Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0634

Uredba Komisije (EU) br. 634/2014 оd 13. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s Tumačenjem 21 Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja Tekst značajan za EGP

OJ L 175, 14.6.2014, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/634/oj

14.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 175/9


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 634/2014

оd 13. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s Tumačenjem 21 Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koja su postojala 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde izdao je 20. svibnja 2013. Tumačenje 21 Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja (MOTFI) Pristojbe.

(3)

Pri primjeni međunarodnog računovodstvenog standarda 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina razvila se različita praksa u pogledu trenutka priznavanja obveze plaćanja pristojbe.

(4)

Svrha Tumačenja 21 MOTFI-ja jest pružiti upute za odgovarajući računovodstveni tretman pristojbi obuhvaćenih međunarodnim računovodstvenim standardom 37 kako bi se korisnicima omogućila veća usporedivost financijskih izvještaja.

(5)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje potvrđuje da Tumačenje 21 MOTFI-ja zadovoljava tehničke kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Računovodstvenog regulatornog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tumačenje 21 MOTFI-ja Pristojbe umeće se u Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje Tumačenje 21 MOTFI-ja Pristojbe najkasnije od početka svoje prve poslovne godine koja počinje 17. lipnja 2014. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

IFRIC 21   IFRIC Tumačenje 21 Pristojbe  (1)

UPUĆIVANJA

MRS 1

Prezentiranje financijskih izvještaja

MRS 8

Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške

MRS 12

Porez na dobit

MRS 20

Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći

MRS 24

Objavljivanje povezanih stranaka

MRS 34

Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine

MRS 37

Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina

IFRIC 6

Obveze koje proizlaze iz sudjelovanja na specifičnim tržištima – otpad električne i elektroničke opreme

POZADINA

1.

Vlada može od subjekta tražiti plaćanje pristojbe. Odbor za tumačenje IFRS-a primio je zahtjeve za upute o obračunavanju pristojbi u financijskim izvještajima subjekta koji plaća pristojbu. Pitanje se odnosi na to kada treba priznati obvezu plaćanja pristojbe koja se računovodstveno obrađuje u skladu s MRS 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina.

PODRUČJE PRIMJENE

2.

Ovo se Tumačenje odnosi na računovodstvenu obradu obveze plaćanja pristojbe ako ta obveza pripada području primjene MRS 37. Ono se odnosi i na računovodstvenu obradu obveze plaćanja pristojbe čiji su iznos i vrijeme plaćanja sigurni.

3.

Ovo se Tumačenje ne odnosi na računovodstvenu obradu troškova koji proizlaze iz priznavanja obveze plaćanja pristojbe. Subjekti bi trebali primjenjivati druge Standarde kako bi odlučili nastaje li priznavanjem obveze plaćanja pristojbe imovina ili trošak.

4.

Za potrebe ovog Tumačenja, pristojba je odljev resursa s gospodarskim koristima koji države nameću subjektima u skladu sa zakonodavstvom (tj. zakonima i/ili propisima), s izuzetkom sljedećih:

(a)

onih odljeva resursa koji pripadaju u područje primjene drugih Standarda (kao što su porezi na dobit koji pripadaju u područje primjene MRS 12 Porez na dobit; i

(b)

novčanih kazni ili drugih kazni izrečenih zbog kršenja zakonodavstva.

"Država" znači vlada, vladine agencije i slična tijela na lokalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini.

5.

Plaćanje koje subjekt izvrši radi pribavljanja imovine ili pružanja usluga u skladu s ugovorom koji ima s državom nije pristojba u skladu s definicijom tog pojma.

6.

Subjekt ne mora primjenjivati ovo Tumačenje na obveze koje proizlaze iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama.

PITANJA

7.

Kako bi se objasnila računovodstvena obrada obveze plaćanja pristojbe, ovo Tumačenje odgovara na sljedeća pitanja:

(a)

Koji obvezujući događaj uzrokuje priznavanje obveze plaćanja pristojbe?

(b)

Uzrokuje li ekonomska obveza nastavka rada u budućnosti izvedenu obvezu plaćanja pristojbe koja nastaje radom u tom budućem razdoblju?

(c)

Implicira li pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja da subjekt ima sadašnju obvezu platiti pristojbu koja će nastati radom u budućem razdoblju?

(d)

Nastaje li priznavanje obveze plaćanja pristojbe u nekom određenom trenutku ili, u nekim okolnostima, nastaje progresivno tijekom duljeg vremenskog razdoblja?

(e)

Koji obvezujući događaj uzrokuje priznavanje obveze plaćanja pristojbe koje nastaje u slučaju postizanja minimalnog praga?

(f)

Jesu li načela za priznavanje obveze plaćanja pristojbe u godišnjim financijskim izvještajima i u financijskim izvještavanjima za razdoblja tijekom godine ista?

KONSENZUS

8.

Obvezujući događaj koji uzrokuje obvezu plaćanja pristojbe je aktivnost koja povlači plaćanje pristojbe kako je ona definirana u zakonodavstvu. Na primjer, ako je aktivnost koja povlači plaćanje pristojbe stvaranje prihoda u trenutnom razdoblju, a izračun pristojbe temelji se na prihodu koji je nastao u prethodnom razdoblju, obvezujući događaj za tu pristojbu je stvaranje prihoda u trenutnom razdoblju. Stvaranje prihoda u prethodnom razdoblju je neophodno, ali ne i dostatno za nastanak sadašnje obveze.

9.

Subjekt nema izvedenu obvezu plaćanja pristojbe koja nastaje radom u budućem razdoblju kao rezultat toga što on ima ekonomsku obvezu nastaviti raditi u tom budućem razdoblju.

10.

Priprema financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja ne implicira da subjekt ima sadašnju obvezu platiti pristojbu koja će nastati radom u budućem razdoblju.

11.

Obveza plaćanja pristojbe priznaje se progresivno ako se obvezujući događaj događa tijekom duljeg vremenskog razdoblja (tj. ako se aktivnost koja povlači plaćanje pristojbe, kako je ona definirana u zakonodavstvu, odvija tijekom duljeg vremenskog razdoblja). Na primjer, ako je obvezujući događaj stvaranje prihoda tijekom duljeg vremenskog razdoblja, odgovarajuća obveza se priznaje kako subjekt stvara taj prihod.

12.

Ako obveza plaćanja pristojbe nastaje kada se postigne minimalni prag, računovodstvena obrada obveze koja proizlazi iz te obveze bit će dosljedna načelima utvrđenima u stavcima 8.–14. ovog Tumačenja (a posebno stavcima 8. i 11.). Na primjer, ako je obvezujući događaj postizanje praga minimalne aktivnosti (kao što je minimalni iznos prihoda ili obavljene prodaje ili proizvedenih rezultata), odgovarajuća obveza se priznaje kada se dosegne minimalni praga aktivnosti.

13.

Subjekt u financijskom izvještavanju za razdoblja tijekom godine treba primjenjivati ista načela priznavanja koja primjenjuje u godišnjim financijskim izvještajima. Kao rezultat toga, obveza plaćanja pristojbe u financijskom izvještavanju za razdoblja tijekom godine se:

(a)

ne priznaje ako ne postoji sadašnja obveza plaćanja pristojbe na kraju razdoblja za financijsko izvještavanje; i

(b)

priznaje ako sadašnja obveza plaćanja pristojbe postoji na kraju razdoblja za financijsko izvještavanje.

14.

Subjekt priznaje imovinu ako je unaprijed platio pristojbu, ali još nema sadašnju obvezu plaćanja te pristojbe.


(1)  „Umnožavanje je dopušteno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava pridržana su izvan EGP-a, s iznimkom prava na umnožavanje za osobne potrebe ili drugih primjerenih korištenja. Daljnje informacije mogu se zatražiti od OMRS-a na stranici www.iasb.org”

Dodatak A

Datum stupanja na snagu i prijelazne odredbe

Ovaj dodatak je sastavni dio Tumačenja i jednako je važan kao i drugi dijelovi Tumačenja.

A1

Subjekt primjenjuje ovo Tumačenje za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2014. ili kasnije. Dopuštena je ranija primjena. Ako neki subjekt započne s primjenom ovog Tumačenja za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

A2

Promjene u računovodstvenim politikama koje proizlaze iz početne primjene ovog Tumačenja naknadno se objašnjavaju u skladu s MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške.


Top