Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0313

Uredba Komisije (EU) br. 313/2013 od 4. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s konsolidiranim financijskim izvještajima, zajedničkim poslovima i objavljivanjem udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz (izmjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 10, 11 i 12) Tekst značajan za EGP

OJ L 95, 5.4.2013, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 231 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/313/oj

17/Sv. 3

HR

Službeni list Europske unije

231


32013R0313


L 095/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.04.2013.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 313/2013

od 4. travnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s konsolidiranim financijskim izvještajima, zajedničkim poslovima i objavljivanjem udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz (izmjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 10, 11 i 12)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja, koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Dana 28. lipnja 2012. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je izmjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 10 Konsolidirani financijski izvještaji, MSFI 11 Zajednički poslovi, MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima (izmjene), koji proizlaze iz prijedloga sadržanih u nacrtu za javnu objavu Smjernice za prijelaz, koji je objavljen u prosincu 2011. Cilj izmjena je razjasniti namjere IASB-a prilikom neposrednog izdavanja smjernica za prijelaz u MSFI-ju 10. Izmjene u MSFI-ju 10, MSFI-ju 11 i MSFI-ju 12 također osiguravaju dodatnu pomoć pri prelasku, ograničavajući zahtjev koji se odnosi na osiguranje prilagođenih usporednih podataka samo na prethodno usporedno razdoblje. Pored toga, za objave vezane uz nekonsolidirano strukturirane subjekte, izmjene opozivaju zahtjev koji se odnosi na podnošenje usporednih podataka za razdoblja prije prve primjene MSFI-ja 12.

(3)

Izmjene MSFI-ja 11 sadrže uputu na MSFI 9 koja se trenutačno ne može primijeniti s obzirom da Unija još nije usvojila MSFI 9. Stoga bi se svaka uputa na MSFI 9, kako je utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi, trebala tumačiti kao uputa na Međunarodni računovodstveni standard 39 (MRS) Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje.

(4)

Savjetovanje sa skupinom tehničkih stručnjaka (TEG) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) potvrđuje da izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 11 i MSFI-ja 12 ispunjavaju tehničke kriterije za usvajanje navedene u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Računovodstvenog regulativnog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 10 Konsolidirani financijski izvještaji mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

(b)

MSFI 11 Zajednički poslovi mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

(c)

MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja mijenja se u skladu s MSFI-jem 11 kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(d)

MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

2.   Svaka uputa na MSFI 9, kako je utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi, tumači se kao uputa na Međunarodni računovodstveni standard 39 (MRS) Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjene navedene u članku 1. stavku 1. najkasnije od dana početka svoje prve financijske godine, koja počinje od ili nakon 1. siječnja 2014.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. travnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

MSFI 10

MSFI 10

Konsolidirani financijski izvještaji

MSFI 11

MSFI 11

Zajednički poslovi

MSFI 12

MSFI 12

Objavljivanje udjela u drugim subjektima

Umnožavanje je dopušteno u Europskom gospodarskom prostoru. Sva su postojeća prava zadržana izvan EGP-a, uz iznimku prava na umnožavanje za osobnu uporabu ili druge poštene namjene. Dodatne je informacije moguće dobiti na IASB-ovim stranicama www.iasb.org

Konsolidirani financijski izvještaji, zajednički poslovi i objavljivanje udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz

(izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 11 i MSFI-ja 12)

Izmjene MSFI-ja 10 Konsolidirani financijski izvještaji

U Dodatku C, dodaje se točka C1.A.

C1.A

Dokument Konsolidirani financijski izvještaji, zajednički poslovi i objavljivanje udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 11 i MSFI-ja 12), objavljen u lipnju 2012., izmijenio je točke od C2. do C6. i dodao točke od C2.A do C2.B, od C4.A do C4.C, C5.A te od C6.A do C6.B. Subjekt prijavljuje one izmjene za godišnja razdoblja koja počinju od ili nakon 1. siječnja 2013. Ako subjekt prijavi MSFI 10 za ranije razdoblje, on mora prijaviti izmjene za to ranije razdoblje.

U Dodatku C, mijenja se točka C2.

C2

Subjekt prijavljuje ovaj MSFI retrospektivno, u skladu s MRS-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, osim kako je navedeno u točkama od C2.A do C6.

U Dodatku C, dodane su točke od C2.A do C2.B.

C2.A

Neovisno o zahtjevima iz točke 28. MRS-a 8., kada se po prvi put prijavljuje ovaj MSFI, subjekt treba prikazati samo kvantitativne podatke koje zahtijeva točka 28. (f) MRS-a 8. za godišnje razdoblje koje neposredno prethodi danu prvobitne primjene ovog MSFI-ja („neposredno prethodno razdoblje”). Subjekt također može prikazati ove podatke za tekuće razdoblje ili za ranija usporedna razdoblja, ali se to od njega ne zahtijeva.

C2.B

Za potrebe ovog MSFI-ja, dan početka primjene je početak godišnjeg izvještajnog razdoblja za koje se po prvi put prijavljuje ovaj MSFI.

U Dodatku C, mijenjanju se točke od C3. do C4. Točka C4. podijeljena je u točke C4. i C4.A.

C3.

Na dan početka primjene, subjekt ne mora prilagoditi prethodno računovodstvo za svoje sudjelovanje u:

(a)

subjektima koji bi se na taj dan konsolidirali u skladu s MRS-om 27 Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji i SIC-12 Konsolidacija — subjekti posebne namjene te su još uvijek konsolidirani u skladu s ovim MSFI-jem; ili

(b)

subjektima koji se na taj dan ne bi konsolidirali u skladu s MRS-om 27 i SIC-om 12 te nisu konsolidirani u skladu s ovim MSFI-jem.

C4.

Ako na dan početka primjene ulagač zaključi da će konsolidirati subjekt u koji ulaže koji nije bio konsolidiran u skladu s MRS-om 27 i SIC-om 12, ulagač:

(a)

ako je subjekt koji je predmet ulaganja poslovna djelatnost (kako je određeno u MSFI-ju 3 Poslovna spajanja), mjeri imovinu i obveze te manjinski udio u tom prethodno nekonsolidiranom subjektu koji je predmet ulaganja kao da je taj subjekt konsolidiran (te tako primjenjuje računovodstvo za preuzimanje u skladu s MSFI-jem 3) od dana kada je ulagač stekao većinski udio u tom subjektu na temelju zahtjeva ovog MSFI-ja. Ulagač naknadno prilagođava godišnje razdoblje koje neposredno prethodi danu početka primjene. Kada dan na koji je stekao većinski udio prethodi neposrednom prethodnom razdoblju, ulagač na početku neposrednog prethodnog razdoblja priznaje, u obliku prilagodbe vlasničkog kapitala, svaku razliku između:

i.

iznosa priznate imovine i obveza te manjinskih udjela; i

ii.

prethodne knjigovodstvene vrijednost ulagačevog udjela u subjektu koji je predmet ulaganja.

(b)

ako subjekt koji je predmet ulaganja nije poslovna djelatnost (kako je određeno u MSFI-ju 3), mjeri imovinu i obveze te manjinski udio u tom prethodno nekonsolidiranom subjektu kao da je isti konsolidiran (te tako primjenjuje računovodstvo za preuzimanje u skladu s MSFI-jem 3, ali bez priznavanja goodwilla subjekta) od dana kada je ulagač stekao većinski udio u tom subjektu na temelju zahtjeva ovog MSFI-ja. Ulagač naknadno prilagođava godišnje razdoblje koje neposredno prethodi danu početka primjene. Kada dan na koji je stekao većinski udio prethodi neposrednom prethodnom razdoblju, ulagač na početku neposrednog prethodnog razdoblja priznaje, u obliku prilagodbe vlasničkog kapitala, svaku razliku između:

i.

iznosa priznate imovine i obveza te manjinskih udjela; i

ii.

prethodne knjigovodstvene vrijednost ulagačevog udjela u subjektu koji je predmet ulaganja.

C4.A

Ako mjerenje imovine i obveza te manjinskih udjela subjekta u koji se ulaže u skladu s točkom C4. (a) ili (b) nije izvedivo (kako je utvrđeno u MRS-u 8), ulagač:

(a)

ako je subjekt koji je predmet ulaganja poslovna djelatnost, primjenjuje zahtjeve MSFI-ja 3 od dana koji se smatra danom preuzimanja. Dan koji se smatra danom preuzimanja je početak najranijeg razdoblja za koji je primjena točke C4. (a) izvediva, što može biti tekuće razdoblje.

(b)

ako subjekt koji je predmet ulaganja nije poslovna djelatnost, primjenjuje se način preuzimanja opisan u MSFI-ju 3, ali bez priznavanja goodwilla subjekta od dana koji se smatra danom preuzimanja. Dan koji se smatra danom preuzimanja je početak najranijeg razdoblja za koje je primjena točke C4. (b) izvediva, što može biti tekuće razdoblje.

Ulagač naknadno prilagođava neposredno godišnje razdoblje neposredno prije dana početka primjene, osim ako je početak najranijeg razdoblje za koje je primjena ove točke izvediva tekuće razdoblje. Kada dan na koji je stekao većinski udio prethodi neposrednom prethodnom razdoblju, ulagač na početku neposrednog prethodnog razdoblja priznaje, u obliku prilagodbe vlasničkog kapitala, svaku razliku između:

(c)

iznosa priznate imovine i obveza te manjinskih udjela; i

(d)

prethodnu knjigovodstvenu vrijednost ulagačevog udjela u subjektu u koji ulaže.

Ako je najranije razdoblje u kojem je izvediva ova točka tekuće razdoblje, prilagodba vlasničkog kapitala priznaje se na početku tekućeg razdoblja.

U Dodatku C, dodaju se točke od C4.B do C4.C.

C4.B

Kada ulagač prijavi točke od C4. do C4.A i kada je dan na koji je stekao većinski udio u skladu s MSFI-jem kasniji od dana početka primjene MSFI-a 3, kako je revidiran 2008. (MSFI 3 (2008.)), uputa na MSFI 3 u točkama C4. i C4.A odnosi se na MSFI 3 (2008.). Ako je većinski udio stečen prije dana početka primjene MSFI-a 3 (2008.), ulagač primjenjuje MSFI (2008.) ili MSFI 3 (objavljen 2004.).

C4.C

Kada ulagač prijavljuje točke od C4. do C4.A i kada je dan na koji je stekao većinski udio u skladu s MSFI-jem kasniji od dana početka primjene MSFI-a 27, kako je revidiran 2008. (MSFI 27 (2008.)), ulagač prijavljuje sve zahtjeve ovog MSFI-ja za sva razdoblja za koja se subjekt koji je predmet ulaganja naknadno konsolidira u skladu s točkama C4. i C4.A. Ako je većinski udio stečen prije dana početka primjene MSFI 27 (2008.) ulagač primjenjuje:

(a)

zahtjeve iz ovog MSFI-ja za sva razdoblja za koja se subjekt u koji ulaže naknadno konsolidira u skladu s točkama od C4. do C4.A; ili

(b)

zahtjeve verzije MRS-a 27 objavljenog 2003. (MRS 27 (2003.)) za sva ona razdoblja prije dana početka primjene MSFI 27 (2008.) i nakon toga zahtjeve ovog MRS-a za sva naknadna razdoblja.

U Dodatku C, mijenjanju se točke od C5. do C6. Točka C5. podijeljena je u točke C5. i C5.A.

C5.

Ako na dan početka primjene ulagač zaključi kako više neće konsolidirati subjekt koji je predmet ulaganja i koji je bio konsolidiran u skladu s MRS-om 27 i SIC-om 12, ulagač mora izmjeriti svoj udio u navedenom subjektu po iznosu na kojem bi isti bio izmjeren da su zahtjevi ovog MSFI-ja bili na snazi kada je ulagač izvršio ulaganje (ali nije stekao većinski udio u skladu s ovim MSFI-jem), ili je izgubio većinski udio u subjektu koji je predmet ulaganja. Ulagač naknadno prilagođava godišnje razdoblje koje neposredno prethodi danu početka primjene. Kada dan na koji je ulagač izvršio ulaganje (ali nije stekao većinski udio u skladu s MSFI-jem), ili je izgubio većinski udio u subjektu koji je predmet ulaganja prethodi neposrednom prethodnom razdoblju, ulagač na početku neposrednog prethodnog razdoblja priznaje, u obliku prilagodbe vlasničkog kapitala, svaku razliku između:

(a)

prethodne knjigovodstvene vrijednosti iznosa priznate imovine i obveza te manjinskih udjela; i

(b)

priznatog iznosa ulagačevog udjela u subjekt koji je predmet ulaganja.

C5.A

Ako mjerenje udjela u subjektu koji je predmet ulaganja u skladu s točkom C5. nije izvedivo (kako je utvrđeno u MRS-u 8), ulagač primjenjuje zahtjeve ovog MSFI-a na početku najranijeg razdoblja za koje je primjena točke C5. izvediva, što može biti tekuće razdoblje. Ulagač naknadno prilagođava neposredno godišnje razdoblje neposredno prije dana početka primjene, osim ako je početak najranijeg razdoblje za koje je primjena ove točke izvediva tekuće razdoblje. Kada dan na koji je ulagač izvršio ulaganje (ali nije stekao većinski udio u skladu s MSFI-jem), ili je izgubio većinski udio u subjektu koji je predmet ulaganja prethodi neposrednom prethodnom razdoblju, ulagač na početku neposrednog prethodnog razdoblja priznaje, u obliku prilagodbe vlasničkog kapitala, svaku razliku između:

(a)

prethodne knjigovodstvene vrijednosti iznosa priznate imovine i obveza te manjinskih udjela; i

(b)

priznati iznos ulagačevog udjela u subjekt koji je predmet ulaganja.

Ako je najranije razdoblje u kojem je izvediva ova točka tekuće razdoblje, prilagodba vlasničkog kapitala priznaje se na početku tekućeg razdoblja.

C6.

Točke 23., 25., B94. i od B96. do B99. predstavljaju izmjene MRS-a 27 iz 2008. koje su unesene u MSFI 10. Osim kada subjekt prijavljuje točku C3., ili se zahtijeva da prijavi točke od C4. do C5.A., subjekt primjenjuje zahtjeve iz tih točaka kako slijedi:

(a)

U Dodatku C, dodaje se naslov i točke od C6.A do C6.B.

Upute na „neposredno prethodno razdoblje”.

C6.A

Neovisno o uputama na godišnje razdoblje koje prethodi danu početka primjene („neposredno prethodno razdoblje”) u točkama od C4. do C5.A, subjekt također može prikazati prilagođene usporedne podatke za svako ranije prikazano razdoblje, ali se od njega to ne zahtijeva. Ako subjekt ne prikaže prilagođene usporedne podatke za svako ranije razdoblje, svaka uputa na „neposredno prethodno razdoblje” u točkama od C4. do C5.A tumači se kao „neposredno prikazano prilagođeno usporedno razdoblje”.

C6.B

Ako subjekt prikaže neprilagođene usporedne podatke za ranija razdoblja, on jasno označava podatke koji nisu bili prilagođeni, navodi da su bili pripremljeni na različitoj osnovi te pojašnjava tu osnovu.

Izmjene MSFI-ja 11 Zajednički poslovi

U Dodatku C, dodaju se točke od C1.A do C1.B.

C1.A

Dokument Konsolidirani financijski izvještaji, zajednički poslovi i objavljivanje udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 11 i MSFI-ja 12), objavljen u lipnju 2012., izmijenio je točke od C2. do C5., od C7. do C10., i C12. i dodao točke C1.B, od C12.A do C12.B. Subjekt prijavljuje one izmjene za godišnja razdoblja, koja počinju od ili nakon 1. siječnja 2013. Ako subjekt prijavi MSFI 11 za ranije razdoblje, on mora prijaviti izmjene za to ranije razdoblje.

Prijelaz

C1.B

Neovisno o zahtjevima iz točke 28. MRS-a 8. Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, kada se po prvi put prijavljuje ovaj MSFI, subjekt treba prikazati samo kvantitativne podatke koje zahtijeva točka 28. (f) MRS-a 8 za godišnje razdoblje koje neposredno prethodi prvom godišnjem razdoblju na koje se primjenjuje MSFI 11 („neposredno prethodno razdoblje”). Subjekt također može prikazati ove podatke za tekuće razdoblje ili za ranija usporedna razdoblja, ali se to od njega ne zahtijeva.

U Dodatku C, mijenjanju se točke od C2. do C5., od C7. do C10. i C12.

Zajednički pothvat – primjena metode udjela umjesto proporcionalne konsolidacije

C2.

Kod zamjene metode proporcionalne konsolidacije metodom udjela subjekt je dužan svoje ulaganje u zajednički pothvat priznati s početkom najranijeg prikazanog razdoblja. To prvo ulaganje mjeri se kao zbroj knjigovodstvenih vrijednosti imovine i obveza koje je subjekt prethodno konsolidirao proporcionalnom metodom, uključujući svaki goodwill nastao stjecanjem. Ako je goodwill ranije pripadao nekoj većoj jedinici stvaranja novca ili skupinama jedinica stvaranja novca, subjekt ga je dužan rasporediti na zajednički pothvat na temelju relativnih knjigovodstvene vrijednosti zajedničkog pothvata i jedinice odnosno grupa jedinica stvaranja novca kojoj je pripadao.

C3.

Početno stanje ulaganja utvrđeno sukladno točki C2. smatra se surogatnim troškom ulaganja kod prvog knjiženja. Subjekt je dužan na početno stanje ulaganja primijeniti točke od 40. do 43. MRS-a 28 (kako je izmijenjen 2011.) da bi procijenio da li se ulaganje smanjilo i svaki gubitak od umanjenja vrijednosti iskazati kao usklađenje zadržane dobiti na početku najranijeg prikazanog razdoblja. Iznimka kod prvog priznavanja iz točke 15. i točke 24. MRS-a 12 Porezi na dobit ne primjenjuje se kad subjekt ulaganje u zajednički pothvat priznaje kao posljedica primjene prijelaznih odredaba o zajedničkim pothvatima koji su ranije bili konsolidirani metodom proporcionalne konsolidacije.

C4.

Ako se zbrajanjem sve imovine i svih obveza koje su ranije bile konsolidirane metodom proporcionalne konsolidacije dobije negativna neto imovina, subjekt je dužan utvrditi ima li zakonske ili izvedene obveze u odnosu na negativnu neto imovinu i ako ima, dužan je priznati odgovarajuću stvarnu obvezu. Ako subjekt zaključi da po negativnoj neto imovini nema nikakvu zakonsku ni izvedenu obvezu, ne priznaje pripadajuću stvarnu obvezu, ali je dužan uskladiti zadržanu dobit na početku najranijeg prikazanog razdoblja. Subjekt je dužan tu činjenicu objaviti, zajedno sa svojim dijelom gubitaka zajedničkih pothvata koje nije priznao i koji su se kumulirali od početka najranijeg prikazanog razdoblja do dana prve primjene ovoga MSFI-ja.

C5.

Subjekt je dužan prikazati raščlambu imovine i obveza koje su objedinjene u jednoj stavci ulaganja na početku najranijeg prikazanog razdoblja. Navedena informacija priprema se kao zbroj za sve zajedničke pothvate na koje subjekt primjenjuje prijelazne odredbe iz točaka od C2. do C6.

C6.

Zajedničko upravljanje – obračunavanje imovine i obveza umjesto primjene metode udjela

C7.

Kod prelaska s metode udjela na računovodstvo imovine i obveza temeljem udjela u zajedničkom upravljanju, subjekt je dužan, na početku najranijeg prikazanog razdoblja, isknjižiti ulaganje ranije obračunavano metodom udjela, kao i sve druge stavke koje su sačinjavale dio subjektovog neto ulaganja u zajednički posao, primjenjujući točku 38. MRS-a 28 (kako je izmijenjen 2011.) i priznati svoj dio u svakoj imovini i svakoj obvezi po svom udjelu u zajedničkom upravljanju, zajedno s eventualnim goodwillom koji je bio dio knjigovodstvene vrijednosti tog ulaganja.

C8.

Subjekt je dužan utvrditi svoje udjele u imovini i obvezama zajedničkog upravljanja na temelju svojih prava i obveza u postotku utvrđenom u ugovornom sporazumu. Subjekt knjigovodstvenu vrijednost imovine i obveza prvi puta mjeri razdvajajući ih od ulaganja na početku najranijeg prikazanog razdoblja koristeći informacije koje je koristio u primjeni metode udjela.

C9.

Svaka razlika nastala između ulaganja koje je ranije obračunavano metodom udjela, zajedno sa svim drugim stavkama koje su sastavni dio subjektovog neto ulaganja prema točki 38. MRS-a 28 (kako je izmijenjen 2011.) i priznatog neto iznosa imovine i obveza, uključujući goodwill:

(a)

prebija se s goodwillom koji se odnosi na to ulaganje, pri čemu se eventualna preostala razlika usklađuje u korist ili na teret zadržane dobiti na početku najranijeg prikazanog razdoblja ako je priznati neto iznos imovine i obveza, uključujući goodwill, viši od ulaganja (i drugih stavki koje su sačinjavale sastavni dio subjektovog neto ulaganja) koje se prestalo priznavati

(b)

iskazuje se kao usklađenje zadržane dobiti na početku najranijeg prikazanog razdoblja ako je priznati neto iznos imovine i obveza, uključujući goodwill, niži od ulaganja (i drugih stavki koje su sačinjavale sastavni dio subjektovog neto ulaganja) koje se prestalo priznavati.

C10.

Subjekt koji s metode udjela prelazi na obračunavanje imovine i obveza, dužan je prikazati odnos između ulaganja koje je prestao priznavati te imovine i obveza koje je priznao, zajedno sa svom eventualno preostalom razlikom iskazanom kao usklađenje zadržane dobiti na početku najranijeg prikazanog razdoblja.

C11.

Prijelazne odredbe za nekonsolidirane financijske izvještaje subjekta

C12.

Subjekt koji je, sukladno točki 10. MRS-a 27., svoje udjele u zajedničkom upravljanju u svojim nekonsolidiranim financijskim izvještajima ranije obračunavao kao ulaganje po trošku ili sukladno MSFI-ju 9, dužan je:

(a)

prestati iskazivati ulaganje i početi iskazivati imovinu i obveze temeljem svog udjela u zajedničkom upravljanju u iznosima utvrđenima sukladno točkama od C7. do C9.

(b)

prikazati odnos između ulaganja koje je prestao priznavati te imovine i obveza koje je priznao, zajedno sa svom eventualno preostalom razlikom iskazanom kao usklađenje zadržane dobiti na početku najranijeg prikazanog razdoblja.

U Dodatku C, dodaju se naslov i točke od C12.A do C12.B.

Upute na „najranije razdoblje”.

C12.A

Neovisno o uputama na „najranije razdoblje” u točkama od C2. do C12., subjekt također može prikazati prilagođene usporedne podatke za svako ranije prikazano razdoblje, ali se od njega to ne zahtijeva. Ako subjekt prikaže prilagođene usporedne podatke za svako ranije razdoblje, svaka uputa na „najranije razdoblje” u točkama od C4. do C5.A tumači se kao „najranije prikazano prilagođeno usporedno razdoblje”.

C12.B

Ako subjekt prikaže neprilagođene usporedne podatke za ranija razdoblja, on jasno označava podatke koji nisu bili prilagođeni, navodi da su isti bili pripremljeni na različitoj osnovi te pojašnjava tu osnovu.

Izmjene MSFI-ja 11 Zajednički poslovi

Naknadne izmjene MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Ovaj Dodatak utvrđuje izmjenu MSFI-ja 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, koja je posljedica izmjena MSFI-ja 11 Zajednički poslovi koju je objavio odbor. Subjekt primjenjuje tu izmjenu pri primjeni MSFI-ja 1.

MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Dodaje se točka 39.S.

39.S

Dokument Konsolidirani financijski izvještaji, zajednički poslovi i objavljivanje udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 11 i MSFI-ja 12), objavljen u lipnju 2012., izmijenio je točku D31. Subjekt primjenjuje tu izmjenu kada primjenjuje MSFI 11 (kako je izmijenjen u lipnju 2012.).

U Dodatku D, mijenja se točka D31.

Zajednički poslovi

D31.

Subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI može primijeniti prijelazne odredbe iz MSFI-ja 11 uz sljedeće iznimke:

(a)

Prilikom primjene prijelaznih odredbi iz MSFI-ja 11, subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI primjenjuje ove odredbe na dan prelaska na MSFI.

(b)

Prilikom prelaska s proporcionalne konsolidacije na metodu udjela, subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI ispituje slabljenje ulaganja u skladu s MRS-om 36 na dan prelaska na MSFI, bez obzira na to postoji li naznaka da bi ulaganje moglo biti oslabljeno. Svako slabljenje priznaje se kao prilagodba zadržane dobiti na dan prelaska na MSFI.

Izmjene MSFI-ja 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima

U Dodatku C, dodaju se točke C1.A i od C2.A do C2.B.

C1.A

Dokument Konsolidirani financijski izvještaji, zajednički poslovi i objavljivanje udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 11 i MSFI-ja 12), objavljen u lipnju 2012., izmijenio je točke od C2.A do C2.B. Subjekt prijavljuje one izmjene za godišnja razdoblja koja počinju od ili nakon 1. siječnja 2013. Ako subjekt prijavi MSFI 12 za ranije razdoblje, on mora prijaviti izmjene za to ranije razdoblje.

C2.

C2.A

Zahtjevi za objavu iz ovog MSFI-ja ne moraju se primijeniti na prikazana razdoblja koja počinju prije godišnjeg razdoblja koje neposredno prethodi neposrednom godišnjem razdoblju na koje se primjenjuje MSFI 12.

C2.B

Zahtjevi za objavu iz točaka od 24. do 31. i odgovarajuće smjernice iz točaka od B21. do B26. iz ovog MSFI-ja ne moraju se primijeniti na prikazana razdoblja koja počinju prije godišnjeg razdoblja koje neposredno prethodi neposrednom godišnjem razdoblju na koje se primjenjuje MSFI 12.


Top