Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0369

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 369/2012 od 27. travnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/201 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivnih tvari krvnog brašna, kalcijevog karbida, kalcijevog karbonata, vapnenca, papra i kvarcnog pijeska Tekst značajan za EGP

OJ L 116, 28.4.2012, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 274 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/369/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

274


32012R0369


L 116/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 369/2012

od 27. travnja 2012.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/201 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivnih tvari krvnog brašna, kalcijevog karbida, kalcijevog karbonata, vapnenca, papra i kvarcnog pijeska

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

budući da:

(1)

Aktivne tvari krvno brašno, kalcijev karbid, kalcijev karbonat, vapnenac, papar i kvarcni pijesak bile su uvrštene u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (2) Direktivom Komisije 2008/127/EZ (3), u skladu s postupkom predviđenim u članku 24.b Uredbe Komisije (EZ) br. 2229/2004 (4) od 3. prosinca 2004. o utvrđivanju dodatnih detaljnih pravila za provedbu četvrte faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ. Otkako je Direktiva 91/414/EEZ zamijenjena Uredbom (EZ) br. 1107/2009, te se tvari smatraju odobrenima na temelju te Uredbe i navedene su u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (5).

(2)

U skladu s člankom 25.a Uredbe (EZ) br. 2229/2004, Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”, dostavila je Komisiji zaključke o stručnom pregledu, i to za krvno brašno (6)26. rujna 2011., za kalcijev karbid (7)17. listopada 2011., za kalcijev karbonat (8) i za vapnenac (9)6. srpnja 2011., za ostatak ekstrakcije mljevenog papra (10)4. srpnja 2011. i za kvarcni pijesak (11)6. srpnja 2011. Nacrti izvješća o ocjeni i zaključci Agencije razmotreni su od strane država članica i Komisije na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, te su 9. ožujka 2012. finalizirani u obliku izvješća Komisije o ponovnoj ocjeni krvnog brašna, kalcijevog karbida, kalcijevog karbonata, vapnenca, ostatka ekstrakcije mljevenog papra i kvarcnog pijeska.

(3)

U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Komisija je pozvala podnositelje prijava da dostave svoje primjedbe o zaključcima Agencije. Nadalje, u skladu s člankom 13. stavkom 1. te Uredbe, Komisija je pozvala podnositelje prijava da dostave svoje primjedbe o nacrtima izvješća o ponovnoj ocjeni za krvno brašno, kalcijev karbid, kalcijev karbonat, vapnenac, ostatke ekstrakcije mljevenog papra i kvarcni pijesak. Podnositelji prijava dostavili su svoje primjedbe te su one pozorno razmotrene.

(4)

Potvrđeno je da aktivne tvari krvno brašno, kalcijev karbid, kalcijev karbonat, vapnenac, papar i kvarcni pijesak treba smatrati odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(5)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je izmijeniti uvjete za odobrenje krvnog brašna, kalcijevog karbida, kalcijevog karbonata, vapnenca, papra i kvarcnog pijeska. Ponajprije je potrebno zatražiti dodatne potvrdne informacije u pogledu krvnog brašna, kalcijevog karbonata i papra. Istodobno je potrebno napraviti određene tehničke prilagodbe, posebno, ime aktivne tvari „papar” treba zamijeniti s „ostatak ekstrakcije mljevenog papra”.

(6)

Prilog Uredbi (EU) br. 540/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Potrebno je odobriti razumno vremensko razdoblje prije primjene ove Uredbe kako bi se omogućilo državama članicama, podnositeljima prijava i nositeljima odobrenja za sredstva za zaštitu bilja da ispune zahtjeve proizašle iz izmjene uvjeta za odobrenje.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. travnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(3)  SL L 344, 20.12.2008., str. 89.

(4)  SL L 379, 24.12.2004., str. 13.

(5)  SL L 153, 11.6.2011., str. 1.

(6)  Europska agencija za sigurnost hrane; Zaključak o stručnom pregledu ocjene rizika od pesticida koji sadrži aktivnu tvar krvno brašno. EFSA Journal 2011.; 9(10):2394. [36 str.]. doi: doi:10.2903/j.efsa.2011.2396. Dostupno na Internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Europska agencija za sigurnost hrane; Zaključak o stručnom pregledu ocjene rizika od pesticida koji sadrži aktivnu tvar kalcijev karbid. EFSA Journal 2011.; 9(10):2419. [48 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2419. Dostupno na Internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  Europska agencija za sigurnost hrane; Zaključak o stručnom pregledu ocjene rizika od pesticida koji sadrži aktivnu tvar kalcijev karbonat. EFSA Journal 2011.; 9(7):2298. [28 str.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2298. Dostupno na Internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(9)  Europska agencija za sigurnost hrane; Zaključak o stručnom pregledu ocjene rizika od pesticida koji sadrži aktivnu tvar vapnenac. EFSA Journal 2011.; 9(7):2299. [33 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2299. Dostupno na Internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(10)  Europska agencija za sigurnost hrane; Zaključak o stručnom pregledu ocjene rizika od pesticida koji sadrži aktivnu tvar ostatak ekstrakcije mljevenog papra. EFSA Journal 2011.; 9(7):2285. [37 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2285. Dostupno na Internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(11)  Europska agencija za sigurnost hrane; Zaključak o stručnom pregledu ocjene rizika od pesticida koji sadrži aktivnu tvar kvarcni pijesak. EFSA Journal 2011.; 9(7):2300. [40 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2300. Dostupno na Internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

Redak 222. o aktivnoj tvari krvnom brašnu zamjenjuje se sljedećim:

Uobičajeni naziv, Identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Krvno brašno

CAS br.: 90989-74-5

CIPAC br.: 909

Nije primjenjivo

≥ 990 /kg

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Može se odobriti za uporabu samo kao repelent. Krvno brašno mora biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 (1) i Uredbom (EZ) br. 142/2011 (2).

DIO B

U ocjeni zahtjeva za odobrenje sredstava za zaštitu bilja koja sadrže krvno brašno za druge primjene osim onih koje podrazumijevaju izravnu primjenu na pojedine biljke, države članice moraju posvetiti posebnu pozornost kriterijima iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, i osigurati da prije davanja takvog odobrenja budu dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.

Kod primjene jedinstvenih načela, kako je navedeno u članku 29. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izmijenjenog izvješća o ponovnoj ocjeni krvnog brašna (SANCO/2604/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II., čiji je konačni oblik donesen 9. ožujka 2012. na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

Uvjeti primjene moraju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave do 1. ožujka 2013. mora dostaviti državama članicama, Komisiji i Agenciji potvrdne informacije o specifikaciji tehničkog materijala.

(2)

Redak 223. o aktivnoj tvari kalcijevom karbidu zamjenjuje se sljedećim:

Uobičajeni naziv, Identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Kalcijev karbid

CAS br.: 75-20-7

CIPAC br.: 910

Kalcijev acetilid

≥ 765 g/kg

Sadrži 0,08 – 0,9 g/kg kalcijevog fosfida

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Može se odobriti za uporabu samo kao repelent.

DIO B

Kod primjene jedinstvenih načela, kako je navedeno u članku 29. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izmijenjenog izvješća o ponovnoj ocjeni kalcijevog karbida (SANCO/2605/2008), a posebnonjegovidodaci I. i II., čiji je konačni oblik donesen 9. ožujka 2012. na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

Uvjeti primjene moraju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.”

(3)

Redak 224. o aktivnoj tvari kalcijevom karbonatu zamjenjuje se sljedećim:

Uobičajeni naziv, Identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Kalcijev karbonat

CAS br.: 471-34-1

CIPAC br.: 843

Kalcijev karbonat

≥ 995 g/kg

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Može se odobriti za uporabu samo kao repelent.

DIO B

Kod primjene jedinstvenih načela, kako je navedeno u članku 29. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izmijenjenog izvješća o ponovnoj ocjeni kalcijevog karbonata (SANCO/2606/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II., čiji je konačni oblik donesen 9. ožujka 2012. na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

Uvjeti primjene moraju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave mora dostaviti potvrdne informacije u pogledu:

dodatnih podataka o specifikaciji tehničkog materijala,

analitičkih metoda za određivanje kalcijevog karbonata u reprezentativnoj formulaciji i nečistoća u tehničkom materijalu.

Te se informacije moraju dostaviti državama članicama, Komisiji i Agenciji do 1. ožujka 2013.”

(4)

Redak 237. o aktivnoj tvari vapnencu zamjenjuje se sljedećim:

Uobičajeni naziv, Identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Vapnenac

CAS br.: 1317-65-3

CIPAC br.: 852

Kalcijev karbonat

≥ 980 g/kg

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Može se odobriti za uporabu samo kao repelent.

DIO B

Kod primjene jedinstvenih načela, kako je navedeno u članku 29. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izmijenjenog izvješćao ponovnoj ocjeni vapnenca (SANCO/2618/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II., čiji je konačni oblik donesen 9. ožujka 2012. na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

Uvjeti primjene moraju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.”

(5)

Redak 239. o aktivnoj tvari papru zamjenjuje se sljedećim:

Uobičajeni naziv, Identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Ostatak ekstrakcije mljevenog papra (PDER)

CAS br.: nije dodijeljen

CIPAC br.: nije dodijeljen

Crni papar destiliran pomoću pare i ekstrahiran pomoću otapala – Piper nigrum

To je složena smjesa kemijskih tvari, komponenta piperina kao markera treba biti minimalno 4 %

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Može se odobriti za uporabu samo kao repelent.

DIO B

U ocjeni zahtjeva za odobrenje sredstava za zaštitu bilja koja sadrže ostatak ekstrakcije mljevenog papra (PDER) za druge primjene osim u kućnim vrtovima, države članice moraju posvetiti posebnu pozornost kriterijima iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, i osigurati da prije davanja takvog odobrenja budu dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.

Kod primjene jedinstvenih načela, kako je navedeno u članku 29. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izmijenjenog izvješća o ponovnoj ocjeni papra (SANCO/2620/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II., čiji je konačni oblik donesen 9. ožujka 2012. na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

Uvjeti primjene moraju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave do 1. ožujka 2013. mora dostaviti državama članicama, Komisiji i Agenciji potvrdne informacije o specifikaciji tehničkog materijala.”

(6)

Redak 247. o aktivnoj tvari kvarcnom pijesku zamjenjuje se sljedećim:

Uobičajeni naziv, Identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Kvarcni pijesak

CAS br.: 14808-60-7, 7637-86-9

CIPAC br.: 855

Kvarc, silicijev dioksid

≥ 915 g/kg

Najviše 0,1 % čestica kristala silicija (promjera ispod 50 um)

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Može se odobriti za uporabu samo kao repelent.

DIO B

U ocjeni zahtjeva za odobrenje sredstava za zaštitu bilja koja sadrže kvarcni pijesak za druge primjene osim na stablima u šumarstvu, države članice morajuposvetiti posebnu pozornost kriterijima iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, i osigurati da prije davanja takvog odobrenja budu dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.

Kod primjene jedinstvenih načela iz Priloga VI., moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni kvarcnog pijeska (SANCO/2628/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II., čiji je konačni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

Uvjeti primjene moraju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.”


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(2)  SL L 54, 26.2.2011., str. 1.”


Top