Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2113

Uredba Komisije (EU) 2015/2113 оd 23. studenoga 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardima 16 i 41 (Tekst značajan za EGP)

OJ L 306, 24.11.2015, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2113/oj

24.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2113

оd 23. studenoga 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardima 16 i 41

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) bili su usvojeni određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Dana 30. lipnja 2014. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je izmjene MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS-a 41 Poljoprivreda pod nazivom Poljoprivreda: plodonosne biljke. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde odlučio je da bi se biljke koje se upotrebljavaju isključivo zato da donose plodove tijekom više razdoblja, poznate kao plodonosne biljke, trebale obračunavati na isti način kao nekretnine, postrojenja i oprema iz MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema jer se upotrebljavaju na način koji je sličan proizvodnoj aktivnosti.

(3)

Izmjene MRS-a 16 i MRS-a 41 posljedično podrazumijevaju izmjene standarda MRS 1, MRS 17, MRS 23, MRS 36 i MRS 40 kako bi se osigurala usklađenost međunarodnih računovodstvenih standarda.

(4)

Na savjetovanju s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje potvrđeno je da izmjene MRS-a 16 i MRS-a 41 zadovoljavaju kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 16 Nekretnine, postrojenja i oprema mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi;

(b)

MRS 41 Poljoprivreda mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

(c)

MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja, MRS 17 Najmovi, MRS 23 Troškovi posudbe, MRS 36 Umanjenje imovine i MRS 40 Ulaganja u nekretnine mijenjaju se u skladu s izmjenama MRS-a 16 i MRS-a 41 kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjene iz članka 1. najkasnije od početka svoje prve poslovne godine koja počinje 1. siječnja 2016. ili poslije.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

Poljoprivreda: plodonosne biljke

(Izmjene MRS-a 16 i MRS-a 41)

Izmjene MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema

Izmjenjuju se točke 3., 6. i 37. te se dodaju točke 22.A i 81.K – 81.M.

PODRUČJE PRIMJENE

3.

Ovaj se standard ne primjenjuje na:

(a)

nekretnine, postrojenja i opremu koji su razvrstani kao nekretnine, postrojenja i oprema namijenjeni prodaji u skladu s MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja.

(b)

biološku imovinu povezanu s poljoprivrednom djelatnošću, osim na plodonosne biljke (vidjeti MRS 41 Poljoprivreda). Taj se standard primjenjuje na plodonosne biljke, ali se ne primjenjuje na proizvode plodonosnih biljki.

(c)

priznavanje i mjerenje imovine povezane s istraživanjem i procjenjivanjem (vidjeti MSFI 6 Istraživanje i procjena mineralnih resursa).

(d)

DEFINICIJE

6.

Sljedeći se pojmovi u ovom standardu koriste u sljedećim značenjima:

Plodonosna biljka je živa biljka:

(a)

koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda;

(b)

za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja; i

(c)

za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpatka.

(U točkama 5.A – 5.B MRS-a 41 nalaze se pojašnjenja ove definicije plodonosne biljke.)

Knjigovodstvena vrijednost je iznos po kojemu se određena imovina priznaje nakon odbitka akumulirane amortizacije i akumuliranih gubitaka od umanjenja.

Dijelovi troška

22.A

Plodonosne se biljke obračunavaju na isti način kao dijelovi nekretnine, postrojenja ili opreme proizvedeni u vlastitoj izvedbi prije nego što se nađu na mjestu i u stanju potrebnom kako bi djelovali u skladu s namjerama rukovodstva. Stoga se upućivanja na „izgradnju” u tom standardu odnose na aktivnosti nužne za uzgoj plodonosnih biljaka prije nego što se nađu na mjestu i u stanju potrebnom kako bi djelovale u skladu s namjerama rukovodstva.

Model revalorizacije

37.

Skupina nekretnina, postrojenja i opreme objedinjuje imovinu slične vrste i namjene u poslovanju subjekta. Slijede primjeri odvojenih skupina:

(a)

(g)

namještaj i oprema;

(h)

uredska oprema; i

(i)

plodonosne biljke.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

81.K

Prilogom Poljoprivreda: plodonosne biljke (izmjena MRS-a 16 i MRS-a 41), izdanim u lipnju 2014., izmijenjene su točke 3., 6. i 37. te su dodane točke 22.A i 81.K – 81.M. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2016. ili kasnije. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt započne s primjenom tih izmjena za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti. Subjekt te izmjene primjenjuje retroaktivno, u skladu s MRS-om 8, osim u slučajevima navedenima u točki 81.M.

81.L

U izvještajnom razdoblju kada se prilog Poljoprivreda: plodonosne biljke (izmjene MRS-a 16 i MRS-a 41) prvi put primjenjuje, subjekt ne mora objaviti kvantitativne podatke koji se zahtijevaju točkom 28. podtočkom (f) MRS-a 8 za tekuće razdoblje. Međutim, subjekt je dužan prezentirati kvantitativne podatke koji se zahtijevaju točkom 28. podtočkom (f) MRS-a 8 za svako prezentirano prethodno razdoblje.

81.M

Subjekt se može odlučiti na mjerenje određene plodonosne biljke po njezinoj poštenoj vrijednosti na početku najranijeg razdoblja prezentiranog u financijskim izvješćima za izvještajno razdoblje u kojem subjekt prvi put primjenjuje prilog Poljoprivreda: plodonosne biljke (izmjene MRS-a 16 i MRS-a 41) i upotrijebiti tu poštenu vrijednost kao pretpostavljeni trošak na taj datum. Razlika između prethodne knjigovodstvene vrijednosti i poštene vrijednosti priznaje se u otvaranju zadržane dobiti na početku najranijeg prezentiranog razdoblja.

Izmjene MRS-a 41 Poljoprivreda

Izmjenjuju se točke 1. – 5., 8., 24. i 44. te se dodaju točke 5.A – 5.C i 62. – 63.

PODRUČJE PRIMJENE

1.

Ovaj se standard primjenjuje u računovodstvu za sljedeće stavke kad su povezane s poljoprivrednom djelatnošću:

(a)

biološku imovinu, osim za plodonosne biljke;

(b)

poljoprivredne proizvode u trenutku žetve ili berbe; i

(c)

državne potpore na koje se primjenjuju točke od 34. do 35.

2.

Ovaj se standard ne primjenjuje na:

(a)

zemljište povezano s poljoprivrednom djelatnošću (vidjeti MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 40 Ulaganja u nekretnine).

(b)

plodonosne biljke povezane s poljoprivrednom djelatnošću (vidjeti MRS 16). Međutim, ovaj se standard primjenjuje na proizvode tih plodonosnih biljaka.

(c)

državne potpore povezane s plodonosnim biljkama (vidjeti MRS 20 Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći).

(d)

nematerijalnu imovinu povezanu s poljoprivrednom djelatnošću (vidjeti MRS 38 Nematerijalna imovina).

3.

Ovaj se standard primjenjuje na poljoprivredne proizvode, što su proizvodi žetve/berbe biološke imovine subjekta samo u trenutku žetve/berbe. Nakon toga se primjenjuje MRS 2 Zalihe ili drugi odgovarajući standard. Sukladno tomu, ovaj se standard ne primjenjuje na preradu poljoprivrednih proizvoda nakon žetve/berbe; na primjer, na preradu grožđa u vino koju obavlja vinogradar koji je uzgojio grožđe. Iako je takva prerada logičan i prirodan slijed poljoprivredne djelatnosti i odnosni su događaji slični biološkoj preobrazbi, takva prerada nije uključena u definiciju poljoprivredne djelatnosti iz ovog standarda.

4.

U tablici u nastavku navedeni su primjeri biološke imovine, poljoprivrednih proizvoda i proizvoda koji su rezultat prerade nakon žetve/berbe:

Biološka imovina

Poljoprivredni proizvodi

Proizvodi koji su rezultat prerade nakon žetve/berbe

Ovce

Vuna

Pređa, tepih

Stabla u šumskom nasadu

Posječena stabla

Trupci, drvo

Mliječne krave

Mlijeko

Sir

Svinje

Polovica

Kobasice, dimljene šunke

Biljke pamuka

Ubrani pamuk

Pređa, odjeća

Šećerna trska

Požeta šećerna trska

Šećer

Biljke duhana

Ubrano lišće

Sušeni duhan

Čajni grmovi

Ubrano lišće

Čaj

Vinova loza

Ubrano grožđe

Vino

Voćke

Ubrano voće

Prerađeno voće

Uljne palme

Ubrano voće

Palmino ulje

Kaučukovci

Skupljeni lateks

Gumeni proizvodi

Neke biljke kao što su grmovi čaja, trsovi vinove loze, uljne palme i kaučukovci u skladu su s definicijom plodonosnih biljaka i unutar su područja primjene MRS-a 16. Međutim, proizvodi koji rastu na plodonosnim biljkama, kao što su lišće čaja, grožđe, palmino ulje i lateks, nalaze se unutar područja primjene MRS-a 41.

DEFINICIJE

Definicije povezane s poljoprivredom

5.

Sljedeći se pojmovi u ovom standardu koriste u sljedećim značenjima:

Poljoprivredni proizvodi su proizvodi žetve/berbe biološke imovine subjekta.

Plodonosna biljka je živa biljka:

(a)

koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda;

(b)

za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja; i

(c)

za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpatka.

Biološka imovina je živa životinja ili biljka.

5.A

Sljedeće biljke nisu plodonosne biljke:

(a)

biljke uzgojene da se žanju/beru kao poljoprivredni proizvodi (na primjer, stabla posađena kao drvna građa);

(b)

biljke uzgojene da proizvode poljoprivredne proizvode kada postoji vjerojatnost da će subjekt ubrati i prodati biljku kao poljoprivredni proizvod, a ne kao otpadak (na primjer, stabla koja se sade i zbog voća i zbog drvne građe); i

(c)

jednogodišnji usjevi (na primjer kukuruz i pšenica).

5.B

Kada se plodonosne biljke više ne upotrebljavaju zato da donose plodove, mogu se posjeći i prodati kao otpaci, primjerice za korištenje drva za ogrjev. Takva sporedna prodaja otpadaka ne utječe na definiciju biljke kao plodonosne biljke.

5.C

Proizvodi koji rastu na plodonosnim biljkama biološka su imovina.

Opće definicije

8.

Sljedeći se pojmovi u ovom standardu koriste u sljedećim značenjima:

Državne potpore utvrđene su u MRS-u 20.

PRIZNAVANJE I MJERENJE

24.

Trošak nabave može ponekad biti vrlo blizak poštenoj vrijednosti, a posebno ako:

(a)

je došlo tek do manje biološke preobrazbe od početnog nastajanja troška (na primjer, za sadnice posađene netom prije kraja izvještajnog razdoblja ili za novostečenu stoku); ili

(b)

se ne očekuje značajni učinak biološke pretvorbe na cijenu (na primjer, za početni rast u nasadu borova s 30-godišnjim proizvodnim ciklusom).

Općenito

44.

Potrošna biološka imovina je imovina koja se žanje/bere kao poljoprivredni proizvod ili prodaje kao biološka imovina. Primjeri potrošne biološke imovine su stoka namijenjena proizvodnji mesa, stoka namijenjena prodaji, ribe u ribogojilištima, usjevi poput kukuruza i pšenice, proizvodi na plodonosnim biljkama te stabla koja se uzgajaju za dobivanje drveta. Plodonosna biološka imovina je imovina koja nije potrošna; na primjer, stoka namijenjena proizvodnji mlijeka i voćke s kojih se ubire voće. Plodonosna biološka imovina nije poljoprivredni proizvod, nego se uzgaja da bi nosila plodove.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

62.

Prilogom Poljoprivreda: plodonosne biljke (izmjene MRS-a 16 i MRS-a 41), izdanim u lipnju 2014., izmijenjene su točke 1. – 5., 8., 24. i 44. te su dodane točke 5.A – 5.C i 63. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2016. ili kasnije. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt započne s primjenom tih izmjena za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti. Subjekt te izmjene primjenjuje retroaktivno, u skladu s MRS-om 8.

63.

U izvještajnom razdoblju kada se prilog Poljoprivreda: plodonosne biljke (izmjene MRS-a 16 i MRS-a 41) prvi put primjenjuje, subjekt ne mora objaviti kvantitativne podatke koji se zahtijevaju točkom 28. podtočkom (f) MRS-a 8 za tekuće razdoblje. Međutim, subjekt je dužan prezentirati kvantitativne podatke koji se zahtijevaju točkom 28. podtočkom (f) MRS-a 8 za svako prezentirano prethodno razdoblje.

POSLJEDIČNE IZMJENE OSTALIH STANDARDA

MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja

Izmjenjuje se točka 54.

Informacije koje se prikazuju u izvještaju o financijskom položaju

54.

Izvještaj o financijskom položaju uključuje barem stavke kojima se prikazuju sljedeći iznosi:

(a)

(f)

biološka imovina iz područja primjene MRS-a 41 Poljoprivreda;

(g)

MRS 17 Najmovi

Izmjenjuje se točka 2.

PODRUČJE PRIMJENE

2.

Međutim, ovaj se standard ne primjenjuje kao osnova za mjerenje:

(a)

(c)

biološke imovine iz područja primjene MRS-a 41 Poljoprivreda u posjedu najmoprimaca u financijskim najmovima; ili

(d)

biološke imovine iz područja primjene MRS-a 41 koje najmodavci daju u poslovni najam.

MRS 23 Troškovi posudbe

Izmjenjuju se točke 4. i 7.

PODRUČJE PRIMJENE

4.

Subjekt ne mora primijeniti taj standard na troškove posudbe koji se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji:

(a)

kvalificirane imovine mjerene po poštenoj vrijednosti, na primjer biološke imovine iz područja primjene MRS-a 41 Poljoprivreda; ili

(b)

DEFINICIJE

7.

Ovisno o okolnostima svaka od sljedećih stavki može biti kvalificirana imovina:

(a)

(e)

ulaganja u nekretnine

(f)

plodonosne biljke.

MRS 36 Umanjenje imovine

Izmjenjuje se točka 2.

PODRUČJE PRIMJENE

2.

Ovaj se standard primjenjuje u računovodstvu za sva umanjenja imovine, osim:

(a)

(g)

biološke imovine povezane s poljoprivrednom djelatnošću iz područja primjene MRS-a 41 Poljoprivreda koja je mjerena po poštenoj vrijednosti umanjenoj za troškove otuđenja;

(h)

MRS 40 Ulaganja u nekretnine

Izmjenjuju se točke 4. i 7.

PODRUČJE PRIMJENE

4.

Ovaj se standard ne primjenjuje na:

(a)

biološku imovinu povezanu s poljoprivrednom aktivnošću (vidjeti MRS 41 Poljoprivreda i MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema); i

(b)

RAZVRSTAVANJE NEKRETNINE KAO ULAGANJA U NEKRETNINE ILI KAO NEKRETNINE KOJOM SE KORISTI VLASNIK

7.

Ulaganje u nekretnine drži se radi ostvarenja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti kapitala, ili obaju. Stoga ulaganje u nekretnine stvara novčane tokove koji su uglavnom neovisni o drugoj imovini koju posjeduje subjekt. Time se pravi razlika između ulaganja u nekretnine i nekretnine koju koristi vlasnik. Proizvodnja ili isporuka robe ili usluga (ili uporaba nekretnine u administrativne svrhe) stvara novčane tokove koji se mogu pripisati ne samo nekretnini, veći i drugoj imovini koja se koristi u proizvodnji ili isporuci. MRS 16 primjenjuje se na nekretnine koje koristi vlasnik.


Top