EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0758

Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ

OJ L 123, 19.5.2015, p. 77–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/oj

19.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 123/77


UREDBA (EU) 2015/758 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2015.

o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je sveobuhvatni sustav homologacije motornih vozila na razini Unije.

(2)

Tehnički zahtjevi za homologaciju motornih vozila s obzirom na brojne sigurnosne elemente, kao i one koji se odnose na okoliš usklađeni su na razini Unije kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti na cestama u cijeloj Uniji.

(3)

Uvođenje usluge eCall dostupne u svim vozilima i u svim državama članicama jedan je od glavnih ciljeva Unije u području sigurnosti na cestama od 2003. Za ostvarenje tog cilja pokrenut je niz inicijativa, kao dio pristupa dobrovoljnog uvođenja, ali one do sada nisu postigle dovoljan napredak.

(4)

Kako bi se dodatno poboljšala sigurnost na cestama, Komunikacijom Komisije od 21. kolovoza 2009. naslovljenom „eCall: vrijeme za uvođenje” predložene su nove mjere kako bi se u Uniji uvela usluga poziva u slučaju nužde ugrađena u vozilo. Jedna od predloženih mjera bila je da se ugradnja sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112 u svim novim vrstama vozila učini obveznom, počevši s vozilima kategorija M1 i N1 kako su utvrđene u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ.

(5)

Europski parlament je 3. srpnja 2012. usvojio rezoluciju o eCallu: novoj usluzi povezanoj sa službom 112 za građane, kojom se pozvalo Komisiju da podnese prijedlog u okviru Direktive 2007/46/EZ kako bi se do 2015. osiguralo obvezno uvođenje javnog sustava eCall koji se temelji na službi 112.

(6)

Još uvijek je nužno poboljšati rad službe 112 širom Unije kako bi brzo i učinkovito pružala pomoć u slučajevima nužde.

(7)

Sustav Unije eCall trebao bi smanjiti broj smrtnih slučajeva u Uniji, kao i ozbiljnost ozljeda uzrokovanih nesrećama na cestama, zahvaljujući ranom upozorenju hitnih službi. Obveznim uvođenjem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112, zajedno s potrebnom i usklađenom nadogradnjom infrastrukture javnih mobilnih bežičnih komunikacijskih mreža za prijenos poziva eCall i pristupnih točaka sigurnosnog poziva (PSAP-ovi) za primanje poziva eCall i njihovu obradu, osigurala bi se dostupnost usluge svim građanima i time doprinijelo smanjenju smrtnih slučajeva i teških ozljeda, troškova vezanih uz zdravstvenu skrb, zastoja uzrokovanih nesrećama i drugih troškova.

(8)

U skladu s člankom 1. stavkom 1. Odluke br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4), države članice najmanje šest mjeseci prije dana početka primjene ove Uredbe, a u svakom slučaju najkasnije 1. listopada 2017., na svojem državnom području uvode infrastrukturu PSAP-a za eCall, koja je nužna za ispravno primanje i obradu svih poziva eCall. U skladu s člankom 3. Odluke br. 585/2014/EU, države članice najkasnije 24. prosinca 2015. izvješćuju Komisiju o stanju provedbe te Odluke. Ako je zaključak izvješća da infrastruktura PSAP-a za eCall neće biti operativna do 1. listopada 2017., Komisija bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo uvođenje infrastrukture PSAP-a za eCall.

(9)

U skladu sa stavkom 4. Preporuke Komisije 2011/750/EU (5), države članice trebale bi osigurati da su operateri mobilnih mreža do 31. prosinca 2014. u svojim mrežama uspostavili mehanizam za postupanje s „diskriminatorom za eCall”. Ako se pregledom iz stavka 6. te preporuke zaključi da „diskriminator za eCall” neće biti uspostavljen do 31. ožujka 2016., Komisija bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da operateri mobilnih mreža uspostave mehanizam za postupanje s „diskriminatorom za eCall”.

(10)

Pružanje točnih i pouzdanih informacija za utvrđivanje položaja ključni je dio učinkovitog rada sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112. Stoga je primjereno zahtijevati njegovu usklađenost s uslugama u okviru programa Galileo i Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) kako su navedeni u Uredbi (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Sustav uspostavljen u okviru programa Galileo neovisan je globalni sustav satelitske navigacije, dok je sustav uspostavljen u okviru programa EGNOS regionalni sustav satelitske navigacije kojim se poboljšava kakvoća signala globalnog sustava za određivanje položaja.

(11)

Obvezno opremanje vozila sustavom eCall ugrađenim u vozilo koji se temelji na službi 112 trebalo bi se u početku primjenjivati samo na nove vrste osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila (kategorije M1 i N1) za koje već postoji odgovarajući mehanizam za aktiviranje. Komisija bi, prema potrebi s ciljem podnošenja odgovarajućeg zakonodavnog prijedloga, trebala dodatno ispitati mogućnost da se zahtjev za primjenu sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 u skoroj budućnosti proširi na druge kategorije vozila, kao što su teška teretna vozila, gradski i međugradski autobusi, motorna vozila na dva kotača i poljoprivredni traktori.

(12)

Kako bi se povećao proboj na tržište, trebalo bi promicati opremanje postojećih vrsta vozila proizvedenih nakon 31. ožujka 2018. sustavom eCall ugrađenim u vozilo koji se temelji na službi 112. U pogledu vrsta vozila homologiranih prije 31. ožujka 2018. sustav eCall može biti dobrovoljno naknadno ugrađen.

(13)

Javna interoperabilna usluga eCall na razini Unije koja se temelji na jedinstvenom europskom broju hitne službe 112 i sustavi eCall koje podržavaju usluge treće strane (usluge TPS eCall) mogu koegzistirati pod uvjetom da se donesu mjere potrebne za osiguranje kontinuiteta u pružanju usluge potrošačima. Kako bi se osigurao kontinuitet javne usluge eCall koja se temelji na službi 112 u svim državama članicama tijekom cijelog životnog vijeka vozila te zajamčilo da je javna usluga eCall koja se temelji na službi 112 uvijek automatski dostupna, sva bi vozila trebala biti opremljena javnom uslugom eCall koja se temelji na službi 112, neovisno o tome hoće li vlasnik vozila odabrati ili ne uslugu TPS eCall.

(14)

Potrošačima bi trebalo pružiti realističan opći pregled sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 i sustava TPS eCall, ako je vozilo njime opremljeno, kao i opsežne i pouzdane informacije o svim dodatnim funkcijama ili uslugama povezanima s ponuđenim privatnim hitnim službama, aplikacijama za hitne pozive ili pozive za pomoć ugrađenima u vozila te o razini usluge koja se može očekivati ako se kupe usluge treće strane i s njima povezanim troškovima. Usluga eCall koja se temelji na službi 112 javna je usluga od općeg interesa te bi stoga trebala biti dostupna svim potrošačima besplatno.

(15)

Obvezno opremanje vozila sustavom eCall ugrađenim u vozilo koji se temelji na službi 112 ne bi trebalo dovesti u pitanje pravo svih dionika, kao što su proizvođači automobila i neovisni operateri, da ponude dodatne hitne usluge i/ili usluge s dodanom vrijednosti, usporedno ili kao dodatak sustavu eCall ugrađenom u vozilo koji se temelji na službi 112. Međutim, sve dodatne usluge trebale bi biti osmišljene na takav način da ne povećavaju odvraćanje pažnje vozača ili da ne utječu na funkcioniranje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te na djelotvoran rad centara za primanje hitnih poziva. Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 i sustav koji pruža privatne usluge ili usluge dodane vrijednosti trebali bi biti osmišljeni na način da onemogućuju razmjenu osobnih podataka među njima. Te usluge, ako su pružene, trebale bi biti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o sigurnosti i zaštiti te zaštiti podataka i za kupca bi uvijek trebale ostati neobvezne.

(16)

Kako bi se osigurao slobodan izbor potrošačima i pošteno tržišno natjecanje te potakle inovacije i povećala konkurentnost industrije informacijske tehnologije Unije na svjetskom tržištu, sustavi eCall ugrađeni u vozilo trebali bi se temeljiti na interoperabilnoj, standardiziranoj i sigurnoj platformi s otvorenim pristupom za moguće buduće aplikacije ili usluge u vozilima. Budući da je za to potrebna tehnička i pravna potpora, Komisija bi trebala bez odgode procijeniti, na temelju savjetovanja s uključenim dionicima, uključujući proizvođače vozila i neovisne operatere, sve mogućnosti za promicanje i osiguravanje takve platforme otvorenog pristupa te, ako je potrebno, predložiti zakonodavnu inicijativu u tu svrhu. Osim toga, sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 trebao bi biti dostupan uz razumnu naknadu kojom se ne premašuje nominalni iznos te bez diskriminacije svim neovisnim operaterima u svrhe popravka i održavanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(17)

Kako bi se održao integritet sustava homologacije, samo oni sustavi eCall ugrađeni u vozilo koji se temelje na službi 112 koji se mogu u potpunosti ispitati trebali bi biti prihvaćeni za potrebe ove Uredbe.

(18)

Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112, kao sustav za nuždu, zahtijeva najveći mogući stupanj pouzdanosti. Trebalo bi osigurati točnost minimalnog skupa podataka, kao i prijenosa i kvalitete glasa te razviti jedinstven režim ispitivanja kako bi se osigurala dugovječnost i trajnost sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112. Stoga bi trebalo redovno provoditi periodične tehničke preglede u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(19)

Male serije vozila i vozila odobrena u skladu s člankom 24. Direktive 2007/46/EZ isključeni su prema toj Direktivi iz zahtjevâ o zaštiti putnika u slučaju prednjeg i bočnog sudara. Stoga bi ta vozila trebala biti izuzeta od obveze usklađivanja sa zahtjevima za sustav eCall navedenima u ovoj Uredbi. Osim toga, neka vozila kategorija M1 i N1 ne mogu iz tehničkih razloga biti opremljena odgovarajućim mehanizmom za aktiviranje poziva eCall.

(20)

Na vozila za posebne namjene trebali bi se primjenjivati zahtjevi za sustav eCall navedeni u ovoj Uredbi kad je osnovno/nepotpuno vozilo opremljeno potrebnim mehanizmom za aktiviranje.

(21)

Svaka obrada osobnih podataka u sklopu sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 trebala bi biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka iz Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) te iz Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10), posebice kako bi se zajamčilo da vozila opremljena sustavima eCall ugrađenima u vozilo koji se temelje na službi 112, u svom uobičajenom radnom stanju u vezi s pozivom eCall na broj 112, nisu sljediva i nisu predmet nikakvog trajnog praćenja te da minimalni skup podataka koji šalje sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 uključuje minimalne informacije potrebne za primjerenu obradu poziva u slučaju nužde. Time bi se trebale uzeti u obzir preporuke Radne skupine za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, osnovane člankom 29. Direktive 95/46/EZ („Radna skupina za zaštitu podataka iz članka 29.”), koje su sadržane u njezinu „Radnom dokumentu o posljedicama na zaštitu podataka i privatnost u okviru inicijative eCall”, usvojenom 26. rujna 2006.

(22)

Proizvođači bi trebali provesti sve nužne mjere kako bi se uskladili s pravilima o privatnosti i zaštiti podataka iz ove Uredbe u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (11).

(23)

Proizvođači vozila trebali bi prilikom ispunjavanja tehničkih zahtjeva uključiti tehničke oblike zaštite podataka u sustave ugrađene u vozilo te poštovati načelo „ugrađene privatnosti”.

(24)

Proizvođači bi trebali u okviru tehničke dokumentacije koja se uručuje zajedno s vozilom pružiti informacije o postojanju besplatnog javnog sustava eCall, koji se temelji na jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, pravu vlasnika vozila da se odluči upotrebljavati taj sustav a ne sustav TPS eCall i obradi podataka koja se provodi putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112. Te bi informacije isto tako trebale biti na raspolaganju za preuzimanje na internetu.

(25)

Podaci koji se prenose preko sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te koje obrađuju PSAP-ovi mogu se proslijediti hitnoj službi i partnerima u pružanju usluga iz Odluke br. 585/2014/EU samo u slučaju incidenata povezanih s pozivima eCall i pod uvjetima koji su utvrđeni u toj odluci, a upotrebljavaju se isključivo za ostvarivanje ciljeva te odluke. Podaci koje obrađuju PSAP-ovi putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 ne prosljeđuju se nijednoj trećoj strani bez izričitog prethodnog pristanka ispitanika.

(26)

Europske organizacije za normizaciju, Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) i Europski odbor za normizaciju (CEN), razvile su zajedničke norme za uspostavu paneuropske usluge eCall, koje bi trebalo primjenjivati za potrebe ove Uredbe, jer će to olakšati tehnološki razvoj usluge eCall ugrađene u vozilo, osigurati interoperabilnost i kontinuitet usluge u cijeloj Uniji te smanjiti troškove provedbe za Uniju u cjelini.

(27)

Kako bi se osigurala primjena zajedničkih tehničkih zahtjeva u pogledu sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izuzimanjem određenih tipova vozila kategorija M1 i N1 iz obveze ugradnje sustava eCall u vozila, utvrđivanjem detaljnih tehničkih zahtjeva i ispitivanja za EZ homologaciju vozila s obzirom na njihove sustave eCall ugrađene u vozila te EZ homologaciju sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila te utvrđivanjem detaljnih tehničkih pravila i postupaka ispitivanja za primjenu određenih pravila o obradi osobnih podataka i za osiguravanje da ne postoji razmjena osobnih podataka između sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te sustava treće strane. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka te s relevantnim dionicima, posebice uz savjetovanje s organizacijama za zaštitu potrošača, kao i s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka te Radnom skupinom za zaštitu podataka iz članka 29. u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(28)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u vezi s praktičnim aranžmanima za ocjenjivanje nepostojanja sljedivosti i praćenja, obrascem za informacije o korisniku i administrativnim odredbama za EZ homologaciju u vezi s obrascem za dokumente s informacijama koje proizvođači trebaju dostaviti u svrhu homologacije, obrascem za potvrde o EZ homologaciji i modelom oznake EZ homologacije. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (12).

(29)

Proizvođačima vozila trebalo bi dati dovoljno vremena da se prilagode tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe.

(30)

Ova Uredba je nova, zasebna uredba u kontekstu postupka EZ homologacije predviđenog Direktivom 2007/46/EZ i stoga bi priloge I., III., IV. i XI. toj Direktivi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(31)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest ostvarenje unutarnjeg tržišta uvođenjem zajedničkih tehničkih zahtjeva za nova homologirana vozila opremljena sustavom eCall ugrađenim u vozilo koji se temelji na službi 112, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(32)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (13) te je on dao mišljenje 29. listopada 2013. (14),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom uspostavljaju se opći zahtjevi za EZ homologaciju vozila u vezi sa sustavima eCall ugrađenima u vozilo koji se temelje na službi 112 te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1 i N1, kako su utvrđene u točkama 1.1.1. i 1.2.1. u dijelu A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, i na sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koji se temelje na službi 112, koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila.

Ona se ne primjenjuje na sljedeća vozila:

(a)

vozila proizvedena u malim serijama, odobrena u skladu s člancima 22. i 23. Direktive 2007/46/EZ;

(b)

vozila odobrena u skladu s člankom 24. Direktive 2007/46/EZ;

(c)

vozila koja iz tehničkih razloga ne mogu biti opremljena odgovarajućim mehanizmom za aktiviranje poziva eCall, kako je određeno u skladu sa stavkom 2.

2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8. za utvrđivanje tipova vozila kategorija M1 i N1 koja iz tehničkih razloga ne mogu biti opremljena odgovarajućim mehanizmom za aktiviranje poziva eCall, na temelju studije kojom se ocjenjuju troškovi i koristi, a koju je provela ili naručila Komisija te uzimajući u obzir sve odgovarajuće sigurnosne i tehničke aspekte.

Prvi takvi delegirani akti donose se do 9. lipnja 2016.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe te kao dodatak uz definicije utvrđene u članku 3. Direktive 2007/46/EZ, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112” znači sustav za nuždu koji se sastoji od opreme ugrađene u vozilo i sredstava za aktivaciju, upravljanje i izvršavanje prijenosa poziva eCall, koji se aktivira ili automatski putem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno i koji prenosi preko javnih mobilnih bežičnih komunikacijskih mreža minimalni skup podataka i uspostavlja audio kanal koji se temelji na službi 112 između putnika u vozilu i PSAP-a za eCall;

(2)

„eCall” znači poziv u nuždi na broj 112., koji je uspostavljen automatski aktivacijom senzora ugrađenih u vozilo ili ručno, i koji preko javnih mobilnih bežičnih komunikacijskih mreža prenosi minimalni skup podataka i uspostavlja audio kanal između vozila i PSAP-a za eCall;

(3)

„pristupna točka sigurnosnog poziva” ili „PSAP” znači fizička lokacija na kojoj se najprije primaju pozivi u slučaju nužde, pod odgovornošću tijela javne vlasti ili privatne organizacije koju priznaje dotična država članica;

(4)

„najprimjereniji PSAP” znači PSAP koji su nadležna tijela unaprijed odredila za primanje poziva u slučaju nužde u određenom području ili za pozive u slučaju nužde određene vrste;

(5)

„PSAP za eCall” znači najprimjereniji PSAP koji su tijela unaprijed odredila kao onaj koji će prvi primati i obrađivati pozive eCall;

(6)

„minimalni skup podataka” ili „MSD” znači informacije definirane normom „Inteligentni transportni sustavi – e-Sigurnost – Minimalni skup podataka (MSD) sustava eCall” (EN 15722:2011) koji se upućuje PSAP-u za eCall;

(7)

„oprema ugrađena u vozilo” znači oprema koja je trajno ugrađena u vozilo koja pruža ili ima pristup podacima u vozilu nužnima za obavljanje eCall transakcije preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže;

(8)

„eCall transakcija” znači uspostava mobilne bežične komunikacijske sesije preko javne bežične komunikacijske mreže i prijenos MSD-a iz vozila u PSAP za eCall te uspostava audio kanala između vozila i istog PSAP-a za eCall;

(9)

„javna mobilna bežična komunikacijska mreža” znači mobilna bežična komunikacijska mreža dostupna javnosti u skladu s direktivama 2002/21/EZ (15) i 2002/22/EZ (16) Europskog parlamenta i Vijeća;

(10)

„eCall koji se podržava uslugama treće strane” ili „TPS eCall” znači poziv iz vozila u slučaju nužde trećoj strani kao pružatelju usluga, koji je upućen automatski putem aktiviranja senzora u vozilu ili ručno, kojim se preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže prenosi MSD i uspostavlja audio kanal između vozila i treće strane kao pružatelja usluga;

(11)

„treća strana kao pružatelj usluga” znači organizacija koju nacionalna tijela priznaju kao organizaciju kojoj je dopušteno primati TPS eCall i dalje prosljeđivati MSD PSAP-u za eCall;

(12)

„sustav eCall ugrađen u vozilo s trećom stranom kao pružateljem usluga” ili „sustav TPS eCall ugrađen u vozilo” znači sustav koji je aktiviran automatski putem senzora ili ručno i preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže prenosi MSD i uspostavlja audio kanal između vozila i treće strane kao pružatelja usluga.

Članak 4.

Opće obveze proizvođačâ

Proizvođači dokazuju da su sve nove vrste vozila iz članka 2. opremljene sustavom eCall trajno ugrađenim u vozilo koji se temelji na službi 112, u skladu s ovom Uredbom te delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe.

Članak 5.

Posebne obveze proizvođačâ

1.   Proizvođači osiguravaju da su sve njihove nove vrste vozila te sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice eCall ugrađeni u vozilo koji se temelje na službi 112, koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila, proizvedeni i odobreni u skladu s ovom Uredbom te delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe.

2.   Proizvođači dokazuju da su sve nove vrste vozila izrađene tako da osiguravaju da se u slučaju teške nesreće, otkrivene aktivacijom jednog ili više senzora ili procesora u vozilu, koja se dogodi na području Unije, automatski aktivira eCall na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.

Proizvođači dokazuju da su nove vrste vozila izrađene tako da osiguravaju da se poziv sustava eCall na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 može aktivirati i ručno.

Proizvođači osiguravaju da je kontrola ručnog aktiviranja sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112, konstruirana tako da se izbjegne pogrešno rukovanje.

3.   Stavkom 2. ne dovodi se u pitanje pravo vlasnika vozila da uz sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 upotrebljava sustav TPS eCall ugrađen u vozilo koji pruža sličnu uslugu, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

sustav TPS eCall ugrađen u vozilo usklađen je s normom EN 16102:2011 „Inteligentni transportni sustavi – eCall – Operativni zahtjevi za podršku treće strane”;

(b)

proizvođači osiguravaju da je istodobno aktivan samo jedan sustav i da se sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 aktivira automatski ako sustav TPS eCall ugrađen u vozilo ne funkcionira;

(c)

vlasnik vozila u svakom trenutku ima pravo odabrati korištenje sustava eCall ugrađenog vozilo koji se temelji na službi 112 umjesto sustava TPS eCall ugrađenog u vozilo;

(d)

proizvođači u vlasničkom priručniku navode informacije o pravu iz točke (c).

4.   Proizvođači osiguravaju da su prijamnici u sustavima eCall ugrađenima u vozilo koji se temelje na službi 112 kompatibilni s uslugama utvrđivanja položaja koje pružaju sustavi Galileo i EGNOS. Proizvođači mogu osim toga odabrati kompatibilnost i s drugim sustavima za satelitsku navigaciju.

5.   Za potrebe EZ homologacije prihvaćaju se samo oni sustavi eCall ugrađeni u vozilo koji se temelje na službi 112, trajno ugrađeni unutar vozila ili zasebno homologirani, koji se mogu ispitati.

6.   Proizvođači dokazuju da će se, u slučaju opasnog kvara na sustavu koji bi doveo do nemogućnosti izvršenja poziva sustava eCall koji se temelji na službi 112, putnicima u vozilu uputiti upozorenje.

7.   Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 dostupan je uz razumnu naknadu kojom se ne premašuje nominalni iznos i bez diskriminacije svim neovisnim operaterima u svrhe popravka i održavanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007.

8.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8. kojima se utvrđuju detaljni tehnički zahtjevi i ispitivanja za EZ homologaciju vozila u pogledu njihovih sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112 i EZ homologaciju sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112.

Tehnički zahtjevi i ispitivanja iz prvog podstavka temelje se na zahtjevima navedenima u stavcima od 2. do 7. te, prema potrebi, na dostupnim normama koje se odnose na eCall, uključujući:

(a)

EN 16072:2011 „Inteligentni transportni sustavi – e-Sigurnost – Operativni zahtjevi za paneuropski sustav eCall”;

(b)

EN 16062:2011 „Inteligentni transportni sustavi – e-Sigurnost – Zahtjevi više razine koji se odnose na aplikacije za sustav eCall (HLAP)”;

(c)

CEN/TS 16454:2013 „Inteligentni transportni sustavi – e-Sigurnost – Cjelovito ispitivanje sukladnosti sustava eCall”, u pogledu sukladnosti sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 s paneuropskim sustavom eCall;

(d)

EN 15722:2011 „Inteligentni transportni sustavi – e-Sigurnost – Minimalni skup podataka (MSD) sustava eCall”.

(e)

EN 16102:2011 „Inteligentni transportni sustavi – eCall – Operativni zahtjevi za podršku treće strane”;

(f)

sve dodatne europske norme koje se odnose na sustav eCall te su usvojene u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (17) ili pravilnicima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (pravilnici UNECE-a) koji se odnose na sustave eCall kojima je Unija pristupila.

Prvi takvi delegirani akti donose se do 9. lipnja 2016.

9.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8. kako bi ažurirala verzije normi iz stavka 8. ovog članka kada se usvoji nova verzija.

Članak 6.

Pravila o privatnosti i zaštiti podataka

1.   Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje Direktiva 95/46/EZ i Direktiva 2002/58/EZ. Svaka obrada osobnih podataka putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 mora biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka iz tih direktiva.

2.   Osobni podaci koji se obrađuju u skladu s ovom Uredbom upotrebljavaju se samo u svrhu rješavanja izvanrednih situacija iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka.

3.   Osobni podaci koji se obrađuju u skladu s ovom Uredbom ne zadržavaju se dulje nego što je potrebno u svrhu rješavanja izvanrednih situacija iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka. Takvi podaci potpuno se brišu čim više nisu potrebni za tu svrhu.

4.   Proizvođači osiguravaju da sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 nije sljediv te da nije predmet nikakvog trajnog praćenja.

5.   Proizvođači osiguravaju da se u unutarnjoj memoriji sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 podaci automatski i kontinuirano uklanjaju. Dopušteno je zadržavanje samo posljednjih triju lokacija vozila u mjeri u kojoj je to strogo nužno za određivanje trenutačne lokacije i smjera putovanja u vrijeme događaja.

6.   Ti podaci nisu dostupni izvan sustava ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 nikakvim subjektima prije aktiviranja poziva sustava eCall.

7.   Tehnologije za veću zaštitu privatnosti ugrađuju se u sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 kako bi korisnicima sustava eCall pružile odgovarajuću razinu zaštite privatnosti te potrebne zaštitne mjere s ciljem sprečavanja nadziranja i zlouporabe.

8.   MSD koji šalje sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 uključuje samo minimalne informacije, kako je navedeno u normi EN 15722:2011 „Inteligentni transportni sustavi – e-Sigurnost – Minimalni skup podataka (MSD) sustava eCall”. Nikakvi dodatni podaci ne prenose se putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112. Taj MSD pohranjuje se tako da je moguće njegovo potpuno i trajno brisanje.

9.   Proizvođači u vlasničkom priručniku pružaju jasne i opsežne informacije o obradi podataka koja se provodi putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112. Te informacije sadržavaju:

(a)

upućivanje na pravnu osnovu za obradu;

(b)

činjenicu da se sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 automatski aktivira;

(c)

načine obrade podataka koju provodi sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112;

(d)

posebnu svrhu obrade u okviru poziva eCall, koja je ograničena na izvanredne situacije iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka;

(e)

vrste prikupljenih i obrađenih podataka te primatelje tih podataka;

(f)

rok za čuvanje podataka u sustavu eCall ugrađenom u vozilo koji se temelji na službi 112;

(g)

činjenicu da ne postoji stalno praćenje vozila;

(h)

načine ostvarivanja prava ispitanika te službu za kontakt odgovornu za obradu zahtjeva za pristup;

(i)

sve potrebne dodatne informacije u pogledu sljedivosti, praćenja i obrade osobnih podataka u vezi s pružanjem usluge TPS eCall i/ili drugih usluga s dodanom vrijednosti, koje podliježu izričitom pristanku vlasnika i u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Posebno se vodi računa o činjenici da mogu postojati razlike između obrade podataka koja se provodi putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 i putem sustava TPS eCall ugrađenih u vozilo ili drugih usluga s dodanom vrijednosti.

10.   Kako bi se izbjegle nejasnoće u pogledu svrha koje se nastoji postići i dodane vrijednosti obrade, informacije iz stavka 9. navode se u vlasničkom priručniku odvojeno za sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 i za sustave TPS eCall, prije upotrebe tog sustava.

11.   Proizvođači osiguravaju da su sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 i svaki dodatni sustav koji pruža uslugu TPS eCall ili uslugu s dodanom vrijednosti konstruirani tako da nije moguća nikakva razmjena osobnih podataka između njih. Ako se sustav koji pruža uslugu TPS eCall ili uslugu s dodanom vrijednošću ne upotrebljava ili ako ispitanik ne da suglasnost na obradu svojih osobnih podataka u okviru usluge TPS eCall ili usluge s dodanom vrijednošću, to ne smije imati nikakav negativan utjecaj na upotrebu sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112.

12.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8. kako bi se uspostavili:

(a)

detaljni tehnički zahtjevi i postupci ispitivanja za primjenu pravila o obradi osobnih podataka iz stavaka 2. i 3.;

(b)

detaljni tehnički zahtjevi i postupci ispitivanja kako bi se osiguralo da ne dolazi do razmjene osobnih podataka između sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 i sustava treće strane iz stavka 11.

Prvi takvi delegirani akti donose se do 9. lipnja 2016.

13.   Komisija putem provedbenih akata utvrđuje sljedeće:

(a)

praktične aranžmane za ocjenjivanje nepostojanja sljedivosti i praćenja iz stavaka 4., 5. i 6.;

(b)

obrazac za informacije o korisniku iz stavka 9.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

Prvi takvi provedbeni akti donose se do 9. lipnja 2016.

Članak 7.

Obveze država članica

S učinkom od 31. ožujka 2018. nacionalna tijela odobravaju EZ homologaciju u odnosu na sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 samo novim vrstama vozila i novim vrstama sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112, koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila, koji su u skladu s ovom Uredbom te delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe.

Članak 8.

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavaka 8. i 9. i članka 6. stavka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 8. lipnja 2015. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavaka 8. i 9. i članka 6. stavka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2., članka 5. stavaka 8. i 9. i članka 6. stavka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 9.

Provedbeni akti

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju administrativne odredbe za EZ homologaciju vozila u pogledu sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112, koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila, kako se zahtijeva člankom 5. stavkom 1., u vezi s:

(a)

obrascima za dokumente s informacijama koje proizvođači moraju dostaviti u svrhu homologacije;

(b)

obrascima za potvrde o EZ homologaciji;

(c)

modelom (modelima) oznake EZ homologacije.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

Prvi takvi provedbeni akti donose se do 9. lipnja 2016.

Članak 10.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže „Tehnički odbor – motorna vozila” (TCMV), koji je osnovan člankom 40. stavkom 1. Direktive 2007/46/EZ. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako Odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 11.

Sankcije

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučajevima kada proizvođači krše odredbe ove Uredbe te delegirane i provedbene akte donesene na temelju ove Uredbe. One poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale provedbu tih sankcija. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o tim odredbama obavješćuju Komisiju te je bez odgode obavješćuju o bilo kakvoj njihovoj naknadnoj izmjeni.

2.   Vrsta kršenja koja treba podlijegati sankciji uključuje barem sljedeće:

(a)

davanje lažne izjave tijekom postupka odobrenja ili postupka koji dovodi do opoziva;

(b)

lažiranje rezultata ispitivanja za homologaciju;

(c)

uskraćivanje podataka ili tehničkih specifikacija koji bi mogli dovesti do opoziva, odbijanja ili povlačenja homologacije;

(d)

kršenje odredaba utvrđenih u članku 6.;

(e)

djelovanje kojim se krše odredbe članka 5. stavka 7.

Članak 12.

Izvješćivanje i preispitivanje

1.   Komisija do 31. ožujka 2021. priprema izvješće o procjeni postignuća sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112, uključujući i njegovu stopu prodiranja, koje treba podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću. Komisija istražuje treba li se područje primjene ove Uredbe proširiti na druge kategorije vozila kao što su teška teretna vozila, gradski i međugradski autobusi, motorna vozila na dva kotača i poljoprivredni traktori. Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog u tu svrhu.

2.   Nakon opsežnog savjetovanja sa svim relevantnim dionicima i studije kojom se procjenjuju troškovi i koristi, Komisija ocjenjuje potrebu za zahtjevima za interoperabilnu, standardiziranu i sigurnu platformu s otvorenim pristupom. Prema potrebi i najkasnije 9. lipnja 2017. Komisija usvaja zakonodavnu inicijativu temeljenu na tim zahtjevima.

Članak 13.

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Prilozi I., III., IV. i XI. Direktivi 2007/46/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. stavak 2., članak 5. stavci 8. i 9., članak 6. stavci 12. i 13. te članci 8., 9., 10. i 12. primjenjuju se od 8. lipnja 2015.

Članci koji nisu navedeni u drugom stavku ovog članka primjenjuju se od 31. ožujka 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 29. travnja 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  SL C 341, 21.11.2013., str. 47.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 2. ožujka 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu). Stajalište Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(4)  Odluka br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cijele Europske unije (SL L 164, 3.6.2014., str. 6.).

(5)  Preporuka Komisije 2011/750/EU od 8. rujna 2011. o podršci usluge eCall na razini Unije u elektroničkim komunikacijskim mrežama za prijenos automobilskih poziva u nuždi preko broja 112 („eCalls”) (SL L 303, 22.11.2011., str. 46.).

(6)  Uredba (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 20.12.2013., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

(8)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).

(9)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(10)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

(11)  SL C 326, 26.10.2012., str. 391.

(12)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(13)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(14)  SL C 38, 8.2.2014., str. 8.

(15)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.).

(16)  Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) (SL L 108, 24.4.2002., str. 51.).

(17)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).


PRILOG

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Direktiva 2007/46/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u Prilogu I. dodaju se sljedeće točke:

„12.8.

Sustav eCall

12.8.1.

Ugradnja: da/ne (1)

12.8. 2.

Tehnički opis ili crteži naprave: …”

;

2.

u Prilogu III., dijelu I., odjeljku A dodaju se sljedeće točke:

„12.8.

Sustav eCall

12.8.1.

Ugradnja: da/ne (1)”

;

3.

u Prilogu IV. dio I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici se dodaje sljedeća stavka:

Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Primjenljivost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

X

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

;

(b)

Dodatak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u tablici 1. dodaje se sljedeća stavka:

Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Posebna pitanja

Primjenljivost i posebni zahtjevi

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

 

N/A”

;

ii.

u tablici 2. dodaje se sljedeća stavka:

Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Posebna pitanja

Primjenljivost i posebni zahtjevi

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

 

N/A”

;

(c)

u Dodatku 2. odjeljak „4. Tehnički zahtjevi” mijenja se kako slijedi:

i.

u dijelu I.: Vozila kategorije M1 dodaje se sljedeća stavka:

Stavka

Oznaka regulatornog akta

Alternativni zahtjevi

„72.

Uredba (EU) 2015/758 (Sustavi eCall)

Zahtjevi te Uredbe ne primjenjuju se.”

;

ii.

u dijelu II.: Vozila kategorije N1 dodaje se sljedeća stavka:

Stavka

Oznaka regulatornog akta

Alternativni zahtjevi

„72.

Uredba (EU) 2015/758 (Sustavi eCall)

Zahtjevi te Uredbe ne primjenjuju se.”

;

4.

Prilog XI. mijenja se kako slijedi:

(a)

u Dodatku 1. u tablici se dodaje sljedeća stavka:

Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

G

G

N/A

N/A”

;

(b)

u Dodatku 2.u tablici se dodaje sljedeća stavka:

Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”

;

(c)

u Dodatku 3. u tablici se dodaje sljedeća stavka:

Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

G”

;

(d)

u Dodatku 4. u tablici se dodaje sljedeća stavka:

Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”

.


Top