EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0673

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/673 оd 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (Tekst značajan za EGP)

C/2016/2512

OJ L 116, 30.4.2016, p. 8–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/673/oj

30.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 116/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673

оd 29. travnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3., članak 16. stavak 1., članak 16. stavak 3. točku (a), članak 19. stavak 3., članak 20. stavak 3., članak 21. stavak 2., članak 22. stavak 1. i članak 38. točku (a),

budući da:

(1)

Morske i ostale alge obuhvaćene su poglavljem 12. briselske nomenklature, koja je navedena u Prilogu I. Ugovoru. Morske i ostale alge stoga su poljoprivredni proizvodi te su obuhvaćene člankom 1. stavkom 2. prvim podstavkom točkom (a) Uredbe (EZ) br. 834/2007. Budući da „ostale alge” uključuju „mikroalge”, mikroalge su obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(2)

Budući da u Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008 (2) dosad nisu utvrđena detaljna pravila proizvodnje za mikroalge koje se upotrebljavaju kao hrana te se postavilo pitanje koja pravila proizvodnje moraju poštovati subjekti koji uzgajaju mikroalge za upotrebu u ljudskoj prehrani, potrebno je razjasniti situaciju i utvrditi detaljna pravila proizvodnje za te proizvode.

(3)

Proizvodnja mikroalgi u mnogo pogleda nalikuje proizvodnji morskih algi, iako se ne odvija u moru. Osim toga, kada se dalje upotrebljavaju kao hrana za životinje akvakulture, na mikroalge, kao i na višestanične morske alge i fitoplankton, već se primjenjuju detaljna pravila proizvodnje za sakupljanje i uzgoj morskih algi u skladu s člankom 6.a Uredbe (EZ) br. 889/2008. Stoga je primjereno pojasniti da bi se detaljna pravila proizvodnje za morske alge trebala primjenjivati i na proizvodnju mikroalgi koje se dalje upotrebljavaju kao hrana.

(4)

Prijelazne mjere iz članka 25.e stavka 3. i članka 25.o stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EZ) br. 889/2008 za upotrebu u ekološkom uzgoju riblje mlađi iz neekološkog uzgoja i sjemena iz neekoloških mrijestilišta školjkaša prestaju važiti 31. prosinca 2015., čime se podrazumijeva da nakon tog datuma sva riblja mlađ i sve sjeme školjkaša koji se upotrebljavaju u ekološkom uzgoju moraju biti iz ekološkog uzgoja. Budući da je ustanovljeno da ne postoje dovoljne količine riblje mlađi i sjemena školjkaša iz ekološkog uzgoja, taj bi se rok trebao odgoditi za godinu dana kako bi se subjektima omogućilo da ekološki uzgoje dovoljne količine riblje mlađi i sjemena školjkaša.

(5)

U skladu s člankom 29.d stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 889/2008 Komisija će preispitati upotrebu određenih enoloških postupaka, procesa i načina obrade prije 1. kolovoza 2015. kako bi ukinula ili daljnje ograničila te postupke.

(6)

Komisija je od stručne skupine za tehničko savjetovanje o ekološkoj prizvodnji („EGTOP”) zatražila procjenu učinka tih enoloških postupaka, procesa i načina obrade na određene glavne značajke vina iz ekološkog uzgoja te informaciju o tome jesu li dostupne alternativne tehnike koje bi ih zamijenile. EGTOP je preporučio (3) da se i dalje dopušta njihova upotreba u ekološkoj proizvodnji vina jer trenutačno nema održivih alternativa. Preporučio je i ponovnu procjenu tih tehnika nakon određenog vremena u istom cilju, odnosno kako bi se one ukinule ili daljnje ograničile. Stoga bi se rok 1. kolovoza 2015. trebao produljiti na tri godine.

(7)

Nadležna tijela mogu odobriti privremena izuzeća od pravila proizvodnje za životinje u slučaju kada posebne okolnosti onemogućuju subjektima da nastave ili ponovno započnu ekološku proizvodnju. Osobito kod visoke smrtnosti životinja uzrokovane zdravstvenim uvjetima ili okolnostima katastrofe nadležna tijela mogu dopustiti ponovnu uspostavu ili obnovu krda ili stada s neekološki uzgojenim životinjama kada ekološki uzgojenih životinja nema. Trebalo bi pojasniti da se u tom slučaju ipak treba poštovati odgovarajuće prijelazno razdoblje u odnosu na životinje iz neekološkog uzgoja koje se uvode u stado ili jato.

(8)

Osim toga, budući da su proteklih godina mogućnosti upotrebe riblje mlađi iz neekološkog uzgoja u ekološkoj proizvodnji bile ograničene, primjereno je predvidjeti slična pravila proizvodnje u iznimnim slučajevima kod visoke smrtnosti životinja akvakulture.

(9)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 889/2008 navedeni su proizvodi koji su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (h) i člankom 16. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 834/2007. Ti su proizvodi razvrstani u 7 skupina na temelju različitih kriterija kao što su njihova upotreba ili podrijetlo. Korisno je pojednostaviti prikaz i za razvrstavanje primijeniti samo kriterij podrijetla.

(10)

U desnom stupcu tablice u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 889/2008 navedeni su opis, zahtjevi u odnosu na sastav i uvjeti upotrebe proizvoda navedenih u tom Prilogu, koji uključuju mikroorganizme i tvari. Uvjeti upotrebe tih proizvoda u ekološkoj proizvodnji, a posebno odgovarajuća kategorija upotrebe (kao što su insekticidi, akaricidi ili fungicidi) moraju međutim biti usklađeni s uvjetima upotrebe aktivnih tvari u poljoprivredi općenito utvrđenim u Prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4). Ako je tom Uredbom upotreba ograničena u poljoprivredi općenito, ograničena su i odobrenja za upotrebu u ekološkoj proizvodnji. Osim toga, iskustvo je pokazalo da su uvjeti upotrebe proizvoda navedenih u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 889/2008 vrlo često isti u ekološkoj i u tradicionalnoj poljoprivredi te da postoji malo ograničenja upotrebe.

(11)

Stoga bi trebalo pojednostaviti sustav kako bi se u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 889/2008 izbjeglo navođenje upotreba koje više nisu odoborene na temelju Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011. Istodobno bi trebalo navesti da su sve upotrebe koje su Provedbenom uredbom (EU) br. 540/2011 odobrene u poljoprivredi općenito automatski odobrene za upotrebu u ekološkoj proizvodnji, osim ako je posebno naznačeno da se na određene upotrebe primjenjuju stroži uvjeti.

(12)

U skladu s postupkom iz članka 16. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007, države članice dostavile su drugim državama članicama i Komisiji dokumentaciju o određenim tvarima u cilju njihova odobravanja i uvrštavanja u Prilog II. Uredbi (EZ) br. 889/2008. Tu su dokumentaciju pregledali EGTOP i Komisija.

(13)

EGTOP je u svojim preporukama (5) zaključio, među ostalim, da su tvari ugljikov dioksid, kieselgur (diatomejska zemlja), masne kiseline i kalijev bikarbonat u skladu s ciljevima i načelima ekološke proizvodnje. Stoga bi se navedene tvari trebale uvrstiti u Prilog II. Uredbi (EZ) br. 889/2008. Osim toga, kako bi se nazivi aktivnih tvari uskladili s Provedbenom uredbom (EU) br. 540/2011, primjereno je promijeniti naziv kalijeva sol masnih kiselina (meki sapun) u masne kiseline.

(14)

U skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (6) osnovne tvari tvari su koje su korisne za zaštitu bilja, ali se pretežno ne upotrebljavaju za tu svrhu. Mnoge su se od njih tradicionalno upotrebljavale u ekološkom uzgoju prije nego što su uopće bile razvrstane kao osnovne tvari. Među njima su mnogi prehrambeni proizvodi biljnog ili životinjskog podrijetla. Primjereno je odobriti upotrebu tih osnovnih tvari u ekološkom uzgoju i stoga ih uvrstiti u Prilog II. Uredbi (EZ) br. 889/2008 ako ispunjuju dva kriterija, odnosno ako su obuhvaćena definicijom „prehrambenog proizvoda” iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i ako su biljnog ili životinjskog podrijetla.

(15)

U Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 889/2008 navedeni su aditivi u hrani za životinje koji su odobreni u ekološkim proizvodima u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d) i člankom 16. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(16)

Radi usklađivanja s pristupom iz Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (8) trebalo bi izmijeniti prikaz Priloga VI. Konkretno, u lijevom stupcu tablice u Prilogu VI. trebalo bi navesti poseban identifikacijski broj aditivâ ili funkcionalnu skupinu, a razvrstavanje u skupini „tehnoloških aditiva” i „prehrambenih aditiva” trebalo bi se uskladiti s razvrstavanjem iz Uredbe (EZ) br. 1831/2003. Nazivi tvari u skupini „zootehničkih aditiva” u odjeljku 4. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 889/2008 također bi se trebali uskladiti s tekstom Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(17)

U skladu s postupkom iz članka 16. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 države članice dostavile su drugim državama članicama i Komisiji dokumentaciju o određenim aditivima u hrani za životinje u cilju njihova odobravanja i uvrštavanja u Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 889/2008. Tu su dokumentaciju pregledali EGTOP i Komisija. Na temelju preporuka EGTOP-a u pogledu krmiva i aditiva u hrani za životinje (9), trebalo bi odobriti upotrebu sljedećih tvari za koje je EGTOP ustanovio da su u skladu s načelima i ciljevima ekološke proizvodnje: selenizirani kvasac, dibakrov klorid trihidroksid (TBCC) i cink klorid hidroksi monohidrat (TBZC).

(18)

S obzirom na promjene uvedene provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 131/2014 (10), (EU) 2015/861 (11) i (EU) 2015/1152 (12) potrebno je zamijeniti tvari „ekstrakti bogati tokoferolom prirodnog podrijetla”, „E2 jod” i „E3 kobalt”, koje više ne postoje, novim odgovarajućim tvarima iz iste kategorije. Osim toga, trebalo bi ispraviti određene netočnosti u pogledu identifikacijskih brojeva za bentonit-montmorilonit i klinoptilolit u funkcionalnoj skupini „(d) Veziva i tvari za sprečavanje zgrudnjavanja”.

(19)

U Prilogu VIII. Uredbi (EZ) br. 889/2008 navedene su određene tvari koje su odobrene u proizvodnji prerađene ekološke hrane, kvasca i proizvoda od kvasca u skladu s člankom 19. stavkom 2. točkom (b) i člankom 21. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(20)

U cilju usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (13) potrebno je izmijeniti posebne uvjete upotrebe silicijeva dioksida u obliku gela ili koloidne otopine (E 551) te posebne kriterije čistoće bentonita. Trebalo bi povući postojeće odobrenje za kaolin (E 559) jer je na temelju Uredbe (EZ) br. 1333/2008 upotreba tog aditiva bila odobrena do 31. siječnja 2014.

(21)

U skladu s postupkom predviđenim člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 države članice dostavile su drugim državama članicama i Komisiji dokumentaciju o prehrambenim aditivima, pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje i određenim drugim tvarima u cilju njihova odobravanja i uvrštavanja u Prilog VIII. Uredbi (EZ) br. 889/2008. Tu su dokumentaciju pregledali EGTOP i Komisija.

(22)

Na temelju preporuka EGTOP-a u pogledu prehrambenih aditiva (14) trebalo bi odobriti upotrebu sljedećih tvari za koje je EGTOP ustanovio da su u skladu s načelima i ciljevima ekološke proizvodnje: pčelinji vosak (E 901), karnauba vosak (E 903), gellan guma (E 418) i eritritol (E 968).

(23)

Osim toga, na temelju preporuka EGTOP-a trebalo bi izmijeniti uvjete upotrebe sljedećih aditiva: sumporni dioksid, kalijev metabisulfit, ekstrakt bogat tokoferolom, lecitini, limunska kiselina, natrijev citrat, vinska kiselina, glicerol, natrijev karbonat, silicij dioksid u obliku gela ili koloidna otopina i natrijev hidroksid. Lecitin dobiven od ekoloških sirovina dostupan je na tržištu, ali za većinu upotreba u industriji prerade ekološke hrane potrebna je odgovarajuća kvaliteta takvog lecitina. Trenutačno nisu dostupne dovoljne količine odgovarajuće kvalitete za proizvodnju ekološke hrane. Uzimajući u obzir privremeni nedostatak različitih kvaliteta ekološkog lecitina potrebnog za ekološku proizvodnju hrane, trebalo bi predvidjeti da se u prijelaznom razdoblju od tri godine lecitin koji nije dobiven od ekoloških sirovina može upotrebljavati u proizvodnji organske hrane.

(24)

Na temelju preporuka EGTOP-a u pogledu pomoćnih tvari u procesu proizvodnje trebalo bi odobriti octenu kiselinu/ocat, tiamin-hidroklorid, diamonijev fosfat, natrijev karbonat i drvna vlakna. Trebalo bi izmijeniti posebne uvjete u pogledu natrijeva karbonata, limunske kiseline, natrijeva hidroksida, biljnih ulja, bentonita, pčelinjeg voska i karnauba voska.

(25)

Za pomoćne tvari u procesu proizvodnje koje se upotrebljavaju u proizvodnji kvasca trebalo bi se zahtijevati da se krumpirov škrob i biljna ulja upotrebljavaju samo ako su dobiveni iz ekološke proizvodnje budući da su sada dostupne dovoljne količine zadovoljavajuće kvalitete ekološkog oblika te pomoćne tvari u procesu proizvodnje.

(26)

Konačno, u prilozima II., VI. i VIII. Uredbi (EZ) br. 889/2008 više nije relevantno upućivanje na Uredbu na temelju koje su proizvodi ili tvari odobreni.

(27)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(28)

Kako bi se subjektima, kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama omogućio razuman rok za prilagodbu činjenici da se detaljna pravila proizvodnje za morske alge primjenjuju i na proizvodnju mikroalgi koje se dalje upotrebljavaju kao hrana, izmjena članka 6.a Uredbe (EZ) br. 889/2008 trebala bi se primjenjivati nakon 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(29)

Kako bi se omogućio kontinuitet i produljenje mogućnosti upotrebe riblje mlađi iz neekološkog uzgoja i sjemena iz neekoloških mrijestilišta školjkaša, izmjena članka 25.e stavka 3. i članka 25.o stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008 trebala bi se primjenjivati retroaktivno od 1. siječnja 2016.

(30)

Kako bi se subjektima pružila mogućnost prilagodbe izmjenama uvedenima u pogledu određenih proizvoda i tvari za upotrebu u proizvodnju prerađene ekološke hrane, kvasca i proizvoda od kvasca, izmjene Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 889/2008 trebale bi se primjenjivati nakon 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(31)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 889/2008

Uredba (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.a

Područje primjene

U ovom su poglavlju utvrđena detaljna pravila proizvodnje za morske alge.

Za potrebe ovog poglavlja ‚morske alge’ uključuju višestanične morske alge, fitoplankton i mikroalge.”

2.

U članku 25.e stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Maksimalni postotak riblje mlađi iz neekološke akvakulture uvedene u uzgajalište treba biti 80 % do 31. prosinca 2011., 50 % do 31. prosinca 2014. i 0 % do 31. prosinca 2016.”

3.

U članku 25.o stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, maksimalni postotak sjemena iz neekoloških mrijestilišta školjkaša koji se može uvesti u ekološke proizvodne jedinice treba biti 80 % do 31. prosinca 2011., 50 % do 31. prosinca 2014. i 0 % do 31. prosinca 2016.”

4.

U članku 29.d stavku 4. rok „1. kolovoza 2015.” zamjenjuje se rokom „1. kolovoza 2018.”

5.

U članku 47. prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećom:

„(a)

kod visoke smrtnosti životinja uzrokovane zdravstvenim uvjetima ili okolnostima katastrofe, obnavljanje ili ponovnu uspostavu krda ili stada s neekološki uzgojenim životinjama, kada ekološki uzgojenih životinja nema, pod uvjetom da se za životinje iz neekološkog uzgoja primjenjuje odgovarajući prijelazni rok;”;

(b)

dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

kod visoke smrtnosti životinja akvakulture uzrokovane okolnostima navedenima u članku 57. stavku 1. točkama (a) do (d) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*), obnavljanje ili ponovnu uspostavu stokova akvakulture s neekološki uzgojenim životinjama akvakulture, kada ekološki uzgojenih životinja nema, pod uvjetom da se barem posljednje dvije trećine trajanja proizvodnog ciklusa odvijaju pod ekološkim upravljanjem.

(*)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).”"

6.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

7.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

8.

Prilog VIII. izmjenjuje se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sljedeće točke članka 1. primjenjuju se od datuma koji je za njih naveden:

(a)

točka 1. primjenjuje se od 7. svibnja 2017.;

(b)

točke 2. i 3. primjenjuju se od 1. siječnja 2016.;

(c)

točka 8. primjenjuje se od 7. studenoga 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(3)  Završno izvješće:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(5)  Završno izvješće:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1).

(8)  Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 29.).

(9)  Završno izvješće:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 131/2014 оd 11. veljače 2014. o izmjeni Provedbene Uredbe (EU) br. 601/2013 o izdavanju odobrenja za kobaltov(II) acetat tetrahidrat, kobaltov(II) karbonat, kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat, kobaltov(II) sulfat heptahidrat i obloženi granulirani kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat kao dodatke hrani za životinje (SL L 41, 12.2.2014., str. 3.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/861 оd 3. lipnja 2015. o odobrenju kalijeva jodida, kalcijeva jodata anhidrata i obloženog granuliranog kalcijeva jodata anhidrata kao dodataka hrani za sve životinjske vrste (SL L 137, 4.6.2015., str. 1.).

(12)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1152 оd 14. srpnja 2015. o odobrenju ekstrakta tokoferola iz biljnih ulja, ekstrakta bogatih tokoferolom iz biljnih ulja (bogati delta-tokoferolom) i alfa-tokoferola kao dodataka hrani za sve životinjske vrste (SL L 187, 15.7.2015., str. 5.).

(13)  Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.).

(14)  Završna izvješća:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


PRILOG I.

„PRILOG II.

Pesticidi – Proizvodi iz članka 5. stavka 1.

Sve tvari navedene u ovom Prilogu moraju biti u skladu barem s uvjetima upotrebe navedenima u Prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1). Stroži uvjeti upotrebe za ekološku proizvodnju navedeni su u drugom stupcu svake tablice.

1.   Tvari biljnog ili životinjskog podrijetla

Naziv

Opis, zahtjevi u odnosu na sastav, uvjeti upotrebe

Azadirahtin izlučen iz Azadirachta indica (stablo nim)

 

Osnovne tvari

Samo one osnovne tvari u smislu članka 23. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) koje su obuhvaćene definicijom ‚prehrambenog proizvoda’ iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i biljnog su ili životinjskog podrijetla.

Tvari koje se ne smiju upotrebljavati kao herbicidi, nego samo za suzbijanje štetočina i bolesti.

Pčelinji vosak

Samo kao sredstvo za obrezivanje/zaštitno sredstvo za rane.

Hidrolizirane bjelančevine osim želatine

 

Laminarin

Kelp se mora uzgajati ekološki u skladu s člankom 6.d ili brati na održivi način u skladu s člankom 6.c.

Feromoni

Samo u klopkama i raspršivačima.

Biljna ulja

Sve upotrebe odobrene, osim kao herbicid.

Piretrini izlučeni od Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Piretroidi (samo deltametrin ili lambdacihalotrin)

Samo u klopkama s posebnim atraktantima; samo protiv Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Wied.

Kvasija izlučena od Quassia amara

Samo kao insekticid, repelent.

Repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ovčja mast

Samo na nejestivim dijelovima biljaka i ako biljne sirovine nisu namijenjene prehrani ovaca ili koza.

2.   Mikroorganizmi ili tvari koje proizvode mikroorganizmi

Naziv

Opis, zahtjevi u odnosu na sastav, uvjeti upotrebe

Mikroorganizmi

Ne potječu od GMO-a.

Spinosad

 

3.   Tvari koje nisu spomenute u odjeljcima 1. i 2.

Naziv

Opis, zahtjevi u odnosu na sastav, uvjeti upotrebe

Aluminijev silikat (kaolin)

 

Kalcijev hidroksid

Kada se upotrebljava kao fungicid, samo za stabla voćki, uključujući rasadnike, za suzbijanje Nectria galligena.

Ugljični dioksid

 

Spojevi bakra u obliku bakrenog hidroksida, bakrenog oksiklorida, bakrenog oksida, bordoške juhe i trivalentnog bakrenog sulfata

Do 6 kg bakra po hektaru godišnje.

Za višegodišnje kulture države članice mogu, uz odstupanje od prvog stavka, propisati da se može prekoračiti granica bakra od 6 kg u određenoj godini pod uvjetom da prosječna količina koja se stvarno koristi tijekom petogodišnjeg razdoblja, uključujući spomenutu godinu i četiri prethodne godine, ne prelazi 6 kg.

Etilen

 

Masne kiseline

Sve upotrebe odobrene, osim kao herbicid.

Željezni fosfat (željezo (III) ortofosfat)

Pripravci koji se razmazuju po površini između uzgojenih biljaka.”

Kieselgur (diatomejska zemlja)

 

Sumporno vapno (kalcijev polisulfid)

 

Parafinsko ulje

 

Kalijev hidrogen karbonat (također poznat kao kalijev bikarbonat)

 

Kvarcni pijesak

 

Sumpor

 


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1).


PRILOG II.

„PRILOG VI.

Aditivi u hrani za životinje koji se koriste u hranidbi životinja prema članku 22. točki (g), članku 24. stavku 2. i članku 25.m stavku 2.

Aditivi u hrani za životinje navedeni u ovom Prilogu moraju biti odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

1.   TEHNIČKI ADITIVI

(a)   Konzervansi

Identifikacijski brojevi ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

 

E 200

Sorbinska kiselina

 

 

E 236

Mravlja kiselina

 

 

E 237

Natrijev formiat

 

 

E 260

Octena kiselina

 

 

E 270

Mliječna kiselina

 

 

E 280

Propionska kiselina

 

 

E 330

Limunska kiselina

 

(b)   Antioksidansi

Identifikacijski broj ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

 

1b306(i)

Ekstrakti tokoferola iz biljnih ulja

 

 

1b306(ii)

Ekstrakti bogati tokoferolom iz biljnih ulja (bogati delta-tokoferolom)

 

(c)   Emulgatori, stabilizatori, zgušnjivači i tvari za želiranje

Identifikacijski brojevi ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

 

E 322

Lecitini

Samo ako su dobiveni iz ekoloških sirovina.

Upotreba ograničena na hranu za životinje akvakulture.

(d)   Veziva i tvari za sprečavanje zgrudnjavanja

Identifikacijski broj ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

 

E 535

Natrijev ferocijanid

Najveća odnosna količina: 20 mg/kg NaCl preračunata kao ferocijanidni anion.

 

E 551b

Koloidalni kremen

 

 

E 551c

Kieselgur (dijatomejska zemlja, očišćena)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolinske gline, bez azbesta

 

 

E 560

Prirodne mješavine stearita i klorita

 

 

E 561

Vermikulit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Klinoptilolit sedimentnog podrijetla

 

 

E 599

Perlit

 

(e)   Aditivi za silažu

Identifikacijski broj ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

1k

Enzimi i mikroorganizmi

Upotreba je ograničena na proizvodnju silaže kad vremenski uvjeti ne omogućuju odgovarajuću fermentaciju.

2.   OSJETILNI ADITIVI

Identifikacijski broj ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

2b

Aromatske tvari

Samo ekstrakti iz poljoprivrednih proizvoda.

3.   PREHRAMBENI ADITIVI

(a)   Vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka

Identifikacijski broj ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

3a

Vitamini i provitamini

Dobiveni iz poljoprivrednih proizvoda.

Ako su dobiveni sintetički, samo oni vitamini koji su istovjetni vitaminima dobivenima iz poljoprivrednih proizvoda smiju se upotrebljavati za monogastrične životinje i životinje akvakulture.

Ako su dobiveni sintetički, samo vitamini A, D i E istovjetni vitaminima dobivenima iz poljoprivrednih proizvoda smiju se upotrebljavati za preživače; upotreba podliježe prethodnom odobrenju država članica na temelju procjene mogućnosti da preživači iz ekološkog uzgoja dobiju potrebne količine navedenih vitamina u svojim krmnim obrocima.

(b)   Spojevi elemenata u tragovima

Identifikacijski brojevi ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

 

E1 Željezo

Željezni oksid

Željezni karbonat

Željezni sulfat, heptahidrat

Željezni sulfat, monohidrat

 

 

3b201

Kalijev jodid

 

3b202

Kalcijev jodat, anhidrat

3b203

Obloženi granulirani kalcijev jodat anhidrat

 

3b301

Kobaltov(II) acetat tetrahidrat

 

3b302

Kobaltov(II) karbonat

3b303

Kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat

3b304

Obloženi granulirani kobaltov(II) karbonat

3b305

Kobaltov (II) sulfat heptahidrat

 

E4 bakar

Bazični bakreni karbonat, monohidrat

Bakreni oksid

Bakreni sulfat, pentahidrat

 

3b409

Dibakrov klorid trihidroksid (TBCC)

 

E5 mangan

Manganov oksid

Manganov sulfat, monohidrat

Manganov karbonat

 

 

E6 cink

Cinkov oksid

Cinkov sulfat monohidrat

Cinkov sulfat heptahidrat

 

3b609

Cink klorid hidroksi monohidrat (TBZC)

 

E7 molibden

Natrijev molibdat

 

 

E8 selen

Natrijev selenit

Natrijev selenat

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 i 3b817

Selenizirani inaktivirani kvasac

4.   ZOOTEHNIČKI ADITIVI

Identifikacijski broj ili funkcionalne skupine

Tvar

Opis, uvjeti upotrebe

4a, 4b, 4c i 4d

Enzimi i mikroorganizmi u kategoriji ‚Zootehničkih aditiva’”

 


(1)  Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 29.).


PRILOG III.

Prilog VIII. Uredbi (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Napomena iznad naslova odjeljka A, napomena ispod naslova odjeljka B i prvi stupac tablica u odjeljcima A i B s nazivom „Odobrenje” brišu se.

2.

Odjeljak A mijenja se kako slijedi:

(a)

retci koji se odnose na sumporni dioksid, kalijev metabisulfit, ekstrakt bogat tokoferolom, lecitine, limunsku kiselinu, natrijev citrat, vinsku kiselinu, glicerol, natrijev karbonat, silicij dioksid i natrijev hidroksid zamjenjuju se sljedećim retcima:

„E 220

Sumporni dioksid

X

X (Samo za medovinu)

U voćnim vinima (*) i medovini s dodatkom šećera i bez njega: 100 mg (**)

E 224

Kalijev metabisulfit

X

X (Samo za medovinu)

U voćnim vinima (*) i medovini s dodatkom šećera i bez njega: 100 mg (**)

E 306 (*)

Ekstrakt bogat tokoferolom

X

X

Antoksidans

E 322 (*)

Lecitini

X

X

Mliječni proizvodi (2)

Samo ako su dobiveni iz ekoloških sirovina (***)

E 330

Limunska kiselina

X

X

 

E 331

Natrijev citrat

X

X

 

E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

X

X (Samo za medovinu)

 

E 422

Glicerol

X

 

Biljnog podrijetla.

Za biljne ekstrakte i arome

E 500

Natrijev karbonat

X

X

 

E 551

Silicij dioksid u obliku gela ili koloidne otopine

X

X

Za začinsko bilje i začine u suhom praškastom obliku, arome i propolis

E 524

Natrijev hidroksid

X

 

Površinska obrada bavarskog peciva „Laugengebäck” i regulacija kiselosti u ekološkim aromama

(b)

dodaju se sljedeći retci po redu kodnih brojeva:

„E 418

Gellan guma

X

X

Samo oblik s visokim udjelom acila

E 901

Pčelinji vosak

X

 

Kao sredstvo za glaziranje samo za slastice

Pčelinji vosak iz organskog uzgoja.

E 903

Karnauba vosak

X

 

Kao sredstvo za glaziranje samo za slastice

Samo ako je dobiven iz ekoloških sirovina”

(c)

dodaje se sljedeći redak:

„E 968

Eritritol

X

X

Samo ako je dobiven iz ekološke proizvodnje bez upotrebe tehnologije razmjene iona”

3.

Odjeljak B mijenja se kako slijedi:

(a)

retci koji se odnose na natrijev karbonat, limunsku kiselinu, natrijev hidroksid, biljna ulja, bentonit, pčelinji vosak i karnauba vosak zamjenjuju se sljedećim retcima:

„Natrijev karbonat

X

X

 

Limunska kiselina

X

X

 

Natrijev hidroksid

X

 

Za proizvodnju šećera.

Za proizvodnju ulja osim proizvodnje maslinova ulja

Biljna ulja

X

X

Maziva, odvajači ili tvari protiv pjenjenja.

Samo ako su dobiveni iz ekološke proizvodnje

Bentonit

X

X

Sredstvo za zgušnjavanje medovine (1)

Pčelinji vosak

X

 

Odvajač.

Pčelinji vosak iz organskog uzgoja

Karnauba vosak

X

 

Odvajač.

Samo ako je dobiven iz ekoloških sirovina”

(b)

redak koji se odnosi na kaolin briše se;

(c)

dodaju se sljedeći retci:

„Octena kiselina/ocat

 

X

Samo ako je dobivena iz ekološke proizvodnje.

Za obradu ribe, samo iz biotehnološkog izvora, osim ako je proizveden s pomoću GMO-a ili iz njega

Tiamin-hidroklorid

X

X

Samo za upotrebu u preradi voćnih vina, uključujući jabučno vino, pjenušavi kruškovac i medovinu

Diamonijev fosfat

X

X

Samo za upotrebu u preradi voćnih vina, uključujući jabučno vino, pjenušavi kruškovac i medovinu

Drvna vlakna

X

X

Izvor drvne sirovine trebao bi se ograničiti na odobreno drvo koje je posječeno na održiv način.

Upotrijebljeno drvo ne smije sadržavati toksične komponente (obrada nakon sječe, prirodni toksini ili toksini iz mikroorganizama)”

4.

U odjeljku C retci koji se odnose na krumpirov škrob i biljna ulja zamjenjuju se sljedećim retcima:

„Krumpirov škrob

X

X

Za filtriranje

Samo ako je dobiven iz ekološke proizvodnje

Biljna ulja

X

X

Maziva, odvajači ili tvari protiv pjenjenja

Samo ako su dobivena iz ekološke proizvodnje”


(*)  U tom smislu se „voćno vino” definira kao vino dobiveno od voća koje nije grožđe (uključujući jabučno vino i pjenušavi kruškovac).

(**)  Najviše moguće razine dostupne iz svih izvora, izražene kao SO2 u mg/l.

(***)  Od 1. siječnja 2019.”


Top