Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2406

Uredba Komisije (EU) 2015/2406 оd 18. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 1 (Tekst značajan za EGP)

OJ L 333, 19.12.2015, p. 97–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2406/oj

19.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 333/97


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2406

оd 18. prosinca 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 1

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) doneseni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je 18. prosinca 2014. izmjene međunarodnog računovodstvenog standarda 1 Prezentiranje financijskih izvještaja pod naslovom Inicijativa o objavljivanju. Izmjenama se nastoji poboljšati učinkovitost objavljivanja i potaknuti trgovačka društva na primjenu stručne prosudbe u odlučivanju o tome koje će podatke objaviti u svojim financijskim izvještajima kada primjenjuju MRS 1.

(3)

Izmjene standarda MRS 1 posljedično podrazumijevaju izmjene standarda MRS 34 i međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 7 kako bi se osigurala usklađenost međunarodnih računovodstvenih standarda.

(4)

Na savjetovanju s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje potvrđeno je da izmjene standarda MRS 1 zadovoljavaju kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Računovodstvenog regulatornog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

međunarodni računovodstveni standard (MRS) 1 Prezentiranje financijskih izvještaja mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

(b)

MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine i međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 7 Financijski instrumenti: objavljivanje izmjenjuju se u skladu s izmjenama standarda MRS 1 kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo dužno je primjenjivati izmjene iz članka 1. najkasnije od početka svoje prve financijske godine koja počinje 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

Inicijativa o objavljivanju

(Izmjene MRS-a 1)

Izmjene

MRS-a 1 Prezentiranje financijskih izvještaja

Izmjenjuju se točke 10., 31., 54. – 55., 82.A, 85., 113. – 114., 117., 119. i 122., dodaju se točke 30.A, 55.A, 85.A – 85.B i 139.P, a brišu se točke 115. i 120. Točke 29. – 30., 112., 116., 118. i 121. nisu izmijenjene, ali su navedene radi lakšeg snalaženja.

Cjeloviti skup financijskih izvještaja

10.

Cjeloviti skup financijskih izvještaja čine:

(a)

izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja;

(b)

izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti tijekom razdoblja;

(c)

izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja;

(d)

izvještaj o novčanim tokovima tijekom razdoblja;

(e)

bilješke koje obuhvaćaju važne računovodstvene politike i druga objašnjenja;

(ea)

usporedne informacije za prethodno razdoblje kako je određeno u točkama 38. i 38.A i

(f)

izvještaj o financijskom položaju na početku prethodnog razdoblja kada subjekt neku računovodstvenu politiku primjenjuje naknadno ili ako naknadno prepravlja stavke u svojim financijskim izvještajima ili kada ponovno razvrstava stavke u financijskim izvještajima u skladu s točkama 40.A – 40.D.

Subjekti se za izvještaje mogu koristiti drukčijim nazivima od onih kojima se koristi u ovom Standardu. Na primjer, subjekt se može koristiti naslovom „izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti” umjesto „izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti”.

Značaj i sažimanje stavki

29.

Subjekt odvojeno prezentira sve značajne skupine sličnih stavki. Stavke različite naravi ili funkcije subjekt prezentira odvojeno, osim ako nisu značajne.

30.

Financijski izvještaji nastaju obradom velikog broja transakcija ili drugih događaja koji se sažimaju u skupine prema svojoj naravi ili funkciji. Završni stupanj postupka sažimanja i razvrstavanja u skupine jest prezentacija sažetih i razvrstanih informacija koje čine stavke financijskih izvještaja. Ako određena stavka nije pojedinačno značajna, ona se u tim izvještajima ili bilješkama sažima s drugim stavkama. Stavka koja nije dovoljno značajna za odvojeno prezentiranje u financijskim izvještajima može biti dovoljno značajna za odvojeno prezentiranje u bilješkama.

30.A

Pri primjeni ovog i drugih MSFI-ja subjekt odlučuje, uzimajući u obzir sve bitne činjenice i okolnosti, kako sažeti podatke u financijskim izvještajima, što obuhvaća i bilješke. Subjekt ne smije smanjiti razumljivost svojih financijskih izvještaja prekrivanjem značajnih informacija neznačajnima ili sažimanjem značajnih stavki koje su različite prirode ili funkcija.

31.

U pojedinim se MSFI-jima navode informacije koje treba uključiti u financijske izvještaje, što obuhvaća i bilješke. Ako informacije koje proizlaze iz tog objavljivanja nisu značajne, subjekt ne mora udovoljavati određenim zahtjevima za objavljivanje iz MSFI-ja. To se događa čak i ako MSFI sadržava popis posebnih zahtjeva ili su u njemu opisani kao minimalni zahtjevi. Subjekt uzima u obzir i hoće li objaviti dodatne informacije ako je sukladnost s konkretnim zahtjevima MSFI-ja nedovoljna da bi korisnicima financijskih izvještaja omogućila razumijevanje utjecaja pojedinih transakcija, drugih događaja i uvjeta na financijski položaj subjekta i na njegovu financijsku uspješnost.

Informacije koje se prezentiraju u izvještaju o financijskom položaju

54.

Izvještaj o financijskom položaju uključuje stavke kojima se prezentiraju sljedeći iznosi:

(a)

55.

Subjekt u izvještaju o financijskom položaju prezentira dodatne stavke (među inim i raščlanjivanjem stavki koje su navedene u točki 54.), zaglavlja i međuzbrojeve kada je takvo prezentiranje važno za razumijevanje financijskog položaja subjekta.

55.A

Ako subjekt međuzbrojeve prezentira u skladu s točkom 55., ti međuzbrojevi:

(a)

sastoje se od stavki koje čine iznosi priznati i mjereni u skladu s MSFI-jem;

(b)

prezentiraju se i označuju tako da stavke koje čine međuzbroj budu jasne i razumljive;

(c)

dosljedni su iz razdoblja u razdoblje, u skladu s točkom 45. i

(d)

nisu prezentirani s više važnosti nego međuzbrojevi i ukupni iznosi koji se zahtijevaju u MSFI-ju za izvještaj o financijskom položaju.

Informacije koje se prezentiraju u odjeljku o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

82.A

U odjeljku o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prezentiraju se stavke za iznose za razdoblje:

(a)

stavki ostale sveobuhvatne dobiti (isključujući iznose iz stavka (b)), koje su razvrstane po vrsti i u skupine onih koje, u skladu s drugim MSFI-jima:

i.

neće naknadno biti reklasificirane u dobit ili gubitak i

ii.

bit će naknadno reklasificirane u dobit ili gubitak ako su ispunjeni posebni uvjeti.

(b)

udjela u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih primjenom metode udjela i podijeljenih na udio stavki koje, u skladu s drugim MSFI-jima:

i.

neće naknadno biti reklasificirane u dobit ili gubitak i

ii.

bit će naknadno reklasificirane u dobit ili gubitak ako su ispunjeni posebni uvjeti.

85.

Subjekt prezentira dodatne stavke (među inim i raščlanjivanjem stavki koje su navedene u točki 82.), zaglavlja i međuzbrojeve u izvještaju (izvještajima) o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti ako je takvo prezentiranje važno za razumijevanje financijske uspješnosti subjekta.

85.A

Ako subjekt međuzbrojeve prezentira u skladu s točkom 85., ti međuzbrojevi:

(a)

sastoje se od stavki koje čine iznosi priznati i mjereni u skladu s MSFI-jem;

(b)

prezentiraju se i označuju tako da stavke koje čine međuzbroj budu jasne i razumljive;

(c)

dosljedni su iz razdoblja u razdoblje, u skladu s točkom 45. i

(d)

nisu prezentirani s više važnosti nego međuzbrojevi i ukupni iznosi koji se zahtijevaju u MSFI-ju za izvještaj(e) o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

85.B

Subjekt prezentira stavke u izvještaju (izvještajima) o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti kojima se usklađuju međuzbrojevi prezentirani u skladu s točkom 85. i međuzbrojevi ili ukupni iznosi koji se zahtijevaju u MSFI-ju za takav izvještaj (takve izvještaje).

Struktura

112.

U bilješkama se:

(a)

prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju u skladu s točkama 117. – 124.;

(b)

objavljuju informacije čije se objavljivanje nalaže MSFI-jima, a koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima i

(c)

daju informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja.

113.

Ako je izvedivo, subjekt bilješke prezentira sustavno. Pri određivanju sustavnosti subjekt razmatra njihov učinak na razumljivost i usporedivost svojih financijskih izvještaja. Subjekt svaku stavku u izvještajima o financijskom položaju, u izvještaju/izvještajima o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama kapitala te izvještaju o novčanim tokovima unakrsnom uputom povezuje s odnosnim informacijama u bilješkama.

114.

Primjeri sustavnog redoslijeda ili razvrstavanja bilješki uključuju:

(a)

stavljanje naglaska na područja svojih djelatnosti koje subjekt smatra najvažnijima za razumijevanje svoje financijske uspješnosti i financijskog položaja, kao što je objedinjavanje informacija o posebnim poslovnim aktivnostima;

(b)

objedinjavanje informacija o stavkama koje se mjere na sličan način, kao što je imovina mjerena po poštenoj vrijednosti ili

(c)

praćenje redoslijeda stavki u izvještaju (izvještajima) o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti te izvještaju o financijskom položaju, primjerice:

i.

izjava o sukladnosti s MSFI-jima (vidjeti točku 16.);

ii.

primijenjene važne računovodstvene politike (vidjeti točku 117.);

iii.

informacije kojima se potkrepljuju stavke prezentirane u izvještajima o financijskom položaju, u izvještaju/izvještajima o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama kapitala te izvještaju o novčanim tokovima, prema redoslijedu kojim su ti izvještaji i stavke prezentirani i

iv.

ostala objavljivanja, uključujući:

(1)

nepredviđene obveze (vidjeti MRS 37) i nepriznate ugovorne obveze i

(2)

nefinancijske informacije, npr. ciljeve i politike subjekta koji se odnose na upravljanje financijskim rizikom (vidjeti MSFI 7).

115.

[izbrisano]

116.

Subjekt bilješke kojima se daju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama može prezentirati kao odvojeni dio financijskih izvještaja.

Objavljivanje računovodstvenih politika

117.

Subjekt objavljuje svoje važne računovodstvene politike koje se sastoje od:

(a)

osnove (ili osnova) mjerenja upotrijebljene (upotrijebljenih) pri izradi financijskih izvještaja i

(b)

drugih računovodstvenih politika važnih za razumijevanje financijskih izvještaja.

118.

Važno je da subjekt o osnovi ili osnovama mjerenja upotrijebljenoj odnosno upotrijebljenima u financijskim izvještajima (primjerice, povijesni trošak, tekući trošak, neto ostvariva vrijednost, poštena vrijednost i nadoknadivi iznos) obavijesti korisnike jer osnova na kojoj subjekt sastavlja financijske izvještaje znatno utječe na analizu korisnika. Kada subjekt u financijskim izvještajima upotrebljava više osnova za mjerenje, primjerice kada se revaloriziraju određene skupine imovine, dovoljno je dati naznaku skupina imovine i obveza na koje se svaka osnova za mjerenje primjenjuje.

119.

Prilikom odlučivanja treba li se objaviti određena računovodstvena politika, uprava razmatra bi li takvo objavljivanje pomoglo korisnicima u razumijevanju načina na koji se transakcije, drugi događaji i uvjeti odražavaju na objavljene financijske rezultate i financijski položaj. Svaki subjekt razmatra narav svojeg poslovanja i politike za koje bi korisnik njegovih financijskih izvještaja očekivao da se objave za tu vrstu subjekta. Objavljivanje određenih računovodstvenih politika posebno je korisno za korisnike kada se te politike odabiru iz alternativa ponuđenih u MSFI-jima. Primjer je toga objavljivanje primjenjuje li subjekt na svoj udjel u ulaganju u nekretninu metodu poštene vrijednosti ili metodu troška (vidjeti MRS 40 Ulaganja u nekretnine). Nekim se MSFI-jima izričito nalaže objavljivanje određenih računovodstvenih politika, uključujući odabir uprave između različitih politika koje se dopuštaju MSFI-jima. Primjerice, MRS-om 16 nalaže se objavljivanje osnove za mjerenje upotrijebljene za skupine nekretnina, postrojenja i opreme.

120.

[izbrisano]

121.

Računovodstvena politika može biti važna zbog naravi poslovanja subjekta čak i kada iznosi za tekuće i prethodno razdoblje nisu značajni. Primjereno je i objaviti svaku važnu računovodstvenu politiku koja se izričito ne nalaže MSFI-jima, ali koju subjekt odabere i primijeni u skladu s MRS-om 8.

122.

Subjekt, uz važne računovodstvene politike ili druge bilješke, objavljuje koje je prosudbe – osim onih koje uključuju procjenu (vidjeti točku 125.) – uprava dala u postupku primjene računovodstvenih politika subjekta, a koje u najvećoj mjeri utječu na iznose priznate u financijskim izvještajima.

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

139.P

Dokumentom Inicijativa o objavljivanju (Izmjene MRS-a 1), izdanim u prosincu 2014., izmijenjene su točke 10., 31., 54. – 55., 82.A, 85., 113. – 114., 117., 119. i 122., dodane su točke 30.A, 55.A i 85.A – 85.B i izbrisane su točke 115. i 120. Subjekt te izmjene primjenjuje na godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2016. ili nakon toga. Dopuštena je ranija primjena. Subjekti nisu dužni objaviti informacije koje se zahtijevaju u točkama 28. – 30. MRS-a 8 u pogledu tih izmjena.

Posljedične izmjene ostalih standarda

MSFI 7 Financijski instrumenti: objavljivanja

Izmjenjuje se točka 21. i dodaje se točka 44.BB.

Računovodstvene politike

21.

U skladu s točkom 117. MRS-a 1 Prezentiranje financijskih izvještaja (kako je revidiran 2007.), subjekt objavljuje svoje važne računovodstvene politike koje se sastoje od osnove (ili osnova) za mjerenje upotrijebljene (upotrijebljenih) pri sastavljanju financijskih izvještaja te druge primijenjene računovodstvene politike koje su važne za razumijevanje financijskih izvještaja.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

44.BB

Dokumentom Inicijativa o objavljivanju (Izmjene MRS-a 1), izdanim u prosincu 2014., izmijenjene su točke 21. i B.5. Subjekt te izmjene primjenjuje na godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2016. ili nakon toga. Dopuštena je ranija primjena tih izmjena.

U Dodatku B izmjenjuje se točka B.5.

Ostala objavljivanja – računovodstvene politike (točka 21.)

B.5

Točkom 21. nalaže se objavljivanje osnove (ili osnova) mjerenja upotrijebljene (upotrijebljenih) za izradu financijskih izvještaja te drugih upotrijebljenih računovodstvenih politika koje su bitne za razumijevanje financijskih izvještaja. U slučaju financijskih instrumenata takvo objavljivanje može uključivati:

(a)

Točkom 122. MRS-a 1 (kako je revidiran 2007.) subjektu se nalaže i da uz važne računovodstvene politike ili druge bilješke objavi prosudbe, osim onih koje uključuju procjene, koje je uprava donijela u postupku primjene računovodstvenih politika subjekta i koje znatno utječu na iznose priznate u financijskim izvještajima.

MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine

Izmjenjuje se točka 5. i dodaje se točka 57.

SADRŽAJ FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE TIJEKOM GODINE

5.

MRS-om 1 određuje se cjeloviti skup financijskih izvještaja uključujući sljedeće komponente:

(e)

bilješke koje obuhvaćaju važne računovodstvene politike i druga objašnjenja;

DATUM UČINKA

57.

Dokumentom Inicijativa o objavljivanju (Izmjene MRS-a 1), izdanim u prosincu 2014., izmijenjena je točka 5. Subjekt tu izmjenu primjenjuje na godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2016. ili nakon toga. Dopuštena je ranija primjena te izmjene.


Top