EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0317

Uredba Komisije (EU) br. 317/2014 оd 27. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezina Priloga XVII. (CMR tvari) Tekst značajan za EGP

OJ L 93, 28.3.2014, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/317/oj

28.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 93/24


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 317/2014

оd 27. ožujka 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezina Priloga XVII. (CMR tvari)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 2.,

budući da:

(1)

U unosima 28. do 30. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuje se slobodna prodaja tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari (CMR) kategorije 1.A ili 1.B ili smjesa koje ih sadržavaju u koncentracijama iznad navedenih graničnih vrijednosti koncentracije. Dotične kemikalije navedene su u Prilogu XVII. dodacima 1. do 6.

(2)

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) izmijenjena je uredbama Komisije (EU) br. 618/2012 (3) (EU) br. 944/2013 (4) kako bi se ažurirao ili dodao određen broj novih usklađenih razvrstavanja CMR tvari.

(3)

Uredbom (EU) br. 618/2012 utvrđuje se novo usklađeno razvrstavanje za sljedeće tvari: indijev fosfid razvrstan je kao kancerogen 1.B kategorije, triksilil fosfat i 4-tert-butilbenzojeva kiselina razvrstani su kao reproduktivno toksična tvar 1.B kategorije.

(4)

Uredbom (EU) br. 944/2013 utvrđuje se novo usklađeno razvrstavanje za sljedeće tvari: [smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna] razvrstana je kao kancerogena tvar 1.A kategorije, galijev arsenid razvrstan je kao kancerogena tvar 1.B kategorije, [smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna] razvrstana je kao mutagena tvar 1.B kategorije, [smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna], epoksikonazol (ISO), nitrobenzen, diheksilftalat, N-etil-2-pirolidon, amonijev pentadekafluorooktanoat, perfluorooktanska kiselina i 2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat razvrstani su kao reproduktivno toksične tvari 1.B kategorije.

(5)

Budući da gospodarski subjekti mogu primjenjivati usklađeno razvrstavanje iz Priloga VI. dijela 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 ranije, treba im omogućiti raniju dobrovoljnu provedbu odredbi iz ove Uredbe.

(6)

Prilog XVII. dodatke 1. do 6. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 treba na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s prilozima I., II. i III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Prilog I. ovoj Uredbi primjenjuje se od 1. travnja 2014.

Prilog II. ovoj Uredbi primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Prilog III. ovoj Uredbi primjenjuje se od 1. travnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni te stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 618/2012 od 10. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 179, 11.7.2012., str. 3.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 944/2013 od 2. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 261, 3.10.2013., str. 5.).


PRILOG I.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U Dodatku 2. umeće se sljedeći unos u tablicu u skladu s redoslijedom unosa navedenim u njemu:

„indijev fosfid

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7”

 

2.

U Dodatku 6. umeću se sljedeći unosi u tablicu u skladu s redoslijedom unosa navedenim u njemu:

„triksilil fosfat

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

4-terc-butilbenzojeva kiselina

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7”

 


PRILOG II.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U Dodatku 2. umeće se sljedeći unos u tablicu u skladu s redoslijedom unosa navedenim u njemu:

„galijev arsenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0”

 

2.

U Dodatku 6. umeću se sljedeći unosi u tablicu u skladu s redoslijedom unosa navedenim u njemu:

„epoksikonazol (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

nitrobenzen

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

diheksilftalat

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

N-etil-2-pirolidon; 1-ethilpirolidin-2-on

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

amonijev pentadekafluorooktanoat

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

perfluorooktanska kiselina

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1”

 


PRILOG III.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U Dodatku 1. umeće se sljedeći unos u tablicu u skladu s redoslijedom unosa navedenim u njemu:

„smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna

(Ostatak iz destilacije visokotemperaturnog ugljenog katrana. Crna kruta tvar s približnom točkom omekšavanja od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sastavljena primarno od složene smjese aromatskih ugljikovodika s tročlanim ili višečlanim kondenziranim prstenovima.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

2.

Iz Dodatka 2. briše se sljedeći unos:

„smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna

(Ostatak iz destilacije visokotemperaturnog ugljenog katrana. Crna kruta tvar s približnom točkom omekšavanja od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sastavljena primarno od složene smjese aromatskih ugljikovodika s tročlanim ili višečlanim kondenziranim prstenovima.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

3.

U Dodatku 4. umeće se sljedeći unos u tablicu u skladu s redoslijedom unosa navedenim u njemu:

„smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna

(Ostatak iz destilacije visokotemperaturnog ugljenog katrana. Crna kruta tvar s približnom točkom omekšavanja od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sastavljena primarno od složene smjese aromatskih ugljikovodika s tročlanim ili višečlanim kondenziranim prstenovima.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 

4.

U Dodatku 6. umeće se sljedeći unos u tablicu u skladu s redoslijedom unosa navedenim u njemu:

„smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna

(Ostatak iz destilacije visokotemperaturnog ugljenog katrana. Crna kruta tvar s približnom točkom omekšavanja od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sastavljena primarno od složene smjese aromatskih ugljikovodika s tročlanim ili višečlanim kondenziranim prstenovima.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2”

 


Top