Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1375

Uredba Komisije (EU) br. 1375/2013 оd 19. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardom 39 Tekst značajan za EGP

OJ L 346, 20.12.2013, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1375/oj

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 346/42


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1375/2013

оd 19. prosinca 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardom 39

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) prihvaćeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koja su postojala 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je 27. lipnja 2013. izmjene međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje pod nazivom Obnavljanje financijskih izvedenica i nastavljanje primjene računovodstva zaštite. Cilj je izmjena olakšati situacije u kojima se financijska izvedenica, određena kao instrument zaštite, zbog zakona ili propisa obnavlja iz druge ugovorne strane u središnju drugu ugovornu stranu. Olakšanje znači da se primjena računovodstva zaštite može nastaviti bez obzira na obnavljanje, što ne bi bilo dopušteno bez izmjene.

(3)

Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. (3) o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Uredba EMIR) zahtijeva se središnje poravnanje nekih razreda OTC izvedenica. Stoga bi druge ugovorne strane nekih instrumenata zaštite morale pristati na zamjenu svoje izvorne druge ugovorne strane transakcije zaštite središnjom drugom ugovornom stranom koja je u skladu sa zahtjevima te Uredbe.

(4)

Kako bi se izbjeglo opterećenje financijskim izvještavanjem proizašlo iz obnavljanja OTC izvedenica za središnje druge ugovorne strane zbog postojećih zakona ili propisa ili kao posljedica uvođenja novih zakona ili propisa, potrebno je predvidjeti iznimku od postojećih zahtjeva za prekid primjene računovodstva zaštite u MRS-u 39.

(5)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje potvrđuje da izmjene MRS-a 39 zadovoljavaju tehničke kriterije za prihvaćanje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(6)

Uredba (EZ) Komisije br. 1126/2008 trebala bi se izmijeniti u skladu s tim.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 međunarodni računovodstveni standard (MRS) 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjene iz članka 1. najkasnije od početka svoje prve poslovne godine koja počinje 1. siječnja 2014. ili poslije.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Tehty Bruxellesu 19. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).


PRILOG

„Umnožavanje je dozvoljeno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva su postojeća prava zadržana izvan EGP-a, uz iznimku prava na umnožavanje za osobnu uporabu ili drugih primjerenih korištenja. Dodatne informacije mogu se zatražiti od IASB-a na www.iasb.org.”

Izmjene MRS-a 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenjex

Obnavljanje financijskih izvedenica i nastavljanje primjene računovodstva zaštite

Mijenjaju se točke 91. i 101.

Zaštite fer vrijednosti

91

Subjekt prestaje s budućom primjenom računovodstva zaštite iz točke 89.:

(a)

ako instrument zaštite ističe ili je prodan, raskinut ili realiziran. U tu svrhu zamjena jednog instrumenta zaštite drugim ili prijenos jednog instrumenta zaštite na drugi ne smatraju se istekom ili raskidanjem ako su takva zamjena ili prijenos dio dokumentirane strategije zaštite subjekta. Nadalje, u tu se svrhu ne smatra da je došlo do isteka ili raskidanja instrumenta zaštite:

(i)

ako su sudionici u instrumentu zaštite, zbog postojećih zakona ili propisa ili kao posljedica uvođenja novih zakona ili propisa, sporazumni da svoju izvornu drugu stranu zamijene jednom ili više klirinških drugih strana, čime potonje postaju nove druge strane za sve sudionike. U tu svrhu klirinška druga strana jest središnja druga strana (ponekad se naziva „klirinška organizacija” ili „klirinška agencija”) ili subjekt odnosno subjekti, na primjer klirinški član klirinške organizacije ili klijent klirinškog člana klirinške organizacije, koji djeluju kao druge strane u obavljanju kliringa preko središnje druge strane. Međutim ako sudionici instrumenta zaštite zamijene svoje izvorne druge strane drugima, ovaj se stavak primjenjuje samo ako svaki od tih sudionika obavi kliring s istom središnjom drugom stranom.

(ii)

druge eventualne izmjene instrumenta zaštite ograničene su na one koje su nužne kako bi se provela zamjena druge strane. Dopuštene su samo izmjene sukladne s uvjetima koji bi se očekivali da je kliring instrumenta zaštite prvotno obavila klirinška druga strana. Time su obuhvaćene izmjene zahtjeva povezanih sa založnim jamstvom, prava na prijeboj potraživanja i dugovanja i zaračunane pristojbe.

(b)

Zaštite novčanog toka

101

U bilo kojoj od sljedećih okolnosti subjekt prestaje s budućom primjenom računovodstva zaštite iz točaka 95. do 100.:

(a)

ako instrument zaštite ističe ili je prodan, raskinut ili realiziran. U tom slučaju kumulativni dobici ili gubici od instrumenta zaštite koji su bili priznati u okviru ostale sveobuhvatne dobiti od razdoblja kada je zaštita bila učinkovita (vidi točku 95.(a)) ostaju odvojeni u vlasničkom kapitalu do nastanka prognozirane transakcije. Po nastanku transakcije primjenjuju se točke 97., 98. ili 100. U tu svrhu zamjena jednog instrumenta zaštite drugim ili prijenos jednog instrumenta zaštite na drugi ne smatraju se istekom ili raskidanjem ako su takva zamjena ili prijenos dio dokumentirane strategije zaštite subjekta. Nadalje, u tu se svrhu ne smatra da je došlo do isteka ili raskidanja instrumenta zaštite:

(i)

ako su sudionici u instrumentu zaštite, zbog postojećih zakona ili propisa ili kao posljedica uvođenja novih zakona ili propisa, sporazumni da svoju izvornu drugu stranu zamijene jednom ili više klirinških drugih strana, čime potonje postaju nove druge strane za sve sudionike. U tu svrhu klirinška druga strana jest središnja druga strana (ponekad se naziva „klirinška organizacija” ili „klirinška agencija”) ili subjekt odnosno subjekti, na primjer klirinški član klirinške organizacije ili klijent klirinškog člana klirinške organizacije, koji djeluju kao druge strane u obavljanju kliringa preko središnje druge strane. Međutim ako sudionici instrumenta zaštite zamijene svoje izvorne druge strane drugima, ovaj se stavak primjenjuje samo ako svaki od tih sudionika obavi kliring s istom središnjom drugom stranom.

(ii)

druge eventualne izmjene instrumenta zaštite ograničene su na one koje su nužne kako bi se provela zamjena druge strane. Dopuštene su samo izmjene sukladne s uvjetima koji bi se očekivali da je kliring instrumenta zaštite prvotno obavila klirinška druga strana. Time su obuhvaćene izmjene zahtjeva povezanih sa založnim jamstvom, prava na prijeboj potraživanja i dugovanja i zaračunane pristojbe.

(b)

Dodaje se točka 108.D i, u Dodatku A, točka AG113.A.

Datum stupanja na snagu i prijelazne odredbe

108.D

Dokumentom „Obnavljanje financijskih izvedenica i nastavljanje primjene računovodstva zaštite (Izmjene MRS-a 39)”, izdanim u lipnju 2013., izmijenjene su točke 91. i 101. i dodana je točka AG113.A. Navedene točke subjekt primjenjuje na godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Subjekt te izmjene primjenjuje retroaktivno u skladu s MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške. Dopuštena je primjena prije tog datuma. Subjekti koji te izmjene počnu primjenjivati na ranije razdoblje dužni su to objaviti.

Ocjena učinkovitosti zaštite

AG113A

Da bi se izbjegla sumnja, učinci zamjene izvorne druge strane klirinškom drugom stranom i uvođenja povezanih izmjena kako je opisano u točkama 91.(a)(ii.) i 101.(a)(ii.) odražavaju se u mjerenju instrumenta za zaštitu te stoga i u ocjeni učinkovitosti zaštite i mjerenju učinkovitosti zaštite.


Top