EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1494

Uredba Komisije (EU) 2015/1494 оd 4. rujna 2015. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu benzena (Tekst značajan za EGP)

OJ L 233, 5.9.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1494/oj

5.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 233/2


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1494

оd 4. rujna 2015.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu benzena

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

Stavkom 3. unosa 5. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuje se stavljanje na tržište ili uporaba benzena kao tvari ili sastavnog dijela druge tvari ili u smjesama, u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više.

(2)

Zbog geoloških posebnosti, prirodni plin iz određenih ležišta sadržava više od 0,1 % masenog udjela benzena, ali manje od 0,1 % volumnog udjela.

(3)

Dostupne tehnike za smanjenje koncentracije benzena u tom prirodnom plinu na manje od 0,1 % masenog udjela dovele bi do kapitalnih izdataka od gotovo milijarde EUR i operativnih izdataka od oko 60 milijuna EUR godišnje.

(4)

U procjeni rizika koju je 2013. proveo nizozemski Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš) zaključeno je da prirodni plin koji se stavlja na tržište za potrošače s graničnom vrijednošću za benzen iznad 0,1 % masenog udjela, ali ispod 0,1 % volumnog udjela ne predstavlja neprihvatljiv zdravstveni rizik.

(5)

Odbor za procjenu rizika (RAC) Europske agencije za kemikalije (ECHA) u svojem je mišljenju (2) od 28. studenoga 2014. potvrdio da izloženost potrošača koncentracijama benzena iznad 0,1 % masenog udjela, ali ispod 0,1 % volumnog udjela u prirodnom plinu ne predstavlja rizik za zdravlje potrošača koji nije podvrgnut odgovarajućoj kontroli.

(6)

Visoki trošak smanjenja koncentracije benzena u prirodnom plinu na manje od 0,1 % masenog udjela bio bi nerazmjeran te, u kontekstu mišljenja RAC-a, nepotreban za svrhe upravljanja rizikom. Uredbu (EZ) br. 1907/2006 stoga bi trebalo izmijeniti kako bi se omogućilo stavljanje na tržište i uporaba prirodnog plina s koncentracijom benzena manjom od 0,1 % volumnog udjela.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 u stupcu 2. u unos 5. stavak 4. dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

prirodni plin koji se stavlja na tržište namijenjen potrošačima, pod uvjetom da koncentracija benzena ostane manja od 0,1 % volumnog udjela”.


Top