EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0474

Uredba Komisije (EU) br. 474/2014 оd 8. svibnja 2014 . o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu 1,4-diklorobenzena Tekst značajan za EGP

OJ L 136, 9.5.2014, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/474/oj

9.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 136/19


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 474/2014

оd 8. svibnja 2014.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu 1,4-diklorobenzena

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o evaluaciji i kontroli rizika od postojećih tvari (2), uvrštenih u Europski popis postojećih trgovačkih tvari, Francuska nadležna tijela provela su ocjenu rizika za 1,4-diklorobenzen (dalje u tekstu: „DCB”). Završno izvješće objavljeno je 2004. na internetskoj stranici Europskog ureda za kemikalije (EZ, 2004.) (3).

(2)

U veljači 2008. u Službenom listu Europske unije objavljena je komunikacija Komisije (4) o rezultatima ocjene rizika i strategijama smanjenja rizika za DCB. U toj se komunikaciji preporučivalo da bi se, radi ograničenja rizika za potrošače, u pogledu uporabe DCB-a u osvježivačima zraka, sredstvima za odbijanje moljaca i dezodoransima za nužnike trebalo razmotriti ograničavanje stavljanja na tržište i uporabe u skladu s Direktivom Vijeća 76/769/EEZ (5). Ograničenja uporabe DCB-a kao sredstva za odbijanje moljaca, kako je preporučeno u toj komunikaciji iz 2008., već su obuhvaćena Odlukom Komisije 2007/565/EZ (6) (proizvod vrste 19 – Sredstva za odbijanje i privlačenje), stoga ograničenje iz Uredbe (EZ) br. 1907/2006 nije neophodno za tu uporabu.

(3)

U skladu s člankom 69. stavkom 1. te Uredbe, Komisija je u studenome 2011. zatražila od Europske agencije za kemikalije (dalje u tekstu: „Agencija”) da za DCB izradi dosje o ograničenju u skladu sa zahtjevima iz Priloga XV. toj Uredbi (dalje u tekstu: „dosje iz Priloga XV.”).

(4)

U tom je zahtjevu Komisija izričito zatražila od Agencije da riješi pitanje izloženosti potrošača kod kuće i u javnim nužnicima, uključujući izloženost čuvara ili čistača javnih nužnika, uzimajući u obzir najnovije i najrelevantnije informacije u znanstvenoj literaturi te smanjenje uporabe DCB-a u Europi. Pri toj se ocjeni mora uzeti u obzir i izvješće (7) koje je Komisija zatražila o socioekonomskim učincima ograničenja DCB-a.

(5)

DCB je uvršten na popis iz dijela 3 Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (8) kao kancerogen kategorije opasnosti 2, zbog svojstva nadraživanja očiju i velike toksičnosti za vodene organizme s dugotrajnim posljedicama. Procjenjuje se da se u Uniji upotrebljava otprilike 800 tona DCB-a godišnje za izradu osvježivača zraka i dezodoransa nužnika, od čega je 10 % namijenjeno za kućnu uporabu, a preostale količine za profesionalnu uporabu (uglavnom kao dezodoransi u javnim nužnicima).

(6)

Agencija je 19. travnja 2012. svojem Odboru za ocjenu rizika (dalje u tekstu: „RAC”) i svojem Odboru za socioekonomsku analizu (dalje u tekstu: „SEAC”) podnijela dosje iz Priloga XV. U tom je dosjeu (9) dokazano da stavljanje na tržište i uporaba osvježivača zraka i dezodoransa nužnika koji sadržavaju DCB kao osnovni sastojak treba ograničiti za kućnu i profesionalnu uporabu te da s njima povezani rizici nisu kontrolirani na odgovarajući način, a koristi koje proizlaze iz ograničenja veće su od troškova. U dosjeu se nadalje dokazuje da je potrebno djelovanje na razini cijele Unije.

(7)

RAC je 8. ožujka 2013. konsenzusom donio mišljenje o ograničenju predloženom u dosjeu iz Priloga XV. Sukladno mišljenju RAC-a, ograničenje je najprimjerenija mjera na razini Unije za rješavanje utvrđenih rizika koje predstavlja uporaba DCB-a kao osvježivača zraka ili dezodoransa u nužnicima, domovima, uredima ili drugim zatvorenim javnim prostorima u pogledu učinkovitosti, ali i praktičnosti. RAC je međutim predložio da se radi lakše provedbe ograničenje izmijeni navođenjem granične koncentracije od 1 % mase za DCB u tim proizvodima kako bi se izbjegla neutemeljena primjena ograničenja na proizvode koji sadržavaju DCB kao nečistoću. Ta koncentracija odgovara graničnoj vrijednosti na temelju koje se smjesa razvrstava u kancerogen kategorije 2 na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

(8)

Kako je navedeno u popratnom dokumentu uz mišljenje RAC-a, na tržištu Unije dostupne su pouzdane analitičke metode za utvrđivanje sastojaka DCB-a.

(9)

U ocjeni RAC-a navodi se da je kancerogenost (mitogen, granični kancerogen) krajnja točka od najveće važnosti za ljudsko zdravlje. Na temelju podataka o izloženosti udisanju para DCB-a RAC je predložio smanjenje utvrđenog rizika za potrošače pri trajnoj kućnoj uporabi osvježivača zraka i dezodoransa nužnika koji sadržavaju DCB. Za te se uvjete smatra da opravdano predstavljaju najgore moguće uvjete izloženosti. Dodatno, u mišljenju RAC-a navodi se da izloženost čuvara i čistača javnih nužnika mora biti smanjena s obzirom na to da je utvrđen rizik u slučaju loše provjetrenosti nužnika.

(10)

Pri analizi opsega ograničenja RAC je razmotrio izloženost potrošača osvježivačima zraka i dezodoransima nužnika u kućanstvima i u javnim nužnicima te zaposlenika u javnim nužnicima, uključujući čuvare i čistače, no i ostalih skupina, kao što je osoblje zaduženo za njihovo održavanje. Uzeti su u obzir potrošači i zaposlenici koji rade u zatvorenim prostorima (osim nužnika) ili ih posjećuju, a u kojima se koriste osvježivači zraka koji sadržavaju DCB. Druge vrste profesionalnih ili industrijskih korisnika nisu uzete u obzir.

(11)

SEAC je 5. lipnja 2013. konsenzusom donio mišljenje o ograničenju predloženom u dosjeu iz Priloga XV. Prema mišljenju SEAC-a je ograničenje, kako su ga izmijenili RAC i SEAC, najprimjerenija mjera na razini Unije za rješavanje utvrđenih rizika u pogledu proporcionalnosti njegovih socioekonomskih koristi i socioekonomskih troškova. Na temelju zaključka RAC-a da izloženost DCB-u mora biti smanjena za korisnike tog proizvoda u kućnoj i profesionalnoj uporabi te dokazi da će se, u nedostatku intervencije, uporaba dezodoransa nužnika i osvježivača zraka koji sadržavaju DCB nastaviti, SEAC je prihvatio ograničenje kao odgovarajuću i učinkovitu mjeru. S obzirom na proporcionalnost ograničenja na kućnu uporabu, SEAC je zaključio da je mjera proporcionalna. S obzirom na proporcionalnost zajedničkog ograničenja za kućnu i profesionalnu uporabu, SEAC je, uzimajući u obzir pretpostavljenu korist za zdravlje i povezane troškove, zaključio da se mjera ne smije smatrati neproporcionalnom.

(12)

Tijekom postupka ograničenja zatraženo je mišljenje Foruma za razmjenu informacija o provedbi te su RAC i SEAC uzeli u obzir njegove primjedbe o formuliranju uvjeta ograničenja i prijelaznom razdoblju.

(13)

Agencija je 17. lipnja 2013. Komisiji dostavila mišljenja RAC-a i SEAC-a na temelju kojih Komisija zaključuje da do neprihvatljivog rizika za ljudsko zdravlje dolazi zbog stavljanja na tržište i uporabe DBC-a kao tvari ili kao sastavnice smjesa u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 1 % mase kada se upotrebljava kao osvježivač zraka ili dezodorans u nužnicima, domovima, uredima ili drugim zatvorenim javnim prostorima. Komisija nadalje smatra da se ti rizici moraju rješavati na razini Unije. Uzeti su u obzir socioekonomski učinci ovog ograničenja, uključujući dostupnost alternativa.

(14)

Primjereno je osigurati rok od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe u kojem dotični dionici trebaju poduzeti mjere za postupanje u skladu s ovom Uredbom, uključujući osvježivače zraka i dezodoranse koji su već u lancu nabave, uključujući zalihe.

(15)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. svibnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 793/93 od 23. ožujka 1993. o evaluaciji i kontroli rizika od postojećih tvari (SL L 84, 5.4.1993., str 1.).

(3)  Izvješće EU-a o ocjeni rizika za 1,4-diklorobenzen. Europski ured za kemikalije, Postojeće tvari, Svezak 48.

(4)  Komunikacija Komisije o rezultatima ocjene rizika i strategije smanjenja rizika za tvari: piperazin; cikloheksan; metilendifenil diizocijanat; but-2in-1,4-diol; metiloksiran; anilin; 2-etilheksilakrilat; 1,4-diklorobenzen; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tert-butilacetofenon; di-(2-etilheksil)ftalat; fenol; 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (SL C 34, 7.2.2008., str. 1.).

(5)  Direktiva Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na ograničavanje stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka (SL L 262, 27.9.1976., str. 201.).

(6)  Odluka Komisije 2007/565/EZ od 14. kolovoza 2007. o neuvrštavanju određenih tvari u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju nekih biocidnih pripravaka na tržište koji se moraju pregledati u okviru 10-godišnjeg programa rada iz njezina članka 16. stavka 2. (SL L 216, 21.8.2007., str. 17.).

(7)  RPA Risk & Policy Analysts Limited (2010) Socio-Economic Evaluation arising from a Proposal for Risk Reduction Measures related to Restrictions on 1,4-Dichlorobenzene, Final Report lipanj 2010.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/studies/index_en.htm

(8)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(9)  http://echa.europa.eu/documents/10162/3f467af2-66e0-468d-8366-f650f63e27d7


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći unos:

„64.

1,4-diklorobenzen

CAS br. 106-46-7

EZ br. 203-400-5

Ne smije se stavljati na tržište niti upotrebljavati, kao tvar ili sastavnica smjesa u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 1 % mase, ako se tvar ili smjesa stavlja na tržište radi uporabe ili se upotrebljava kao osvježivač zraka ili dezodorans u nužnicima, kućanstvima, uredima ili ostalim zatvorenim javnim prostorima.”


Top