Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0016

Direktiva Vijeća 2013/16/EU od 13. svibnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva u području javne nabave zbog pristupanja Republike Hrvatske

OJ L 158, 10.6.2013, p. 184–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 88 - 96

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/16/oj

06/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

88


32013L0016


L 158/184

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA 2013/16/EU

od 13. svibnja 2013.

o prilagođavanju određenih direktiva u području javne nabave zbog pristupanja Republike Hrvatske

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 3. stavak 4.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 50.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. Akta o pristupanju Hrvatske, u slučaju kada akti institucija doneseni prije pristupanja zahtijevaju prilagodbu zbog pristupanja, a potrebne prilagodbe nisu predviđene u navedenom Aktu o pristupanju ili njegovim prilozima, Vijeće odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije s tim ciljem donosi potrebne akte, ako izvorni akt nije donijela Komisija.

(2)

Završni akt konferencije na kojoj je sastavljen i donesen Ugovor o pristupanju Hrvatske ukazao je da su visoke ugovorne stranke postigle politički sporazum o nizu prilagodbi akata institucija koji su potrebni zbog pristupanja te su pozvale Vijeće i Komisiju da prije pristupanja usvoje ove prilagodbe, koje su dopunjene i ažurirane prema potrebi kako bi se uzeo u obzir razvoj prava Unije.

(3)

Direktive 2004/17/EZ (1), 2004/18/EZ (2) i 2009/81/EZ (3) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktive 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ mijenjaju se kako je određeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do datuma pristupanja Hrvatske Uniji donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od datuma pristupanja Hrvatske Uniji.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu pod uvjetom stupanja na snagu Ugovora o pristupanju Hrvatske i od datuma njegovog stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

S. COVENEY


(1)  Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L 134, 30.4.2004., str. 1.).

(2)  Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, 30.4.2004., str. 114.).

(3)  Direktiva 2009/81/EZ Europskog parlamenta u Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama u području obrane i sigurnosti koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji (SL L 216, 20.8.2009., str. 76.).


PRILOG

1.

Direktiva 2004/17/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u Prilogu I. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnošću izgradnje (pružanja) nepokretnih mreža ili upravljanja nepokretnim mrežama za pružanje usluga javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom plina i toplinske energije te isporukom plina ili toplinske energije nepokretnim mrežama, kao što su subjekti koji se bave navedenim djelatnostima na temelju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u skladu sa Zakonom o energiji (Narodne novine 120/12).”;

(b)

u Prilogu II. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnošću izgradnje (pružanja) nepokretnih mreža ili upravljanja nepokretnim mrežama za pružanje usluga javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije te isporukom plina ili toplinske energije nepokretnim mrežama, kao što su subjekti koji se bave navedenim djelatnostima na temelju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u skladu sa Zakonom o energiji (Narodne novine 120/12).”;

(c)

u Prilogu III. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnošću izgradnje (pružanja) nepokretnih mreža ili upravljanja nepokretnim mrežama za pružanje usluga javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom pitke vode te isporukom pitke vode nepokretnim mrežama, kao što su subjekti koje su osnovale jedinice lokalne samouprave koji vrše funkciju javnog isporučitelja vodne usluge ili usluge odvodnje u skladu sa Zakonom o vodama (Narodne novine 153/09 i 130/11).”;

(d)

u Prilogu IV. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnošću stavljanja na raspolaganje mreža ili upravljanja mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom.”;

(e)

u Prilogu V. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnošću stavljanja na raspolaganje mreža ili upravljanja mrežama koje pružaju usluge javnosti u području prijevoza gradskom željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom i žičarom, kao što su subjekti koji se bave navedenim djelatnostima kao javnom uslugom u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).”;

(f)

u Prilogu VI. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnošću pružanja poštanskih usluga i ostalih usluga osim poštanskih usluga u skladu s člankom 112. stavkom 4. Zakona.”;

(g)

u Prilogu VII. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnostima koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja i vađenja nafte i plina, kao što su subjekti koji se bave navedenim djelatnostima u skladu sa Zakonom o rudarstvu (Narodne novine 75/09 i 49/11).”;

(h)

u Prilogu VIII. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnostima koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja i vađenja ugljena i drugih krutih goriva, kao što su subjekti koji se bave navedenim djelatnostima u skladu sa Zakonom o rudarstvu (Narodne novine 75/09 i 49/11).”;

(i)

u Prilogu IX. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnostima koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu stavljanja na raspolaganje morskih luka, riječnih luka i drugih prijevoznih terminala prijevoznicima u pomorskom i riječnom prijevozu, kao što su subjekti koji se bave navedenim djelatnostima u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09).”;

(j)

u Prilogu X. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) koji se, u skladu s posebnim propisima, bave djelatnostima koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu stavljanja na raspolaganje zračnih luka i druge terminalske opreme prijevoznicima u zračnom prijevozu, kao što su subjekti koji se bave navedenim djelatnostima u skladu sa Zakonom o zračnim lukama (Narodne novine 19/98 i 14/11).”

2.

Direktiva 2004/18/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u Prilogu III. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

Naručitelji iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), tj. pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

da se financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne odnosno iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave ili sredstava drugih takvih pravnih osoba u iznosu većem od 50 %, ili

da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe, ili

da više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova imenuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe.

Na primjer:

agencija Alan d.o.o.,

APIS IT d.o.o. – Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama,

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske ‚Lado’,

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.,

CARnet (Hrvatska akademska i istraživačka mreža),

centri za pomoć i njegu,

centri za socijalnu skrb,

domovi socijalne skrbi,

zdravstveni centri,

državni arhivi,

Državni zavod za zaštitu prirode,

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnoga goriva Nuklearne elektrane Krško,

Fond za naknadu oduzete imovine,

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara,

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,

Hrvatska banka za obnovu i razvoj,

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.,

Hrvatska lutrija d.o.o.,

Hrvatska matica iseljenika,

Hrvatska poljoprivredna komora,

Hrvatska radiotelevizija,

Hrvatska zajednica tehničke kulture,

Hrvatske autoceste d.o.o.,

Hrvatske ceste d.o.o.,

Hrvatske šume d.o.o.,

Hrvatske vode (Hrvatska tvrtka za vodno gospodarstvo),

Hrvatski audiovizualni centar,

Hrvatski centar za konjogojstvo – državne ergele Đakovo i Lipik,

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo,

Hrvatski centar za razminiranje,

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata,

Hrvatski olimpijski odbor,

Hrvatski operator tržišta energije,

Hrvatski paraolimpijski odbor,

Hrvatski registar brodova,

Hrvatski restauratorski zavod,

Hrvatski športski savez gluhih,

Hrvatski zavod za hitnu medicinu,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

Hrvatski zavod za mentalno zdravlje,

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

Hrvatski zavod za norme,

Hrvatski zavod za telemedicinu,

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping,

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu,

Hrvatski zavod za zapošljavanje,

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,

Jadrolinija (brodarsko društvo),

Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar,

javna visoka učilišta,

javne ustanove nacionalnih parkova,

javne ustanove parkova prirode,

javni znanstveni instituti,

kazališta, muzeji, galerije, knjižnice i druge ustanove u području kulture koje je osnovala Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

kaznionice,

kliničke bolnice,

klinički bolnički centri,

klinike,

Leksikografski zavod ‚Miroslav Krleža’,

lučke uprave,

lječilišta,

ljekarne koje su osnovale jedinice područne (regionalne) samouprave,

Matica hrvatska,

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju,

Nacionalna i sveučilišna knjižnica,

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu,

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva,

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske,

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja,

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje,

Nacionalno vijeće za znanost,

Narodne novine d.d,

odgojne/popravne ustanove,

obrazovne institucije koje je osnovala Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,

opće bolnice,

Plovput d.o.o. (poduzeće u državnom vlasništvu zaduženo za sigurnost plovidbe),

poliklinike,

specijalizirane bolnice,

Središnji registar osiguranika,

Sveučilišni računski centar,

sportske udruge,

sportski savezi,

ustanove za hitnu medicinsku pomoć,

ustanove za palijativnu skrb,

ustanove za zdravstvenu skrb,

Zaklada policijske solidarnosti,

zatvori,

Zavod za obnovu Dubrovnika,

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo,

zavodi za javno zdravstvo,

Zrakoplovno – tehnički centar,

županijske uprave za ceste.”;

(b)

u Prilogu IV. nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

Hrvatska

(1)

Državna tijela Republike Hrvatske:

Hrvatski sabor,

Predsjednik Republike Hrvatske,

Ured Predsjednika Republike Hrvatske,

Ured Predsjednika Republike Hrvatske nakon isteka mandata,

Vlada Republike Hrvatske,

uredi Vlade Republike Hrvatske,

ministarstva,

državni uredi,

državne upravne organizacije,

uredi državne uprave u županiji,

Ustavni sud Republike Hrvatske,

Vrhovni sud Republike Hrvatske,

sudovi,

Državno sudbeno vijeće,

Državno odvjetništvo,

Državnoodvjetničko vijeće,

Ured pučkog pravobranitelja,

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave,

Hrvatska narodna banka,

Državni ured za reviziju;

(2)

Državne agencije i uredi:

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,

Agencija za elektroničke medije,

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,

Agencija za javno-privatno partnerstvo,

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,

Agencija za lijekove i medicinske proizvode,

Agencija za mobilnost i programe EU,

Agencija za obalni linijski pomorski promet,

Agencija za obnovu osječke Tvrđe,

Agencija za odgoj i obrazovanje,

Agencija za opremu pod tlakom,

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca,

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

Agencija za poljoprivredno zemljište,

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama,

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom,

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske,

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga,

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,

Agencija za sigurnost željezničkog prometa,

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,

Agencija za upravljanje državnom imovinom,

Agencija za vodne putove,

Agencija za zaštitu okoliša,

Agencija za zaštitu osobnih podataka,

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja,

Agencija za znanost i visoko obrazovanje,

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,

Financijska agencija,

Hrvatska agencija za hranu,

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata,

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,

Hrvatska akreditacijska agencija,

Hrvatska energetska regulatorna agencija,

Hrvatska izvještajna novinska agencija,

Hrvatska poljoprivredna agencija,

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.”;

(c)

u Prilogu IX.A nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

„—

u Hrvatskoj, ‚Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ ili ‚Obrtni registar Republike Hrvatske’;”;

(d)

u Prilogu IX.B nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

„—

u Hrvatskoj, ‚Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ ili ‚Obrtni registar Republike Hrvatske’;”;

(e)

u Prilogu IX.C nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

„—

u Hrvatskoj, ‚Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ ili ‚Obrtni registar Republike Hrvatske’;”.

3.

Prilog VII. Direktivi 2009/81/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

„—

u Hrvatskoj, ‚Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ ili ‚Obrtni registar Republike Hrvatske’,”;

(b)

u dijelu B nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

„—

u Hrvatskoj, ‚Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ ili ‚Obrtni registar Republike Hrvatske’,”;

(c)

u dijelu C nakon unosa za Francusku umeće se sljedeće:

„—

u Hrvatskoj, ‚Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj’ ili ‚Obrtni registar Republike Hrvatske’,”.


Top