-, razgranani; [3]

fenol, 4-dodecil-, razgranani; [4]

fenol, (tetrapropenil) derivati [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

klorofacinon (ISO); 2-[(4-klorofenil)(fenil)acetil]-1H-inden-1,3(2H)-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

kumatetralil (ISO); 4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

difenakum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

flokumafen (ISO); reakcijska smjesa: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina i trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

dinatrijev oktaborat, bezvodni; [1]

dinatrijev oktaborat tetrahidrat [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-kromen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

difetialon (ISO);

3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

perfluorononan-1-oična kiselina [1]

i njezine natrijeve [2]

i amonijeve [3] soli

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

dicikloheksil ftalat

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-kloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoksietanimin

612-289-00-6

68694-11-1”

 

(b)

unos koji se odnosi na flumioksazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil)—2,H 1,4-benzoksazin-6-il) cikloheks-1-en-1,2dikarboksamid zamjenjuje se sljedećim unosom:

„flumioksazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-okso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindol-1,3 (2H)-dion

613-166-00-X

103361-09-7”

 


Top