EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0227

Uredba Komisije (EU) 2017/227 оd 9. veljače 2017. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu bis(pentabromofenil)etera (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/0673

OJ L 35, 10.2.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/227/oj

10.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 35/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/227

оd 9. veljače 2017.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu bis(pentabromofenil)etera

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Bis(pentabromofenil)eter („decaBDE”) u širokoj je upotrebi kao usporivač gorenja u obliku aditiva s primjenama u brojnim sektorima, osobito u proizvodima od plastike i tekstila, ali i u ljepilima, sredstvima za brtvljenje, premazima i tintama.

(2)

Dana 29. studenoga 2012. Odbor država članica iz članka 76. stavka 1. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 utvrdio je decaBDE kao postojanu, bioakumulativnu i toksičnu tvar („PBT”) te kao vrlo postojanu i vrlo bioakumulativnu tvar („vPvB”) u skladu s člankom 57. točkama (d) i (e) Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Tvar je 19. prosinca 2012. predložena za moguće uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi REACH kao posebno zabrinjavajuća tvar („SVHC”).

(3)

Norveška je 2. svibnja 2013. predložila uvrštavanje decaBDE-a u Prilog A (Uklanjanje) Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

(4)

Nakon prijedloga Norveške Komisija je zaključila da nametanje zahtjeva za autorizaciju decaBDE-u na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 više nije najprikladnija regulatorna mjera. Dana 21. lipnja 2013. Komisija je zatražila od Europske agencije za kemikalije („Agencija”) da izradi dosje u skladu sa zahtjevima iz Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 („dosje iz Priloga XV.”) u cilju pokretanja postupka uvođenja ograničenja na temelju članaka od 69. do 73. te Uredbe.

(5)

Dana 4. kolovoza 2014. Agencija je, u suradnji s Norveškom, dostavila dosje iz Priloga XV. (2) Odboru za procjenu rizika („RAC”) i Odboru za socioekonomsku analizu („SEAC”). Iz dosjea je vidljiva potreba za djelovanjem na razini Unije kako bi se ublažili rizici za ljudsko zdravlje i okoliš koji predstavljaju proizvodnja, stavljanje na tržište i upotreba decaBDE-a kao pojedinačne tvari, kao sastavnog dijela drugih tvari, u smjesama ili u proizvodima.

(6)

RAC je 2. lipnja 2015. donio mišljenje u kojem je potvrđeno da postojanost i bioakumulativnost decaBDE-a uzrokuju zabrinutost zbog njegove široke rasprostranjenosti i mogućeg izazivanja nepovratne dugoročne štete za okoliš, čak i nakon prestanka emisija. Usto, izlaganje decaBDE-u može uzrokovati neurotoksičnost kod sisavaca, uključujući ljude.

(7)

RAC se složio sa zaključcima iz dosjea iz Priloga XV. da bi se općim ograničenjem svih primjena decaBDE-a, uz posebne iznimke, srednjoročno i dugoročno smanjile emisije decaBDE-a u najvećoj mogućoj mjeri.

(8)

Dana 10. rujna 2015. SEAC je donio mišljenje u kojem navodi da je predloženo ograničenje, kako ga je izmijenio SEAC, najprikladnija mjera na razini Unije za smanjenje emisija decaBDE-a u smislu socioekonomskih troškova i koristi. SEAC je svoje mišljenje temeljio na ekonomičnosti predloženog ograničenja, kako je izmijenjeno, te na nizu dodatnih kvalitativnih obrazloženja.

(9)

SEAC se složio s osamnaestomjesečnom odgodom primjene ograničenja predloženom u dosjeu iz Priloga XV. kako bi se dionicima omogućilo da poduzmu potrebne mjere usklađivanja.

(10)

RAC i SEAC složili su se s izuzimanjem sektora civilnog zrakoplovstva iz ograničenja predloženog u dosjeu iz Priloga XV. Na temelju primjedbi primljenih tijekom javne rasprave SEAC je predložio da bi izuzeće trebalo obuhvaćati vojne zrakoplove.

(11)

Predloženo ograničenje ne bi se trebalo primjenjivati na električnu i elektronsku opremu iz područja primjene Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3) jer je stavljanje na tržište takve opreme koja sadržava polibromirane difeniletere („PBDE”) u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela već regulirano tom Direktivom.

(12)

Nadalje, RAC i SEAC dogovorili su se da će iz predloženog ograničenja izuzeti proizvode koji su već stavljeni na tržište prije datuma primjene navedenog ograničenja.

(13)

Na temelju informacija iz javne rasprave SEAC je predložio izuzeća za rezervne dijelove za motorna vozila obuhvaćena Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), za traktore za poljoprivredu i šumarstvo obuhvaćene Uredbom (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) te za strojeve obuhvaćene Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), uz uvjet da su takva vozila i strojevi proizvedeni prije 1. srpnja 2018. Opravdanje SEAC-a za takva izuzeća nerazmjerno je opterećenje koje bi se predloženim ograničenjem nametnulo u pogledu takvih rezervnih dijelova, uzmu li se u obzir male količine, progresivno smanjenje količine potrebnog decaBDE-a (jer su vozila i strojevi dostigli kraj radnog vijeka) te troškovi ispitivanja alternativnih materijala za proizvodnju takvih rezervnih dijelova. SEAC ne smatra da postoji opravdanje za drugačije postupanje s rezervnim dijelovima tih vozila i strojeva, usprkos njihovim različitim životnim ciklusima.

(14)

Tijekom postupka uvođenja ograničenja provedeno je savjetovanje s Agencijinim Forumom za razmjenu informacija o provedbi iz članka 76. stavka 1. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i njegove su preporuke uzete u obzir.

(15)

Agencija je 28. rujna 2015. Komisiji dostavila mišljenja RAC-a i SEAC-a (7).

(16)

Na temelju tih mišljenja Komisija smatra da proizvodnjom, upotrebom ili stavljanjem na tržište decaBDE-a kao pojedinačne tvari, sastavnog dijela drugih tvari, u smjesama ili proizvodima nastaje neprihvatljiv rizik za ljudsko zdravlje i okoliš. Komisija smatra da se ti rizici moraju ublažiti na razini cijele Unije.

(17)

S obzirom na to da i dalje postoji zabrinutost u pogledu kapaciteta sektora recikliranja za osiguravanje gospodarenja otpadom koji sadržava decaBDE, Komisija smatra da bi razdoblje odgode trebalo biti dulje od osamnaest mjeseci.

(18)

Mogućnost da se osigura daljnja dostupnost decaBDE-a za proizvodnju zrakoplova, bilo civilnih ili vojnih, trebalo bi ograničiti na deset godina od stupanja na snagu ove Uredbe, što bi industriji trebalo osigurati dovoljno vremena za prilagodbu. Nadalje, trebalo bi odobriti izuzeća u vezi s proizvodnjom i stavljanjem na tržište rezervnih dijelova za sve zrakoplove, bilo civilne ili vojne, proizvedene prije isteka tog razdoblja.

(19)

Trebalo bi uvesti izuzeće za proizvodnju i stavljanje na tržište rezervnih dijelova za vozila i strojeve iz uvodne izjave 13. koji su proizvedeni prije 2. ožujka 2019.

(20)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc

(3)  Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 174, 1.7.2011., str. 88.).

(4)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2.3.2013., str. 1.).

(6)  Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 24.).

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći unos:

„67.

Bis(pentabromofenil)eter

(dekabromodifenileter; decaBDE)

CAS br. 1163-19-5

EZ br. 214-604-9

1.

Ne smije se proizvoditi ni stavljati na tržište kao pojedinačna tvar nakon 2. ožujka 2019.

2.

Ne smije se upotrebljavati u proizvodnji ni stavljati na tržište u:

(a)

drugoj tvari, kao njezin sastavni dio;

(b)

smjesi;

(c)

proizvodu ili bilo kojem njegovu dijelu, u koncentraciji od najmanje 0,1 % masenog udjela, nakon 2. ožujka 2019.

3.

Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na tvar, sastavni dio druge tvari ili smjesu koja će se upotrijebiti ili se upotrebljava:

(a)

u proizvodnji zrakoplova prije 2. ožujka 2027.;

(b)

u proizvodnji rezervnih dijelova za jedno od sljedećeg:

i.

zrakoplova proizvedenog prije 2. ožujka 2027.;

ii.

motornih vozila unutar područja primjene Direktive 2007/46/EZ, traktora za poljoprivredu i šumarstvo unutar područja primjene Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) ili strojeva unutar područja primjene Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*2), proizvedenih prije 2. ožujka 2019.

4.

Podstavak 2. točka (c) ne primjenjuje se na sljedeće:

(a)

proizvode stavljene na tržište prije 2. ožujka 2019.;

(b)

zrakoplov proizveden u skladu s podstavkom 3. točkom (a);

(c)

rezervne dijelove zrakoplova, vozila ili strojeva proizvedene u skladu s podstavkom 3. točkom (b);

(d)

električnu i elektroničku opremu unutar područja primjene Direktive 2011/65/EU.

5.

Za potrebe ovog unosa ‚zrakoplov’ znači jedno od sljedećeg:

(a)

civilni zrakoplov proizveden u skladu s certifikatom tipa izdanim na temelju Uredbe (EU) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (*3) ili s odobrenjem projekta izdanim u skladu s nacionalnim propisima države ugovornice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) ili za koji je svjedodžbu o plovidbenosti izdala država ugovornica ICAO-a na temelju Priloga 8. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu;

(b)

vojni zrakoplov.


(*1)  Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2.3.2013., str. 1.).

(*2)  Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 24.).

(*3)  Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (SL L 79, 19.3.2008., str. 1.).”


Top