Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1173

Uredba (EU) br. 1173/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o učinkovitoj provedbi proračunskog nadzora u europodručju

OJ L 306, 23.11.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 236 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1173/oj

01/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

236


32011R1173


L 306/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.11.2011.


UREDBA (EU) br. 1173/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. studenoga 2011.

o učinkovitoj provedbi proračunskog nadzora u europodručju

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 136., u kombinaciji s člankom 121. stavkom 6.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Države članice čija je valuta euro imaju poseban interes i odgovornost za provođenje ekonomskih politika koje promiču pravilno funkcioniranje ekonomske i monetarne unije te za izbjegavanje politika koje ugrožavaju to funkcioniranje.

(2)

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) dopušta donošenje posebnih mjera u europodručju koje nadilaze odredbe koje se primjenjuju na sve države članice, sa svrhom osiguranja pravilnog funkcioniranja ekonomske i monetarne unije.

(3)

Iskustva stečena i pogreške učinjene tijekom prvog desetljeća ekonomske i monetarne unije ukazuju na potrebu za poboljšanim gospodarskim upravljanjem u Uniji koje bi se trebalo temeljiti na snažnijem nacionalnom vlasništvu zajednički dogovorenih pravila i politika i na solidnijem okviru nadzora nacionalnih ekonomskih politika na razini Unije.

(4)

Poboljšani okvir gospodarskog upravljanja trebao bi se oslanjati na nekoliko međusobno povezanih i usklađenih politika za održivi rast i zapošljavanje, posebno na strategiji Unije za rast i radna mjesta, s posebnim naglaskom na razvoju i jačanju unutarnjeg tržišta, potpori međunarodnoj trgovini i tržišnom natjecanju, Europskom semestru za jačanje usklađivanja ekonomskih i proračunskih politika, učinkovitom okviru za sprečavanje i ispravljanje prekomjernih državnih deficita (Pakt o stabilnosti i rastu), solidnom okviru za sprečavanje i ispravljanje makroekonomskih neravnoteža, minimalnim zahtjevima za nacionalne proračunske okvire i unaprijeđenom uređenju i nadzoru financijskih tržišta, uključujući makroprudencijalni nadzor Europskog odbora za sistemske rizike.

(5)

Pakt o stabilnosti i rastu te cjelokupan okvir gospodarskog upravljanja trebali bi se dopunjavati i biti u skladu sa strategijom Unije za rast i radna mjesta. Međusobne veze između različitih komponenti ne bi smjele predvidjeti izuzeća od odredbi Pakta o stabilnosti i rastu.

(6)

Ostvarivanje i održavanje dinamičnog unutarnjeg tržišta trebalo bi se smatrati elementom pravilnog i nesmetanog funkcioniranja ekonomske i monetarne unije.

(7)

Komisija bi trebala imati snažniju ulogu u postupku pojačanog nadzora u vezi s ocjenama koje su specifične za pojedinu državu članicu, praćenjem, izravnim misijama, preporukama i upozorenjima. Prilikom donošenja odluka i sankcija, uloga Vijeća trebala bi biti ograničena, a trebalo bi koristiti glasovanje putem obrnute kvalificirane većine.

(8)

Radi osiguranja trajnog dijaloga s državama članicama čiji je cilj ostvarivanje ciljeva ove Uredbe, Komisija bi trebala obavljati nadzorne misije.

(9)

Komisija bi u redovitim razmacima trebala izraditi opširnu ocjenu sustava gospodarskog upravljanja, posebno učinkovitosti i primjerenosti sankcija. Takve bi ocjene, prema potrebi, trebalo dopunjavati odgovarajućim prijedlozima.

(10)

Prilikom provedbe ove Uredbe, Komisija bi trebala uzeti u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u dotičnim državama članicama.

(11)

Jačanje gospodarskog upravljanja trebalo bi uključivati tješnje i pravodobnije uključivanje Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata.

(12)

Moguće je uspostaviti ekonomski dijalog s Europskim parlamentom, koji omogućuje Komisiji da objavi svoje analize te predsjedniku Vijeća, Komisiji i, prema potrebi, predsjedniku Europskog vijeća ili predsjedniku Euroskupine da ih rasprave. Takva javna rasprava mogla bi omogućiti raspravu o učincima prelijevanja nacionalnih odluka i omogućiti da se pritisak stručne javnosti prenese na relevantne činitelje. Prepoznajući da su sugovornici Europskog parlamenta, u okviru tog dijaloga, relevantne institucije Unije i njihovi predstavnici, nadležni odbor Europskog parlamenta može državama članicama dati mogućnost da sudjeluju u razmjeni mišljenja prema državi članici koja je predmet odluke Vijeća, donesene na temelju članaka 4., 5. i 6. ove Uredbe. Sudjelovanje države članice u takvoj razmjeni mišljenja dobrovoljno je.

(13)

Za učinkovitiju provedbu proračunskog nadzora u europodručju potrebne su dodatne sankcije. Ove sankcije trebale bi povećati vjerodostojnost okvira za fiskalni nadzor Unije.

(14)

Pravila propisana ovom Uredbom trebala bi osigurati poštene, pravovremene, postupne i učinkovite mehanizme za poštovanje preventivnog i korektivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu, posebno Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (4) i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita (5) pri čemu se poštovanje proračunske discipline razmatra na temelju kriterija državnog deficita i državnog duga.

(15)

Sankcije, u skladu s ovom Uredbom, koje se temelje na preventivnom dijelu Pakta o stabilnosti i rastu, trebale bi za države članice čija je valuta euro osigurati poticaje za prilagođavanje prema srednjoročnom proračunskom cilju i za njegovo održavanje.

(16)

Kako bi se spriječilo pogrešno prikazivanje, bez obzira na to je li namjerno ili zbog krajnje nepažnje, podataka o javnom deficitu i o dugu koji predstavljaju bitan doprinos za usklađivanje ekonomske politike u Uniji, odgovornim državama članicama trebalo bi uvesti novčane kazne.

(17)

Radi dopune pravila o izračunu novčane kazne za manipuliranje statistikom kao i pravila o postupku kojeg se treba pridržavati Komisija prilikom istraživanja takvih postupaka, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast da u skladu s člankom 290. UFEU-a donosi akte o detaljnim kriterijima za određivanje iznosa novčane kazne i za provođenje istraživanja Komisije. Posebno je važno da Komisija u svojem pripremnom poslu provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje odgovarajućih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(18)

U vezi s preventivnim dijelom Pakta o stabilnosti i rastu, trebalo bi osigurati prilagodbu prema srednjoročnom proračunskom cilju i njegovo poštovanje putem obveze uvedene za državu članicu čija je valuta euro, a koja nedovoljno napreduje s konsolidacijom proračuna da položi depozit koji nosi kamate. Ovo bi trebalo važiti u slučaju kad država članica, uključujući državu članicu s deficitom nižim od referentne vrijednosti od 3 % bruto domaćeg proizvoda (BDP), znatno odstupa od srednjoročnog proračunskog cilja ili odgovarajućeg pravca prilagodbe prema tom cilju i to odstupanje ne ispravi.

(19)

Uvedeni depozit koji nosi kamate trebao bi se prenijeti državi članici zajedno s kamatom obračunanom po njemu, nakon što se Vijeće uvjerilo da je situacija koja je dovela do obveze polaganja tog depozita uklonjena.

(20)

U korektivnom dijelu Pakta o stabilnosti i rastu, sankcije za države članice čija je valuta euro trebale bi poprimiti oblik obveze polaganja beskamatnog depozita povezanog s odlukom Vijeća kojom se utvrđuje postojanje prekomjernog deficita ako je za dotičnu državu članicu u okviru preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu već uveden depozit koji nosi kamate ili u slučajevima posebno ozbiljnog nepoštovanja obveza u vezi s proračunskom politikom koja je utvrđena u Paktu o stabilnosti i rastu ili obveza plaćanja novčane kazne, u slučaju nepoštovanja preporuke Vijeća za ispravljanje prekomjernog državnog deficita.

(21)

Kako bi se izbjegla retroaktivna primjena sankcija u okviru preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu, predviđenih ovom Uredbom, sankcije bi se trebale primjenjivati samo u vezi s odgovarajućim odlukama koje donese Vijeće u skladu s Uredbom (EZ) br. 1466/97, nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Slično, da bi se spriječila retroaktivna primjena sankcija u okviru korektivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu, predviđenih ovom Uredbom, one bi se trebale primjenjivati samo u vezi s odgovarajućim preporukama i odlukama o ispravljanju prekomjernog državnog deficita koje donese Vijeće nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(22)

Iznos depozita koji nosi kamate, beskamatnog depozita i novčanih kazni, predviđen ovom Uredbom, trebalo bi utvrditi tako da se osigura pravedno stupnjevanje sankcija u preventivnom i korektivnom dijelu Pakta o stabilnosti i rastu te da se osigura dovoljno poticaja za države članice čija je valuta euro kako bi poštovale fiskalni okvir Unije. Novčane kazne, povezane s člankom 126. stavkom 11. UFEU-a, a navedene u članku 12. Uredbe (EZ) br. 1467/97, sastoje se od fiksnog dijela koji iznosi 0,2 % BDP-a, i od varijabilnog dijela. Tako su stupnjevanje i jednako postupanje među državama članicama osigurani ako depozit koji nosi kamate, beskamatni depozit i novčana kazna navedeni u ovoj Uredbi iznose 0,2 % BDP-a, koji je iznos fiksnog dijela novčane kazne u skladu s člankom 126. stavkom 11. UFEU-a.

(23)

Vijeću bi trebalo dati mogućnost da smanji ili ukine sankcije uvedene državama članicama čija je valuta euro, na temelju preporuke Komisije, nakon obrazloženog zahtjeva dotične države članice. U korektivnom dijelu Pakta o stabilnosti i rastu, Komisija bi trebala imati mogućnost preporučiti smanjenje iznosa sankcije ili njezino ukidanje na temelju iznimnih ekonomskih prilika.

(24)

Nakon ispravka prekomjernog deficita, beskamatni depozit trebao bi se osloboditi, dok bi se kamata po takvim depozitima i naplaćene novčane kazne trebale dodijeliti mehanizmima za stabilnost radi osiguranja financijske pomoći koje su uspostavile države članice čija je valuta euro radi zaštite stabilnosti europodručja u cjelini.

(25)

Vijeću bi trebalo dati ovlast da donosi pojedinačne odluke za primjenu sankcija predviđenih ovom Uredbom. Kao dio usklađivanja ekonomskih politika država članica koje se provodi u Vijeću, kako je predviđeno člankom 121. stavkom 1. UFEU-a, te pojedinačne odluke sastavni su dio daljnjeg praćenja mjera koje donese Vijeće u skladu s člancima 121. i 126. UFEU-a i uredbama (EZ) br. 1466/97 i (EZ) br. 1467/97.

(26)

Budući da ova Uredba sadrži opća pravila za učinkovitu provedbu uredaba (EZ) br. 1466/97 i (EZ) 1467/97, trebalo bi je donijeti u skladu s redovitim zakonodavnim postupkom iz članka 121. stavka 6. UFEU-a.

(27)

Budući da se cilj ove Uredbe, stvaranje sustava sankcija za provedbu preventivnog i korektivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu u europodručju, ne može dostatno ostvariti na razini država članica, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ova Uredba određuje sustav sankcija za poboljšanje provedbe preventivnog i korektivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu u europodručju.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na države članice čija je valuta euro.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„preventivni dio Pakta o stabilnosti i rastu” znači sustav multilateralnog nadzora, kako je organiziran Uredbom (EZ) br. 1466/97;

2.

„korektivni dio Pakta o stabilnosti i rastu” znači postupak za izbjegavanje prekomjernog deficita država članica kako je uređeno člankom 126. UFEU-a i Uredbom (EZ) br. 1467/97;

3.

„iznimne ekonomske prilike” znači prilike u kojima se višak državnog deficita iznad referentne vrijednosti smatra iznimnim u smislu članka 126. stavka 2. točke (a) druge alineje UFEU-a i kako je to navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1467/97.

POGLAVLJE II.

EKONOMSKI DIJALOG

Članak 3.

Ekonomski dijalog

Kako bi se pospješio dijalog između institucija Unije, posebno Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije te osigurala veća transparentnost i odgovornost, nadležni odbor Europskog parlamenta može pozvati predsjednika Vijeća, Komisije i, prema potrebi, predsjednika Europskog vijeća ili predsjednika Euroskupine, da se pojave pred odborom i raspravljaju o odlukama koje su donesene u skladu s člancima 4., 5. i 6. ove Uredbe.

Nadležni odbor Europskog parlamenta može pružiti priliku državi članici na koju se odluka odnosi da sudjeluje u razmjeni mišljenja.

POGLAVLJE III.

SANKCIJE U PREVENTIVNOM DIJELU PAKTA O STABILNOSTI I RASTU

Članak 4.

Depoziti koji nose kamate

1.   Ako Vijeće donese odluku kojom se utvrđuje da država članica nije poduzela mjere kao odgovor na njegovu preporuku iz članka 6. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1466/97, Komisija, u roku od 20 dana od donošenja odluke Vijeća, preporučuje da Vijeće daljnjom odlukom zatraži da dotična država članica položi kod Komisije depozit koji nosi kamate koji iznosi 0,2 % njezinoga BDP-a u prethodnoj godini.

2.   Smatra se da je Vijeće donijelo odluku kojom se zahtijeva polaganje, osim ako Vijeće kvalificiranom većinom odluči odbiti preporuku Komisije u roku od deset dana od kada ju je Komisija donijela.

3.   Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, može izmijeniti preporuku Komisije i tako izmijenjen tekst donijeti kao odluku Vijeća.

4.   Slijedom obrazloženog zahtjeva dotične države članice upućenog Komisiji u roku od deset dana od donošenja odluke Vijeća kojom se utvrđuje da država članica nije poduzela mjere iz stavka 1., Komisija može preporučiti Vijeću smanjenje iznosa kamatnog depozita ili njegovo ukidanje.

5.   Depozit koji nosi kamate, nosi kamatnu stopu koja odražava kreditni rizik Komisije i odgovarajuće investicijsko razdoblje.

6.   Ako više ne postoji situacija koja je dovela do preporuke Vijeća iz članka 6. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1466/97, Vijeće na temelju daljnje preporuke Komisije odlučuje da se depozit i kamata obračunana po njemu vraćaju dotičnoj državi članici. Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, može izmijeniti daljnju preporuku Komisije.

POGLAVLJE IV.

SANKCIJE U KOREKTIVNOM DIJELU PAKTA O STABILNOSTI I RASTU

Članak 5.

Beskamatni depoziti

1.   Ako Vijeće, postupajući u skladu s člankom 126. stavkom 6. UFEU-a, odluči da postoji prekomjerni deficit u državi članici koja je položila depozit koji nosi kamate kod Komisije u skladu s člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe ili ako je Komisija utvrdila posebno ozbiljno nepoštovanje obveza u vezi s proračunskom politikom koja je utvrđena u Paktu o stabilnosti i rastu, Komisija, u roku od 20 dana od donošenja odluke Vijeća, preporučuje da Vijeće daljnjom odlukom zatraži da dotična država članica položi beskamatni depozit kod Komisije koji iznosi 0,2 % njezinog BDP-a u prethodnoj godini.

2.   Smatra se da je Vijeće donijelo odluku kojom se zahtijeva polaganje, osim ako Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, odluči odbiti preporuku Komisije u roku od deset dana od kada ju je donijela Komisija.

3.   Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, može izmijeniti preporuku Komisije i tako izmijenjen tekst donijeti kao odluku Vijeća.

4.   Komisija može, zbog iznimnih ekonomskih prilika ili na temelju obrazloženog zahtjeva dotične države članice, upućenog Komisiji, u roku od deset dana od donošenja odluke Vijeća, u skladu s člankom 126. stavkom 6. UFEU-a, iz stavka 1. preporučiti smanjenje iznosa beskamatnog depozita ili ga ukinuti.

5.   Depozit se polaže kod Komisije. Ako je država članica položila depozit koji nosi kamate kod Komisije u skladu s člankom 4., taj se depozit koji nosi kamate pretvara u beskamatni depozit.

Ako iznos depozita koji nosi kamate, položenog u skladu s člankom 4. i kamate obračunane po njemu, prelazi iznos beskamatnog depozita koji treba položiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, višak se vraća državi članici.

Ako iznos beskamatnog depozita prelazi iznos depozita koji nosi kamate položenog u skladu s člankom 4. i kamate obračunane po njemu, država članica nadoknađuje manjak prilikom polaganja beskamatnog depozita.

Članak 6.

Novčane kazne

1.   Ako Vijeće, postupajući u skladu s člankom 126. stavkom 8. UFEU-a, odluči da država članica nije donijela učinkovite mjere za ispravljanje svojeg prekomjernog deficita, Komisija, u roku od dvadeset dana od te odluke, preporučuje Vijeću da daljnjom odlukom uvede novčanu kaznu u iznosu od 0,2 % BDP-a države članice u prethodnoj godini.

2.   Smatra se da je Vijeće donijelo odluku kojom se uvodi novčana kazna, osim ako Vijeće kvalificiranom većinom odluči odbiti preporuku Komisije u roku od deset dana od kada ju je Komisija donijela.

3.   Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, može izmijeniti preporuku Komisije i tako izmijenjen tekst donijeti kao odluku Vijeća.

4.   Komisija može, zbog iznimnih ekonomskih prilika ili na temelju obrazloženog zahtjeva dotične države članice, upućenog Komisiji, u roku od deset dana od donošenja odluke Vijeća, u skladu s člankom 126. stavkom 8. UFEU-a iz stavka 1. preporučiti da Vijeće smanji iznos novčane kazne ili da je ukine.

5.   Ako je država članica položila beskamatni depozit u skladu s člankom 5., taj se beskamatni depozit pretvara u novčanu kaznu.

Ako iznos beskamatnog depozita položenog u skladu s člankom 5. prelazi iznos novčane kazne, višak se vraća državi članici.

Ako iznos novčane kazne prelazi iznos beskamatnog depozita položenog u skladu s člankom 5. ili ako beskamatni depozit nije položen, država članica nadoknađuje manjak prilikom plaćanja novčane kazne.

Članak 7.

Povrat beskamatnih depozita

Ako Vijeće, postupajući u skladu s člankom 126. stavkom 12. UFEU-a, odluči staviti izvan snage neke ili sve svoje odluke, bilo koji beskamatni depozit položen kod Komisije vraća se dotičnoj državi članici.

POGLAVLJE V.

SANKCIJE KOJE SE ODNOSE NA MANIPULIRANJE STATISTIČKIM PODACIMA

Članak 8.

Sankcije koje se odnose na manipuliranje statističkim podacima

1.   Vijeće, na preporuku Komisije, može odlučiti uvesti novčanu kaznu državi članici koja namjerno ili zbog krajnje nepažnje pogrešno prikazuje podatke o deficitu i dugu koji su bitni za primjenu članaka 121. i 126. UFEU-a ili za primjenu Protokola o postupku u vezi s prekomjernim deficitom koji je priložen UEU-u i UFEU-u.

2.   Novčane kazne iz stavka 1. moraju biti učinkovite, odvraćajuće i proporcionalne vrsti, ozbiljnosti i trajanju pogrešnog prikazivanja. Iznos novčane kazne ne smije prijeći 0,2 % BDP-a dotične države članice.

3.   Komisija može provesti sve istrage koje su potrebne kako bi se utvrdilo postojanje pogrešnog prikazivanja iz stavka 1. Ona se može odlučiti za pokretanje istrage kad smatra da postoje ozbiljni pokazatelji o postojanju činjenica koje bi mogle predstavljati takvo pogrešno prikazivanje. Komisija istražuje navodna pogrešna prikazivanja, vodeći računa o svim komentarima koje dostavi dotična država članica. Radi obavljanja svojih zadaća, Komisija može zatražiti od države članice da dostavi informacije i može provesti inspekcije na licu mjesta i pristupiti računima svih državnih tijela na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na području socijalne zaštite. Ako zakonodavstvo dotične države članice za obavljanje inspekcija na licu mjesta zahtijeva prethodno sudsko odobrenje, Komisija podnosi potrebne zahtjeve.

Po zaključenju svoje istrage, a prije podnošenja bilo kojeg prijedloga Vijeću, Komisija dotičnoj državi članici daje mogućnost da bude saslušana u vezi s pitanjima koja se istražuju. Komisija bilo koji prijedlog upućen Vijeću temelji samo na činjenicama koje je dotična država članica imala mogućnost komentirati.

Tijekom istraga, Komisija u cijelosti poštuje pravo na obranu dotične države članice.

4.   Komisija se ovlašćuje donositi delegirane akte u skladu s člankom 11. vezano za:

(a)

detaljne kriterije za utvrđivanje iznosa novčane kazne iz stavka 1.;

(b)

detaljna pravila o postupcima za istrage iz stavka 3., povezanim mjerama i izvješćivanjem o istragama;

(c)

detaljan poslovnik namijenjen jamčenju prava na obranu, pristupa spisu, pravnog zastupanja, povjerljivosti i odredaba u vezi s rokovima i naplatom novčanih kazni iz stavka 1.

5.   Sud Europske unije ima neograničenu jurisdikciju za ispitivanje odluka Vijeća kojima se uvode novčane kazne u skladu sa stavkom 1. On može tako uvedenu novčanu kaznu poništiti, smanjiti ili povećati.

POGLAVLJE VI.

ADMINISTRATIVNA PRIRODA SANKCIJA I RASPODJELA KAMATE I NOVČANIH KAZNI

Članak 9.

Administrativna priroda sankcija

Sankcije uvedene u skladu s člancima 4. do 8. administrativne su prirode.

Članak 10.

Raspodjela kamate i novčanih kazni

Kamata koju zaradi Komisija po depozitima položenima u skladu s člankom 5. i novčane kazne naplaćene u skladu s člancima 6. i 8. predstavljaju druge prihode iz članka 311. UFEU-a, a dodjeljuju se europskom instrumentu za financijsku stabilnost. Kad države članice čija je valuta euro uspostavljaju drugi mehanizam za stabilnost kako bi osigurale financijsku pomoć radi očuvanja stabilnosti europodručja u cjelini, ove se kamate i novčane kazne dodjeljuju tom mehanizmu.

POGLAVLJE VII.

OPĆE ODREDBE

Članak 11.

Izvršavanje delegiranja

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji, ovisno o uvjetima koji su utvrđeni u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 3 godine od 13. prosinca 2011. Komisija izrađuje izvješće u vezi s delegiranjem ovlasti najkasnije u roku od devet mjeseci prije kraja tog trogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja jednakog trajanja, ako se Europski parlament ili Vijeće ne suprotstave takvom produženju najkasnije u roku od tri mjeseca prije završetka svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Ona proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili nekog kasnijeg dana koji je u njoj naveden. Ona ne utječe na valjanost svih delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim Komisija donese delegirani akt, ona o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.   Delegirani akt, donesen u skladu s člankom 8. stavkom 4., stupa na snagu samo ako Europski parlament i Vijeće ne izraze primjedbe u razdoblju od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće staviti primjedbe. Ovo se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 12.

Glasovanje u Vijeću

1.   U vezi s mjerama iz članaka 4., 5., 6. i 8. glasuju samo članovi Vijeća koji predstavljaju države članice čija je valuta euro, a Vijeće odlučuje ne uzimajući u obzir glas člana Vijeća koji predstavlja dotičnu državu članicu.

2.   Kvalificirana većina članova Vijeća iz stavka 1. određuje se u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a.

Članak 13.

Preispitivanje

1.   Do 14. prosinca 2014. i nakon toga svakih 5 godina, Komisija objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe.

Ovo izvješće, između ostalog, ocjenjuje:

(a)

učinkovitost ove Uredbe, uključujući mogućnost da se Vijeću i Komisiji omogući da djeluju kako bi riješili situacije koje ugrožavaju pravilno funkcioniranje monetarne unije;

(b)

napredak u osiguranju tješnjeg usklađivanja ekonomskih politika i trajne konvergencije gospodarskih učinaka država članica u skladu s UFEU-om.

2.   Prema potrebi, to izvješće popraćeno je prijedlogom izmjena ove Uredbe.

3.   Ovo izvješće šalje se Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Prije završetka 2011. Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o mogućnosti uvođenja eurovrijednosnica.

Čanak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. studenoga 2011.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

W. SZCZUKA


(1)  SL C 150, 20.5.2011., str. 1.

(2)  SL C 218, 23.7.2001., str. 46.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 28. rujna 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 8. listopada 2011.

(4)  SL L 209, 2.8.1997., str. 1.

(5)  SL L 209, 2.8.1997., str. 6.


Top