Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0087

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 87/2012 od 1. veljače 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari kletodima Tekst značajan za EGP

OJ L 30, 2.2.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 271 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/87/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

271


32012R0087


L 030/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 87/2012

od 1. veljače 2012.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari kletodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. točku (c),

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2011/21/EU (2) kletodim je bio uvršten kao aktivna tvar u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ za uporabu kao herbicid na šećernoj repi. Otkako je Uredba (EZ) br. 1107/2009 zamijenila Direktivu 91/414/EEZ, ta se tvar smatra odobrenom na temelju te Uredbe i navedena je u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (3).

(2)

Dana 14. veljače 2011. društvo Arysta LifeScience, na čiji je zahtjev kletodim uvršten u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, podnijelo je zahtjev za izmjenu uvjeta za uvrštenje kletodima da se dopusti njegova uporaba kao herbicida na drugim usjevima osim šećerne repe. Tom su zahtjevu bile priložene dodatne informacije. Dostavljen je Nizozemskoj koja je imenovana državom članicom izvjestiteljicom Uredbom Komisije (EZ) br. 1490/2002 (4).

(3)

Nizozemska je ocijenila dodatne informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva i pripremila dopunu nacrtu izvješća o procjeni. Dostavila je tu dopunu Komisiji 28. ožujka 2011. Nizozemska je dostavila dopunu drugim državama članicama i Europskoj agenciji za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) zbog primjedbi i proslijedila je primljene primjedbe Komisiji.

(4)

Agencija je organizirala savjetovanje stručnjaka o dopuni nacrta izvješća o procjeni. 15. listopada 2011. Agencija je dostavila svoj zaključak podnositelju zahtjeva, državama članicama i Komisiji i stavila ga je na raspolaganje javnosti. Uzimajući u obzir primjedbe primljene od podnositelja zahtjeva, Agencija je izmijenila svoj zaključak. Dostavila je svoj izmijenjeni zaključak podnositelju zahtjeva, državama članicama i Komisiji i učinila ga je dostupnim javnosti 18. studenoga 2011. (5)

(5)

U skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Komisija je pozvala podnositelja zahtjeva da dostavi svoje primjedbe na izvješće o ponovnoj ocjeni za kletodim. Podnositelj zahtjeva je dostavio svoje primjedbe, koji su pozorno razmotreni.

(6)

Dopunu nacrtu izvješća o procjeni i zaključak Agencije pregledale su države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i dovršeni su 9. prosinca 2011. u obliku izvješća Komisije o ponovnoj ocjeni za kletodim.

(7)

Različiti provedeni pregledi pokazali su da se ograničenje na šećernu repu upotrebe sredstava za zaštitu bilja koja se sastoje od ili sadrže kletodim može ukinuti.

(8)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  SL L 58, 3.3.2011., str. 49.

(3)  SL L 153, 11.6.2011., str. 1.

(4)  SL L 224, 21.8.2002., str. 23.

(5)  Zaključak o revizijskom izvješću procjene rizika od pesticida za aktivnu tvar kletodim. Službeni list EFSA-e 2011; 9(10):2417. [str. 99.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2417. Dostupno online: www.efsa.europa.eu/efsajournal


PRILOG

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, redak 329 o aktivnoj tvari kletodimu zamjenjuje se sljedećim:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„329

Kletodim

CAS br. 99129-21-2

CIPAC br. 508

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-kloroaliloksimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-hidroksicikloheks-2-en-1-on

≥ 930 g/kg

Nečistoća:

toluen najviše do 4 g/kg

1.lipnja 2011.

31. svibnja 2021.

DIO A

Može se odobriti za uporabu samo kao herbicid.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela, kako je navedeno u članku 29. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, uzimaju se u obzir zaključci revizijskog izvješća za kletodim, a posebno njezini dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja 9. prosinca 2011.

U toj cjelokupnoj procjeni države članice obraćaju posebnu pozornost na zaštitu akvatičnih organizama, ptica i sisavaca i osiguravaju da uvjeti upotrebe uključuju primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

Dotične države članice traže podnošenje potvrdnih informacija, na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja, koje se odnose na:

procjene izloženosti tla i podzemnih voda,

definiciju ostatka za procjenu rizika.

Dotične države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva dostavi takve potvrdne informacije Komisiji do 31. svibnja 2013.”


Top