Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0493

Uredba Komisije (EU) br. 493/2012 od 11. lipnja 2012. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, detaljnih pravila za izračunavanje učinkovitosti recikliranja u procesima recikliranja otpadnih baterija i akumulatora Tekst značajan za EGP

OJ L 151, 12.6.2012, p. 9–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 314 - 326

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/493/oj

15/Sv. 17

HR

Službeni list Europske unije

314


32012R0493


L 151/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 493/2012

od 11. lipnja 2012.

o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, detaljnih pravila za izračunavanje učinkovitosti recikliranja u procesima recikliranja otpadnih baterija i akumulatora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te o stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (1), a posebno njezin članak 12. stavak 6. točku (a),

budući da:

(1)

Procesi recikliranja u kojima se, kao dio niza ili samostalnih procesa, recikliraju otpadne olovne, nikal-kadmij i ostale baterije i akumulatori trebali bi ostvariti minimalnu učinkovitost recikliranja kako je utvrđena u dijelu B Priloga III. Direktivi 2006/66/EZ.

(2)

Trebalo bi odrediti detaljna pravila koja dopunjuju dio B Priloga III. Direktivi 2006/66/EZ za izračunavanje učinkovitosti recikliranja.

(3)

Potrebno je definirati proces recikliranja kao postupak koji počinje nakon sakupljanja i mogućeg sortiranja i/ili pripreme za recikliranje otpadnih baterija i akumulatora zaprimljenih u postrojenju za recikliranje, a završava proizvodnjom izlaznih frakcija koje se koriste za prvotnu namjenu ili u neku drugu svrhu, a da pritom ne prolaze daljnju obradu i prestale su biti otpadom. Kako bi se potaknulo poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnologija recikliranja i obrade, učinkovitost recikliranja trebala bi se postići u svakom pojedinom procesu recikliranja.

(4)

Potrebno je definirati pripremu za recikliranje kao pripremnu radnju koja se obavlja prije recikliranja radi razlikovanja od samog procesa recikliranja otpadnih baterija i akumulatora.

(5)

Učinkovitost recikliranja procesa recikliranja otpadnih baterija i akumulatora trebalo bi izračunati s obzirom na kemijski sastav ulaznih i izlaznih frakcija i uzimajući u obzir najnovija tehnička i znanstvena postignuća te ih učiniti javno dostupnima.

(6)

Potrebno je uskladiti informacije koje dostavljaju subjekti koji se bave recikliranjem u svrhu praćenja poštuju li se zahtjevi za učinkovitost recikliranja u cijeloj Europskoj uniji.

(7)

Subjektima koji se bave recikliranjem otpadnih baterija i akumulatora potrebno je barem 18 mjeseci za prilagođavanje tehnoloških procesa novim zahtjevima za izračunavanje učinkovitosti recikliranja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na procese recikliranja otpadnih baterija i akumulatora od 1. siječnja 2014.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„proces recikliranja” znači svaka prerada iz članka 3. stavka 8. Direktive 2006/66/EZ koja se izvodi na otpadnim olovnim, nikal-kadmij i ostalim baterijama i akumulatorima, čiji je rezultat proizvodnja izlaznih frakcija kako je utvrđeno u točki 5. ovog članka. Proces recikliranja ne uključuje razvrstavanje i/ili pripremu za recikliranje/zbrinjavanje i može se obavljati u jednom postrojenju ili više postrojenja;

2.

„priprema za recikliranje” znači obrada otpadnih baterija i/ili akumulatora prije svakog procesa recikliranja koja, među ostalim, uključuje skladištenje, rukovanje, rastavljanje baterijskih sklopova ili razdvajanje frakcija koje nisu dio baterije ili akumulatora;

3.

„učinkovitost recikliranja” procesa recikliranja znači omjer koji se dobiva dijeljenjem mase izlaznih frakcija dobivenih recikliranjem s masom ulazne frakcije otpadnih baterija i akumulatora izraženo u postotku;

4.

„ulazna frakcija” znači masa sakupljenih otpadnih baterija i akumulatora koji ulaze u proces recikliranja kako je utvrđeno u Prilogu I.;

5.

„izlazna frakcija” znači masa materijala koji se proizvedu od ulaznih frakcija kao rezultat procesa recikliranja, kako je utvrđeno u Prilogu I., a da pritom ne prolaze daljnju obradu, koji su prestali biti otpadom ili će se koristiti za prvotnu namjenu ili u druge svrhe, ali isključujući oporabu energije.

Članak 3.

Izračunavanje učinkovitosti recikliranja

1.   Metoda utvrđena u Prilogu I. koristi se za izračunavanje učinkovitosti recikliranja procesa za recikliranje otpadnih olovnih, nikal-kadmij i ostalih baterija i akumulatora.

2.   Metoda utvrđena u Prilogu II. koristi se za izračunavanje udjela recikliranog olova koje je sadržano u svakom procesu recikliranja.

3.   Metoda utvrđena u Prilogu III. koristi se za izračunavanje udjela recikliranog kadmija koji je sadržan u svakom procesu recikliranja.

4.   Subjekti koji se bave recikliranjem dostavljaju informacije navedene u Prilogu IV., Prilogu V. i Prilogu VI, prema potrebi, na godišnjoj osnovi i šalju ih nadležnim tijelima države članice najkasnije četiri mjeseca nakon završetka predmetne kalendarske godine. Subjekti koji se bave recikliranjem moraju dostaviti prvo godišnje izvješće najkasnije do 30. travnja 2015.

5.   Izvješćivanje o učinkovitosti recikliranja obuhvaća sve pojedinačne faze u recikliranju i sve odgovarajuće izlazne frakcije.

6.   Kada se proces recikliranja izvodi u više od jednog postrojenja, prvi subjekt koji se bavi recikliranjem odgovoran je za dostavu potrebnih informacija nadležnim tijelima države članice sukladno točki 4.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. lipnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 266, 26.9.2006., str. 1.

(2)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.


PRILOG I.

Metoda izračunavanja učinkovitosti recikliranja procesa recikliranja otpadnih baterija i akumulatora

1.

Učinkovitost recikliranja procesa recikliranja izračunava se na sljedeći način:

Formula, [mass %]

gdje je:

RE

=

izračunana učinkovitost recikliranja procesa recikliranja u smislu članka 12. stavka 4. Direktive 2006/66/EZ (izraženo kao masa %);

mizlazna količina

=

masa izlaznih frakcija dobivenih recikliranjem u kalendarskoj godini;

mulazna količina

=

masa ulaznih frakcija koje ulaze u proces recikliranja baterija u kalendarskoj godini.

2.

Učinkovitost recikliranja procesa recikliranja izračunava se odvojeno za sljedeće vrste otpadnih baterija:

olovne baterije i akumulatore,

nikal-kadmij baterije i akumulatore, i

ostale baterije i akumulatore.

3.

Učinkovitost recikliranja izračunava se na osnovu sveukupnog kemijskog sastava (na razini elemenata/spojeva) ulaznih i izlaznih frakcija. Sljedeće se primjenjuje u odnosu na ulazne frakcije:

subjekti koji se bave recikliranjem utvrđuju udio različitih vrsta otpadnih baterija i akumulatora koji su prisutni u ulaznoj frakciji kroz analizu prilikom sortiranja frakcije (koristeći kontinuirano ili reprezentativno uzorkovanje),

kemijski sastav svake vrste otpadnih baterija ili akumulatora koji se nalaze u ulaznoj frakciji određuje se na osnovu kemijskog sastava novih baterija i akumulatora koji se stavljaju na tržište ili na osnovu raspoloživih podataka koje daju subjekti koji se bave recikliranjem ili na osnovu informacija koje osiguravaju proizvođači baterija,

subjekti koji se bave recikliranjem utvrđuju cjelokupni kemijski sastav ulazne frakcije primjenom analize kemijskog sastava na vrste baterija i akumulatora koji se nalaze u ulaznoj frakciji.

4.

Emisije u zrak ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja učinkovitosti recikliranja.

5.

Masa izlaznih frakcija koja predstavlja recikliranje je masa, na osnovu suhe mase, elemenata ili spojeva koji su sadržani u frakcijama koje su dobivene recikliranjem otpadnih baterija i akumulatora u kalendarskoj godini (u tonama). Sljedeće, među ostalim, može obuhvaćati izlazne frakcije:

ugljik koji se koristi kao redukcijsko sredstvo ili koji je dio izlazne frakcije procesa recikliranja, ako potječe od ulaznih otpadnih baterija i akumulatora, pod uvjetom da je to potvrdilo neovisno znanstveno tijelo i da su podaci javno dostupni. Ugljik koji se koristi za oporabu energije ne uzima se u obzir za izračunavanje učinkovitosti recikliranja,

kisik, koji se koristi kao oksidacijsko sredstvo, ako potječe od ulaznih otpadnih baterija i akumulatora i ako je dio izlazne frakcije procesa recikliranja. Kisik iz atmosfere ne uzima se u obzir za izračunavanje učinkovitosti recikliranja,

materijali od kojih se sastoje baterije i akumulatori koji su sadržani u troski a pogodni su i koriste se u svrhu recikliranja kako je utvrđeno u članku 3. stavku 8. Direktive 2006/66/EZ osim za izgradnju odlagališta ili ispunjavanje, pod uvjetom da je to u skladu s nacionalnim zahtjevima.

6.

Masa ulaznih frakcija koje ulaze u proces recikliranja baterija označava masu sakupljenih otpadnih baterija i akumulatora na osnovu suhe mase koja ulazi u proces recikliranja u određenoj kalendarskoj godini (izraženo u tonama), uključujući:

tekućine i kiseline,

masu vanjskog omotača otpadnih baterija i akumulatora,

i isključujući:

masu vanjskih kućišta baterijskih sklopova.


PRILOG II.

Metoda izračunavanja udjela recikliranog olova

1.

Udio recikliranog olova izračunava se na sljedeći način:

Formula, [mass %]

gdje je:

RPb

=

izračunani udio recikliranog olova (Pb) dobiven u procesu recikliranja u smislu članka 12. stavka 4. Direktive 2006/66/EZ (izraženo kao masa u %);

mPb izlazna količina

=

masa Pb u izlaznim frakcijama koje su dobivene recikliranjem predstavlja udio Pb koji je sadržan u tim frakcijama i koji je dobiven recikliranjem olovnih baterija i akumulatora u određenoj kalendarskoj godini (u tonama);

mPb ulazna količina

=

masa Pb u ulaznoj frakciji koja ulazi u proces recikliranja definirana je kao prosječni godišnji sadržaj Pb u olovnim baterijama i akumulatorima pomnožen s ulaznom masom olovnih baterija i akumulatora u određenoj kalendarskoj godini (u tonama).

2.

U izlaznoj frakciji olovo (Pb) sadržano u troski na završetku procesa recikliranja ne uzima se u obzir prilikom određivanja udjela recikliranog olova.


PRILOG III.

Metoda izračunavanja udjela recikliranog kadmija

1.

Udio recikliranog kadmija izračunava se na sljedeći način:

Formula, [masă procentuală]

gdje je:

RCd

=

izračunani udio recikliranog kadmija (Cd) dobiven u procesu recikliranja u smislu članka 12. stavka 4. Direktive 2006/66/EZ (izražen kao masa u %);

mCd izlazna količina

=

masa Cd u izlaznim frakcijama koje su dobivene recikliranjem predstavlja udio Cd koji je sadržan u tim frakcijama i koji je dobiven recikliranjem nikal-kadmij baterija i akumulatora u određenoj kalendarskoj godini (u tonama);

mCd ulazna količina

=

masa Cd u ulaznoj frakciji koja ulazi u proces recikliranja definirana je kao prosječni godišnji sadržaj Cd u nikal-kadmij baterijama i akumulatorima pomnožen s ulaznom masom nikal-kadmij baterija i akumulatora u određenoj kalendarskoj godini (u tonama).

2.

U izlaznoj frakciji kadmij (Cd) sadržan u troski na završetku procesa recikliranja ne uzima se u obzir prilikom određivanja udjela recikliranog kadmija.


PRILOG IV.

Izvješćivanje o učinkovitosti recikliranja za olovne baterije i akumulatore

1.

Za olovne baterije i akumulatore koji ulaze u proces recikliranja dostavljaju se sljedeće informacije:

Učinkovitost recikliranja procesa recikliranja baterija (olovne baterije)

Kalendarska godina

 

 

Građevina/postrojenje (1)

Naziv

 

Ulica

 

Grad

 

Država

 

Osoba za kontakt:

 

Elektronička pošta

 

Telefon:

 

Opis cjelokupnog procesa recikliranja baterija (2):


Ulazna količina u cjelokupni proces recikliranja baterija (3)

Opis otpadnih baterija i akumulatora

EWC oznaka

(nije obvezno)

Masa (4)

Sveukupni sastav ulaznog materijala

mulazna količina

t/god

Element ili spoj

masa %

[t/god]

 

 

 

 

 

 

Elementi ili dijelovi, koji nisu dio ulaznih frakcija

 

 

 

 

Nečistoće (8)

 

 

Vanjsko kućište baterijskog sklopa

 

Voda (H2O)

 

Ostalo

 

Elementi ili dijelovi, koji su dio ulaznih frakcija

Olovo (Pb)

 

 

Sumporna kiselina (H2SO4)

 

 

Plastika

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

mulazna količina, ukupno  (5)

 

 

 

 

mizlazna količina, Pb  (5)

 

mizlazna količina, ukupno  (5)

 

 

Učinkovitost recikliranja (RE) (6):

mizlazna količina/mulazna količina

 

masa %

Udio recikliranog Pb (RPb) (7):

mPb izlazna količina/mPb ulazna količina

 

masa %

2.

Za pojedine faze u procesu recikliranja olovnih baterija i akumulatora dostavljaju se sljedeće informacije:

Faza procesa

1

Kalendarska godina

 

 

Građevina/postrojenje (9)

Naziv

 

Ulica

 

Grad

 

Država

 

Osoba za kontakt:

 

Elektronička pošta

 

Telefon:

 

Opis svake pojedine faze procesa:


Ulazni materijal (otpadne baterije ili frakcije otpadnih baterija) (10)

Opis ulaznog materijala

EWC oznaka

(nije obavezno)

Masa

 

t/god

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izlazni materijal

(1)   Međufrakcije  (11)

Opis frakcije

EWC uznaka

(nije obavezno)

Masa (12)

Daljnja obrada

Primatelj (13)

Daljnje faze procesa

t/god

Naziv

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

(2)   Završne izlazne frakcije dobivene recikliranjem  (14)

Element ili spoj (15)

Frakcija (nije-otpad) koja sadrži taj element ili spoj

Koncentracija elementa ili spoja u frakciji

Masa elementa ili spoja, koji je dobiven od ulazne količine baterija

Daljnja uporaba frakcije

masa %

t/god

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m izlazna količina, Pb

 

 

m izlazna količina, ukupno

 


(1)  Građevina/postrojenje za obradu otpadnih baterija i akumulatora nakon sakupljanja, mogućeg sortiranja i pripreme za recikliranje.

(2)  Opis cjelokupnog procesa recikliranja baterija, bez obzira na to izvodi li se u jednom ili više postrojenja (uključujući opis svake pojedine faze recikliranja i njihovih izlaznih frakcija).

(3)  Opis otpadnih baterija i akumulatora u stanju u kakvom su zaprimljeni nakon sakupljanja, mogućeg sortiranja i pripreme za recikliranje.

(4)  Mokra masa otpadnih baterija i akumulatora u stanju u kakvom su zaprimljeni nakon sakupljanja, mogućeg sortiranja i pripreme za recikliranje (masa odvojenih nečistoća i vanjsko kućište baterijskih sklopova kao i udio vode kako je navedeno u polju „sveukupni sastav” oduzima se prilikom izračunavanja učinkovitosti recikliranja).

(5)  Podaci preneseni iz Priloga IV. točke 2.

(6)  Izračunano u skladu s formulom za RE na osnovu dostavljenih podataka sukladno Prilogu IV. točki 2.

(7)  Izračunano u skladu s formulom za RPb na osnovu dostavljenih podataka sukladno Prilogu IV. točki 2.

(8)  Primjeri nečistoća uključuju plastiku, strugotine ebonita, predmete od/komadiće željeza, vlakna iz elektroničkog otpada, aluminijske slitine.

(9)  Građevina/postrojenje gdje se izvodi pojedina faza procesa.

(10)  Za fazu 1 = isto kao ulazna količina u cjelokupni proces recikliranja baterija.

Za naredne faze = međufrakcije iz prethodnih faza procesa.

(11)  Međufrakcije = frakcije koje su namijenjene za naknadnu/e fazu/e u procesu recikliranja.

(12)  Dobiveno od ulazne količine baterija (suha masa).

(13)  Građevina/postrojenje koje preuzima međufrakciju ili ako se sljedeća faza procesa izvodi u postrojenju - isto kao pod 1.

(14)  Završne izlazne frakcije dobivene recikliranje = koje su prestale biti otpadom i koje će se koristiti za prvotnu namjenu ili u druge svrhe bez podvrgavanja daljnjoj obradi, ali isključujući oporabu energije. Vidjeti također primjere u Prilogu I. točki 5.

(15)  Elementi i spojevi ako su bili sastavni dio ulazne količine baterija (otpadne baterije). Vidjeti posebne odredbe i primjere u Prilogu I. točki 5. Za olovo (Pb) u troski vidjeti odredbu u Prilogu II. točki 2. Olovo se obvezano navodi kao „Pb”.


PRILOG V.

Izvješćivanje o učinkovitosti recikliranja za nikal-kadmij baterije i akumulatore

1.

Za nikal-kadmij baterije i akumulatore koji ulaze u proces recikliranja dostavljaju se sljedeće informacije:

Učinkovitost recikliranja procesa recikliranja baterija (nikal-kadmij baterije)

Kalendarska godina

 

 

Građevina/postrojenje (1)

Naziv

 

Ulica

 

Grad

 

Država

 

Osoba za kontakt:

 

Elektronička pošta:

 

Telefon:

 

Opis cjelokupnog procesa recikliranja baterija (2):


Ulazni materijal u cjelokupni proces recikliranja baterija (3)

Opis otpadnih baterija i akumulatora

EWC oznaka

(nije obvezno)

masa (4)

Sveukupni sastav ulaznog materijala

mulazna količina

t/god

Element ili spoj

masa %

[t/god]

 

 

 

 

 

 

Elementi ili dijelovi, koji nisu dio ulaznih frakcija

 

 

 

 

Nečistoće (8)

 

 

Vanjsko kućište baterijskog sklopa

 

Voda (H2O)

 

Ostalo

 

Elementi ili dijelovi, koji su dio ulaznih frakcija

Kadmij (Cd)

 

 

Nikal (Ni)

 

 

Željezo (Fe)

 

 

Plastika

 

 

Elektrolit

 

 

 

 

 

mulazna količina, ukupno  (5)

 

 

 

 

mizlazna količina, Cd  (5)

 

mizlazna količina, ukupno  (5)

 

 

Učinkovitost recikliranja (RE) (6):

mizlazna količina/mulazna količina

 

masa %

Udio recikliranog Cd (RCd) (7):

mCdizlazna količina/mCdulazna količina

 

masa %

2.

Za pojedine faze u procesu recikliranja olovnih baterija i akumulatora dostavljaju se sljedeće informacije:

Faza procesa

1

Kalendarska godina

 

 

Građevina/postrojenje (9)

Naziv

 

Ulica

 

Grad

 

Država

 

Osoba za kontakt:

 

Elektronička pošta

 

Telefon:

 

Opis svake pojedine faze procesa:


Ulazni materijal (otpadne baterije ili frakcije otpadnih baterija) (10)

Opis ulaznog materijala

EWC oznaka

(nije obvezno)

Masa

 

t/god

 

 

 

Izlazni materijal

(1)   Međufrakcije  (11)

Opis frakcije

EWC oznaka

(nije obvezno)

Masa (12)

Daljnja obrada

Primatelj (13)

Daljnja faza procesa

t/god

Naziv

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

(2)   Konačne izlazne frakcije dobivene recikliranjem  (14)

Element ili spoj (15)

Frakcija (nije otpad) koja sadrži element ili spoj

Koncentracija elementa ili spoja u frakciji

Masa elementa ili spoja, koji je dobiven iz ulazne količine baterija

Daljnja uporaba frakcije

masa %

t/god

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m izlazna količina Cd

 

 

m izlazna količina ukupno

 


(1)  Građevina/postrojenje za preradu baterija i akumulatora nakon sakupljanja i mogućeg sortiranja.

(2)  Opis cjelokupnog procesa recikliranja baterija, bez obzira na to izvodi li se u jednom ili više postrojenja (uključujući opis svake pojedine faze recikliranja i njihove izlazne frakcije).

(3)  Opis otpadnih baterija i akumulatora u stanju u kakvom su zaprimljeni nakon sakupljanja i mogućeg sortiranja i pripreme za recikliranje.

(4)  Mokra masa otpadnih baterija i akumulatora kakvi su zaprimljeni nakon sakupljanja i mogućeg sortiranja (masa odvojenih nečistoća i vanjskog kućišta baterijskog sklopa kao i udio vode kako je navedeno u polju „sveukupni sastav” oduzima se prilikom izračunavanja učinkovitosti recikliranja).

(5)  Podaci preneseni iz Priloga V. točke 2.

(6)  Izračunano u skladu s formulom za RE na osnovu dostavljenih podataka sukladno Prilogu V. točki 2.

(7)  Izračunano u skladu s formulom za R Cd na osnovu dostavljenih podataka sukladno Prilogu V. točki 2.

(8)  Primjeri nečistoća uključuju plastiku, strugotine ebonita, predmete od/komadiće željeza, vlakna iz elektroničkog otpada, aluminijske slitine.

(9)  Građevina/postrojenje gdje se izvodi pojedina faza procesa.

(10)  Za fazu 1 = isto kao ulazna količina u cjelokupni proces recikliranja baterija.

Za sljedeće faze = međufrakcije iz prethodnih faza procesa.

(11)  Međufrakcije = frakcije koje su namijenjene za naknadnu/e fazu/e u procesu recikliranja.

(12)  Dobiveno od ulazne količine baterija (suha masa).

(13)  Građevina/postrojenje koje preuzima međufrakciju ili - ako se sljedeća faza procesa izvodi u postrojenju - isto kao pod 1.

(14)  Završne izlazne frakcije dobivene recikliranjem = koje će se koristit za prvotnu namjenu ili u druge svrhe bez podvrgavanja daljnjoj obradi, vidjeti također Prilog I. točku 5.

(15)  Elementi i spojevi ako su bili sastavni dio ulazne količine baterija (otpadne baterije). Vidjeti posebne odredbe i primjere u Prilogu I. točki 5. Za kadmij (Cd) u troski vidjeti odredbe iz Priloga III. točke 2. Kadmij se mora navesti kao „Cd”.


PRILOG VI.

Izvješćivanje o učinkovitosti recikliranja za ostale baterije i akumulatore

1.

Za ostale baterije i akumulatore koji ulaze u proces recikliranja dostavljaju se sljedeće informacije:

Učinkovitost recikliranja procesa recikliranja baterija (ostale baterije)

Kalendarska godina

 

 

Građevina/postrojenje (1)

Naziv

 

Ulica

 

Grad

 

Država

 

Osoba za kontakt:

 

Elektronička pošta

 

Telefon:

 

Opis cjelokupnog procesa recikliranja baterija (2):


Ulazni materijal u cjelokupni proces recikliranja baterija (3)

Opis otpadnih baterija i akumulatora

EWC oznaka

(nije obvezno)

Masa (4)

Sveukupni sastav ulaznog materijala

mulazna količina

t/god

Element ili spoj

masa %

[t/god]

 

 

 

 

 

 

Elementi ili dijelovi, koji nisu dio ulaznih frakcija

 

 

 

 

Nečistoće (7)

 

 

Vanjsko kućište baterijskog sklopa

 

Voda (H2O)

 

Ostalo

 

Elementi ili dijelovi, koji su dio ulaznih frakcija

Metali (na primjer Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Živa (Hg)

 

 

Ugljik

 

 

Plastika

 

 

Elektrolit

 

 

 

 

 

mulazna količina, ukupno  (5)

 

 

 

 

mizlazna količina, ukupno  (5)

 

 

Učinkovitost recikliranja (RE) (6):

mizlazna količina/mulazna količina

 

masa %

2.

Za pojedine faze u procesu recikliranja ostalih baterija i akumulatora dostavljaju se sljedeće informacije:

Faza procesa

1

Kalendarska godina

 

 

Građevina/postrojenje (8)

Naziv

 

Ulica

 

Grad

 

Država

 

Osoba za kontakt:

 

Elektronička pošta:

 

Telefon:

 

Opis svake pojedine faze procesa:


Ulazni materijal (otpadne baterije ili frakcije otpadnih baterija) (9)

Opis ulaznog materijala

EWC oznaka

(nije obvezno)

Masa

 

t/god

 

 

 

Izlazni materijal

(1)   Međufrakcije  (10)

Opis frakcije

EWC oznaka

(nije obvezno)

Masa (11)

Daljnja obrada

Primatelj (12)

Daljnja faza procesa

t/god

Naziv

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

(2)   Konačne izlazne frakcije dobivene recikliranjem  (13)

Element ili spoj (14)

Frakcija (nije otpad) koja sadrži element ili spoj

Koncentracija elementa ili spoja u frakciji

Masa elementa ili spoja, koji je dobiven iz ulazne količine baterija

Daljnja uporaba frakcije

masa %

t/god

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mizlazna količina, ukupno

 

 


(1)  Građevina/postrojenje u kojem se obrađuju otpadne baterije i akumulatori nakon sakupljanja, mogućeg sortiranja i pripreme za recikliranje.

(2)  Opis cjelokupnog procesa recikliranja baterija, bez obzira na to izvodi li se u jednom ili više postrojenja (uključujući opis svake pojedine faze recikliranja i njihove izlazne frakcije).

(3)  Opis otpadnih baterija i akumulatora u stanju u kakvom su zaprimljeni nakon sakupljanja i mogućeg sortiranja i pripreme za recikliranje.

(4)  Mokra masa otpadnih baterija i akumulatora u stanju u kakvom su zaprimljeni nakon sakupljanja i mogućeg sortiranja (masa odvojenih nečistoća i vanjskog kućišta baterijskog sklopa kao i udio vode kako je navedeno u polju „sveukupni sastav” oduzima se prilikom izračunavanja učinkovitosti recikliranja).

(5)  Podaci preneseni iz Priloga VI. točke 2.

(6)  Izračunano u skladu s formulom za RE na osnovu dostavljenih podataka sukladno Prilogu VI. točki 2.

(7)  Primjeri nečistoća uključuju plastiku, strugotine ebonita, predmete od/komadiće željeza, vlakna iz elektroničkog otpada, aluminijske slitine.

(8)  Građevina/postrojenje gdje se izvodi pojedina faza procesa.

(9)  Za fazu 1 = isto kao ulazna količina u cjelokupni proces recikliranja baterija.

Za naredne faze = međufrakcije iz prethodnih faza procesa.

(10)  Međufrakcije = frakcije koje su namijenjene za naknadnu(-e) fazu(-e) u procesu recikliranja.

(11)  Dobiveno od ulazne količine baterija (suha masa).

(12)  Građevina/postrojenje koje preuzima međufrakciju ili - ako se sljedeća faza procesa izvodi u postrojenju - isto kao pod 1.

(13)  Završne izlazne frakcije dobivene recikliranjem = koje su prestale biti otpadom i koje će se koristit za prvotnu namjenu ili u druge svrhe bez podvrgavanja daljnjoj obradi, vidjeti također Prilog I. točku 5.

(14)  Elementi i spojevi ako su bili sastavni dio ulaznih baterija (ispražnjene baterije). Vidjeti posebne odredbe i primjere u Prilogu I. točki 5.


Top