EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1272

Uredba Komisije (EU) br. 1272/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu policikličkih aromatskih ugljikovodika Tekst značajan za EGP

OJ L 328, 7.12.2013, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1272/oj

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/69


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1272/2013

оd 6. prosinca 2013.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu policikličkih aromatskih ugljikovodika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 2.,

budući da:

(1)

Benzo[a]piren, benzo[e]piren, benzo[a]antracen, krizen, benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten i dibenzo[a,h]antracen, u daljnjem tekstu policiklički aromatski ugljikovodici (PAH), razvrstani su kao karcinogeni spojevi kategorije 1.B u skladu s Prilogom VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006. (2)

(2)

Ti PAH-ovi mogu se pronaći u plastičnim i gumenim dijelovima širokog spektra robe široke potrošnje. Prisutni su kao nečistoće u nekim sirovinama koje se upotrebljavaju u proizvodnji takve robe, osobito u uljima za ekstendiranje i čađi. U te se proizvode ne dodaju namjerno i nemaju nikakvu određenu funkciju kao sastavni dijelovi plastičnih ili gumenih dijelova.

(3)

Navodom 28. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjena je prodaja na malo PAH-ova, čistih ili pomiješanih s drugim tvarima. Nadalje, navodom 50. Priloga XVII. navedenoj uredbi ograničava se prisutnost PAH-ova u uljima za ekstendiranje koja se upotrebljavaju u proizvodnji automobilskih guma.

(4)

Informacije koje je Komisiji dostavila Njemačka upućuju na to da proizvodi koji sadrže PAH-ove mogu predstavljati opasnost za zdravlje potrošača u slučaju gutanja, dermalne adsorpcije i, u nekim slučajevima, udisanja.

(5)

Zaključak o riziku za potrošače temelji se na procijenjenoj dermalnoj izloženosti PAH-ovima kao posljedici upotrebe određenih proizvoda široke potrošnje u realnim uvjetima upotrebe uz najgori mogući ishod. Utvrđeno je da izloženost prelazi izvedenu razinu izloženosti minimalnog učinka (DMEL) (3) utvrđenu za benzo[a]piren koja se upotrebljava kao zamjenska vrijednost za toksičnost ostalih PAH-ova.

(6)

Komisija je ocijenila informacije koje je dostavila Njemačka i zaključila da proizvodi koji sadrže PAH-ove predstavljaju rizik za potrošače te navela da bi se ograničenjem taj rizik umanjio. Komisija se o učincima ograničavanja prisutnosti PAH-ova u proizvodima koje bi potrošači mogli upotrebljavati savjetovala s industrijom i ostalim sudionicima.

(7)

Kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača od rizika koji su posljedica izloženosti PAH-ovima u proizvodima, potrebno je utvrditi granične vrijednosti udjela PAH-ova u dostupnim plastičnim ili gumenim dijelovima proizvoda i zabraniti stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju bilo koji PAH u koncentraciji većoj od 1 mg/kg.

(8)

Uzimajući u obzir osjetljivost djece, potrebno je odrediti donju graničnu vrijednost. Zbog toga treba zabraniti stavljanje na tržište igračaka i proizvoda za njegu djece koji u dostupnim plastičnim ili gumenim dijelovima sadrže bilo koji PAH u koncentraciji većoj od 0,5 mg/kg.

(9)

To bi se ograničenje trebalo primjenjivati samo za one dijelove proizvoda koji dolaze u izravan ili dulji dodir, odnosno kratkotrajni ponavljani dodir s ljudskom kožom ili usnom šupljom u uobičajenim ili opravdano predvidljivim uvjetima upotrebe. Proizvodi ili njihovi dijelovi koji samo kratkotrajno ili rijetko dolaze u dodir s kožom ili usnom šupljinom ne bi trebali biti uključeni u područje primjene ograničenja jer bi izloženost PAH-ovima u tom slučaju bila zanemariva. U vezi s tim potrebno je izraditi dodatne smjernice.

(10)

Na tržištu Unije utvrđene su alternativne sirovine s niskim razinama PAH-ova. Među njima su čađa i ulja koja ispunjaju zahtjeve Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom (4).

(11)

Komisija bi trebala revidirati postojeće granične vrijednosti u okviru navedenog ograničenja, posebno u svjetlu novih znanstvenih spoznaja, uključujući informacije o migraciji PAH-ova s plastičnih i gumenih materijala na navedenim proizvodima te o alternativnim sirovinama. Pri pregledu novih informacija trebalo bi proučiti i raspoloživost i pouzdanost testnih metoda.

(12)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Primjereno je odrediti razuman rok u kojem bi zainteresirani sudionici mogli poduzeti mjere koje bi mogle biti potrebne radi usklađivanja s mjerama propisanima ovom Uredbom.

(14)

Ograničenja povezana sa stavljanjem na tržište rabljenih proizvoda i proizvoda koji se nalaze u lancu opskrbe od datuma početka primjene ove Uredbe mogla bi uzrokovati poteškoće u provedbi. Stoga se ograničenje ne bi trebalo primjenjivati na proizvode koji su prvi put stavljeni na tržište prije tog datuma.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 27. prosinca 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_en.pdf

(4)  SL L 12, 15.1.2011., str. 1.


PRILOG

U Prilogu XVII. Odluke (EZ) br. 1907/2006 u stupcu 2. navoda 50. dodaju se sljedeći stavci 5., 6., 7. i 8.:

 

„5.

Na tržište se ne smiju stavljati proizvodi namijenjeni prodaji na malo ako bilo koji njihov plastični ili gumeni dio, koji dolazi u izravan ili dulji dodir, odnosno kratkotrajni ponavljani dodir s ljudskom kožom ili usnom šupljom u uobičajenim ili opravdano predvidljivim uvjetima upotrebe, sadrži više od 1 mg/kg (0,0001 % masenog udjela tog dijela) bilo kojeg navedenog PAH-a.

Ti proizvodi među ostalima obuhvaćaju:

sportsku opremu poput bicikala, palica za golf, reketa

kućansko posuđe, kolica, hodalice

alate za kućansku uporabu

odjeću, obuću, rukavice i sportsku odjeću

narukvice za ručne satove, steznici za zglobove, maske, trake za glavu

6.

Na tržište se ne smiju stavljati igračke, uključujući igračke za poticanje aktivnosti, te proizvodi za njegu djece ako bilo koji njihov plastični ili gumeni dio, koji dolazi u izravan ili dulji dodir, odnosno kratkotrajni ponavljani dodir s ljudskom kožom ili usnom šupljom u uobičajenim ili opravdano predvidljivim uvjetima upotrebe, sadrži više od 0,5 mg/kg (0,00005 % masenog udjela tog dijela) bilo kojeg navedenog PAH-a.

7.

Odstupajući od stavaka 5. i 6., ti se stavci ne primjenjuju na proizvode koji su prvi put stavljeni na tržište prije 27. prosinca 2015.

8.

Do 27. prosinca 2017., Komisija će revidirati granične vrijednosti iz stavaka 5. i 6. u svjetlu novih znanstvenih spoznaja, među ostalima o migraciji PAH-ova s proizvoda obuhvaćenih tim člancima i alternativnim sirovinama te će, prema potrebi, dotične članke primjereno izmijeniti.”


Top