Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0184

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 184/2014 оd 25. veljače 2014. o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o donošenju nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”

OJ L 57, 27.2.2014, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

27.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 57/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 184/2014

оd 25. veljače 2014.

o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o donošenju nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, (1) a posebno njezin članak 74. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (2), a posebno njezin članak 8. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

odredbe u ovoj Uredbi usko su povezane budući da se odnose na aspekte potrebne za pripremu operativnih programa u okviru cilja Ulaganja za rast i radna mjesta i u okviru cilja Europska teritorijalna suradnja. U cilju osiguranja usklađenosti između tih odredbi, koje bi trebale stupiti na snagu istovremeno kako bi se omogućio sveobuhvatan pregled i jednostavan pristup za sve stanovnike Unije, poželjno je da se odredbe o kategorijama intervencija za cilj Europske teritorijalne suradnje uključe u ovaj provedbeni akt jer je postupak kojim se uređuje savjetovanje Koordinacijskog odbora europskih strukturnih i investicijskih fondova, utvrđen člankom 150. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, istovjetan za druge odredbe obuhvaćene istim provedbenim aktom, dok se na kategorije intervencija za cilj Ulaganja u rast i radna mjesta primjenjuje drugačiji postupak.

(2)

U skladu s člankom 74. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 sve službene razmjene informacija između država članica i Komisije odvijaju se putem elektroničkog sustava za razmjenu podataka. Stoga je nužno uspostaviti uvjete s kojima mora biti usklađen taj elektronički sustav za razmjenu podataka.

(3)

Načini razmjene informacija između države članice i Komisije trebaju se smatrati različitima od onih utvrđenih za razmjenu informacija između korisnika i nadležnih tijela u skladu s člankom 122. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i na koje se primjenjuje drugi provedbeni akt. U cilju jamčenja pojačane kvalitete informacija o provedbi operativnih programa, bolje učinkovitosti sustava i pojednostavljenja, nužno je navesti osnovne zahtjeve u vezi s oblikom i opsegom podataka koji će se razmjenjivati.

(4)

Nužno je navesti načela i primjenjiva pravila za rad sustava u vezi s utvrđivanjem stranke odgovorne za učitavanje dokumenata i njihovo ažuriranje.

(5)

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje država članica i Komisije uz istovremeno osiguranje učinkovite i djelotvorne elektroničke razmjene podataka, nužno je utvrditi tehničke značajke sustava.

(6)

Države članice i Komisija trebale bi imati mogućnost i kodirati i prenositi podatke na dva različita načina, koja će biti navedena. Osim toga nužno je previdjeti pravila u slučaju više sile koja onemogućuje uporabu elektroničkog sustava za razmjenu podataka, kako bi se osiguralo da države članice i Komisija mogu nastaviti razmjenjivati podatke alternativnim sredstvima.

(7)

Države članice i Komisija trebale bi osigurati da se razmjena podataka putem elektroničkog sustava razmjene podataka obavlja na siguran način koji omogućuje dostupnost, integritet, autentičnost, povjerljivost i neosporivost. Prema tome, potrebno je uspostaviti pravila o sigurnosti.

(8)

Ovom se Uredbom trebaju poštivati temeljna prava i priznavati načela priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, u prvom redu pravo na zaštitu osobnih podataka. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima. Na osobne podatke koje obrađuju države članice primjenjuje se Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Na obradu osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije i na slobodno kretanje takvih podataka primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(9)

U skladu s drugim podstavkom članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1299/2003 nužno je utvrditi zajedničke kategorije intervencija za programe u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje kako bi države članice mogle Komisiji dostavljati dosljedne informacije o programiranoj uporabi Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te informacije o kumulativnim dodijeljenim sredstvima i izdacima EFRR-a po kategorijama i broju operacija za vrijeme razdoblja primjene programa. To će omogućiti Komisiji da na odgovarajući način obavijesti druge institucije i građane Unije o korištenju EFRR-a.

(10)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s prvim podstavkom članka 150. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 jer je Koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove osnovan na temelju članka 150. stavka 1. te Uredbe dao svoje mišljenje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s ESI fondovima

ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA RAZMJENU PODATAKA

(Ovlasti u skladu s člankom 74. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Članak 1.

Uspostava elektroničkog sustava za razmjenu podataka

Komisija uspostavlja elektronički sustav razmjene podataka za sve službene razmjene podataka između države članice i Komisije.

Članak 2.

Sadržaj elektroničkog sustava za razmjenu podataka

1.   Elektronički sustav za razmjenu podataka (dalje u tekstu SFC2014) sadrži barem podatke navedene u modelima, formatima i predlošcima utvrđenim u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013, Uredbom (EU) br. 1299/2013, Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i budući pravni akt Unije u kojem su utvrđeni uvjeti za financijsku potporu za pomorsku i ribarstvenu politiku za programsko razdoblje 2014.– 2020. (Uredba o RFPR-u).

2.   Podaci navedeni u elektroničkim obrascima ugrađenim u SFC2014 (dalje u tekstu „strukturirani podaci”) ne smiju se zamjenjivati nestrukturiranim podacima, uključujući uporabu hiperveza ili drugih vrsta nestrukturiranih podataka, kao što su prilozi s dokumentima ili slikama. Ako država članica prenosi iste podatke kao strukturirane i nestrukturirane podatke, u slučaju nedosljednosti koriste se strukturirani podaci.

Članak 3.

Rad SFC2014-a

1.   Komisija, nadležna tijela koje su države članice imenovale u skladu s člankom 59. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6), člankom 123. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 65. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te tijela na koja su prenesene ovlasti tih nadležnih tijela unose u SFC2014 podatke za čiji su prijenos i ažuriranje odgovorne.

2.   Svaki prijenos podataka Komisiji provjerava i podnosi osoba koja nije osoba koja je unijela podatke za taj prijenos. Ovo razdvajanje zadaća podržavaju SFC2014 i informacijski sustavi upravljanja i kontrole države članice koji su automatski povezani s SFC2014.

3.   Države članice imenuju, na nacionalnoj ili regionalnoj razini ili na obje razine, osobu ili osobe koje su odgovorne za upravljanje pravima pristupa SFC2014 i koje će obavljati sljedeće zadaće:

(a)

identifikacija korisnika koji traže pristup pazeći pritom da su oni zaposlenici organizacije;

(b)

informiranje korisnika o obvezi očuvanja sigurnosti sustava;

(c)

provjera ovlaštenja korisnika za određenu razinu na temelju zadaća i položaja u hijerarhiji;

(d)

traženje prekida prava pristupa kada prava pristupa više nisu potrebna ili nisu opravdana;

(e)

hitno prijavljivanje sumnjivih događaja koji bi mogli dovesti u pitanje sigurnost sustava;

(f)

osiguravanje stalne točnosti podataka za identifikaciju korisnika prijavljivanjem promjena;

(g)

poduzimanje potrebnih koraka za zaštitu podataka i povjerljivosti u skladu s pravilima Unije i nacionalnim pravilima;

(h)

obavještavanje Komisije o pravilima koja utječu na sposobnost nadležnih tijela države članice ili korisnika SFC2013 da izvršavaju zadaće iz stavka 1.ili na njihovu osobnu sposobnost izvršavanja zadaća iz točaka (a) – (g).

4.   Razmjene informacija potpisuju se obveznim elektroničkim potpisom u skladu s člankom 5. Direktive 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. (7) Države članice i Komisija priznaju pravnu snagu i dopuštenost elektroničkog potpisa, koji se koristi u SFC2014 kao dokaza u sudskom postupku.

Podaci koji se obrađuju putem sustava SFC2014 poštuju zaštitu privatnosti i osobnih podataka pojedinaca i povjerljivosti pravnih osoba u skladu s Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9), Direktivom 1995/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) i Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Članak 4.

Značajke SFC2014-a

U cilju osiguranja učinkovite i djelotvorne razmjene podataka, SFC2014 ima sljedeće značajke:

(a)

interaktivne obrasce ili obrasce koje sustav unaprijed popunjava na temelju podataka koji su prethodno uneseni u sustav;

(b)

automatske izračune, ako se njima umanjuju naporu unosa korisnika;

(c)

automatske ugrađene kontrole za provjeru unutarnje dosljednosti prenesenih podataka i dosljednosti tih podataka s primjenjivim pravilima;

(d)

upozorenja koja generira sustav kojim se korisnici SFC2014-a upozoravaju da se određene radnje mogu ili ne mogu izvršiti;

(e)

online praćenje statusa obrade podataka unesenih u sustav;

(f)

dostupnost povijesnih podataka u vezi sa svim podacima unesenim za operativni program.

Članak 5.

Prijenos podataka putem SFC2014-a

1.   SFC2014 dostupan je državama članicama i Komisiji izravno putem interaktivnog sučelja za korisnike (internetske aplikacije) ili putem tehničkog sučelja primjenom unaprijed definiranih protokola (internetske usluge) koje omogućuje automatsku sinkronizaciju i prijenos podataka između informacijskih sustava država članica i SFC2014-a;

2.   Datum elektroničkog prijenosa podataka iz države članice prema Komisiji i obrnuto smatra se datumom podnošenja predmetnog dokumenta.

3.   U slučaju više sile, kvara SFC2014-a ili nepovezanosti sa SFC2014-om koja traje više od jednog radnog dana u posljednjem tjednu prije propisanog roka za podnošenje podataka ili u razdoblju između 23. i 31. prosinca, ili pet radnih dana u drugim razdobljima, razmjena podataka između države članice i Komisije može se odvijati u papirnatom obliku pomoću modela, formata, obrazaca iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe.

Kada kvar elektroničkog sustava za razmjenu podataka bude popravljen ili je ponovno uspostavljena veza s tim sustavom ili je prestao postojati uzrok više sile, predmetna stranka bez odlaganja unosi u SFC2014 podatke koje je već poslala papirnatim putem.

4.   U slučajevima iz stavka 3., datum poštanskog žiga smatra se datumom podnošenja predmetnog dokumenta.

Članak 6.

Sigurnost podataka prenesenih putem SFC2014-a

1.   Komisija uspostavlja sigurnosnu politiku za informacijsku tehnologiju (dalje u tekstu sigurnosna politika za SFC IT) za SFC2014, koja se primjenjuje na osoblje koje koristi SFC2014 u skladu s mjerodavnim pravilima Unije, a posebno Uredbom Komisije C(2006) 3602 (11) i njezinim provedbenim pravilima. Komisija imenuje osobu ili osobe nadležne za definiranje, održavanje i osiguravanje ispravne primjene sigurnosne politike na SFC2014.

2.   Države članice i europske institucije, osim Komisije, koje su dobile pravo pristupa SFC2014-u, moraju se uskladiti s mjerama sigurnosnih uvjeta, objavljenih na portalu SFC2014-a za IT, koje Komisija provodi u okviru SFC2014-a radi sigurnog prijenosa podataka, posebno u vezi s uporabom tehničkog sučelja iz članka 5. stavka 1. Uredbe.

3.   Države članice i Komisija provode i osiguravaju učinkovitost sigurnosnih mjera koje su donesene u cilju zaštite podataka koje su pohranile u i prenijele putem SFC2014-a.

4.   Države članice donose nacionalne, regionalne ili lokalne politike informacijske sigurnosti koje obuhvaćaju pristup SFC2014-u i automatski unos podataka u taj sustav, osiguravajući najmanji skup sigurnosnih zahtjeva. Te nacionalne, regionalne ili lokalne sigurnosne politike za IT mogu upućivati na druge sigurnosne dokumente. Svaka država članica osigurava da se te sigurnosne politike za IT primjenjuju na sva nadležna tijela koja koriste SFC2014.

5.   Te nacionalne, regionalne ili lokalne sigurnosne politike za IT uključuju:

(a)

aspekte informacijske sigurnosti posla koji obavlja osoba ili osobe nadležne za upravljanje pravima pristupa iz članka 3. stavka 3. Uredbe u slučaju primjene izravne uporabe;

(b)

u slučaju nacionalnih, regionalnih ili lokalnih računalnih sustava povezanih s SFC2014, putem tehničkog sučelja iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe, sigurnosne mjere za te sustave koje omogućuju usklađivanje sa sigurnosnim zahtjevima SFC2014-a.

Za potrebe točke (b) prvog podstavka obuhvaćeni su sljedeći aspekti, prema potrebi:

(a)

fizička sigurnost;

(b)

podatkovni mediji i kontrola pristupa;

(c)

kontrola pohrane;

(d)

kontrola pristupa i lozinke;

(e)

praćenje;

(f)

međupovezivanje s SFC2014;

(g)

komunikacijska infrastruktura;

(h)

upravljanje ljudskim potencijalima prije zapošljavanja, za vrijeme zapošljavanja i nakon zapošljavanja;

(i)

upravljanje incidentima.

6.   Te nacionalne, regionalne ili lokalne sigurnosne politike za IT temelje se na procjeni rizika i mjere opisane u njima moraju biti razmjerne utvrđenim rizicima.

7.   Dokumenti s opisom nacionalnih, regionalnih ili lokalnih sigurnosnih politika za IT dostavljaju se Komisiji na zahtjev.

8.   Države članice imenuju, na nacionalnoj i regionalnoj razini, osobu ili osobe odgovorne za održavanje i osiguravanje primjene nacionalnih, regionalnih ili lokalnih sigurnosnih politika za IT. Ta osoba ili osobe kontaktna su točka za stupanje u kontakt s osobom ili osobama koje imenuje Komisija i na koje se upućuje u članku 6. stavku 1. ove Uredbe.

9.   Sigurnosna politika SFC-a te odgovarajuće nacionalne, regionalne i lokalne sigurnosne politike za IT ažuriraju se u slučaju tehnoloških izmjena, detekcije novih prijetnji ili drugih važnih razvoja. U svakom slučaju politike se godišnje ažuriraju kako bi se osiguralo da i dalje omogućuju odgovarajuću reakciju.

POGLAVLJE II.

Odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 1299/2013

NAZIVLJE KATEGORIJA INTERVENCIJA

(Ovlasti u skladu s drugim podstavkom članka 8. stavka 2.Uredbe (EU) br. 1299/2013)

Članak 7.

Kategorije intervencija za cilj Europska teritorijalna suradnja

Nazivlje za kategorije intervencija iz drugog podstavka članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1299/2013 navedeno je u Prilogu ovoj Uredbi.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 259.

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1).

(5)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487).

(6)  Uredba (EU, EURATOM) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1).

(7)  Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise (SL L 13, 19.1.2000., str. 12.).

(8)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.07.2002., str. 37).

(9)  Direktiva 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009. o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika s obzirom na elektroničke komunikacijske mreže i usluge, Direktive 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih podataka i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 337, 18.12.2009, str. 11).

(10)  Direktiva 1995/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(11)  Uredba Komisije C(2006) 3602 od 16. kolovoza 2006. o sigurnosti informacijskih sustava koje koristi Europska komisija


PRILOG

Nazivlje za kategorije intervencija Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”

TABLICA 1:   KODOVI ZA DIMENZIJU PODRUČJA INTERVENCIJA

1.   PODRUČJE INTERVENCIJA

I.   Ulaganje u proizvodnju:

001

Generičko ulaganje u proizvodnju u malim i srednjim poduzećima („MSP-ovi”)

002

Procesi istraživanja i inovacija u velikim poduzećima

003

Ulaganje u proizvodnju u velikim poduzećima povezano s gospodarstvom s niskim udjelom ugljika

004

Ulaganje u proizvodnju povezano sa suradnjom između velikih poduzeća i MSP-ova za razvoj proizvoda i usluga informacijske i komunikacijske tehnologije („IKT”), e-trgovine i povećanu potražnju za IKT-om

II.   Infrastruktura koja omogućava osnovne usluge i povezana ulaganja:

 

Energetska infrastruktura

005

Električna energija (skladištenje i prijenos)

006

Električna energija (skladištenje i prijenos TEN-E/transeuropske energetske mreže)

007

Prirodni plin

008

Prirodni plin (TEN-E)

009

Obnovljiva energija: vjetar

010

Obnovljiva energija: solarna energija

011

Obnovljiva energija: biomasa

012

Ostala obnovljiva energija (uključujući hidroelektričnu energiju, geotermalnu energiju i energiju mora (uključujući skladištenje, pretvorbu električne energije u plinsko gorivo i obnovljivu infrastrukturu vodika)

013

Obnova energetske učinkovitosti javne infrastrukture, demonstracijski projekti i mjere potpore

014

Obnova energetske učinkovitosti postojećih stanova, demonstracijski projekti i mjere potpore

015

Sustavi pametne distribucije energije pri srednjim i niskim razinama voltaže (uključujući pametne mreže i IKT sustave)

016

Visoko učinkovita kogeneracija i centralizirano grijanje

 

Okolišna infrastruktura

017

Gospodarenje kućanskim otpadom (uključujući smanjivanje količine, odvajanje, mjere recikliranja)

018

Gospodarenje kućanskim otpadom (uključujući mehaničku biološku obradu, termalnu obradu, spaljivanje i mjere odlaganja)

019

Gospodarenje komercijalnim, industrijskim i opasnim otpadom

020

Pružanje vode za ljudsku uporabu (ekstrakcija, obrada, skladištenje i distribucijska infrastruktura)

021

Vodno gospodarstvo i očuvanje pitke vode (uključujući upravljanje vodnim područjima, opskrba vodom, specifične mjere za prilagodbu klimatskim promjenama, centralizirano mjerenje i mjerenje kod potrošača, sustavi punjenja i smanjenje propuštanja)

022

Obrada otpadnih voda

023

Okolišne mjere s ciljem smanjenja i/ili izbjegavanja emisija stakleničkih plinova (uključujući obradu i skladištenje plina metana i kompostiranje)

 

Prometna infrastruktura

024

Željeznica (osnovne transeuropske prometne mreže/TEN-T)

025

Željeznica (sveobuhvatne TEN-T)

026

Ostala željeznica

027

Pokretna željeznička suprastruktura

028

TEN-T autoceste i ceste — osnovna mreža (nova gradnja)

029

TEN-T autoceste i ceste — sveobuhvatna mreža (nova gradnja)

030

Poveznice sporednih cesta s TEN-T cestovnim mrežama i čvorovima (nova gradnja)

031

Ostale nacionalne i regionalne ceste (nova gradnja)

032

Lokalne pristupne ceste (nova gradnja)

033

TEN-T obnovljene ili poboljšane ceste

034

Ostale obnovljene ili poboljšane ceste (autoceste, nacionalne, regionalne ili lokalne)

035

Multimodalni promet (TEN-T)

036

Multimodalni promet

037

Zračne luke (TEN-T) (1)

038

Ostale zračne luke (1)

039

Morske luke (TEN-T)

040

Ostale morske luke

041

Unutarnji plovni putovi i luke (TEN-T)

042

Unutarnji plovni putovi i luke (regionalni i lokalni)

 

Održivi promet

043

Infrastruktura čistog gradskog prometa i promicanje (uključujući opremu i vozila)

044

Pametni prometni sustavi (uključujući uvođenje upravljanjem potražnjom, sustave naplate cestarine, sustave IT nadzora praćenja i informacijske sustave)

 

Infrastruktura informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

045

IKT: glavna /posrednička mreža

046

IKT: brza širokopojasna mreža (pristup/lokalna petlja; >/= 30 Mbps)

047

IKT: vrlo brza širokopojasna mreža (pristup/lokalna petlja; >/= 100 Mbps)

048

IKT: ostale vrste IKT infrastrukture/opsežni računalni resursi/oprema (uključujući e-infrastrukturu, podatkovne centre i senzore; također i gdje su ugrađeni u ostalu infrastrukturu kao što su istraživačke institucije, okolišna i socijalna infrastruktura)

III.   Socijalna, zdravstvena i obrazovna infrastruktura i povezana ulaganja:

049

Obrazovna infrastruktura za visoko obrazovanje

050

Obrazovna infrastruktura za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i učenje odraslih

051

Obrazovna infrastruktura za školsko obrazovanje (osnovno i opće sekundarno obrazovanje)

052

Infrastruktura za obrazovanje djece u ranom djetinjstvu i skrb

053

Zdravstvena infrastruktura

054

Stambena infrastruktura

055

Ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi regionalnom i lokalnom razvoju

IV.   Razvoj endogenog potencijala:

 

Istraživanje i razvoj i inovacije

056

Ulaganje u infrastrukturu, kapacitete i opremu u MSP-ove izravno povezane s aktivnostima istraživanja i inovacija

057

Ulaganje u infrastrukturu, kapacitete i opremu u velikim tvrtkama izravno povezane s aktivnostima istraživanja i inovacija

058

Infrastruktura za istraživanje i inovacije (javna)

059

Infrastruktura za istraživanje i inovacije (privatna, uključujući znanstvene parkove)

060

Aktivnosti istraživanja i inovacija u javnim istraživačkim centrima i centrima kompetencije uključujući umrežavanje

061

Aktivnosti istraživanja i inovacija u privatnim istraživačkim centrima uključujući umrežavanje

062

Transfer tehnologije i suradnja sveučilišta i poduzetništva prvenstveno u korist MSP-ova

063

Potpora klastera i poslovne mreže prvenstveno u korist MSP-ova

064

Procesi istraživanja i inovacija u MSP-ovima (uključujući sustave vaučera, proces, dizajn, usluge i socijalne inovacije)

065

Infrastruktura istraživanja i inovacija, procesi, transfer tehnologije i suradnja u poduzećima usmjerena na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika i na otpornost na klimatske promjene

 

Razvoj poslovanja

066

Napredne usluge potpore za MSP-ove i grupe MSP-ova (uključujući upravljanje, marketing i usluge dizajna)

067

Razvoj poslovanja MSP-ova, potpora poduzetništvu i inkubaciji (uključujući potporu za spin off i spin out)

068

Energetska učinkovitost i demonstracijski projekti u MSP-ovima i mjere potpore

069

Potpora proizvodnim procesima brižnim za okoliš i učinkovitost resursa u MSP-ovima

070

Promicanje energetske učinkovitosti u velikim poduzećima

071

Razvoj i promicanje poduzeća specijaliziranih za pružanje usluga koje doprinose gospodarstvu s niskim udjelom ugljika i otpornost na klimatske promjene (uključujući potporu takvim uslugama)

072

Poslovna infrastruktura za MSP-ove (uključujući industrijske parkove i pogone)

073

Podrška socijalnim poduzećima (MSP)

074

Razvoj i promicanje resursa komercijalnog turizma u MSP-ovima

075

Razvoj i promicanje usluga komercijalnog turizma u MSP-ovima ili za MSP-ove

076

Razvoj i promicanje kulturalnih i kreativnih resursa u MSP-ovima

077

Razvoj i promicanje kulturalnih i kreativnih usluga u MSP-ovima ili za MSP-ove

 

Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT) — stimulacija potražnje, aplikacije i usluge

078

Usluge i aplikacije e-vlade (uključujući e-nabavu, IKT mjere kao potporu reforme javne uprave, kibernetsku sigurnost, mjere povjerenja i privatnosti, e-pravosuđe i e-demokraciju)

079

Pristup informacijama javnog sektora (uključujući otvorene podatke e-kulture, digitalne knjižnice, e-sadržaj i e-turizam)

080

Usluge i aplikacije e-uključenosti, e-dostupnosti, e-učenja i e-obrazovanja, digitalna pismenosti

081

IKT rješenja koja se tiču izazova zdravog i aktivnog starenja i usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb i život potpomognut okolinom)

082

IKT usluge i aplikacije za MSP-ove (uključujući e-trgovinu, e-poslovanje i umrežene poslovne procese), living labs, internetske poduzetnike i IKT start-up poduzeća)

 

Okoliš

083

Mjere kvalitete zraka

084

Integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja (IPPC)

085

Zaštita i poboljšanje biološke raznolikosti, zaštita prirode i zelena infrastruktura

086

Zaštita, obnova i održivo korištenje područja Natura 2000

0867

Prilagodba mjerama borbe protiv klimatskih promjena i sprečavanje i upravljanje rizicima povezanim s klimom npr. erozija, požari, poplave, oluje i suša, uključujući podizanje svijesti, civilnu zaštitu i sustave i infrastrukturu upravljanja prirodnim nepogodama

088

Sprečavanje rizika i upravljanje neklimatskim prirodnim rizicima (tj. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, civilnu zaštitu i sustave i infrastrukturu upravljanja prirodnim nepogodama

089

Sanacija industrijskih područja i onečišćenog zemljišta

090

Biciklističke i pješačke staze

091

Razvoj i promicanje turističkog potencijala prirodnih područja

092

Zaštita, razvoj i promicanje resursa javnog turizma

093

Razvoj i promicanje usluga javnog turizma

094

Zaštita, razvoj i promicanje javnih kulturnih resursa i resursa naslijeđa

095

Razvoj i promicanje javnih kulturnih usluga i usluga naslijeđa

 

Ostalo

096

Institucionalni kapaciteti javnih uprava i javnih usluga povezanih s primjenom EFRR-a ili aktivnosti potpore inicijativama institucionalnog kapaciteta ESF-a

097

Inicijative lokalnog razvoja, koje vodi zajednica, u urbanim i ruralnim područjima

098

Najudaljenije regije: kompenzacija dodatnih troškova zbog manjka dostupnosti i teritorijalne rascjepkanosti

099

Najudaljenije regije: posebna aktivnost za kompenzaciju dodatnih troškova zbog čimbenika veličine tržišta

100

Najudaljenije regije: potpora kompenzaciji dodatnih troškova zbog klimatskih uvjeta i teškoća u pružanju pomoći

101

Unakrsno financiranje u okviru EFRR-a (potpora aktivnostima vezanim uz ESF potrebnim za zadovoljavajuću primjenu aktivnosti koja je u sklopu EFRR-a i koja je s njim izravno povezana)

V.   Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i potpora pokretljivosti radne snage:

102

Pristup zapošljavanju za tražitelje posla i neaktivne ljude, uključujući dugoročno nezaposlene i ljude udaljene od tržišta rada, također pomoću lokalnih inicijativa zapošljavanja i potpore pokretljivosti radne snage

103

Održiva integracija u tržište radne snage za mlade, posebno nezaposlene, one koji se obrazuju ili osposobljavaju, uključujući mlade s rizikom od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući primjenom programa Jamstva za mlade

104

Samozapošljavanje, poduzetništvo i stvaranje poslovanja uključujući inovativna mikro, mala i srednja poduzeća

105

Ravnopravnost između muškaraca i žena u svim područjima, uključujući u pristupu zapošljavanju, napretku u karijeri, usklađivanju poslovnog i privatnog života i promicanju jednakih plaća za isti rad

106

Prilagodba radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama

107

Aktivno i zdravo starenje

108

Modernizacija institucija tržišta rada, poput javnih i privatnih usluga zapošljavanja, i poboljšanje usklađivanja potreba tržišta rada, uključujući kroz aktivnosti koje povećavaju transnacionalnu pokretljivost radne snage te kroz sustave pokretljivosti i bolju suradnju između institucija i relevantnih dionika

VI.   Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i diskriminacije:

109

Aktivno uključivanje, uključujući s ciljem promicanja jednakih prilika i aktivnog sudjelovanja, te poboljšanje mogućnosti zapošljavanja

110

Socioekonomska integracija marginaliziranih zajednica poput Roma

111

Borba protiv svih vrsta diskriminacije i promicanje jednakih prilika

112

Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge od općeg interesa

113

Promicanje socijalnog poduzetništva i strukovne integracije u socijalna poduzeća i socijalnog i solidarnog gospodarstva s ciljem lakšeg pristupa zapošljavanju

114

Strategije lokalnog razvoja koje vodi zajednica

VII.   Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje:

115

Smanjenje i sprečavanje ranog odustanka od školovanja i promicanje jednakog pristupa kvalitetnom ranom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju uključujući formalne, neformalne, informalne načine učenja za reintegraciju u obrazovanje i osposobljavanje

116

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti visokog i istovrsnog obrazovanja s ciljem povećanja sudjelovanja i razina obrazovnih postignuća, te pristup istome, posebno za skupine u nepovoljnijem položaju

117

Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim ustrojima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, te promicanje fleksibilnih načina učenja, uključujući pomoću profesionalnog usmjeravanja i vrednovanje stečenih kompetencija

118

Poboljšanje relevantnosti sustava obrazovanja i osposobljavanja za tržište radne snage, olakšavajući prijelaz s obrazovanja na rad, te jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljvanja i njihove kvalitete, uključujući putem mehanizama za predviđanje vještina, prilagodbu obrazovnih programa i uspostavljanje i razvoj sustava učenja temeljenih na radu, uključujući dvostruke sustave učenja i programe naukovanja

VIII.   Povećanje institucionalnih kapaciteta javnih uprava i dionika i učinkovita javna uprava:

119

Ulaganje u institucionalne kapacitete i u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem provođenja reformi, bolje regulative i dobrog upravljanja

120

Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji pružaju obrazovanje, cjeloživotno učenje, osposobljavanje i zapošljavanje te socijalne politike, uključujući sektorske i teriorijalne utjecaje za pokretanje na reforme na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

IX.   Tehnička pomoć:

121

Priprema, provedba, praćenje i inspekcija

122

Evaluacija i studije

123

Informacije i komunikacija


TABLICA 2:   KODOVI ZA OBLIK FINANCIJSKE DIMENZIJE

2.   OBLIK FINANCIRANJA

01

Bespovratna sredstva

02

Povratna sredstva

03

Potpora kroz financijske instrumente: poduzetnički i vlasnički kapital ili ekvivalent

04

Potpora kroz financijske instrumente: zajam ili ekvivalent

05

Potpora kroz financijske instrumente: jamstvo ili ekvivalent

06

Potpora kroz financijske instrumente: subvencija na kamaru, subvencija na jamstvo, potpora za tehničku pomoć ili ekvivalent

07

Nagrada


TABLICA 3:   KODOVI ZA TERITORIJALNU DIMENZIJU

3.   VRSTE TERITORIJA

01

Velika urbana područja (gusto naseljena > 50 000 stanovnika)

02

Mala urbana područja (srednje naseljena > 5 000 stanovnika)

03

Ruralna područja (slabo naseljena)

04

Makroregionalno područje suradnje

05

Suradnja diljem područja nacionalnih ili regionalnih programa u nacionalnom kontekstu

06

ESF transnacionalna suradnja

07

Nije primjenjivo


TABLICA 4:   KODOVI ZA DIMENZIJU TERITORIJALNIH MEHANIZAMA ISPORUKE

4.   TERITORIJALNI MEHANIZMI ISPORUKE

01

Integrirano teritorijalno ulaganje — urbano

02

Ostali integrirani pristupi održivom urbanom razvoju

03

Integrirano teritorijalno ulaganje — ostalo

04

Ostali integrirani pristupi održivom ruralnom razvoju

05

Ostali integrirani pristupi održivom urbanom / ruralnom razvoju

06

Inicijative lokalnog razvoja koje vodi zajednica

00

Nije primjenjivo


TABLICA 5:   KODOVI ZA DIMENZIJU TEMATSKOG CILJA

5.   TEMATSKI CILJ (EFRR i Kohezijski fond)

01

Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

02

Jačanje pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te njihovog korištenja i kvalitete

03

Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

04

Potpora prijelazu na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika u svim sektorima

05

Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevenciju rizika i upravljanje

06

Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa

07

Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama

08

Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i potpora pokretljivosti radne snage

09

Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva i diskriminacije

010

Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje

011

Poboljšanje institucionalnih kapaciteta javnih uprava i dionika te učinkovita javna uprava

012

Nije primjenjivo (samo tehnička pomoć)


TABLICA 6:   KODOVI ZA DIMENZIJU GOSPODARSKE DJELATNOSTI

6.   GOSPODARSKA DJELATNOST

01

Poljoprivreda i šumarstvo

02

Ribarstvo i akvakultura

03

Proizvodnja hrane i pića

04

Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

05

Proizvodnja prometne opreme

06

Proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda

07

Ostale neodređene proizvodne industrije

08

Graditeljstvo

09

Rudarstvo i vađenje (uključujući vađenje materijala koji proizvode energiju)

10

Električna energija, plin, para, topla voda i klimatizacija

11

Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, zbrinjavanje otpada i djelatnosti sanacije okoliša

12

Prijevoz i skladištenje

13

Informacijske i komunikacijske djelatnosti, uključujući telekomunikacije, informacijske uslužne djelatnosti, računalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti

14

Trgovina na veliko i na malo

15

Turizam, djelatnosti pružanja smještaja i usluživanja hrane

16

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

17

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

18

Javna uprava

19

Obrazovanje

20

Djelatnosti zdravstvene zaštite

21

Djelatnosti socijalnog rada, usluge zajednice, socijalne i osobne usluge

22

Djelatnosti povezane s okolišem i klimatskim promjenama

23

Umjetnost, zabava, kreativne industrije i rekreacija

24

Ostale neodređene usluge


TABLICA 7:   KODOVI ZA DIMENZIJU LOKACIJE

7.   LOKACIJA (2)

Kod

Lokacija

 

Kod regije ili područja gdje je smještena/provedena aktivnost, kako je određeno u nomenklaturi teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS) u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2)


(1)  Ograničeno na ulaganja vezana uz zaštitu okoliša ili praćena ulaganjima potrebnim za ublažavanje ili smanjenje njihova negativnog utjecaja na okoliš.

(2)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (OJ L 154, 21.6.2003., str. 1).


Top