EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0326

Uredba Komisije (EU) 2015/326 оd 2. ožujka 2015. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu policikličkih aromatskih ugljikovodika i ftalata Tekst značajan za EGP

OJ L 58, 3.3.2015, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/326/oj

3.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 58/43


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/326

оd 2. ožujka 2015.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu policikličkih aromatskih ugljikovodika i ftalata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 među ostalima sadržava i ograničenja prethodno utvrđena Direktivom Vijeća 76/769/EEZ (2).

(2)

Direktivom 2005/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) zabranjeno je stavljanje na tržište i upotreba ulja za ekstendiranje u proizvodnji automobilskih guma ili njihovih dijelova ako sadržavaju više od 1 mg/kg benzo(a)pirena (BaP) ili više od 10 mg/kg zbroja osam policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH-ova) s popisa. To je ograničenje trenutačno utvrđeno u stavku 1. stupca 2. unosa 50. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(3)

U vrijeme donošenja tog ograničenja nisu postojale usklađene ispitne metode za određivanje specifične koncentracije osam PAH-ova s popisa u uljima za ekstendiranje. U tom se ograničenju upućuje na analitičku metodu IP 346:1998 (4), koja se upotrebljava u naftnoj industriji za određivanje koncentracije policikličkih aromatskih spojeva (PCA), kao neizravnu metodu za utvrđivanje pridržavanja graničnih vrijednosti navedenih za BaP i zbroj svih PAH-ova s popisa.

(4)

Analitička metoda IP 346:1998 ne upotrebljava se samo za određivanje osam PAH-ova s popisa. Osim toga, dobro je poznata činjenica da je primjena te metode ograničena na neupotrebljavana maziva bazna ulja, bez primjesa frakcija asfaltena s najviše 5 % udjela komponenti s vrelištem nižim od 300 °C. Ta metoda nije prikladna za uzorke koji ne ispunjavaju navedene zahtjeve.

(5)

U skladu sa zahtjevima Direktive 2005/69/EZ, Komisija je 3. srpnja 2007. ovlastila Europski odbor za normizaciju (CEN) da razvije specifičniju metodu.

(6)

CEN je donio i objavio novu standardnu metodu u normi EN 16143:2013 (Naftni proizvodi – Određivanje udjela benzo(a)pirena (BaP) i odabranih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u uljima za ekstendiranje – Postupak s dvostrukim pročišćavanjem tekućinskom kromatografijom i analizom s pomoću GC/MS).

(7)

S obzirom na to da se novom normom uvodi specifična analitička metoda za analizu odgovarajućih PAH-ova u uljima za ekstendiranje i rješavaju nedostatci prethodne metode, Komisija smatra primjerenim zamijeniti navođenje metode IP 346:1998 navođenjem nove norme EN 16143:2013 kao referentne metode za potvrdu usklađenosti ulja za ekstendiranje s ograničenjima iz stavka 1. stupca 2. unosa 50. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(8)

Neslužbenim savjetovanjem s državama članicama i predstavnicima odgovarajućih udruga dionika utvrđeno je da pri mjerenju pojedinačnih kancerogenih PAH-ova u uljima za ekstendiranje općenito postoji dobra korelacija između rezultata metode IP 346:1998 i analitičkih metoda plinske kromatografije, koje se temelje na istom načelu kao i nova CEN-ova metoda. Gospodarski subjekti potvrdili su da ne očekuju da će zamjena metode IP 346:1998 novom CEN-ovom metodom utjecati na usklađenost ulja za ekstendiranje. Međutim, navodi se da je nova analitička metoda složenija i skuplja za primjenu od IP 346:1998.

(9)

Potrebno je odrediti prijelazno razdoblje od osamnaest mjeseci tijekom kojeg bi se i stara i nova analitička metoda mogle upotrebljavati za utvrđivanje usklađenosti s navedenim ograničenjem. Prijelaznim razdobljem laboratorijima bi se omogućilo uvođenje postupka i stjecanje potrebnog iskustva u primjeni nove analitičke metode. Time bi se olakšalo i utvrđivanje usklađenosti ulja za ekstendiranje stavljenih na tržište prije stupanja na snagu ove Uredbe.

(10)

Komisija je dovršila preispitivanje mjera iz unosa 51. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 u pogledu tvari bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP), dibutil ftalat (DBP) i benzil butil ftalat (BBP), u skladu sa stavkom 3. tog unosa. Preispitivanje je započeto 4. rujna 2009. zahtjevom Komisije upućenim Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) da ispita dostupne nove znanstvene podatke i da ocijeni postoje li dokazi koji bi opravdali preispitivanje postojećeg ograničenja. ECHA je u podatcima koje je u ožujku 2010. dostavila Komisiji istaknula da treba razmotriti ocjenjivanje odgovarajuće registracijske dokumentacije predviđene Uredbom REACH. Stoga je Komisija od Europske agencije za kemikalije zatražila da nastavi s radom kako je predloženo. U travnju 2011. Kraljevina Danska pokrenula je postupak ograničenja u pogledu prisutnosti tih ftalata u predmetima za upotrebu u zatvorenim prostorima i predmetima koji mogu doći u izravan kontakt s kožom ili sluznicom, pri čemu je, među ostalim, razmotrena i registracijska dokumentacija. Kao što je objavljeno 9. kolovoza 2014. (5), Komisija na kraju razdoblja ograničavanja nije predložila izmjenu Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Nadalje, Komisija je Uredbom Komisije (EU) br. 143/2011 (6) te ftalate uključila u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Slijedom toga ECHA je, u skladu s člankom 69. stavkom 2. te Uredbe, dužna nakon datuma povlačenja razmotriti predstavlja li upotreba tih ftalata u predmetima rizik za zdravlje ljudi ili okoliš koji se ne može na odgovarajući način kontrolirati. Stoga nije bilo potrebno dodatno preispitivanje mjera za to ograničenje tih ftalata te je primjereno taj stavak izbrisati iz unosa.

(11)

Komisija je u siječnju 2014. dovršila preispitivanje mjera iz unosa 52. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 u pogledu tvari di-„izononil” ftalat (DINP), di-„izodecil” ftalat (DIDP) i di-n-oktil ftalat (DNOP), u skladu sa stavkom 3. tog unosa. Preispitivanje je započeto 4. rujna 2009. zahtjevom Komisije upućenim Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) da ispita dostupne nove znanstvene podatke i da ocijeni postoje li dokazi koji bi opravdali preispitivanje postojećeg ograničenja. Dostupni podatci naknadno su nadopunjeni podatcima iz registracijske dokumentacije zaprimljene do krajnjeg roka za registraciju u 2010. ECHA je zatim svojem Odboru za procjenu rizika (RAC) dostavila nacrt izvješća o pregledu na podrobnu evaluaciju. RAC je donio mišljenje u ožujku 2013., a završno izvješće o pregledu Europske agencije za kemikalije dostavljeno je Komisiji u kolovozu 2013. Na temelju izvješća ECHA-e Komisija je odlučila da neće predložiti izmjene odredaba unosa 52. u Prilogu XVII. te da će preispitivanje u skladu sa stavkom 3. tog unosa smatrati okončanim. Zaključci Komisije o preispitivanju dostupni su javnosti (7). Stoga je primjereno izbrisati stavak 3. iz tog unosa.

(12)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka (SL L 262, 27.9.1976., str. 201.).

(3)  Direktiva 2005/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o 27. izmjeni Direktive Vijeća 76/769/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka (policiklički aromatski ugljikovodici u uljima za ekstendiranje i gumama za kotače) (SL L 323, 9.12.2005., str. 51.).

(4)  IP 346:1998 – Određivanje PCA u neupotrebljavanim mazivim baznim uljima i naftnim frakcijama bez asfaltena – metoda ekstrakcije uz indeks refrakcije s pomoću dimetilsulfoksida.

(5)  SL C 260, 9.8.2014., str. 1.

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 143/2011 od 17. veljače 2011. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija („REACH”) (SL L 44, 18.2.2011., str. 2.).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf


PRILOG

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U unosu 50. stupcu 2. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim podstavcima:

 

„Norma EN 16143:2013 (Naftni proizvodi – Određivanje udjela benzo(a)pirena (BaP) i odabranih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u uljima za ekstendiranje – Postupak s dvostrukim pročišćavanjem tekućinskom kromatografijom i analizom GC/MS) upotrebljava se kao testna metoda za dokazivanje usklađenosti s granicama iz prvog podstavka.

Sve do 23. rujna 2016. smatra se da se granične vrijednosti iz prvog podstavka poštuju ako je maseni udio ekstrakta policikličkih aromata (PCA) manji od 3 %, izmjereno u skladu s normom IP 346:1998 (Određivanje PCA u neupotrebljavanim mazivim baznim uljima i naftnim frakcijama bez asfaltena – metoda ekstrakcije uz indeks refrakcije s pomoću dimetilsulfoksida), pod uvjetom da proizvođač odnosno uvoznik izmjeri sukladnost s granicama za BaP i navedene PAH te korelaciju između izmjerenih vrijednosti i ekstrakta PCA svakih šest mjeseci odnosno nakon svake veće promjene u postupku, ovisno o tome što je ranije.”

2.

U unosu 51. stupcu 2. briše se stavak 3.

3.

U unosu 52. stupcu 2. briše se stavak 3.


Top