Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0932

Uredba Komisije (EU) br. 932/2012 od 3. listopada 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja Tekst značajan za EGP

OJ L 278, 12.10.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 192 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/oj

12/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

192


32012R0932


L 278/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.10.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 932/2012

od 3. listopada 2012.

o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju okvira za određivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom za ekološki dizajn,

budući da:

(1)

Prema Direktivi 2009/125/EZ Komisija bi trebala utvrditi zahtjeve za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom koji predstavljaju značajan opseg prodaje i trgovine te imaju značajan učinak na okoliš i značajan potencijal za poboljšanje u smislu učinka na okoliš bez izazivanja prekomjernih troškova.

(2)

U članku 16. stavku 2. točki (a) Direktive 2009/125/EZ predviđa se da bi Komisija, prema potrebi, trebala uvesti provedbenu mjeru za kućanske uređaje, uključujući kućanske bubnjaste sušilice rublja.

(3)

Komisija je provela pripremnu studiju radi analize tehničkih, okolišnih i gospodarskih aspekata kućanskih bubnjastih sušilica rublja koje se u kućanstvima najčešće koriste. Studija je izvedena zajedno sa sudionicima i zainteresiranim stranama iz Unije i trećih zemalja, a njezini su rezultati objavljeni.

(4)

Ovom bi Uredbom trebali biti obuhvaćeni proizvodi dizajnirani za sušenje rublja u kućanstvima.

(5)

Kombinirane kućanske perilice-sušilice rublja imaju posebne karakteristike pa bi ih stoga trebalo izuzeti iz područja primjene ove Uredbe.

(6)

Okolišni aspekt kućanskih bubnjastih sušilica rublja, koji je za potrebe ove Uredbe definiran kao značajan, jest potrošnja energije u fazi uporabe. Procjenjuje se da je godišnja potrošnja električne energije kućanskih bubnjastih sušilica u Europskoj uniji u 2005. godini iznosila 21 TWh. Ako se ne poduzmu posebne mjere, predviđa se da će godišnja potrošnja električne energije u 2020. godini iznositi 31 TWh. Pripremna studija pokazuje da se potrošnja energije proizvoda koji podliježu ovoj Uredbi može znatno smanjiti.

(7)

Pripremna studija pokazuje da zahtjevi u pogledu drugih parametara ekološkog dizajna iz Priloga I. dijela 1. Direktive 2009/125/EZ nisu potrebni jer da je potrošnja energije kućanskih bubnjastih sušilica u fazi uporabe daleko najvažniji okolišni aspekt. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ države članice na temelju zahtjeva za ekološki dizajn koji se odnose na parametre ekološkog dizajna iz Priloga I. dijela 1. navedene Direktive na svojim državnim područjima ne zabranjuju, ne ograničavaju niti sprečavaju stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu kućanskih bubnjastih sušilica rublja za koje prema odredbama ove Uredbe nisu potrebni nikakvi zahtjevi za ekološki dizajn.

(8)

Učinkovitost potrošnje energije kućanskih bubnjastih sušilica rublja trebalo bi povećati primjenom postojećih nevlasničkih troškovno učinkovitih tehnologija kojima se mogu smanjiti ukupni troškove nabave i rada tih proizvoda.

(9)

Zahtjevi za ekološki dizajn ne bi smjeli utjecati na funkcionalnost sa stajališta krajnjeg korisnika i ne bi smjeli negativno utjecati na zdravlje, sigurnost ili okoliš. Osobito bi koristi koje donosi smanjenje potrošnje energije u fazi uporabe trebale više nego nadmašiti bilo koje dodatne utjecaje na okoliš u fazama proizvodnje i odlaganja.

(10)

Zahtjeve za ekološki dizajn trebalo bi uvoditi postupno kako bi se proizvođačima osigurao dovoljan vremenski okvir za redizajniranje proizvoda koji podliježu ovoj Uredbi. Vremenski raspored trebao bi biti takav da se izbjegnu negativni utjecaji na funkcionalnost opreme na tržištu i da se uzmu u obzir posljedice u pogledu troškova za krajnje korisnike i proizvođače, posebno mala i srednja poduzeća, istodobno osiguravajući pravodobno postizanje ciljeva ove Uredbe.

(11)

Mjerenja relevantnih parametara za proizvode trebalo bi provoditi koristeći pouzdane, precizne i ponovljive mjerne metode koje uzimaju u obzir priznate suvremene mjerne metode uključujući, kada su raspoložive, usklađene norme koje su donijela europska normizacijska tijela, kako je navedeno u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih normi i propisa te propisa o uslugama informacijskog društva (2).

(12)

U skladu s člankom 8. Direktive 2009/125/EZ, u ovoj bi se Uredbi trebali odrediti primjenjivi postupci ocjenjivanja sukladnosti.

(13)

Radi olakšavanja provjera usklađenosti proizvođači bi trebali dostavljati informacije u tehničkoj dokumentaciji iz priloga V. i VI. Direktivi 2009/125/EZ u mjeri u kojoj se te informacije odnose na zahtjeve utvrđene ovom Uredbom.

(14)

Pored pravno obvezujućih zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi trebalo bi odrediti referentne vrijednosti za najbolje raspoložive tehnologije, kako bi se osigurala široka dostupnost i jednostavan pristup informacijama o djelovanju proizvoda koji podliježu ovoj Uredbi na okoliš tijekom njihovog vijeka trajanja.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 19. stavka 1. Direktive 2009/125/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za ekološki dizajn s obzirom na stavljanje na tržište kućanskih bubnjastih sušilica rublja s mrežnim napajanjem te plinskih i ugradbenih kućanskih bubnjastih sušilica rublja, uključujući i one koje se prodaju za nekućanske namjene.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na kombinirane kućanske perilice-sušilice rublja niti na kućanske centrifuge za rublje.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija navedenih u članku 2. Direktive 2009/125/EZ, za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„kućanska bubnjasta sušilica rublja” znači uređaj u kojem se rublje suši okretanjem u rotirajućem bubnju kroz koji se propušta zagrijani zrak i koji je uglavnom namijenjen za neprofesionalnu uporabu;

2.

„ugradbena kućanska bubnjasta sušilica rublja” znači kućanska bubnjasta sušilica rublja namijenjena za ugradnju u ormarić, pripremljenu nišu u zidu ili na slično mjesto, za što su potrebni elementi pokućstva;

3.

„kombinirana kućanska perilica-sušilica rublja” znači kućanska perilica rublja koja pored funkcije centrifugiranja ima i funkciju sušenja rublja koja obično podrazumijeva zagrijavanje i okretanje rublja u bubnju;

4.

„kućanska centrifuga za rublje”, poznata i pod nazivom „centrifugalna sušilica”, znači uređaj u kojem se voda iz rublja uklanja centrifugiranjem u rotirajućem bubnju i odvodi kroz automatsku pumpu i koji je uglavnom namijenjen za neprofesionalnu uporabu;

5.

„ventilacijska bubnjasta sušilica rublja” znači bubnjasta sušilica rublja koja usisava svježi zrak koji prelazi preko rublja i tako navlažen se ispušta u prostoriju ili u vanjski prostor;

6.

„kondenzacijska bubnjasta sušilica rublja” znači bubnjasta sušilica rublja koja sadrži napravu (koja koristi kondenzaciju ili neki drugi način) za odstranjivanje vlage iz zraka koji se koristi za sušenje;

7.

„automatska bubnjasta sušilica rublja” znači bubnjasta sušilica rublja koja isključuje proces sušenja kada njezini senzori zabilježe određeni sadržaj vlage, npr. na temelju provodljivosti ili temperature;

8.

„neautomatska bubnjasta sušilica rublja” znači bubnjasta sušilica rublja koja nakon zadanog vremena isključuje proces sušenja, obično pomoću vremenske sklopke, koji se isto tako može isključiti i ručno;

9.

„program” znači niz unaprijed utvrđenih operacija koje su prema tvrdnjama proizvođača odgovarajuće za sušenje određenih vrsta tekstila;

10.

„ciklus” znači cjelokupni proces sušenja, kako je utvrđen za odabrani program;

11.

„trajanje programa” znači vrijeme koje prođe od početka do kraja programa, bez odgađanja koje programira krajnji korisnik;

12.

„nazivni kapacitet” znači maksimalna masa u kg suhog rublja određene vrste, koju je dobavljač naveo u intervalima po 0,5 kg i koja se može tretirati u kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja prema odabranom programu, kada je napunjena u skladu s uputama dobavljača;

13.

„djelomično punjenje” znači pola nazivnog kapaciteta kućanske bubnjaste sušilice rublja za određeni program;

14.

„kondenzacijska učinkovitost” znači omjer mase vlage koju kondenzira kondenzacijska bubnjasta sušilica rublja i mase vlage odstranjene iz rublja na kraju ciklusa;

15.

„stanje isključenosti” znači stanje u kojem je kućanska bubnjasta sušilica rublja isključena pomoću kontrolnoga gumba ili prekidača na uređaju, koji je dostupan krajnjem korisniku i omogućuje mu da pri normalnoj uporabi postigne najnižu potrošnju električne energije koja može trajati neograničeno vrijeme dok je kućanska bubnjasta sušilica rublja priključena na izvor električne energije i koristi se u skladu s uputama proizvođača; ako nema kontrolnoga gumba ili prekidača koji je dostupan krajnjem korisniku, „stanje isključenosti” znači stanje postignuto kada se kućanska perilica rublja sama vrati na potrošnju energije u stacionarnom stanju;

16.

„stanje mirovanja” znači stanje u kojem je potrošnja energije najmanja, koje po završetku programa može trajati neograničeno vrijeme bez dodatne intervencije krajnjeg korisnika osim vađenja rublja iz kućanske bubnjaste sušilice;

17.

„ekvivalentna kućanska bubnjasta sušilica rublja” znači model kućanske bubnjaste sušilice rublja koji je stavljen na tržište i ima jednak nazivni kapacitet, tehničke karakteristike i učinkovitost, potrošnju energije, kondenzacijsku učinkovitost, ako je relevantna, trajanje standardnog programa za pamuk i emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom sušenja kao neki drugi model kućanske bubnjaste sušilice rublja koji je isti dobavljač stavio na tržište pod drugim kodnim brojem;

18.

„standardni program za pamuk” znači ciklus u kojem se pamučno rublje s početnim sadržajem vlage punjenja od 60 % osuši do preostalog sadržaja vlage punjenja od 0 %.

Članak 3.

Zahtjevi za ekološki dizajn

Generički zahtjevi za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja navedeni su u Prilogu I. točki 1. Posebni zahtjevi za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja navedeni su u Prilogu I. točki 2.

U pogledu drugih parametara za ekološki dizajn iz Priloga I. dijela 1. Direktive 2009/125/EZ nisu potrebni nikakvi drugi zahtjevi za ekološki dizajn.

Članak 4.

Ocjena sukladnosti

1.   Postupak ocjene sukladnosti iz članka 8. Direktive 2009/125/EZ je unutarnja kontrola dizajna utvrđena u Prilogu IV. toj Direktivi ili sustav upravljanja utvrđen u Prilogu V. toj Direktivi.

2.   Za potrebe ocjene sukladnosti na temelju članka 8. Direktive 2009/125/EZ tehnička dokumentacija mora sadržavati primjerak izračuna utvrđenih u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Ako su podaci, uvršteni u tehničku dokumentaciju za određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja, dobiveni izračunom na temelju dizajna i/ili ekstrapolacijom podataka o drugim ekvivalentnim kućanskim bubnjastim sušilicama rublja, tehnička dokumentacija sadržava pojedinosti o tim izračunima i/ili ekstrapolacijama, kao i pojedinosti o ispitivanjima koja je proizvođač obavio radi provjere točnosti napravljenih izračuna. U takvim slučajevima tehnička dokumentacija također sadržava popis svih ostalih ekvivalentnih modela kućanskih bubnjastih sušilica rublja za koje su podaci dobiveni na isti način.

Članak 5.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Države članice pri izvođenju provjera radi nadzora nad tržištem iz članka 3. stavka 2. Direktive 1009/125/EZ, za usklađenost sa zahtjevima iz Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju postupak provjere opisan u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Referentne vrijednosti

Referentne vrijednosti za najučinkovitije kućanske bubnjaste sušilice rublja dostupne na tržištu u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe navedene su u Prilogu IV.

Članak 7.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak najkasnije pet godina od njezinog stupanja na snagu i rezultate tog preispitivanja predstavlja Savjetodavnom forumu za ekološki dizajn. U okviru preispitivanja posebno se procjenjuju dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u Prilogu III. i učinkovitost ventilacijskih uređaja.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od 1. studenoga 2013.

Međutim:

(a)

generički zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u Prilogu I. točkama 1.1. i 1.2. primjenjuju se od 1. studenoga 2014.;

(b)

posebni zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u Prilogu I. točki 2.2. primjenjuju se od 1. studenoga 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. listopada 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 285, 31.10.2009., str. 10.

(2)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.


PRILOG I.

Zahtjevi za ekološki dizajn

1.   Generički zahtjevi za ekološki dizajn

1.1.

Za izračun potrošnje energije i drugih parametara za kućanske bubnjaste sušilice rublja koristi se ciklus koji suši pamučno rublje (s početnim sadržajem vlage punjenja od 60 %) do preostalog sadržaja vlage punjenja od 0 % (dalje u tekstu „standardni program za pamuk”). Taj je ciklus jasno raspoznatljiv na uređaju (uređajima) za biranje programa na kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja i/ili na zaslonu kućanske bubnjaste sušilice rublja, ako postoji, i označen je kao „standardni program za pamuk” ili označen jedinstvenim znakom ili odgovarajućom kombinacijom znakova te postavljen kao zadani ciklus za kućanske bubnjaste sušilice rublja koje imaju mogućnost automatskog biranja programa ili bilo koju funkciju koja automatski bira program sušenja ili održava odabir programa. Ako je bubnjasta sušilica rublja automatska, „standardni program za pamuk” mora biti automatski.

1.2.

U knjižici s uputama proizvođača navodi se sljedeće:

(a)

podaci o „standardnom programu za pamuk”, tvrdnje da je taj program primjeren za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja i da je to najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog rublja;

(b)

potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja;

(c)

okvirni podaci o trajanju programa i potrošnji energije za glavne programe sušenja pri punom i, ako je primjenjivo, djelomičnom kapacitetu punjenja.

2.   Posebni zahtjevi za ekološki dizajn

Kućanske bubnjaste sušilice rublja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

2.1.

Od 1. studenoga 2013.

indeks energetske učinkovitosti (EEI) niži je od 85,

za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja ponderirana kondenzacijska učinkovitost nije niža od 60 %.

2.2.

Od 1. studenoga 2015.

za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja indeks energetske učinkovitosti (EEI) niži je od 76,

za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja ponderirana kondenzacijska učinkovitost nije niža od 70 %.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) i ponderirana kondenzacijska učinkovitost izračunavaju se u skladu s Prilogom II.


PRILOG II.

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti i ponderirane kondenzacijske učinkovitosti

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) određenog modela kućanske bubnjaste sušilice rublja uspoređuje se ponderirana godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja za standardni program za pamuk pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja s njezinom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

(a)

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jednu decimalu:

Formula

gdje je:

—   AEC= ponderirana godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja;

—   SAEC= standardna godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja.

(b)

Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC) izračunava se u kWh/godina prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

za sve kućanske bubnjaste sušilice rublja koje nisu ventilacijske:

Formula

za ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja:

Formula

gdje je:

—   c= nazivni kapacitet kućanske bubnjaste sušilice rublja za standardni program za pamuk,

—   Tt= ponderirano trajanje programa za standardni program za pamuk.

(c)

Ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se u kWh/godina prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

i.

Formula

gdje je:

—   Et= ponderirana potrošnja energije, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

—   Po= snaga u „stanju isključenosti” za standardni program za pamuk, izražena u W i zaokružena na dvije decimale,

—   Pl= snaga u „stanju mirovanja” za standardni program za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izražena u W i zaokružena na dvije decimale,

—   Tt= ponderirano trajanje programa, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu,

—   160= ukupan broj ciklusa sušenja na godinu.

ii.

Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije te se po završetku programa automatski vraća u „stanje isključenosti”, pri izračunu ponderirane godišnje potrošnje energije (AEC) uzima se u obzir stvarno trajanje „stanja mirovanja”, prema sljedećoj formuli:

Formula

gdje je:

—   Tt= trajanje „stanja mirovanja” za standardni program za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu.

(d)

Ponderirano trajanje programa (Tt) za standardni program za pamuk izračunava se u minutama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na najbližu minutu:

Formula

gdje je:

—   Tdry= vrijeme trajanja programa za standardni program za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu,

—   Tdry½= vrijeme trajanja programa za standardni program za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu.

(e)

Ponderirana potrošnja energije (Et) izračunava se u kWh prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

Formula

gdje je:

—   Edry= potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

—   Edry½= potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale.

(f)

Za plinske kućanske bubnjaste sušilice rublja potrošnja energije za standardni program za pamuk pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja izračunava se u kWh i zaokružuje na dvije decimale, kao:

Formula

Formula

gdje je:

—   Egdry= potrošnja plina standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

—   Egdry½= potrošnja plina standardnog programa za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

—   Egdry,a= dodatna potrošnja električne energije standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

—   Egdry½,a= dodatna potrošnja električne energije standardnog programa za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

—   fg= 2,5.

2.   IZRAČUN PONDERIRANE KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Kondenzacijska učinkovitost programa je omjer mase vlage koja se kondenzira i skupi u sabirnoj posudi kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja i mase vlage koja se tijekom programa odstrani iz napunjenog rublja, pri čemu je potonja masa razlika između mase ispitnog mokrog punjenja prije sušenja i mase ispitnog punjenja nakon sušenja. Za izračun ponderirane kondenzacijske učinkovitosti uzima se u obzir prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri punom kao i pri djelomičnom kapacitetu punjenja.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct) programa izračunava se kao postotak i zaokružuje na najbliži cijeli postotak kao:

Formula

gdje je:

—   Cdry= prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu punjenja,

—   Cdry½= prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja.

Prosječna kondenzacijska učinkovitost C izračunava se iz vrijednosti kondenzacijske učinkovitosti dobivenih ispitivanjem i izražena je kao postotak:

Formula

gdje je:

—   n= broj ispitnih ciklusa koji obuhvaća najmanje četiri valjana ispitna ciklusa za odabrani program,

—   j= broj ispitnog ciklusa,

—   Wwj= masa vode prikupljene u spremniku kondenzatora tijekom ispitnog ciklusa j,

—   Wj= masa mokrog ispitnog punjenja prije sušenja,

—   Wf= masa ispitnog punjenja nakon sušenja.


PRILOG III.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Za potrebe usklađenosti i provjere usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, kod mjerenja i izračuna primjenjuju se usklađene norme čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije ili druge pouzdane, precizne i ponovljive metode kod kojih se uzimaju u obzir najnovije opće priznate metode i za čije se rezultate smatra da imaju nisku razinu nesigurnosti.

Za potrebe provjere usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. tijela država članica ispituju jednu kućansku bubnjastu sušilicu rublja. Ako izmjereni parametri ne odgovaraju vrijednostima iz tehničke dokumentacije u smislu članka 4. stavka 2. koje je unutar raspona utvrđenih u tablici 1. naveo proizvođač, mjerenja se obavljaju na još trima kućanskim bubnjastim sušilicama rublja. Aritmetička sredina izmjerenih vrijednosti za te tri kućanske bubnjaste sušilice rublja mora biti u skladu sa zahtijevanim vrijednostima unutar raspona utvrđenih u tablici 1.

U suprotnom slučaju smatra se da predmetni model i svi ostali ekvivalentni modeli kućanske bubnjaste sušilice rublja ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

Tablica 1.

Izmjereni parametar

Dozvoljena odstupanja pri provjeri

Ponderirana godišnja potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti (1) AEC za više od 6 %.

Ponderirana potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Et za više od 6 %.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti Ct za više od 6 %.

Ponderirano vrijeme programa

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Tt za više od 6 %.

Potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja

Izmjerena vrijednost potrošnje električne energije Po i Pl koja je veća od 1,00 W ne smije biti veća od nazivne vrijednosti za više od 6 %. Izmjerena vrijednost potrošnje električne energije Po i Pl koja je manja ili jednaka 1,00 W ne smije biti veća od nazivne vrijednosti za više od 0,10 W.

Trajanje stanja mirovanja

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Tl za više od 6 %


(1)  „nazivna vrijednost” znači vrijednost koju deklarira proizvođač. Nesigurnost mjerenja od 6 % predstavlja sadašnju prihvatljivu pogrešku ispitnog laboratorija pri mjerenju deklariranih parametara uz primjenu nove mjerne metode koja se koristi za nove zahtjeve u pogledu označivanja/ekološkog dizajna, uključujući cikluse s punim i djelomičnim kapacitetom punjenja.


PRILOG IV.

Referentne vrijednosti

U trenutku stupanja ove Uredbe na snagu najbolja raspoloživa tehnologija na tržištu za kućanske bubnjaste sušilice rublja, s obzirom na potrošnju energije i emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom sušenja, za standardni program za pamuk utvrđuje se kako slijedi:

1.

Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 3 kg:

(a)

potrošnja energije: 1,89 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 247 kWh/godina (1);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: 69 dB.

2.

Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 5 kg:

(a)

potrošnja energije: 2,70 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 347 kWh/godina (1);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

3.

Plinske ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja s nazivnim kapacitetom od 5 kg:

(a)

Potrošnja energije plina: 3,25 kWhGas/ciklus, što je jednako 1,3 kWh za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja. Nema podataka o godišnjoj potrošnji energije;

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

4.

Kondenzacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 5 kg:

(a)

potrošnja energije: 3,10 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 396 kWh/godina (1);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

5.

Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 6 kg:

(a)

potrošnja energije: 3,84 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 487 kWh/godina (1);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: 67 dB.

6.

Kondenzacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 6 kg:

(a)

potrošnja energije: 1,58 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 209 kWh/godina (1);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

7.

Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 7 kg:

(a)

potrošnja energije: 3,9 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 495 kWh/godina (1);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: 65 dB.

8.

Plinske ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja s nazivnim kapacitetom od 7 kg:

(a)

Potrošnja energije plina: 3,4 kWhGas/ciklus što je jednako 1,36 kWh, za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja. Nema podataka o godišnjoj potrošnji energije;

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

9.

Kondenzacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 7 kg:

(a)

potrošnja energije: 1,6 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 211 kWh/godina (1);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: 65 dB.

10.

Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 8 kg:

(a)

potrošnja energije: 4,1 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 520 kWh/godina (*);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: 65 dB.

11.

Kondenzacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 8 kg:

(a)

potrošnja energije: 2,30 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 297 kWh/godina (*);

(b)

emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.


(1)  Izračunato na temelju 160 ciklusa sušenja godišnje, uz potrošnju energije za standardni program za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja koja je jednaka 60 % od potrošnje energije pri punom kapacitetu punjenja i dodatnu godišnju potrošnju energije od 13,5 kWh u režimima niske potrošnje energije.


Top